Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014"

Transkript

1 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch planera hur man ska göra Gällivares landsbygd mer attraktiv för invånare, nyinflyttade ch turismen. Främst genm lika servicelösningar sm gör det attraktivare att leva på landsbygden, t.ex. affär, bussförbindelser, skla, ffentlig service etc. Detta med underlag för bygdens målgrupper i ålder ch intresse. En del av prjektet ska ckså undersöka ch identifiera möjligheter till nya prjekt med en gynnsam näringslivsutveckling på landsbygden inm turism, servicelösningar m.m Efter avslutat prjekt ska servicelösningar ha tagits fram ch delprjekt, vilka/vad berr på bygdernas engagemang, ha en klar handlingsplan ch ha startat. Bygderna ska ha funnit vilja ch engagemang till att frtsätta utveckla bygden tillsammans, på egen hand ch med visst frtsatt stöd från kmmun ch/eller i samverkan med andra ffentliga rganisatiner. Landsbygden ska känna förtrende för kmmunens tjänstemän ch arbetssätt. Innehållsförteckning 1. Mål & delmål s.1 2. Kmmunikatinsplan s Prjekt ch wrkshp s Aktiviteter s Prjektgranskning s.5 6. Landsbygdens invånare får rdet s Eknmisk uppföljning s Kmmande aktiviteter s Kvalitéts uppföljning s Bilagr 1-4

2 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Rapprtering 1. Mål & delmål 1. Planeringen följs tidsmässigt. Dck blev tidsplanen initialt framflyttad en månad pga. Inledande svårigheter att skapa engagemang från landsbygden. Därefter har majritet gått enligt planeringen ch alla planerade aktiviteter genmförda. 2. I målen har vi börjat bygga ch arbeta med arbetsgrupper vi trr kmmer leda till hållbart utvecklingsarbete även efter prjektets slut. 3. Huvudbudskapet är starkt på gång. Undersökning visar att fler flyttar ut på landsbygden än därifrån (sedan 1960-talet) ch att det nu endast finns fåtal lediga hus ch bende i överlag i alla Gällivares 6 bygder. Gällivares beflkning har ökat med 14 % senaste året, vilket ckså har gett psitiv beflkningsökning på landsbygden. 4. Bygder invånarna har börjat känna engagemang ch handlingskraft. Prjektets nya arbetssätt har fått upp intresset hs invånarna ch ökat självkänslan. 5. Alla delmålen har man börjat arbeta med ch de flesta med gtt resultat. Kmmunikatinen ch handlingsplanen att arbeta tillsammans för att få landsbygden att känna samhörighet med hela Gällivare måste vi arbeta hårdare med, då vi ej funnit det fungerande alternativet för detta ännu. 2. Kmmunikatinsplanen (bilaga 1). 1. Kmmunikatinsplanens strategi Strategin har ändrats efter tiden, då LUG-gruppen sm skulle arbeta med kmmunikatinen ut till byarna, inte höll de satta riktlinjer. Därför skapades Landsbygdsviljan där en liknande grupp, efter nya riktlinjer ch värdegrund, genmförde de flesta av de uppgifter sm var satta för LUG.

3 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni Den hållbara marknadsföringsplanen Är i frtfarande i startfasen inm sciala medier ch kmmunikatinsutveckling med t.ex. VGL. Se marknadsföringskanaler. 3. Marknadsföringskanaler Facebksida startat sm gett gda resultat med 411 gillar på 3 månader. Det har väckt mycket nyfikenhet även utanför kmmungränserna. Fler enskilda persner ch föreningar på landsbygden hör mer ch mer av sig för att marknadsföra m sina aktiviteter (https://www.facebk.cm/landsbygdicentrum?fref=ts). Kmmunens hemsida har utvecklats med str fördel för landsbygden. Det har framtagits en egen landsbygdssida där respektive bygd har fått en del sm ska byggas vidare på. Där finns nu grundläggande infrmatin m bygden tagen från bygdernas LUPar (sm även finns sm dkument på respektive del). Uppfölning blir att ge varje bygds del infrmatin sm kan nyttjas av besökare ch nyinflyttare för att lättare kmma in i samhälle, intresse ch umgänge. Ett nyhetsbrev med samma namn sm prjektet är skapad ch har gett ut ett nummer varje månad sedan april. Syfte att alla avsett ägande eller icke ägande av mdern teknik eller sciala medier ska kunna ta del av vad sm händer i prjektet ch på landsbygden. Den är kstnadsfri ch man prenumererar via pst eller epst, men finns ckså tillgänglig på Gällivare kmmuns hemsida. Prjektledare är redaktör ch har även beställt artiklar av jurnalist Mnika Nilssn (Mnikas skrivare). Denna tidsskrift går under samma värdegrund sm Landsbygds viljan ch innehåller nyheter, händelser, uppdaterad prjektinfrmatin ch även en krönika spalt där en blandad hp persner får skriva. Länstidningarnas vilja till samarbete är katastrfal! Det har varit mycket svårt för prjektet ch landsbygden över lag att väcka intresse hs länstidningarna. 4. Hantering av intressenter De medvetna Valfritt deltagande ger det psitiva resultatet. De aktiva Förutm på bygde- ch FLUP-möten har det varit svårt att hitta dem. De upprörda Riktlinjer ch regler (värdegrund) satta sm håller de upprörda under kntrll, men sm frtfarande är välkmna att delta i arbetsgrupperna. De inaktiva Facebk ch LIC-bladet ger dem chansen att följa ch vara med i arbetet.

4 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni Risker för prjektet Dåligt engagemang i bygderna i början av prjektet, pga. sämre kmmunikatin ch brist på system att kunna få ut rätt infrmatin till rätt persner. Landsbygdviljan har utvecklat detta uppåt ch LIC-bladet har gett en plattfrm man kan få reda på infrmatin både genm pst ch epst. Aktiviteter med gd kvalité! Känslan brtvald är inga prblem mellan bygderna då alla får samma infrmatin ch riktlinjer, men i jämförelse med tätrten är det missnöje. Missnöje ch vilja vid start, men efter riktlinjer ch ledarpsitin av prjektledare så fungerar nu arbetsutvecklingen bra. Behöver få med de kmmunala förvaltningsutsedda kntakttjänstemännen ch kntaktplitiker på resan för landsbygdens utveckling. Pga. sämre kmmunikatin enheter emellan gör att bygderna inte får svar på sina frågr, irritatin uppstår ch förtrendet för kmmunens tjänstemän svackar. 3. Prjekt & wrkshp 1. Kulturens prjekt Byakult, där Landsbygd i centrum var medfinansiär tillsammans med BUk, genmfördes ch visade sitt mycket gda resultat den 10 maj. Över 150 barn, ungdmar ch vuxna från landsbygden deltg i prjektet ch föreställningen Nära till ch långt ifrån. Samtidigt fylldes hela lkalen med föreningar, företag ch privatpersner från kmmunens 6 bygder ch ställde ut eller sålde hantverk ch prdukter. En flkfest för hela Gällivares landsbygd! Vi väntar nu på Barn, utbildning ch kultur (BUK) prjektrapprt ch utvärdering. Planer på uppföljning till ett årligt prjekt är på idéstadie. (Fler bilder se bilaga 2) 2. I wrkshp ch arenr har vi haft en Kick f med 4 föreläsare i lika kategrier. Grytgöls IK från Östergötland gav bästa möjliga inspiratin ch resultat m samarbete i en bygd ch synen på ideellt arbete. Med en str ds av humr ch bred östgötska tg Göran Gustavssn från föreningens styrelse, publiken med strm.

5 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Karin Axelssn Sciala servicepunkter i Skellefteå kmmun, liknande prjekt sm genmförts med gd vilja, engagemang ch resultat. Mrgan Bhman från Kalvträsk i Västerbtten eldsjälen ch kreatören sm visade att med humr ch en näve galenskap gör att man kan synas ch gör sig ett namn. Citerat Prjekten ska vara så galna att en nrmalt funtad människa aldrig skulle kmma på tanken till att göra dem. Bertil Degerlund från Hela Sverige ska leva Nrrbtten, infrmerade m hur de kan vara med ch påverka ch bidra till arbetet för att skapa hållbara servicepunkter på landsbygden. Från KICK OF 10 april med 4 föreläsare & 65 gäster. Bygderna hade bakat till alla, kmmunstyrelsens vice rdförande Birgitta Larssn invigde ch sedan var det invigningskväll till 100%. (Fler bilder se bilaga 3) 4. Aktiviteter Träffar ch aktiviteter under våren 2014 Intrduktin Dundret - Landsbygdens utvecklingsgrupp (LUG). Kvinnträff i Dkkas engagerade kvinnrs idéer på landsbygden Kulturprjekt - Byakult planering ch marknadsföring. Föreningsmässa Sjörparkens lkaler 22 mars, inf m prjektet. Möte Hela Sverige ska leva m piltprjekt Jämställdhet. Ullatti-visning ch infrmatinsträff KICK OF 10 april Dkkas-visning ch infrmatinsträff Byakult 10 Maj marknad, utställning, föreställning av landsbygden. Landsbygdsriksdag Gävlebrg Natinaldagsfirande tal ch nätverk. Infrmatinsträff/resa med VD Eva Olssn, VGL Länsstyrelsen Luleå - Kmmersiell service på landsbygden knferens presentatin av prjektet. Hela Sverige ska leva, länsstyrelsen, tillväxtverket ch kmmuner i reginen. Möten under våren 2014 Intrduktin Dundret LUG Kvinnträff Dkkas engagerade kvinnrs idéer på landsbygden. Landsbygdens utvecklingsgrupp träff Dkkas strategiplanering & översiktsplan

6 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Bygdemöten i Ullatti, Hakkas, Sutujärvi, Nattavaara ch Mettä Dkkas infrmatin m Landsbygd i centrum, strategier ch skapandet av Landsbygdsviljrna. FLUP träff 1 Ullatti, Hakkas, Sutujärvi Fördjupad lkal utvecklingsplan Del 1 FLUP träff 2 Ullatti, Hakkas, Sutujärvi Fördjupad lkal utvecklingsplan Del 2 Under ett prjektmöte har bl.a. innehållit: - Prjektstatus. - Kmmande aktiviteter ch strategier för dessa. - Skapande av idéer ch hur de kan/ska behandlas. - FLUP Del 1. Medvetenhet. Del 2. Framtidsvisin. Prjektgranskning Delas in i bedömning av prjektrisk ch bedömning av prjekt kvalité, framtagen utav Utvecklingsenhetens bedömningar.

7 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygdens invånare har rdet Till denna delrapprt har vi frågat en grupp blandade persner m deras intryck av prjektet hittills. Har det utvecklats någt, har det blivit några felsteg eller brister. Såhär resnerade dem: Eva Högman, Nattavaara Jag tycker att prjektet har sammanfört lika s.k. kategrier i bygden, t.ex. föreningar, privatpersner, affären. Det var ju innan ett påbörjat arbete, men nu har fått mer faktaunderlag m hur man ska få igång saker i bygden själva. Landsbygd i centrum har hjälpt ss att kmma fram till det, mycket mer än så har ju dck inte hunnit hända ännu. Maria Sätterqvist, InGellivare Landsbygden har hamnat i centrum syns på ett helt annat sätt. Psitiv anda, sciala medier ch flera arrangemang genm Landsbygd i centrum har gett ett rejält lyft! Annyma byar har kmmit ut ch berättar vad de gör ch vad sm erbjuds vilket lckar till sig fler inflyttare ch besökare. Bra jbbat! Martin Dyrlind, Skaul Min åsikt till prjektet är psitivt, det har börjat hända lite saker. Det har skapat en bättre sammanhållning i bygden eftersm representanter från alla byar är med i arbetsgruppen. Jag trr på att detta kan bli bra, ch sen är det bra att prjektledare Jennie är med på utvecklingsmötena ch kan styra upp det lite. Tre Henrikssn, Trasjärvi Det är jätterligt att vara med ch jbba i prjektet. Det känns för en gångs skull seriöst ch inte bara någt sm slängts ut till ss på landsbygden. Jag har själv fått en nytändning för mitt egna entreprenörskap en vilja. Tankar har dykt upp m att kanske ta tag i de möjligheter sm finns, för turism ch näringsliv på eget bevåg. Detta ckså på grund av att vår prjektledare Jennie har stark vilja ch är så driven. Hn är jättevälkmmen till ss! Anne-Maj Mickelssn, Ullatti Det känns bra att arbeta med Landsbygd i centrum ch det är rligt att få göra någnting sm är bra för vår bygd. Det är dck en nackdel att man kan känna sig begränsad ibland med tidsbrist ch medel. Då får det bli små steg när man egentligen vill ta stra. Det är rligt att vara med ch jbba i prjektet. Arvid Nrvall, Gällivare ungdmsråd Det är rligt att se att det äntligen satsas någt på landsbygden. Vi har inte sett så mycket av det innan. Vi har ju kmmit på deras evenemang ch de har vart kul! Str rs ifrån mig!

8 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Uppföljning Eknmisk uppföljning Eknmin håller sin linje. De större kstnaderna gick till KICK OF 10 april ch till medfinansieringen av kultursatsningen Byakult den 10 Maj. I övrigt har prjektet haft mindre kstnad för material ch marknadsföring samt resekstnader för besök ch möten ute i bygderna. I prjektet har fastställts ett regelverk m hur regler på hur budgetens medel ska användas. Det har varit önskemål m eknmisk hjälp vid bygdemöten. Vi har istället försökt vinkla den nya möjligheten m att kunna bygga upp det nya hållbara systemet där föreningar samarbetar ch/eller turas m att ansvara för bygdens tre möten. Detta har lett till gda resultat ch samarbetet har på vissa håll börjat ch på vissa håll utvecklats. Tänket har börjat förändras ch vi kmmer köra på i samma spår. (Se bilaga4) Så snart bygderna har genmfört en handlingsplan för vad resp. bygd vill satsa på för servicepunkt/prjekt/aktivitet, kmmer eknmiska medel ställas till förfgande. Kmmande aktiviteter Till hösten planeras för allmänhet ch/eller kntaktpersner: Inspiratinsknferens/studieresa i Gunnarsbyn för de startade Landsbygdsviljrna tillsammans med Gällivare kmmuns utvecklingsenhet. I syfte för att föra tanken vidare att det är priviligierat ch rligt att ha en plats i bygdens Landsbygdsvilja ch på så vis göra det hållbart. Brainstrming ch deltagande-kväll med turistchef ch VD för VGL Eva Olssn, sm ska infrmera ch spåna vidare på hur bygderna kan ha sin plats sm samarrangörer till Tmtarnas vinterspel i nvember. Inspiratinskväll för alla invånare på landsbygden ch i staden för att skapa samma effekter sm Kick f 10 april gav. För Utvecklingsenheten, kntaktplitiker, tjänstemän ch samarbetsparter Wrkshp för utvalda kntaktplitiker ch tjänstemän för strategiplanering m hur vi ska bemöta landsbygden, dess invånare ch förslag. Landasbygden har funnit viljan ch vill nu sätta igång utvecklingsarbetet ch för att inte lägga snavben på ss själva nu när vi börjar få fram ett nytt förtrende till kmmunen så behövs det en träff för att strategiskt prata ihp ss från kmmuntjänstemännens sida. Idéknferens med Utvecklingsenheten ch blandade tjänstemän från bland annat In Gellivare, Visit Gellivare Lapland, Företagsblaget ch Gällivare kmmun. Syftet är att på lugn basis med mycket fri-tanke-tid skapa nya idéer ch planer hur vii skulle kunna utveckla arbetet med ch mt landsbygden. Företagsfrukst, SNACK, på Företagsblaget där Landsbygd i centrums prjektledare pratar ch berättar m prjektet, mål, syfte, hur långt i arbetet vi kmmit ch vad sm kmma skall. Givetvis svarar på frågr ch tar emt idéer ch kritik.

9 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Kvalitetsuppföljning Utmaningen är att hålla uppe invånarnas nyfikenhet, vilja ch engagemang så att det inte rinner ut i sanden efter slutdatum i juni Vi kmmer behöva våra kllegr, kmmuntjänstemännen på förvaltningarna ch plitiker från kmmunstyrelsen sm visar sitt intresse ch att man lyssnar på landsbygdens idéer ch frågr. Kmmunens dåliga rykte är på väg att arbetas brt, men än så länge är det Utvecklingsenhetens arbete sm övertygat m detta ch snart kmmer kraven ch testen kmma från landsbygden för att se m resten av kmmunen ckså gör det. Vi kmmer arbeta för att frtsätta med bygdernas Landsbygdsviljr då det gett gda resultat av både närvar, engagemang ch förtrende. Hakkas-viljan Sutujärvi-viljan Ullatti-viljan Nattavaara-viljan Ovanstående viljr startade ch vi kmmer att verka för att skapa nya eller fler nätverk i Dkkas- ch Tjautjas bygden, för att även där få igång det påbörjade utvecklingsarbetet. Dck måste viljan kmma av sig själv ch är inget prjektet kmmer hinna ha tid med att dra fram. Vi arbetar med dem sm vill. Med fler wrkshps för Landsbygdsviljan kmmer dess platser kmmer det att bli ett privilegie att få sitta med i Gällivares Landsbygdsvilja. På så viss blir det hållbart ch en frtsättning efter prjekttidens slut. Med wrkshps för lika parter ch rganisatiner (VGL, FB, InGellivare m.fl.) i Gällivare får vi med ss hela kmmunen till att arbeta för ch med landsbygden. Det kmmer anrdnas aktiviteterna ch trycka på dess viktiga innebörd att våra kllegr, enhetschefer ch plitiker deltar på dessa Gärna av eget intresse ch initiativ, men framförallt att vara gda förebilder för resten av kmmunen. Att vi är en hel kmmun ch inte bara en stad. Marknadsföringen av landsbygden har ökat strt ch det kmmer vi frtsätta utveckla den vidare under hela prjekttiden. Hemsidan ska byggas på, facebksidan ska bli större ch förhppningar på att vi ska finna en hållbar framtid även för tidsskriften Landsbygd i centrum. Samarbete med Läns- ch lkaltidningarna hppas vi på kunna förbättra då de i nuläget dykt upp på två händelser av det sm skett i prjektet under 6 månader. Jennie Svenssn Prjektledare Landsbygd i centrum

10 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens

Nyckelfrågor TURISM. Webb-tv-sommar på camping.se. Experterna om turiståret 2009 och branschens TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksrganisatin www.scr.se www.camping.se 3 09 Årgång 4 Webb-tv-smmar på camping.se Experterna m turiståret 2009 ch branschens Nyckelfrågr Sveapanelen

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer