Sätra skolas kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015"

Transkript

1 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) Sätra sklas kvalitetsredvisning Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret haft 169 elever. Dessa har varit rganiserade enligt följande: F-klass 26 elever Åk elever Åk elever Åk elever Åk elever Åk elever Åk elever Genmsnittligt elevantal per klass är 24 elever. På sklans fritidshem har det varit ca. 90 barn inskrivna. Öppettiderna har varit (18.30 vid behv). På sklan finns rektr på 100%. Rektr ansvarar för förskleklass, fritidshem ch grundskla årskurs 1-6. Rektr leder ch fördelar arbetet på sklan. Sklan har 4 arbetslag; förskleklass, 1-3, fritidshem ch 4-6. Sklan har administratör på 20%. I sklans ledningsgrupp ingår rektr, två lärare ch en förskllärare. En pedagg på sklan har ett hårdvaruansvar dvs. ansvarar för sklans datrer ch en har mjukvaruansvar dvs. ansvarar för det pedaggiska användandet av sklans datrer. Alla elever fr..m. åk.1 ch all persnal har egna bärbara datrer. Fr..m. detta läsår har sklan ckså två förstelärare sm bl.a. ska ansvara för lärargruppens pedaggiska möten i samråd med rektr ch tillsammans med rektr ch ledningsgrupp utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Persnella förutsättningar Antal lärartjänster mräknat till heltid per 100 elever: Antalet lärare/antalet elever åk.1-åk.6 10,05/143* 100= 7,02 lärartjänster/100 elever Kunskapsförvaltningen

2 Datum Sidan 2(12) Antal heltidstjänster på skla ch fritids: Lärare: (inkl. slöjd ch hemkunskap) Förskllärare: 1,75 Fritidspedagger: 3,5 Resurs: 2 elevassistenter Ttalt: ( 17,3 inkl. elevass.) Ttalt: 15,3 /165*100= 9,2 tjänster/pedagger på 100 elever (elevassistenter ej inräknade) Andel lärare med kmpetens för den undervisning de i huvudsak bedriver: 100%. Lärarstuderande från Högsklan: Vi har haft en studerande från Högsklan i Dalarna samt tre från Högsklan Gävle under året. Elevhälsa, stöd: På Sätra skla finns en specialpedagg verksam 20 %. Vi har klassknferenser varje termin då vi följer upp alla elevgrupper ch enskilda elevers möjligheter att nå målen. Kuratr har inte haft fasta dagar på sklan utan hn har kmmit efter kntakt från ss. Några elever har haft behv av samtalsstöd med kuratr. Sklsköterskan finns på sklan 2 halvdagar/vecka. Hn är med i sklans elevhälsteam tillsammans med rektr, kuratr, specialpedagg ch två pedagger. Elevhälsteamet har träffats två gånger i månaden. Sklhälsvården har försvunnit sm begrepp ch ersatts av elevhälsans medicinska insats. För elevhälsans medicinska insats finns sklsköterska ch sklläkare. Den samlade elevhälsans främsta fkus skall vara förebyggande ch hälsfrämjande. I elevhälsans medicinska insats ingår bl.a. följande arbetsuppgifter: Tillföra medicinsk kmpetens ch mvårdnadskmpetens sm ett stöd i det pedaggiska arbetet ch i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Vid hälsbesök tidigt identifiera prblem eller symptm hs elever sm kan innebära att de är i behv av särskilt stöd eller andra insatser. I samverkan med elever, vårdnadshavare ch sklans övriga persnal arbeta för att ge eleverna kunskap m hälssamma levnadsvillkr ch m faktrer sm bidrar till hälsa eller hälsa. Ta tillvara kunskap m elevernas hälsa i sklans arbete. Sklsköterskan ch sklläkaren arbetar utifrån ett natinellt basprgram. Hälsbesök Sklsköterskan erbjuder varje elev tre hälsbesök under grundskletiden, vilka innefattar allmänna hälsundersökningar samt medverkar till att elever utvecklar hälssamma levnadsvanr. Vaccinatiner Sklsköterskan erbjuder eleverna vaccinatiner enligt Scialstyrelsens vaccinatinsprgram. Kntrllelever Sklsköterskan erbjuder mellan hälsbesöken undersökning av syn ch hörsel ch andra begränsade hälskntrller. Sklsköterskan kallar ch 2

3 Datum Sidan 3(12) följer upp de elever sm sklsköterskan/sklläkaren bedömer är i behv av extra kntrller utifrån deras individuella hälsutveckling ch hälsstatus. Öppen mttagning utöver den planerade mttagningen har eleverna själva möjlighet att söka på den öppna mttagningen. Enklare sjukvård Sklsköterskan ska enligt skllagen erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser. Rådgivning gällande hälsfrågr ch egenvård skall eleverna erbjudas möjlighet till av sklsköterskan. Stöd Sklsköterskan ger stöd ch råd genm samtalskntakt till enskilda elever Materiella förutsättningar Alla elever fr..m. åk.1 ch all persnal har egna datrer. I alla klassrum finns tillgång till strbildsprjektr. I två klassrum finns Smartbard ch i två finns Mimi de övriga har endast whitebard. Vi har en gemensam budget på sklan för arbetslagen. De ansvarar för inköp av material sm behövs till undervisningen i sklans ämnen. Fritidshemmet ch förskleklass har egen budget ch ansvarar själva för inköp av utrustning ch material till verksamheten. Sklans lkaler fördelas ch ses över inför varje läsår i samband med schemaläggningen. Vi är trångbdda ch har under vissa perider hyrt lkaler i närliggande kyrka för att möjliggöra grupptimmar/elevens val. Gymnastiksak finns på sklan. Slöjd ch hemkunskap sker på Södersklan. Sklan har ett mycket litet sklbiblitek sm är tillgängligt alla dagar men eleverna använder stadsbiblitekets filial sm ligger vid Södersklan i första hand. Det betyder att de elever sm går i årskurs 3-6 har möjlighet att låna böcker varje vecka i samband med slöjdlektiner på Södersklan. Pedaggerna lånar även bklådr från Sandvikens Flkbiblitek sm kmplement till sklans egna utbud. Dessa byts ut flera gånger per termin ch förvaras i klassrummet. 2. Systematiskt kvalitetsarbete Resultat från enkäter ch övrig dkumentatin används vid upprättande av ny arbetsplan ch skrivandet av kvalitetsredvisningen. Tidslinjen för kvalitetsarbetet (bilaga 1) utvärderas vid vårterminens slut ch revideras vid höstterminens start. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för frtsatt utbildning ch arbetsliv, demkratiskt samhällsliv ch persnlig utveckling. Alla barn upplever att försklan är stimulerande, trygg ch lärrik. Alla elever klarar kunskapskraven. Sklan utfrmas ch anpassas så att alla elever får stöd ch stimulans att utvecklas så långt sm möjligt utifrån sina förutsättningar. 3

4 Datum Sidan 4(12) Barns ch elevers inflytande över arbetsfrmer ch innehåll i undervisningen förstärks, liksm deras frmella inflytande. Alla barn ch elever har likvärdiga möjligheter att pröva ch utveckla förmågr, kunskaper ch intressen utan att begränsas av diskriminerande strukturer. 3. Nrmer ch värden Sklan har tydliga rutiner för att utreda ch åtgärda ev. kränkningar. Se Sätra sklas plan mt diskriminering ch kränkande behandling på sklans hemsida. Vi genmför trygghetsvandringar under höstterminen. Vi har tydliga rdningsregler med knsekvenser vilka revideras varje år ch utifrån dessa skapar varje klass sina egna trivselregler. 11. De vuxna på sklan agerar alltid när någn behandlas illa 2015 SGr Sätra Åk.3 3,6 3,7 Åk.5 3,3 3,5 Förskleklass Mål: Att få en lugn ch trivsam matsituatin i förskleklass. Resultat: Förskleklassen har fått en lugn ch trivsam matsituatin Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Vi äter ensamma i matsalen vilket ger en lugnare atmsfär. Pedaggerna är aktiva ch sitter tillsammans med eleverna sm har fasta platser. Rutiner/trivselregler har tagits fram gemensamt. Fritidshem Mål: Fritidshemmets verksamhet främjar gda kntakter ch scial gemenskap mellan elever, persnal ch vårdnadshavare på Sätra skla. Resultat: Eleverna på fritidshemmet har gda kmpisrelatiner i lika åldrar ch kön. Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt 4

5 Datum Sidan 5(12) Analys: Tyvärr har inte resultat från enkäten Familjesynpunkter på Sätra sklas fritidshem kunnat användas sm mått på detta på grund av för få svarande. Pedaggerna har däremt kunna se elevernas sciala utveckling. Det syns genm hur barnen samarbetar ch leker med varandra ch att det är få knflikter ch ett psitivt klimat. 4. Kunskaper Årskurs 6 har bra resultat på samtliga natinella prv samt bra betyg (se nedan). Vi anser att våra elever har mycket gda möjligheter att nå de natinella utbildningsmålen. Vi har behörig persnal i samtliga ämnen i våra arbetslag ch pririterar sklans resurser utifrån elevernas behv. Vi har en gd studier i samtliga klasser, trts att det är stra elevgrupper. Sklans måluppfyllelse är gd. Vi ser att under de senaste åren har vi haft en psitiv utveckling vad det gäller måluppfyllelsen. Vi ser en större andel elever sm når längre än de grundläggande kunskapskraven. Vi har blivit bättre på att tydliggöra målen för eleverna ch därigenm har elevernas mtivatin ökat, de tar ett större eget ansvar för sin inlärning. Annat sm ligger till grund för vår bedömning att eleverna har gda möjligheter att nå målen är att vi är en liten skla, där alla känner varandra ch eleverna känner sig trygga med persnalen på sklan. Det är ett psitivt arbetsklimat, vilket gynnar inlärningen. I förskleklassen läggs strt fkus på språklig ch matematisk medvetenhet. Meritvärde åk , enligt Prcapita Ämne Sä Sä Sgr Elevantal Bild 12,7 13,8 13,7 Bilgi 12,5 14,2 12,7 Engelska 12,7 14,4 13,6 Fysik 11,4 14,1 13,0 Gegrafi 13,1 13,1 13,5 Histria 12,7 13,8 12,9 Hem- ch 11,2 14,2 13,3 knsumentkunskap Idrtt ch hälsa 13,7 14,6 14,1 Kemi 12,6 14,4 12,1 Matematik 14,1 14,8 12,5 Mdersmål 11,5 Musik 14,3 13,8 13,2 Religinskunskap 13,0 13,7 13,0 Samhällskunskap 13,1 13,7 13,5 Slöjd 13,6 13,8 12,7 Svenska 13,5 14,5 14,1 Svenska sm andraspråk 8,9 Teknik 12,9 15,2 13,0 5

6 Datum Sidan 6(12) Förskleklass Mål: Eleverna i förskleklass har en gd språklig medvetenhet samt ett intresse för läsning. Resultat: Eleverna har fått en ökad språklig medvetenhet. Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Alla elever i förskleklassen når minst lägsta nivå för gdkänt i språklig medvetenhet enligt kmmunens Språkutvecklingsplan. Vi har skapat en läshörna där fler elever än tidigare väljer att titta i böcker. Få elever efterfrågar högläsning. De planerade lästillfällena ch bksamtalen blev inte så många sm vi planerat. Slutsats av analys: Detta är någt vi ska arbeta vidare med under nästa läsår. Persnalen kmmer under läsåret att delta i Läslyftet. Sklan Mål 1: Måluppfyllelsen i samtliga klasser vad gäller Bedömd måluppfyllelse - läs ch skrivstrategier i alla ämnen ska förbättras. Resultat: Måluppfyllelsen har förbättrats i alla klasser. Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Måluppfyllelsedkumentet visar fler gröna markeringar än tidigare. Detta berr på att vi i alla klasser aktivt ch medvetet har arbetat med läsförståelse utifrån de lika läsförståelsestrategierna. Slutsats av analys: Nästa läsår kmmer vi att frtsätta lägga fkus på språkutveckling men med inriktning skrivande. Mål 2: Att alla elever är medvetna m att lärandet i skgen är lika viktigt sm lärandet i klassrummet. Resultat: Alla elever har fått en ökad medvetenhet m att lärandet i skgen är lika viktigt sm lärandet i klassrummet. Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del 6

7 Datum Sidan 7(12) Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Alla elever har varje vecka deltagit i uteverksamhet sm är kpplat till lärplanens centrala innehåll. Det har fungerat bättre med kpplingar till klassrumsarbetet i 4-6 än i 1-3. Samplaneringen har inte fungerat i 1-3. Slutsats av analys: Uteverksamheten kmmer att frtsätta även nästa läsår. Vi kmmer därför att utveckla samplaneringen för Ansvar ch inflytande Alla klasser har fungerande klassråd ch årskurs 3-6 bildar ckså ett elevråd dit alla klasser kan lämna frågr. Elevrådet leds av en lärare ch träffas en gång i månaden. Mötet prtkllförs ch skickas ut till alla klasser. Årskurs 5 ch 6 deltar ckså i kmmunens matråd sm träffas ett par gånger per termin. Arbetslagen har gemensamt ansvar för de elever sm finns i respektive arbetslag ch ansvarar för att alla elever känner till Likabehandlingsplanen. Fritids har ckså strmöten varje månad ch där diskuteras både aktiviteter ch sklans värdegrund.vi har även samarbete med idrttsföreningar i kmmunen sm arbetar med regler ch attityder både på ch vid sidan av planen. Ett aktivt arbete med sklans värdegrund i den dagliga verksamheten är det sm ger bäst resultat. I samband med klassråd, elevråd ch fritidsråd har eleverna möjlighet att ha ett inflytande både över utbildning ch arbetsmiljö. Eleverna i årskurs 3 ch 5 besvarar ckså en kmmunal enkät där de svarar på m de har möjlighet att påverka sin utbildning. Detta följs upp i respektive grupp när resultaten är klara. Resultaten diskuteras ckså i persnalgruppen där ev. åtgärder tas fram. I samband med start av nya arbetsmråden får eleverna vara med ch påverka hur ch vad de ska arbeta med. Förskleklass Mål: Att alla saker är på rätt plats så att glvytan hs förskleklass hålls fri ch framkmlig i hall/entré. Resultat: Glvytan har inte alltid varit fri ch framkmlig. Bedömning: Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Eleverna är bra på att hänga in sina saker i trkskåpet ch ställa upp sina skr på hyllrna men klädhyllrna är för trånga för elevernas kläder ch 7

8 Datum Sidan 8(12) väskr. Entrén används för förvaring av fritids kvarglömda saker vilket gör att det blir svårare att hålla glvytan tillräckligt fri. Sklan Mål: Eleverna är medvetna m vad de ska kunna för att nå målen. Eleverna tar ett större eget ansvar för sitt lärande. Resultat: Eleverna är medvetna m vad de ska kunna för att nå målen ch tar ett större eget ansvar för sitt lärande. 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de lika ämnena SGr Sätra Åk.3 3,4 3,5 Åk.5 3,2 3,5 16. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen SGr Sätra Åk.3 3,8 3,8 Åk.5 3,6 3,8 Bedömning: Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Eleverna tar ett större ansvar för sitt lärande genm att utvecklingssamtalen i de allra flesta fall varit elevledda. Alla elever vet sina individuella mål sm de getts tillfälle att jbba mt på lektins- eller studieverkstadstid varje vecka. Eleverna deltar vid planering av lika arbetsmråden. 6. Skla ch hem Infrmatin finns ch kan hämtas via kmmunens lärplattfrm edwise. Där finns tillgång till underlag för bedömning samt mdömen. Alla elever har en lärare sm ansvarar för kntakten mellan skla, hem ch elev. Förutm utvecklingssamtalen sm sker en gång per termin så har läraren kntakt via telefn ch mejl vid behv. Utvecklingssamtalen sm är framåtsyftande utmynnar i elevens IUP. Via klassernas egna infrmatinssidr finns tillgång till vad eleverna ska arbeta med ch vad de har gjrt. Lärare går igenm de pedaggiska planeringarna med eleverna ch tydliggör kunskapsmålen vid början av varje nytt mråde. Likabehandlingsplan, arbetsplan ch kvalitetsredvisning finns att hämta via sklans hemsida. Våra rdningsregler 8

9 Datum Sidan 9(12) skickas ckså hem för underskrift. På höstterminens föräldramöte infrmerar vi m de aktuella dkumenten ch var de kan hämtas. Tillsammans med elever ch vårdnadshavare följer vi upp ch utvärderar dessa dkument. Det sker via klassråd, elevråd, utvecklingssamtal, föräldraråd ch via gemensamma utskick från sklan. Varje termin dkumenterar persnalen elevens måluppfyllelse i alla ämnen samt språkutvecklingen. Förskleklass I början av höstterminen sker ett insklningssamtal med föräldrarna ch på våren ett utvecklingssamtal. Kntakt med föräldrarna sker naturligt via möten vid hämtning ch lämning samt telefnkntakt ch veckbrev.. Språkutvecklingen dkumenteras i kmmunens språkplan. Fritidshemmet Fritidspedaggerna deltar på föräldramöten i början av höstterminen ch infrmerar m fritidshemmen. De har kntakt genm fysiska möten eller telefn med vårdnadshavarna. Infrmatin ges ckså genm veckbrev ch/ eller blggar. Sklan har ckså en egen brschyr där verksamheten presenteras. Fritidspedagger deltar vid vissa utvecklingssamtal eller infrmerar läraren m elevens situatin på fritidshemmet. Fritidspersnal ingår sm representant i sklans föräldraråd. Om åtgärdsprgram innehåller åtgärder kpplade till aktiviteter på fritidshemmens är även fritidspedaggerna invlverade i skapandet av åtgärdsprgrammen. 7. Övergång ch samverkan Förskla - Förskleklass: Inför varje mttagande av en ny förskleklass har vi ett föräldramöte på vårterminen. Därefter gör försklelärarna ett besök på varje elevs förskla. Då sker en överlämning från persnalen. De nya eleverna inbjuds till 2 öppet hus dagar med sina föräldrar innan smmaren. Förskleklass - åk.1: På våren har vi en klassknferens med rektr ch lärare. Eleverna får ckså träffa sin blivande lärare ch besöka sitt klassrum. Åk. 6 till åk.7: Pedagger i åk.6 träffar mttagande pedagger för överlämning under våren. Under året har vi gemensamma träffar i arbetslagen där vi infrmerar varandra m alla elever. Varje termin genmförs ckså en resultatdialg i arbetslagen tillsammans med rektr. Under året har vi gemensamma traditiner/teman/friluftsdagar med hela sklan. 9

10 Datum Sidan 10(12) 8. Sklan ch mvärlden Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet OMVÄRLD Verksamheterna inm kunskapsförvaltningens ansvarsmråde präglas av respekt för alla människrs lika värde. Verksamheterna inm kunskapsförvaltningens ansvarsmråde vilar på vetenskaplig grund ch beprövad erfarenhet genm att samarbeta med reginens högsklr. Mål: Att medvetandegöra eleverna m barns lika livsvillkr ch förutsättningar. Resultat: Alla elever har fått ökad kunskap m barns lika livsvillkr ch förutsättningar. 12. På vår skla lär vi ss m alla människrs lika värde SGr Sätra Åk.3 3,8 3,7 Åk.5 3,5 3,5 Bedömning: Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Elevens val veckan med tema FN ch barnknventinen är genmförd med gtt resultat. Brev från fadderverksamheten i Kenya samt vernissageeftermiddagen, där vi samlar in pengar till våra fadderbarn, ger insikt m skilda levnadsvillkr för både elever ch anhöriga. Slutsatser av analyser: Detta arbete frtsätter även nästa läsår. 9. Bedömning ch betyg Vi använder Sklverkets exempel ch bedömningsstöd. Läraren gör en planering utifrån natinella kursplanen sm de sedan går igenm med eleverna. I planeringarna ska det framgå hur de ska bedöma mrådet. Dessa planeringar delges rektr ch det finns möjlighet att lägga ut dem i edwise så det blir ett kllegialt lärande. De natinella prven är rådgivande för de mål sm täcks in i prvet vid betygssättningen i åk.6. På den egna sklenheten möjliggör vi sambedömning ch rättning av natinella prv genm att frilägga tid för lärarna. Lärarna stöttar varandra ch sambedömer prv både på sklan ch i kmmunens nätverk. Vi anser att detta är viktigt då vi är en enparallellig skla. Elevernas kunskapsutveckling bedöms ch resultaten används i lärarnas frtsatta arbete med att anpassa undervisningen till rådande behv dels 10

11 Datum Sidan 11(12) klassmässigt ch dels individuellt för varje elev. På Sätra skla har vi varje termin klassknferenser för samtliga klasser där elevernas kunskapsutveckling ch aktuell bedömning redvisas ch följs upp. Under dessa klassknferenser deltar samtliga undervisande lärare. (ch vid behv elevhälsan i frm av specialpedagg). Resultaten på genmförda natinella prv tas upp ch aktuell bedömning av varje elevs kunskaper bedöms. I detta frum diskuteras ckså vilka insatser sm dels klassen sm helhet bedöms behöva samt varje elev individuellt. De natinella prven lyfts fram ch analyseras ckså av lärarlaget inm ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I samband med kvalitetsredvisningen redvisas detta ch resultatet används till att frmulera nya mål för ämnen ch verksamhet i vår arbetsplan. Vår kvalitetsredvisning samt arbetsplanen ligger sedan till grund för den pedaggiska revisinen. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDARBETARE Medarbetarna inm kunskapsförvaltningens ansvarsmråde har en hälssam arbetssituatin. Medarbetarna har kmpetens för att stödja alla barn ch elever så att de når kunskapskraven. Vi anser att språket ligger till grund för att eleverna ska få möjlighet att nå så långt sm möjligt. Alla lärare har därför under året genmfört en studiecirkel runt bken En läsande klass samt arbetat med detta i sina respektive klasser. Detta sm en frtsättning på föregående års studiecirkel. All persnal är behörig för den undervisning de bedriver. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING I Sandvikens försklr ch sklr får alla barn ch elever kunskap ch stöd för en hälssam livsstil ch för att bidra till ett eklgiskt hållbart samhälle. Mål: Alla elever upplever att rasten är psitiv ch att det finns tillgång till varierade aktiviteter. Resultat: Flertalet elever upplever att rasten är psitiv ch att det finns tillgång till varierade aktiviteter. 3. Om jag vill kan jag påverka genm elevrådet SGr. Sätra Åk.3 3,2 3,1 Åk.5 3,2 3,0 11

12 Datum Sidan 12(12) 5. Jag deltar i någn frm av fysisk aktivitet varje dag i sklan SGr. Sätra Åk Åk Bedömning: Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfyllt i hög grad Målet uppfyllt i mycket hög grad Målet helt uppfyllt Analys: Lekförrådet är invigt ch används flitigt. Det är bemannat av elever på rasterna men det är ibland lite svårt att mtivera de äldre eleverna att stå där. Temaveckan är genmförd med gtt resultat. Eleverna är med ch önskar vad sm ska köpas in till förrådet både på klass ch elevråd. Persnalen upplever att det är färre knflikter på rasterna. Slutsatser av analyser: Lekförrådet kmmer att utvecklas mer tillsammans med elevrådet. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet EKONOMI Verksamheterna anpassas till givna eknmiska ramar. Andelen elever sm går vidare till ett natinellt prgram. Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän för att stimulera en psitiv livsutveckling hs barn ch ungdmar vilket även syftar till gd eknmisk hushållning. Sklans eknmi följs upp tillsammans med Kunskapsförvaltningens eknm varje månad. All persnal är delaktiga ch ansvarar för att vi håller ss inm budgetramarna. 12

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) 2015-02-10 Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation - Förskolechef delas med Pinnhagens förskola 50/50. - Verksamheten

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2014 2015

Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum 140818 Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2014 2015 Gäller för Skola, Förskoleklass och Fritidshem MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2015-2016

Sätra skola arbetsplan 2015-2016 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

Lönekriterier för lärare *) inom Barn och Familj i Eslövs kommun

Lönekriterier för lärare *) inom Barn och Familj i Eslövs kommun Lönekriterier för lärare *) inm Barn ch Familj i Eslövs kmmun Lönekriterierna tgs fram av den partsammansatta arbetsgruppen 2013-04-09 ch fastställdes i FÖSAM 2013-04-30 Varje medarbetare ska veta på vilka

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Att planera och organisera

Att planera och organisera Att planera ch rganisera Du sm läser detta är på gd väg att göra en viktig insats för din förening ch för friidrtten i Sverige, eftersm du antagligen har tänkt tanken att din förening ska arrangera en

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument.

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument. Fördjupningsarbete i Rektrsprgrammet, Blck 5 Kursgrupp 3 Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskla utifrån sklans pedaggiska kncept kpplat till natinella styrdkument. Författare: Stefan Nemeth

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) 2015-02-10 Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN - Eklgiskt Värna m väl fungerande eksystemet med bilgisk mångfald, i försklan kan det vara att ge första hands upplevelser av natur ch friluftsliv Eknmiskt -

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk 2015-06-25 Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredvisning Bessemersklan 2012-2013 en redvisas under mråden hämtade från lärplanen (Lpf 94) ch Kunskapsnämndens nämndplan för 2012. Organisatin Bessemersklan leds av en gymnasiechef, sm även ansvarar

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2015-03-24, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Victria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna. 1.1 Val av mötesrdförande, sekreterare

Läs mer