IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017"

Transkript

1 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND

2 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN Mål ch system för användning av digitala verktyg Infrastruktur ch digitala verktyg Digital lärmiljö Kmpetens... 6 ANSVARSOMRÅDEN OCH MÄTBARA MÅL... 8 FÖRVERKLIGANDE OCH UPPFÖLJNING... 9 Förverkligande... 9 Uppföljning... 9 Bilaga: Mätbara mål 1

3 BAKGRUND Digitala verktyg utgör en självklar del av vardagslivet ch brde ckså vara det inm sklvärlden. Det innebär inte att digitala verktyg skall användas till allting i undervisningen, utan sm i vardagen, där digitala verktyg behövs ch där användningen ger ett mervärde. Ålands landskapsregering har uppmärksammat avsaknaden av riktlinjer för sklrna ch de enskilda lärarna för att hantera vardagssituatiner ch hur digitala verktyg kan användas. Riktlinjer behövs även för att peka på de mråden där utveckling är önskvärd. Sklan har ett uppdrag att fstra elever ch studerande så att de kan använda digitala verktyg ch den digitala infrmatinen på ett tryggt, etiskt, upphvsrättsligt ch källkritiskt sätt. Det innebär att lärarna behöver en sådan kmpetens att de känner sig trygga i sin fstransrll ch att sklan är utrustad med den teknik sm krävs så att alla kan arbeta på ett tryggt ch bra sätt. Olika framtidscenarier visar på att vi står inför stra samhällsförändringar ch att framtidens krav på kmpetenser ser annrlunda ut jämfört med idag. De färdigheter sm EU uppfattar sm viktiga är speciellt kreativitet, samarbete, innvativitet, metakgnitin ch medbrgarskap. Sklan ska fstra elever ch studerande i den här riktningen ch det är rimligt att anta att sklans verksamhetssätt kmmer att förändras ch utvecklas för att mtsvara de krav samhället ställer. I sklan sker redan idag ett utvecklingsarbete med framtidens kmpetenser i sikte ch det behövs en beredskap att frma sklan för dagens men framför allt framtidens behv. Det behövs en flexibel skla sm snabbt kan anpassas till gällande behv men ckså en skla sm ges utrymme att utvecklas ch förändras. En skla sm följer sin tid ch utmanar sina elever med hjälp av relevant innehåll ch meningsfulla metder är ckså en skla sm mtiverar elever ch studerande att vara mer aktiv i undervisningen men framför kan en sådan skla mtverka för tidiga avhpp. En str mtivatinsfaktr är de digitala verktygen ch dess lärandeptential men ckså deras möjlighet till stöd för differentiering ch särskilda behv. Sklans ledning har en avgörande rll för att det här utvecklingsarbetet ska lyckas. Digitala verktyg stöder all typ av lärande, speciellt förståelseinriktat, multimdalt ch metakgnitivt lärande. De ger utrymme för ett vidgat textbegrepp, skapar arenr för interaktin ch samarbete ch ger redskap sm främjar kreativitet ch innvativitet. Detta innebär att målen för sklans pedaggiska användning av digitala verktyg måste tyddliggöras ch ramar ch förutsättningar för verktygen skapas. Riktlinjer för användning av digitala verktyg kan därför vara av avgörande betydelse för verksamheten inm ch utvecklingen av undervisningssektrn på Åland. Sm tidigare nämnts finns det idag ingen strategi för användning av digitala verktyg men utbildningsch kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering har ändå stött utvecklingen av undervisningsmetder på lika sätt. Bl.a. erbjuds sklrna på Åland ett frtbildningssystem (MIP- Media ch IT i Pedaggiken) för samtliga inm undervisningssektrn i syfte att öka baskunskaperna när det gäller digital kmpetens generellt bland persnalen. Därtill har riktlinjer för användning av sciala medier inm undervisningen tagits fram ch lika seminarier sm rör digitala verktyg hållits. Avdelningen har ckså deltagit i finansieringen av två ESF-prjekt sm syftat till ökad användning av digitala verktyg i undervisningen. Samhällsförändringar samt de insatser sm utbildnings- ch kulturavdelningen hittills har gjrt har bidragit till att användandet av digitala verktyg har ökat ch det har även blivit tydligt att lärare vill förändra sin undervisning med hjälp av dessa verktyg. 2

4 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR SYFTE I syfte att stöda utvecklingen inm undervisningssektrn samt att främja en likvärdig undervisning för alla har Ålands landskapsregering beslutat ge ut en strategi sm stöd för utvecklingen. VISION Åland har en mdern ch flexibel skla sm utvecklar ch stöder de kmpetenser ch färdigheter sm mtsvarar samhällets krav ch där digital kmpetens kan jämföras med basfärdigheterna 1. ÖVERGRIPANDE MÅL För att nå visinen är den övergripande målsättningen att: den åländska sklan anpassar sig till ch är en drivkraft för utvecklingen såväl i vårt närmråde sm i vår mvärld så att barn ch ungdmar kan utveckla ptimal kmpetens ch färdigheter för det samhälle de ska vara verksamma i digitala verktyg har en naturlig plats i den åländska sklan ch elever ch studerande har digital kmpetens sm mtsvarar de krav sm ställs för det livslånga lärandet det finns en allmän psitiv inställning bland lärarna att dela med sig av material ch erfarenheter till kllegr det finns riktlinjer sm främjar användningen av digitala verktyg UTVECKLINGSOMRÅDEN I syfte att nå visinen ch de övergripande målsättningarna bör tyngdpunkten riktas mt flera mråden. Både sklsystemet ch de lika sklrna behöver ha en sådan verksamhetskultur sm är utvecklings- ch förändringsbenägen ch det ställer stra krav på sklledningen på alla nivåer. Verksamhetsmdeller utvecklas ch förnyas liksm utvärderings- ch uppföljningssystem sm ska mtsvara bilden av vad eleven/studerande kan. För att nå en flexibel skla är det viktigt att sklan har en välfungerande infrastruktur ch fungerande relevanta digitala verktyg. En varierande ch flexibel lärmiljö stöder möjligheterna till att skapa en anpassningsbar skla sm möjliggör lämpliga förändringar när behv uppstår. Lärare ch utbildningsledare ställs inför snabbt föränderliga krav vilket kräver nya kmpetenser. Det finns därför behv av insatser när det gäller att mdernisera ch utveckla undervisningsmetder ch underlätta för lärare att dels följa utvecklingen inm sitt ämne ch dels att identifiera ch främja en gd kvalitet inm undervisning. En förändringsbenägen sklkultur kräver dessutm en persnal sm både är öppen för ch har en beredskap att anpassa sig förändringar. Frtbildning ch kmpetensutveckling för persnalen bör utgå från erkända mdeller ch aktuell frskning. Studerande bör få utveckla färdigheter sm krävs av samhället, bl.a. samarbete, kreativitet ch kritiskt förhållningssätt ch det måste finnas en beredskap att både skräddarsy ch frma sklan för dagens ch framför allt framtiden behv. Riktlinjerna stöder därför följande mål: 1 Läsa, skriva, räkna 3

5 1. Ålands landskapsregerings ch sklrnas styrdkument innehåller relevanta skrivningar sm möjliggör användning av digitala verktyg ch sm innehåller relevanta mål för digital kmpetens hs de studerande 2. Studerande ch persnal har tillgång till relevanta verktyg för sin verksamhet 3. Sklrnas lärmiljöer stöder det lärande ch de kunskaper sm krävs i frtsatta studier, i samhället ch i arbetslivet 4. Undervisningspersnalen har en digital kmpetens sm minst mtsvarar kraven sm ställs på eleverna/studerande. Både persnal ch studerande har tillräckligt stöd vid användning av digitala verktyg. Lärare erbjuds frtbildning sm är relevant för den egna undervisningen ch sklans utveckling sm helhet TYNGDPUNKTSOMRÅDEN Följande ses sm tyngdpunktsmråden inm de utvecklingsmråden sm beskrivits van i kap.1 1. MÅL OCH SYSTEM FÖR ANVÄNDNING AV DIGITALA VERKTYG Övergripande målsättning: Ålands landskapsregerings ch sklrnas styrdkument innehåller relevanta skrivningar sm möjliggör användning av digitala verktyg. System sm främjar utvecklingen av den åländska undervisningssektrn utvecklas utgående från visiner, målsättningar för undervisningssektrn på Åland med stöd av ett strategiskt ledarskap. Förändringar kräver en verksamhetskultur där resultatmål för lika delmråden är tydligt definierade. Utvecklandet ch förnyandet av verksamhetsmdeller kräver ckså ett nytänkande hs ledningen på de lika sklstadierna ch de enskilda sklrna ch ett tydligt ch strategiskt ledarskap är därför en förutsättning. Kvaliteten på undervisning ch utbildning utvecklas genm förbättrade bedömnings-, utvärderings- ch uppföljningssystem ch stöds av lärplaner ch lärplansgrunder när det gäller användning av digitala verktyg. Lärarna är psitivt inställda till att dela med sig av erfarenheter ch lärbjekt ch undervisningsmetder sm rör användning av digitala verktyg. Åtgärder Relevanta strategier, styrdkument ch riktlinjer skapas ch följs upp för lika delmråden ch verksamheter Förbättrade system för uppföljning av användning av digitala verktyg ch lärmedel Målen för undervisningen finns i digitaliserad frm för ökad tillgänglighet, användbarhet, sökbarhet ch rättsäkerhet både för elever/studerande ch för lärare men även för föräldrar System (planer) finns för samarbete, samrdning ch krdinering så att sklans målsättningar med användning av digitala verktyg implementeras i den praktiska verksamheten Ett pedaggiskt IT-resursstöd finns för samrdning ch krdinering av kmpetenshöjande insatser samt mvärldsbevakning av frskningsresultat ch övrig bevakning Uttalat stöd finns för lkala utvecklingsprjekt kring användning av digitala verktyg Utveckla nya bedömningsfrmer ch nya sätt att kmmunicera bedömning sm stöds av digitala verktyg för frtlöpande återkppling, synliggörande av lärandet ch för effektivisering ch tydliggörande av bedömningen 4

6 2. INFRASTRUKTUR OCH DIGITALA VERKTYG Övergripande målsättning: Studerande ch persnal har tillgång till relevanta verktyg för sin verksamhet En förutsättning för användning av relevanta verktyg i undervisningen är att det finns en välfungerande infrastruktur ch tillgång till digitala verktyg sm även möjliggör användning av öppna lärresurser ch lärmedel. Till detta hör ckså ett utbyggt stöd för både persnal ch studerande i användandet av digitala verktyg ch resurser. Åtgärder Utbyggd ch välfungerande infrastruktur ch tillgång till digitala verktyg sm möjliggör användning av digitala lärmedel Möjlighet att sm studerande ch persnal använda sig av egna verktyg sm datrer, surfplattr sv. Ett välfungerade pedaggiskt ch tekniskt stöd finns för både persnal ch studerande vid användningen av digitala verktyg En pedaggisk IT-stödresurs finns för samrdning av gemensamma system ch digitala verktyg, licenser sv. 3. DIGITAL LÄRMILJÖ Övergripande målsättning: Sklrnas lärmiljöer stöder det lärande ch de kunskaper sm krävs i frtsatta studier, i samhället ch i arbetslivet. Färdigheter sm krävs av dagens ch mrgndagens samhällsmedbrgare handlar i hög grad m förändrade tanke- ch arbetssätt men ckså färdighet att leva i samhället. Dessa färdigheter får en allt större betydelse ch rör bl.a. kreativt ch kritiskt tänkande, metakgnitin, kmmunikatin ch samarbete, digital kmpetens, medbrgarskap, persnligt ch scialt ansvar ch kulturell medvetenhet. Sklrnas digitala lärmiljöer stöder den här typen av kmpetenser. Det gäller både den fysiska ch den tekniska miljön såväl sm den pedaggiska ch sciala miljön. Kntexten är ckså av avgörande betydelse. Sklrna rganiserar lärmiljön så att den underlättar för kmmunikatin, samarbete ch övriga kllabrativa arbetssätt samtidigt sm den möjliggör utveckling på det persnella ch sciala planet. De åländska sklrna använder en digital lärplattfrm för att underlätta ch stöda lärandet bland studerande/elever. Förutm en lärplattfrm finns många lika digitala verktyg sm ger liknande stöd, bl.a. sciala medier. Dessa medier är aktiviteter sm kmbinerar teknlgi, scial interaktin ch användargenererat innehåll ch sm möjliggör diskussiner nline (t.ex. lika blggar, chatt-verktyg, wikis, bilddatabaser). I ch med tillgången till digitala tekniker erbjuds lärarna ytterligare redskap att utveckla, förfina ch diversifiera sina undervisningsmetder. De digitala verktygen möjliggör även en större flexibilitet i studierna för studerande/elever. Verktygen skapar möjlighet till effektivare dialg ch kmmunikatin. Sklrna bör ha en tydlig pedaggisk idé m hur digitala verktyg kan används för att stöda lärandet. Förutm tillgång till digitala verktyg bör sklans lärmiljöer anpassas till teknikanvändningen för att underlätta diskussiner, samarbete ch kreativt tänkande samt stöda ett självrganiserat lärande. 5

7 Nya sätt att tillgängliggöra ch bearbeta digitala lärmedel tas fram så att det gynnar ptimal användning. Materialet stöder upplevelseinriktat ch förståelsebaserat lärande. Åtgärder Sklan har en övergripande pedaggisk idé m hur den digitala lärmiljön byggs upp för att skapa en ptimal flexibilitet i undervisningen. Sklrna stöds i sina strävanden att öka användningen av digitala lärmedel. Enskilda lärare ch lärargruppen stöds i prducering av digitala lärmedel med reginal anknytning En infrmatinstjänst ställs till förfgande för prducering, samarbete kring ch distribuering av digitala lärbjekt Undervisningsmiljön är utrustad för ptimal användning av digitala verktyg Diskussiner förs kntinuerligt kring hur digitala lärbjekt ch sciala medier används i undervisningen Ett IT-resursstöd finns sm stöder utvecklingen av digitala lärmiljöer 4. KOMPETENS Övergripande målsättning: Undervisningspersnalen har en digital kmpetens sm åtminstne mtsvarar kraven sm ställs på eleverna/studerande. Både persnal ch studerande har tillräckligt stöd vid användning av digitala verktyg. Lärare erbjuds frtbildning sm är relevant för den egna undervisningen ch sklans utveckling sm helhet. Användning av digitala verktyg skapar förutsättningar för att utveckla ch förbättra sklans verksamhetskultur ch arbetssätt. Persnalen har sådan kmpetens att digitala verktyg kan används tryggt, säkert ch på ett ändamålsenligt sätt i undervisningssituatiner. Undervisningsmetder ch frtbildningsinsatser bygger på praxisnära frskningsresultat ch erkänt fungerande pedaggiska mdeller. För en lyckad satsning vid införandet av digitala verktyg i sklan krävs kllegialt samarbete baserat på uttalade avsikter från sklledning ch inte endast kmpetensutveckling av enskilda lärare. En viktig kmpnent i kmpetensutvecklingen är samverkan - mellan lärare ch mellan sklr. Den undervisande persnalen förstår vikten av att ta ansvar för den egna kmpetensutvecklingen ch även vikten av att dela med sig ch ta del av andras erfarenheter. I ch med de krav sm följer med en snabb samhällsförändring krävs det ckså att lärarna har en kmpetens att utveckla ch anpassa sina metder ch arbetssätt. För att utveckla de digitala kmpetenser ch förmågr sm idag krävs måste ckså bedömningsmetderna förändras på mtsvarande sätt. I detta arbete det viktigt att läraren har en gd digital kmpetens. En digital kmpetens hs elever ch studerande ger en gd grund för jämlikhet ch demkrati. De studerande utvecklar, med hjälp av digitala verktyg, färdigheter i kllabrativt arbete men får ckså möjligheter att själv bidra till att inte bara vara knsument utan ckså prducent till den gemsamma kmpetensen i samhället. 6

8 Åtgärder - Sklledare leder förändringsprcesser när det gäller utveckling av sklan med mderna verktyg ch arbetssätt - Undervisningspersnal Erbjuds frtbildning för användning av digitala verktyg Har tillräckligt IT-stöd vid användning av digitala verktyg Får stöd för frtbildning sm baserar sig på praxisnära frskning för snabbare ch större spridning av resultaten Stöda utökade samverkansfrmer för spridning av kmpetens, erfarenhet, pedaggiska mdeller ch nya metder ch arbetssätt. Stöda sklr sm vill testa ch utveckla undervisningsmetder Biblitekarierna får relevant frtbildning så att de kan fungera sm stöd både för studerande ch undervisande persnal - Studerande har en digital kmpetens (mediekmpetens) sm en garant för jämlikhet ch demkrati, vilket innebär att de har medbrgarfärdigheter kan arbeta kllabrativt ch interaktivt har färdigheter i att arbeta webbaserat på ett scialt, kreativt ch etiskt sätt förstår hur man agerar inm sciala medier har förmåga att göra kritiska tlkningar har ett källkritiskt förhållningssätt förstår innebörden i upphvsrätten ch av licensiering av material, hur man kan använda sig av digitalt material ch hur man agerar säkert på nätet. 7

9 ANSVARSOMRÅDEN OCH MÄTBARA MÅL En tydlig ansvarsfördelning är nödvändig för att uppställda mål skall uppnås. Inm en rganisatin sm sklan finns lika besluts- ch ansvarsnivåer ch därför är det viktigt att tydliggöra hur ch vem sm ansvarar för vad när det gäller att följa riktlinjerna för användning av IT i sklrna. En grv fördelning av ansvaret kan vara: Ålands landskapsregering (i bilaga 1 förkrtat UKA) Sklledning (I detta dkument avses den plitiska ledningen, skldirektörer, rektrer, föreståndare) Ledning, tillsyn ch utvecklingsansvar Framtagning, utvärdering samt uppdatering av styrdkument Kmpetensutveckling IT-handledning Utveckling av egna strategier ch skrivningar i arbets- ch lärplaner samt utvärdering ch uppdatering av dessa Inköp av utrustning Lärarna Den egna kmpetensutvecklingen Utveckla undervisningsmetder Bidra till den egna sklutvecklingen I bilaga 1 finns specificerade mål ch ansvarsfördelningen framskrivna. 8

10 FÖRVERKLIGANDE OCH UPPFÖLJNING FÖRVERKLIGANDE Förverkligandet av IT-strategin sker genm fastställande av årliga riktgivande plitiska tyngdpunktsmråden samt upprättandet av årliga IT-utvecklingsplaner på sklnivå. Målsättningarna i dessa planer måste vara tydliga ch mätbara. Utvecklingsplanerna kpplas till den årliga budgeten för att sedan förverkligas under det kmmande budgetåret. De enskilda sklrnas utvecklingsplaner kan med fördel uppgöras i dialg med andra sklr på samma stadium eller med liknande inriktning. På detta sätt knyts IT-strategin till sklrnas verksamhet ch budget ch kan därmed ckså följas upp på ett enkelt sätt. I verksamhetsberättelserna skrivs utfallet av IT-utvecklingsplanerna in ch utvärderas. IT-utvecklingsplanerna utgör en del av läsårets arbetsplan/verksamhetsplan. Ett tydligt ledarskap är grunden för en lyckad sklutveckling ch därför är stödet från sklledningen av största vikt vid förverkligandet av IT-strategin. Sklledningen måste på ett tydligt sätt visa på vikten av de lika satsningarna samt skapa utrymme för de aktiviteter sm krävs vid förverkligandet. UPPFÖLJNING Uppföljning, utvärdering ch uppdatering av IT-utvecklingsplaner görs årligen. Det görs i samband med uppgörandet av nya IT-utvecklingsplaner inför de årliga budgetprcesserna. Målsättningarna följs upp ch utvärderas för att sedan analyseras ch mtiveras. Hela IT-strategin uppdateras när nya behv ch krav framkmmer. För uppföljning, utvärdering ch uppdatering av den övergripande IT-strategin ansvarar i första hand Ålands landskapsregering, utbildnings- ch kulturavdelningen, medan sklans ledning ansvarar för prcessen på sklnivå. I verksamhetsberättelserna ingår årligen en beskrivning av i vilken grad ITutvecklingsplanen är uppfylld ch när samtliga mål förväntas vara uppfyllda. Detta är viktigt för att få ytterligare ett underlag, vid sidan av den allmänna samhällsutvecklingen, till utvärdering ch uppdatering av de övergripande IT-riktlinjerna samt till uppgörande av nya riktlinjer. 9

11 Bilaga 1 Mål Mål Hur När är målet uppnått Med vilka resurser 1. MÅL OCH SYSTEM FÖR ANVÄNING AV DIGITALA VERKTYG Relevanta styrdkument sm möjliggör utveckling Relevanta strategier styrdkument ch riktlinjer skapar ch följs upp för lika delmråden ch verksamheter Förbättrade system för uppföljning av användning av digitala verktyg ch lärmedel Målen för undervisningen finns i digitaliserad frm för ökad tillgänglighet, användbarhet, sökbarhet ch rättsäkerhet både för elever/studerande ch för lärare men även för föräldrar System/planer finns för samarbete, samrdning ch krdinering så att sklans målsättningar med användning av digitala verktyg implementeras i den praktiska verksamheten Ett pedaggiskt ITresursstöd finns för samrdning ch krdinering av kmpetenshöjande insatser samt mvärldsbevakning av frskningsresultat ch övrig bevakning. Uttalat stöd finns för lkala utvecklingsprjekt kring användning av digitala verktyg. En infrmatinstjänst erbjuds lärarna för underlättande av delning av erfarenheter, kunnande ch prducering Utveckla nya bedömningsfrmer (-metder/ kriterier) ch nya sätt att kmmunicera bedömning sm stöds av digitala verktyg för frtlöpande återkppling, synliggörande av lärandet ch för effektivisering ch tydliggörande av bedömningen Genm samarbete mellan lika intressenter ch berörda verksamheter Genm framtagning av verktyg sm underlättar uppföljningen Undersöka möjliga verktyg för att förtydliga målen så de kan mätas ch krt beskrivas Gemensamma träffar inm ch mellan sklr Förutsättningar ch behv utreds ch utifrån det byggs ett resursstöd upp bl.a. genm samlande av kmpetens Omvärldsbevakning, uppmuntran prducering ch tillgängliggörandet av digitala lärbjekt, MIP 4 Förundersökning av möjlig infrmatinstjänst samt uppbyggnad av denna En arbetsgrupp tar fram metder/kriterier Kntinuerligt Befintlig berörd persnal inm de lika verksamheterna 2014 Befintliga resurser på UKA 2014 Befintlig persnal eller inköp av tjänst Kntinuerligt Persnal på sklrna ch IKT-utvecklaren Expertgrupp gör förundersökning av förutsättningar ch behv. IT-handledare sm arbetsgrupp. Kntinuerligt Befintlig persnal vid Utbildningsbyrån, IKTutvecklare 2017 IT-handledare sm arbetsgrupp tillsammans med IKT-utvecklaren 2014 Representanter från sklrna samt persnal från Utbildningsbyrån Ansvarig UKA för de övergripande dkumenten, sklledare för sklspecifika styrdkument UKA, IKT-utvecklaren UKA Sklrna ch UKA gemensamt Utbildningsbyråns IKTutvecklare, expertgrupp från sklsektrn Sklledning UKA UKA 10

12 2. INFRASTRUKTUR OCH DIGITALA VERKTYG Studerande ch persnal har tillgång till relevanta verktyg för sin verksamhet Mål Hur När är målet uppnått Med vilka resurser Utbyggd ch välfungerande Samplanering 2017 Budgetmedel samt infrastruktur ch tillgång befintlig persnal till digitala verktyg sm möjliggör användning av digitala lärmedel Möjlighet att sm studerande ch persnal använda sig av egna verktyg sm datrer, surfplattr etc. Ett välfungerande pedaggiskt ch tekniskt stöd för både persnal ch studerande vid användning av digitala verktyg En pedaggisk ITstödresurs för samrdning av gemensamma system ch digitala verktyg, licenser sv. Planeras av de enskilda sklrna Persnal tilldelas tid/anställs för att sköta stödet Förutsättningar ch behv utreds ch utifrån det byggs ett resursstöd upp bl.a. genm samlande av kmpetens Ansvarig Sklans huvudman, sklledning, UKA 2017 Budgetmedel Sklledare, IT-tekniker Kntinuerligt Befintliga eller utökade resurser sm sköter uppgifterna 2017 Expertgrupp gör förundersökning av förutsättningar ch behv. IT-handledare sm arbetsgrupp. Persnal tilldelas tid/ anställs för att sköta stödet. Budgetmedel Sklledning, sklledare Utbildningsbyråns IKTutvecklare, expertgrupp från sklsektrn 11

13 3. DIGITAL LÄRMILJÖ Lärmiljöerna stöder det lärande sm krävs i frtsatta studier, i samhället ch i arbetslivet Mål Hur När är målet Med vilka resurser Ansvarig uppnått Sklan har en övergripande pedaggisk idé m hur den digitala lärmiljön byggs upp för att skapa en ptimal flexibilitet i undervisningen Planeras i verksamheten utgående från sklans visin ch pedaggiska idé. Kntinuerligt Befintlig persnal inm undervisningssektrn Sklledning, sklledare Sklrna stöds i sina strävanden att öka användning av digitala lärmedel Enskilda lärare ch lärargrupper stöds i sina strävanden i prducering av digitala lärmedel med reginal anknytning En infrmatinstjänst ställs till förfgande för prducering, samarbete ch distribuering av digitala lärbjekt Undervisningsmiljön är utrustad för ptimal användning av digitala verktyg Diskussiner kring hur digitala lärbjekt kan användas i undervisningen Ett IT-resursstöd finns sm stöder utvecklingen av digitala lärmiljöer Omvärldsbevakning, seminarier, styrdkument, tillgängliga resurser anpassade till den åländska undervisningssektrn Kurser, seminarier, verktyg för prducering, diskussiner kring mervärdet av digitala lärbjekt Tjänsten tas fram med stöd av extern expertis Omvärldsbevakning kring hur lärmiljöer stöder lärande ch vilken kmpetens sm behövs. Sklrna anpassar enligt behv Genmförs sklvisa/distriktsvisa/ stadieövergripande diskussiner IT-resursstödet startas upp i enlighet med de planer sm tas fram Kntinuerligt Kntinuerligt Befintlig persnal, inköp av expertkunnande Medel budgeteras inm de lika verksamhetsmrådena 2017 Utbildningsbyrån, IKTutvecklaren UKA, sklrna Huvudmännen, sklledning UKA Kntinuerligt Berörd persnal Sklledning, undervisningspersnal, UKA Kntinuerligt Berörd undervisningspersnal 2017 Budgetmedel. Persnal tilldelas tid/ anställs för att sköta stödet. Enskilda sklr. IKTutvecklaren har krdinerande rll vid stadieövergripande träffar UKA, sklrna 12

14 4. KOMPETENS Undervisningspersnalen har en digital kmpetens sm minst mtsvarar kraven sm ställs på eleverna/studerande. Både persnal ch studerande har tillräckligt stöd vid användning av digitala verktyg. Lärare erbjuds frtbildning sm är relevant för den egna undervisningen ch sklans utveckling sm helhet Mål Hur När är målet Med vilka resurser Ansvarig uppnått Sklledning Sklledningen leder förändringsprcesser när det gäller utveckling av sklan med mderna verktyg ch arbetssätt Undervisningspersnal Persnalen erbjuds frtbildning för användning av digitala verktyg Persnalen har tillräckligt IT-stöd vid användning av digitala verktyg Persnalen får stöd ch frtbildning på praxisnära frskning för snabbare ch större spridning av resultat Utökade samverkansfrmer stöds för spridning av kmpetens, erfarenhet, pedaggiska mdeller ch nya metder ch arbetssätt. Stöda sklr sm vill testa ch utveckla undervisningsmetder Relevant frtbildning för biblitekarier så att de kan fungera sm stöd för både studerande ch lärare när det gäller digitala lärbjekt Elever/studerande De studerande har en digital kmpetens sm en garant för jämlikhet ch demkrati vilket innebär att de: -Har medbrgarfärdighet Kan arbeta kllabrativ ch interaktivt -Har färdigheter i att arbeta webbaserat på ett scialt, kreativt ch etiskt sätt -Förstår hur man agerar inm sciala medier -Har förmåga att göra Genm analys av verksamhetskulturen, utveckling av sitt egna strategiska ledarskap ch av lednings- ch förändringsprcesser. Seminarier, kurser, nätverkande Genm seminarier, kurser, wrkshps, pedaggiska diskussiner kring användningen av digitala verktyg Resurser till förfgande så att de sm behöver får stöd Omvärldsbevakning, infrmatin kring möjligheter, frtbildning för metder sm ska användas Gemensamma träffar, wrkshps, seminarier, nätverkande UKA uttalar vikten av utveckling Specifika utbildningar, mvärldsbevakning, gemensamma träffar, nätverkande Kursuppläggen är sådana att detta färdigheter utvecklas ch stöds. Seminarier, infrmatinsspridning, nätverkande Diskussiner förs med de studerande, wrkshps, prjekt Kntinuerligt Kntinuerligt ch vid behv Kntinuerligt Kntinuerligt Kntinuerligt Kntinuerligt Kntinuerligt Sklrnas egna budgeter, samrdning från UKA vid behv Sklrnas egna budgeter, samrdning från UKA vid behv Sklrnas persnal ch budget Lärarna själva, sklrnas budget, uttalat stöd från UKA Befintlig undervisningspersnal Sklrnas undervisningspersnal, krdinering vid behv från UKA Sklrnas budget UKA samrdnar vid behv Sklledning, sklledare, UKA Sklledning, sklledare, UKA Sklledning, sklledare, UKA Sklledning, sklledare, UKA Sklledare, UKA krdinerande rll Sklledning, sklledare, UKA Sklledare, UKA Kntinuerligt Undervisningspersnalen Sklledare, undervisningspersnal 13

15 kritiska tlkningar -Har ett källkritiskt förhållningssätt -Förstår innebörden i upphvsrätten ch licensiering av material, hur man kan använda sig av digitalt material ch hur man agerar säkert på nätet 14

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Att haka ny kunskap i gammal är viktigt, men vi i skolan är inte alltid så bra på det.

Att haka ny kunskap i gammal är viktigt, men vi i skolan är inte alltid så bra på det. Grupparbete 2 Annika Zetterström Utvecklingsmråden vi ser utifrån miniföreläsning vi hört. Vi tycker att det är väldigt viktigt att utveckla förtrendefulla relatiner. Många prblem kan lösas m man bara

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete.

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete. Checklista för kvalitetssäkring av jämställdhetsarbete Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsfrmuleringar ch uppföljningsrutiner i sklans jämställdhetsarbete. Intrduktin:

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Uppdragshandling UTKAST LSG

Uppdragshandling UTKAST LSG B-Staffan Jsefssn, sklchef Uppdragshandling UTKAST LSG 061129 2006-11-20 Framtidens lärmiljöer i Majrna vägval inför framtiden? Krtsiktigt, långsiktigt? Mt bakgrund av våra lärplaner 2000-talets arbetssätt?

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET Augustiknferensen Stckhlm 4-5 augusti 2016, Teresa Fernández Lng, undervisningsråd, Sklverket teresa.fernandez.lng@sklverket.se 08-527 332 58 Ett sammanhållet uppdrag

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument.

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument. Fördjupningsarbete i Rektrsprgrammet, Blck 5 Kursgrupp 3 Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskla utifrån sklans pedaggiska kncept kpplat till natinella styrdkument. Författare: Stefan Nemeth

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Svar på motionen Bekämpa ungdomsbrottsligheten genom tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott

Svar på motionen Bekämpa ungdomsbrottsligheten genom tidiga och tydliga insatser mot unga som begår brott IisALA ~KOMMUN Bilaga KS 2013/223/ l 1 (3) 2013-09-24 DIARIENR:2013/152 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olv Rapp Ink. 2013-09- i5 Svar på mtinen Bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer