Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning 2014-2015"

Transkript

1 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) Åsa Wijk Blåsippans förskolas kvalitetsredovisning Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Blåsippans förskola ingår i ett förskoleområde tillsammans med Västanby förskola och två DBV/Pedagogisk omsorg, som har sin verksamhet i Västanbyn. En förskolechef ansvarar för utbildningen för verksamheterna. Blåsippans förskola har fyra avdelningar. Två avdelningar med barn 1-3 år och två avdelningar med barn 3-5 år. Förskolan har hög beläggning och barnens närvarotider sträcker sig över hela dagen måndag till fredag. Arbetslagen arbetar medvetet med att förskolan ska vara öppen och fungera som en enhet tillsammans. Förskolan har en väl anpassad innemiljö för barngruppen och en stimulerande utemiljö. Blåsippans förskola har tillagningskök med egen kokerska. Öppethållande/vecka Blåsippans förskola har vid behov öppet mellan måndag fredag. Antalet inskrivna barn/pedagogisk personal har under året varit skiftande. Vid verksamhetsårets start var det ca. 5,8 barn/pedagogisk personal, vilket även inkluderar en resursförstärkning Under höstterminen fick Blåsippans förskola ytterligare två resursförstärkningar vilket gjorde att vi då fick ca 5 barn/pedagogisk personal. Den resursförstärkningen har förskolan haft under hela våren På Blåsippans förskola har det under verksamhetsåret arbetat 13 kvinnor och 2 män. Förutsättningar för att utveckla verksamheten ges vid den pedagogiska utvecklingstiden och syftar till att reflektera, följa upp, utvärdera och planera.

2 Datum Sidan 2(11) Under året har ett antal av förskollärarna deltagit i NTA- fortbildningar och gemensamma föreläsningar. Två lärplattor finns tillgängliga för barnen och förskollärarna. Under verksamhetsåret har ett föräldraråd skapats, rådet ska ha möte 2 gånger per termin tillsammans med förskolechef och två förskollärare. Första mötet som samrådet hade skedde under mars månad, under maj genomförde även samrådet tillsammans med övriga föräldrar en mycket lyckad gårdsfixar kväll. Förskolans stöd och utvecklingsteam: Vid förskolan arbetar en utbildad specialpedagog. Den yrkesprofessionen utgör tillsammans med förskolechefen förskolans stödteam. Specialpedagogen delas mellan flera av kommunens förskolor. Specialpedagogens arbete riktar sig framförallt mot förskolans arbetslag. Specialpedagogen kartlägger och observerar verksamheten/utbildningen, därefter handleds arbetslagen för att vidareutveckla undervisningen. På förskolan följs kommunens arbetsplan, och dess rutiner, för barn med behov av särskilt stöd. I kommunen finns även tillgång till talpedagog som arbetar på liknande sätt som specialpedagogen. Vid behov finns tillgång till utbildad lekarbetspedagog samt lekarbetsrum på förskolan. Förskolan har vid behov tillgång till de olika yrkeskompetenserna vid kommunens centrala elevhälsa, skolpsykolog och specialpedagog. 2. Systematiskt kvalitetsarbete Plan för det systematiska kvalitetsarbetet på Blåsippans förskola: VAD NÄR TILL VEM ANSVAR Arbetsplan Augusti Kvalitetssamordnare Förskolechef Arbetslag Krisplan revideras Augusti Personalhandläggare Förksolechef Krisgrupp Medarbetarsamtal september Förskollärarna Förskolechef Medarbetarenkät Sep-okt Personalkontoret Föräldramöte Sep-okt Vårdnadshavare Arbetslag, Förskolechef Pedagogisk revision September Skolformschef, kvalitetssamordnare Förskolechef, LOKgrupp Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oktober Förskollärarna, barn och vårdnadshavare Förskolechef ansvarig för LBP 2

3 Datum Sidan 3(11) Skyddsrond Psykosocial Oktober Personalhandläggare Förskolechef, skyddsrond Utvecklingssamtal, barn Erbjuds i november Vårdnadshavare Ansvarig förskollärare Barnkonferens Okt-nov Specialpedagog Förskolechef, arbetslag Utvecklingsdag uppföljning arbetsplanen arbetslag samt individuellt 3dgr/termin Förskolechef LOK:are + arbetslag APT 2,5 h 1 gång i mån Förskollärarna Förskolechef och LOK:are Avdelningsmöte reflektion, uppföljning och planering av verksamheten 2 h 1 gång i mån. Förskolechef LOK:are och arbetslag Föräldrasamråd 2ggr/termin Vårdnadshavare Förskolechef LOK-möte En halvdag /månad Arbetslagen Förskolechef LOK:are Synpunktshantering 31 december Kunskapsförvaltningen Förskolechef Brukarenkät Vecka 4 Vårdnadshavare Förskolechef Uppföljning brukarenkät Mar-april Förskolechef LOK:are och arbetslagen Servicedeklaration 30 mars Vårdnadshavare Förskolechef Skyddsrond Barnsäkerhetsrond Likabehandlingsplan inlämnad Arbetsutvärdering Lönesamtal Utvecklingssamtal barn till förskoleklass Mars Personalhandläggare Förskolechef Skyddsombud 30 mars Kvalitetssamordnare Förskolechef ansvarig för LBP April Förskollärarna Förskolechef Senast 15 april Vårdnadshavare Ansvarig förskollärare Barnkonferens Mars-april Specialpedagog Förskolechef Arbetslag Överlämning till förskoleklass och fritidshem Enlig plan för hela kommunen Mottagande skola Förskolechef specialpedagog Synpunktshantering 30 juni Kunskapsförvaltningen Förskolechef 3

4 Datum Sidan 4(11) Plan för arbetet med enkäten till vårdnadshavare VAD NÄR VEM Föräldraenkäten förmedlas till Vecka 4 vårdnadshavare Påminnelse på e-post Vecka 6 Förskolechef Enkätsvar inför APT Mars Förskolechef och förskollärare Delge vårdnadshavare genom anslag i Mars- april hallen era och diskutera svaren. Fokus Mars- april på två utvecklingsområden. 2 utvecklingsområden lyfts på April-maj utvecklingssamtalen et redovisas i Maj kvalitetsredovisningen Åtgärder och nya mål för valda Augusti områden Delge föräldrar åtgärder och nya mål på September- oktober höstens föräldramöte Frågeställningar från Juni utvecklingsområden och ev. synpunkter redovisas på utvecklingsdagar. Rutiner för brukarenkäten revideras November-december Förskolechef och förskollärare Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och personlig utveckling. Alla barn upplever att förskolan är stimulerande, trygg och lärorik. Alla elever klarar kunskapskraven. Skolan utformas och anpassas så att alla elever får stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Barns och elevers inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen förstärks, liksom deras formella inflytande. Alla barn och elever har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande strukturer. 3. Normer och värden Barnen är trygga vid utevistelse på förskolans gård. 4

5 Datum Sidan 5(11) Alla barn på förskolan lämnar den vuxnes sida och utforskar gården på egen hand. Alla barn är aktiva och samspelar utifrån deras mognad och ålder. De flesta barn samspelar på ett respektfullt sätt. Många barn leker även med barn från de övriga avdelningarna på förskolan. et är uppfyllt i hög grad Vi har förändrat vårt arbetssätt, vi har delat upp oss i små grupper vid utgång. Det har resulterat i färre konflikter och minskad oro. Genom att vi på en avdelning har flyttat ut en stor del av verksamheten och tar emot de barn som kommer efter frukost ute det har lett till att det blivit lugnare och färre övergångar och mer arbetsro för barnen. Vi har förändrat vårt arbetssätt och barnen har möjlighet att vänta utomhus vid ett bord, på att en vuxen kommer ut för att minska väntetiden i hallen. Detta har också lett till att det är färre konflikter och minskad oro. Ansvaret har stärkt barnen och gett dem bättre självkänsla. Vi vuxna är fördelade på gården och leker och stöttar barnen i leken och samspelet. Genom detta har barnen lärt sig lekregler och att i ökad utsträckning respektera och lyssna på varandra. De extra personalresurserna som funnits i verksamheten har förbättrat förutsättningarna för verksamhetens utveckling, vi kan se att det har kommit barnen till godo genom det har blivit lugnare vardagar med framsteg i barnens förhållningssätt mot varandra. Vi har lekt lekar och arbetat tematisk för att stärka jaget och kroppsuppfattningen. Vi har även lekt mycket samarbetslekar som har lett till att samspelet förbättrats mellan barnen. 2 Verksamheten utformas så att barnen får möta likheter och olikheter. Barnen accepterar och respekterar varandras likheter och olikheter i ökad utsträckning. Barnen kan nu påvisa likheter och olikheter. et är uppfyllt i hög grad Vi har jobbat med att stärka identiteten genom att arbeta med bland annat kroppsuppfattning. Detta har lett till bättre finmotorik som vi kan se vid av- och påklädning, toalettbesök samt bordsskick. Vi har läst sagor om 5

6 Datum Sidan 6(11) känslor för att barnen ska kunna sätta ord på sina egna känslor och för att träna på att avläsa andras. Detta har resulterat i att barnen kan kommentera kompisars känslouttryck och sätta ord på sina egna känslor. Vi har lyft likheter och olikheter i vardagen, till exempel hur man firar sin födelsedag. Vi har använt stegvis-materialet som gett barnen ett redskap som de använder sig av i vardagssituationer. Det är 4-6-åringar som regelbundet träffas och arbetar med materialet. Barnen visar i den vardagliga verksamheten att de använder sig av det de lärt sig. Barnen har diskuterat om olika hudfärg och ursprung. Detta har visat att de flesta barn respekterar varandra och oss vuxna oavsett språk, kön och hudfärg. Arbetssättet med dela barngruppen i olika vardagliga situationer har gett ett bra resultat. Vi tänker oss att fortsätta använda och utveckla det arbetssättet. Likabehandlingsarbetet Under året har det vid olika arbetsplatsträffar diskuterat och reflekterats över de främjande insatserna i likabehandlingsarbetet. Vi har även i mötet lyft det förebyggande arbetet som olika avdelningar kommit fram till i sin barngrupp. Under våren har vi påbörjat ett samtal kring likabehandlingsplanen för att få den mer levande och öka förståelsen kring uppbyggnaden av planen. Förskolechefen har deltagit i Diskrimineringsombudsmannens två dagars utbildning, vara den ena dagen bestod av en introduktion till diskrimineringslagen och den andra dagen handlade om att leda målinriktat för lika rättigheter och möjligheter. Utbildningen kommer verksamheten till godo inför arbetet med att skapa nästa års likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 4. Utveckling och lärande Barnen ska uppleva att gården är en stimulerande och lärorik miljö. Barnen använder material som finns. De flesta av de äldre barnen tar initiativ till regellekar som labyrinten, kurragömma, under örnens vingar mm. Barn efterfrågar material som inte är tillgängligt som t.ex. vatten, grävskopor, trähästarna, målning, såpbubblor mm 6

7 Datum Sidan 7(11) et är uppfyllt i ganska hög grad. I samtal och intervjuer med barnen så har det kommit önskemål och förslag på hur barnen vill ha det på gården. Barnen har tillsammans med oss vuxna varit delaktiga i utformningen av gården genom olika samtal och de intervjuer som utfördes. Samråds gruppen har med ute gruppen ordnat en arbetskväll på vår gård där barnens önskemål togs tillvara. Vi har organiserat om i vårat ute förråd, satt upp hyllor och hängare, gjort material mera synligt och tillgängligt för barnen, sorterat material. Planeringen av att göra i ordning ryggsäckar med mattematik, språk och NTA materialet ute har inte hunnits med, men det finns ett behov av inspirerande och lättillgängliga lärande /aktivitets verktyg. Vi hade för höga ambitioner och hann inte göra i ordning ryggsäckar, så vi tar med oss detta till nästa arbetsplan. Ryggsäckarna ser vi som ett bra arbetsmaterial som kan tillföra olika lärande upplevelser i vår utemiljö. 5. Ansvar och inflytande Barnen känner och upplever att det är min gård, där deras idéer har tagits tillvara och att det finns flera områden på gården med olika aktiviteter som inbjuder till lek. Barnen tycker det är roligt att gå ut och att vara ute på gården. De vill gå ut! Barnen tar ett ökat ansvar, deltar i större utsträckning i städningen och hjälps åt. et är uppnått i hög grad. Vi har intervjuat barnen om hur de vill ha gården. Utifrån intervjuerna har vi tillsammans med barnen samtalat kring deras önskemål, det har lett till att vi har kunna tillmötesgå barnens önskemål till viss del. Barnens inflytande har lett till ökad gruppaktivitet på gården. Vi har ex. utifrån barnens önskemål utvecklat grupplek med barnprogrammet Labyrint som utgångspunkt. Vi upplevde att städsituationen på gården var för många barn en stund av mycket konflikter. Genom att vi introducerade städdiplom kunde vi observera att motivationen ökade, konflikterna minskade. Vi har börjat 7

8 Datum Sidan 8(11) med vuxenvärdar i förrådet (en vuxen som hjälper till att sortera vid ihop plockningen). Det är ett arbetssätt som leder till en mer tillgänglig och stimulerande miljö för barn i alla åldrar, dock kan vi se att strukturen med värdar behöver utvecklas. Vi har plockat fram nytt material för att inspirera till lek. Det nya materialet har utvecklat leken, vi ser att fler barn leker tillsammans. Barnen plockar ut och använder det material de behöver/vill ha. Vi har uppmuntrat barnen att själva hämta material eller att upptäcka olika ställen på gården. Vi uppmuntrar de äldre barnen att ta ansvar för/hjälpa de yngre. Vi kan se att på gården leker barnen till stor del åldersblandat. Barnen hjälper varandra och hämtar hjälp vid behov. Vi vuxna tänker medvetet på att vara tillåtande i vårt arbetssätt vilket lett till att barnen frågar mer om material de önskar använda. Vi vuxna ser till att vi finns där barnen leker. Vi kan se ett behov av att vidareutveckla bildstödet för att alla barn ska kunna få inflytande över sin tid på gården. Vuxenvärdar i förrådet har inte fungerat som det var tänkt, vi behöver göra upp ett system/rutin för hur det ska se ut. 6. Förskola och hem Vårdnadshavare känner och upplever att de är delaktiga i förskolans mål. En samrådsgrupp har skapats. Vi kan inte se ett resultat från brukarenkäten på grund av för låg svarsfrekvens et är uppnått till viss del. Under hösten har vi inventerat intresset av att vara med i samrådsgrupp, vilket ledde till att en samrådsgrupp skapades. En mycket positiv gårdsfixar kväll genomfördes av samrådsgruppen och förskollärarna i utegruppen. Vi fick för få inlämnade svar på brukarenkäten för att kunna se ett resultat. Reflektioner tillsammans med samrådsgruppen har gjorts angående den svarsfrekvens som vi fick på årets brukarenkät. Reflektionen resulterade i en möjlig insats för hur vi kan öka deltagandet i enkäten, påminnelse genom mail och sms. 8

9 Datum Sidan 9(11) Genom att vi har skapat föräldrar rummen på edwise har vi ökat möjligheterna till inflytande och delaktighet till alla vårdnadshavare. Vi bör informera bättre och mer om föräldrarummen och lägga in mer information där för att på så sätt få en rutin kring informationshämtande genom EdWise. Det finns ett behov av att i olika forum med vårdnadshavarna förmedla brukarenkätens vikt för deras eget inflytande. Vi tar med oss samrådets reflektion och slutsats om behovet av fler påminnelser för att svara på enkäten, ex. via mail. 7. Övergång och samverkan Vi använder oss av kommunens övergripande plan för övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem. Under perioden maj-juni genomförs överlämningssamtal till skolans mottagande pedagoger. Dessa samtal grundar sig på barnets senaste utvecklingssamtal. Information som överlämnas har godkänts av vårdnadshavarna. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet MEDARBETARE Medarbetarna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde har en hälsosam arbetssituation. Medarbetarna har kompetens för att stödja alla barn och elever så att de når kunskapskraven. Alla medarbetare på förskolan ska känna att de har en rimlig arbetsbelastning. Genom att slå ihop små och stora avdelningarna vid öppning och stängning så har vi fått en hållbar struktur och en ökad trygghet. Planeringstid på måndags förmiddagar har införts. Medarbetare känner mera delaktighet genom att årshjul använts. Alla avdelningar har årspärmar där våra styrdokument och arbetsverktyg finns samlade, det har underlättat vårt arbete. et är uppnått till viss del. 9

10 Datum Sidan 10(11) Många inskolningar under hösten gör att det blir svårt att ha planering på dagtid, speciellt med de yngsta barnen. Planerings tid på dagtid på måndagar har fungerat bra under våren då barngrupperna har kommit in i alla rutiner. Genom att vi använt de pedagogiska utvecklingsdagarna till delutvärderingarna och uppföljningarna så har vi fått en bra struktur. Arbetet med att arbeta som ett helt arbetslag och omstruktureringen av öppningar och stängningar har lett till ökad trygghet och sammanhållning. I början av höstterminen kan dagplaneringen se annorlunda ut, istället för hela arbetslaget planerar tillsammans så kan det vara enskild planering vilket ger mindre stress i barngruppen. När barngruppen sedan är mer trygg har vi möjlighet att planera och reflektera i ökad utsträckning under dagen i hela arbetslaget. Vi kan se ett behov av att diskutera att förändra rutinerna för utvecklingssamtalen med föräldrarna till nästa verksamhetsår. Vi kan även se ett behov av att öka samarbetet i huset för en mer hållbar verksamhet. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING I Sandvikens förskolor och skolor får alla barn och elever kunskap och stöd för en hälsosam livsstil och för att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Hållbar samhällsutveckling utformas så att barnen ges möjlighet, erbjuds och uppmuntras till en hälsosam och sund livsstil Vi ser att barnen tvättar händerna själva en del med hjälp av bildstöd och vuxen stöd. De flesta barnen provar oftast olika maträtter och grönsaker. Alla avdelningar har ljuddämpande bord, plasttallrikar och yngre barnen har plastglas. Barnen är kreativa och använder skräpmaterial som vi erbjuder eller tar med själva. Dom är medvetna om att skräp ej skall vara i naturen t.ex. tar upp själva när det ser. et uppfyllt till ganska hög grad. Genom att vi utvecklat vårt arbetssätt med att använda oss av bildstöd kan 10

11 Datum Sidan 11(11) vi se att barnen följer olika rutiner i en ökad omfattning. Vi kan se att besöken till skogen i vår närmiljö stärker barnens relation till naturen genom att barnen själv uppmärksammar vad som händer i naturen och om det ligger något som inte ska vara i naturen. Detta har vi också förstärkt genom att delta i Håll Sverige Rent stiftelsens skräpplockar dagar. Använder stegvis materialet där barnen utvecklar sin förståelse kring olika känslor och samtalar och reflekterar om hur man på ett bra sätt kan förhålla sig till varandra för att må bra. Kunskapsnämndens mål 2014 under perspektivet OMVÄRLD Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde präglas av respekt för alla människors lika värde. Verksamheten utformas så att barnen får möta likheter och olikheter samt får inblick i och förståelse för existerande kulturer i samhället. Barnen accepterar och respekterar varandras likheter och olikheter bättre. Barnen kan nu påvisa likheter och olikheter. et är uppfyllt till viss del Vi har lyft likheter och olikheter i vardagen, till exempel hur man firar sin födelsedag. Vi har använt stegvis-materialet som gett barnen ett redskap som de använder sig av i vardagssituationer. Det är 4-6-åringar som regelbundet träffas och arbetar med materialet. Barnen visar i den vardagliga verksamheten att de använder sig av det de lärt sig. Barnen har diskuterat om olika hudfärg och ursprung. Detta har visat att de flesta barn respekterar varandra och oss vuxna oavsett språk, kön och hudfärg. Vi kan se i verksamheten att vi fokuserat arbetet på den ena delen av målet vad gäller likheter och olikheter. Arbetet med att öka barnens förståelse för existerande kulturer i samhället är något som verksamheten behöver arbeta mer med. Vi kan dock se att det finns ett behov av att börja arbeta med barnens närmiljö, utforska och utveckla förståelse kring närmiljön som en del i samhället. Ett utvecklingsområde till nästa års arbetsplan är att utveckla och inspirera barnens utforskande i förskolans närmiljö. 11

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Förskolechef: Patricia Lea- Myhrberg Datum Sidan 1(12) 2015-06-26 Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 1 Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde tillsammans med

Läs mer

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014

Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 Å Åshammars Förskola Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2014-06-23 Patricia Lea Myhrberg, Förskolechef Åshammars Förskola kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Åshammars förskola ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015

Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) 2015-02-10 Kyrkåsens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation - Förskolechef delas med Pinnhagens förskola 50/50. - Verksamheten

Läs mer

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015

Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Brukets förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Anki Nyberg 2015-06-30 Brukets förskolas kvalitetsredovisning 2014 2015 Organisation Brukets förskola och Takläggarens förskola utgör ett

Läs mer

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) 2015-02-10 Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Förskola. Kunskapsförvaltningen. Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015

Förskola. Kunskapsförvaltningen. Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2015-02-10 Kunskapsförvaltningen Sätralinjens förskola - kvalitetsredovisning 2014-2015 Organisation Sätralinjens förskola bildar tillsammans med

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 2014

Kvalitetsredovisning 2013 2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(15) Ann-Sofi Andersson 2014-06-27 Kvalitetsredovisning 2013 2014 VÄSTANBY FÖRSKOLA Organisation Västanby förskola ingår i ett förskoleområde tillsammans

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013 Fäbogårdens förskola Inger Eriksson Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013 Organisation Fäbogårdens förskola bildar tillsammans med Smultronbackens förskola ett gemensamt förskoleområde.

Läs mer

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kyrkåsens förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Förskolans kvalitetsredovisning 2014 2015

Förskolans kvalitetsredovisning 2014 2015 Kulturförskolan Flygande Draken Handläggare Marie Bergquist Förskolechef Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) 20150622 Förskolans kvalitetsredovisning 2014 2015 1. Organisation Kulturförskolan Flygande

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Smassens förskola arbetsplan 2015-2016

Smassens förskola arbetsplan 2015-2016 Smassens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum 20150703 Anna-Lena Olofsson Sidan 1(5) Smassens förskola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014

Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Datum Sidan 1(14) Anette Gottfriedson, förskolechef 2014-06-30 Tallkottens kvalitetsredovisning 2013-2014 Kunskapsförvaltningen Organisation Tallkottens förskola ingår i en organisation

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014

VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN SOLDALENS FÖRSKOLA 2013-2014 Kunskapsutveckling Elever och studerande når de nationella kunskapsmålen (Barn- och utbildningsplan för Ystad kommun 2010-2014, BUN-plan). I förskolan arbetar

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013

SJÖBO KOMMUN. Lokal arbetsplan. Centrums förskoleenhet. Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 SJÖBO KOMMUN Lokal arbetsplan Centrums förskoleenhet Ansvarig: Gunnel Bengtsson, Förskolechef Våren 2013 Lokala arbetsplanen är en övergripande beskrivning av Centrums förskoleenhet och våra mål för 2013.

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16

Förskoleområde 2. Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen. Utvecklingsplan läsåret 15/16 Förskoleområde 2 Förskolorna Norrgården, Björkängen och Tranängen Utvecklingsplan läsåret 15/16 1. Inledning I Hallsbergs kommun bygger vi landets bästa förskola och skola. Det betyder att våra strategier

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Björkparkens kvalitetsredovisning 2013-2014

Björkparkens kvalitetsredovisning 2013-2014 Björkparkens förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Marie Bergquist 2014-06-27 Kunskapsförvaltningen Björkparkens kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Björkparkens förskola ingår

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Sätra skola arbetsplan 2015-2016

Sätra skola arbetsplan 2015-2016 Sätra skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Sätra skola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Esstorps förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sofiedalsgården och Markhedens förskolor 2010-09-01 t.o.m. 2011-09-01 SOFIEDALSGÅRDENS OCH MARKHEDENS FÖRSKOLOR BARN & UNGDOM, Besöksadress; Barnstugevägen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Arbetsplan 2014/Förskola

Arbetsplan 2014/Förskola Arbetsplan 2014/Förskola Förskoleområde B, Gullviksborgs förskola Upprättad av Barbro Romero/förskolechef jan 2014 Förvaltning: Förskoleförvaltningen, område B Enhet: Gullviksborgs förskola Förbättringsområden

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Hallaryds förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan. 3 2. Årets utvecklingsområden. 4 3. Normer och värden 4 4. Utveckling och lärande.

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Björkparkens kvalitetsredovisning 2014-2015

Björkparkens kvalitetsredovisning 2014-2015 Björkparkens Förskola Handläggare Marie Bergquist Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) 2015-06-15 Kunskapsförvaltningen Björkparkens kvalitetsredovisning 2014-2015 1. Organisation Björkparkens förskola

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Blästad friförskolor 2010/11

Blästad friförskolor 2010/11 Blästad friförskolor 2010/11 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN LEK&LÄR Barns inflytande Barnen har inflytande och kan påverka sin situation på förskolan utefter sina egna behov och förutsättningar. Processutbildning

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol o Förskolan Gomorronsol Skolområde Väst Karlstad kommun Arbetsplan för Förskolan Gomorronsol Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsredovisning 2008 Slättens förskola 1 1.1.1.1 Innehållsförteckning 1. Inledni ng.... 3 2. Vår arbetsorganisation... 3 3. Vårt kvalitetsarbete... 3 4. Kunskap och lärande prioriterade

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer