VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm

2 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA 4 UTBILDNINGAR 4 VUXNA I BEHOV AV SKYDDAT BOENDE 5 NÄR MAN LÄMNAT DET SKYDDADE BOENDET 5 AKTIVITETER PÅ JOUREN 6 BARNEN 6 SKYDDSBOSTÄDER- LÄGENHETERNA 6 KONTORET EN SAMLINGSPUNKT 7 DAGLIGA AKTIVITETER 7 JULFEST 7 GÅVOR 8 JOURTELEFON OCH STÖDSAMTAL 8 KOMMUNERNA I VÅR NÄRHET 8 SAMARBETSAVTAL MED ÄNGELHOLMS KOMMUN 8 SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 9 BOENDEKOSTNADER 9 UNGDOMSJOUR 9 HEMSIDA 9 STYRELSEN MEDLEMMAR 10 REVISORER 10 SAMVERKANSGRUPPEN FÖR SKÅNES JOURER 10 KVALITETSSÄKRING 11 STATISTIK ANSTÄLLD PERSONAL 12 EKONOMI 12

3 Inledning Vi har under 2015 arbetat med att hjälpa vuxna ch deras barn sm flytt från ett liv där våld förekmmer. Vi har således frtsatt ta emt både män, kvinnr ch barn. Under åren har vi arbetat med flera hundra vuxna ch minst lika många barn. Många av dem sm flyttat ut från vår jur har frtsatt vara i kntakt med ss. Trycket på vårt skyddade bende har inte minskat under 2015 utan vi dessvärre varit tvungna att hänvisa 172 persner till andra resurser då vi har haft fullt i våra benden. Skånes jurer har gda kntakter med varandra genm bland annat Samverkansgruppen för Skånes jurer. Förföljda människr behöver flyttas långt från sina hemkmmuner för att inte riskera att bli upptäckta. Detta kräver att kmmunerna slidariskt ställer upp ch tar emt förföljda vuxna ch deras barn. Arbetet med att på bästa sätt ta hand m barnen har frtsatt under Under 2015 har 39 barn btt i våra skyddade benden. När ett barn flyttar in i vårt bende får barnet träffa våra barnansvariga sm följer barnet med ledning av vår genmförandeplan. Genmförandeplanen ger ss möjlighet att agera utifrån barnets behv gällande exempelvis vilken sysselsättning sm är bra för barnet samt ge det stöd sm behövs för att barnet ska få den struktur ch rdning sm det behöver i sin svåra livssituatin. Våra barnansvariga har sett till att barnen fått den msrg ch det stöd sm de behöver. Under 2015 har vi även startat en barnverksamhet där föräldern kunnat lämna sitt barn hs våra barnansvariga under vissa tider fyra dagar i veckan. Föräldern har då haft tid för sig själv ch egna saker. Genm vårt samarbete med sklrna i Ängelhlm har samtliga sklbarn kunnat börja sklan under sin första vecka i våra skyddsbenden. Skyddsjurens ideella verksamhet har frtsatt vara en stabil ch trygg verksamhet sm mfattar ti ideella kvinnr. Dessa ideella kvinnr har hjälp ss i vårt dagliga arbete framförallt vid planerade aktiviteter på juren. Våra ideella är även ett stöd för ss under helger, då de har hand m telefnjuren mellan kl Skyddsjuren har föreläst vid närmare 40 tillfällen under 2015 ch presenterat verksamheten för flera myndigheter ch föreningar. Juren har träffat kmmuner i hela Skåne samt även föreläst ch presenterat verksamheten för kmmuner utanför Skåne. De myndigheter ch föreningar vi åsyftar har exempelvis varit sklr, scialtjänst, plis, föreningar ch församlingar. Det har varit ett strt intresse för vår verksamhet under året. Dels hur vi arbetar ch vilka genmförandeplaner vi har. Flera jurer runtm i landet har varit hs ss på studiebesök. Vidare har vi arbetat fram flera betydande dkument sm exempelvis säkerhet i mbil, datr ch surfplattr. Många kmmuner i landet har hört av sig med intresse att få ta del av detta dkument, sm vi har delat med ss av. Vi har även skrivit en myndighetsguide sm på ett enkelt sätt förklarar vad myndigheter gör ch hur de arbetar. Denna infrmatin underlättar för de drabbade på så vis att den förklarar vad man kan förvänta sig för hjälp från de myndigheter man behöver vara i kntakt med när man flytt från våld. Intresset har

4 varit strt även för denna guide. Fler än fem kmmuner har önskat ta del av denna guide. Skyddsjurens utåtriktade verksamhet Infrmatinsträffar Skyddad identitet Under 2015 har verksamhetschefen infrmerat m skyddad identitet hs sjukvården, sklr i Skåne, föreningar, församlingar ch kmmuner i lika delar av Skåne. Våld i nära relatiner Vår verksamhetschef har föreläst m våld i nära relatiner ch berättat m jurens arbete för sklr, vårdcentraler ch föreningar vid närmre tretti tillfällen under Infrmatin m Skyddsjuren Verksamhetschefen har föreläst kring vårt arbete på kvinnjuren i Ängelhlm vid över tretti tillfällen under Föreläsningarna har varit på vårdcentraler, sklr, plis samt kmmuner i lika delar av landet. Nätverket Kvinnfrid i Nrdvästra Skåne Under 2015 har två av persnalen medverkat under fyra möten i nätverket för Nrdvästra Skånes samverkansgrupp för kvinnfrid. Företagsdagarna I maj 2015 hade Skyddsjuren ett utställningsbrd på Företagsdagarna på Lindab Arena. Det var många sm var intresserade av vår verksamhet ch vi hade ett välbesökt utställningsbrd. Utbildningar Persnal, ideella ch styrelse har deltagit i ett flertal utbildningar under året. Att förkvras i sitt yrke ch få nya infallsvinklar ser vi sm en viktig del i vårt arbete. Följande utbildningar ch studiebesök har vi tagit del av 2015: Alternativ till våld i Nrge, Studiebesök, här deltg elva av persnalen Energi Kicken, Att rka i längden, samtlig persnal deltg Gruppcaching, Källbacka Ledarskap, vid sex tillfällen under 2015 för samtlig persnal. Teambuilding ch utbildning, Smmarteater, Bldsbröllp, samtlig persnal deltg Kmmunikatin ch möten, Htell Skansen Båstad, samtlig persnal deltg Internutbildning Kmpetenssatsning m könsstympning av flickr ch kvinnr, samtlig persnal deltg samt fyra ideella Utbildningsdag, Våga göra skillnad, två av persnalen deltg Knferens, Det jämställda Skåne dröm eller verklighet, två persnal deltg Utbildning, Scial dkumentatin SOSFS 2011:9, sju av persnalen deltg Kurs Unizn, Scial dkumentatin, sju av persnalen deltg Föreläsning, Att ha världen sm arbetsplats, Läkare utan gränser, samtlig persnal samt sex ideella.

5 Rks ch Unizn knferens Nrdiska kvinnr mt våld, en av persnalens deltg Utbildningsdag, ATSU Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, Sexuella övergrepp, tre av persnalen deltg. Knferens m våld i nära relatiner, Malmö högskla, en av persnalen deltg Unga, maskulinitet ch våld, Länsstyrelsen Skåne, en av persnalen deltg Länsstyrelseutbildning: sju dagars kring prcesser, struktur, IOP ch eknmi. Kärleken är fri, Rädda barnen ch Länsstyrelsen Skåne, en av persnalen deltg Vuxna i behv av skyddat bende Beläggningen i skyddsbende har frtsatt vara hög (98 %) under Sammanlagt har fyrtitvå (29) vuxna ch fyrtifem (39) barn samt fått en fristad på Skyddsjuren. När vi tittar på antalet dygn sm dessa vuxna ch barn btt i våra skyddalägenheter får vi följande siffrr: Vuxna: dygn, Barn: 892 dygn. De sm btt på Skyddsjuren under 2015 har kmmit från: Helsingbrg, Perstrp, Lesseb, Halmstad, Förslöv, Malmö, Falkenberg, Lahlm, Falkenberg, Lahlm, Vänersbrg, Klippan, Bjuv, Kristianstad, Jkkmkk, Nässjö, Nrrköping, Tmelilla, Tingsryd ch Stckhlm. När man lämnat det skyddade bendet Verksamheten för vuxna sm lämnat skyddsbendet har frtsatt även under Skyddsjuren har en anställd samrdnare för dkumentatin ch uppföljning av detta. En del av de vuxna ch barn sm btt i våra skyddade benden har under året bsatt sig i Ängelhlm. Andra har valt att flytta till andra kmmuner. De sm flyttar ut är fta i strt behv av stöd ch av hjälp med praktiska saker. Eftersm de nästan alltid saknar det nätverk sm vanliga vuxna ch barn besitter, har Skyddsjuren varit ett bra stöd för att knyta kntakt ch hjälpa till att bilda nätverk med andra, exempelvis genm våra dagliga verksamheter. För de sm flyttat från Ängelhlm har samrdnare för utflyttade varit på besök i deras nya kmmun. Genm detta besök har samrdnaren kunnat hjälpa till med de saker sm de utflyttade behövt för att starta ett nytt liv. Vi arbetar för att den vuxne ch deras ev. barn ska bli självgående i vardagen. För persner med invandrarbakgrund har vi sett att de har mycket svårt att reda sig i det svenska samhället. De behöver stöd i kntakt med myndigheter, banker, arbete ch så vidare. För persner med invandrarbakgrund har hjälpen från ss därför varit en förutsättning för att få vardagen att fungera. Gemensamt för alla persner avsett ursprung är svårigheten att klara av att navigera bland myndigheter sm de måste ha kntakt med. För en vuxen med barn sm lämnat sitt hem på grund av förekmsten av våld kan det handla m att ta kntakt med över tjug (20) myndigheter. Vi på Skyddsjuren i Ängelhlm finns då sm ltsar genm detta nät sm många vuxna beskriver sm hanterbart.

6 Vi finns ckså sm en plats där den vuxne ch dennes barn kan känna sig sedd ch förstådd. Vår rll är att vara en plats där man kan återhämta sig ch samla kraft. Detta är avgörande för att persnen ska rka igenm den svåra periden. Under 2015 har vi haft kntakt med över fyrti (40) utflyttade persner genm vår samrdnare. Aktiviteter på juren Smmarläger på Tåssjö. På lägret bjöds det på mat, sång, lekar ch andra rliga aktiviteter. Smmaraktiviteter (v.23- v.34) sm persnalen ansvarat för: Under smmaren ansvarade persnalen för ett flertal utflykter för de bende: Båten Laxen, miniglf, Tsselilla, bwling, utflykt till stranden, Hallands Väderö, statsutflykt i Helsingbrg, Trpikariet i Helsingbrg ch utflykt till Hembygdsparken. Barnen Barn ch vuxna har lika hög priritet hs ss på Skyddsjuren i Ängelhlm, så kmmer vi även framgent att arbeta. Alla barn sm kmmer till juren får träffa barnansvarig. Tillsammans skapas tid för samtal sm styrs av tre lika teman: dåtid det sm varit, nutid livet på ett skyddat bende, framtid- tankar m hur framtiden kan se ut. Behöver ett barn prfessinell hjälp att bearbeta sina upplevelser tar vi kntakt med barn- ch ungdmspsykiatrin eller den sm bäst bedöms kunna ta hand m barnet i fråga, givetvis alltid med förälderns tillstånd. Vi finns ckså sm en samarbetspartner i prcessen för anmälan av barn i fara. I de flesta fall finns det redan en sådan anmälan, då samtalar vi med den aktuella kmmunen i utredningen. Vid fall där vi bedömer att vi skall utfärda en anmälan sm skyddsjur gör vi detta. Skyddsbstäder- lägenheterna Det är en hög belastning på våra skyddade benden. Detta gör att lägenheterna slits snabbare än vanliga privatbstäder. Under 2015 ansvarade två bendesamrdnare för våra skyddsbstäder. Deras huvuduppgift har varit att se till att alla benden har haft en hög standard. Genm samtal med de bende samt besök i lägenheterna varje vecka, har våra bendesamrdnare kunnat agera snabbt m saker behövts förnyas, åtgärdas eller fixas. De bende har varit mycket nöjda med denna hjälp. Det har underlättat för våra bende eftersm skyddsbstaden har haft allt det sm de behövt. Det är viktigt för ss att bendena är en fristad där den bende ska kunna återhämta sig ch således få kraft att bygga upp ett nytt liv fritt från våld. Skyddsjuren har ökat sina benden Nu kan juren ta emt sextn (16) vuxna ch i princip begränsat med barn. I en av lägenheterna är det möjligt att ha, med sitt husdjur. Två av våra benden är lämpade sm kllektiv. I det kllektiva bendet är målet att enbart ha ensamma vuxna utan barn. Det är även möjligt att placera en vuxen

7 där sm har fler barn än fyra (4). En av våra lägenheter klarar av att ha persner med funktinsnedsättning. Vi har spetskmpetens att ta emt persner sm flyr från hedersrelaterat våld- en av våra lägenheter är särskilt anpassad för detta. I skyddsbende ska den bende själv stå för städning, matlagning ch tvätt. Behöver hen hjälp ställer persnalen upp, men grundläggande är att vardagens sysslr ska hen försöka klara av. Kntret en samlingspunkt Under 2015 har kntret frtsatt vara hjärtat i verksamheten. I mitten av 2014 hyrde juren ännu en kntrsdel sm ligger i anslutning till vårt befintliga kntr. På kntret har vi möjlighet att både ha planeringsmöten, plisförhör, mttagning ch stödsamtal för våra bende barn ch vuxna. All planering ch alla aktiviteter har utgått från kntret. I våra lkaler finns även ett rum för barnaktiviteter. Inredningen har utfrmats så att barnverksamheten ska kunna ta emt barn från det nyfödda barnet till 18 år (vilket inte är helt enkelt). Resultatet har blivit en smakfullt inredd lkal sm är inbjudande ch behaglig att vara i för alla sm vistas där. Dagliga aktiviteter Caféverksamheten sm startade 2006 har frtsatt sm ett återkmmande tillfälle att träffas ch knyta nya kntakter för både bende, utflyttade ch barn. Ca femtn (15) vuxna besöker caféerna i genmsnitt varje vecka. I Caféverksamheten kan de vuxna ch deras barn umgås med andra under avslappnade frmer ch prata med varandra ch med persnalen medan barnen leker. I Caféverksamheten kan ett möte mellan en nyinflyttad persn i vårt bende ch en utflyttad persn sm startat ett nytt liv kmma till stånd. För den nyinflyttade kan detta möte inge hpp m att det finns en väg ut, ch för den utflyttade kan samtalet bringa tillfredställelse av att vara ett gtt exempel på en persn sm lyckats lämna, återbygga ch kmma över en svår livssituatin. Vårt kntr erbjuder även bkade aktiviteter exempelvis dans, musikaftn, skönhetsbehandlingar, pysselkväll, bak ch matlagning. Under några kvällar har vi kunnat diskutera ch lyfta viktiga saker sm kan hjälpa de bende i deras dagliga liv t.ex. hushållseknmi, matlagning med hälsa i fkus. Vi har även haft gemensamma utflykter till exempelvis Tsselilla, Gekås ch Liseberg. Vilken aktivitet sm planeras har aviserats på måndagar på en anslagstavla sm finns på kntret. På anslagstavlan kan alla vuxna både bende ch utflyttade se vilka aktiviteter vi planerar under veckan. Julfest Vi har frtsatt med traditinen vi började med 2009, Julfest på juren för alla vuxna ch deras barn (både bende ch utflyttade). Vår persnal ch styrelsen har varit välkmna. Under trivsamma frmer intgs julgdis, kakr, ch frukt varefter en livs levande tmte gjrde entré ch delade ut julklappar. Över femti (50) persner ch all persnal anmälde sig 2015 vilket gjrde att vi fick låna en församlingslkal för att alla skulle få plats.

8 Gåvr Under 2015 har Skyddsjuren kunnat ta emt fantastiska gåvr av givmilda privatpersner, butiker, föreningar (Rtary ch Rebeccalgen) ch/eller företag. Vi har tagit emt leksaker, kläder spelknsller, spel möbler, keramik ch filmer. Till detta har vi även tagit emt pengagåvr sm vi använt till bl.a. julklappar till barn ch vuxna bende. Pengagåvr har även använts till bwling, bibiljetter, leksaker, filmer, presentcheckar till mat, kläder inträde till muséer eller annat sm barnen kan behöva. Sammanlagt har dryga kr skänkts till Skyddsjuren under Jurtelefn ch stödsamtal Telefntiderna på vardagar har varit generösa vardagar mellan 9-12 ch samt alla helgdagar mellan Det är viktigt att plis, scialtjänst ch sjukvård alltid kan nå ss, därför har de verksamhetschefens direktnummer sm de kan ringa alla timmar på dygnet. Då helgtelefnen framförallt kunnat täckas av ideella har många timmar lagts på arbetet ideellt uppgick tiden för detta ideella arbete till över 1000 timmar. Ett telefnsamtal leder fta till persnliga stödsamtal där den drabbade träffar persnal på Skyddsjuren. Kmmunerna i vår närhet Vi har mest kntakt med kmmunerna i vår närhet, t.ex. Ängelhlm, Båstad, Örkelljunga, Åstrp, Malmö, Bjuv, Landskrna, Halmstad, Lmma, Hässlehlm ch Klippan. Scialsekreterare från kmmunerna hör fta av sig till Skyddsjuren angående förfrågningar m akuta benden för våldsutsatta kvinnr. Ofta inkmmer även andra frågeställningar där Skyddsjuren bistår kmmunernas medarbetare med kunskap i frågr m t.ex. våld i nära relatiner, barn sm bevittnar eller utsätts för våld, hedersvåld ch skyddad identitet bidrg kmmunerna eknmiskt till Skyddsjurens verksamhet enligt nedanstående: Ängelhlm: kr. Örkelljunga: kr. Klippan: kr. Åstrp: kr. Samarbetsavtal med Ängelhlms kmmun Under året har samarbetsavtal mellan Ängelhlms kmmun ch skyddsjuren undertecknats ch frtsatt. Det innebär att ett närmare samarbete mellan kmmunens scialtjänst ch Skyddsjuren. Bland annat har juren hjälpt kmmunen med riskbedömning ch hjälpt till att arbeta fram genmförandeplaner med kmmuninvånare. Från Skyddsjuren sida upplever vi det sm synnerligen viktigt ch psitivt att ha ett nära ch bra samarbete med kmmunens scialkntr. Det är grundläggande för att ge ett bra stöd till de persner sm br ch sedan lämnar Skyddsjuren. Under 2015 har vi haft frtsatta diskussiner mellan Skyddsjuren ch Ängelhlms kmmun m ständigt förbättrade förutsättningar ch plattfrm för samverkan.

9 Skyddsjuren har ckså bjudit in kmmunen på infrmatinsmöte ch samverkan där kmmunen fick en inblick i verksamheten, se punkter från agendan nedan: verksamhetens vardag, vårt arbetssätt, förebyggande arbete, arbete i det akuta, uppföljning, mttagning. Samverkan med andra kmmuner Skyddsjuren har sedan 2008 pågående samarbetsavtal med Båstad ch Örkelljungas kmmun. Detta åtagande specificerar respektive parts åtaganden. Kmmunerna garanterar i avtalet en viss summa per kmmuninvånare åt Skyddsjuren. Samarbetet följs upp vid möten två gånger m året. Bendekstnader Skyddsjuren tar en dygnskstnad per bende vuxen. Dygnskstnaden är inklusive barn ch/eller djur avsett antalet barn. Följande dygnskstnader har gällt under 2015: Avtalskmmuner (Ängelhlm, Båstad ch Örkelljunga): 700 kr./dygn hela vistelsetiden Övriga kmmuner betalar kr. /dygn ch efter 60 dagar kr./ dygn. Alla kstnader är inklusive barn ch/eller djur. Skyddsjurens erbjudande i relatin till dygnskstnaden täcker inte bendet, service ch persnal. Under 2014 fördes därför diskussiner m att höja kstnaden för att den skulle vara mer rätt i relatin till vad vi erbjuder. Vi har dck valt att stanna kvar på befintliga avgiften. Ungdmsjur I augusti 2014 startades Skyddsjurens Ungdmsjur. Detta med hjälp av medel från Länsstyrelsen i Skåne. En ansvarig persnal för ungdmsjuren anställdes vars rll är att infrmera ch knyta kntakter med relevanta myndigheter i vår närhet. Ungdmsjuren vänder sig både till ungdmar år i våra benden samt till öppen verksamhet. Jurens ungdmsansvariga kan nås via både via e-pst, chatt ch telefn. Under 2015 har ungdmsansvarig frtsatt sitt arbete med att infrmera m verksamheten på myndigheter ch sklr. Ungdmsansvarig har träffat många elever på sklr vid flera tillfällen. Genm telefn, chatt ch e-pst (105 stycken) har närmare 30 ungdmar hört av sig under Arbetet med att infrmera både myndigheter ch unga planeras frtsätta under Hemsida Skyddsjurens hemsida med adressen uppdaterades Ansvarig webbmaster för hemsidan är Patrik Mörée sedan ett antal år. Vår målgrupp ch de kmmuner sm arbetar för att hjälpa vår målgrupp kan gå in på hemsidan ch lätt hitta matnyttig infrmatin m vår verksamhet. På hemsidan lägger vi även upp inbjudningar till aktiviteter ch nyheter frm av infrmatin m

10 exempelvis givare. Hemsidan skall hållas levande ch aktuell för att fylla ett gtt syfte ch få fler besökare. Styrelsen 2015 Styrelsen för 2015 har bestått av följande persner: Ordförande: Anna Mörée Vice rdförande: Jannika Kristenssn Sekreterare: Siri Nilssn Kassör: Luise Olssn Ledamöter: Eva Wahlgren Lise-Ltt Karlssn Mna Sturessn Åsa Herbst Ulla Lundström Suppleant: Kristina Olfssn Adjungerade: Lena Perssn Inger Mårtenssn Åtta styrelsemöten har hållits under året. Dessutm hölls budget- ch planeringsmöte i nvember. Man följer de föreskrifter sm gäller för styrelsearbetet inm ideella föreningar. Eknmin har följts upp varje månad med balansräkning ch resultatrapprt. Medlemmar Vi har haft närmare två hundra medlemmar under Två stöttande företag ch rganisatiner. Revisrer På juren har vi två revisrer sm granskar våra räkenskaper ch styrelseprtkll. Både Bengt Gånem ch Birgitta Jhanssn är kunniga ch har lång arbetslivserfarenhet av revisinsarbete. På så vis granskas Skyddsjurens verksamhet kntinuerligt. Samverkansgruppen för Skånes jurer I Skåne finns det fjrtn (14) kvinnjurer, elva av dessa är med i samverkansgruppen Malmö (3 jurer), Hässlehlm, Kristianstad, Ystad, Lund, Trellebrg, Söderslätt, Helsingbrg ch Ängelhlm. Representant från Ängelhlm har under 2015 varit Lena Perssn sm ckså är sammankallande för samverkansgruppen. Gruppens främsta uppgift är att diskutera viktiga frågr sm rör våld i nära relatiner. Under 2014 har samverkansgruppen tittat närmare på fördelningen av bidrag från kmmuner. Vi har genm en undersökning sett att det finns stra skillnader mellan kmmunerna när det gäller bidragens strlek. En enkät har skickats ut till samtliga kmmuner i Skåne. I denna samverkansgrupp har vi träffats vid fyra (4) tillfällen under Det brukar vara ca. femtn (15) persner sm träffas i samverkansgruppen. Vid Skyddsjurens Höstpepp den 18/11 var det sammanlagt 31 deltagare sm medverkade. Samverkansgruppen diskuterade i sina respektive arbetslag: Vuxengruppen: Handledning, säkerhetsrutiner, mtivatinssamtal ch hur man kan mäta att man gjrt ett bra jbb. Barngruppen:

11 Hur man kan arbeta med utvärdering av arbete med barn ch barnsamtal. Samarbete med BUP, rädda barnen, kriscentrum för barn, Enebacken, ungdmsmttagningen sv. Samverkan jurer emellan ch samarbete med vlntärer. Bende ansvar: Infrmatin ch benderegler, scialtjänstens ansvar, flyttstädning ch inventarielista. Kvalitetssäkring När en vuxen placeras hs ss på Skyddsjuren får hen infrmatin m att vi önskar en utvärdering vid utflyttning. I utvärderingen finns frågr sm handlar m hur man har upplevt sin vistelse hs ss ch den hjälp ch det stöd man har fått. Frågr finns ckså kring vad sm varit bra ch vad sm vi behöver bli bättre på. Utvärderingen gör att vi får en bild av hur man har uppfattat våra insatser ch sin vistelse på juren. Utöver denna enkät fyller även persnalen i en utvärdering. Enkäten utgörs av ett underlag sm vi har arbetet fram tillsammans. Den aktuella kmmunen får ckså ett utvärderingsunderlag tillsammans med ett frankerat kuvert så att de lätt kan skicka utvärderingen till Skyddsjuren när utvärderingen är ifylld. Samtliga kmmuner sm haft placering hs ss har fyllt i ch skickat utvärderingen till ss. Glädjande har varit att utvärderingarna sm vi har fått varit genmgående psitiva. Detta ger ss ett kvitt på att vi arbetar på ett ändamålsenligt sätt med rätt hjälp för målgruppen. Genm de tre utvärderingar får vi en tydlig bild över hur våra insatser har fungerat samt vad vi behöver arbeta vidare med eller ändra. På så vis får vi löpande infrmatin m kvalitén i verksamheten ch vad vi behöver arbeta mer med eller helt förändra utifrån målgruppens utlåtande, kmmunens synpunkter samt våra egna iakttagelser ch erfarenheter. Statistik 2015 Antal ingående telefnsamtal: över samtal till kntret ch drygt samtal till verksamhetschefens telefn. Antal utgående samtal: närmare samtal (inräknat även samtal från skyddsbendena) ch drygt samtal från verksamhetschefens telefn. Antal bende vuxna: 29 Antal bende barn: 39 Antal övernattningsdygn vuxna: dygn Antal övernattningsdygn barn: 892 dygn Kntakter via e-pst: närmare kntakter ch närmare kntakter från verksamhetschefens e-pstknt. Ideellt arbetade timmar: Persnal ch ideella över timmar, styrelsen ca 100 timmar Antal besök med vuxna till sjukhus, dmstl mm: närmare besök. Antal vuxna sm flyttat från juren ch bibehållit kntakten: över 40 Helgjur: 52 helger (samtliga under året) ch alla röda dagar Antal styrelsemöten 11 (inkl. budgetmöte) Antal nekade persner pga. fullbeläggning 2015: 172 persner.

12 Anställd persnal Lena Perssn, verksamhetschef 100 % Kntaktpersner: 6 persner Barnansvariga: två persner Bendesamrdnare: två persner Husmr Ungdmsjuransvarig Eknmi Den budget sm lades inför 2015 har kunnat hållas ch visar ett någt bättre resultat än beräknat. Budgetavvikelsen berr främst på en större beläggning än budgeterat. Vi har utökat antalet bendeplatser vilket påverkat resultatet psitivt. Det har dck varit nödvändigt att arbeta för att vi ska ha en stabil eknmisk bas att stå på eftersm vi planerar att utöka verksamheten under I övrigt hänvisar vi till resultat- ch balansräkningen. Styrelsen ser med tillförsikt framtiden an ch kmmer att frtsätta arbeta enligt vår visin: Ett jämlikt samhälle fritt från våld Verksamhetschef ch Styrelse för Skyddsjuren i Ängelhlm Eknmisk berättelse bilaga Budget bilaga Revisinernas berättelse-bilaga Verksamhetsplanering- bilaga

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm 2015-02-19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm 2015-02-19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelholm 2015-02-19 Inledning Kvinnojouren i Ängelholm bytte i början av 2014 namn till Skyddsjouren i Ängelholm. Vi har fortsatt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Att planera och organisera

Att planera och organisera Att planera ch rganisera Du sm läser detta är på gd väg att göra en viktig insats för din förening ch för friidrtten i Sverige, eftersm du antagligen har tänkt tanken att din förening ska arrangera en

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen Verksamhetshandbk Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen Versin 1.0 20.06.2016 Verksamhetshandbk Versin 1.0 Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen 20.6.2016 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Info Nr 1/09. När är nästa sektionsmöte? Kolla annonser på baksidan!

Info Nr 1/09. När är nästa sektionsmöte? Kolla annonser på baksidan! Inf Nr 1/09 När är nästa sektinsmöte? Klla annnser på baksidan! INNEHÅLL Avdelningsuppgifter Ordföranden har rdet Anslagstavlan Repskapets budgetmöte Om du blir arbetslös Medlemsservice - försäkring. Mötesplanket

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr Helande & Själavård Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Nrr Vi har sett att de andliga ch själsliga behven i samhället ch i hela vår regin växer. Därför vill vi tydligare synligöra de möjligheter sm

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg Bakgrund Stjärnjuren har 2016 fått 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mt våld bland unga, sm en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete. Enligt överenskmmelse mellan Sundbybergs stad ch

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm 2014-02-28

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. För ett jämställt samhälle fritt från våld. Ängelholm 2014-02-28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelholm 2014-02-28 Inledning Kvinnojouren i Ängelholm har funnits för våldsutsatta kvinnor och deras barn sedan 1984. Under åren

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektin Vernica Gustafssn Mna Karlssn 1 Smittspårning teri ch praktik 2 Finns att beställa på scialstyrelsen.se, där finns den ckså sm PDF-fil

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK.

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK. Framtidens OBK För ungdmsverksamheten inm Onsala BK. Revisinslg: Versin Datum Författare Beskrivning 1.0 2013-02 Ftbllssektinen Dkument skapar Versin: 1.0 Framtidens OBK Sida 2 INNEHÅLL 1 VISION... 6 2

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Hovmantorp

Lokal utvecklingsplan för Hovmantorp www.helasverige.se/krnberg Lkal utvecklingsplan för Hvmantrp 2 UTVECKLINGSPLAN FÖR ETT ATTRAKTIVT HOVMANTORP Bakgrund till utvecklingsplanen EU-prjektet BALTSURD - Twn and Reginal Analyses Framtiden finns

Läs mer