~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län Pågående kr kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr"

Transkript

1 Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Trä i Småland - Fas 2 Reginförbundet i Kalmar län Pågående Tidigare beslut: R kr Utbetalda medel: kr Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Under åren har det första handlingsprgrammet kpplat till den för Småland gemensamt antagna Trästrategin verkat. I den utvärdering sm skett sm bl.a. avrapprterats i Reginstyrelsen har det framkmmit att gensvaret ch effekterna av insatserna varit gda. Med stöd av detta finns anledning att frtsätta det framgångsrika arbetet med visinen att Småland ska vara en ledande träregin i Eurpa år Med handlingsprgrammets pririterade insatsmråden sm utgångspunkt kmmer precis sm i föregående handlingsprgram, prjektmedelsansökningar tas fram av lika utförare sm ur nu avsatta medel får del av medfinansiering till dessa aktiviteter. Prjekten förväntas dessutm i den mån de faller inm strukturfndsprgrammets inriktning, söka EU-medel. Sen första handlingsprgrammet antgs har innvatinsmiljön "Smart Husing Småland" (SHS) etablerats, ckså det delvis sm ett resultat av den 2011 antagna strategin. Insatserna i handlingsprgrammet kmmer att krdineras ch samrdnas med insatserna i SHS. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: Den trärelaterade näringen är betydande i Småland ch med tyngdpunkten förlagd i Jönköpings län. I länets RUS lyfts den industriella basen fram sm en styrkefaktr, men sm behöver understödjas för att utvecklas till en internatinellt ledande industriregin. Föreliggande handlingsprgram är ett knkret exempel i denna riktning. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: O l Fax: O l E-pst: 1

2 Referens Mikael Gustafssn ~~ 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R12414 Antal sidr 2(3) Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS: Kunskap ch kmpetens: 1:81 Psitiv ONeutral D Negativ Kmmunikatiner: D Psitiv 1:81Neutral D Negativ Innvatin: 1:81 Psitiv ONeutral D Negativ Klimat ch energi: 1:81 Psitiv ONeutral D Negativ Attraktivitet: 1:81 Psitiv ONeutral D Negativ Glbalisering: 1:81 Psitiv ONeutral D Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: 1:81 Psitiv ONeutral D Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: Den ttala budgeten exkl. bl.a. ED-finansiering uppgår till 12,9 milj. krnr vilket är någt lägre än föregående handlingsprgram, men ska ses t.ex. i ljuset av att innvatinsmiljön SHS nu ckså verkar ch får mfattande finansiering från länen. Den länsvisa fördelningen inm Småland är 113-del per län dvs. l kr/år får vårt län år 2015, varav Reginförbundet enligt bilagt förslag finansierar kr ch Länsstyrelsen kr. Fördelningen är just nu under diskussin med Länsstyrelsen i anledning av den förändrade anslagstilldelningen fr..m. 2015, varför den inbördes fårdelningen kan kmma att ändras. Förslag till särskilda villkr för beslut: Beslutet förutsätter att samstämmiga beslut fattas i alla tre länen vad gäller ttalsumman per län. Medelsbeslut År 2015 År kr kr 1:1-medel 1:1-medel Utbetalningsprgns År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr. År 2017 beräknar vi att betala ut: kr. 2 Natinell strategisk priritering 2c Natinell ämneskategrisering OECD-grupp OECD-ämne

3 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R12414 Antal sidr 3(3) Finansiering Budgeten får prjektet ser ut sm följer: Kstnader Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: År År År 2017 Ttalt Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa År År Finansiär Reginförb./Länsstyrelsen l l Kalmar län Reginförb./Länsstyrelsen l l Krnbergs län Reginförbundet lönköpings län Länsstyrelsen lönköpings län Summa År 2017 Ttalt l l l l Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning får ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4 ~~.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1\ "l,, -"Il, \ l "...,~ f.. 20~ ~ Onr... 2.(~_!(.('[,..,... Datum Blankettversln Antal sidr 1~) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u ppgr 'ft er m prje. kt e t Prjektnamn Trä i Småland - fas 2 Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad kr u ppgl 'ft er m s "k an d e Prjektägare E-pst Reginförbundet i Kalmar län Pstadress Telefn Nygatan Pstnummer ch rt Mbiltelefn Kalmar Organisatinsnummer j CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? OJa~ Nej D Ja~ Nej Arbetsstallenummer enhgt Staltsllska cen tralbyran (Tfn: ) p r Je. ktl e d are Namn Telefn Helena Nilssn E-pst Mbiltelefn Ek nm1 'h an t enng. Namn Telefn Jhan Lundbäck E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Ort ch datum Kalmar l REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

5 tf'& 9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Blankettversin Antal sidr Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) Tidplan (Ange när i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt jämställdhet) l. Ordinarie verksamhet - prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) l. (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) Uppföljning/utvärdering av prjektet l. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

6 ~~ 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Blankettversin Antal sidr 3~) K stna d s b u d 1get * Kstnadsslag Ar2014 Ar20l5 Ar20 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa (A) Finansierin * Finansiär Ar2014 Ar2015 Ar20 Ar20 Ttalt Reginförbundet Kalmar län Reginföbunet J önköpings län Reginförbundet Södra Småland Summa (B) REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Siargatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

7 W d The heart f Småland FÖRSLAG Träregin S m ~ land Tänk trä för ett hållbart Småland! En strategi ch ett handlingsprgram för arbetet med den trärelaterade industrin i Småland De tre reginförbunden ch de tre länsstyrelserna i Småland antg 2011 en reginal strategi för hur ffentliga aktörer ska arbeta med utveckling av ch stöd till den trärelaterade industrin i Småland. De viktigaste utgångspunkterna var att samrdna, förstärka ch gemensamt priritera insatser ch att synliggöra den trärelaterade industrin natinellt ch internatinellt. Under våren 2012 antg samma aktörer ett förslag till handlingsprgram för åren utifrån strategin. Inför nästa prgramperid finns det skäl att se över ch uppdatera delar av strategin ch att identifiera nya pririterade insatsmråde n. styrgruppen för Träregin Småland har därför tagit fram följande förslag till strategi ch nytt handlingsprgram för åren Förslagen bygger på erfarenheterna ch utgångspunkterna sm redvisats i rapprten "Resultat av handlingsprgram " sm presenterades i april i år. Trä är förnyelsebart ch lagrar kldixid under användning Träförädling är energieffektivt Skgs- ch träindustrin är Sveriges viktigaste näringsgren Småland är Sveriges mesta träregin l Småland finns 75 prcent av Sveriges trärelaterade industri Förslaget har tagits fram i dialg med de parter sm på lika sätt är engagerade i utförande av de insatser sm pågår inm ramen för nuvarande handlingsprgram. Vid en wrkshp den 9 september, till vilken en bred inbjudan skickats ut, deltg ett 40-ta l persner från ffentliga aktörer ch företag för att diskutera ch lämna synpunkter på framtida pririteringar av insatser. Förslag till beslut: Anta den uppdaterade strategin ch handlingsprgrammet med de sex pririterade insatsmrådena Gdkänn budgetförslaget ch fatta inriktningsbeslutet att finansiera insatserna under de kmmande tre åren Frtsätt ch förstärk attityden att "tänka trä" i reginförbund, länsstyrelser ch kmmuner.

8 Förslag till strategi l. Avgr ~insning strategin mfattar de delar av näringen sm finns i värdekedjan "från sågverk ch framåt", dvs. skgs/massaindustrin ingår inte. Följaktligen riktar sig insatserna till sågverk, trähusprducenter, snickerier, möbelprducenter ch inredningsföretag. strategins fkus på små ch medelstra företag gör denna avgränsning naturlig. 2. Öve rgripande be dömningar Trä är ett av Små lands styrkemråden ch den trärelaterade industrin är en mycket väsentlig näring ur tillväxt- ch sysselsättningssynpunkt För att stimulera en psitiv utveckling av näringen behövs dck en frtsatt gemensam priritering ch kraftsamling från lika ffentliga aktörer. Att den samlade plitiska ledningen för Småland "tänker trä" på ett tydligt sätt är en avgörande faktr. Materialet trä ligger helt rätt utifrån dagens miljö- ch klimatdiskussin. Ett ökat användande av trä sm byggmaterial ch i lika inredningar ch möbeltillverkning stärker arbetet för ett bibaserat ch hållbart samhälle ch ger Sverige ch Småland en miljömässigt psitiv prfil i ett internatinellt perspektiv. Ungdmar efterfrågar ckså i allt högre utsträckning arbeten sm kan asscieras till utvecklingen av ett hållbart samhälle En tydlig kppling mellan trä ch hållbarhet ökar därför möjligheterna att väcka ungdmars intresse för att arbeta inm trämrådet. Den eknmiska integratinen mellan lika natiner innebär att världens länder ch företag knyts närmare varandra. Glbaliseringen öppnar upp möjligheter till ökad exprt, men innebär ckså ökade krav på inte minst de små ch medelstra företagen. För att klara den ökade internatinella knkurrensen kmmer man behöva öka mvärldsbevakningen, ta till sig ny kmpetens, utveckla ledarskapet, effektivisera sin prduktin ch förbättra sin marknads- ch försäljningskmpetens. En psitiv effekt av att företag ökar sina internatinella aktiviteter är att de ckså blir mer attraktiva arbetsgivare ch därmed kan få en bättre kmpetensförsörjning. Innvatiner är en av förutsättningarna för eknmisk tillväxt. När innvatiner används för lönsam prduktin av varr ch tjänster växer eknmin. Vår förmåga att skapa innvatiner - nya eller bättre tjänster, prdukter ch prcesser- är nödvändigt för att vi ska kunna behålla vårt eknmiska välstånd. Att msätta en ny ide till en framgångsrik innvatin kräver kmpetens inm en rad lika mråden. De flesta innvatiner kmmer därför till i samverkan mellan företag med lika specialistkmpetens, knsulter, finansiärer, FU-aktörer etc. För att en sådan samverkan ska kmma till stånd måste det fin nas ett väl fungerande innvatinssystem (kmbinatinen av aktörer ch länkar mellan dessa) med en tydlig rllfördelning. Det innebär att diskussinen m aktörernas r ller ch uppgifter bör hållas ständigt levande i det kmmande arbetet. Sm i flertalet industrigrenar är en mycket str andel av de sm arbetar i den trärelaterade industrin svenskfödda män. Sm ett led i arbetet att nå ökad jämställdhet ch stimulera mångfald måste detta förhållande beaktas i kmmande insatser ch prjekt. Viktiga delar i detta är att ta fram ch använda ss av kunskap ch fakta, att försöka bryta könsbundna studieval samt att stödja ch utveckla företagande ch innvatiner på lika villkr för könen ch avsett etniskt ursprung. Ett sådant angreppssätt bidrar till kmpetensförsörjningen ch till en bättre eknmisk utveckling.

9 Ska visinen nås kmmer det att krävas att det påbörjade prfileringsarbetet frtsätter. Visserligen har uppnådda resultat börjat etablera begreppet Träregin Småland hs aktörer på den natinella nivån, men det behövs ett ständigt pågående ch långsiktigt arbete för att få del av de utvecklingsresurser sm finns i lika system ch prgram. Med etableringen av innvatinsmiljön Smart Husing Småland, företagsfrskarsklan PrWd, de allt effektivare cachningsinsatserna för små ch medelstra företag samt det samlade greppet kring kmpetensförsörjning finns gda förutsättningar för att etablera Småland sm en mdern träregin ch ett centrum för industriellt trä byggande. Vi ser ett frtsatt behv av cachningsinsatser för små ch medelstra företag. Ägarväxling, samarbete med akademin, exprtsatsning, rekrytering ch rganisatinsutveckling är exempel på mråden där det i många fall behövs cachning för att företagen ska kunna leva vidare ch utvecklas. Sm en följd av cachningsarbetet finns ckså stra möjligheter att underlätta tillkmsten av tillväxtbenägna ch gärna branschöverskridande leverantörsnätverk, vilket skulle stimulera en ökad prduktin i Småland. Företagens kmpetensförsörjning kmmer ckså de närmaste åren att vara ett väsentligt mråde. Prduktinspersnal finns sm regel att tillgå i närmrådet, men utbildningarna behöver många gånger förstärkas. När det gäller persnal med högre utbildning är det i vissa fall svårt att attrahera högutbildade specialister till mindre rter i Småland med dåliga kmmunikatiner, dvs. sådan lkalisering sm många mindre träföretag har. Denna näring kan ng sägas vara särskilt berende av satsningar på bättre infrastruktur ch väl utbyggda kmmunikatiner. Det är ckså väsentligt att aktiviteter sm görs på lika håll för att stimulera grundskle-ch gymnasieelevers intresse för att arbeta inm industrin ch med materialet trä frtsätter ch utvecklas. Här har företag ch det ffentliga ett gemensamt ansvar. Arbetet att påverka ungdmars syn på industriarbete bör ske i branschövergripande aktiviteter. Även på akademisk nivå behövs insatser sm påverkar de studerandes syn på yrken ch karriärvägar inm trä branschen. För att attrahera studenter sm går på högskleutbildningar sm inte är specifikt knutna till någn bransch finns det behv av fler studiebesök, gästföreläsa re, uppsatser mm för att skapa gda kntakter ch lyfta fram den småländska träbranschen i undervisningen. Kpplingarna mellan FU-aktörer ch den trärelaterade industrin har ökat sm en följd av insatserna i pågående handlingsprgram (i första hand PrWd ch cachningsprjektet). Likaså har samarbetet mellan de två småländska lärsätena utvecklats psitivt, vilket ckså underlättat närmandet till näringen. Det finns dck frtfarande mer att göra för att hitta ett naturligt ch enkelt arbetssätt sm ger i synnerhet de mindre företagen tillgång till akademisk kmpetens. Lövträslagens affärsmöjligheter är betydande. En särskild Lövträreferensgrupp har med Träcentrum sm värd samlats en gång i halvåret under en tiårsperid för att diskutera lövträbranschens utvecklingsfrågr. Gruppen är brett sammansatt med representanter längs hela förädlingskedjan ch akademierna Linneuniversitet ch Sveriges Lantbruksuniversitet. Gruppen ser för närvarande följande utvecklingsmråden: - Leverantörssamverkan. Samrdning av försäljningssamverkan för att kunna ta större rder. Utveckling av leverantörskedjr. -Omvärld ch marknad. Marknadsstudier. Kundkmmunikatin. Illustrativ mvärldsanalys-planera

10 för att möta förändringar/svängningar på marknaden. -Teknik ch prduktin, exempelvis brandklassning, ytbehandling ch effektivare prduktin ch prduktutveckling. Det bibaserade ch förnybara materialet trä har många nya användningsmråden under utveckling. skgsindustrin har frmulerat en visin sm säger att prduktinen (mätt sm förädlingsvärde) i det svenska skgsindustriklustret skall fördubblas till år Hälften av tillväxten skall kmma från nya prdukter! Frskning ch utveckling pågår inm flera mråden, bland annat kläder, hälsa/hygien, förpackningar, frdnsbränsle ch till ch med livsmedel. Det finns alltså gda skä l att följa utvecklingen ch att stimulera den småländska trärelaterade industrin att bli en aktiv del av den. Att den av Vinnva delfinansierade ch i Små land brett förankrade innvatinsmiljön Smart Husing Småland (SHS) har etablerats, innebär att det finns ett kraftfullt verktyg för att frtsätta att utveckla Småland till ett centrum för industriellt byggande av flerfamiljshus i trä. Den plitiska uppbackningen av Träregin Små land var en av de avgörande faktrerna för Vinnvas psitiva beslut. Det finns många naturliga kpplingar mellan SHS ch Träregin Småland. Någt förenklat kan man säga att den småländska trästrategin är det "paraply" under vilket även SHS-arbetet finns. Den nära samverkan sm finns mellan Träregin Småland ch SHS ska frtsätta, men det finns inga skäl att frmulera ett särskilt insatsmråde i trähandlingsprgrammet Utvecklingsarbetet inm träbyggande kncentreras naturligen till SHS. l det arbetet ska även vägas in vilka samarbetsmöjligheter sm kan finnas med det natinella initiativet Trästad, vilket är en plattfrm för kunskapsutbyte för kmmuner, län ch byggherrar. Trästad är en frtsättning på det natinella träbyggnadsprgrammet ch syftar till att utveckla ett attraktivt byggande i trä på ett kstnadseffektivt ch mdernt sätt. Det är ckså viktigt att Träregin Småland ch SHS tillsammans stimulerar ch stödjer lika kmmunala initiativ inm mrådet. 3. Visin ch mål l den 2011 antagna strategin finns fö ljande visin (målbild) med tidshrisnten 2020 frmulerad. Småland är 2020 en ledande träregin i Eurpa l Småland "tänker vi trä". Det betyder att trä är ett material sm pririteras i byggnatin ch inredning ch att den trärelaterade industrin har en str natinell ch internatinell knkurrenskraft genm utvecklad samverkan i hela värdekedjr ch världsledande innvatinssatsningar. Med ett envist entreprenörskap ch en ökad industrialisering sm grund är trö en väsentlig del i ett klimatneutralt ch hållbart småländskt samhällsbyggande sm ses sm ett föredöme i ett glbalt perspektiv. Visinen har lyfts fram i lika sammanhang under arbetet ch den fungerar bra sm målbild. Vi ser inga skäl till att ändra den i denna översyn utan visinen bör ligga fast tillsvidare. Däremt bör det frtsatta arbetet innehålla mment sm tydliggör dels vad vi mer knkret menar med en ledande träregin, dels vad sm saknas för att vi ska nå målbilden. Kpplade till visinen föreslår vi fö ljande resultat mål:

11 J s 1) Ökad kännedm natinellt ch i Eu rpa m Träregin Småland. Uppföljning genm att mäta deltagande i lika prfileringsaktiviteter natinellt ch på sikt internatinellt. 2) Ökad knkurrenskraft. Uppföljning genm den knkurrenskraftsanalys sm görs varje år v företaget Bisnde på uppdrag av reginförbunden i Småland. 3) Den småländska andelen av natinella FU-resurser för branschen ska öka från idag femti prcent till 20 prcent år Uppföljning genm att analysera Vinnvas, KK-stiftelsens m fl prgram ch fnder för att se hur str del sm går tilf prjekt i Småland. 4) Ökad andel föret ag sm exprterar. Uppföljning genm att analysera SCB-statistik. 5) Fler persner i trärelaterade utbildningar. Uppföljning genm Branschrådets mätningar. 6) Ökad kunskap reginalt m Träregin Smålands psitin i jämförelse med andra reginer internatinellt. Uppföljning genm att på lika sätt i Småland sprida slutsatserna av den mvärldsanalys sm ska göras Med denna strategi, inklusive visin ch mål, sm grund föreslår styrguppen nedanstående handlingsprgram för de kmmande tre åren. Prgrammet innehåller sex pririterade insatsmråden med knkreta aktivitetsmål inm varje mråde. Vi förrdar en i strt sett förändrad rganisatin ch arbetssätt. Ett förslag till indikativ budget för respektive år återfinns i slutet av prgrammet. styrgruppen består av Helena Nilssn, Reginförbundet Kalmar (rdförande), Agata Uh l hrn, RFSS, Mikael Gustafssn, Reginförbundet Jönköping, Karin Be rgman, Länsstyrelsen Kalmar, Ma lin Be ndz Hellgren, Länsstyrelsen Krnberg, Emanuel Schmit, Lä nsstyrelsen Jönköping, Tmmy Rälg, GS Facket ch Anna-Le na Jhanssn, Trä- ch Möbelföretage n (TM F). Några bilder från Almedalen 2014, där Trä regin Småland tillsammans med Smart Husing Småland genmförde sex seminarier ch visade upp en bstadsprttyp (sm på sista bilden ses lyftas för att fraktas iväg)

12 Förslag till handlingsprgram Pririterade insatsmräden J.J. Prjl/erilllJ Sm utvärderingen visat har prfileringsarbetet börjat lägga en grund för ett gemensamt paraply för träfrågr i Småland ch börjat etablera Träregin Småland sm ett varumärke. Prfileringen måste dck frtsätta ch både breddas ch fördjupas på lika sätt. l första hand ska den lkala förankringen i kmmuner ch företag förbättras ch ett årligt träarrangemang genmföras. Det gemensamma uppdrag att marknadsföra Träregin Småland sm de tre aktörerna/mötesplatserna Träcentrum i Nässjö, Möbelriket i Lammhult ch Virserums Knsthall har, föreslås frtsätta i någn frm, men uppläggningen ch rganisatinen av arbetet bör ses över. Även andra aktörer kan bli aktuella. Aktivitetsmå l: a) Besöka de småländska kmmunerna en gång m året för infrmatin ch diskussin m pågående ch planerat arbete b) Arrangera årligen den Småländska Träveckan med brett deltagande från företag, kmmuner ch akademier; förutm smålänningar ska företrädare för natinella ch internatinella aktörer bjudas in i ökad mfattning under kmmande prgramperid. c) Skapa en bildbank ch frmulera en textbank med psitiva värderd för att förmedla en mdern ch intressant bild av trä sm material ch den trärelaterade industrin sm arbetsplats. d) Bygga vidare på arbetet att lyfta fram Träregin Småland vid etablerade arrangemang hs mötesplatserna ch huvudmännen samt genmföra minst en natinelllbbyinsats per år. J 2. Cacllllill,<J På samma sätt sm små ch medelstra företag (SME) i andra branscher står många trärelaterade industrier inför utmaningar sm ägarväxling, ökat marknadsstrategiskt tänkande, säljkmpetens ch kppling till akademin. Här behövs i många fal l cachning ch mentrsinsatser sm hjälp på vägen. Det uppdrag sm Träcentrum har att svara för riktade insatser mt företag, företagsnätverk ch enskilda persner för att stödja dessa små ch medelstra företag har enligt utvärderingen gett gda resultat ch föreslås därför frtsätta. Uppdraget ska regelbundet följas upp ch knkreta resultat beskrivas ch rapprteras. Fördjupade insatser hs företag sm redan fått en första ana lys genmförd bör medfinansieras av företagen. Ett frtsatt cachn ingsprjekt ska rikta sig dels mt de dryga 100-tal företag sm redan är med prjektet ch stimulera större utvecklingsinsatser, dels rikta sig mt nya företag med behvsstyrda handlingsplaner. Man bör särskilt titta på förutsättningarna att få ut traineer i mindre företag. Aktivitetsmål: a) Under prgramperiden få igång större utvecklingsprjekt, helst med akademin sm partner, i minst hä lften (ca 50 st) av de företag sm redan deltar arbetet. b) Under prgramperiden identifiera, besöka ch erbjuda cachning till loo nya företag i Små land.

13 c) Inm ramen för cachningsprjektet Initiera ett gemensamt traineeprgram för mindre företag sm riktar sig till persner med akademisk eller YH-bakgrund på knkurrensneutralt mråde. J..1. Kmpetensfrsrjning - Brnnsclwad Tl å i Smalami Behvsstyrd kmpetensförsörjning är en av de viktigaste strategiska frågrna för många industriföretag. Det gäller i högsta grad även för den småländska trärelaterade industrin. För att få till stånd ett partssammansatt frum för kmpetensförsörjningsfrågr inrättades därför 2012 ett branschråd med företrädare för trärelaterade företag, TMF, GS-facket, Arbetsförmedlingen, Reginförbunden ch utbildningsanrdnare. Syftet med Branschråd Trä i Småland är att hitta mdeller för ett djupare samarbete mellan arbetsgivare ch utbildningsanrdnare för att bättre klara den framtida kmpetensförsörjningen. Målen är dels att företagen får gd tillgång till den arbetskraft sm efterfrågas, dels att Små land har en effektiv utbildningsverksamhet sm svarar upp mt kmpetensbehven. l det sistnämnda ingår att bidar med kunskap så att arbetsmarknadsutbildningar får rätt dimensin ch innehåll. Branschrådet har kmmit en bit på väg ch bedömningen är att frumet fungerar allt bättre. Man behöver dck utveckla sitt arbete på lika sätt ch branschrådet har främst två utmaningar. Den ena är att stimulera fler företag att engagera sig i arbetet för att bredda diskussinen ch få en ännu bättre bild av behven i Småland. Att rdföranden nu kmmer från näringslivet ökar möjligheterna på det mrådet. Den andra utmaningen är att hitta frmerna för ett framgångsrikt arbete med att påverka ungdmars ch föräldrars syn på industriarbete i allmänhet ch statusen av ett arbete inm den trärelaterade industrin i synnerhet. Branschrådets arbete föreslås därför frtsätta. Aktivitetsmål: a) Minst två näringslivsrepresentanter per län i Branschrådet i slutet av prgramperiden. b) starta ett nätverk för lärare på lika nivåer inm trärelaterad utbildning i Småland. c) Öka kunskapen m lika yrken inm trärelaterad industri i grundsklan genm lika aktiviteter, förbättrad pra ch debattartiklar för att öka attraktiviteten ch på sikt påverka synen på industriellt arbete Intet ualiuiialisenng Sm van nämnts innebär glbaliseringen ch den ökade internatinella knkurrensen att även de små ch medelstra träföretagen kmmer att behöva öka mvärldsbevakningen, ta till sig ny kmpetens, utveckla ledarskapet, effektivisera sin prduktin ch förbättra sin marknads- ch försäljningskmpetens. Gör man det finns gda möjligheter att bygga nya affärsnätverk, skapa samarbete kring prduktutveckling, öka sin exprt ch delta i annan värdefull utveckling. Ett antal aktiviteter pågår redan inm eller utanför ramen för Träregin Småland, exempelvis i Östersjöreginen ch i Kina. Helt klart är att Småland behöver fler företag sm exprterar till fler länder/marknader än idag. Hur exprtsatsningar ch andra internatinella aktiviteter ska ske är upp till företagen sjä lva att avgöra utifrån grundliga analyser, där Träregin Smålands insatser kan vara ett hjälpmedel. Insats mrådet handlar därför initialt mest m att hitta frmer för att öka företagens kunskap ch kmpetens m glbaliseringens knsekvenser ch möjligheter.

14 Is Aktivitetsmål: a} Ökad kunskap m glbaliseringens förutsättningar ch knsekvenser genm att arrangera två årliga k m petensutveckli ngsinsatser. b} Under prgramperiden stimulera ti nya företag att delta i exprtfrämjande aktiviteter. u;. Nya anvnnrfningsmraden fö r materialet trä Träfibern är nu föremål för strt intresse i frskarvärlden. På många håll pågår försök att hitta nya användningsmråden för den förnybara råvaran, en råvara sm hittills främst använts för virke, bränsle ch papper. Man söker möjligheter ch uppslag till innvatiner där trä kan ha en mer framskjuten ch framträdande rll än idag. Hur kan trä ge ett mervärde ch vara en del av ett attraktivt, innvativt ch hållbart samhälle? Hur kan vi höja statusen för trä ch därmed få till en ökad efterfrågan ch tillväxt i svenskt näringsliv? Frågrna är många ch svaren kmmer efterhand. Aktivitetsmå l: a} Träregin Smålands engagemang ska i första hand handla m att fö lja utvecklingen ch tillsammans med de små ländska lärsätena se vilka möjligheter det finns att initiera ch stödja spetsföretagande inm nya användningsmråden. b} Under prgramperiden ska tre prjekt inm mrådet ha initierats. J 6. 'itrate,(jiw hete Med hjälp av extern knsult ska under 2015 genmföras en mvärldsanalys av hur Träregin Småland står sig i jämförelse med andra reginer med framgångsrik träindustri i första hand i Eurpa, men även i övriga världen. Utifrån analysen ska nödvändiga insatser frmuleras ch resurser kanaliseras så att Smålands knkurrenskraft ökar ch vi blir en ledande träregin i Eurpa. Insatserna kan handla m att Småland ska vara ledande när det gäller kunskap, teknik ch prduktinssätt vid användning av trä sm material. Ur ett hållbarhetsperspektiv ska råvaran skg/trä utnyttjas med minsta möjliga spill. Vidare att Småland ska bli en ledande i exprtör av metder ch tekniker för trä byggnadsteknik, träbearbetning ch bibaserade material. Aktivitetsmå l: a} Genmföra mvärldsanalysen ch sprida slutsatserna brett i Småland. b} Påbörja aktiviteter i linje med slutsatserna för att uppfylla visinen "Småland är 2020 en ledande t räregin i Eurpa". 2 Organisatin, ctl betsä H Ol'h hudge t Den rganisatin ch det arbetssätt sm har tillämpats sedan 2012 föreslås frtsätta. Det behövs en samrdningsfunktin för att dels säkerställa att de tre länens förutsättningar vägs ihp på ett tillfredsställande sätt, dels göra uppföljningar av arbetet ch återrapprteringar ti ll huvudmännen.

15 För att samrdna insatserna ch skapa smidig beslutshantering när det gäller nya delprjekt, aktiviteter mm bör därför den styrgrupp sm funnits sedan 2012 frtsätta sitt arbete kmmande prgramperid. styrgruppen har bestått av en företrädare för varje reginförbund ch länsstyrelse samt en representant för vardera Trä- ch Möbelföretagen (TMF) ch GS Facket. Gruppen bör kmpletteras med en företrädare för skgsindustrierna, sm rganiserar flertalet sågverk. styrgruppen kmmer därutöver att se till att få in annan kmpetens i gruppens diskussiner genm att exempelvis regelbundet bjuda in persner från näringslivet ch akademierna till mötena. Bedömningen är ckså att det finns behv av en särskild prcessledare/samrdnare för att driva på det löpande arbetet. Liksm hittills bör prcessledaren vara prjektanställd på halvtid vid någn av huvudmännen. Den årliga finansieringen från huvudmännen av ett nytt handlingsprgram bör enligt tidigare redvisade utgångspunkter ligga på ungefär samma nivå sm hittills, dvs. fyra-fem mkr årligen. Nedan visas styrgruppens förslag till finansiering från huvudmännen Kstnaden ligger ca 500 tkr lägre än i pågående prgram, vilket i princip mtsvarar de medel sm Träregin Småland satsat på att etablera en företagsfrskarskla. Frskarsklan PrWd är finansierad på annat sätt framöver. Insatsmråde Kstnad 2015 Kstnad 2016 Kstnad 2017 Prfilering Cachning Branschråd Trä Internatinalisering Nya användningsmråden strategiarbete Prjektptt Samrdning Utvärering Summa * * * * Varav reginförbunden ca var ch länsstyrelserna ca var. Eftersm det såväl i Krnbergs sm i Jönköpings län pågår bildande av reginkmmun, vilket kmmer att påverka vilka utvecklingsmedel sm finns tillgängliga hs vilken finansiär, är fördelningen preliminär. Med denna grundfinansiering från huvudmännen finns gda möjligheter att söka medfinansiering i det nya strukturfndsprgrammet ch hs lika natinella finansiärer för genmförande av insatserna. styrgruppen kmmer därför att aktivt stimulera lika aktörer sm invlveras i kmmande insatser att söka "växla upp" handlingsprgrammets medel med andra medel. De dryga fyra mkr sm satsas i denna budget kan mycket väl kmma att fördubblas ch mer därtill. Liksm i innevarande prgram föreslås en prjektptt sm innebär att styrgruppen på ett snabbt ch smidigt sätt kan hantera prjektansökningar sm ligger i linje med strategins inriktning. Småland styrgruppen för Träregin Småland /Bertil Eifn m, prcessledare/

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ Beteckning R13314 Antal sidr JÖNKÖ PI NG$ LÄN Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Näringslivets

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~, .f'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN 2014-04-03 Antal sidr 1(1) Reginstyrelsen Aktuella prjekt ch förslag till beslut Arbetsutskttet fareslår Reginstyrelsen besluta enligt nedanstående: l. Gnsjöreginens näringslivsråd,

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet Häls- ch sjukvård i Regin Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet 2015-09-28 Bakgrund aktuell situatin Tillgängligheten avseende besök ch peratin/åtgärd har under de senaste åren försämrats i Regin

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer