Omsorgsnämnden!!"#$%&

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28"

Transkript

1 Omsrgsnämnden!!"#$%&

2 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig för sjuksköterska/rehabilitering ch kmmunens rehabverksamhet har inte varit föremål för någn enkätundersökning, varför de inte ingår i denna verksamhetsplan. Jag hänvisar till respektive verksamhetsplan för dessa funktiner. Frågr kring redvisningen kan ställas till undertecknad på tel eller e-pst: Pia Jelsn Resultatenhetschef

3 )*&)+),- ) Kvalitetsarbetet i Brlänge kmmun styrs genm kmmunfullmäktiges mål ch genm de inriktningsmål sm msrgsnämnden anger. Dessa mål säkras genm riktlinjer, rutiner ch det kvalitetssystem sm nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på scialstyrelsens föreskrifter m ledningssystem enligt SL ch LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genm enkäter till brukare/närstående ch persnal, insynsbesök ch klagmålshantering. För att ytterligare tydliggöra verksamheternas insatser samt vad burkare, anhöriga ch persnal kan förvänta sig kmmer nämnden att ta fram kvalitetsdeklaratiner. Omsrgsnämnden beslutade under hösten 2005 att påbörja enkätundersökningar bland brukare/anhöriga ch persnal inm äldre- ch handikappmsrgen. Mätningarna ska visa brukarnas/närståendes ch persnalens upplevelser av vård- ch msrgen. Genm mätningarna kan sedan enheterna se vilka pririteringar sm behöver göras. Resultat ch åtgärder ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning ch persnal. Enheternas mål ch pririteringar ska sedan redvisas för brukare ch närstående/gde män. Detta kan bl.a. ske genm anhörigträffar/brukarråd, infrmatinsmaterial eller på hemsidan. Enheternas pririteringar utifrån mål ch kvalitetsmätningar ska redvisas i en verksamhetsplan/kvalitetsredvisning (detta dkument). De insynsbesök sm nämndens ledamöter gör dkumenteras ch ska finnas tillgängliga på hemsidan ch på de enheter sm haft besök../$&$0 &-,*+$&$#&+#)+)&-#,0 &$#!*,) Det grundläggande mtivet för att kvalitetsredvisningar har införts är att redvisningarna skall fungera sm hjälpmedel att utveckla ch förbättra verksamheten. I kvalitetsredvisningen ska det tydligt framgå hur enheterna kntinuerligt följer upp ch utvärderar sina verksamheter. Enheterna ska även redvisa hur analysen av enkäterna har genmarbetats tillsammans med persnalgrupper samt vilka åtgärder sm planeras för att förbättra resultaten (bättre måluppfyllelse). Det är av str vikt att kvalitetsredvisningen är förankrad hs persnalen ch känd av brukarna/anhöriga. I kvalitetsredvisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande ch bemötande. Detta har under lång tid funnits med sm ledstjärnr ch genmsyrar verksamheternas alla mål. Enkäterna sm grundar sig på dessa tre begrepp återspeglar msrgsnämndens mål

4 &-#,0 &$#+)/0,$+) &#&)$,$+),&-#,0 &$&) Verksamheterna inm Vård ch gruppbstäder skall, inm ramen för scialtjänstlagen, häls- ch sjukvårdslagen samt LSS, ge människr de insatser ch det stöd sm behövs för att klara den dagliga livsföringen. Resultatenheten har en resultatenhetschef, två verksamhetschefer ch 14 enhetschefer ch ca 650 persnal. Inm resultatenheten finns 421 vårdplatser antingen sm permanenta platser eller sm krttidsplatser. Det finns 16 platser i dagliga verksamheter för dementa. Resultatenheten har även 13 tillfälliga vårdplatser på Oxen plan 2 ch Frnby. Ansvarsmråden Krttidsbende Utsikten, Bergeby Servicehus Hagbacksgården Sjukhemmet Hällsjöhemmet ch Gläntan Omsrgsbende Tunagården ch Åkershem Demensvård bestående av gruppbenden Ekxen, Bryggaren ch Vinkelhaken. Frm ¼ 2008 kmmer Hessegården att öppnas ch Bryggaren ch Vinkelhaken att flytta dit. Daglig verksamheter Pransesgården ch Fanjunkargården kmmer ¼ 2008 att flytta till Hessegården Sjuksköterskr i särskilt bende Utskrivningsklara Plverksamheten för hela vård- ch msrg Kmmunrehab: arbetsterapeuter, sjukgymnaster, syn- ch hörselinstruktör Behvsbedömarrganisatinen Persnliga mbud Detta är en sammanställning av resultatenhetens kvalitets/verksamhetsplaner. Persnalen i verksamheterna har varit delaktig i hög grad, dels med utsedda persnalrepresentanter, dels i diskussiner vid arbetsplatsträffar. &$"%#$,!&)&$&) Enheterna är stlta över Det man kan erbjuda sm är det lilla extra, såsm terapiverksamhet, samarbete med utrekrytering/servicegruppen, feriearbetare, gd utemiljö, gd sammanhållning ch kamratskap i persnalgrupperna. Den hemkänsla, gemenskap tryggheten man skapar ch att persnalen utgår från de bendes behv, önskemål ch dagsfrm

5 Vårdtyngdsmätningen för att bemanning ska bli ptimal utifrån brukarens behv. Friskvårdsarbetet sm genmförs inm resultatenheten. Persnal sm är prfessinella, självständiga, ansvarsfulla ch eknmiskt medvetna. Persnal sm är öppna ch uppfinningsrika inför lika behv ch prblem. Stlta över sin enhet ch det arbete man utför. Hög kmpetensnivå, flexibel persnalgrupp sm strävar mt samma mål Att man rganiserat jbbar med förbättringsarbete sm syftar till att knstant utmana det rådande nuläget. Många enheter deltar i lika prjekt sm påbörjats via kmpetensstegen ch stimulansmedel. %& )&-#,0 &$#+1 Bemöta människan med respekt ch serviceanda, skapa ett gtt samarbete, eknmisk medvetenhet ch att använda fantasin för att höja servicenivån. Att ge gd ch säker häls- ch sjukvård, vård ch msrg. Vi skall vara där behven av våra insatser är sm störst. Brukaren ska känna trygghet ch gemenskap, brukaren skall få ett värdigt bemötande samt ges möjlighet till inflytande. Vi ska medverka till ett bra bende i en trygg ch trivsam miljö. Se till att den bendes persnliga integritet tillgdses. Det är en utmaning att rörligt ch fantasifullt använda de resurser sm finns ch på bästa sätt tillgdse den enskildes behv av hjälp ch stöd. 0!&$&)# $&-*+) Nedan presenteras de utbildningar där flest persnal deltagit. Förutm detta har enstaka persnal gått ett strt antal andra utbildningar. Olika demensutbildningar Handledarutbildning för baspersnal ch chefer (VFU) Friskvårdsinspiratörsutbildning Läkemedelsutbildning Arbetsmiljöutbildning GAM Utbildning till undersköterskr Gemensam värdegrund Brandutbildning, hjärtlungutbildning Ledarskapsutbildning för enhetschefer ch verksamhetschefer

6 -)0 + Antal vpl Platskstnad Omsrgsbende 154 ca Sjukhem 114 ca Demensbende 51 ca Krtidsbende/vård 25 ca Ordinärt bende/ledsagning ca tim Dagverksamhet 16 vpl ca

7 &-#,0 &$#0 * All verksamhet i kmmunen skall bedrivas utifrån en gemensam grund ch med utgångspunkt från kmmunfullmäktiges sex pririterade inriktningsmål. Målen uttrycker kmmunens vilja när det gäller rtens utveckling ch vad förtrendevalda ch anställda gemensamt skall stäva efter att uppnå. För att säkerställa att kmmunfullmäktiges övergripande inriktningsmål uppnås har msrgsnämnden tagit fram strategiska mål sm ska ange den långsiktiga inriktningen för verksamheten. Dessutm har resultatmål/effektmål tagits fram sm anger de effekter sm skall uppnås i verksamheten för brukarna. Enheterna ska sedan i sina verksamhetsplaner knkretisera vad sm skall göras det närmste året för att förbättra resultaten utifrån målen ch kvalitetsmätningen. Enhetschef/er tillsammans med persnalen skriver pririteringar utifrån mål ch resultat i kvalitetsmätningen efter respektive mätmråde (trygghet, inflytande ch bemötande). Därefter skriver resultatenhetschefen prduktinsmål för hela sin enhet. Brlänge är en attraktiv rt för bende, företagande ch besök Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- ch hjälpinsatser sm ger gda förutsättningar för ett väl fungerande ch tryggt liv. Verksamhet av gd kvalitet ska erbjudas de äldre ch funktinshindrade. Hemsidan ska innehålla tydlig infrmatin m äldre- ch handikappmsrgen. Den enskilde eller dennes företrädare ska i ökad utsträckning veta vad den utsedda kntaktpersnalen/näransvarige kan/ska hjälpa till med. Antalet bendeplatser i äldre- ch handikappmsrgen ska öka. Stöd- ch hjälpinsatser för dem sm vårdar anhöriga ska förbättras. Infrmatinen på hemsidan m äldre- ch handikappmsrgens verksamheter ska förbättras ch utökas. Tydliggöra kntaktpersnalens uppdrag ch infrmatinen m kntaktmannaskap ska förbättras till brukarna på lika sätt. De beslutade ch genm avtalet reglerade öppnandet av nya vårdplatser, kmmer att starta upp enligt avtal

8 Resultatenheten har via stimulansmedel startat ett demensteam sm nu är permanentat. Demensteamets uppgift förutm att hjälpa den dementa är att stödja den anhörige. Speciellt utbildade sjuksköterskr arbetar mt de demenssjuka på de särskilda bendena, men ckså med stöd åt anhöriga ch persnalen. Resultatenheten har en verksamhetschef sm är ansvarig för infrmatinen ch sm sitter med i den gruppen sm leds av beställarens IT ansvarig. Brlängebrna, näringslivet ch besökare får rätt service med gd kvalitet Det ska finnas benden med speciella inriktningar sm kan tillgdse skiftande behv. Brlängebrna ska ges möjlighet att påverka hur beviljade insatser utförs. Verksamheten sm rör myndighetsutövning ska tillförsäkra brlängebrna en rättssäker handläggning. Äldres psyksciala förhållanden ch livskvalitet ska förbättras. Brlängebrna ska få ett gtt bemötande. Brlängebns upplevelse av att insatserna utförs flexibelt ch utifrån den enskildes önskemål ska öka. Högst fem prcent av alla ärenden sm rör myndighetsutövning ch sm ska beslutas av arbetsutsktt får återremitteras till handläggaren. Genm inrättande av träffpunkt för äldre ch deras anhöriga samt till persner med psykiska ch fysiska funktinshinder ges ökade möjligheter till stimulans ch innehåll i vardagen. Minst 90 prcent av brukarna ska uppleva att de får ett gtt bemötande. Den enskilde ch vid behv den anhörige ska alltid vara delaktig i den individuella plan sm ska finnas hs alla brukarna. Alla ärenden granskas först av enhetschefen innan rdförandeberedningen ch därefter granskas ärendena av rdförandeberedningen innan arbetsutskttet. Enkäten visar att resultatenheten har höga medelvärden på bemötandefrågrna, men når inte upp till 90 %. Det ser lika ut i verksamheterna, men är ständigt en fråga sm ska belysas i alla diskussiner kring kntakterna med brukarna

9 Brlänge är en miljökmmun sm vågar gå före Alla verksamheter ska påbörja arbetet med att införliva handlingsplaner enligt det nya miljöledningssystemet. Ökad användning av eklgiskt dlade ch rättvisemärkta prdukter i verksamheterna. Användningen av planeringsverktyg för att genmföra resr i hemtjänsten så effektivt sm möjligt ska öka. Alla verksamheter ska alltid beakta de eklgiskt dlade ch rättvisemärkta prdukterna vid inköp till verksamheterna. Kmmunen är en attraktiv arbetsplats Anställda i äldre- ch handikappmsrgen ska ha kmpetens sm svarar mt de krav sm verksamheten ställer. Jämställdhet ska prägla äldre- ch handikappmsrgens verksamheter. Verksamheterna ska inm ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet. Persnalen ska genm frtbildning få ökad kmpetens. Andelen män ska öka i verksamheterna. Andelen anställda med utmnrdisk bakgrund ska öka. Det görs årligen en utbildningsplan för resultatenheten där behv ch önskemål från verksamheterna m utbildning. Vid annnsering påpekas alltid att vi gärna ser män sm sökande. Kmmunens utredare/utvecklare i integratinsfrågr är på arbetsplatsträffarna ch infrmerar ch samtalar kring integratinsfrågrna

10 Kmmunen har en sund eknmi Tilldelade resurser nyttjas maximalt för att ge en gd vård ch msrg. Verksamheterna ska utöka användningen av planeringsverktyg för bästa resursutnyttjande. Minst fyra gånger per år ska all persnal få en genmgång av den egna verksamhetens eknmiska förutsättningar. Alla verksamheter mäter vårdtyngden ch fördelar m persnalen när utrymme finns för detta. Persnalen får på arbetsplatsträffarna, infrmatin m det eknmiska läget i verksamheten

11 &**/(-,*+$&$##%-+) )-%$$+**" -,& Enkäter kmmer att lämnas ut till brukarna. Om en brukare inte själva kan fylla i enkäten får en anhörig eller annan företrädare hjälpa till. Vem sm fyllt i enkäten kmmer att redvisas i enkäten. Svaren i enkäten kmmer att rangrdnas på en skala från 1-5 där 1 innebär att brukaren inte instämmer alls ch 5 innebär att brukaren instämmer helt. )-%$$+**)%#$&)& I de fall då brukaren inte själv kan besvara enkäten delas en närståendeenkät ut. Lika sm brukarenkäten rangrdnas svaren på en skala från 1-5. Det är enhetscheferna ute på bendena sm avgör m brukaren kan svara själv eller tillsammans med en närstående/gd man eller m det endast ska ges en enkät till närstående/gd man. Det ges aldrig en enkät till både brukare ch närstående. )-%$$+**!&#),*&) Persnalen får en egen enkät ch svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande ch bemötande. Persnalenkäten är inte en enkät m persnalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. Arbetsgången innebär att persnalen i arbetslaget enskilt tar ställning till varje fråga i enkäten. Sm ett resultat av persnalens egenbedömning ges varje målmråde ett värde mellan 1-5. Frågrna är lika sm de sm brukarna ch närstående/gd man får men mskrivet ur ett persnalperspektiv

12 &(0 )+),!!)$$&# *$,$2,&),0 *!!/.**&*#&3,#/&-&)# % 80% 60% 40% 20% 0% Brukare Närstående Persnal,#/&-&)# Brukare: På demensbenden kan ingen svara på enkäten ch på vissa är det så få sm kan svara att resultatet inte är statistiskt tillförlitligt. Med tanke på det är svarsfrekvensen ganska gd. Närstående/Anhörig eller gd man Här har det sjunkit vilket kan ber på flera lika saker tex många brukare har gd man ch de är inte så insatta så att de kan svara på frågrna, mångas anhöriga är gamla ch kan inte besöka sina nära så fta. Här behöver verksamheten infrmera m vikten av att man svarar på enkäten ch vad den ska användas till. Persnal: Svarsfrekvensen har ökat ch det berr på enhetschefernas infrmatin m varför det är så viktigt att man svarar på enkäten ch att ckså enhetscheferna ger ut enkäterna ch tar in dem på tex ett arbetsplatsmöte

13 ! "!!"#$%& #! -,&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,76 3,42 1) Jag trivs i mitt bende. 4,14 3,99 2) Jag vet vem sm är min kntaktpersn. 3,79 3,41 3) Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. 3,51 3,07 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. 3,54 3,07 5) Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges. 3,80 3,56 %#$&)&&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,90 3,84 1) Jag upplever att min närstående trivs i sitt bende. 4,12 4,19 2) Jag vet vem sm är min närståendes kntaktpersn. 4,67 4,48 3) Jag vet vad kntaktpersnen kan/ska hjälpa min närstående med. 4,07 3,98 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m min närståendes behv. 3,44 3,29 5) Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges till min närstående. 3,21 3,26 &#),*&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,93 3,94 1) Jag upplever att brukarna trivs i sitt bende. 3,89 3,93 2) Jag anser att brukarna/närstående är infrmerade m vem sm är deras kntaktpersn. 4,43 4,40 3) Jag vet vad kntaktpersnen kan/ska hjälpa brukarna med. 4,42 4,51 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m brukarnas behv. 3,69 3,61 5) Jag anser att brukarna blir infrmerade m vilka medicinska insatser sm ges. 3,23 3,

14 .&$#/45 6 Trygghet snitt Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges Jag trivs i mitt bende. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med

15 !!#&# *$,$/($.&$#/),4 Brukare Närstående Persnal Jag trivs i mitt bende. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv.!!#&# *$,$/($.&$#/),6 Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges. Brukare Närstående Persnal Jag trivs i mitt bende. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges

16 &(0 )+),&# *$,$&$/(7 '8 Detta anser bende, närstående ch persnal m: Generellt har frågrna fått ett sämre resultat för brukarna ch nästan samma resultat för närstående ch persnalen. Försämringen i resultatet gällande brukarna är inte strt ch kpplat till kunskapen m kntaktpersnen ch vikariernas kunskap m behven hs brukaren. Det är naturligtvis allvarligt ch manar till att man ute i verksamheterna måste ägna str vikt vid trygghetsfrågrna. 1) Trivsel i bendet Man trivs bra i bendet ch resultatet är högt. Persnalen har någt lägre resultat än bende ch närstående. Sm persnal lägger vi ng våra egna värderingar i hur man vill b. 2) Vetskap m vem sm är kntaktpersn Frtfarande höga siffrr för närstående ch persnal men försämrade för brukarna. Flera har påpekat att många bende inte har uppfattat kntaktpersn ch dess arbetsuppgifter. Här behövs mer upprepad infrmatin ch ckså att det finns anslaget i bendes rum/lgh m vem sm är kntaktpersn ch dess arbetsuppgifter. 3) Den hjälp sm kntaktpersnen kan/ska hjälpa de bende med Samma mönster sm van. 4) Infrmatinen till vikarier m de bendes behv Här har resultat försämrats ch är alldeles för lågt. Några enheter påpekar att det varit många vikarier på enheterna ch vikarierna kan aldrig ha den kunskap sm rdinarie persnal har m de bende. Däremt måste man utveckla rapprteringssystemen så att vikarierna får den infrmatinen man behöver ha för att kunna utföra sitt arbete med gd kvalitet. 5) Infrmatinen m medicinska insatser Ett någt sämre resultat ch man kmmer i många verksamheter, att tillsammans med sjuksköterskerganisatinen, jbba med hur man för ut infrmatin till de bende

17 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Arbeta vidare med SOL dkumentatinen så att vikarier enklare kan läsa sig till den bendes behv. Detta ska göras genm att all persnal ska få mer kunskap i vikten av att dkumentera, hur man ska dkumentera ch att läsa den dkumentatin sm finns. Resultat: Resultatet är försämrat vilket tyder på att man inte lyckats med detta mål Se över intrduktinsprgrammen för vikarier/nyanställda. Resultat: Det gjrdes ett nytt intrduktinsprgram inför smmaren 2007 men det behöver ytterligare förbättras ch det gör man till smmaren Tillsammans arbeta fram en rutin för infrmatin m medicinska insatser. När/hur/från vem ch till vem infrmatinen ska ges. Resultat: Den rutinen finns på några verksamheter men behöver implementeras ckså på övriga verksamheter. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Arbeta vidare med kntaktpersnalens uppgifter ch föra ut infrmatinen till brukarna. Arbeta vidare med infrmatinsöverföring till vikarierna, så de kan utföra sitt arbete med gd kvalitet. Sjuksköterskerganisatinen ch övriga verksamheter tar fram rutiner för hur infrmatinen m medicinska insatser når ut till brukare, närstående ch persnal

18 *!!/.**&*#&%**,)& '7 /(!!"#$%& # () *+,) -!. $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,71 3,61 1) Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. 3,80 3,79 2) Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. 3,87 3,82 3) Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,42 4,31 4) Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. 3,93 3,71 5) Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag). 2,51 2,42 ) $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,89 3,90 1) Jag har inflytande över hur mvårdnaden av min närstående ska utföras. 3,57 3,38 2) Min närstående får delta i aktiviteter utifrån hans/hennes intressen/förmåga. 3,99 3,80 3) Min närstående får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,41 4,32 4) Jag vet vem jag ska vända mig till m min närståendes behv förändras. 4,47 4,36 5) Jag vet att det finns en blankett där jag/min närstående kan framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag). 3,02 3,66 $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,85 3,97 1) Jag frågar brukaren ch/eller närstående hur hjälpen ska utföras. 3,84 3,93 2) Jag anser att brukaren har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån hans/hennes intressen/förmåga. 3,37 3,55 3) Jag anser att brukarna får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,44 4,51 4) Jag anser att brukarna ch/eller närstående är infrmerade m vem de ska vända sig till m deras behv förändras. 5) Jag anser att brukarn ch/eller närstående vet att de kan framföra klagmål på särskild blankett (synpunkter ch förbättringsförslag). 4,13 4,23 3,46 3,

19 )/*.$,)&/ Inflytande snitt 5 Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag) Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna

20 !!#&# *$,$/(+)/*.$,)&/),4 5 Brukare Närstående Persnal Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag).!!#&# *$,$/(+)/*.$,)&/),6 Brukare Närstående Persnal Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag)

21 &(0 )+), &# *$,$&$ /( '7 '8 Generellt är det ungefär samma resultat sm 2006 ch resultaten är relativt höga. 1) Inflytandet över mvårdnaden Värdena är höga men persnalen behöver alltid samtala kring att de alltid ch då det är möjligt, fråga brukarna m hur man vill ha hjälpen utförd. Många brukare kan inte själva svara ch då är levnadsberättelser ch gd kntakt med anhöriga viktigt. 2) Möjligheten att delta i aktiviteter utifrån intresse/förmåga Persnalen anser i högre grad än närstående ch brukare att brukarna inte har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån intresse/förmåga. Det speglar kanske persnalens egna förväntningar ch viljan att alltid göra mer. Många brukare kan inte svara på frågan eller ge uttryck för sina önskemål ch ckså då blir levnadsberättelser ch kntakten med anhöriga viktig. 3) Hjälp/stöd vid måltiderna Mycket höga värden vilket tyder på att brukaren nästan alltid får det stöd man behöver. 4) Vetskap m vem de ska vända sig till m behvet ändras. Höga värden för närstående ch persnal. Brukarna har nära ch daglig kntakt med persnal, där man trligen för fram de behv sm dyker upp 5) Blankett för att framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag) Denna fråga får sm tidigare år låga värden. Man har jbbat med detta under 2006 ch har för närstående ch persnal ökat värdet men minskat för brukarna. Vi måste frtsätta att jbba med infrmatinen ut till alla grupper. Viktigt är att infrmera varför det är så viktigt att få in synpunkter ch förbättringsförslag!

22 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Enhetschefen ska infrmera all persnal m blanketten Synpunkter ch förbättringsförslag. Bende ch anhöriga skall få infrmatin genm att blanketten delas ut tillsammans med ett följebrev sm förklarar vad sm händer med den inlämnade blanketten. Resultat: Vi har inte lyckats med detta trts att många verksamheter jbbat aktivt med detta. Omsrgs/rehabplan upprättas för nyinflyttade bende. Planen upprättas i samverkan mellan kntaktpersn, brukare/närstående. Den tar upp hur var ch en vill ha sin mvårdnad utförd, sätter upp mål för vistelsen samt önskemål m de aktiviteter man vill delta i. Resultat: Persnlen har förbättrat de resultat sm tyder på delaktighet ch individuella planer men inte närstående ch brukare. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Klagmålsblanketten måste under 2008 bli känd för alla parter. Hur hjälpen skall utföras ch delaktigheten i detta måste man arbeta vidare med. Att brukare, anhöriga ch persnalen, blir mer överens m vilka aktiviteter brukaren har intresse/förmåga att delta i

23 *!!/.**&*#&%**,)& 9 /(!!: "#$%& #.! /,) -!. $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,21 4,12 1) Jag känner mig respekterad av persnalen. 4,29 4,37 2) Jag känner att persnalen har tid med mig. 3,69 3,63 3) Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. 4,32 4,20 4) Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. 4,39 4,12 5) Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får. 4,35 4,28 ) $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,18 4,05 1) Jag anser att persnalen bemöter min närstående med respekt. 4,56 4,47 2) Jag upplever att persnalen har tid med min närstående. 3,68 3,60 3) Min närstående får lätt kntakt med persnalen när han/hn så önskar. 4,05 3,83 4) Jag upplever att persnalen förstår min närståendes behv. 4,28 4,15 5) Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad sm min närstående får. 4,34 4,17 $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,09 4,20 1) Jag bemöter brukarna med respekt. 4,90 4,90 2) Jag anser att jag har tid för brukarna. 3,08 3,30 3) Jag anser att det är lätt för de bende att kmma i kntakt med persnalen. 4,12 4,29 4) Jag anser att jag lyssnar ch förstår brukarnas behv. 4,49 4,50 5) Jag anser att de bende är nöjda med den hjälp/mvårdnad de får. 3,87 4,

24 &0 ($,)&/45 6 Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får. Bemötande snitt Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver

25 !!#&# *$,$/("&0 ($,)&/),4 Brukare Närstående Persnal Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får.!!#&# *$,$/("&0 ($,)&/),6 Brukare Närstående Persnal Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får

26 &(0 )+), &# *$,$&$ /( 9 '8 Generellt är resultatet frtfarande högt men det har minskat någt för närstående ch brukare Detta anser bende, närstående ch persnal m: 1) Respektfullt bemötande mt de bende Det är höga värden på denna fråga från alla parter. Det är i mötet mellan människr man skapar kvalitet! Trts dessa resultat måste man hela tiden samtala kring bemötandefrågr i alla frum. Inför 2008 kmmer vi på lika sätt att arbeta med etiska frågeställningar. 2) Tid med de bende I detta frågebatteri är det tiden sm får lägsta resultatet. Det säger en del m möjligheten till att alla ska vara nöjda med den tid man får eller kan ge. Värdet för persnalen har ökat men en liten minskning för närstående ch brukarna. Verksamheterna måste hela tiden, utifrån vårdtyngdsmätningarna, mfördela persnalen så den finns där behven är sm störst. 3) Möjligheten att få kntakt med persnalen Värdet för persnalen har ökat men en liten minskning för närstående ch brukarna. På alla särskilda benden finns persnal dygnet runt. Belastningen ser lika ut under dygnet. Det gäller att fördela persnalen så de finns när behven är sm störst. Det kan ändras över tid ch då måste vi ckså kunna fördela m resurserna. 4) Förståelsen för de bendes behv Det är höga värden på denna fråga hs alla grupperna. Persnalen kännedm m brukarna är gd. För de sm inte själva kan uttrycka sig, blir levnadsberättelser ch kntakten med anhöriga viktig. 5) Hjälp/mvårdnad sm de bende får Liksm tidigare år har brukarna ch närstående höga värden ch persnalen någt lägre, även m de är högre än tidigare år. Att vara nöjd med den hjälp/mvårdnad man får ch ger, är en huvudfråga för resultatenheten ch vi ska ständigt sträva mt högre värden!

27 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Hagbacksgården kmmer att arbeta med att förbättra fördelningen av persnaltimmar genm att göra mer detaljerade arbetsblad där insats tiden är inlagd. Resultat: Man har inte fullt ut klarat detta mål under året. Se över kedjan från det att ett läkemedel dispenseras till att den når den bende, vilka risker eller mment finns på vägen sm gör att det kan bli fel. Resultat: Vi inför nu DsiDag på Hällsjöhemmet vilket minimerar risken för att det kan bli fel. Vid de planerade värdegrundsdagarna, klargöra vilket uppdrag man har sm persnal ch vilka uppgifter sm ligger utanför vårt uppdrag. Resultat: All persnal på Gläntan, Bergeby, Utsikten ch Åkershem har varit på dagar för att diskutera dessa frågr. Det har varit lika upplevelser av dessa frågr men jag trr ändå att det hs många har varit nyttiga diskussiner m vilket uppdrag vi har sm persnal. Efter att ny brukare flyttat in, erbjuda samtal med närstående efter 3 månader för att fånga upp synpunkter. Resultat: Åtagandet är uppfyllt. Titta över arbetsrutiner ch arbetsuppgifter för att få en jämnare arbetsfördelning under dygnet ch kanske få mer tid till aktiviteter. Resultat Målen delvis uppfyllda. I de arbetsgrupper där schemat ändrats så att man är fler persnal på eftermiddagarna har arbetstempt blivit lugnare ch arbetsuppgifterna bättre fördelade under dagen. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Arbeta vidare med infrmatin kring Kntaktmannaskapet till alla parter. Genm samarbete med sjuksköterskerganisatinen utveckla rutinerna kring medicinsk infrmatin Utveckla rutiner så att vikarierna får den infrmatin de behöver för att genmföra sitt uppdrag

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer