Omsorgsnämnden!!"#$%&

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28"

Transkript

1 Omsrgsnämnden!!"#$%&

2 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig för sjuksköterska/rehabilitering ch kmmunens rehabverksamhet har inte varit föremål för någn enkätundersökning, varför de inte ingår i denna verksamhetsplan. Jag hänvisar till respektive verksamhetsplan för dessa funktiner. Frågr kring redvisningen kan ställas till undertecknad på tel eller e-pst: Pia Jelsn Resultatenhetschef

3 )*&)+),- ) Kvalitetsarbetet i Brlänge kmmun styrs genm kmmunfullmäktiges mål ch genm de inriktningsmål sm msrgsnämnden anger. Dessa mål säkras genm riktlinjer, rutiner ch det kvalitetssystem sm nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på scialstyrelsens föreskrifter m ledningssystem enligt SL ch LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genm enkäter till brukare/närstående ch persnal, insynsbesök ch klagmålshantering. För att ytterligare tydliggöra verksamheternas insatser samt vad burkare, anhöriga ch persnal kan förvänta sig kmmer nämnden att ta fram kvalitetsdeklaratiner. Omsrgsnämnden beslutade under hösten 2005 att påbörja enkätundersökningar bland brukare/anhöriga ch persnal inm äldre- ch handikappmsrgen. Mätningarna ska visa brukarnas/närståendes ch persnalens upplevelser av vård- ch msrgen. Genm mätningarna kan sedan enheterna se vilka pririteringar sm behöver göras. Resultat ch åtgärder ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning ch persnal. Enheternas mål ch pririteringar ska sedan redvisas för brukare ch närstående/gde män. Detta kan bl.a. ske genm anhörigträffar/brukarråd, infrmatinsmaterial eller på hemsidan. Enheternas pririteringar utifrån mål ch kvalitetsmätningar ska redvisas i en verksamhetsplan/kvalitetsredvisning (detta dkument). De insynsbesök sm nämndens ledamöter gör dkumenteras ch ska finnas tillgängliga på hemsidan ch på de enheter sm haft besök../$&$0 &-,*+$&$#&+#)+)&-#,0 &$#!*,) Det grundläggande mtivet för att kvalitetsredvisningar har införts är att redvisningarna skall fungera sm hjälpmedel att utveckla ch förbättra verksamheten. I kvalitetsredvisningen ska det tydligt framgå hur enheterna kntinuerligt följer upp ch utvärderar sina verksamheter. Enheterna ska även redvisa hur analysen av enkäterna har genmarbetats tillsammans med persnalgrupper samt vilka åtgärder sm planeras för att förbättra resultaten (bättre måluppfyllelse). Det är av str vikt att kvalitetsredvisningen är förankrad hs persnalen ch känd av brukarna/anhöriga. I kvalitetsredvisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande ch bemötande. Detta har under lång tid funnits med sm ledstjärnr ch genmsyrar verksamheternas alla mål. Enkäterna sm grundar sig på dessa tre begrepp återspeglar msrgsnämndens mål

4 &-#,0 &$#+)/0,$+) &#&)$,$+),&-#,0 &$&) Verksamheterna inm Vård ch gruppbstäder skall, inm ramen för scialtjänstlagen, häls- ch sjukvårdslagen samt LSS, ge människr de insatser ch det stöd sm behövs för att klara den dagliga livsföringen. Resultatenheten har en resultatenhetschef, två verksamhetschefer ch 14 enhetschefer ch ca 650 persnal. Inm resultatenheten finns 421 vårdplatser antingen sm permanenta platser eller sm krttidsplatser. Det finns 16 platser i dagliga verksamheter för dementa. Resultatenheten har även 13 tillfälliga vårdplatser på Oxen plan 2 ch Frnby. Ansvarsmråden Krttidsbende Utsikten, Bergeby Servicehus Hagbacksgården Sjukhemmet Hällsjöhemmet ch Gläntan Omsrgsbende Tunagården ch Åkershem Demensvård bestående av gruppbenden Ekxen, Bryggaren ch Vinkelhaken. Frm ¼ 2008 kmmer Hessegården att öppnas ch Bryggaren ch Vinkelhaken att flytta dit. Daglig verksamheter Pransesgården ch Fanjunkargården kmmer ¼ 2008 att flytta till Hessegården Sjuksköterskr i särskilt bende Utskrivningsklara Plverksamheten för hela vård- ch msrg Kmmunrehab: arbetsterapeuter, sjukgymnaster, syn- ch hörselinstruktör Behvsbedömarrganisatinen Persnliga mbud Detta är en sammanställning av resultatenhetens kvalitets/verksamhetsplaner. Persnalen i verksamheterna har varit delaktig i hög grad, dels med utsedda persnalrepresentanter, dels i diskussiner vid arbetsplatsträffar. &$"%#$,!&)&$&) Enheterna är stlta över Det man kan erbjuda sm är det lilla extra, såsm terapiverksamhet, samarbete med utrekrytering/servicegruppen, feriearbetare, gd utemiljö, gd sammanhållning ch kamratskap i persnalgrupperna. Den hemkänsla, gemenskap tryggheten man skapar ch att persnalen utgår från de bendes behv, önskemål ch dagsfrm

5 Vårdtyngdsmätningen för att bemanning ska bli ptimal utifrån brukarens behv. Friskvårdsarbetet sm genmförs inm resultatenheten. Persnal sm är prfessinella, självständiga, ansvarsfulla ch eknmiskt medvetna. Persnal sm är öppna ch uppfinningsrika inför lika behv ch prblem. Stlta över sin enhet ch det arbete man utför. Hög kmpetensnivå, flexibel persnalgrupp sm strävar mt samma mål Att man rganiserat jbbar med förbättringsarbete sm syftar till att knstant utmana det rådande nuläget. Många enheter deltar i lika prjekt sm påbörjats via kmpetensstegen ch stimulansmedel. %& )&-#,0 &$#+1 Bemöta människan med respekt ch serviceanda, skapa ett gtt samarbete, eknmisk medvetenhet ch att använda fantasin för att höja servicenivån. Att ge gd ch säker häls- ch sjukvård, vård ch msrg. Vi skall vara där behven av våra insatser är sm störst. Brukaren ska känna trygghet ch gemenskap, brukaren skall få ett värdigt bemötande samt ges möjlighet till inflytande. Vi ska medverka till ett bra bende i en trygg ch trivsam miljö. Se till att den bendes persnliga integritet tillgdses. Det är en utmaning att rörligt ch fantasifullt använda de resurser sm finns ch på bästa sätt tillgdse den enskildes behv av hjälp ch stöd. 0!&$&)# $&-*+) Nedan presenteras de utbildningar där flest persnal deltagit. Förutm detta har enstaka persnal gått ett strt antal andra utbildningar. Olika demensutbildningar Handledarutbildning för baspersnal ch chefer (VFU) Friskvårdsinspiratörsutbildning Läkemedelsutbildning Arbetsmiljöutbildning GAM Utbildning till undersköterskr Gemensam värdegrund Brandutbildning, hjärtlungutbildning Ledarskapsutbildning för enhetschefer ch verksamhetschefer

6 -)0 + Antal vpl Platskstnad Omsrgsbende 154 ca Sjukhem 114 ca Demensbende 51 ca Krtidsbende/vård 25 ca Ordinärt bende/ledsagning ca tim Dagverksamhet 16 vpl ca

7 &-#,0 &$#0 * All verksamhet i kmmunen skall bedrivas utifrån en gemensam grund ch med utgångspunkt från kmmunfullmäktiges sex pririterade inriktningsmål. Målen uttrycker kmmunens vilja när det gäller rtens utveckling ch vad förtrendevalda ch anställda gemensamt skall stäva efter att uppnå. För att säkerställa att kmmunfullmäktiges övergripande inriktningsmål uppnås har msrgsnämnden tagit fram strategiska mål sm ska ange den långsiktiga inriktningen för verksamheten. Dessutm har resultatmål/effektmål tagits fram sm anger de effekter sm skall uppnås i verksamheten för brukarna. Enheterna ska sedan i sina verksamhetsplaner knkretisera vad sm skall göras det närmste året för att förbättra resultaten utifrån målen ch kvalitetsmätningen. Enhetschef/er tillsammans med persnalen skriver pririteringar utifrån mål ch resultat i kvalitetsmätningen efter respektive mätmråde (trygghet, inflytande ch bemötande). Därefter skriver resultatenhetschefen prduktinsmål för hela sin enhet. Brlänge är en attraktiv rt för bende, företagande ch besök Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- ch hjälpinsatser sm ger gda förutsättningar för ett väl fungerande ch tryggt liv. Verksamhet av gd kvalitet ska erbjudas de äldre ch funktinshindrade. Hemsidan ska innehålla tydlig infrmatin m äldre- ch handikappmsrgen. Den enskilde eller dennes företrädare ska i ökad utsträckning veta vad den utsedda kntaktpersnalen/näransvarige kan/ska hjälpa till med. Antalet bendeplatser i äldre- ch handikappmsrgen ska öka. Stöd- ch hjälpinsatser för dem sm vårdar anhöriga ska förbättras. Infrmatinen på hemsidan m äldre- ch handikappmsrgens verksamheter ska förbättras ch utökas. Tydliggöra kntaktpersnalens uppdrag ch infrmatinen m kntaktmannaskap ska förbättras till brukarna på lika sätt. De beslutade ch genm avtalet reglerade öppnandet av nya vårdplatser, kmmer att starta upp enligt avtal

8 Resultatenheten har via stimulansmedel startat ett demensteam sm nu är permanentat. Demensteamets uppgift förutm att hjälpa den dementa är att stödja den anhörige. Speciellt utbildade sjuksköterskr arbetar mt de demenssjuka på de särskilda bendena, men ckså med stöd åt anhöriga ch persnalen. Resultatenheten har en verksamhetschef sm är ansvarig för infrmatinen ch sm sitter med i den gruppen sm leds av beställarens IT ansvarig. Brlängebrna, näringslivet ch besökare får rätt service med gd kvalitet Det ska finnas benden med speciella inriktningar sm kan tillgdse skiftande behv. Brlängebrna ska ges möjlighet att påverka hur beviljade insatser utförs. Verksamheten sm rör myndighetsutövning ska tillförsäkra brlängebrna en rättssäker handläggning. Äldres psyksciala förhållanden ch livskvalitet ska förbättras. Brlängebrna ska få ett gtt bemötande. Brlängebns upplevelse av att insatserna utförs flexibelt ch utifrån den enskildes önskemål ska öka. Högst fem prcent av alla ärenden sm rör myndighetsutövning ch sm ska beslutas av arbetsutsktt får återremitteras till handläggaren. Genm inrättande av träffpunkt för äldre ch deras anhöriga samt till persner med psykiska ch fysiska funktinshinder ges ökade möjligheter till stimulans ch innehåll i vardagen. Minst 90 prcent av brukarna ska uppleva att de får ett gtt bemötande. Den enskilde ch vid behv den anhörige ska alltid vara delaktig i den individuella plan sm ska finnas hs alla brukarna. Alla ärenden granskas först av enhetschefen innan rdförandeberedningen ch därefter granskas ärendena av rdförandeberedningen innan arbetsutskttet. Enkäten visar att resultatenheten har höga medelvärden på bemötandefrågrna, men når inte upp till 90 %. Det ser lika ut i verksamheterna, men är ständigt en fråga sm ska belysas i alla diskussiner kring kntakterna med brukarna

9 Brlänge är en miljökmmun sm vågar gå före Alla verksamheter ska påbörja arbetet med att införliva handlingsplaner enligt det nya miljöledningssystemet. Ökad användning av eklgiskt dlade ch rättvisemärkta prdukter i verksamheterna. Användningen av planeringsverktyg för att genmföra resr i hemtjänsten så effektivt sm möjligt ska öka. Alla verksamheter ska alltid beakta de eklgiskt dlade ch rättvisemärkta prdukterna vid inköp till verksamheterna. Kmmunen är en attraktiv arbetsplats Anställda i äldre- ch handikappmsrgen ska ha kmpetens sm svarar mt de krav sm verksamheten ställer. Jämställdhet ska prägla äldre- ch handikappmsrgens verksamheter. Verksamheterna ska inm ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet. Persnalen ska genm frtbildning få ökad kmpetens. Andelen män ska öka i verksamheterna. Andelen anställda med utmnrdisk bakgrund ska öka. Det görs årligen en utbildningsplan för resultatenheten där behv ch önskemål från verksamheterna m utbildning. Vid annnsering påpekas alltid att vi gärna ser män sm sökande. Kmmunens utredare/utvecklare i integratinsfrågr är på arbetsplatsträffarna ch infrmerar ch samtalar kring integratinsfrågrna

10 Kmmunen har en sund eknmi Tilldelade resurser nyttjas maximalt för att ge en gd vård ch msrg. Verksamheterna ska utöka användningen av planeringsverktyg för bästa resursutnyttjande. Minst fyra gånger per år ska all persnal få en genmgång av den egna verksamhetens eknmiska förutsättningar. Alla verksamheter mäter vårdtyngden ch fördelar m persnalen när utrymme finns för detta. Persnalen får på arbetsplatsträffarna, infrmatin m det eknmiska läget i verksamheten

11 &**/(-,*+$&$##%-+) )-%$$+**" -,& Enkäter kmmer att lämnas ut till brukarna. Om en brukare inte själva kan fylla i enkäten får en anhörig eller annan företrädare hjälpa till. Vem sm fyllt i enkäten kmmer att redvisas i enkäten. Svaren i enkäten kmmer att rangrdnas på en skala från 1-5 där 1 innebär att brukaren inte instämmer alls ch 5 innebär att brukaren instämmer helt. )-%$$+**)%#$&)& I de fall då brukaren inte själv kan besvara enkäten delas en närståendeenkät ut. Lika sm brukarenkäten rangrdnas svaren på en skala från 1-5. Det är enhetscheferna ute på bendena sm avgör m brukaren kan svara själv eller tillsammans med en närstående/gd man eller m det endast ska ges en enkät till närstående/gd man. Det ges aldrig en enkät till både brukare ch närstående. )-%$$+**!&#),*&) Persnalen får en egen enkät ch svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande ch bemötande. Persnalenkäten är inte en enkät m persnalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. Arbetsgången innebär att persnalen i arbetslaget enskilt tar ställning till varje fråga i enkäten. Sm ett resultat av persnalens egenbedömning ges varje målmråde ett värde mellan 1-5. Frågrna är lika sm de sm brukarna ch närstående/gd man får men mskrivet ur ett persnalperspektiv

12 &(0 )+),!!)$$&# *$,$2,&),0 *!!/.**&*#&3,#/&-&)# % 80% 60% 40% 20% 0% Brukare Närstående Persnal,#/&-&)# Brukare: På demensbenden kan ingen svara på enkäten ch på vissa är det så få sm kan svara att resultatet inte är statistiskt tillförlitligt. Med tanke på det är svarsfrekvensen ganska gd. Närstående/Anhörig eller gd man Här har det sjunkit vilket kan ber på flera lika saker tex många brukare har gd man ch de är inte så insatta så att de kan svara på frågrna, mångas anhöriga är gamla ch kan inte besöka sina nära så fta. Här behöver verksamheten infrmera m vikten av att man svarar på enkäten ch vad den ska användas till. Persnal: Svarsfrekvensen har ökat ch det berr på enhetschefernas infrmatin m varför det är så viktigt att man svarar på enkäten ch att ckså enhetscheferna ger ut enkäterna ch tar in dem på tex ett arbetsplatsmöte

13 ! "!!"#$%& #! -,&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,76 3,42 1) Jag trivs i mitt bende. 4,14 3,99 2) Jag vet vem sm är min kntaktpersn. 3,79 3,41 3) Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. 3,51 3,07 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. 3,54 3,07 5) Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges. 3,80 3,56 %#$&)&&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,90 3,84 1) Jag upplever att min närstående trivs i sitt bende. 4,12 4,19 2) Jag vet vem sm är min närståendes kntaktpersn. 4,67 4,48 3) Jag vet vad kntaktpersnen kan/ska hjälpa min närstående med. 4,07 3,98 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m min närståendes behv. 3,44 3,29 5) Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges till min närstående. 3,21 3,26 &#),*&)-%$ $%%& $%%' Medelvärde för Trygghetsfrågrna 3,93 3,94 1) Jag upplever att brukarna trivs i sitt bende. 3,89 3,93 2) Jag anser att brukarna/närstående är infrmerade m vem sm är deras kntaktpersn. 4,43 4,40 3) Jag vet vad kntaktpersnen kan/ska hjälpa brukarna med. 4,42 4,51 4) Jag anser att vikarier är väl infrmerade m brukarnas behv. 3,69 3,61 5) Jag anser att brukarna blir infrmerade m vilka medicinska insatser sm ges. 3,23 3,

14 .&$#/45 6 Trygghet snitt Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges Jag trivs i mitt bende. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med

15 !!#&# *$,$/($.&$#/),4 Brukare Närstående Persnal Jag trivs i mitt bende. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv.!!#&# *$,$/($.&$#/),6 Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges. Brukare Närstående Persnal Jag trivs i mitt bende. Jag vet vem sm är min kntaktpersn. Jag vet vad min kntaktpersn kan/ska hjälpa mig med. Jag anser att vikarier är väl infrmerade m mina behv. Jag blir alltid infrmerad m vilka medicinska insatser sm ges

16 &(0 )+),&# *$,$&$/(7 '8 Detta anser bende, närstående ch persnal m: Generellt har frågrna fått ett sämre resultat för brukarna ch nästan samma resultat för närstående ch persnalen. Försämringen i resultatet gällande brukarna är inte strt ch kpplat till kunskapen m kntaktpersnen ch vikariernas kunskap m behven hs brukaren. Det är naturligtvis allvarligt ch manar till att man ute i verksamheterna måste ägna str vikt vid trygghetsfrågrna. 1) Trivsel i bendet Man trivs bra i bendet ch resultatet är högt. Persnalen har någt lägre resultat än bende ch närstående. Sm persnal lägger vi ng våra egna värderingar i hur man vill b. 2) Vetskap m vem sm är kntaktpersn Frtfarande höga siffrr för närstående ch persnal men försämrade för brukarna. Flera har påpekat att många bende inte har uppfattat kntaktpersn ch dess arbetsuppgifter. Här behövs mer upprepad infrmatin ch ckså att det finns anslaget i bendes rum/lgh m vem sm är kntaktpersn ch dess arbetsuppgifter. 3) Den hjälp sm kntaktpersnen kan/ska hjälpa de bende med Samma mönster sm van. 4) Infrmatinen till vikarier m de bendes behv Här har resultat försämrats ch är alldeles för lågt. Några enheter påpekar att det varit många vikarier på enheterna ch vikarierna kan aldrig ha den kunskap sm rdinarie persnal har m de bende. Däremt måste man utveckla rapprteringssystemen så att vikarierna får den infrmatinen man behöver ha för att kunna utföra sitt arbete med gd kvalitet. 5) Infrmatinen m medicinska insatser Ett någt sämre resultat ch man kmmer i många verksamheter, att tillsammans med sjuksköterskerganisatinen, jbba med hur man för ut infrmatin till de bende

17 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Arbeta vidare med SOL dkumentatinen så att vikarier enklare kan läsa sig till den bendes behv. Detta ska göras genm att all persnal ska få mer kunskap i vikten av att dkumentera, hur man ska dkumentera ch att läsa den dkumentatin sm finns. Resultat: Resultatet är försämrat vilket tyder på att man inte lyckats med detta mål Se över intrduktinsprgrammen för vikarier/nyanställda. Resultat: Det gjrdes ett nytt intrduktinsprgram inför smmaren 2007 men det behöver ytterligare förbättras ch det gör man till smmaren Tillsammans arbeta fram en rutin för infrmatin m medicinska insatser. När/hur/från vem ch till vem infrmatinen ska ges. Resultat: Den rutinen finns på några verksamheter men behöver implementeras ckså på övriga verksamheter. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Arbeta vidare med kntaktpersnalens uppgifter ch föra ut infrmatinen till brukarna. Arbeta vidare med infrmatinsöverföring till vikarierna, så de kan utföra sitt arbete med gd kvalitet. Sjuksköterskerganisatinen ch övriga verksamheter tar fram rutiner för hur infrmatinen m medicinska insatser når ut till brukare, närstående ch persnal

18 *!!/.**&*#&%**,)& '7 /(!!"#$%& # () *+,) -!. $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,71 3,61 1) Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. 3,80 3,79 2) Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. 3,87 3,82 3) Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,42 4,31 4) Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. 3,93 3,71 5) Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag). 2,51 2,42 ) $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,89 3,90 1) Jag har inflytande över hur mvårdnaden av min närstående ska utföras. 3,57 3,38 2) Min närstående får delta i aktiviteter utifrån hans/hennes intressen/förmåga. 3,99 3,80 3) Min närstående får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,41 4,32 4) Jag vet vem jag ska vända mig till m min närståendes behv förändras. 4,47 4,36 5) Jag vet att det finns en blankett där jag/min närstående kan framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag). 3,02 3,66 $%%& $%%' Medelvärde för Inflytandefrågrna 3,85 3,97 1) Jag frågar brukaren ch/eller närstående hur hjälpen ska utföras. 3,84 3,93 2) Jag anser att brukaren har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån hans/hennes intressen/förmåga. 3,37 3,55 3) Jag anser att brukarna får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. 4,44 4,51 4) Jag anser att brukarna ch/eller närstående är infrmerade m vem de ska vända sig till m deras behv förändras. 5) Jag anser att brukarn ch/eller närstående vet att de kan framföra klagmål på särskild blankett (synpunkter ch förbättringsförslag). 4,13 4,23 3,46 3,

19 )/*.$,)&/ Inflytande snitt 5 Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag) Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna

20 !!#&# *$,$/(+)/*.$,)&/),4 5 Brukare Närstående Persnal Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag).!!#&# *$,$/(+)/*.$,)&/),6 Brukare Närstående Persnal Persnalen frågar hur jag vill ha hjälpen utförd. Jag har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån mina intressen/förmåga. Jag får bästa möjliga hjälp/stöd vid måltiderna. Jag vet vem jag ska vända mig till m mitt behv förändras. Jag vet att det finns en blankett där jag kan framföra klagmål (synpunker ch förbättringsförslag)

21 &(0 )+), &# *$,$&$ /( '7 '8 Generellt är det ungefär samma resultat sm 2006 ch resultaten är relativt höga. 1) Inflytandet över mvårdnaden Värdena är höga men persnalen behöver alltid samtala kring att de alltid ch då det är möjligt, fråga brukarna m hur man vill ha hjälpen utförd. Många brukare kan inte själva svara ch då är levnadsberättelser ch gd kntakt med anhöriga viktigt. 2) Möjligheten att delta i aktiviteter utifrån intresse/förmåga Persnalen anser i högre grad än närstående ch brukare att brukarna inte har möjlighet att delta i aktiviteter utifrån intresse/förmåga. Det speglar kanske persnalens egna förväntningar ch viljan att alltid göra mer. Många brukare kan inte svara på frågan eller ge uttryck för sina önskemål ch ckså då blir levnadsberättelser ch kntakten med anhöriga viktig. 3) Hjälp/stöd vid måltiderna Mycket höga värden vilket tyder på att brukaren nästan alltid får det stöd man behöver. 4) Vetskap m vem de ska vända sig till m behvet ändras. Höga värden för närstående ch persnal. Brukarna har nära ch daglig kntakt med persnal, där man trligen för fram de behv sm dyker upp 5) Blankett för att framföra klagmål (synpunkter ch förbättringsförslag) Denna fråga får sm tidigare år låga värden. Man har jbbat med detta under 2006 ch har för närstående ch persnal ökat värdet men minskat för brukarna. Vi måste frtsätta att jbba med infrmatinen ut till alla grupper. Viktigt är att infrmera varför det är så viktigt att få in synpunkter ch förbättringsförslag!

22 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Enhetschefen ska infrmera all persnal m blanketten Synpunkter ch förbättringsförslag. Bende ch anhöriga skall få infrmatin genm att blanketten delas ut tillsammans med ett följebrev sm förklarar vad sm händer med den inlämnade blanketten. Resultat: Vi har inte lyckats med detta trts att många verksamheter jbbat aktivt med detta. Omsrgs/rehabplan upprättas för nyinflyttade bende. Planen upprättas i samverkan mellan kntaktpersn, brukare/närstående. Den tar upp hur var ch en vill ha sin mvårdnad utförd, sätter upp mål för vistelsen samt önskemål m de aktiviteter man vill delta i. Resultat: Persnlen har förbättrat de resultat sm tyder på delaktighet ch individuella planer men inte närstående ch brukare. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Klagmålsblanketten måste under 2008 bli känd för alla parter. Hur hjälpen skall utföras ch delaktigheten i detta måste man arbeta vidare med. Att brukare, anhöriga ch persnalen, blir mer överens m vilka aktiviteter brukaren har intresse/förmåga att delta i

23 *!!/.**&*#&%**,)& 9 /(!!: "#$%& #.! /,) -!. $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,21 4,12 1) Jag känner mig respekterad av persnalen. 4,29 4,37 2) Jag känner att persnalen har tid med mig. 3,69 3,63 3) Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. 4,32 4,20 4) Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. 4,39 4,12 5) Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får. 4,35 4,28 ) $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,18 4,05 1) Jag anser att persnalen bemöter min närstående med respekt. 4,56 4,47 2) Jag upplever att persnalen har tid med min närstående. 3,68 3,60 3) Min närstående får lätt kntakt med persnalen när han/hn så önskar. 4,05 3,83 4) Jag upplever att persnalen förstår min närståendes behv. 4,28 4,15 5) Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad sm min närstående får. 4,34 4,17 $%%& $%%' Medelvärde för Bemötandefrågrna 4,09 4,20 1) Jag bemöter brukarna med respekt. 4,90 4,90 2) Jag anser att jag har tid för brukarna. 3,08 3,30 3) Jag anser att det är lätt för de bende att kmma i kntakt med persnalen. 4,12 4,29 4) Jag anser att jag lyssnar ch förstår brukarnas behv. 4,49 4,50 5) Jag anser att de bende är nöjda med den hjälp/mvårdnad de får. 3,87 4,

24 &0 ($,)&/45 6 Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får. Bemötande snitt Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver

25 !!#&# *$,$/("&0 ($,)&/),4 Brukare Närstående Persnal Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får.!!#&# *$,$/("&0 ($,)&/),6 Brukare Närstående Persnal Jag känner mig respekterad av persnalen. Jag känner att persnalen har tid med mig. Jag kan få kntakt med persnalen när jag behöver. Jag känner att persnalen förstår mig ch mina behv. Jag är nöjd med den hjälp/mvårdnad jag får

26 &(0 )+), &# *$,$&$ /( 9 '8 Generellt är resultatet frtfarande högt men det har minskat någt för närstående ch brukare Detta anser bende, närstående ch persnal m: 1) Respektfullt bemötande mt de bende Det är höga värden på denna fråga från alla parter. Det är i mötet mellan människr man skapar kvalitet! Trts dessa resultat måste man hela tiden samtala kring bemötandefrågr i alla frum. Inför 2008 kmmer vi på lika sätt att arbeta med etiska frågeställningar. 2) Tid med de bende I detta frågebatteri är det tiden sm får lägsta resultatet. Det säger en del m möjligheten till att alla ska vara nöjda med den tid man får eller kan ge. Värdet för persnalen har ökat men en liten minskning för närstående ch brukarna. Verksamheterna måste hela tiden, utifrån vårdtyngdsmätningarna, mfördela persnalen så den finns där behven är sm störst. 3) Möjligheten att få kntakt med persnalen Värdet för persnalen har ökat men en liten minskning för närstående ch brukarna. På alla särskilda benden finns persnal dygnet runt. Belastningen ser lika ut under dygnet. Det gäller att fördela persnalen så de finns när behven är sm störst. Det kan ändras över tid ch då måste vi ckså kunna fördela m resurserna. 4) Förståelsen för de bendes behv Det är höga värden på denna fråga hs alla grupperna. Persnalen kännedm m brukarna är gd. För de sm inte själva kan uttrycka sig, blir levnadsberättelser ch kntakten med anhöriga viktig. 5) Hjälp/mvårdnad sm de bende får Liksm tidigare år har brukarna ch närstående höga värden ch persnalen någt lägre, även m de är högre än tidigare år. Att vara nöjd med den hjälp/mvårdnad man får ch ger, är en huvudfråga för resultatenheten ch vi ska ständigt sträva mt högre värden!

27 8$%&/( $&-*+) Uppföljning av 2007 års pririterade åtgärder: Hagbacksgården kmmer att arbeta med att förbättra fördelningen av persnaltimmar genm att göra mer detaljerade arbetsblad där insats tiden är inlagd. Resultat: Man har inte fullt ut klarat detta mål under året. Se över kedjan från det att ett läkemedel dispenseras till att den når den bende, vilka risker eller mment finns på vägen sm gör att det kan bli fel. Resultat: Vi inför nu DsiDag på Hällsjöhemmet vilket minimerar risken för att det kan bli fel. Vid de planerade värdegrundsdagarna, klargöra vilket uppdrag man har sm persnal ch vilka uppgifter sm ligger utanför vårt uppdrag. Resultat: All persnal på Gläntan, Bergeby, Utsikten ch Åkershem har varit på dagar för att diskutera dessa frågr. Det har varit lika upplevelser av dessa frågr men jag trr ändå att det hs många har varit nyttiga diskussiner m vilket uppdrag vi har sm persnal. Efter att ny brukare flyttat in, erbjuda samtal med närstående efter 3 månader för att fånga upp synpunkter. Resultat: Åtagandet är uppfyllt. Titta över arbetsrutiner ch arbetsuppgifter för att få en jämnare arbetsfördelning under dygnet ch kanske få mer tid till aktiviteter. Resultat Målen delvis uppfyllda. I de arbetsgrupper där schemat ändrats så att man är fler persnal på eftermiddagarna har arbetstempt blivit lugnare ch arbetsuppgifterna bättre fördelade under dagen. Utifrån mål samt resultat från kvalitetsmätningen kmmer enheten under 2008 att priritera: Arbeta vidare med infrmatin kring Kntaktmannaskapet till alla parter. Genm samarbete med sjuksköterskerganisatinen utveckla rutinerna kring medicinsk infrmatin Utveckla rutiner så att vikarierna får den infrmatin de behöver för att genmföra sitt uppdrag

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Hagalundsgruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN,

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Uppsala 20100330 MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Tisdagen den 30 mars 2010, kl 09.30 15.00 Närvarande: Alf Bergkvist Nrrskg, Daniel Frsberg StraEns Skg AB, Bernt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Att leda en förening inom Ledarna

Att leda en förening inom Ledarna Att leda en förening inm Ledarna INNEHÅLL Föreningens rll 3 Styrelsens rll 4 Styrelsens arbete 5 Strategiskt arbete 8 Etik ch förhållningssätt 11 Den demkratiska prcessen 13 Att genmföra möten 15 Exempel

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer