Pinnhagens kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015"

Transkript

1 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) Pinnhagens kvalitetsredovisning Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten är uppdelad på 4 avdelningar, där barnen är uppdelad efter ålder. Förskolan har under läsåret haft barn. Barngruppernas storlek under året: Under höstterminen hade vi två avdelningar med 11 barn vardera i åldrarna 1-3 år och två avdelningar med barn vardera i åldrarna 3-5 år. Under vårterminen har vi haft två avdelningar med 16 barn vardera i åldrarna 1-3 år och två avdelningar med 22 barn vardera i åldrarna 3-5 år. Antalet i förskolan verksam personal: Under både höstterminen och vårterminen har vi haft 14 personer varav en resurs, fördelat på 11 förskollärare och 3 barnskötare. Personalen består av kvinnor. Öppethållande: Förskolan har öppet måndag- fredag , vid behov längst till Systematiskt kvalitetsarbete Planen har varit den att lokgruppen har träffats 1ggr/varannan vecka mellan kl Inför större jobb som kvalitetsredovisningar, arbetsplaner och likabehandlingsplaner, så har lokgruppen träffats halvdagar. Dessa dagar har planerats in efter behov. Kvalitetsarbete läsåret att sammanställa alla dokumentationsmallar från alla avdelningar till kvalitetsredovisningen. reviderat arbetsplanen. jobbat med planen för likabehandling. jobbat fram en tydlig och bra dagordning inför reflektionsmötena och verksamhetsmötena.

2 Datum Sidan 2(10) Har reviderat utvecklingssamtalsmallen för barnen. Reflektionsmötena har legat varannan fredag och verksamhetsmötena har legat 1 ggr/ månad. Alla avdelningar har under detta läsår lämnat in minnesanteckningar efter varje reflektionsmöte och efter varje verksamhetsmöte. Förskolechef har gett återkoppling till dessa minnesanteckningar. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och personlig utveckling. Alla barn upplever att förskolan är stimulerande, trygg och lärorik. Alla elever klarar kunskapskraven. Skolan utformas och anpassas så att alla elever får stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Barns och elevers inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande. Alla barn och elever har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande strukturer. 3. Normer och värden (här ingår likabehandlingsarbetet) Mål: Verksamheten ger stöd och stimulans så att varje barn blir respektfullt bemött i ord och handling. Resultat: Vi har observerat och dokumenterat med hjälp av vår dokumentationsmall, via kryssystem, fotografier samt genom intervjufrågor och dialoger med barnen. Därefter har vi utvärderat dessa och sett att: Verksamheten har gett stöd och stimulans så att varje barn blir respektfullt bemött i ord och handling. 14 av 21 barn (äldre barns avdelning) kan under hösten sitta bredvid alla barn utan att välja bort någon. Under våren kan 22 av 22 sitta bredvid alla. 9 av 11 barn (yngre barns avdelning) var aktiv och vågade stå i centrum i samlingen i september. Under november månad var det 10 av 11 som vågade stå i centrum. De flesta barnen känner sig respektfullt bemött i ord och handling, både på sin egen och på de andra avdelningarna. Barnen besöker gärna andra avdelningar på förskolan. De flesta barnen behandlar varandra på ett respektfullt sätt i ord och handling. Bedömning: Målet uppfyllt i mycket hög grad. 2

3 Datum Sidan 3(10) Analys: Vi uppmärksammade att vissa barn inte tyckte det var okej att sitta bredvid alla barn. Vi valde aktiviteter som medvetande gjorde barnens känslor av att bli vald samt att bli bortvald. Denna aktivitet upplever vi att bidrog till det resultat som vi har i dag. Genom återkommande aktivitet i varje samling under två månaders period:( skicka en boll och hålla i den och säga sitt namn och sedan skicka vidare till nästa barn) upplevde vi att barnen respekterade varandra genom att lyssna och vänta på sin tur vilket ledde till att flera stod i centrum och sa sitt namn. Under observationer och med hjälp av intervjuer såg vi att ett barn blev utanför ibland. Vår analys visar att de aktiviteter vi valde gav resultat. Ex på aktiviteter var: att vi bytte platser kring matbordet, höjde statusen på ett barn samt jobbade medvetet med dramalekar. Vi vuxna har varit med i olika aktiviteter och väglett så att varje barn har blivit respektfullt bemött i ord och handling. Vi pedagoger har inspirerat, utmanat och gett barnen möjligheter att träna på hur man bemöter varandra i ord och handling. Barnen har fått träna på socialt samspel såväl i leken som i rutinsituationer. Vi har arbetat aktivt med gruppstärkande aktiviteter/lekval då vi pedagoger har varit deltagande i leken. Vi har beställt böcker från biblioteket om empati och samspel. Dessa böcker har intresserat barnen och fått dem att tänka till. Vi ser därför att vi har valt rätt litteratur. Vi pedagoger har varit tydliga med hur vi bemöter och respekterar varandra i ord och handling. Vid konflikter, olämpliga handlingar eller språkbruk har vi personal pratat direkt med berörda barn. Vi har då väglett barnen att lösa problemen på ett respektfullt sätt. Vid behov har vi pratat med vårdnadshavare. Vårt positiva och respektfulla förhållningssätt har haft stor betydelse för hur barnen bemöter varandra. Vi bekräftar alla barn på ett positivt sätt i alla situationer, oavsett negativa eller positiva handlingar. Vi stärker och lyfter barnen genom att direkt bekräfta en negativ handling men sedan lyfta barnet med positiv bekräftelse och respektfullt bemötande. Vi vägleder, påvisar och ger barnen tid att reflektera och ställa frågor. En annan analys som vi har gjort är betydelsen av att vi ofta blandar äldre/yngre barn. Vi upplever att detta kan vara en del av resultatet, de yngre barnen lär av de äldre och de äldre barnen lär av de yngre. Tillsammans får de träna på hänsyn, respekt och ansvar såväl i lek som i lärsituationer. På en äldrebarnsavdelning har det varit många inskolningar under läsåret, vilket har märkts i barngruppen då det har tagit längre tid att få ihop barngruppen. Det har även varit många vikarier på avdelningen vilket också kan ha påverkat barngruppen. Slutsatser av analysen: 3

4 Datum Sidan 4(10) Vårat positiva och bekräftande förhållningssätt har visat stor betydelse för hur barnen bemöter och respekterar varandra i ord och handling. Vuxnas förhållningssätt är viktigt. På en yngre barns avdelning har vuxenvalda aktiviteter samt återkommande aktiviteter gett bra resultat. Mål i kommande AP: Att alla avdelningar har ett gemensamt delmål att arbeta mot. För att nå ett resultat ska vi använda samma mått, t.ex. kryssystem. Tydligare och enklare mål i arbetsplanen behövs. 4. Utveckling och lärande Mål: Verksamheten ska erbjuda varje barn undervisning som utvecklar och utmanar barnen utifrån deras intressen och kunskaper inom socialt samspel, språk, naturvetenskap och matematik. Resultat: Verksamheten har erbjudit barnen undervisning som har utvecklat och utmanat barnen. Vi har observerat och dokumenterat med hjälp av vår dokumentationsmall, via kryssystem, fotografier samt genom dialoger med barnen. Därefter har vi utvärderat dessa och sett att: Många utav barnen har blivit självständigare och säkrare på sig själva under läsåret. De leker längre och kan hålla i leken i dagar, veckor. De flesta utav barnen har en tillåtande attityd till varandra. Barnen har fantasi och kan utveckla den fria leken. De vet att de har tillgång till material. De flesta utav barnen har utvecklats inom det sociala samspelet, turtagning och ömsesidighet. Många barn har utvecklat intresse för siffror, antal, mängd, klassificering, sortering, färg och form. De är nyfikna och vill lära sig mer. De ser spontant olika former/färger i sin vardagsmiljö. De räknar spontant vid olika tillfällen. Många barn kan och förstår räkneramsor. Vi ser att barnen är intresserade av att konstruera/skapa med olika tekniker både ute och inne. Många barn är kreativa i sitt byggande och skapande. De lär av varandra. De flesta av barnen har utvecklat sitt intresse av böcker och vill gärna lyssna på och reflektera kring böckerna. De använder böckerna såväl tillsammans med en pedagog som själva i leken individuellt eller i grupp. Vi använder oss av munmotoriska övningar i gruppstyrda lekar, vilket har lett till att barnen gör mungymnastik och blåsövningar spontant i leken. De flesta av barnen har utvecklat ett stort intresse och behärskar rim och ramsor samt sånger. De har ökat sitt kunnande inom det här området. Barnen rimmar, ramsar och sjunger ofta spontant, själva eller tillsammans med kompisar. Många av barnen är intresserade av bokstäver och nyfikna på att lära sig mer. De inspirerar och lär sig mycket av varandra. Flera av barnen är intresserade och nyfikna av att lära sig vad olika saker 4

5 Datum Sidan 5(10) heter på finska, sjunga sånger på finska samt av att lyssna på finska böcker. De finskspråkiga barnen inspirerar och lär de svenska barnen. Barnen pratar mer med varandra, visar mer empati för varandra och har utvecklat sin rollek och leksignaler. Barnen är mer verbala. Barnen visar intresse för Naturvetenskap. På en äldre barns avdelning visar barnen intresse för ett längre skapande projekt, stödtecken, matematik och olika byggtekniker. Bedömning: Målet är uppfyllt i mycket hög grad. Analys: Vi pedagoger har varit delaktiga och lyhörda i barnens sociala samspel. Vi är påvisande, intresserade, tillåtande, utmanande och stimulerande. Vi ger inspiration till leken och hjälper till att utveckla den. Barnen har fått tid till att vara kvar i leken utan avbrott. Vi pedagoger har varit lyhörda och flexibla för att ge barnen så bra möjligheter som möjligt till att utveckla och bibehålla leken. Vi bekräftar och reflekterar tillsammans med barnen i deras lek och lärande. Vi använder matematik varje dag genom att t.ex. jämföra olika saker, jobba med konstruktionslek, arbeta med färg och form och använda oss av olika lägesbegrepp. Det finns siffror, former och färger på golv och väggar som vi benämner dagligen. Detta har väckt intresse och nyfikenhet hos barnen. Vi har räknat vid samlingar, i sånger, vid måltider, vid påklädning, vid dukning och vid skötbordet. Barnen har också tillgång till siffror och bokstäver i spel, pussel och skapande. Vi har presenterat och visat på olika matematiska former som barnen har spunnit vidare på utifrån deras intressen. Vi läser för barnen varje dag både vid spontana tillfällen och efter maten. Vi diskuterar och reflekterar kring det vi läst. Vi pedagoger lägger stor vikt vid att läsa för och reflektera tillsammans med barnen. Böcker finns tillgängliga för barnen så att de själva ska bli inspirerade att plocka fram och använda dem. Vi har arbetat med munmotoriska övningar i samlingar och vuxenledda aktiviteter vilket har väckt ett intresse hos barnen. Vi har introducerat olika rim och ramsor för barnen på samlingen, vilket har väckt ett stort intresse. Vi rimmar och ramsar varje dag före maten. Barnen får turas om att välja ramsa. Barn och vuxna använder ofta rim och ramsor spontant i vardagen. Bokstäver finns uppsatta på olika ställen på avdelningen för att väcka barnens intresse och nyfikenhet. Vi har en personal som kan finska och som har gett barnen möjligheter att lära sig ord och sånger på finska. Vi utmanar barnen utifrån deras intressen och kunskaper som vi utvecklar genom att erbjuda material och presenterar rollekar. Detta leder till att barnen pratar mer med varandra, det sociala samspelet, turtagning, ömsesidighet och samförstånd utvecklas. 5

6 Datum Sidan 6(10) Aktiviteter som vi har valt för att stimulera språket har visat sig gett resultat. Barngruppen på en yngre barns avdelning har utvecklat förståelse för naturvetenskap fast till flytande form. Detta upplevde vi var pga. att vi valde rätt aktivitet ( tog in snö som smälte och sedan tog vi ut vatten som frös till is) den aktiviteten startade barnens intresse för naturvetenskap. På en äldre barns avdelning har vi uppmärksammat att många barn visade stort intresse för ett längre skapande projekt. (21 av 22 barn slutförde projektet) Iden var detsamma men barnen fick själva utifrån sitt eget intresse och kunskaper slutföra sitt projekt. Återkommande aktiviteter av stödtecken och matematik har visats sig gett resultat. Vi upplever att barnen har stort intresse av att bygga och skapa pga att vi har mycket byggmaterial tillgängligt. Vi påminner också barnen att stanna kvar i den valda aktiviteten. Vi vuxna försöker se till att de får bygga ostört. Vi vuxna ger barnen möjlighet att spara byggkonstruktioner för att kunna fortsätta vid ett annat tillfälle. Allt detta möjliggör att barnen utvecklar sin bygglek. Slutsatser av analyser Det är viktigt att vuxna är lyhörda och delaktiga i barnens sociala samspel och lärande. Vi vuxna behöver vara flexibla för att utveckla och bibehålla barnens lek. Miljön har också en stor betydelse. Den behöver vara inspirerande och utmanande för barnens lärande. Material behöver vara tillgängligt. När vi stärker och är medvetna om barnens lek och undervisning ser vi resultatet i vårt arbete med barnen på förskolan Vuxnas förhållningssätt är viktigt. Mål i kommande AP: Tydligare och enklare mål i höstens arbetsplan. 5. Ansvar och inflytande Mål: Verksamheten ska ge varje barn undervisning i att: Känna ansvar för vårt material, vår miljö och för varandra. Barnen ska få utbildning i att vara delaktiga i beslutsprocessen gällande verksamhetens innehåll och struktur. Resultat: Vi har observerat och dokumenterat med hjälp av vår dokumentationsmall, via kryssystem, fotografier samt genom dialoger med barnen. Därefter har vi utvärderat dessa och sett att: Flera av barnen är rädda om vårt material och plockar undan efter avslutad lek, både ute och inne. Barnen hänger upp sina kläder och ställer 6

7 Datum Sidan 7(10) sina skor på hyllan för det mesta. Ibland för vi vuxna påminna. De flesta av barnen är måna om varandra, hjälper varandra och kommer med egna lösningar och påvisar för oss vuxna när någon är ledsen. Många utav barnen kan benämna varandra med namn. De flesta av barnen klarar av att göra egna val gällande sysselsättningar. Många utav barnen är initiativrika och påhittiga i leken. Vi har sett en stor utveckling hos barnen i det sociala samspelet. Barnen har blivit bättre på att lyssna på varandra, jämka, samt hantera konflikter. Barnen kommer ofta med önskemål på vad verksamheten ska innehålla. Verksamheten bygger till stor del på detta. Barnen vill allt oftare gå över till andra avdelningar för att leka och äta. Detta har blivit naturligt för många utav barnen. Inför byte av avdelning från småbarn till syskon ser vi att barnen redan är vana att vara på avdelningen. Barnen visar ansvar för rutiner och material. Barnens intressen har fått påverkat vardagen. Barnen har inflytande genom att de får välja vad de vill göra och med vilka. Vi ser att när barnen stannar kvar längre stunder i en aktivitet, skapar det mer ro i barngruppen och en utveckling av aktiviteten sker. Bedömning: Målet är uppfyllt i mycket hög grad Analys: Vi har uppnått detta genom att vi har gett barnen tid. Vi har påvisat, uppmuntrat och förstärkt barnen i deras vilja att försöka själva. Vi stödjer dem aktivt i deras utvecklingsprocess. Vi är engagerade och deltagande i barnens lek, undervisning och utveckling. Barnen har varit delaktiga i vilka regler och bemötande vi ska ha på avdelningen, vilket vi tror haft stor betydelse för resultatet. Vi har ett positivt förhållningssätt där vi är delaktiga och påvisande i barnens utveckling och undervisning på förskolan. Genom dagliga rutiner och upprepade aktiviteter har vi nått detta resultat. Även uppmuntran och vägledning av oss vuxna tex frågeställningar: Vad vill du göra? Vad behöver du då? har lett till resultatet. Vi har också uppmärksammat och påmint barnen om att de har varit med och gjort ett val. Det tror vi också kan ha bidragit till resultatet i barngruppen. Vi har valt att utgå från barnens intresse för att få in undervisande situationer, det blir positivt när lärandet utgår från något som barnen känner igen. Slutsatser av analyser Att det är viktigt att ge barnen tid. Vuxnas engagemang och deltagande i barnens undervisning och utveckling är mycket viktigt. Vårt positiva förhållningssätt som lyfter barnen, har gjort att de flesta av barnen är kreativa, nyfikna och vågar prova på. Vuxnas förhållningssätt är mycket viktigt. Återkommande aktiviteter och rutiner är viktiga. 7

8 Datum Sidan 8(10) Mål i kommande AP: Enklare och tydligare mål. 6. Förskola och hem Vi har bla haft föräldramöte. Inför föräldramötet förberedde vi material, litteratur och dokumentation utifrån våra mål i arbetsplanen (Normer och värden, utveckling och lärande, ansvar och inflytande). Under mötet var vi indelade utifrån personalens ansvarsområde. Där påvisade vi det vi hade förberett. Vårdnadshavarna kom i mindre grupper och tog del av material, litteratur och dokumentation. Vi förklarade och svarade på frågor på både svenska och engelska. Vi har erbjudit utvecklingssamtal under hösten och våren. Vi har inskolningssamtal innan barnen börjar på förskolan, där informerar vi om den dagliga verksamheten och vårdnadshavare berättar om barnet. Vi har adventsfika och gårdsfest. Vi skriver dagbok och har fortlöpande dokumentation i en verksamhetspärm som är tillgänglig på varje avdelning. Informationsbrev lämnas ut vid behov. Vi delger också information på whiteboardtavlor i hallarna. Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare. Vi har erbjudit en länk till brukarenkät för vårdnadshavare. För få svarade för att vi skulle få ett resultat. Vi startade en samrådsgrupp i januari och har haft två träffar under våren. Slutsatser av analyser: Vi föreslår att vårdnadshavare får ett mail med direktlänkad brukarenkät. Detta för att få in fler svar. Vid möte med vårdnadshavare (föräldramöte) föreslår vi föranmälan kommer, kommer ej. Detta för att få fler deltagare. 7. Övergång och samverkan Övergång från förskolan till förskoleklass. Överlämningssamtal genomförs på skolorna. Vårdnadshavarna sköter överskolning till förskoleklass. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDARBETARE Medarbetarna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde har en hälsosam arbetssituation. Medarbetarna har kompetens för att stödja alla barn och elever så att de når kunskapskraven. 8

9 Datum Sidan 9(10) Mål: All personal ska bli förtrogen med likabehandlingplanen/planforskolan. All personal ska jobba utifrån dokumentationsmallen. Resultat: Likabehandlingsplanen är en process vi jobbar med. Planforskolan är inte längre aktuell. All personal är förtrogen med Pinnhagens dokumentationsmall en fortlöpande process pågår. Bedömning: Målet är uppfyllt till viss del. Analys: Vi har valt bort planforskolan och kommer att färdigställa en ny likabehandlingsplan under hösten. Dokumentationsmallen för Pinnhagens förskola är ett dokument som tydliggör vårt kvalitetsarbete. Slutsatser av analyser: Likabehandlingsplanen måste bli ett mera återkommande arbete under året. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING I Sandvikens förskolor och skolor får alla barn och elever kunskap och stöd för en hälsosam livsstil och för att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Mål: Sänka ljudnivån i gruppen. Resultat: Vid vissa tillfällen har ljudnivån sänkts. Barnen har förståelse för örats funktion samt kan påminna varandra om att prata tystare genom att visa tecken eller gå fram till den de vill prata med. Bedömning: Målet uppfyllt till viss del. Analys: Vi behöver komplettera med material som kan hjälpa till att sänka ljudnivån. Slutsatser av analyser: Pengar för att köpa material till att sänka ljudnivån finns och kommer att köpas in under höstterminen Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet EKONOMI Verksamheterna anpassas till givna ekonomiska ramar. Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän för att stimulera en positiv livsutveckling hos barn och ungdomar vilket även syftar till god ekonomisk hushållning. 9

10 Datum Sidan 10(10) Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet OMVÄRLD Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde präglas av respekt för alla människors lika värde. Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att samarbeta med regionens högskolor. Mål I barnens utbildning ska vi ge dem inblick och förståelse för andra kulturer och seder. Genom vår finska profilering stimulerar vi det finska språket och kulturarvet. Resultat Några av barnen som pratar finska använder språket allt oftare på förskolan. De tycker om att berätta vad saker heter på finska. De andra barnen är intresserade och nyfikna. Vi sjunger sånger och läser böcker på finska. Vi har arbetat tematiskt med mumin på olika sätt. Vi har läst böcker, varit på teater, målat/ skapat och spelat spel. Ett muminhus håller på att byggas på gården. Barnen har visat ett stort intresse för det här. Vi har beställt böcker från biblioteket som handlar om olika kulturer och på olika språk. Vi har diskuterat och reflekterat tillsammans med barnen. De har varit engagerade och nyfikna. Barnen är deltagande och aktiva efter bästa förmåga när vi firar vårar svenska traditioner såsom födelsedagar, lucia, jul, påsk, valborg och midsommar. Bedömning Målet är uppfyllt i hög grad Analys Genom att vi har läst böcker, reflekterat, samtalat, sjungit sånger samt bemött barnens frågor och funderingar, har vi väckt ett intresse hos många av barnen. De finska barnen har blivit stärkta av att berätta om sitt land och sitt språk. Några har blivit tryggare och pratar allt mer inför gruppen samt lär sina kamrater. Genom att vi firar våra traditioner på olika sätt har vi väckt ett intresse och nyfikenhet hos barnen. Slutsatser av analyser Det är viktigt att vi pedagoger påvisar och ger möjligheter till att använda det finska språket i olika sammanhang. Det är också viktigt att vi påvisar andra kulturer, språk och seder och lyfter dem i verksamheten så att det blir en naturlig del i vår vardag liksom våra svenska traditioner och högtider. 10

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) 2015-02-10 Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation - Förskolechef delas med Pinnhagens förskola 50/50. - Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kyrkåsens förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Brukets förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Anki Nyberg 2015-06-30 Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Organisation Brukets förskola och Takläggarens förskola utgör ett

Läs mer

Smassens förskola arbetsplan 2015-2016

Smassens förskola arbetsplan 2015-2016 Smassens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum 20150703 Anna-Lena Olofsson Sidan 1(5) Smassens förskola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013 Fäbogårdens förskola Inger Eriksson Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013 Organisation Fäbogårdens förskola bildar tillsammans med Smultronbackens förskola ett gemensamt förskoleområde.

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk 2015-06-25 Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Förskola. Kunskapsförvaltningen. Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015

Förskola. Kunskapsförvaltningen. Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2015-02-10 Kunskapsförvaltningen Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015 Organisation Sätralinjens förskola bildar tillsammans med

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Förskolechef: Patricia Lea- Myhrberg Datum Sidan 1(12) 2015-06-26 Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 1 Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde tillsammans med

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Vi på Vällingklockan/Arken har ett interkulturellt och jämställt förhållningssätt. Vi utgår ifrån det kompetenta barnet, som ska ges möjlighet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 Å Åshammars Förskola Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2014-06-23 Patricia Lea Myhrberg, Förskolechef Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14

Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14 Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14 Beskrivning av verksamheten Rosenholms förskola startades i januari 2007 och består av två avdelningar, Skorpan och Körsbärsdalen. Vi har barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran

Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Förskola

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätragårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/16 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

SLOTTSVILLANS VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 2016-01-06

SLOTTSVILLANS VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 2016-01-06 SLOTTSVILLANS VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång jag gör något som barnet kan göra själv tar jag bort möjligheten för barnet att lära sig lära

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016 150630 Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR 2013 1 Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Storkåsans förutsättningar... 4 Utomhusmiljön... 4 Inomhusmiljön... 4 Värdegrund... 5 Målsättning... 5 Mål för hösten-13/våren-14...

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Kvalitetsredovisning för Stensele och Storuman förskolor 2012/2013 Grundfakta. Förskoleverksamheten inom Storuman och Stensele tätorter bedrivs på fyra olika enheter. I Stensele finns förskolan i nära

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA REDOVISNING AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE PÅ VINSBO FÖRSKOLA Barnantal Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - F/P 07 08 09 10 11 12 Mumintrollet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde.

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Håksberg är beläget ca 6 km utanför Ludvika, rekorsområdet omfattar förskola, förskoleklassår 6 och fritidshem. Arbetsplanen för Håksberg är

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå DEL C: NORMER OCH VÄRDEN, INFLYTANDE OCH ANSVAR. Läroplan för förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå DEL C: NORMER OCH VÄRDEN, INFLYTANDE OCH ANSVAR. Läroplan för förskolan Utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå DEL C: NORMER OCH VÄRDEN, INFLYTANDE OCH ANSVAR Läroplan för grundskolan Målområden Läroplan för förskolan Målområden Läroplan för gymnasieskola

Läs mer

Kumlasjöns förskola 2014-2015

Kumlasjöns förskola 2014-2015 Verksamhetsplansystematiskt kvalitetsarbete- Kumlasjöns förskola 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 1 Inledning Det som ligger till grund för Kumlasjöns förskolas verksamhetsplan 2014-2015 är "Läroplan för förskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 2015-09-10 Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 Utvecklingsområden: Att Se och Förstå och Möta alla barn Fördjupa och ta mer hjälp av digitala verktyg, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap

Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap Våra förutsättningar för läsåret: På Lillebo har vi en grupp på 13 barn i åldern 1-2,5 år. Hösten

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Förskolan Gungan. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013

Förskolan Gungan. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013 1 Förskolan Gungan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/2013 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 3 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 2015-11-29 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2015-2016 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen Läsåret 2011 2012 Arbetslaget som omfattas Kvalitetsarbetet omfattar arbetslaget vid Förskolan Kohagen och Kalvdansen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013

Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsberättelse/kvalitetsanalys 2012/2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Arbetet i verksamheten Kunskaper, utveckling och lärande Den fria leken

Läs mer