Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 5: Rekommendationer och projektrapport"

Transkript

1 Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut för lagring av de digitala infrmatinsmängder sm skapar infrmatinsbygget. Val av exempelvis arkiveringsfrmat är alltid fastighetsföretagets, men prjektet skall leverera kunskap m alternativ ch knsekvenser i ett perspektiv på krt respektive lång sikt. Prjektet redvisas i Del 1: Prjektdefinitin, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapprt med rekmmendatiner fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 1

2 1 Rekmmendatiner Rekmmendatin nr1: Infrmatinen Rekmmendatin nr2: Tekniken Rekmmendatin nr3: Arkiveringsprcessen Prjektrapprt Organisatin Finasiering Genmförande Frtsättning... 8 fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 2

3 1 Rekmmendatiner Dessa förslag till rekmmendatiner presenteras vid seminarium för antagande av Tekniskt råd Rekmmendatinerna publiceras på Dessutm kmmer de att testas i piltprjekt sm kmmer att genmföras under Rekmmendatinerna är uppdelade i tre delar: Infrmatin, Teknik, Prcess. 1.1 Rekmmendatin nr1: Infrmatinen Arkivera endast den infrmatin sm du behöver. Bestäm nivå för infrmatinsinnehållet enligt leveransspecifikatiner redvisade enligt Tillämpningsanvisning:Fi2 Kmmentarer Leveransspecifikatinerna redvisar nivåer Nivå Grafik Objekt Egenskaper Kmmentarer 1 Text eller bild - - dkument 2 2D Alla ritade 3 3D Alla ritade SBUF-prjekt 4 3D Alla ritade Några bjekt Reginservice 5 Enkel Urval Urval Fi2xml-meddelande Alla infrmatinsmängder sm ska arkiveras för förvaltning ska lagras digitalt. Referens till Del 4: Kartläggning. På grund av mdellers lika egenskaper, skiljer sig vilken infrmatin sm behöver arkiveras över tiden. I en gd arkivering för vektrbaserad infrmatin, bör riginalmdeller systematisk knverteras då ett systemskifte sker. Parallellt bör även mdellerna sparas m till nyare frmat samt exprteras till IFC-mdeller när större förändringar i frmaten sker. fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 3

4 1.2 Rekmmendatin nr2: Tekniken Arkivera i öppna frmat. Om arbetsriginal används skall arkivering av dessa ske i öppna frmat. Ingress till kmmentarer enligt nedan. Grafisk respektive egenskapsinf Kmmentarer När plattfrmsberende frmat används för arkivering skall systematisk migrering av denna infrmatin bestämmas Generella rekmmendatiner för frmat Prprietära frmat har en mycket dålig åldersbeständighet. Eftersm de skapande systemen förändras ch försvinner med tiden, är det en dålig idé att enbart arkivera i dessa frmat. Det kan vara en fördel att ha tillgång till det ursprungliga frmatet m infrmatinen är filtrerad ch strukturerad, annars går den inte att använda. Rekmmendatinen är att spara ch systematiskt uppdatera infrmatinen i riginalfrmatet ch att parallellt lagra i neutrala frmat så långt det är möjligt. Originalfrmat lagras endast i prjektarkiv Uppgiften för alla rganisatiner förutm att välja lämpliga frmat enligt van, är att även välja system. Oavsett m det är system sm hanterar ritningar, mdeller eller helt annan fastighetsinfrmatin, så kmmer de förr eller senare att förändras eller försvinna. För system sm kmmunicerar med andra system är det en rekmmendatin att välja dem sm kan kmmunicera med öppna frmat såsm exempelvis fi2xml, IFC eller andra öppna standardiserade frmat. Rekmmendatinerna utgår från dagens förutsättningar, men målet för framtiden är att eftersträva öppna frmat. Fördelarna med öppna frmat är: Frmaten har blivit standard genm en öppen beslutsprcess Frmaten är kstnadsfria Frmatens källkd har blivit publicerad så att vem sm helst har tillgång till dem Frmatens rättigheter kntrlleras av en fristående rganisatin sm säkerställer plicyn m fri tillgång Fritt från restriktiner ch IRM (Infrmatin Rights Management) För att kunna hitta ch spåra infrmatin finns två kmpletterande rekmmendatiner. Lagra infrmatinen i dkumenthanteringssystem Generellt för all typ av digital infrmatin, rekmmenderas att den lagras i en databas. Den ska ha metadata så att det finns möjlighet att söka efter infrmatinen ch rutiner för backup bör skapas. Databasbaserat dkumenthanteringssystem ger stra fördelar för lika prcesser sm innefattar lagring, redigering, versinshantering, publicering eller granskning. Det är en förutsättning för en effektiv arkivering. Registrera metadata, Elektrnisk dkumenthantering medför ett behv att registrera vad det är sm lagras eller arkiveras för att senare kunna hitta infrmatinen. fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 4

5 Rekmmendatinen är att använda standardiserad metadata så långt det går, t ex Bygg- ch fastighetssektrns rekmmendatiner för dkumenthantering med metadata. På finns benämningar för lika typer av metadata samt förslag på listr med pririteringar. 1.3 Rekmmendatin nr3: Arkiveringsprcessen Hantera infrmatinen i ett brutet infrmatinsflöde med krav på arkivering i varje delprcess Ingress till kmmentarer enligt nedan. Kmmentarer Publicera: Distribuering av digital infrmatin förutsätter att frmaten är läsbara för mttagaren. Eftersträva ett fåtal publiceringsfrmat sm kan läsas av mer tillgänglig prgramvara. Exempel på sådana frmat är så kallade öppna frmat sm PDF/A, fi2xml ch IFC. Originalfrmaten behöver i många fall knverteras till ett publiceringsfrmat m det inte har utförts vid arkiveringstillfället. Därför bör det finnas rutiner för hur detta går till ch vilken prgramvara sm ska användas. Ett exempel är beskrivning av tillvägagångssätt vid knvertering av en ritning från vektrfrmat till det mer publiceringsvänliga PDF/A. Organisatinen bör se till att lika användargrupper har tillgång till lämpliga dkumentvisare, så att infrmatinen kan läsas utan svårigheter. Exempelvis behöver grupper sm arbetar med hyresavtal, ha tillgång till en dkumentvisare sm kan hantera ritningar. Vidareanvända Det redigerbara frmatet bör arkiveras för att vidareanvändning ska vara möjlig. Det ska då arkiveras i neutralt frmat eller riginalfrmatet, alltså det frmat sm infrmatinen skapades i. Fastighetsinfrmatin sm inte är av grafisk karaktär eller sm inte generellt kan betraktas sm textdkument, bör hanteras i ett neutralt frmat sm t ex fi2xml. Exempel på sådan infrmatin kan vara data sm är egenskaper på byggnadsbjekt sm t ex ljudklass, brandklass ch material. Det kan även vara rumsegenskaper, luftflöden eller andra egenskaper sm behöver lagras utanför den grafiska mdellen. Arkivera Några övergripande rekmmendatiner vid själva arkiveringstillfället. Bestäm utifrån rganisatinens verksamhet vilka behv sm finns för arkiveringen. Skilj på infrmatin i lika skeden. Infrmatin i t ex prjekteringsskedet behöver inte nödvändigtvis vara samma typ av infrmatin sm behövs i förvaltningen. Det är lätt att överlagra, vilket kan göra det extremt svårt att hitta det sm söks på grund av mängderna. En metd är att skapa ett prjekt- respektive förvaltningsarkiv. Dkument i prjektering sparas sm histrisk infrmatin ch för eventuella framtida prjekt, medan endast infrmatin för förvaltningen lyfts över eller registreras att tillhöra förvaltningsarkivet. Välj frmat för arkivering sm är gdkända ch certifierade för långtidslagring. På detta sätt säkerställs, eller åtminstne ökar chanserna avsevärt att infrmatinen går att använda i framtiden. Längre fram i detta dkument redvisas lika frmat ch rekmmendatiner för vilken typ av infrmatin de ska användas till. Välj lagringsmedia berende på hållbarhet ch hur lättåtkmlig infrmatinen behöver vara. Rekmmendatinen är att använda hårdisk genm lagring på server eller användandet av sk mlntjänster. Oavsett media är kravet alltid att rutiner finns för säkerhetsbackup. fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 5

6 Sökning görs möjlig genm att infrmatinen registreras med metadata ch lagras i en databas. Ett kvalitetsdkument sm ingående beskriver rutinerna kring själva arkiveringsprcessen bör upprättas. Dkumentera rutiner för gallring ch rensning Dkumentera vilken typ av infrmatin sm behöver vara spårbar över tiden sm t ex relaterad infrmatin eller ansvar för infrmatin. Fördela ansvar för vanstående punkter inm rganisatinen. fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 6

7 2 Prjektrapprt 2.1 Organisatin Styrgrupp Fi2 Tekniskt Råd Arbetsgrupp Per Erlandssn (prjektledare) Reginservice Henrik Sjöberg Landstinget Sörmland Leif Gustafssn Vasakrinan Rbert Priller Graphisft Jan-Anders Jönssn Fi2 Utvecklingsstrateg Anders Mberg CAD-Q B Jhanssn Fi2 Adjungerad Jan-Mikael Kristianssn Infrmatinsbyggarna Referensgrupp Karlstad kmmun Graphisft Akademiska Hus Reginservice Stadsfastigheter Malmö Vasakrnan Landstinget Sörmland VGregin Frtifikatinsverket CAD-Q 2.2 Finasiering Prjektet har finansierats med bidrag (20 000:- vardera, ttalt :-) från de företag sm ingår i referensgruppen Karlstad kmmun Akademiska Hus Stadsfastigheter Malmö Reginservice Vasakrnan Landstinget Sörmland VGregin Frtifikatinsverket Graphisft CAD-Q fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 7

8 2.3 Genmförande Prjektet har genmförts med följande aktiviteter Prjektstart med möte Telefnmöte 1 med arbetsgrupp kl Beslut m start intervjuer med företag sm ingår i referensgrupp samt dkumentatin av bakgrund Telefnmöte 2 med arbetsgrupp kl Wrkshp med arbetsgrupp kl kl 15 Telefnmöte 3 med arbetsgrupp kl Telefnmöte 4 med arbetsgrupp kl Wrkshp arbetsgrupp ch referensgrupp kl Beslut m rekmmendatiner samt genmförande av seminarium Seminarium Vasakrnan Stckhlm kl Frtsättning Vidare beslutades att vid denna wrkshp redvisa förslag till frtsatt arbete med behv av finansiering. B Jhanssn ch Per Erlandssn tar fram förslag till prjektaktiviteter med budget. Förslag att referensgruppen satsar 20 tkr/företag ytterligare för två testprjekt där rekmmendatinerna testas Arbetsgrupper En struktur för tester samt beskrivning av knsekvenser av rekmmendatinerna Rapprtering ch erfarenhetsåterföring Utveckling av regelverk sm leveransspecifikatiner för infrmatinsnivåer Test av rekmmendatinerna med några piltprjekt i verkligheten Plattfrmsberende frmat Öppet frmat Publiceringsfrmat Kmmunikatin mellan mdell ch extern databas med GUID (ifc Ascess) Test Rund-trip (samverkan Väin Tarandi?) med demhuset En framgångsrik rundresa består av att mvandla ett dkument i frmatet A (DOCA) till en i frmatet B (DOCB) ch sedan tillbaka igen för att frmatera A (DOCA). Om DOCA ch Dca är identiska så har det inte skett någn förlust av infrmatin ch tur ch retur har varit framgångsrik. Mer allmänt innebär det att knvertera från någn datarepresentatin ch tillbaka igen, däribland från en datastruktur till en annan. Infrmatinsaktiviteter Upprätta Prduktblad Publicera Infblad genm penbim Samrdna med Svensk Byggtjänst ch Byggherrarna Publicera rekmmendatinerna på fi2 förvaltningsinfrmatin e-pst Sida 8

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer