Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5"

Transkript

1 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående sklr ch Rösjösklan Förslag till beslut Barn- ch ungdmsnämnden gdkänner Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående sklr samt Rösjösklan. Sammanfattning Redvisningen av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående sklr samt Rösjösklan syftar till att gc en samlad lägesbeskrivning av verksamheterna, måluppfyllelse ch pedaggisk kvalitet. Rapprten mfattar grundskla, fbrskleklass ch sklbarnsmsrg. Under läsåret 2011/12 fanns 15 frisklr i Sllentuna kmmun. Rösjösklan mfattas ckså av denna rapprt ch är en kmmunal skla sm har kmmunfullmäktige sm huvudman. De utvärderingar sm ligger till grund för rapprten utgörs av enhetemas egna redvisningar av det systematiska kvalitetsarbetet, kundundersökningen, betygs- ch prvresultat samt den bservatin sm gjrts under läsåret inm samverkan VÅGA VISA, läsåret 2011/12 har Rösjösklan varit föremål för detta. Enhetemas redvisningar är i år generellt av gd kvalitet. De redgör för inriktning ch rganisatin samt resultat med viss analys. Man beskriver ett målinriktat arbete inm lika mråden ch resultaten är ftast psitiva. I de fall där man bedömer att man inte nått ända fram presenteras planerade åtgärder. Den pedaggiska utvecklingen är i fkus ch präglas i hög grad av implementeringen av den nya lärplanen, Lgr 11, liksm kntinuerliga satsningar på mdem infrmatinsteknik bland annat. Den gda kvaliteten återspeglas ckså i meritvärden ch resultat på natinella prv. Ökningen av meritvärdet för Vibysklan ch Vittra i Sllentuna är mycket kraftig. Mikaclsklan har dck ett lägre meritvärde i årskurs 9 än Nrrvikens skla har avstått från att rapprtera in kunskapsresultaten. Nteras bör att resultatrapprteringen till kmmunen inte görs på individbasis ch sålunda inte är en helt tillförlitlig statistik.. Även de värderingar sm kmmer till uttryck i kundundersökningen är psitiva, men tre sklr har övervägande negativa avvikelser relativt kmmunens snittvärden per mråde - Hertig Karls skla, Nrrvikens skla ch Vittra i Sllentuna. Den sistnämnda har haft genmgående negativa avvikelser flera år i rad. Liksm föregående år gäller att kravet på behöriga ch kmpetenta lärare inte alltid är tillgdsett fullt ut på frisklrna. Några enheter beskriver att Besök Pstadress Telefn växel Fax receptin Internet Turebergshuset Turebergs trg Sllentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2012/39-2 Sidan 2 av 5 man påbörjat en prcess i syfte atl tillgdse lagkravet i detta avseende, vilket träder i kraft Bakgrund Enligt 2010 års skllag ska varje huvudman systematiskt ch kntinuerligt planera, följa upp ch utveckla samt dkumentera utbildningen i enlighet med natinella styrdkument. Detta gäller även på enhetsnivå där rektrn har ansvaret. Barn ch utbildningskntret har fatt i uppdrag att granska ch redgöra för det systematiska kvalitetsarbetet på frisklr ch på Rösjösklan under läsåret 2011/12. Metd för utvärdering Föreliggande redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående sklr samt Rösjösklan syftar till att ge en sammanfattande lägesbeskrivning av verksamheterna, deras måluppfyllelse ch den pedaggiska kvaliteten. Rapprten mfattar grundskla, fbrskleklass ch sklbarnsmsrg. Till grund för redvisningen ligger kmmunens kundundersökning, betygsch prvresultat, bservatin inm samverkan VÅGA VISA samt sklrnas egna kvalitetsrapprter. Bam- ch utbildningskntret erbjuder ett webbaserat verktyg för sklmas egna kvalitetsrapprter. De sklr sm föredrar ett annat upplägg kan göra så. Fyra enheter har använt sig av det webbbaserade verktyget, Annersklan, Rälsen Nrrviken, Rälsen Viby samt Inspiras skla Silverbäcken. Övriga enheter har sina egna strukturer, där Vittras tre sklr använder en delvis gemensam mall liksm Futuras två sklr. Under läsåret 2011/12 har Rösjösklan bserverats Sklrnas redvisningar Enhetemas kvalitetsrapprter för läsåret 2011/2012 kan sägas vara av gd kvalitet avsett vilken mdell man valt för rapprten. Samtliga innehåller en översiktlig redgörelse för verksamhetens inriktning ch rganisatin, resultat ch viss analys. Man beskriver ett målinriktat arbete inm lika mråden med ftast psitivt resultat. I de fall där bedömningen är att man inte nått ända fram redvisas åtgärder för att förbättra kvaliteten. Det kan till exempel gälla åtgärder i syfte att eleverna i högre grad ska ges förutsättningar att uppnå kravnivån eller åtgärder för att elever/ föräldrar/ persnal ska känna sig mer nöjda med verksamheten i någt avseende. Av de mråden sm huvudmännen tar fasta på kmmer den pedaggiska utvecklingen först ch främst, ch då mt bakgrund av den nya lärplanen, Lgrl 1. Flertalet sklr ger en tydligare ch mer stringent beskrivning av det pedaggiska kvalitetsarbetet jämfört med tidigare årsrapprter. Ett annat mråde sm i princip alla sklrapprter belyser ch diskuterar utifrån är användningen av mdem infrmatinsteknik. Man ser psitivt på hur mständigheterna förändras frtlöpande, att man får nya möjligheter. Ett tredje utvecklingsmråde sm några enheter pekar på är sklbarnsmsrgen.

3 Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2012/39-2 Sidan 3 av 5 Den samlade skldagen ses sm en gynnsam förutsättning för fruktbar samrdning av lika kmpetenser i syfte att förbättra elevernas förutsättningar för såväl lärande sm scial utveckling. Värdegrundsfrågr med antimbbningsarbete (lwcus) samt mrådet ansvar ch inflytande finns ckså högt på agendan i de flesta rapprter. De elevledda utvecklingssamtalen lyfts ch prcessen kring dessa. Ett antal enheter framhåller ett aktivt arbete med genusfrågr. Miljö ch hälsa kmmer in i sklans vardag alltmer. Exempelvis betnas på flera håll att maten lagas på sklan, man har egen kck ch lägger vikt vid att eleverna serveras gd ch näringsriktig kst sm de är nöjda med. Allmänt ger huvudmännen en ljus bild av sina verksamheter ch visar på gda resultat, nöjda brukare ch kvalificerat utvecklingsarbete. Samtidigt väjer man inte för att visa på identifierade brister ch klargör då hur man ska gå vidare med ett förbättringsarbete. De två sklr sm deltagit i utvecklingsprjekt via kmmunen (Victriaprjektet respektive Mattebruk - Vibysklan, matematiksatsning - Mikaelsklan) mnämner dessa särskilt sm betydelsefulla.. Kundundersökning Kundundersökningens resultat är för flertalet frisklr liksm Rösjösklan psitivt i stra drag. Jämfört med kmmunens snittvärden på de lika mrådena har de flesta sklrna psitiva avvikelser i svarsgrupperna eller ligger på samma nivå. Tre sklr har övervägande negativa avvikelser. Det gäller Hertig Karls skla sm har negativ avvikelse i alla svarsgruppcr utm för åk 8 ch delvis för elever i åk 5 (mrådena Nrmer ch värden respektive Ansvar ch inflytande). Nrrvikens skla har negativ avvikelse genmgående utm för elever i åk 5 där man tangerar kmmunens snitt. Dessa två sklr har inte värderats negativt i tidigare års kundundersökningar. För Vittra i Sllentuna är resultatet liksm de senaste två åren övervägande negativt, i år dck med undantag för åk 8 där föräldrarnas värdering sammanfaller med kmmunkurvan i princip ch elevernas svar avviker psitivt på tre mråden (Ansvar ch inflytande, Nrmer ch värden, Styrning ch ledning). I förskleklass ch åk 2 är den negativa avvikelsen markant i van nämnda tre sklr. I sklrnas egna rapprter väljer man lika sätt att redvisa ch resnera kring resultaten på kundundersökningen. De tre sklrna sm har stra ch övervägande negativa avvikelser relativt kmmunkurvan avhandlar resultaten på varsitt sätt. En skla påtalar sjunkande svarsfrekvens ch menar att det blir svårt att "tyda enkäten" samt att man far andra indikatiner vid kntakter med vårdnadshavare. En annan skla väljer bland annat att utgå från någn enstaka frågeställning ch gör ganska svepande bedömningar utan att redvisa alla jämförande siffrr. En tredje skla ger större utrymme åt sin egen undersökning ch redvisar då både brister ch strategier för förbättringsarbetet. Beträffande kmmunens

4 Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2012/39-2 Sidan 4 av 5 kundundersökning lyfter man den enda svarsgrupp sm inte har negativ avvikelse. bservatin Rösjösklan har bserverats under läsåret 2011/12 ch fått mycket höga värden - mellan 3,6 ch 3,9 på fyra mråden, där 3 står för gd kvalitet. För mrådet Styrning ch ledning ligger värdet på 2,9. Rektrn har lämnat en utförlig åtgärdsplan för de förbättringsmråden sm påtalats.- pedaggiskt ch praktiskt samarbete, dkumentatin av elevers lärande, elevernas kännedm m kunskapskraven samt gemensam kmmunikatinsplattfrm. Kunskapsreultat (Tabeller i bilaga) Kntret begär rapprtering av resultat beträffande betyg ch natinella prv vid läsårets slut. De fristående sklrna har för 2012 inte lämnat uppgifterna på individnivå - vilket de kmmunala enheterna gör - utan endast ttalsiffrr per årskurs. Nrrvikens skla har meddelat att man avstått på gmnd av att rapprteringen till kmmunen skulle innebära ett avsevärt merarbete relativt de egna rutinerna. Frisklrnas inrapprterade resultat kan tyvärr inte ses sm helt tillförlitlig statistik eftersm sådan måste kunna kpplas till individer. Ttalsiffra redvisas beträffande meritvärde, andel elever sm nått målen i alla ämnen samt gymnasiebehörighet i åk 8 ch 9. För åk 8 har Mikaelsklan inte lämnat uppgifter ch Vibysklan har delvis rapprterat. Jämfört med 2011 har meritvärdet i åk 9 stigit för tre sklr, Hertig Karls skla, Vibysklan ch Vittra i Sllentuna. Vibysklans ch Vittras ökning är mycket kraftig. Mikaelsklans meritvärde har sjunkit, Sklan har genm åren haft en väldigt str variatin på meritvärdet i åk 9. Rektrn pekar på svaga resultat i matematik men menar att det tvååriga lkala utvecklingsprjekt sm just avlutats kmmer att bära frukt på sikt. I åk 8 finns jämförande siffrr från våren 2011 endast för Vittra i Sllentuna sm uppvisar ett högre meritvärde vårterminen Rapprteringen av resultat på de natinella prv gäller ÄP 9, ÄP 6 ch ÄP 3. Mikaelsklan har inte lämnat några uppgifter för åk 6 men redvisar en sammanställning i sin kvalitetsrapprt. I sklrnas egna rapprter återfinns generellt uppgifter över betyg ch resultat på ämnesprv i respektive årskurser. Utvärdering i matematik (UiM) har genmförts i sklår 8. Resultaten redvisas i bilaga 2. Nrrvikens skla ligger under kmmunsnittet. Sklan har för läsåren 2010/11 respektive 2011/12 under rubriken "Stöd" listat "handlingssplan för att upptäcka ch åtgärda matematiksvårigheter". Mt bakgrund av det senaste svaga resultatet på UiM återkmmer man inför läsåret 2012/13 med en mer ingående beskrivning av hur man ska gå vidare för att tidigt kunna erbjuda stöd till elever sm har behv av det.

5 Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2012/39-2 Sidan 5 av 5 Inrapprterad statistik över kunskapsresultat överensstämmer inte alltid mellan lika dkument/ rapprteringstillfällen. Det visar på vikten av att ha tillförlitliga system ch rutiner sm är förankrade hs berörda. Slutrd Sm tidigare beskrivits visar utvärderingen sm ligger till grund för denna rapprt att frisklma generellt håller en gd kvalitet. Man redvisar gda kunskapsresultat ch har ett tydligt fkus på det pedaggiska utvecklingsarbetet där den nya Lärplanen, Lgr 11, är utgångspunkten. Betydelsen av mdem infrmatinsteknik i förbättringsarbetet framhålls. Den snabba utvecklingen skapar nya möjligheter för lärande ch scial utveckling. Sklbarnsmsrgen ch den samlade skldagen lyfts på flera håll sm en viktig förutsättning i förbättringsarbetet. Relevansen i värdegrundsarbetet ch mrådet Ansvar ch inflytande avspeglas sm tidigare i lika satsningar, de elevledda utvecklingssamtalen är en sådan. Kundundersökningens resultat är allmänt psitiva men tre enheter skiljer ut sig med negativa avvikelser jämfört med kmmunkurvan per mråde. I sina respektive rapprter resnerar man kring detta ch framhåller lika strategier framöver. Det är önskvärt att rapprteringen av kunskapsresultaten kan ske på individbasis i syfte att erhålla en tillförlitlig statistik. Förra året knstaterade kntret att nya styrdkument skärper kraven i utvecklingsarbetet. I år ser vi en kraftfull satsning på sklutveckling, implementeringen av Lgr 11 har satt ett tydligt avtryck. Slående är ckså att flera sklr redvisar en genmarbetad struktur för kvalitetsarbetet ch att enheternas egna rapprter är tydligare med cn mer fördjupad analys jämfört med föregående år. Till sist, även detta år verkar persnalens behörighet kmma i andra hand på vissa frisklr. Man likställer ibland behörighet med erfarenhet ch kmpetens ch redvisar samma andel behörig persnal år efter år. Några enheter beskriver dck att man påbörjat en prcess i syfte att tillgdse lagkravet i detta avseende, vilket träder i kraft Leif Hildebrand Förvaltningschef Katarina Brundell Expert/utvecklare grsk Bilagr: Tabellbilaga över kunskapsresultat

6 Prel betyg åk /12 Gymnasie behörighet Skla M eritvärde Nått målen i alla ämnen % Yrkesi nriktat Prc ram Högskleförberedande prgram Edsbergssklan 243,3 233,8 241,4 84,9 81,4 85,0 95,6 96,3 95,6 95,3 Gärdessklan 249,5 262,8 257,2 98,3 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Helenelundssklan 245,2 241,0 250,7 92,7 95,5 94,7 100,0 97, ,4 Häggvikssklan 217,8 219,5 229,3 85,0 73,3 75,5 91,7 90,6 88,3 90,6 Runbacka sklr 227,4 237,8 238,7 71,4 84,2 90,7 100,0 97,7 100,0 97,7 Sfielundssklan 217,4 234,1 239,2 75,9 84,6 90,6 100,0 88,7 100,0 88,7 Sllentuna Internatinal Schl 224,4 237,8 212,9 60,0 83,7 53,8 100,0 76,9 100,0 76,9 Sllentuna musikklasser 268,8 277,3 269,1 100, ,0 Utbildning Rtebr/Gillb skla 223,3 242,0 223,3 82,9 92,6 86,5 100,0 97,3 100,0 97,3 Utbildning Silverdal 226,3 241, ,0 86,7 81,3 100,0 87,5 100,0 87,5 Djupdalssklan 145,0 0 0,0 0,0 Förberedelseklasser - 51,0-0 0,0 0,0 Runbacka sklr/fenix 205, ,0 100,0 Tal ch språkcentrum 115,0 14,3 14,3 14,3 Kmmunala sklr 232,8 238,6 235,4 84,7 86,9 85,1 95,1 91,7 94,3 91,6 Futurasklan Hertig Karl 224,8 215,4 219,3 96,0 82,6 70,0 100* 95,0 100* 95,0 Mikaelsklan 197,7 245,5 225,0 93,3 78,9. 100* 100* 90,0 Nrrviken - 221,7-93,1. 100,0 100* Vibysklan 262,3 239,2 256,6 100,0 92,5 100,0 100,0 100,0 100* 100,0 Vittra i Sllentuna 254,7 228,9 267,0 92,6 71,2 100,0 84,6 100,0 80,8 100,0 Samtliga sklr i Sllentuna 234,6 236,5 85,2 86,5 95,0 93,9 Riket (samtliga huvudmän) 208,8 210,6 76,6 77,3 87,7 86,7 Anmärkning: Vibysklans meritvärde har justerats definitivt (e-pst från rektr)

7 Prel betyg åk /12 Skla Meritvärde Nått målen i alla ämnen % Gymnasiebehörighet Yrkesinriktat prgram Högskleförberedande prgram Edsbergssklan 193,9 202,9 200,6 76,4 80,7 83,7 97,2 92, ,3 Gärdessklan 217,5 226,6 215,9 95,0 95,0 93,4 100,0 98,4 100,0 98,4 Helenelundssklan 214,4 228,0 228,7 91,3 93,0 93,7 95,6 96,4 95,6 96,4 Häggvikssklan - 203,6 215,5-74,5 79,1 96,1 88,4 96,1 86,0 Runbacka sklr 197,2 211,6 199, ,4 86,1 100,0 91,7 100,0 91,7 Sfielundssklan 195,7 220,3 197,1 75,5 79,2 59,1 98,1 75,0 98,1 75,0 Sllentuna Internatinal Schl 163,6 213,7 189,8 17, ,6 86,2 73,3 86,2 73,3 Sllentuna musikklasser 235,7 237,0 239,0 98,4 98,4 94,6 100,0 96,4 100,0 96,4 Utbildning Rtebr/Gillb skla 206,9 196,1 205,0 77,0 81,1 82,3 90,5 85,5 87,8 88,7 Utbildning Silverdal 208,6 208,0 200,6 76,9 65,2 66,7 82,6 77,8 82,6 77,8 Djupdalssklan 83,3 96,7 115,8 0,0 0,0 16, ,7 16,7 16,7 Förberedelseklasser 22,7 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Häggvikssklan LSI - 50,0 113,8-0,0-0,0-0,0 - Runbacka sklr/fenix 60,0 130,0 222,5 33,3 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 Tal ch språkcentrum 62,5 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kmmunala sklr 204,4 206,3 204,5 77,5 78,9 78,5 92, ,4 85,5 Futurasklan Hertig Karl 232,4 85,0 100,0 95,0 Mikaelsklan.... Nrrviken 196,0 206,6-86,4 93,8 93,8 Vibysklan 168,5.. Vittra i Sllentuna 183,7 192,7 205,0 94,6 95,0 94,9 100,0 92,3 100,0

8 Äp åk /12 Engelska Svenska Naturrienterande ämnen Matematik Nått Nått Nått Nått Skla G VG MVG målen G VG MVG målen G VG MVG målen G VG MVG målen Edsbergssklan 15,4% 51,9% 30,8% 98,1% 27,6% 57,1% 15,2% 100,0% 28,8% 33,7% 36,5% 99,0% 37,3% 40,2% 17,6% 95,1% Gärdesssklan 11,7% 53,3% 35,0% 100,0% 10,0% 68,3% 21,7% 100,0% 50,0% 31,7% 11,7% 93,3% 43,3% 28,3% 23,3% 95,0% Helenlundssklan 5,4% 42,9% 51,8% 100,0% 14,2% 64,6% 21,2% 100,0% 24,8% 36,7% 35,8% 97,2% 38,7% 36,9% 18,9% 94,6% Häggvikssklan 20,0% 44,0% 34,0% 98,0% 23,5% 43,1% 27,5% 94,1% 19,1% 42,6% 34,0% 95,7% 39,2% 33.3% 15,7% 88,2% Runbacka sklr 21,4% 59,5% 19,0% 100,0% 37,2% 55,8% 4,7% 97,7% 48,6% 24,3% 18,9% 91,9% 51,3% 15,4% 17,9% 84,6% Sfielundssklan 34,0% 41,5% 15,1% 90,6% 47,2% 47,2% 3,8% 98,1% 51,1% 12,8% 0,0% 63,8% 44,0% 38,0% 6,0% 88,0% SIS 7,7% 61,5% 30,8% 100,0% 69,2% 26,9% 0,0% 96,2% 66,7% 12,5% 8,3% 87,5% 44,0% 12,0% 12,0% 68,0% SMK 3,2% 37,1% 59,7% 100,0% 6,5% 56,5% 37,1% 100.0% 29,0% 43,5% 27,4% 100.0% 21.0% 37.1% 38,7% 96,8% Utbildning Rtebr/Gillb 29,7% 59,5% 9,5% 98,6% 41,9% 50,0% 8.1% 100,0% 47.3% 25,7% 12.2% 85.1% 38,4% 27,4% 13.7% 79,5% Utbildning Silverdal 24,0% 52,0% 20,0% 96,0% 20,0% 56.0% 24,0% 100.0% 57,7% 19,2% 15,4% 92,3% 48,0% 36.0% 12,0% 96,0% Djupdalssklan 66,7% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0.0% 0.0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0.0% 0,0% 33,3% Fenix 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 33,3% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% Förberedelseklass ,0% 0,0% 20,0% 100,0% Häggvikssklan LSI 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% Tal ch språk 33.3% 0,0% 0,0% 33,3% 28,6% 0,0% 0,0% 28,6% 28.6% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 0,0% 0,0% 42,9% Utbildning Silverdal ASP 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 33.3% 33,3% 0.0% 66.7% 50,0% 25.0% 0,0% 75,0% Hertig Karls frisklr 25.0% 56,2% 18,8% 100,0% 30,0% 70,0% 0,0% 100,0% 60.0% 35,0% 0,0% 95.0% 60,0% 25.0% 10.0% 95,0% Mikaelsklan 20.0% 50,0% 30,0% 100,0% 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 63.2% 15,8% 10,5% 89.5% 44,4% 22,2% 11,1% 77,7% Nrrviken Vibysklan 3,6% 39,3% 57,1% 100,0% 3,7% 33,3% 63,0% 100,0% 22,2% 59,3% 18,5% 100,0% 35,7% 39,3% 21,4% 96,4% Vittra i Sllentuna 11.0% 49,0% 40,0% 100,0% 19,0% 34,0% 41,0% 94,0% 14,0% 37,0% 49,0% 100,0% 11,0% 37,0% 51,0% 99,0% Tt kmmunala sklr 16.7% 48.2% 32,5% 97,5% 26,9% 54,0% 16,9% 97,8% 37,2% 30,6% 22,9% 90.7% 39,2% 32,0% 18,0% 89,2% Tt fristående sklr»» TL sklr i kmmunen

9 < < z r ) C E 0) 3 5= 3 5r tu <p_ </) Q) </) TT 0) X (0 3- (2 (X) (Q C < a tu C Ö! 2. (Q r-+ (0 cr 3- i 13 C r r-tc S- tu - -t 3 0) r+ ' 3 tu C ZT C 7J c " I t t 7J c. a>: 3 IQ " <Q 3 5. r?r ^- w i ^ m 0): : Q. w 2 3- Q. cr cr jjj? s tu 0) 3 </> 0) ) C TT 6) Ut g IM C 00 C l ) Öl ' tk 1 l r -vi C "-vi -vj i cn vi ) ~-j r cn c -»j -v 00 l ) K) "-^ cn ^j ^j -x *» l 00 cn c cn KJ VI ~-~J A _» C C l -~* l C "r Vj c c cn VJ V (» Vi cn -j c cn "-* "-> -vj ) N> ) C C 4^ ) C C 01 C A c N) K> vj r C ) J!». l 00 -vj [VJ bi C 00 l S A 00 -vi >l _S,M bi bi bi r bi c C -»J 00 cn -g i bi b) 00 -vj -vi r " bi t D vj C c r c b) bi "c C l cn r b "cn bi cn r C c -vj bi c Vi "r C * ) b " Vi C -a b " "r Muntlig interaktin/prduktin Receptiv förmåga Skriftlig prduktin Muntligt prv i grupp Uppgifter samlade kring ett tema. Miniräknarfri. Miniräknarfri 'ett tema. Miniräknare Killåten. Muntligt, samtal ch redgörelse m 3 CQ t C - C C c i i --J C "-* " C ) J l "r Vj i cn i b " b cn c Läsförståelse C ) ^J C C l 00 C cn " c c Ul J» ö) Vj "-vi cn c c v ) C "_». " Vi i Jk i c i i "r "-vj C p l ö bi -vj C S l ö "cn b cp ) S "c "r Skrivuppgift, berättande c Skrivuppgift, -vj " bi argumenterande

10 Ap åk 3 frisklr 11/12 Svenska Matematik Skla A B C D E F G H A B C D E F G Annersklan ,5 87,5 87, ,0 62,5 87,5 87, ,5 62,5 37,5 75,0 87,5 Hertig Karls frisklr ,0 80, ,0 95,0 85,0 95, ,0 95,0 95,0 85,0 95,0 Kkalite skla förskla 83, ,0 92, ,0 83,0 92,0 83,0 92,0 75,0 Mikaelsklan Nrrviken Futurasklan Radan 83, ,0 66,7 66,7 66,7 66,7 83, ,0 66,7 83,0 100 Rälsen Nrrviken , , Rälsen Viby , Silverbäcken Stallet Vibysklan , , ,4 89,3 92,8 100 Vittra i Sllentuna 97,0 91,0 89,0 97,0 97,0 85,0 85,0 85,0 66,0 84,0 90,0 90,0 78,0 84,0 84,0 Vittra i Törnskgen ,0 63, , Vittra vid Rösjötrp ,3 93, ,6 86,6 93, ,

11 Utvärdering i matematik (UiM)* frisklr År 8 Andel elever (%) sm klarat respektive antal kravnivåer (alla 3) Skla 2011/2012 Hertig Karl 72 Mikaelsklan 79 Nrrviken 57 Vibysklan 74 Vittra i Sllentuna 78 Sllentuna ttalt** 62 Utvärderingsmaterialet varierar i en treårscykel. * Inklusive kmmunala sklr

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- OCh utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- OCh utbildningskontoret SLLENTUNA KMMUN Barn- Ch utbildningskntret Tjänsteutlåtande 2012-08-12 Thmas Fäldt Sidan 1 av 1 Dnr BUN 2012/29-1 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av ämnesprv läsåret 2011/12 för årskurserna, 6 ch 9 för

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteutlåtande Anna Österman Anne-Christine Hillman Sidan 1 av 5 Barn- ch ungdmsnämnden Otasdffråg angående en uppföljningsmdell för att säkerställa att persnaltätheten ch andelen anställda med pedaggisk

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6)

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6) IUP-året Observatrielundens skla (åk 1-6) Pärm 2, 1:1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 Höstterminen vecka 34-37 Lära känna veckr: För samtliga klasser Tema: Superschysst

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Valdemarsviks kommun Styrning, resurser och resultat inom grundskolan

Valdemarsviks kommun Styrning, resurser och resultat inom grundskolan Valdemarsviks kmmun Styrning, resurser ch resultat inm grundsklan Revisinsrapprt 2015 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Valdemarsviks kmmun 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLNTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- ch msrgskntret Jhanna Bång 2015-05-18 Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0187 VON-4 Diariekd: 719 Vård- ch msrgsnämnden Teritaluppföljning 1 - Verksamhet ch kvalitet Förslag

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Ma: Diagnoser ( Diamant) och provräkningar + samtal med eleven om vad den har lärt och vill lära sig.

Ma: Diagnoser ( Diamant) och provräkningar + samtal med eleven om vad den har lärt och vill lära sig. Hur jag fångar elevernas kunskapsutveckling idag. Jag är klasslärare i en ålderblandad åk4-6 i samesklan ch har därmed alla ämnen utm slöjd ch samiska. Den dkumentatin jag gör för att kunna bedöma elevens

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015

Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 2011-2015 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 10-10-18 Ninna Kempe Sidan 1 av 3 Dnr 10/5 BUN.271 Barn- och ungdomsnämnden Fördjupad analys av lokalförsörjningsplan skola 11-15 Förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Jändelsklan 7-9 i Karlskrna kmmun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Jändelsklan 7-9 Resultat

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan

Kvalitetsrapport för förskolan 2014-10-06 1(4) Kvalitetsrapprt för försklan Avseende hösten 2013 våren 2014 Irsta försklr Ansvarig: Anne Perssn 1(17) Kvalitetsrapprt förskla Inledning Försklans kvalité ska kntinuerligt ch systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden BÅSTADS KOMMUN 1 (1) Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden Datum: Tisdagen den 13 januari 2015 Tid: Kl. 10:15-12:00 Utbildning Kl. 13:00 Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Bokrum, läsrum, mediatek, bibliotek - Skolbibliotek i Örebro län

Bokrum, läsrum, mediatek, bibliotek - Skolbibliotek i Örebro län Bkrum, läsrum, mediatek, biblitek - Sklbiblitek i Örebr län Rapprt 2007:04 Utmaningen för lärare ch biblitekarier blir/är att hjälpa eleven skapa mening ch förståelse m företeelser i världen utifrån den

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala

Datum. Ansökan om bidrag till öppen förskola i regi av Vaksala församling, Svenska kyrkan Uppsala %i)h 12-0,2 K Uppsala "KOMMUN Handläggare Göran Hedefalk KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2012-01-27 BUN-2011-0298 Barn- ch ungdmsnämnden Ansökan m bidrag till öppen förskla

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredvisning Bessemersklan 2012-2013 en redvisas under mråden hämtade från lärplanen (Lpf 94) ch Kunskapsnämndens nämndplan för 2012. Organisatin Bessemersklan leds av en gymnasiechef, sm även ansvarar

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer