Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011"

Transkript

1 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch slutsatser av granskningen 1 2 Inledning Bakgrund Uppdrag Metd ch avgränsning 2 3 Granskningsresultat Vilken styrning sker av nämndens investeringar? Iakttagelser ch bedömningar Hur har gd eknmisk hushållning i investeringsarbetet knkretiserats? Service- ch tekniknämnden Kmmunstyrelsen Iakttagelser ch bedömningar Finns riktlinjer för återanvändning av inventarier? Vilken verksamhet mfattas? Service- ch tekniknämnden Iakttagelser ch bedömningar Hur har miljöaspekterna uppmärksammats? Service- ch tekniknämnden Iakttagelser ch bedömningar Vilken uppföljning sker till nämnd/styrelse i förhållande till gd eknmisk hushållning? Service- ch tekniknämnden Iakttagelser ch bedömningar 7

3 1 Sammanfattning ch slutsatser av granskningen Investeringarna är budgetmässigt mfattande ch påverkar kmmunens eknmi på lång sikt. De är därmed ckså en viktig del i kmmunens arbete med gd eknmisk hushållning. Utifrån detta har revisrerna uppmärksammat investeringarna i sin risk- ch väsentlighetsbedömning. Den översiktliga revisinsfrågan är: Säkerställer Kmmunstyrelsens ch Servicech tekniknämndens interna kntrll att investeringsarbetet hanteras i enlighet med gd eknmisk hushållning? Vi bedömer att de investeringar sm görs i str utsträckning sker enligt gd eknmisk hushållning, men att styrning ch uppföljning bör förbättras för att tydliggöra vad kmmunen menar med gd eknmisk hushållning ch vilka effekter sm uppnås. Vår bedömning grundar sig på följande: Det finns inte någn uttalad styrning av investeringar utifrån perspektivet gd eknmisk hushållning. Den styrning sm finns är inriktad på eknmi ch budgetföljsamhet. I samband med intervjuer har framkmmit att förvaltningarna upplever att det finns ett vidare förhållningssätt när investeringar sker, så att det även tas andra hänsyn än rent eknmiska. Vi anser att detta bör förtydligas i styrningen. Gd eknmisk hushållning i investeringsarbetet knkretiseras i aktuella investeringar genm att hänsyn tas till perspektiven hållbarhet ch miljö i samband med priritering av investeringar. Det pågår även ett arbete för en långsiktig lkalplanering ch flera investeringar har ett miljöperspektiv. Det finns beslut att m att återanvändning av inventarier ska ske ch en rganisatin finns. Vi ser psitivt på detta, men rutinerna behöver kmpletteras ch förbättras. Det finns flera lika prjekt sm har uppmärksammat miljöaspekter, sm Klimatinvesteringsprgrammet, förslag till energieffektiviseringsstrategi m.m. De uppföljningar till nämnd ch styrelse sm redvisas ger främst eknmisk infrmatin. Vi saknar uppföljningar sm beskriver effekter av gd eknmisk hushållning ur ett bredare perspektiv. Vi uppfattar att sådan hänsyn tas, men att detta inte synliggörs i tillräcklig mfattning. Det har framkmmit vid intervjuerna att det finns med både i underlag i redvisningar ch vid föredragning. Detta bör förtydligas i den skriftliga dkumentatinen. Katrinehlms kmmun 1 av 9

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Kmmunerna är enligt kmmunallagen skyldiga att ha en gd eknmisk hushållning i sin verksamhet. Underhåll av kmmunens fastighetsbestånd ch inventarier, kntrll över anläggningstillgångar samt principer för när ch hur nyinköp bör ske är lika exempel på mråden av betydelse för en gd eknmisk hushållning. Revisrerna har i sin risk- ch väsentlighetsbedömning uppmärksammat kmmunens investeringsarbete. Investeringar är budgetmässigt mfattande ch påverkar kmmunens eknmi på lång sikt. 2.2 Uppdrag Revisrerna i Katrinehlms kmmun har gett i uppdrag att granska investeringarna ur perspektivet gd eknmisk hushållning. Den översiktliga revisinsfrågan är: Säkerställer Kmmunstyrelsens ch Service- ch tekniknämndens interna kntrll att investeringsarbetet hanteras i enlighet med gd eknmisk hushållning? Granskningen har inriktats mt följande kntrllfrågr: Vilken styrning sker av nämndens investeringar? Hur har gd eknmisk hushållning i investeringsarbetet knkretiserats? Finns riktlinjer för återanvändning av inventarier? Vilken verksamhet mfattas? Hur har miljöaspekten uppmärksammats? Vilken uppföljning sker till nämnd/styrelse i förhållande till gd eknmisk hushållning? 2.3 Metd ch avgränsning Granskningen har avgränsats till Kmmunstyrelsen ch Service- ch tekniknämnden. De mråden sm har granskats är investeringar under kategrierna skyldigheter ch ålägganden samt övriga investeringar inklusive prduktinsinvesteringar i Övergripande plan med budget Inm dessa investeringar granskas främst bilar ch maskiner samt inventarier. Studier av aktuella styrdkument, eknmisk redvisning ch underlag för samtliga investeringar 2011 inm mrådet skyldigheter ch ålägganden för Kmmunstyrel- Katrinehlms kmmun 2 av 9

5 sen ch Service- ch tekniknämnden samt sex slumpmässigt utvalda investeringar avseende inventarier, främst hs Service- ch tekniknämnden. Intervjuer har gjrts med kmmunchef, eknmichef, chef ch ledningsgrupp för Service- ch teknikförvaltningen, kmmunstyrelsens rdförande samt rdförande för Service- ch tekniknämnden. 3 Granskningsresultat 3.1 Vilken styrning sker av nämndens investeringar? I dagsläget finns inga plitiskt fastställda riktlinjer för investering. I Kmmunfullmäktiges mål för gd eknmisk hushållning 1 finns ett finansiellt mål sm går direkt att kppla till investeringar. Målet innebär att avskrivningarna bör under planperiden inte ta mer än tre prcent av driftbudgeten. Bland de mål för verksamheterna sm är markerade sm mål för gd eknmisk hushållning finns inget mål sm går att direkt knyta till investeringar. I Kmmunstyrelsens förslag till övergripande plan med budget finns ett åtagande för Kmmunstyrelsen sm är markerat för gd eknmisk hushållning ch sm har anknytning till investeringar. Detta är att det planerade underhållet i fastigheter ska överstiga akuta reparatiner. Kmmunfullmäktige har fastställt vilka investeringar sm ska genmföras i övergripande plan med budget Investeringsbudgeten är fastställd på en låg nivå ch eventuell mdispnering kräver nytt plitiskt beslut. I Kmmunstyrelsens förslag till övergripande plan med budget är anslagen i vissa fall fastställda sm en ram, där nämnderna får priritera bland de äskanden sm har lämnats. Dessa finns ckså med i dkumentet. Ett arbete pågår för att ta fram riktlinjer för investeringar. Vi har tagit del av ett utkast. Detta behandlar vad en investering är ch hur den hanteras i budget ch redvisning. Några uppgifter utifrån gd eknmisk hushållning ingår inte Iakttagelser ch bedömningar Vår bedömning är att det inte finns någn uttalad styrning av investeringar utifrån perspektivet gd eknmisk hushållning. Den styrning sm finns är inriktad på eknmi ch budgetföljsamhet. I samband med intervjuer har framkmmit att förvaltningarna upplever att det finns ett förhållningssätt sm innebär att hänsyn även tas till andra aspekter, sm hållbarhet ch miljö, men att det inte är uttalat. Andra hänsyn tas ckså, t.ex. till trafiknätsanalys ch behv av handikappanpassning. 1 Övergripande plan med budget , fastställd av Kmmunfullmäktige Kmmunstyrelsen Katrinehlms kmmun 3 av 9

6 3.2 Hur har gd eknmisk hushållning i investeringsarbetet knkretiserats? Investeringsbudgeten 2011 uppgår ttalt till 207,7 mnkr. Budgeten har delats upp i fem kategrier: Skyldigheter ch åläggande Investeringar hs annan part Ratinaliseringsinvesteringar 8,1 mnkr 57,7 mnkr 0 kr Övriga investeringar inkl prduktinsinvesteringar 25,5 mnkr Infrastruktur Explatering/utveckling 70,2 mnkr 46,3 mnkr Budgetbelppen under respektive kategri har sedan delats upp per nämnd. Uppdelningen är detaljerad. Det lägsta belpp sm förekmmer är 10 tkr. Eventuell mfördelning av investeringsbudgeten ska gdkännas av Kmmunstyrelsen fr..m Bedömning av m en investering är lönsam ch m den ska genmföras sker i praktiken i budgetberedningen. Det pågår ett långsiktigt arbete med lkalplanering sm rör gd eknmisk hushållning ch mfattar bland annat hyresprinciper för kmmunala verksamheter Service- ch tekniknämnden Förvaltningen arbetar i praktiken utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bland resultatmål ch åtaganden finns följande avseende investeringar för Service- ch tekniknämnden: Infrastruktur Utifrån trafiknätsanalys föreslå minst tre investeringsåtgärder varje år under planperiden Handelsutveckling Skapa minst tre parkeringsplatser i centrum per år Kransrtsutveckling Med Trafikverket medverka till att minst en busshållplats tillgänglighetsanpassas Barnvänlig kmmun Att inm planperiden se till att 3 av 35 lekplatser rustas upp för att vara tillgängliga för funktinshindrade barn Katrinehlms kmmun 4 av 9

7 Tillgänglighet Att under planperiden tillgänglighetsanpassa minst 2 av 20 övergångsställen per år För de lika mrådena finns lika typer av långsiktiga planer sm tillgänglighetsplan ch trafiknätsanalys. I dessa görs pririteringar utifrån lika hänsyn ch därefter görs ett urval av lämpliga investeringar Kmmunstyrelsen Bland resultatmål ch åtaganden finns följande avseende investeringar för Kmmunstyrelsen: Lkaler ch mark för näringslivsändamål Tillse att etableringsmark finns tillgänglig för nyetablering, gd markberedskap för långsiktig utveckling Bstadsbyggande Driva explatering av ett antal bstadsmråden Tillgänglighet Yttäckning för bredband ska öka. Vid utgången av 2011 ska 25 % av ytan vara täckt Iakttagelser ch bedömningar Vår bedömning är att det tas lika hänsyn när investeringar pririteras. Perspektiven hållbarhet ch miljö finns med bland andra, men är inte tydligt uttalade ch går inte att följa upp direkt. I de underlag vi har granskat finns ingen hänsyn till gd eknmisk hushållning tydligt dkumenterad. Vi ser psitivt på att det pågår ett långsiktigt arbete med lkalplanering ch anser att det är en fördel m kpplingen även till gd eknmisk hushållning blir tydlig i dkumentatin ch uppföljning. 3.3 Finns riktlinjer för återanvändning av inventarier? Vilken verksamhet mfattas? Det finns ett upparbetat system för återanvändning av inventarier inm den kmmunala rganisatinen. Kmmunstyrelsen gav uppdraget åt Viadidakt 2007 att inventera ch sköta alla kmmunala förråd ch ett centrallager. Det sm inte kan återanvändas inm kmmunen förmedlas till Överskttsmarknaden inm Viadidakt för vidareförsäljning. En utvärdering gjrdes 2009 ch enligt den hade möbler lämnats in från Scial- ch Miljöförvaltningarna, men i väldigt liten skala. Det uppges finnas ett pappersregister över vilka möbler sm finns lagrade på förrådet i Nävetrp. Det sm skänks till centrallagret ch sm sedan förmedlas vidare registreras aldrig. Förrådet är numera bara till för saker sm kan skänkas vidare inm de kmmunala förvaltningarna. Ingen förvaring sker. Det finns ingen inven- Katrinehlms kmmun 5 av 9

8 tering eller rutin för vilka möbler sm går vidare till Överskttsmarknaden eller kasseras Service- ch tekniknämnden Inm alla verksamhetsmråden återanvänds material så långt sm möjligt. Exempelvis återanvänds anläggningsmaterial sm asfalt, grus ch plattr. Inventarier såsm köksutrustning ch möbler kasseras inte utan återanvänds i möjligast mån inm förvaltningen ch förmedlas sedan till Viadidakt för vidare hantering Iakttagelser ch bedömningar Rutiner finns för återanvändning av inventarier finns, men vi har inte gjrt någn bedömning av i vilken mfattning den används. Kmmunens egen utvärdering visade att mfattningen av verksamheten var liten. Rutinerna är inte kmpletta ch vi föreslår att de ses över. Inventering behöver ske. Det kan ckså vara lämpligt att ha ett register på intranätet över vilka möbler sm finns att tillgå, så att det är enkelt för verksamheterna att vid behv direkt se vad sm finns, innan nyinköp sker. Vi nterar ckså att rutinen för återanvändning var känd vid Service- ch teknikförvaltningen. 3.4 Hur har miljöaspekterna uppmärksammats? Det finns inte några fastställda riktlinjer m att miljöaspekter ska tas i samband med investeringar. Däremt finns det ett miljötänk inm den kmmunala rganisatinen sm ckså kmmer till uttryck i samband med investeringsarbete välja miljövänliga alternativ ch lösningar. Inm vissa verksamhetsmråden finns resultatmål för hållbarhet/miljö, såsm grön IT. Energieffektivitet beaktas exempelvis vid nybyggen. Nya nyckeltal ch styrprinciper håller på att utarbetas för klimatmålsarbetet. Därutöver finns ett miljöstrategiskt råd sm arbetar med miljöstyrning. Kmmunstyrelsen 3 har lämnat förslag till Kmmunfullmäktige m en energieffektiviseringsstrategi. Av detta framgår bland annat två aktiviteter sm Katrinehlms kmmun föreslås genmföra för att få energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten. Det rör dels att köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, ch dels att köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader sm kmmunen redan äger eller hyr mer energieffektiva. Ett prjekt, Klimatinvesteringsprgrammet, har funnits sedan 2006 där kmmunen har erhållit bidrag från Naturvårdsverket till vissa prjekt. I vissa fall har det varit annan huvudman för prjekten än kmmunen. Prjektet har slutredvisats under Där det bland annat framgår hur mycket utsläppen av kldixid har minskat genm lika åtgärder. 3 Kmmunstyrelsen Kmmunstyrelsen Katrinehlms kmmun 6 av 9

9 3.4.1 Service- ch tekniknämnden Verksamheten har varit certifierad enligt ISO för ca ti år sedan. Förvaltningen har valt att gå ur certifieringsprcessen, då denna upplevdes sm administrativt tungrdd, men uppger att man arbetar på mtsvarande sätt. Det finns ett hållbarhetsperspektiv när investeringarna utförs, så att miljöhänsyn ch energieffektiviseringar är med i bedömningen vid exempelvis inköp av maskiner. Nya energilösningar har tillämpats vid investeringar i Backavallens idrttsplats ch ishallen Iakttagelser ch bedömningar Vi bedömer att det tas hänsyn till miljöaspekter i samband med investeringar, men att det kan utvecklas ytterligare. Det utkast till riktlinjer för investeringar sm vi har sett tar inte upp några sådana aspekter, vilket skulle kunna vara en möjlighet. 3.5 Vilken uppföljning sker till nämnd/styrelse i förhållande till gd eknmisk hushållning? De prgnser sm lämnas till Kmmunstyrelsen månadsvis följer inte upp investeringarna ch i delårsrapprten görs endast en eknmisk uppföljning av investeringarna. Det framgår av intervjuerna att uppgifter m investeringar sm av lika anledningar inte kmmit igång, blivit försenade, upphandlingar överklagade eller liknande redvisas vid den muntliga föredragningen av uppföljningarna. Eventuella mfördelningar av investeringar mellan lika anslag ska beslutas av Kmmunstyrelsen. För större prjekt sm har separat styrgrupp lämnas redvisning dit, vilket t.ex. gäller för Lgistikcentrum Service- ch tekniknämnden Beslut fattas av nämnden för igångsättning av årets investeringar. Sm underlag för dessa beslut ska ärendebeskrivning, eknmiska knsekvenser i frm av en kalkyl samt underlag sm använts för att bedöma åtgärder. Tidplan för prjektet ska bifgas ch högst två förslag på åtgärder föreslås. Investeringar kmmande år ska redvisas i budgetarbetet med en lista med beskrivning av bjekten samt en enkel kstnadsuppskattning. I uppföljningar till nämnden finns investeringar med, men visar främst eknmi Iakttagelser ch bedömningar Vår bedömning är att den uppföljning sm görs främst är eknmisk. Enligt uppgift är praxis att samtliga investeringar ska återrapprteras till beställaren d.v.s. från förvaltning till nämnd. Vi har inte kunnat se någn sådan redvisning i prtkllen under 2011, varken hs Kmmunstyrelsen eller Service- ch tekniknämnden. De redvisningar sm lämnas till Service- ch tekniknämnden inför beslut m start av investeringar innehåller främst eknmisk redvisning, samt i förekmmande fall kartr ch annan beskrivning. Vi har inte sett några redvisningar av andra uppgifter sm energieffektiviseringar eller andra redgörelser ur aspekten gd eknmisk hushållning. Kalkyler för kmmande driftskstnader redvisas för några Katrinehlms kmmun 7 av 9

10 ärenden. I någt fall kmmenteras att driftskstnaderna beräknas bli förändrade ch i andra fall görs eknmisk jämförelse av alternativet leasing eller att hyra in tjänst inklusive maskin i stället för drift i egen regi. Någn redvisning av genmförda investeringar görs inte utöver att eknmin redvisas för respektive verksamhet ttalt sett. Kmmentarerna till förväntade avvikelser är mer mfattande i slutet av året än tidigare under året. Det har ckså blivit tydligare vilken prgns sm lämnas för året. Redvisning över andra än eknmiska avvikelser lämnas inte för de investeringsprjekt sm har genmförts. I de fall investeringar inte beräknas bli genmförda redvisas det mycket översiktligt i klump för respektive verksamhet. Vid intervjuer har framkmmit att det vid muntlig föredragning av ärenden redvisas uppgifter utöver de eknmiska, men detta går inte att verifiera ur handlingarna. Det framkmmer ckså att det finns en avsikt att följa upp resultatet av investeringar av energiåtgärder, men detta har ännu inte kmmit igång Annika Hanssn Kerstin Svenssn Prjektledare Uppdragsledare Katrinehlms kmmun 8 av 9

11 Katrinehlms kmmun 9 av 9

12 Revisrerna Kmmunstyrelsen Service- ch tekniknämnden Granskning av Investeringar med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning På uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Katrinehlms kmmun har Kmmunal Sektr inm genmfört en granskning inm Kmmunstyrelsens ch Service- ch tekniknämndens ansvarsmråden. Revisinsfrågan avser att bedöma m Kmmunstyrelsens ch Service- ch tekniknämndens interna kntrll säkerställer att investeringsarbetet hanteras i enlighet med gd eknmisk hushållning. Granskningen visar att investeringar i str utsträckning sker i enlighet med gd eknmisk hushållning. Både styrning ch uppföljning behöver dck förbättras för att tydliggöra vad styrelse ch nämnd menar med gd eknmisk hushållning ch vilka effekter sm uppnås med de hänsyn sm tas. Styrning med utgångspunkt från gd eknmisk hushållning är inte uttalad, det är i första hand eknmi ch budgetföljsamhet sm betnas. I det knkreta investeringsarbetet tas hänsyn till hållbarhet ch miljö beslut finns m återvinning av inventarier, ett arbete har intitierats för en långsiktig lkalplanering ch flera investeringar har ett miljöperspektiv. Den infrmatin sm uppges förekmma i underlag ch muntliga föredragningar för den plitiska nivån kring aspekter för att nå gd eknmisk hushållning är svår att spåra ch behöver förtydligas ch dkumenteras. Vid granskningen gjrda iakttagelser redvisas i bilagda rapprt, sm härmed överlämnas för yttrande ch åtgärder. Svar önskas senast REVISORERNA Karl Källander Ordförande Marita Bengtssn Vice rdförande 1

13 Revisrerna Distributin av rapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Service- ch tekniknämnden Kmmunstyrelsen För kännedm till: Kmmunfullmäktiges presidium Viadidaktnämnden Kmmunchefen Eknmichefen 2

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2015 Revisinsrapprt 2015 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Granskning av delårsbkslut per 30 juni 2015 Vetlanda kmmun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (35) Kmmunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Revisinsberättelse ch årsrapprt för 2011 Kmmunfullmäktiges presidie föreslår fullmäktige besluta att

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

BeBos process för energieffektiviserande renovering

BeBos process för energieffektiviserande renovering BeBs prcess för energieffektiviserande renvering BeB-prcessen Är ett metdiskt tillvägagångsätt för energieffektiviserande renvering med bästa möjliga utfall på inmhusmiljö, energianvändning ch kunskapsuppbyggnad.

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Malung-Sälens kmmun Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 1 Plats ch tid Kmmunkntret, Malung, kl. 08:30-11:00 Beslutande Kurt Pdgrski (S) rdförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tm

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet.

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet. 2015-04-08 Klas Lindblm Chefscntrller, Fastighetskntret 08 560 39 Klas.Lindblm@eker.se Internkntrll 2014 - Rapprt Dnr TN14/39-017 Innehåll 1. LOU. Upphandling...1 2. Leveranskntrll...3 3. Hög arbetsbelastning.

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten

ÅRSREDOVISNING FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2013. Verksamheten HSB Nrra Bhusläns Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen ch verkställande direktören för HSBs Stiftelse Jakbsberg i Uddevalla rgnummer 858500-4057 far härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret

Läs mer

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten.

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten. Metdbeskrivning underlag till rapprten Lång väg till patientnytta en uppföljning av natinella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system Denna metdbeskrivning kmpletterar den metdbeskrivning

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad Delrapprt utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi ch sjukgymnastik, ReK Sjuhärad Brås den 30 december 2008 Angela Bångsb Leg.arbetsterapeut/prjektledare ÄldreVäst Sjuhärad Sammanfattning av hur

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer