1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna"

Transkript

1 SLUTDOKUMENTT (2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning av granskning rörande tillsyn ch insyn i enskild e verksamhet Vi har i egenskap av förtrendevalda revisrerr i Kiruna kmmun granskat m barn- ch utbildningsnämnden säkerställer förutsättningar för en ändamålsenligg verksamhet i östra kmmundelen avseende IT i grundsklan ch rektrs/förs klechefs pedaggiskaa ledarskap. Vidare har vi granskat m barn- ch utbildningsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån 2010 årss granskningg avseende tillsyn ch insyn i enskild verksamhet. I granskningenn har vi biträtts av sakkunniga från. Resultatet av vår granskning finns redvisat i bifgad revisinsrapprt. Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligtt säkerställer förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet i östra kmmundelen avseendee IT i grundsklan ch rektrs/försklechefs pedaggiska ledarskap. Vår bedömning baserass bl a på följande iakttagelser: Åtgärder har vidtagits för att bygga ut tillgänglighe eten till IT ch tillgången till teknisk utrustning. Supprt har rganiserats på ett sådant sätt att tillgänglighet till stöd ska finnas lkalt genm en första linjens supprt. Därutöver finns kmmunens IT- avdelning sm stöd. Avståndet mellan IT-avdelnin ngen ch verksamheterna i östra kmmundelen kan dck påverka tillgången till fysisk supprt. Behv finns att öka den digitala kmpetensen bland pedaggerna, men utbildningar har genmförtss ch ytterligare utbildningar planeras. Vidare finns utsedda pedagger lkalt sm ska fungera sm stöd till övrigaa pedagger. Omrganisering har skett vilket i str utsträckning g rendlat tjänsterna försklechefer ch rektrer bl a för att öka förutsättningarna för dem att fullgöra f sitt uppdrag sm pedaggiskk ledare. I Karesuand är dck rektr tillika försklechef. Med anledningg av avstånden mellan försklr ch sklr i mrådet blir därmed förutsättningarna för att bedriva ett aktivt pedaggiskt ledarskap i samtliga verksamheter någt sämre. Vidare är vår bedömning att nämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån 2010 års granskning avseende tillsyn ch insyn i enskild verksamhet. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser: Nämnden har tillsett att det sker en strukturerad ch systematisk tillsyn av enskilda försklr ch fritidshem inklusive återrapprtering till nämnden. Vidare har nämnden fastställt riktlinjer för en strukturerad d ch systematisk insynn i fristående sklrr vilken ska ge infrmatin m hurr fristående verksamhet utvecklas.

2 SLUTDOKUMENTT (2) För utförligare redgörelse hänvisarr vi till de iakttagelser sm redvisas i bifgad revisinsrapprt. För Kiruna kmmuns revisrer Rger Aitmäki, rdförande Peter Scherman, vice rdförande Bilaga: Revisinsrapprt Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning av granskning rörande tillsyn ch insyn i enskild verksamhet., mars 2013.

3 Revisinsrapprt Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelenn samt Uppföljning av gransk kning rörande tillsyn ch insynn i enskild verksamhet Andreas Jönssn Certifierad kmmunal revisr Anna Carlénius Revisnskn sult Kiruna kmmun Mars 2013

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund It i grundsklan Rektrernas ch försklechefernas förutsättningar Insyn ch tillsyn i enskild verksamhet Revisinsfråga ch kntrllmål Metd Resultat IT i grundsklan IKT-plan Tillräcklig tillgång till IT-utrustning Kmpetensutveckling Utrustning för videknferens Rektr ch försklechefer Kmpetensutveckling Stöd för pedaggiskt ledarskap Tillsyn ch insyn Tillsyn Insyn... 11

5 1. Sammanfattning Kmmunens revisrer har i 2012 års revisinsplan beslutat att granska barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen med inriktning mt IT i grundsklan, rektrers ch försklechefers förutsättningar samt insyn ch tillsyn i enskild verksamhet. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk ch väsentlighet. Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställer förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet i östra kmmundelen avseende IT i grundsklan ch rektrs/försklechefs pedaggiska ledarskap. Bedömningen vilar på i huvudsak följande iakttagelser: Åtgärder har vidtagits för att bygga ut tillgängligheten till IT ch tillgången till teknisk utrustning i östra kmmundelen uppges vara lika sm i kmmunen i övrigt. Supprt har rganiserats på ett sådant sätt att tillgänglighet till stöd ska finnas lkalt genm en första linjens supprt. Därutöver finns kmmunens IT-avdelning sm stöd. Uppfattningar finns dck att det är svårt för dem att hinna med utökningen av tekniken i sklrna samt att avståndet mellan centralrt ch östra kmmundelen gör att det kan ta tid att få supprt på plats när det behövs. Behv finns att öka den digitala kmpetensen bland pedaggerna, men utbildningar har genmförts ch ytterligare utbildningar planeras. Vidare finns en IKT-strateg centralt samt lkalt s k kllegahandledare sm kan stötta pedaggerna. Videknferensutrustning finns ch fungerar tillfredsställande ch används när rektr/försklechef anser att ett möte inte kräver fysisk närvar. Samtliga rektrer har genmgått eller genmgår befattningsutbildningen för rektrer. Försklecheferna har ckså möjligheten att gå denna utbildning. Vidare upplevs att det finns gtt m utbildningar att välja på ch att det är mycket upp till den enskilde rektrn/försklechefen att ta del av dessa. Omrganisering har skett vilket i str utsträckning rendlat tjänsterna försklechefer ch rektrer för att öka förutsättningarna för dem att fullgöra sitt uppdrag sm pedaggisk ledare. I Karesuand är dck rektr tillika försklechef. Administrativt stöd finns för dem att skapa mer utrymme åt pedaggiskt ledarskap. Dck är förutsättningarna sämre i östra kmmundelen med anledning av avstånden. 1 av 11

6 Vidare är vår bedömning att nämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån 2010 års granskning avseende tillsyn ch insyn i enskild verksamhet. Bedömningen vilar på följande iakttagelser: Nämnden har tillsett att det sker en strukturerad ch systematisk tillsyn av enskilda försklr ch fritidshem inklusive återrapprtering till nämnden. Nämnden har fastställt riktlinjer för en strukturerad ch systematisk insyn i fristående sklr vilken ska ge infrmatin m hur fristående verksamhet utvecklas, inklusive återrapprtering till nämnden. 2 av 11

7 2. Inledning 2.1. Bakgrund It i grundsklan Den nya skllagen anger att alla elever ska ha tillgång till de lärverktyg sm behövs för en tidsenlig utbildning. De nya kurs- ch ämnesplanerna förutsätter tillgång till internet ch det blir tydligare hur ämnesundervisningen förväntas bidra till elevernas digitala kmpetens. EU-kmmissinen lyfter den digitala kmpetensen sm en av åtta nyckelkmpetenser för framtiden. Sklan spelar en viktig rll för alla elevers möjlighet att få grundläggande digital kmpetens. Vidare innebär den digitala tekniken möjligheter till att genmföra möten ch kmpetensutveckling via videknferens, vilket kan effektivisera tids- ch resursanvändningen inm barnch utbildningsnämndens verksamhetsmråden. Av detta följer bland annat vikten av att persnalen har tillräcklig kmpetens samt att ändamålsenlig utrustning ch supprt tillhandahålles för elever ch lärare. Vid brister finns risk för att nytteffekter uteblir, att kstnader inte mtsvarar nyttan ch att elever ej får likvärdiga förutsättningar Rektrernas ch försklechefernas förutsättningar Aktuell debatt ch frskning lyfter fram rektrs betydelse för att sklan ska lyckas med sitt uppdrag. En rapprt från Sklinspektinen 2012 visar att 70 % av rektrerna i granskningen genmgående eller till vissa delar behöver förstärka det pedaggiska ledarskapet. Ur ett huvudmannaperspektiv visade granskningen att flertalet huvudmän behöver i dialg med rektrerna säkra förutsättningar för rektrs ledning av den pedaggiska verksamheten. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att förskle- ch sklverksamheten inm kmmunen genmförs i enlighet med lagstiftningen. Väsentligt är således att ansvarig nämnd säkerställer rektrers ch försklechefers förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt pedaggiskt ledarskap Insyn ch tillsyn i enskild verksamhet År 2010 genmförde en granskning av nämndens tillsyn i enskilda försklr ch fritidshem samt insyn i fristående grundsklr. Av granskningen framgick att systematiska ch strukturerade tillsynsbesök av de enskilda försklrna ch fritidshemmen inte genmfördes att möjligheter till en mer aktiv insyn i de fristående grundsklrna sm skllagen ger inte tas tillvara uppföljning ch utvärdering kpplat till insyn i enlighet med skllagens intentiner inte har genmförts med undantag av att ta del av kvalitetsredvisningen strukturerad uppföljning ch utvärdering av tillsynen ch insynen saknades 3 av 11

8 I östra kmmundelen finns verksamhet sm drivs i enskild regi. Väsentligt är att huvudmannen har en tillräcklig kntrll genm tillsyn ch insyn för att säkerställa att barn ch elever erbjuds en ändamålsenlig verksamhet Revisinsfråga ch kntrllmål Granskningen ska besvara följande revisinsfrågr utifrån underliggande kntrllmål: Säkerställer barn- ch utbildningsnämnden förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet i östra kmmundelen avseende IT i grundsklan ch rektrs/försklechefs pedaggiska ledarskap? Nämnden tillser att elever ch pedagger har tillräcklig tillgång till IT-utrustning ch nätverk, inkl supprt, för att kunna använda tekniken på ett ändamålsenligt sätt, t ex avseende planering, kmmunikatin, undervisning/utbildning. Nämnden tillser att pedaggerna har eller erhåller tillräcklig kmpetens för att nyttja tekniken. Nämnden tillser att utrustning för videknferens används på ett för verksamhet ch sklledning på ett effektivt sätt. Nämnden tillser att rektr ch försklechef har eller erhåller tillräcklig kmpetens för att fullgöra sitt uppdrag. Rektr ch försklechef har tillräckligt med stöd för att utöva ett ändamålsenligt pedaggiskt ledarskap. Har barn- ch utbildningsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån 2010 års granskning avseende tillsyn ch insyn i enskild verksamhet? Nämnden har en strukturerad ch systematisk tillsyn av enskilda försklr ch fritidshem Nämnden erhåller strukturerad ch systematisk återrapprtering utifrån genmförd tillsyn Nämnden håller sig genm insynsrätten löpande infrmerad m hur fristående verksamhet utvecklas 2.3. Metd Granskningen är översiktlig till karaktären ch i huvudsak avgränsad till barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen vad gäller frågan m förutsättningarna för en ändamålsenlig verksamhet. Granskningen har skett genm telefnintervjuer med förvaltningschef, utvecklare, rektrer, försklechefer ch förskleknsulent. Analys har även gjrts av relevanta dkument avseende ITanvändningen i grundsklan samt rektrs-/försklechefsuppdraget. 4 av 11

9 3. Resultat 3.1. IT i grundsklan Ett fungerande IT-stöd är av str betydelse i den kmmunala verksamheten. Den mderna infrmatinsteknlgin ger möjligheter att höja kvalité, säkerhet ch effektivitet i de lika verksamheterna, sprida ch öka tillgängligheten till infrmatin m.m. Inm barn ch utbildningsnämndens ansvarsmråde är idag IT en förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett effektivt ch säkert sätt. Ett effektivt nyttjande av IT påverkas av en mängd lika faktrer, t ex. tillräcklig infrastruktur, IT-avdelningens förmåga, tillräckligt bra system, prcesser rutiner, ansvar ch kmpetens. Undersökningar visar att Sverige har en jämlik skla när det gäller tillgång till IT. En rsak är att det frtfarande saknas natinella riktlinjer på mrådet, vilket innebär att kmmuner ch enskilda sklr avgår vilka satsningar sm ska göras IKT-plan Barn- ch utbildningsnämnden har i nvember 2012 uppdragit nämnden att utarbeta en IKT-plan (infrmatins- ch kmmunikatinsteknik). IKT-planens visin är ett lärande för framtiden tillgängligt för alla barn ch ungdmar i samtiden i Kiruna. Planen beräknas antas av nämnden under mars IKT-planen ska gälla för kmmunens förskla, grundskla, särskla ch fritidshem. Vidare ska den utgöra barn- ch utbildningsförvaltningens övergripande dkument kring sklans uppdrag att garantera eleverna digital kmpetens. IKT-planen är skriven utifrån förutsättningen att varje skla arbetar fram en lkal IKT-plan sm knkretiserar BUF:s övergripande plan. Syftet med IKT i sklan är att utveckla elevernas lärmiljöer ch därmed ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå gda resultat. Kmmunen vill stärka barn ch ungdmars förmåga att använda IKT sm ett redskap för lärande ch förbereda dem för framtiden. Syftet är även att det ska vara ett stöd för alla sm arbetar med barn- ch ungdmar i Kiruna kmmuns försklr ch sklr i arbetet med måluppfyllelsen av lärplanerna. IKT planen ska även kunna ge persnalen en struktur för utvecklingsarbetet med digitala lärverktyg. De övergripande målen är att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik sm ett verktyg för kunskapssökande, kmmunikatin, skapande ch lärande ch att sklans arbete på längre sikt leder till ökad måluppfyllelse. 5 av 11

10 Tillräcklig tillgång till IT-utrustning 2010 valde Kiruna kmmun att göra en satsning med ambitinen att Kiruna kmmuns sklr ska ligga i framkant när det gäller IKT, ch detta i frm av en s k en-till-en satsning på kmmunens högstadier. Detta innebär att alla elever ch lärare på högstadiet under har 2012 utrustats med en bärbar pc. Trådlöst nätverk har även byggts upp ch det finns idag på alla sklr ch försklr i östra kmmundelen. Utöver en en-till-en satsningen har 350 statinära ch bärbara datrer under 2012 dels förtätat ch dels förnyat dataparken på kmmunens sklr. Alla lärare på grundsklan har tillgång till en statinär eller bärbar datr. På försklan har man tillgång till en datr per avdelning. Under hösten 2012 har interaktiva prjektrer med högtalare installerats i klassrum i grundsklrna i östra kmmundelen. ITP whitebard är en prgramvara sm tillhör den Interaktiva prjektrn ch har installerats i alla högstadielärares datrer. Vidare har 15 multifunktinsskrivare placerats ut på sklr ch försklr i Kiruna kmmun sm bland annat möjliggör inscanning av dkument vilket gör undervisningsmaterial mer tillgängligt för fler elever. Edwise är Kiruna kmmuns grundsklrs lärplattfrm sm används sm en prtal för dkumentatin ch kmmunikatin med elever ch föräldrar. Lärplattfrmen används för närvarrapprtering, åtgärdsprgram, mdömen, pedaggisk planering, bkning ch genmförande av utvecklingssamtal, elevers IUP (individuella utvecklingsplaner), bedömning samt aktuell infrmatin. Användning av digitala lärmedel kmmer att öka ch förvaltningen arbetar för att hitta bra rutiner för val- ch utvärdering av lärmedel samt för spridning av dessa erfarenheter i rganisatinen. Enligt samtal med försklecheferna i östra kmmundelen är det på gång att öka tillgången till IT-verktyg i försklan för att underlätta dkumentatinen av verksamheten ch barns lärande samt för att utveckla pedaggiken. Idag finns det en datr för försklelärarna på varje förskla. I intervjuerna med rektrerna framkm att det sker en frtsatt utbyggnad av det trådlösa nätverket men att det fungerade bra i de sklr sm finns i östra kmmundelen. Tillgången till teknisk utrustning anses ttalt sett vara ganska lika i kmmunens lika sklr. Enligt samtal med rektr ch försklechefer i östra kmmundelen så har de samma tillgång till teknisk utrustning sm övriga kmmunen. Vi nterar att det sker centrala inköp av datrer i ett rullande schema men att några sklr även själva har köpt in datrer. Tekniken används enligt de intervjuade på ett ändamålsenligt sätt, men det nämns ckså att det finns alltid inkörningsprblem i frm av tekniska prblem ch att det tar tid att lära sig nya saker. 6 av 11

11 Resurser/supprt Kiruna kmmun har anställt en IKT-strateg/pedagg för förskla ch grundskla från 1 januari Utöver IKT-strategen/pedaggen har kllegahandledare utbildats sm utför sina uppdrag inm sin lärartjänst. De ska bland annat handleda klleger i användandet av digitala lärverktyg. Kllegahandledare finns på högstadiesklr inm kmmunen. IKT-strategen/pedaggen har genmfört wrkshps på beställning mt grupper av lärare ch rektrer under året. Edwise-resurser har ckså utbildats ch dessa är fördelade på alla grundsklr i kmmunen. Dessa persner har ckså sina uppdrag inm sina lärartjänster ch har sm syfte att vara en lkal supprt på sin skla/arbetslag för lärplattfrmen. Det finns utsedda tekniker/systemansvariga sm ska vara kntaktpersn för IKTpedaggen ch kmmunens IT-avdelning. Syftet är att vara en lkal administratör, göra översyn ch felanmälan av IKT-utrustning, utföra enklare prgraminstallatiner ch enklare felsökningar samt att hjälpa klleger med prgramhantering. Det finns även webbredaktörer inm förvaltningens alla verksamheter. PIM- (praktisk IT- ch mediekmpetens, Sklverket) examinatrer har utbildats för att kunna examinera all persnal i förskla ch skla inm Kiruna kmmun under På varje skla i östra kmmundel finns minst ett lkalt IT-stöd sm fungerar sm den så kallade första linjens supprt (den funktin eller rll dit man ska vända sig först). Från rektrerna uttrycks dck en önskan m mer supprt från IT-enheten än de får idag. En synpunkt är att teknikerna skulle kunna vara mer ute i verksamheten för att få en ökad förståelse för prblem ch dess knsekvenser. Vid intervjuer framkmmer att de lkala IT-stöden ute på sklrna anser att de har tydliga rller ch ansvar. Dck anser de att fördelningen av deras tid tenderar att läggas på att hantera tekniska prblem med IKT-utrustning, skrivare m m istället för att läggas på att stödja ch höja den digitala kmpetensen hs lärare. De anser att det är tydligt att de ska åtgärda prblemen så långt det går ute på sklrna innan de anmäler ett ärende till IT-stöd. Det finns inget frmaliserat samarbete mellan de lkala IT-stöden. Enligt samtal med rektrer ch försklechefer i östra kmmundelen anser de att ITavdelningen inte hinner med utökningen av tekniken i sklrna. Eftersm det är många små sklr i östra kmmundelen så blir det sårbart m någn utbildad, exempelvis tekniker eller kllegahandledare, slutar. Ibland kan det även bli prblem med supprten m någn från IT-avdelningen måste kmma ut till sklan eftersm det inte ligger i Kiruna stad kan det ta ett tag. 7 av 11

12 Kmpetensutveckling Från barn- ch utbildningsförvaltningen centralt anges ett strt behv finnas av att öka den digitala kmpetensen ch stödet till många lärare. Olika förbättringsaktiviteter har ckså påbörjats, bland annat kartläggningar av lärares digitala kmpetens. Därefter planeras att genmföra PIM-utbildningar 1. PIM-examinatörer har utbildats av Sklverket för att kunna stödja, inspirera ch examinera persnal i kmmunen. Det finns även en medvetenhet hs de rektrer vi intervjuat att det krävs kmpetenshöjande åtgärder för att förbättra användningen av IT inm sklan. Kpplat till en-till-en satsningen i åk 7-9 har alla sklledare genmgått en 3 dagars utbildning inm IKT. Alla högstadielärare har haft möjlighet att delta i 2 wrkshps inm IKT. Teknikerna/systemansvariga har fått 2 halvdagars utbildningar i hur man återställer trasiga elevdatrer. Utöver en-till-en satsningen genmförs utbildning för 45 lärare i prgramvaran för interaktiva prjektrerna (ITP whitebard) Enligt intervjuerna med rektrerna så tycker de att pedaggerna har fått ch får tillräcklig kmpetensutveckling för att nyttja tekniken. Kntinuerlig kmpetensutveckling får de genm PIM-utbildningen ch det finns stöd till pedaggerna av bland annat kllegahandledare Utrustning för videknferens Tillgång till videknferensutrustning finns i Karesuand samt i centrala Kiruna. Istället för videknferensutrustning har man börjat använda sig av interaktiva prjektrer med högtalare ch dessa har installerats i klassrum i grundsklrna i östra kmmundelen. Plycm CMA desktp är en prgramvara för röst- ch videknferens. Prgramvaran finns i alla elev- ch persnaldatrer sm levererats ut i verksamheten. Enligt samtal med rektr ch försklechefer i östra kmmundelen används videknferensutrustningen när man anser att man inte behöver vara fysiskt på plats på möterna. Rektrerna ch försklecheferna anser dck att fysisk närvar är till fördel på många av mötena ch speciellt när mötet handlar mycket m diskussiner. Sammanfattningsvis anser rektrerna ch försklecheferna att tekniken finns ch fungerar tillfredställande, men att de kanske inte använder den fullt ut utan väljer att delta fysiskt på mötena i stället. 1 Praktisk IT-ch mediakmpetens- en kstnadsfri kmpetensutveckling sm Sklverket tillhandahåller med syfte att främja utveckling ch användande av IKT i förskla ch skla. PIM syftar till att visa hur lika prgramvarr kan användas praktiskt i sklans verksamhet. Materialet består av ti handledningar sm man huvudsakligen arbetar enskilt med ch genmför sedan tre examinatinsuppgifter sm man skickar in till en examinatr för gdkännande. 8 av 11

13 3.2. Rektr ch försklechefer Aktuell debatt ch frskning lyfter fram rektrs betydelse för att sklan ska lyckas med sitt uppdrag. Rapprt från Sklinspektinen (2010) visar att många rektrer inte fyller sin rll, så sm det är tänkt i lagstiftningen. Rektr behöver ha gda kunskaper m framförallt styrdkumenten ch verksamheternas pedaggiska uppdrag men ckså m arbetsgivarrllen ch vad det innebär att leda verksamhet i en plitiskt styrd rganisatin. Sklans resultat är berende av lärares prfessinella insatser ch ansvar, vilka inte kan eller ska styras i detalj av rektr. Snarare handlar det m att sm rektr skapa förutsättningar för en effektiv ch kvalitativ verksamhet. Vidare att ansvara för att verksamheten ständigt utvärderas. Med andra rd ställs stra krav på rektrs styrförmåga ch ledarskap - ch på de förutsättningar för uppdraget sm nämnden ger rektr. Brister i rektrs styrning ch ledning innebär att verksamheten inte ptimerar sin förmåga. Elevers rättigheter enligt natinella ch lkala styrdkument riskerar att åsidsättas - därmed ckså nämndens möjligheter att säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla elever samt gd eknmisk hushållning Kmpetensutveckling Enligt skllagen 2 kapitlet 12 ska varje huvudman se till att rektrerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning sm kan jämställas med den. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektrn har tillträtt sin anställning ch vara genmförd inm fyra år efter tillträdesdagen. I Kiruna har alla tillsvidareanställda rektrer påbörjat eller slutfört befattningsutbildningen. Försklecheferna har ckså möjlighet att gå utbildningen. Enligt intervjuerna med rektrerna ch försklecheferna har de möjlighet till kmpetensutveckling både vad gäller befattningsutbildningen men även till annan kmpetensutveckling. Försklechefer går bland annat lärarlyftet via sklverket. Rektrerna anser att det finns en hel del utbildningar att välja mellan. Vidare hålls regelbundna rektrsträffar ch chefsträffar där rektrerna tar stöd av varandra. Det finns möjlighet att gå ledarskapsutbildningar ch ta del av andra föreläsningar utifrån behv ch har man varit på knferenser delar man med sig av kunskapen till de andra genm rektrsträffarna. Rektrerna ch försklecheferna anser att det är mycket upp till en själv m man vill ha kmpetensutveckling eller inte Stöd för pedaggiskt ledarskap Kiruna kmmun har gjrt en mrganisering inm barn- ch utbildningsförvaltningen, delvis för att rendla uppdraget för rektrer ch försklechefer. Ansvaret för ksten har bland annat tagits brt från försklecheferna. Ansvarig persn i Karesuand är enda persnen med dubbla befattningar (rektr/försklechef) i östra kmmundelen. Omrganisatinen har enligt intervjuerna gett gda förutsättningar för rektr ch försklechefer att fullgöra sitt 9 av 11

14 uppdrag. Rektrerna ch försklecheferna har även fått administrativt stöd för att kunna utöva det pedaggiska ledarskapet på ett bättre sätt. Vidare har rektrerna ch försklecheferna träffar kntinuerligt en gång i månaden för pedaggiska diskussiner vilket upplevs sm ett stöd. Enligt intervjuer med rektrer ch försklechefer ägnar de ca % av sin tid åt pedaggiskt ledarskap. De har ett administrativt stöd i frm av assistenter. För att förbättra arbetet med pedaggiskt ledarskap behövs det mer administrativa resurser samt mer supprt för den tekniska ITK utrustningen. I östra kmmundelen är avståndet samt många små sklr ett faktum sm påverkar förutsättningarna att utöva ett pedaggiskt ledarskap, men är svårt att göra någnting åt. Rektrerna ch försklecheferna menar att man har den tekniska utrustningen sm behövs men det kräver ändå att man åker mellan sklrna. Sammanfattningsvis är rektrerna ch försklecheferna psitiva till arbetet ch den nya rektrsrganisatinen. Dagtid försöker de vara ute i klassrummen för att vara där för eleverna ch lärarna. Rektrerna försöker gå ifrån för att göra specifika arbetsuppgifter i fred. Generellt är de även tillfredsställda med tekniken på sklan Tillsyn ch insyn Tillsyn Kmmunen har rätt att på plats granska verksamheten, inhämta de upplysningar ch ta del av de handlingar sm behövs för tillsynen. Den sm ansvarar för den fristående försklan är även skyldig att på uppmaning av kmmunen göra sammanställningar sm behövs för tillsynen. Kmmunen ska även, inm ramen för sin tillsyn, lämna råd ch vägledning till den fristående försklan. Nämnden har senast reviderat riktlinjer för tillsyn av fristående försklr, fritidshemsverksamhet ch pedaggisk msrg Enligt beslutet ska nämnden erhålla en redvisning i februari årligen. Tillsynen av de fristående försklrna ch fritidshemmen i Kiruna kmmun ligger hs barn- ch utbildningsnämnden. Det är en tjänsteman på barn- ch utbildningsförvaltningen sm genmför tillsynen. Tillsynen av varje fristående förskla ch fritidshem sker en gång per. Tjänstemannen gör ett besök på försklan samt skriver en rapprt m tillsynen. Tillsynen innehåller bland annat de rganisatriska delarna sm persnalstatistik, rganisatin, kmpetensutveckling, säkerhet vidare innehåller tillsynen avsnitt med anknytning till lärplanens innehåll. Tillsynen granskar även arbetsmiljön ch lkalerna. Prtkllsgranskningen visar att tillsynen återrapprterats till nämnden i februari I rapprten görs en bedömning av verksamheten utifrån vad sm framkmmit i tillsynen. Enligt prtkllet visar inte tillsynen på några allvarliga brister sm föranleder förvaltningen att föreslå åtgärder. 10 av 11

15 Insyn Kmmunen har enligt skllagen rätt till insyn i fristående sklas verksamhet. Med insyn menas att kmmunen ska kunna hålla sig frtlöpande infrmerad m hur verksamheten vid den fristående sklan utvecklas. Rätten till insyn innebär dck inte någn rätt för kmmunen att göra påpekanden gentemt den fristående sklan. Nämnden har senast reviderat riktlinjer för insyn beträffande fristående grundsklr ch förskleklasser Riktlinjerna innebär bl a att efter överenskmmelse med respektive friskla besöka dem ch föra dialg kring resursfördelning samt få infrmatin m verksamheten. Enligt beslutet ska nämnden erhålla en redvisning i februari årligen. Av prtkllet från februari 2013 framgår dck inte m nämnden fått någn sådan redvisning. Enligt samtal med kansliet kmmer redvisning att ske på marssammanträdet Andreas Jönssn Prjektledare Hans Frsström Uppdragsledare 11 av 11

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument.

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument. Fördjupningsarbete i Rektrsprgrammet, Blck 5 Kursgrupp 3 Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskla utifrån sklans pedaggiska kncept kpplat till natinella styrdkument. Författare: Stefan Nemeth

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Bokrum, läsrum, mediatek, bibliotek - Skolbibliotek i Örebro län

Bokrum, läsrum, mediatek, bibliotek - Skolbibliotek i Örebro län Bkrum, läsrum, mediatek, biblitek - Sklbiblitek i Örebr län Rapprt 2007:04 Utmaningen för lärare ch biblitekarier blir/är att hjälpa eleven skapa mening ch förståelse m företeelser i världen utifrån den

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer