Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten"

Transkript

1 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

2

3 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation av verksamheten Värdegrund/verksamhetsidé 5 3 Personal 3.1 Utbildningsnivå Kompetensutveckling Personalomsättning. 5 4 Redovisning av uppnått resultat 6 5 Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder.. 6 Sid Bilaga: Omsorgsnämndens mål

4 Förord Denna rapport är 2009 års verksamhetsplan/kvalitetsredovisning för Bemanningsenheten, Vård och Gruppbostäder. Frågor kring redovisningen kan ställas till undertecknad på tfn eller e-post: Diana Xhemshiti Enhetschef

5 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod 1.2 Enkäter Kvalitetsarbetet i Borlänge kommun styrs genom kommunfullmäktiges mål och genom de inriktningsmål som omsorgsnämnden anger. Dessa mål säkras genom riktlinjer, rutiner och det kvalitetssystem som nämnden använder sig av. Kvalitetssystemet bygger på socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem enligt SoL och LSS (SOSFS 2006:11). Kvalitetssäkringen görs genom enkäter till brukare/närstående och personal, insynsbesök och klagomålshantering. Denna verksamhetsplan/kvalitetsredovisning redovisning mätningar med enkät samt de synpunkter/klagomål som kommer in. Resultat och åtgärder från mätningarna ska tas fram i ett nära samarbete mellan ledning och personal. Enheternas mål och prioriteringar ska sedan redovisas för brukare och närstående/gode män. Detta kan bl.a. ske genom anhörigträffar/ brukarråd, informationsmaterial eller på hemsidan. I kvalitetsredovisningen delas avsnitten in i trygghet, inflytande och bemötande. Dessa begrepp har under lång tid funnits med som ledstjärnor och genomsyrar verksamheternas alla mål. Brukare Enkäter lämnas ut till alla brukare som har möjlighet att svara själv eller tillsammans med anhörig eller annan företrädare. Anhöriga Inom vissa verksamheter delas enkäter ut enbart till de anhöriga. Detta gäller främst anhöriga som har en närstående på ett demensboende. Det är enhetschefen för boendet som avgör om brukaren har möjlighet att fylla i en enkät ensam eller tillsammans med närstående eller annan företrädare. Personal All personal får en egen enkät och svarar utifrån hur det upplever att brukarna känner trygghet, inflytande och bemötande. Personalenkäten är inte en enkät om personalens arbetsmiljö utan en spegling av brukarnas upplevelser. 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation av verksamheten Organisation Bemanningsenheten Vård och Grupp består av en enhetschef med bemanningsassistent. Enhetschefen för bemanningsenheten har verksamhetschefen som närmaste chef

6 Bemanningsenhetens uppdrag Rekrytering av bemanningspersonal. Rekrytering av tim/sommarvikarie inom Vård och Grupp i samråd med övriga enhetschefer i verksamheten. Rekrytering av all baspersonals frånvaro upp till 14 dagar. Samarbeta med personalkontorets rekryteringsgrupp vid tillsättning av tillsvidaretjänster och vid vikariat över 14 dagar, LAS företräde. Det bästa på enheten Bemanningsenheten i Borlänge kommun är en välutvecklad organisation för uppdraget. Andra kommuner i Dalarna har efterfrågat vår erfarenhet och vårt arbetssätt. Inom bemanningsenheten arbetar medarbetare över gränser d.v.s. bemanning inom Hemtjänst och LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder). Medarbetarna har en möjlighet att utveckla sig och bredda sin egen kompetens. Det har blivit ett stort intresse bland medarbetare att söka längre vikariat inom våra enheter. Bemanningspersonalen styr sin egen schemaläggning i stor utsträckning och det har upplevts positivt att få göra det, man kan kombinera arbetsliv och familjeliv på ett enkelt sätt. 2.2 Värdegrund/verksamhetsidé Inom enheten har vi arbetat med vikten av ett gott bemötande gentemot de boende vi möter, men även mot varandra som medarbetare. De har resulterat i att vi själva och andra upplever att vi har ett gott bemötande gentemot varandra inom enheten. Vår värdegrund som vi vill arbeta för på Bemanningsenheten är, att våra boende skall känna trygghet, att de skall få ett värdigt bemötande samt att de skall ges möjlighet till inflytande. 3 Personal 3.1 Utbildningsnivå Antal undersköterskor är 24 (89 %) och antal vårdbiträden är 3 (11 %). 3.2 Kompetensutveckling Planerat utbildningar 2009 Psykiatri och bemötande Demensutbildning Kostcirklar Brandutbildning Hjärt- och Lungräddning 3.3 Personalomsättning Ingen planerad personalomsättning

7 4 Redovisning av uppnått resultat Personalen har inte varit med och svarat på enkäten i föregående kvalitetsredovisning. Personalen tycker att det har varit mycket svårt att svara på vissa frågor eftersom de inte år på samma arbetsplats, utan byter arbetsplats från dag till dag. 5 Sammanfattning av enhetens prioriterade åtgärder Under 2009 kommer bemanningsenheten att prioritera följande: Att bevara det goda bemötandet och den respekt som bemanningspersonal visar boende i deras arbete. Ge den tid som boende behöver utifrån de förutsättningar som ges i de verksamheter som bemanning arbetar inom. Bemanningspersonal skall ta del av dokumentation och/eller muntlig information/rapport från ordinarie personal när de kommer till respektive enhet. Vara uppdaterat på de medicinska insatserna utifrån den dokumentation som finns runt varje boende under sitt arbetspass på respektive enhet. Bemanningspersonal skall vända sig till enhetschef eller sjuksköterskan vid förändrat behov hos boende, om boende inte kan framföra sitt behov själv

8 Bilaga Omsorgsnämndens mål

9 All verksamhet i kommunen skall bedrivas utifrån en gemensam grund och med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fem prioriterade inriktningsmål. Målen uttrycker kommunens vilja när det gäller ortens utveckling och vad förtroendevalda och anställda gemensamt skall stäva efter att uppnå. För att säkerställa att kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål uppnås har omsorgsnämnden tagit fram strategiska mål som ska ange den långsiktiga inriktningen för verksamheten. Dessutom har resultatmål/- effektmål tagits fram som anger de effekter som skall uppnås i verksamheten för brukarna. Utifrån nämndens resultat/effektmål, tar resultatenhetschefen fram produktionsmål för verksamheten. Enheterna ska sedan i sina verksamhetsplaner konkretisera vad som skall göras det närmste året för att förbättra resultaten utifrån målen och genomförda kvalitetsmätningar. Borlänge är en attraktiv ort för boende, företagande och besök Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser som ger goda förutsättningar för ett väl fungerande och tryggt liv. Verksamhet av god kvalitet ska erbjudas de äldre och funktionshindrade. Hemsidan ska innehålla tydlig information om äldre- och handikappomsorgen. Den enskilde eller dennes företrädare ska i ökad utsträckning veta vad den utsedda kontaktpersonalen/näransvarige kan/ska hjälpa till med. Informationen på hemsidan om äldre- och handikappomsorgens verksamheter ska förbättras och utökas. Tydliggöra kontaktpersonalens uppdrag och informationen om kontaktmannaskap ska förbättras till brukarna på olika sätt

10 Resultatenheten har via stimulansmedel startat ett demensteam som nu är permanentat. Demensteamets uppgift förutom att hjälpa den dementa är att stödja den anhörige. Anhörigkonsulenten organiseras till produktionsorganisationen, för att öka samarbete med övriga verksamheter som arbetar med anhörigstöd. Resultatenheten har en verksamhetschef som är ansvarig för informationen och som sitter med i den gruppen som leds av beställarens IT ansvarig. Borlängeborna, näringslivet och besökare får rätt service med god kvalitet Det ska finnas boenden med speciella inriktningar som kan tillgodose skiftande behov. Borlängeborna ska ges möjlighet att påverka hur beviljade insatser utförs. Verksamheten som rör myndighetsutövning ska tillförsäkra borlängeborna en rättssäker handläggning. Äldres psykosociala förhållanden och livskvalitet ska förbättras. Borlängeborna ska få ett gott bemötande. Borlängebons upplevelse av att insatserna utförs flexibelt och utifrån den enskildes önskemål ska öka. Högst fem procent av alla ärenden som rör myndighetsutövning och som ska beslutas av arbetsutskott får återremitteras till handläggaren. Minst 90 procent av brukarna ska uppleva att de får ett gott bemötande. Den enskilde och vid behov den anhörige ska alltid vara delaktig i den individuella plan som ska finnas hos alla brukarna. Alla ärenden granskas först av enhetschefen innan ordförandeberedningen och därefter granskas ärendena av ordförandeberedningen innan arbetsutskottet. Enkäten visar att resultatenheten har höga medelvärden på bemötandefrågorna, men når inte upp till 90 %. Det ser olika ut i verksamheterna, men är ständigt en fråga som ska belysas i alla diskussioner kring kontakterna med brukarna

11 Borlänge är en miljökommun som vågar gå före Alla verksamheter ska påbörja arbetet med att införliva handlingsplaner enligt det nya miljöledningssystemet. Ökad användning av ekologiskt odlade och rättvisemärkta produkter i verksamheterna. Alla verksamheter ska alltid beakta de ekologiskt odlade och rättvisemärkta produkterna vid inköp till verksamheterna. Kommunen är en attraktiv arbetsplats Anställda i äldre- och handikappomsorgen ska ha kompetens som svarar mot de krav som verksamheten ställer. Jämställdhet ska prägla äldre- och handikappomsorgens verksamheter. Verksamheterna ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet. Personalen ska genom fortbildning få ökad kompetens. Andelen män ska öka i verksamheterna. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka. Det görs årligen en utbildningsplan för resultatenheten där behov och önskemål från verksamheterna vägs in. Vid annonsering påpekas alltid att vi gärna ser män som sökande. Vid lika kompetens ska personer med utomnordisk bakgrund förordas. Kommunen har en sund ekonomi Tilldelade resurser nyttjas maximalt för att ge en god vård och omsorg

12 Minst fyra gånger per år ska all personal få en genomgång av den egna verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Alla verksamheter mäter vårdtyngden och fördelar om personalen när utrymme finns för detta. Resurshanteringssystemet Free Time införs för att planera behovet av vikarier via bemanningsenheten. Personalen får på arbetsplatsträffarna, information om det ekonomiska läget i verksamheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer