Omsorgsnämnden!!"#$%&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28"

Transkript

1 Omsrgsnämnden!!"#$%&

2 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig för sjuksköterska/rehabilitering ch kmmunens rehabverksamhet har inte varit föremål för någn enkätundersökning, varför de inte ingår i denna verksamhetsplan. Jag hänvisar till respektive verksamhetsplan för dessa funktiner. Frågr kring redvisningen kan ställas till undertecknad på tel eller e-pst: Pia Jelsn Resultatenhetschef

3 )*&)+),- ) Kvalitetsarbetet i Brlänge kmmun styrs genm kmmunfullmäktiges mål ch genm de inriktningsmål sm msrgsnämnden anger. Dessa mål säkras genm riktlinjer, rutiner ch det kvalitetssystem sm nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på scialstyrelsens föreskrifter m ledningssystem enligt SL ch LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genm enkäter till brukare/närstående ch persnal, insynsbesök ch klagmålshantering. För att ytterligare tydliggöra verksamheternas insatser samt vad burkare, anhöriga ch persnal kan förvänta sig kmmer nämnden att ta fram kvalitetsdeklaratiner. Omsrgsnämnden beslutade under hösten 2005 att påbörja enkätundersökningar bland brukare/anhöriga ch persnal inm äldre- ch handikappmsrgen. Mätningarna ska visa brukarnas/närståendes ch persnalens upplevelser av vård- ch msrgen. Genm mätningarna kan sedan enheterna se vilka pririteringar sm behöver göras. Resultat ch åtgärder ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning ch persnal. Enheternas mål ch pririteringar ska sedan redvisas för brukare ch närstående/gde män. Detta kan bl.a. ske genm anhörigträffar/brukarråd, infrmatinsmaterial eller på hemsidan. Enheternas pririteringar utifrån mål ch kvalitetsmätningar ska redvisas i en verksamhetsplan/kvalitetsredvisning (detta dkument). De insynsbesök sm nämndens ledamöter gör dkumenteras ch ska finnas tillgängliga på hemsidan ch på de enheter sm haft besök../$&$0 &-,*+$&$#&+#)+)&-#,0 &$#!*,) Det grundläggande mtivet för att kvalitetsredvisningar har införts är att redvisningarna skall fungera sm hjälpmedel att utveckla ch förbättra verksamheten. I kvalitetsredvisningen ska det tydligt framgå hur enheterna kntinuerligt följer upp ch utvärderar sina verksamheter. Enheterna ska även redvisa hur analysen av enkäterna har genmarbetats tillsammans med persnalgrupper samt vilka åtgärder sm planeras för att förbättra resultaten (bättre måluppfyllelse). Det är av str vikt att kvalitetsredvisningen är förankrad hs persnalen ch känd av brukarna/anhöriga. I kvalitetsredvisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande ch bemötande. Detta har under lång tid funnits med sm ledstjärnr ch genmsyrar verksamheternas alla mål. Enkäterna sm grundar sig på dessa tre begrepp återspeglar msrgsnämndens mål

4 &-#,0 &$#+)/0,$+) &#&)$,$+),&-#,0 &$&) Verksamheterna inm Vård ch gruppbstäder skall, inm ramen för scialtjänstlagen, häls- ch sjukvårdslagen samt LSS, ge människr de insatser ch det stöd sm behövs för att klara den dagliga livsföringen. Resultatenheten har en resultatenhetschef, två verksamhetschefer ch 14 enhetschefer ch ca 650 persnal. Inm resultatenheten finns 421 vårdplatser antingen sm permanenta platser eller sm krttidsplatser. Det finns 16 platser i dagliga verksamheter för dementa. Resultatenheten har även 13 tillfälliga vårdplatser på Oxen plan 2 ch Frnby. Ansvarsmråden Krttidsbende Utsikten, Bergeby Servicehus Hagbacksgården Sjukhemmet Hällsjöhemmet ch Gläntan Omsrgsbende Tunagården ch Åkershem Demensvård bestående av gruppbenden Ekxen, Bryggaren ch Vinkelhaken. Frm ¼ 2008 kmmer Hessegården att öppnas ch Bryggaren ch Vinkelhaken att flytta dit. Daglig verksamheter Pransesgården ch Fanjunkargården kmmer ¼ 2008 att flytta till Hessegården Sjuksköterskr i särskilt bende Utskrivningsklara Plverksamheten för hela vård- ch msrg Kmmunrehab: arbetsterapeuter, sjukgymnaster, syn- ch hörselinstruktör Behvsbedömarrganisatinen Persnliga mbud Detta är en sammanställning av resultatenhetens kvalitets/verksamhetsplaner. Persnalen i verksamheterna har varit delaktig i hög grad, dels med utsedda persnalrepresentanter, dels i diskussiner vid arbetsplatsträffar. &$"%#$,!&)&$&) Enheterna är stlta över Det man kan erbjuda sm är det lilla extra, såsm terapiverksamhet, samarbete med utrekrytering/servicegruppen, feriearbetare, gd utemiljö, gd sammanhållning ch kamratskap i persnalgrupperna. Den hemkänsla, gemenskap tryggheten man skapar ch att persnalen utgår från de bendes behv, önskemål ch dagsfrm

5 Vårdtyngdsmätningen för att bemanning ska bli ptimal utifrån brukarens behv. Friskvårdsarbetet sm genmförs inm resultatenheten. Persnal sm är prfessinella, självständiga, ansvarsfulla ch eknmiskt medvetna. Persnal sm är öppna ch uppfinningsrika inför lika behv ch prblem. Stlta över sin enhet ch det arbete man utför. Hög kmpetensnivå, flexibel persnalgrupp sm strävar mt samma mål Att man rganiserat jbbar med förbättringsarbete sm syftar till att knstant utmana det rådande nuläget. Många enheter deltar i lika prjekt sm påbörjats via kmpetensstegen ch stimulansmedel. %& )&-#,0 &$#+1 Bemöta människan med respekt ch serviceanda, skapa ett gtt samarbete, eknmisk medvetenhet ch att använda fantasin för att höja servicenivån. Att ge gd ch säker häls- ch sjukvård, vård ch msrg. Vi skall vara där behven av våra insatser är sm störst. Brukaren ska känna trygghet ch gemenskap, brukaren skall få ett värdigt bemötande samt ges möjlighet till inflytande. Vi ska medverka till ett bra bende i en trygg ch trivsam miljö. Se till att den bendes persnliga integritet tillgdses. Det är en utmaning att rörligt ch fantasifullt använda de resurser sm finns ch på bästa sätt tillgdse den enskildes behv av hjälp ch stöd. 0!&$&)# $&-*+) Nedan presenteras de utbildningar där flest persnal deltagit. Förutm detta har enstaka persnal gått ett strt antal andra utbildningar. Olika demensutbildningar Handledarutbildning för baspersnal ch chefer (VFU) Friskvårdsinspiratörsutbildning Läkemedelsutbildning Arbetsmiljöutbildning GAM Utbildning till undersköterskr Gemensam värdegrund Brandutbildning, hjärtlungutbildning Ledarskapsutbildning för enhetschefer ch verksamhetschefer

6 -)0 + Antal vpl Platskstnad Omsrgsbende 154 ca Sjukhem 114 ca Demensbende 51 ca Krtidsbende/vård 25 ca Ordinärt bende/ledsagning ca tim Dagverksamhet 16 vpl ca

7 &-#,0 &$#0 * All verksamhet i kmmunen skall bedrivas utifrån en gemensam grund ch med utgångspunkt från kmmunfullmäktiges sex pririterade inriktningsmål. Målen uttrycker kmmunens vilja när det gäller rtens utveckling ch vad förtrendevalda ch anställda gemensamt skall stäva efter att uppnå. För att säkerställa att kmmunfullmäktiges övergripande inriktningsmål uppnås har msrgsnämnden tagit fram strategiska mål sm ska ange den långsiktiga inriktningen för verksamheten. Dessutm har resultatmål/effektmål tagits fram sm anger de effekter sm skall uppnås i verksamheten för brukarna. Enheterna ska sedan i sina verksamhetsplaner knkretisera vad sm skall göras det närmste året för att förbättra resultaten utifrån målen ch kvalitetsmätningen. Enhetschef/er tillsammans med persnalen skriver pririteringar utifrån mål ch resultat i kvalitetsmätningen efter respektive mätmråde (trygghet, inflytande ch bemötande). Därefter skriver resultatenhetschefen prduktinsmål för hela sin enhet. Brlänge är en attraktiv rt för bende, företagande ch besök Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- ch hjälpinsatser sm ger gda förutsättningar för ett väl fungerande ch tryggt liv. Verksamhet av gd kvalitet ska erbjudas de äldre ch funktinshindrade. Hemsidan ska innehålla tydlig infrmatin m äldre- ch handikappmsrgen. Den enskilde eller dennes företrädare ska i ökad utsträckning veta vad den utsedda kntaktpersnalen/näransvarige kan/ska hjälpa till med. Antalet bendeplatser i äldre- ch handikappmsrgen ska öka. Stöd- ch hjälpinsatser för dem sm vårdar anhöriga ska förbättras. Infrmatinen på hemsidan m äldre- ch handikappmsrgens verksamheter ska förbättras ch utökas. Tydliggöra kntaktpersnalens uppdrag ch infrmatinen m kntaktmannaskap ska förbättras till brukarna på lika sätt. De beslutade ch genm avtalet reglerade öppnandet av nya vårdplatser, kmmer att starta upp enligt avtal

8 Resultatenheten har via stimulansmedel startat ett demensteam sm nu är permanentat. Demensteamets uppgift förutm att hjälpa den dementa är att stödja den anhörige. Speciellt utbildade sjuksköterskr arbetar mt de demenssjuka på de särskilda bendena, men ckså med stöd åt anhöriga ch persnalen. Resultatenheten har en verksamhetschef sm är ansvarig för infrmatinen ch sm sitter med i den gruppen sm leds av beställarens IT ansvarig. Brlängebrna, näringslivet ch besökare får rätt service med gd kvalitet Det ska finnas benden med speciella inriktningar sm kan tillgdse skiftande behv. Brlängebrna ska ges möjlighet att påverka hur beviljade insatser utförs. Verksamheten sm rör myndighetsutövning ska tillförsäkra brlängebrna en rättssäker handläggning. Äldres psyksciala förhållanden ch livskvalitet ska förbättras. Brlängebrna ska få ett gtt bemötande. Brlängebns upplevelse av att insatserna utförs flexibelt ch utifrån den enskildes önskemål ska öka. Högst fem prcent av alla ärenden sm rör myndighetsutövning ch sm ska beslutas av arbetsutsktt får återremitteras till handläggaren. Genm inrättande av träffpunkt för äldre ch deras anhöriga samt till persner med psykiska ch fysiska funktinshinder ges ökade möjligheter till stimulans ch innehåll i vardagen. Minst 90 prcent av brukarna ska uppleva att de får ett gtt bemötande. Den enskilde ch vid behv den anhörige ska alltid vara delaktig i den individuella plan sm ska finnas hs alla brukarna. Alla ärenden granskas först av enhetschefen innan rdförandeberedningen ch därefter granskas ärendena av rdförandeberedningen innan arbetsutskttet. Enkäten visar att resultatenheten har höga medelvärden på bemötandefrågrna, men når inte upp till 90 %. Det ser lika ut i verksamheterna, men är ständigt en fråga sm ska belysas i alla diskussiner kring kntakterna med brukarna

9 Brlänge är en miljökmmun sm vågar gå före Alla verksamheter ska påbörja arbetet med att införliva handlingsplaner enligt det nya miljöledningssystemet. Ökad användning av eklgiskt dlade ch rättvisemärkta prdukter i verksamheterna. Användningen av planeringsverktyg för att genmföra resr i hemtjänsten så effektivt sm möjligt ska öka. Alla verksamheter ska alltid beakta de eklgiskt dlade ch rättvisemärkta prdukterna vid inköp till verksamheterna. Kmmunen är en attraktiv arbetsplats Anställda i äldre- ch handikappmsrgen ska ha kmpetens sm svarar mt de krav sm verksamheten ställer. Jämställdhet ska prägla äldre- ch handikappmsrgens verksamheter. Verksamheterna ska inm ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet. Persnalen ska genm frtbildning få ökad kmpetens. Andelen män ska öka i verksamheterna. Andelen anställda med utmnrdisk bakgrund ska öka. Det görs årligen en utbildningsplan för resultatenheten där behv ch önskemål från verksamheterna m utbildning. Vid annnsering påpekas alltid att vi gärna ser män sm sökande. Kmmunens utredare/utvecklare i integratinsfrågr är på arbetsplatsträffarna ch infrmerar ch samtalar kring integratinsfrågrna

10 Kmmunen har en sund eknmi Tilldelade resurser nyttjas maximalt för att ge en gd vård ch msrg. Verksamheterna ska utöka användningen av planeringsverktyg för bästa resursutnyttjande. Minst fyra gånger per år ska all persnal få en genmgång av den egna verksamhetens eknmiska förutsättningar. Alla verksamheter mäter vårdtyngden ch fördelar m persnalen när utrymme finns för detta. Persnalen får på arbetsplatsträffarna, infrmatin m det eknmiska läget i verksamheten

11 &**/(-,*+$&$##%-+) )-%$$+**" -,& Enkäter kmmer att lämnas ut till brukarna. Om en brukare inte själva kan fylla i enkäten får en anhörig eller annan företrädare hjälpa till. Vem sm fyllt i enkäten kmmer att redvisas i enkäten. Svaren i enkäten kmmer att rangrdnas på en skala från 1-5 där 1 innebär att brukaren inte instämmer alls ch 5 innebär att brukaren instämmer helt. )-%$$+**)%#$&)& I de fall då brukaren inte själv kan besvara enkäten delas en närståendeenkät ut. Lika sm brukarenkäten rangrdnas svaren på en skala från 1-5. Det är enhetscheferna ute på bendena sm avgör m brukaren kan svara själv eller tillsammans med en närstående/gd man eller m det endast ska ges en enkät till närstående/gd man. Det ges aldrig en enkät till både brukare ch närstående. )-%$$+**!&#),*&) Persnalen får en egen enkät ch svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande ch bemötande. Persnalenkäten är inte en enkät m persnalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. Arbetsgången innebär att persnalen i arbetslaget enskilt tar ställning till varje fråga i enkäten. Sm ett resultat av persnalens egenbedömning ges varje målmråde ett värde mellan 1-5. Frågrna är lika sm de sm brukarna ch närstående/gd man får men mskrivet ur ett persnalperspektiv

12 &(0 )+),!!)$$&# *$,$2,&),0 *!!/.**&*#&3,#/&-&)# % 80% 60% 40% 20% 0% Brukare Närstående Persnal,#/&-&)# Brukare: På demensbenden kan ingen svara på enkäten ch på vissa är det så få sm kan svara att resultatet inte är statistiskt tillförlitligt. Med tanke på det är svarsfrekvensen ganska gd. Närstående/Anhörig eller gd man Här har det sjunkit vilket kan ber på flera lika saker tex många brukare har gd man ch de är inte så insatta så att de kan svara på frågrna, mångas anhöriga är gamla ch kan inte besöka sina nära så fta. Här behöver verksamheten infrmera m vikten av att man svarar på enkäten ch vad den ska användas till. Persnal: Svarsfrekvensen har ökat ch det berr på enhetschefernas infrmatin m varför det är så viktigt att man svarar på enkäten ch att ckså enhetscheferna ger ut enkäterna ch tar in dem på tex ett arbetsplatsmöte

13 ! "!!"#$%& #! -,&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,76 3,42 1) Jag trivs i mitt bende. 4,14 3,99 2) Jag vet vem sm är min kntaktpersn. 3,79 3,41 3) Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. 3,51 3,07 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. 3,54 3,07 5) Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges. 3,80 3,56 %#$&)&&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,90 3,84 1) Jag upplever att min närstående trivs i sitt bende. 4,12 4,19 2) Jag vet vem sm är min närståendes kntaktpersn. 4,67 4,48 3) Jag vet vad kntaktpersnen kan/ska hjälpa min närstående med. 4,07 3,98 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m min närståendes behv. 3,44 3,29 5) Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges till min närstående. 3,21 3,26 &#),*&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,93 3,94 1) Jag upplever att brukarna trivs i sitt bende. 3,89 3,93 2) Jag anser att brukarna/närstående är infrmerade m vem sm är deras kntaktpersn. 4,43 4,40 3) Jag vet vad kntaktpersnen kan/ska hjälpa brukarna med. 4,42 4,51 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m brukarnas behv. 3,69 3,61 5) Jag anser att brukarna blir infrmerade m vilka medicinska insatser sm ges. 3,23 3,

14 .&$#/45 6 Trygghet snitt Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges Jag trivs i mitt bende. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med

15 !!#&# *$,$/($.&$#/),4 Brukare Närstående Persnal Jag trivs i mitt bende. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv.!!#&# *$,$/($.&$#/),6 Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges. Brukare Närstående Persnal Jag trivs i mitt bende. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges

16 &(0 )+),&# *$,$&$/(7 '8 Detta anser bende, närstående ch persnal m: Generellt har frågrna fått ett sämre resultat för brukarna ch nästan samma resultat för närstående ch persnalen. Försämringen i resultatet gällande brukarna är inte strt ch kpplat till kunskapen m kntaktpersnen ch vikariernas kunskap m behven hs brukaren. Det är naturligtvis allvarligt ch manar till att man ute i verksamheterna måste ägna str vikt vid trygghetsfrågrna. 1) Trivsel i bendet Man trivs bra i bendet ch resultatet är högt. Persnalen har någt lägre resultat än bende ch närstående. Sm persnal lägger vi ng våra egna värderingar i hur man vill b. 2) Vetskap m vem sm är kntaktpersn Frtfarande höga siffrr för närstående ch persnal men försämrade för brukarna. Flera har påpekat att många bende inte har uppfattat kntaktpersn ch dess arbetsuppgifter. Här behövs mer upprepad infrmatin ch ckså att det finns anslaget i bendes rum/lgh m vem sm är kntaktpersn ch dess arbetsuppgifter. 3) Den hjälp sm kntaktpersnen kan/ska hjälpa de bende med Samma mönster sm van. 4) Infrmatinen till vikarier m de bendes behv Här har resultat försämrats ch är alldeles för lågt. Några enheter påpekar att det varit många vikarier på enheterna ch vikarierna kan aldrig ha den kunskap sm rdinarie persnal har m de bende. Däremt måste man utveckla rapprteringssystemen så att vikarierna får den infrmatinen man behöver ha för att kunna utföra sitt arbete med gd kvalitet. 5) Infrmatinen m medicinska insatser Ett någt sämre resultat ch man kmmer i många verksamheter, att tillsammans med sjuksköterskerganisatinen, jbba med hur man för ut infrmatin till de bende

17 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Arbeta vidare med SOL dkumentatinen så att vikarier enklare kan läsa sig till den bendes behv. Detta ska göras genm att all persnal ska få mer kunskap i vikten av att dkumentera, hur man ska dkumentera ch att läsa den dkumentatin sm finns. Resultat: Resultatet är försämrat vilket tyder på att man inte lyckats med detta mål Se över intrduktinsprgrammen för vikarier/nyanställda. Resultat: Det gjrdes ett nytt intrduktinsprgram inför smmaren 2007 men det behöver ytterligare förbättras ch det gör man till smmaren Tillsammans arbeta fram en rutin för infrmatin m medicinska insatser. När/hur/från vem ch till vem infrmatinen ska ges. Resultat: Den rutinen finns på några verksamheter men behöver implementeras ckså på övriga verksamheter. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Arbeta vidare med kntaktpersnalens uppgifter ch föra ut infrmatinen till brukarna. Arbeta vidare med infrmatinsöverföring till vikarierna, så de kan utföra sitt arbete med gd kvalitet. Sjuksköterskerganisatinen ch övriga verksamheter tar fram rutiner för hur infrmatinen m medicinska insatser når ut till brukare, närstående ch persnal

18 *!!/.**&*#&%**,)& '7 /(!!"#$%& # () *+,) -!. $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,71 3,61 1) Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. 3,80 3,79 2) Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. 3,87 3,82 3) Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,42 4,31 4) Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. 3,93 3,71 5) Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag). 2,51 2,42 ) $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,89 3,90 1) Jag har inflytande över hur mvårdnaden av min närstående ska utföras. 3,57 3,38 2) Min närstående får delta i aktiviteter utifrån hans/hennes intressen/förmåga. 3,99 3,80 3) Min närstående får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,41 4,32 4) Jag vet vem jag ska vända mig till m min närståendes behv förändras. 4,47 4,36 5) Jag vet att det finns en blankett där jag/min närstående kan framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag). 3,02 3,66 $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,85 3,97 1) Jag frågar brukaren ch/eller närstående hur hjälpen ska utföras. 3,84 3,93 2) Jag anser att brukaren har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån hans/hennes intressen/förmåga. 3,37 3,55 3) Jag anser att brukarna får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,44 4,51 4) Jag anser att brukarna ch/eller närstående är infrmerade m vem de ska vända sig till m deras behv förändras. 5) Jag anser att brukarn ch/eller närstående vet att de kan framföra klagmål på särskild blankett (synpunkter ch förbättringsförslag). 4,13 4,23 3,46 3,

19 )/*.$,)&/ Inflytande snitt 5 Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag) Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna

20 !!#&# *$,$/(+)/*.$,)&/),4 5 Brukare Närstående Persnal Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag).!!#&# *$,$/(+)/*.$,)&/),6 Brukare Närstående Persnal Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag)

21 &(0 )+), &# *$,$&$ /( '7 '8 Generellt är det ungefär samma resultat sm 2006 ch resultaten är relativt höga. 1) Inflytandet över mvårdnaden Värdena är höga men persnalen behöver alltid samtala kring att de alltid ch då det är möjligt, fråga brukarna m hur man vill ha hjälpen utförd. Många brukare kan inte själva svara ch då är levnadsberättelser ch gd kntakt med anhöriga viktigt. 2) Möjligheten att delta i aktiviteter utifrån intresse/förmåga Persnalen anser i högre grad än närstående ch brukare att brukarna inte har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån intresse/förmåga. Det speglar kanske persnalens egna förväntningar ch viljan att alltid göra mer. Många brukare kan inte svara på frågan eller ge uttryck för sina önskemål ch ckså då blir levnadsberättelser ch kntakten med anhöriga viktig. 3) Hjälp/stöd vid måltiderna Mycket höga värden vilket tyder på att brukaren nästan alltid får det stöd man behöver. 4) Vetskap m vem de ska vända sig till m behvet ändras. Höga värden för närstående ch persnal. Brukarna har nära ch daglig kntakt med persnal, där man trligen för fram de behv sm dyker upp 5) Blankett för att framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag) Denna fråga får sm tidigare år låga värden. Man har jbbat med detta under 2006 ch har för närstående ch persnal ökat värdet men minskat för brukarna. Vi måste frtsätta att jbba med infrmatinen ut till alla grupper. Viktigt är att infrmera varför det är så viktigt att få in synpunkter ch förbättringsförslag!

22 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Enhetschefen ska infrmera all persnal m blanketten Synpunkter ch förbättringsförslag. Bende ch anhöriga skall få infrmatin genm att blanketten delas ut tillsammans med ett följebrev sm förklarar vad sm händer med den inlämnade blanketten. Resultat: Vi har inte lyckats med detta trts att många verksamheter jbbat aktivt med detta. Omsrgs/rehabplan upprättas för nyinflyttade bende. Planen upprättas i samverkan mellan kntaktpersn, brukare/närstående. Den tar upp hur var ch en vill ha sin mvårdnad utförd, sätter upp mål för vistelsen samt önskemål m de aktiviteter man vill delta i. Resultat: Persnlen har förbättrat de resultat sm tyder på delaktighet ch individuella planer men inte närstående ch brukare. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Klagmålsblanketten måste under 2008 bli känd för alla parter. Hur hjälpen skall utföras ch delaktigheten i detta måste man arbeta vidare med. Att brukare, anhöriga ch persnalen, blir mer överens m vilka aktiviteter brukaren har intresse/förmåga att delta i

23 *!!/.**&*#&%**,)& 9 /(!!: "#$%& #.! /,) -!. $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,21 4,12 1) Jag känner mig respekterad av persnalen. 4,29 4,37 2) Jag känner att persnalen har tid med mig. 3,69 3,63 3) Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. 4,32 4,20 4) Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. 4,39 4,12 5) Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får. 4,35 4,28 ) $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,18 4,05 1) Jag anser att persnalen bemöter min närstående med respekt. 4,56 4,47 2) Jag upplever att persnalen har tid med min närstående. 3,68 3,60 3) Min närstående får lätt kntakt med persnalen när han/hn så önskar. 4,05 3,83 4) Jag upplever att persnalen förstår min närståendes behv. 4,28 4,15 5) Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad sm min närstående får. 4,34 4,17 $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,09 4,20 1) Jag bemöter brukarna med respekt. 4,90 4,90 2) Jag anser att jag har tid för brukarna. 3,08 3,30 3) Jag anser att det är lätt för de bende att kmma i kntakt med persnalen. 4,12 4,29 4) Jag anser att jag lyssnar ch förstår brukarnas behv. 4,49 4,50 5) Jag anser att de bende är nöjda med den hjälp/mvårdnad de får. 3,87 4,

24 &0 ($,)&/45 6 Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får. Bemötande snitt Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver

25 !!#&# *$,$/("&0 ($,)&/),4 Brukare Närstående Persnal Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får.!!#&# *$,$/("&0 ($,)&/),6 Brukare Närstående Persnal Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får

26 &(0 )+), &# *$,$&$ /( 9 '8 Generellt är resultatet frtfarande högt men det har minskat någt för närstående ch brukare Detta anser bende, närstående ch persnal m: 1) Respektfullt bemötande mt de bende Det är höga värden på denna fråga från alla parter. Det är i mötet mellan människr man skapar kvalitet! Trts dessa resultat måste man hela tiden samtala kring bemötandefrågr i alla frum. Inför 2008 kmmer vi på lika sätt att arbeta med etiska frågeställningar. 2) Tid med de bende I detta frågebatteri är det tiden sm får lägsta resultatet. Det säger en del m möjligheten till att alla ska vara nöjda med den tid man får eller kan ge. Värdet för persnalen har ökat men en liten minskning för närstående ch brukarna. Verksamheterna måste hela tiden, utifrån vårdtyngdsmätningarna, mfördela persnalen så den finns där behven är sm störst. 3) Möjligheten att få kntakt med persnalen Värdet för persnalen har ökat men en liten minskning för närstående ch brukarna. På alla särskilda benden finns persnal dygnet runt. Belastningen ser lika ut under dygnet. Det gäller att fördela persnalen så de finns när behven är sm störst. Det kan ändras över tid ch då måste vi ckså kunna fördela m resurserna. 4) Förståelsen för de bendes behv Det är höga värden på denna fråga hs alla grupperna. Persnalen kännedm m brukarna är gd. För de sm inte själva kan uttrycka sig, blir levnadsberättelser ch kntakten med anhöriga viktig. 5) Hjälp/mvårdnad sm de bende får Liksm tidigare år har brukarna ch närstående höga värden ch persnalen någt lägre, även m de är högre än tidigare år. Att vara nöjd med den hjälp/mvårdnad man får ch ger, är en huvudfråga för resultatenheten ch vi ska ständigt sträva mt högre värden!

27 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Hagbacksgården kmmer att arbeta med att förbättra fördelningen av persnaltimmar genm att göra mer detaljerade arbetsblad där insats tiden är inlagd. Resultat: Man har inte fullt ut klarat detta mål under året. Se över kedjan från det att ett läkemedel dispenseras till att den når den bende, vilka risker eller mment finns på vägen sm gör att det kan bli fel. Resultat: Vi inför nu DsiDag på Hällsjöhemmet vilket minimerar risken för att det kan bli fel. Vid de planerade värdegrundsdagarna, klargöra vilket uppdrag man har sm persnal ch vilka uppgifter sm ligger utanför vårt uppdrag. Resultat: All persnal på Gläntan, Bergeby, Utsikten ch Åkershem har varit på dagar för att diskutera dessa frågr. Det har varit lika upplevelser av dessa frågr men jag trr ändå att det hs många har varit nyttiga diskussiner m vilket uppdrag vi har sm persnal. Efter att ny brukare flyttat in, erbjuda samtal med närstående efter 3 månader för att fånga upp synpunkter. Resultat: Åtagandet är uppfyllt. Titta över arbetsrutiner ch arbetsuppgifter för att få en jämnare arbetsfördelning under dygnet ch kanske få mer tid till aktiviteter. Resultat Målen delvis uppfyllda. I de arbetsgrupper där schemat ändrats så att man är fler persnal på eftermiddagarna har arbetstempt blivit lugnare ch arbetsuppgifterna bättre fördelade under dagen. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Arbeta vidare med infrmatin kring Kntaktmannaskapet till alla parter. Genm samarbete med sjuksköterskerganisatinen utveckla rutinerna kring medicinsk infrmatin Utveckla rutiner så att vikarierna får den infrmatin de behöver för att genmföra sitt uppdrag

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete.

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete. Checklista för kvalitetssäkring av jämställdhetsarbete Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsfrmuleringar ch uppföljningsrutiner i sklans jämställdhetsarbete. Intrduktin:

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7

4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7 4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLNTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- ch msrgskntret Jhanna Bång 2015-05-18 Sidan 1 av 2 Dnr 2015/0187 VON-4 Diariekd: 719 Vård- ch msrgsnämnden Teritaluppföljning 1 - Verksamhet ch kvalitet Förslag

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad Delrapprt utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi ch sjukgymnastik, ReK Sjuhärad Brås den 30 december 2008 Angela Bångsb Leg.arbetsterapeut/prjektledare ÄldreVäst Sjuhärad Sammanfattning av hur

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro Lkalt prgram för samrdnad vård ch msrg kring persner med demenssjukdm samt stöd till deras anhöriga i Upplands Br Upprättat av Kungsängens Vårdcentral, Capi Vårdcentral Br Minnesmttagning på Jakbsbergsgeriatriken

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer