Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun"

Transkript

1 Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning... 4 Tillförlitlighet... 5 Knfidensintervall... 5 Sammanfattning... 6 Sammanställning av resultat... 8 Slutsats ch rekmmendatiner...23 Fritextsvar...24 Frågebatteri...55 impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 2

3 Inledning På uppdrag av Sundsvalls kmmun har Impera genmfört en undersökning för att få ett beslutsunderlag kring hur kmmunen ska arbeta med infrmatin riktad till persner sm är 65 eller äldre. Undersökningen genmfördes under februari 2012 sm en telefnundersökning ch innefattar knappt 270 svar. Syfte Syftet med undersökningen är at få en klar bild över hur pensinärer i kmmunen vill ta del av infrmatin, hur de tar del av infrmatin idag, vad de vill få infrmatin m, hur de ser på användandet av en tidning sm 65 + ch hur önskemål ch beteende gällande infrmatin från kmmunen skiljer sig mellan tex. åldersgrupper Metd ch genmförande Undersökningen har genmförs med hjälp av telefnintervjuer sm genmförts av Imperas intervjukår under februari Målgrupp ch Svarsfrekvens Målgruppen för undersökningen har varit samtliga persner sm varit 65 eller äldre. Detta är enligt statistik från SCB beflkningsstatistik drygt persner. För att få fram ett urval av persner för undersökningen anlitades företaget Itesc (Itesc förfgar över databaser med namn ch telefnnummer mm. till Sveriges beflkning) sm drg ett slumpmässigt urval av 1150 persner sm matchade urval. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 3

4 Brtfallsredvisning Utfall Antal dragna i urvalet 1150 Inget svar/kunde inte nås 114 Vill inte delta 123 Språksvårigheter 4 Bkad tid men ej genmförd intervju 81 Fel nummer 4 Ej kntaktade 556 Antal svar 268 Svarsfrekvens baserar på draget urval 23 % Vi har matchat ålders- ch könsfördelningen bland de svarande mt beflkningsstatistiken från SCB för Sundsvalls kmmun ch kan knstatera att fördelningen i undersökningen för kön ch ålder stämmer mycket väl med målgruppen sm helhet. De i åldersgruppen år är dck någt överrepresenterade med knappt 6 prcentenheter fler än i den ttala målgruppen. Vi ser dck inte att det ska vara någn risk för betydande snedvridning av det ttala resultatet pga av en sådan mindre avvikelse i åldersfördelningen. Dels är avvikelsen liten ch ålder har bara visat sig ha en mindre inverkan på svaren på de flesta av frågrna. Datainsamlingen avbröts i då vi nått målsättningen för antal svar. Alla persner i målgruppen eller i de urval sm sedan drgs blev därmed ej uppringda då vi nådde vår målsättning utan att behöva göra fler samtal. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 4

5 Tillförlitlighet Hur tillförlitligt det resultat man får fram för just de sm deltar i en undersökning är det samma avsett m 10 eller 1000 persner svarat, det är ändå just deras åsikter vi får svar på. Hur tillförlitliga de svaren sm vi faktiskt fått in berr på saker sm hur frågrna ställs, när de ställs, är det rätt persn sm svarat sv. (mer m detta under mätfel). Hur säker man kan vara på att det resultat man fått via en stickprvsundersökning (sm i det här fallet) gäller för resten av ppulatinen kan man beräkna ch uttrycka med måttet knfidensintervall ch här har antalet svaren str betydelse. Knfidensintervall Ofta kan man inte få svar från alla persner sm ingår i målgruppen men man vill ändå att resultatet från detta urval på ett bra sätt ska återspegla åsikterna för hela målgruppen ch generalisera resultatet. För att beskriva hur tillförlitlig en sådan generalisering är så brukar man använda sig av det sk. knfidensintervallet, sm beskriver hur str skillnad vi maximalt har mellan resultatet från undersökningen av ett urval/stickprv ch det resultat vi skulle fått m alla i hela målgruppen svarat. Målsättningen för undersökningen var att resultatet från undersökning med 95 % säkerhet ska ligga inm ett knfidensintervall på +/- 6 % jämfört med det resultat vi skulle få m samtliga persner i målgruppen besvarade undersökningen, det sanna värdet. Detta skulle innebära att m undersökningen visar på att ett svarsalternativt blivit valt av 50 % av brukarna så kan vi med 95 prcentig säkerhet säg att det sanna värdet ligger mellan 44 ch 56 %. Vi har uppnått denna målsättning på tillförlitligheten för undersökningen. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 5

6 Sammanfattning Intressemråden De mråden av den kmmunala verksamheten sm flest är intresserad av att få infrmatin m är äldrevården, färdtjänst, hemtjänst, kultur, sjukvård ch många har även angivit infrmatin i allmänhet. Infrmatin kring äldrevården i frm av både vård i hemmet ch äldrebenden är emellertid ett intressemråde sm nästan bara är intressant för de sm är äldre än 70 år. Hur får man infrmatin idag ch hur skulle man vilja få den I dagsläget anger de flesta att de får infrmatin från kmmunen via dagstidningen, brev övrig pst, radi, tv, internet ch via Sextifem plus Då det gäller hur man idag tar del av infrmatin ser vi även att internet anges i mindre utsträckning bland de i den äldsta målgruppen av persner (80+) men i övrigt så ser vi ingen direkt skillnad mellan åldersgrupperna i hur de i dagsläget tar del av infrmatin från kmmunen. Hur man nu tar del av infrmatin idag stämmer även bra överens med hur man skulle vilja ta del av infrmatin då de samma infrmatinskanaler återkmmer sm svar även på denna fråga även m vi ser att en del nämner e-pst sm ett sätt sm de skulle vilja få infrmatin på. När vi ställde frågan m hur de värderade lika alternativ för att ta del av infrmatin så blev annnsering i dagspress det sm flest (85 %) tyckte att var bra. Det alternativ sm de svarande tycker är näst bäst är bilaga i dagspress (63 %). Även riktad tidning (62 %) ch nyhetsbrev via psten (60 %) ses sm bra alternativ av många. De äldsta respndenterna (80+) ser i mycket mindre utsträckning än de yngre internet ch nyhetsbrev via e-pst sm ett sätt sm de vill få infrmatin via. Särskilt kvinnr i åldersgruppen 80+ har ett lågt intresse för att ta del av infrmatin via internet eller nyhetsbre via e-pst. Resultatet pekar på en tendens att kvinnrna fördrar i större utsträckning istället en riktad tidning ch nyhetsbrev med psten än vad männen gör. Finns det ett behv för infrmatin riktad till pensinärer? Tre fjärdedelar av de svarande anser att det finns ett behv att från kmmunens sida ta fram ch sprida extra infrmatin sm är riktad till just målgruppen pensinärer. Ju äldre de svarande är ju mindre behv ser de för specifik infrmatin till äldre. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 6

7 När vill man börja få infrmatin riktad till pensinärer? De flesta av respndenterna tycker att den mest lämpliga åldern till att få infrmatin från kmmunen riktad till pensinärer är från 65 år. Hur fta vill man få infrmatin? En gång per kvartal (34 %) ch en gång per halvår (25 %) är de alternativ sm de flesta av de svarande har angivigt angående hur fta de skulle vilja få infrmatin från kmmunen. Är tidningen Sextifem Plus ett bra media Nästan 85 % av de svarande tycker att det är bra (64 %) eller mycket bra (21 %) att få kmmuninfrmatin via en tidning sm är riktad till pensinärer sm exempelvis tidningen Sextifem Plus. Förbättringsförslag ch kmmentarer kring kmmunens arbete med infrmatin till persner över 65? Det sm framkm i denna fråga är främst att det efterfrågas mer infrmatin m färdtjänst, hemtjänst, äldrebende ch äldremsrg. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 7

8 Sammanställning av resultat Nedan redvisas resultatet för samtliga svarande. Resultatet nedbrutet på åldersgrupper ch m utifrån typ av bstadsrt glesbygd eller tätrt)samt kön redvisar vi i den mån sm det finns intressanta skillnader i resultatet sm tillför undersökningen insikter i hur de lika undergrupperna av svarande ser på de frågr sm ställts. Fråga 1. Då det gäller infrmatin från kmmunen, vilka mråden av den kmmunala verksamheten är du intresserad av att få infrmatin m? Det sm de flesta väljer att lyfta fram sm svar på denna fråga är följande: Äldrevården, äldremsrg Färdtjänst Hemtjänst Allmänt Kultur Sjukvård Mtiveringar: Plitisk infrmatin är relevant att få. Utbyggnad av kmmunen ch vägar. Allt sm gäller fastigheter. Infrmatin specifikt riktat till äldre, vad man kan få hjälp med när man inte rkar själv. Det eknmiska läget. Eftersm att man är 65 vill man ha mer infrmatin m äldre bende. Sklan, msrg, ch stadsplanering ch allt. Förändringar i pensin ch sådant. Vad man har för rättigheter till hjälp. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 8

9 Fråga 2. På vilket sätt får du idag tag i infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin sm är riktat till dig sm är över 65? De förslag sm många av de svarande väljer att lyfta fram sm svar på denna fråga är följande: Tidningar, dagstidningen, brschyrer, övrig pst. Radi Tv Internet Sextifem plus Mtiveringar: PRO. Internet. Häfte sm det finns mycket bra infrmatin i, sm kmmer ut en gång m året. Även från bföreningen. Gå ner till kansliet ch få infrmatin. Böcker sm vi har fått. Daglig hemhjälp ger infrmatin. En tidsskrift/ bk riktat till pensinärer. Tidningen. Bristande infrmatin, Sundsvall dålig jämfört med andra kmmuner. Via pensinärsförening, SPF. En tidsskrift sm kmmer en gång per år. Via hemtjänsten, vilket fungerar bra. Brev ch lappar från hemtjänsten. Anhörigcenter, ch persnlig kntakt med kmmunen. Internet, kmmunens hemsida. Har inte gjrt det än, men kan tänka sig det. Jag jbbar frtfarande. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 9

10 Fråga 3. På vilket eller vilka sätt skulle du vilja ta del av infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin sm riktar sig till persner över 65? Det förslag sm många av de svarande väljer att lyfta fram sm svar på denna fråga är följande: Pst, tidsskrifter, dagstidningar Tidningen sextifem plus Internet, e-pst Sm man får nu är bra. Mtiveringar: Det vre bra att få infrmatin via möten. Via media är lämpligt. Vill ha mer infrmatin m äldrevård. Genm persnlig kntakt med kmmunen, helst att kmmunen tar kntakt persnligen. Tidningen läser man ju alltid så det är ju ett bra sätt att nå ut. Lkalpress ch massmedia. Infrmatinsbrev till pensinärer direkt från kmmunerna. Internet, med hänvisning på kmmunens hemsida till infrmatin för just pensinärer. Infrmatinsträffar. Inför infrmatinsträffarna bör det vara tydligare att det ska vara sådan träff så att man inte ser efteråt att det redan har varit. Vill ha infrmatin m sjösmåhusen. Öppna möten. Även PRO men där har den svaranden inte varit på än. Sm det är idag, med att man får telefnsamtal, brev ch hembesök. Ser ingen anledning att få specifik infrmatin för att de är över 65. Det kan väl gå ut på mitt nytt. Via tidningen Veteranen. Och ckså via internet. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 10

11 Fråga 4. Vilka av följande alternativ skulle du vilja använda dig av för att ta del av infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin sm riktar sig till persner över 65? Bas. Samtliga 268 svarande 85 % av de svarande tycker att annnsering i dagspress är ett bra sätt att kunna ta del av infrmatin från kmmunen ch är därmed det sätt sm är ppulärast bland de svarande. Det alternativ sm de svarande tycker är näst bäst är bilaga i dagspress (63 %) Även riktad tidning (62) ch nyhetsbrev via psten (60) ses sm bra alternativ av många. Mtiveringar: Sundsvallstidningen räcker, man får den infrmatin man vill ha. All upplysning är psitiv. Bäst med skriftligt i brevlådan Är med i PRO, får tidning därifrån vilken är bra. Tycker kmmunen är bra att ha att göra med. Bilaga i dagspress någn gång i veckan, i frm av någt blad. Nyhetsbrev med psten m det är persnligt brev. Möte med kmmunen bra för att kunna ställa frågr ch få svar. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 11

12 Fråga 5. Anser du att det finns ett behv att från kmmunens sida ta fram ch sprida extra infrmatin sm är riktad till just målgruppen pensinärer? Bas. Samtliga 268 svarande Tre fjärdedelar av de svarande anser att det finns ett behv att från kmmunens sida ta fram ch sprida extra infrmatin sm är riktad till just målgruppen pensinärer. Mtiveringar: Pensinärer är en str grupp, ch det är viktigt att pensinärer får den infrmatin sm behövs. Ja, då vi frtfarande är skattebetalare. Pensinärer tar inte åt sig infrmatin lika lätt sm yngre, så det kan vara bra. I så fall m förutsättningar m äldrebenden, är extra fördelaktigt. Man får ganska mycket infrmatin från föreningar mm, men visst kan det vara mer. Det sm gäller för persner över 65 gäller även för övriga i kmmunen. Rätt sällan man får infrmatin, så gärna får det vara lite ftare. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 12

13 Fråga 6. Från ch med vilken ålder anser du att det känns relevant att få infrmatin från kmmunen riktad till just pensinärer? Bas. Samtliga 268 svarande De flesta av respndenterna tycker att den mest lämpliga åldern till att få infrmatin från kmmunen riktad till pensinärer är från 65 år, detta alternativ har fått 46 % av svaren ch därefter kmmer 60 år på drygt 20 %. Den ålder sm har fått lägst prcent av svaren är 75 år (8 %). impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 13

14 Fråga 7. Utöver den infrmatin sm finns tillgänglig vid förfrågan, hur fta skulle du helst vilja få infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin riktad till persner sm är över 65? Bas. Samtliga 268 svarande En gång per kvartal (34 %) ch en gång per halvår (25 %) är de alternativ sm de flesta av de svarande har angivigt angående hur fta de skulle vilja få infrmatin kmmunen riktat till persner 65 år eller äldre. Mtiveringar Det är vid behv. Det händer någnting inm kmmunen varje månad så det är lämpligt med månadsvis infrmatin. Det ska vara aktuellt när det behövs, inte med jämna mellanrum. Det är det inte bra med för mycket infrmatin utan den ska anges vid behv. En gång per år räcker, men m det är någt nytt så behöver infrmatin kmma ut. Det berr på vad infrmatinen berör. Internet-infrmatin ch E-pst kan skickas ut ftare. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 14

15 Fråga 8. Sundsvalls kmmun har under de senaste åren skickat ut infrmatin i frm av en tidning sm heter Sextifem plus. Vare sig ni läst den eller inte undrar jag, vad tycker du m att få kmmuninfrmatin via en tidning via en tidning riktad till just pensinärer? Bas. Samtliga 268 svarande Nästan 85 % av de svarande tycker att det är bra eller mycket bra att få kmmuninfrmatin via en tidning sm är riktad till pensinärer sm exempelvis tidningen Sextifem Plus. Mtiveringar: Berr på den infrmatin sm man vill ha ut, annars är det en kstnad sm inte är relevant. Dck ska innehållet i tidningen vara relevant för målgruppen. Den är relevant ch att det är bra att den skickas ut. Kncentrerat ch rdentlig infrmatin, lätt att kmma åt ch lätt att hitta i den tidningen. Den kan kmmunen gärna utöka betydligt. Om vad sm finns för äldre persner. I den finns det mycket läsvärt. Den tidningen är infrmativ ch trevligt utfrmad. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 15

16 9. Har ni några förbättringsförslag eller andra kmmentarer kring kmmunens arbete med infrmatin till persner över 65? Det sm de flesta väljer att lyfta fram sm svar på denna fråga är följande: Ge mer infrmatin m färdtjänst ch hemtjänst. Ge mer infrmatin m äldrebende ch äldremsrg Mtiveringar: Om det är någt speciellt att kmmunen går ut med den infrmatinen. Exempelvis har det inte kmmit ut någn infrmatin m förändringar i LOV (Lagen m vård), förutm från PRO. Utnyttja hemtjänsten, att de meddelar infrmatin till de äldre. Det finns persner sm inte kan ta till sig infrmatin på egen hand. Kmmunen ska gå ut med infrmatin i gd tid till de berörda. Inte är det infrmatinen sm det är någt fel med, men däremt brde det bli mer psitiva grejer för pensinärer. Vet inte m det behövs specifik infrmatin till pensinärer. Mer behv av infrmatin till persner riktat till till exempel persner med handikapp. Men pensinärer kan ju ckså vara handikappade genm åldern. Så att kmmunen riktar sig till pensinärer med behv istället för att skicka infrmatin till alla pensinärer, så behöver man inte ha så mycket snack m pensinärer. Plitikerna får gärna kmma ch hälsa på mer, ch höra hur flk har det. Kmmunen brde ha fler aktiviteter rent generellt för pensinärer. Det handla m fika, dans, gymnastik. Färdtjänst får det gärna infrmeras mer m, vid vilka villkr man kan få det mm. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 16

17 Fråga 10. Ålder Bas. Samtliga 268 svarande Fråga 11. Typ av rt? Bas. Samtliga 268 svarande impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 17

18 Fråga 12. Har du idag någn typ av hjälpinsatts från kmmunen? Bas. Samtliga 268 svarande Fråga 13. Kön Bas. Samtliga 268 svarande impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 18

19 Resultat nedbrutet på åldersgrupper Fråga 1. Då det gäller infrmatin från kmmunen, vilka mråden av den kmmunala verksamheten är du intresserad av att få infrmatin m? Bland de svarande sm är 71 år eller äldre så kan vi se att intresset för infrmatin kring äldrevården frm av både vård i hemmet ch äldrebenden är ett intressemråde sm många vill få infrmatin m medan detta inte alls är lika intressant för de i åldersgruppen år. Då det gäller hur man tar del av infrmatin idag ser vi även att internet ch nyhetsbrev via e-pst anges i mindre utsträckning bland de i den äldsta målgruppen av persner sm är 80+. I övrigt så ser vi ingen direkt skillnad mellan åldersgrupperna i hur de tar de av infrmatin från kmmunen i dagsläget. Fråga 4. Vilka av följande alternativ skulle du vilja använda dig av för att ta del av infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin sm riktar sig till persner över 65? = år = år = 80 + Då det gäller hur man vill få infrmatin så kan vi se att de äldsta respndenterna (80+) i mycket mindre utsträckning än de yngre ser internet ch nyhetsbrev via e-pst sm ett sätt sm de vill få infrmatin via. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 19

20 Fråga 5. Anser du att det finns ett behv att från kmmunens sida ta fram ch sprida extra infrmatin sm är riktad till just målgruppen pensinärer? = år = år = 80 + Ju äldre de svarande är ju mindre behv ser de för specifik infrmatin till äldre. Resultat nedbrutet på persner bende på landsbygd ch tätrt När vi granskar svaren baserar på m de br på landet eller i en tätrt så kan vi se att det inte har någn inverkan på hur svaren ser ut vilket gör att vi inte finner någt att lyfta fram utifrån denna nedbrytning baserat på bstadsrt. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 20

21 Resultat nedbrutet på kön Fråga 4. Vilka av följande alternativ skulle du vilja använda dig av för att ta del av infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin sm riktar sig till persner över 65? = Män = Kvinnr Män ser internet ch nyhetsbrev via e-pst sm ett mer attraktivt sätt att ta del av infrmatin än kvinnrna men denna skillnad förekmmer egentligen bara när det gäller kvinnr i åldersgruppen 80+ där skillnaden är markant medan kvinnrna i de två yngre åldersgrupperna är lika psitiva till internet ch nyhetsbrev via e-pst sm männen. I övrigt så ser vi endast mindre skillnader mellan könen då det gäller genm vilka kanaler de vill få infrmatin. Kvinnrna fördrar i lite större utsträckning en riktad tidning ch nyhetsbrev med psten än vad männen gör. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 21

22 Fråga 7. Utöver den infrmatin sm finns tillgänglig vid förfrågan, hur fta skulle du helst vilja få infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin riktad till persner sm är över 65? = Män = Kvinnr Männens svar pekar på att de vill ha infrmatin fta än kvinnrna. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 22

23 Slutsats ch rekmmendatiner Nedan presenterar vi våra slutsatser ch rekmmendatiner baserat på vad undersökningen har visat. Äldrevården ch hemtjänst intresserar De sm är över 70 år har i större grad efterfrågat infrmatin kring äldrevården ch hemtjänst än de sm är yngre. Infrmatin kring dessa ämnen skulle med fördel kunna utökas (åtminstne till de sm tillhör åldersgruppen 70 år eller äldre). Kmbinatin av medier Många tycker att annnsering ch även bilaga i dagspress är ett bra sätt att del av infrmatin. Även nyhetsbrev via psten ch riktad tidning (typ Sextifem plus) sågs sm ett bra alternativ av många. Dessa kanaler bör kmbineras för att få bästa effekt både då det gäller att sprida aktuellt infrmatin snabbt ch att sprida infrmatin sm inte är brådskande. Nästan 85 % av de svarande tycker att det är bra eller mycket bra att få kmmuninfrmatin via en tidning exempelvis tidningen Sextifem Plus vilket pekar på att tidningen har en funktin sm uppskattas ch att den är till nytta för mttagarna. Vi anser att tidningen bör finnas kvar men att den bör kmplemteras med övriga infrmatinskanaler sm kan gå ut till målgruppen med en högre frekvens. Med tanke på att många av de i åldersgruppen 80 + ch då särskilt kvinnr inte alls såg internet sm ett bra alternativ så bör man under de närmaste åren inte frångå tryckta medier. Internet är dck ett uppskattat sätt bland de yngre pensinärerna (65-70 år) vilket trligtvis kmmer föra valet/preferenserna av valet av media i den riktningen i takt med att dess pensinärer blir äldre. Ökad frekvens En gång per halvår ch en gång per kvartal anses sm lämpliga intervall att få infrmatin. Vår rekmmendatin är därmed att se över vid vilka tidpunkter på året sm det är intressant med lika typer av infrmatin ch i vilket media denna infrmatin ska gå ut för att på bästa sätt nå målgruppen med den infrmatin den behöver. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 23

24 Fritextsvar Då det gäller infrmatin från kmmunen, vilka mråden av den kmmunala verksamheten är du intresserad av att få infrmatin m? I strt sett allt inm kmmunen är brukaren intresserad av. Eftersm att man är 65 vill man ha mer infrmatin m äldre bende. Allting i allmänhet. Inte någt mer vad brukaren kan kmma på än vad de redan får infrmatin m. Skla samt ålder bende anser kunden. Det brukaren redan får infrmatin m. All infrmatin sm de kan skicka ut, sjukvård, hemtjänst anser kunden. Det är allmänt anser kunden. ärenden mgående framtiden samt msrg, kmmunikatinsmedel samt fritidsaktiviteter anser kunden. Hemtjänst. Sjukvård, läkarstatiner. ålderbende i sådana fall anser respndenten. intervju persnen anser att den infrmatin sm hn behöver hittar hn på egen hand. Servicebenden, rabatter med mera m kmmunen har någt med det att göra. Det är inte någt sm den svarande undrat över just nu. jag anser att infrmatin angående bussturer kan vara bra. Sådant sm handlar m hälsa. jag anser att få mer svar på anmäla frågr, äldre bende, hem hjälp samt hur framtidsplanerna ser ut vre bra. Samt mer infrmatin angående privata blag. Kultur ch sjukvård. jag anser att plitisk infrmatin är relevant att få. Det sm händer i kmmunen allmänt. Ingen infrmatin alls tycker den svarande. Sjösmåhuset får den svarande gärna infrmatin m. Den svarande har sjuka vuxna barn, så sjukvård. Hur det blir med busstrafiken ch Bredsand sm den svarande tycker är ett brtglömt mråde. Utbyggnad av kmmunen ch vägar. Allt sm gäller fastigheter. Vård ch msrg. Förändringar med trafiken, vägar med mera. Allmänt. Den svarande är intresserad av möjlig infrmatin, men även m äldrevård. Plitik ch stadens skötsel är hn även intresserad av. Den svarande är intresserad av allt. Hemtjänsten. Infrmatin m E4 ch trafiken för närvarande. Även m nedgrävningen av järnvägen. Sjukhuset. Den svarande kan all infrmatin, så behöver inte få infrmatin. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 24

25 Äldrebenden. Allmänt hur det fungerar, m man har fördelar inm exempelvis vård ch kmmunikatiner. Den svarande säger att det funnits ett bende sm heter sextifem plus, men vet inte m det finns kvar. Äldrevården. Den svarande får den infrmatin han behöver. Det eknmiska läget. Allmänt Brbygget vid Sköllsberg. Annars allmänt. Den svarande tar reda på själv m det är någt sm är viktigt för hnm persnligen. Inte mer än vad den svarande får i dagstidningen. Infrmatin specifikt riktat till äldre, vad man kan få hjälp med när man inte rkar själv. Jag anser att få mer infrmatin angående msrgen vre bra. Sjukvården först ch främst. Även hur det är med alternativen med privat eller kmmunala benden ch hjälp. Den svarande är inte i behv av det. Sklan, msrg, ch stadsplanering ch allt. Jag tycker att infrmatin m sjukvård ch äldre bende är bra att få. Hemtjänsten. Jag anser att kulturlivet är intressant att få infrmatin m. jag anser att få infrmatin angående sjukhus, äldre bende är bra. Den svarande tycker infrmatinen är bra sm den är nu. Jag anser att äldre bende är lämpligt att få infrmatin m. Den svarande får så mycket infrmatin att hn inte behöver få någt mer infrmatin. Infrmatin angående färdtjänst vre bra. Miljöfrågr samt cykelvägar, prmenadvägar samt anmäl infrmatin är bra att få mer infrmatin m. jag anser att infrmatin angående aktiviteter vre bra. Nästan allting. Infrmatin m äldrebende. Det sm berör pensinärer. Vad det finns för hjälp att få i lika situatiner. Den svarande säger att hn får en brschyr en gång per år sm heter sextifem pluss, ch tycker den är helt utmärkt, ch den fungerar bra sm en uppslagsbk. Men det kanske räcker att få den någn gång med några års mellanrum, m man inte tillkmmer nya pensinärer då, för att tänka på miljön. Allt. Förändringar i pensin ch sådant. Infrmatin angående äldrebende vre intressant. Den svarande är dåligt insatt i kmmunen ch vad hjälp sm finns att få. Infrmatin angående äldrevården är relevant. Bra att få reda på vilka insatser sm kmmunen gör för att främja eknmiska utvecklingen sm näringslivet i kmmunen. Äldrebende är bra att få infrmatin m. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 25

26 Äldrebenden ch sjukvård, ch senirbenden. Infrmatin angående sjukhus samt vård. Äldrevård. Den svarande är intresserad av eknmin i kmmunen. Infrmatin angående äldrebende är lämpligt. Äldrebenden. Vad den svarande har för rättigheter till hjälp. I första hand allmänt m vad kmmunen gör i glesbygden. Allt sm berör pensinären är relevant. Äldrebenden sm den svarande tycker att det hela tiden minskas. Han tycker att både infrmatinen ch åtgärder minskar. Den svarande följer med i infrmatinen sm sägs i radin mm. Och den svarande känner sig nöjd. Ingenting. Den svarande ser sig inte ha så mycket med kmmunen att göra. Arbetstillfällen inm kmmunen. Vård. Det man läser m i tidningarna, sm han tycker speglar infrmatinen bra. Lite allmänt m det sm handlar m pensinärer, m prjekt sm är på gång. Till exempel m E4:an med mera. Äldrevården. Äldrebenden sv. Sphanterning m det är några ändringar. Färdtjänst ch eventuellt hemhjälp. Äldrebenden. Hemtjänst ch färdtjänst ch kmmunala servicegrejer. Om pensinen. Äldrevård. Äldremsrg. Färdtjänst. Allt. Om hjälp i hemmet. Hemtjänsten. Äldrevården. Kmmunikatiner med billigare resr ch så. Äldrebenden. Inget speciellt. Kultur. Även sådant sm handlar m barn. Sjukvården ch mediciner. Vad sm händer i kmmunen. Vägar ch trafik. Det mesta. Äldrevården. Snöröjning. Äldremsrg. Allt. Om situatin på landsbygden. Gatr, scial verksamhet, beslut i fullmäktige. Beslut m snöröjning. Sphantering ch energifrågr, trafikfrågr. Vägar, vatten mm. Det sm står i tidningen i sextifem plus. Om det är någt extra ringer den svarande. Infrmatin m stadskärnan. Kmmunens utveckling ch framtidsplaner. Äldremsrg ch färdtjänst. Och möjlighet att b i servicelägenhet. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 26

27 Färdtjänst. Jag vet inte m det är någt särskilt. Bara när det gäller landstinget ch sjukvården ch lite allmän infrmatin, Miljön. Trafik ch infrmatin m vatten ch avlpp. Inget. Det sm rör villa- ch radhusägare. Vägar, gatr mm. Vården. Scialtjänsten. Infrmatin m platsen hn br på (Granås). Bcentralen. Sciala biten, m hemtjänst ch mvårdnad mm. Ingenting för närvarande, men det kan bli någt fel sm gör att man vill att man vill få infrmatin. Vi har fått mycket böcker från kmmunen sm säger det mesta. Jag har inte tänkt nåt speciellt på det, det är svårt att kmma på sähär direkt. Jag kan få det jag får, jag har inte tänkt så mycket på det. Man skaffar sig infrmatinen själv via internet. Det mesta. Känner till det ändå. Inget jag kan kmma på såhär på rak arm. Vem sm styr Sundsvall. Jag vet inte, jag tar reda på det jag vill veta själv. Inget just nu. Det har jag inte tänkt på nånting, kanske någt m bende eftersm jag br ensam i ett hus. Äldrevården, ch kmmunikatiner. Det vet jag inte. Inget speciellt. Jag är inte så intresserad av någt speciellt. Det är inget jag kmmer på spntant. All kmmunal verksamhet. Hemtjänsten. Vård. Allmänt. Inget aktuellt för närvarande. Allmänt vad sm beslutas i fullmäktige mm. Inget speciellt. Äldrevården, ch i största allmänhet. Fritid, kultur, sciala frågr. Inget särskilt. Får hemtjänst två gånger i veckan. Hjälp till de äldre. Friluftsliv. Allt möjligt, men inget speciellt. Äldrevården. Service till invånarna. Kultur. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 27

28 Äldrebenden. Sklan. Får infrmatin genm tidningar ch tv, det räcker. Att få infrmatin via tidningar räcker. Hemtjänst. Infrmatin m stöd till föreningar. Allt. Planering framöver, mbyggnatiner, vägbygge ch järnväg. Äldrevård. Äldremsrg. Bibliteket. Äldrevården. Sklan. Infrmatin m stadskärna, trgen mm. Kultur. Parkerna. Även fått infrmatin sm är riktat till persner över 65, men det har inte varit så aktuellt än. Sjukvården. Sjukhus. Även infrmatin m E4-prjektet. Hemtjänst ch bende. Vad sm gäller pensinärer. Även fritidsaktiviteter för pensinärer. Hemtjänsten. Hemtjänst ch hemvård. Det kmmunala berör inte den svarande så mycket i nuläget. Äldrebende är relevant. Allmänt intresserad. Infrmatin sm berör de äldre. Äldremsrgen är relevant. Allmän infrmatin, samt äldre bende ch hemtjänst.. Det är relevant att få infrmatin angående samhällsplaneringen typ vägar etc. Gdsterminalen ch värmeverket vid Skrsta är den svarande intresserad av På vilket sätt får du idag tag i infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin sm är riktat till dig sm är över 65? det får man söka själv. En brschyr sm brukaren inte riktigt vet m den kmmer från kmmunen. Läser på internet, eller i tidningen. Via Internet samt genm att fråga. Tidningen. Via internet, via pensinärs rganisatin Via Främst genm tidningar ch radi/ tv. Via internet. Internet. Via Internet, besöka kmmunen anser kunden. Tidningen. Viss infrmatin genm psten, även från vänner ch bekanta. Och tv. Internet brukar vara aktuellt. Genm en lkaltidning impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 28

29 Radi, tv ch tidningen. Internet, kmmunens hemsida. Brukaren har inte gjrt det än, men kan tänka sig det. Han jbbar frtfarande. Enligt kunden får han infrmatin genm tv, tidningar, nyheter. Anser dck inte att nyhetskanalen "Nytt nytt" inte är lämplig. Via tidning enligt kunden. Tidningen. Det har kmmit någt kmmunblad ibland. kunden anser att från Kmmunens hemsida finns det infrmatin, i nuläget får jag dck ingenting från kmmunen. Inte riktigt kllat efter det än. Mest utskick ch tidningen, annars tar reda på själv genm att ringa. respndenten anser att infrmatinen går genm tidningar eller tv. Via internet Den svarande har inte tänkt på det, ch har ng inte sett någt sådant än. intervju persnen anser att via Internet går bra eller via samtal. Den svarande har inte sökt efter sådan infrmatin, ch kmmer inte ihåg m han eventuellt fått det. intervju persnen anser att via tidningen får hn reda på infrmatin. Ingen direkt kntakt eller infrmatin från kmmunen Internet. Tidningen. Eller ringer ch frågar. En brschyr för ett år sedan. En tidning från kmmunen var väldigt bra. Internet, på Sundsvalls kmmuns hemsida. Även radi ch annan media. är lämpligt, media. Söker reda på infrmatin själv genm att ringa. Den svarande får även brev sm han inte läser så fta. infrmatin via pst. Psten. Nätet eller pst är lämpligt. Ringa kmmunen. Tidningen. Den svarande är med i PRO ch får den tidningen. Även genm sammanträden för den lkala PROförening. Även tidningen. Den svarande tycker bussinfrmatinen kmmit fram bra. Ringer ch tar reda på själv. Tidningsannnser. Den svarande är inte så berende av infrmatin. Den svarande får från kmmunen via en almanacka från kmmunen, även tidningen. Den svarande läser sin sns tidning, ch Sundsvalls extrablad. Radi, datr, tidningar, ringer ckså till kmmunen. Den svarande vet inte m det finns någn sådan riktad infrmatin, men ser lite annan infrmatin i tidningen. Den svarande vet inte m han ser någn sådan infrmatin. Psten ibland. Tidningar. Tidningen. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 29

30 Tidningen först ch främst. Utskick till pensinen, ch även ett kmmunblad m vad pensinärer kan få ch inte få. Ibland genm lkala nyheterna. Tidningen. Brschyrer sm skickas med psten. Tidningar. Brev. Brschyr sm heter sextifem plus. Genm arbetet. Den svarande har inte sett någt, utan antar att man får söka själv. En gång m året får de en tidning sm heter sextifem pluss, ch även tidningen. Brev. Internet ch dagstidningar. Den svarande vet inte m han får någn infrmatin över huvud taget. Ringa själv ch fråga. Hemsidan. Dagstidningen ibland när det står någnting. Internet förmdligen, den svarande har inte kllat efter infrmatin. anser att hn inte får mycket infrmatin, endast en tidning sm kmmer hem till henne. Tidningar ch brev på psten. Brev på psten. Även hembesök vid några tillfällen. intervju persnen anser att hn inte får tillräckligt med infrmatin idag, vilket är väldigt dåligt. Det gäller alltså att ta tag i infrmatin på egen hand. via papper brukar fungera. Tidningen. brukar få hem en tidning via psten sm är bra. En bk sm kmmer en gång per år från kmmunen till äldre. Tidningen. infrmatin via pst. Intervju persnen anser att hn får infrmatin via pst eller ringer själv. Tidningen. En flder sm kmmer en gång per år. Även tidningen. Jag får tag i infrmatin via telefn. Jag får kntakt via samtal. Den svarande tycker att hn får dålig infrmatin, endast genm dagstidning. Jag får infrmatin främst genm en tidning. Den svarande anser att hn inte är i behv av kntakt med kmmun. Via brschyrer samt samtal. Tidningar ch nyhetsprgram på tv ch radi. Får infrmatin genm tidningen. Tidningen. Får infrmatin via tidning. En brschyr när den svarande gick i pensin, men annars har hn inte haft någt intresse av att ta reda på infrmatin. Jag får tag i infrmatin genm Internet, tidning. Jag får infrmatin via pst eller söka på nätet. Jag får infrmatin via tidningar. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 30

31 Anhörigcenter, ch persnlig kntakt med kmmunen. Den svarande tar reda på saker själv. Jag får infrmatin via nätet. jag får infrmatin via tidningar. jag har fått infrmatin via en tidning. Tidningar. Jag har fått en brschyr där det framkmmer infrmatin. Respndenten anser att hn får infrmatin via tidning samt internet. Jag får infrmatin genm en brschyr. Tidningen. Den svarande säger att han inte får några brev. Jag får tag i infrmatin via pst. Internet eller ringer ch frågar växeln. Genm tidningar Sextifem plus sm sagt, det går mycket frtare än att klla i t.ex. datrn. Får tag i infrmatin via Internet eller via lkal nyheter. Genm tidningar samt genm lika föreningar. Genm hemtjänsten ch tidningar. Föregående fråga tillägg: Sjukvård. Tidningar. intervju persnen får infrmatin via tidningar, lkalnyheter, radi. Den svarande säger att hn inte får någn alls. Via pst. Jag får inte tillräckligt med infrmatin från kmmunen. Dck kmmer det ibland en brschyr. Får infrmatin genm tidningar samt brev. Brschyrer med psten. Om det är någt speciellt kan den svarande gå in på internet. Även tidningar. Får infrmatin via tidningar. Får infrmatin genm pst samt Internet. Den svarande får inte särskilt mycket infrmatin, men i så fall tidningen. Genm tidning, radi samt tv. Den svarande får ingen infrmatin alls säger hn. Får tag i infrmatin genm Internet, annnser. Den svaranden vet inte m han får någn infrmatin. Genm att ringa, läsa tidningar. Ingenting. Genm samtal. Tidningar. Ibland via kmmunens hemsida. Mest genm tidningar. Även någn skrift från kmmunen. Genm pst. Infrmatin m vaccinatin är det enda den svarande har fått trr han. En tidsskrift sm kmmer varje år, men det är inte så aktuellt för den svarandes del, han trr han känner till läget i alla fall. Brev på psten m vad man har för rättigheter med mera. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 31

32 Den svarande får ett pensinärshäfte varje år ch det är vad hn behöver. Om det är någt mer så ringer hn kmmunen själv. Tidningen. Det enda den svarande vet m är ett häfte sm kmmer en gång varje år. En gång m året kmmer en tidsskrift, ch det är den enda infrmatinen den svarande vet m. Tidningen, m det är någt speciellt kllar den svarande på internet. Tidningar. Den svarande är även med i en senirrganisatin ch får infrmatin genm den ckså. Via hemtjänsten, vilket fungerar bra. Brev ch lappar från hemtjänsten. Psten ch ringer själv. Även publikatin från kmmunen sm kmmer ibland. Dagstidningar. Tidningar. En distriktssköterska km hem när de fyllde 65, men det kanske är landstinget. Annars ringer själv. Har inte mycket kntakt med kmmunen. Brev. Tidningen, annars ingenting. Genm träffar med bstadsföreningen. Tidningen. Även en brschyr sm heter sextifem pluss, vilken den svarande tycker är bra. Får ingen infrmatin. Tidningar. Tidningar. Via pensinärsförening, SPF. En tidsskrift sm kmmer en gång per år. Brschyren Sextifem pluss ch tidningen. Dagspress. Tidningen, ch utskick ibland. Psten. Och PRO. Tidningen. Infrmatinsblad via psten. På psten, ch träffar med hemsjukvårdvården två gånger m dagen. Tidningen. En särskild skrift sm kmmer en gång varje år. Också tidningen. Får aldrig infrmatin. Brschyrer via psten. Kan ringa själv m det är någt viktigt. Flder ibland sm de sänder, men det är sparsamt. Får söka mest själv på exempelvis internet. Brev. Den svarande vet allt ändå. Tidningar. Bristande infrmatin tycker den svarande, Sundsvall dålig jämfört med andra kmmuner. Brev via psten. Även internet. Genm PRO ch tidningen sextifem pluss. Tidningar. Ingen. Inte haft behv av någn specifik infrmatin till persner över 65. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 32

33 Psten. Tidningen. Jag har ju datrn ch hör på radin. Tidningen, radi ch tv. Dagstidningen. Psten. jag läser i tidningen ch tittar på nätet ibland. Dagstidningen. Media. Organisatiner, tidningar ch internet. En tidsskrift/ bk riktat till pensinärer. Tidningen. Brschyren sm kmmer ut en gång m året. Bara lilla brschyren de skickar ut en gång m året. Behöver inte få någn hjälp från kmmunen, är inte behv av infrmatin. Brschyr någn gång ibland, ch även dagstidningar. Har inte varit någn infrmatin på flera år. Utskick av en brschyr sm kmmer någn gång ibland. Daglig hemhjälp ger infrmatin. Har inte behövt få infrmatin. Brev på psten. Dagstidningen. Böcker sm vi har fått. Tidning sm kmmer kanske ett par gånger m året, annars ingen infrmatin. Genm hemtjänsten. Ingenting mer än det man läser i tidningen. Det är i regel någt brev, kan inte tänka mig någt annat. Internet. Även tidningar. Inget mer än tidningen ch radi ch lkalnyheterna. Internet. Jag läser dagstidningen ch hör på radin. Dagstidningen ch även lkal-tv. Tidningar eller ringer själv m jag undrar över någt. Via en bk sm kmmer en gång m året. Någn annan kntakt har man inte med någn. Internet ch tidningar. jag har inte så mycket med det att göra. Inget behv av det. Tidningen. Vi är bara hemma på julen ch smmaren. Det kmmer inte mycket infrmatin m det. Får ingen riktad infrmatin. Häfte sm kmmer en gång per år, sextifem pluss. Och den är bra. Även via pensinärsföreningen. Får ingen infrmatin. PRO. Internet. Gå ner till kansliet ch få infrmatin. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 33

34 Tidningen ch även en brschyr sm heter sextifem plus. Små påminnelser med psten, hemtjänsten, ch ringer ch frågar själv. Tidningen, ch någn brschyr sm pensinärer får. Häfte sm det finns mycket bra infrmatin i, sm kmmer ut en gång m året. Även från bföreningen. Tidning för äldre, annars söker själv på internet. Har inte märkt någn sådan infrmatin. Skrivelser via psten. Psten, ch även genm bekant sm jbbar på kmmunen. Internet. Inte behövt någn speciell infrmatin. Annars ringer den svarande själv. Dagstidningar. Kmmunens årliga brschyr, men infrmatinen är knapphändig. Brschyrer via psten, ch även dagstidningen. Ringer även själv. Även från senirbendet. Häftet för persner sm är över 65 sm kmmer en gång m året. Även genm dagstidningen. Tidningar ch tv ch pensinärstidning. Tidningar. Brschyr sm skickas ut till alla äldre. Även radi ch tv. Vet inte m det kmmer någn infrmatin. Hittar inte sådan riktad infrmatin. Annnser i tidningen, internet. Tv. Internet, ch även på kulturmagasinet. Dagstidningen eller radin. Dagspressen, annars ingen infrmatin. Brschyr sm kmmer någn gång m året. Även genm pensinärsförening. Tidningen. Tidningar ch annnser. Även brschyr från PRO. Tidningar. Även genm miljöalmanackan. Tidningen ch någn gång ibland en brschyr, ch infrmatinshäften. Brschyr sm kmmer en gång per år, 65 plus. Om det är någt speciellt så kllar internet. intervju persnen har fått en tidning, 65 plus sm är bra ch där får hn tag i infrmatin. Genm tidningar, radi. intervju persnen får infrmatin via tidning 65 plus, press. Via nätet, tidningen, samt via psten. Genm tidningar, media. Nätet ch tidningar. Genm tidning. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 34

35 På vilket eller vilka sätt skulle du vilja ta del av infrmatin från kmmunen då det gäller infrmatin sm riktar sig till persner över 65? Helst via data. Tidning ch på nätet går bra. Enligt kunden är det bra sm det är nu då kunden får sm behövs infrmatin. Via tidningen Veteranen. Och ckså via internet. Genm utskick till hemmet anser kunden är bra. Via internet går bra anser kunden. Brukaren är medlem i en pensinärsförening, så han får den infrmatin sm behövs. Tidningar eller genm hemsida anser kunden. Via mail, brev eller sms, eller inbjudan anser kunden. De får gärna skicka ut ett utskick i alla fall när man fyller 65 år. Genm Internet vre bra anser kunden. Sm det är nu. Allmänna utskick, brschyrer med mera. Och internet. Det är helt k i nuläget anser kunden. Brukaren har inte varit så insatt i detta hittills. PRO-blad till pensinärer med blandad infrmatin. Med infrmatin m exempelvis var man kan äta billigt. Kunden anser via nätet, men persnligen skulle kunden vilja få någn tidning. Psten, internet, tidningar. Lkala utskick med psten. Genm tidningar vre bra anser intervju persnen. Hemsidan. Om det är någt speciellt så tar den svarande emt det. Tidningen ch nyheterna. Behöver inte ha papper med psten. intervju persnen anser att det går bra att söka själv, dck ska kmmunen lägga till aktuell infrmatin på ex internet. Skriftlig infrmatin på psten. vill ta del av allt sm händer, det går bra att bli infrmerad via tidningar. Gärna via brev. Och internet. via brev tycker intervju persnen är bra. Skriftligt på psten eller mail. tidning är lämpligt. Internet är ng enklast. En brschyr skulle vara bra. Brev Psten Psten. Genm utskick av fldrar. Internet. Utskick med blad. En skrift sm kmmer ut en gång m året, till pensinärer, är bra. Där ser den svarande infrmatin m blandat, till exempel senirtaxi. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 35

36 Den svarande tycker att hn inte behöver få någn infrmatin. Men sådant sm sphämtning får hn gärna infrmatin m. Den svarande får ckså infrmatin från pensinärsföreningen. På samma sätt sm den svarande använder, ch även genm psten. Mer persnlig riktad infrmatin till pensinärer. Via brev gärna. Via E-pst. Pst är bäst, ch E-pst i vissa fall. Det fungerar bra sm det är. Den svarande tycker att man inte får någn hjälp från kmmunen, mycket infrmatin men gör lite. Än så länge att läsa tidningar. Tv fungerar ckså, men då kan det gå snabbt. Utskick via psten. Den svarande tycker inte att det brde finnas någn speciell infrmatin till persner över 65. Lättast m det kmmer i brevlådan. Den svarande söker själv reda på infrmatinen. I första hand genm någt infrmatinshäfte, ch sedan infrmatinsmöten där man samtidigt får chans att fråga saker. Hemsidan, någn blänkare i dagspress m det är någt intressant. Internet ch dagstidningar. Den svarande ser sig inte ha behv av sådan infrmatin, ch m han vill det så tar han själv kntakt med kmmunen. Skriftliga utskick psten. Ett kntinuerligt ffentligt möte, ungefär tre gånger m året. Internet är ckså viktigt. Internet. Den svarande ser ingen anledning att få specifik infrmatin för att de är över 65. Sm det är idag, med att man får telefnsamtal, brev ch hembesök. Intervju persnen anser att infrmatinen kan kmma genm en tidning på psten. Den svarande tycker det räcker gtt ch väl med den infrmatin han får. Den svarande klarar sig än så länge så hn har inte tänkt på det. Är inte i behv av att få hem infrmatin från kmmunen. Den svarande tycker inte det behöver ändras. Det är bra via pst. Stt få infrmatin hemskickad vre det bästa då hn inte rkar vara vara alltför aktiv. Gärna mer utförlig flder, den svarande har ingen datr ch kan inte ta emt på den vägen. Den fldern får gärna kmma ftare. Den svarande tycker att en gång per kvartal skulle bra. Via telefn är bra. Telefn. Privat pst. Tidning är bra samt via telefn. Ingenting. Via aktiviteter vre lämpligt. Psten. Den svarande är egentligen rätt nöjd med infrmatinen hn får. Lkala tv prgram skulle vara bra då man får infrmatin sm gäller just hennes mråde. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 36

37 Den svarande är nöjd med tidningens infrmatin. En tidning sm riktar sig till pensinärer är lämpligt att få. Papper via psten. Det lämpligaste är via pst. Pst är bra. Direkt kntakt med kmmunen. Via psten vre lämpligt. Den svarande får all infrmatin genm träffar med kmmunen mm. Jag skulle vilja få infrmatin via pst. Via internet är lämpligt. Pst. Genm pst är mest lämpligt att ta del av infrmatin. Internet är lämpligt då det är nödigt att få för mycket pst. Via internet ch mail. Öppna möten. Även PRO men där har den svaranden inte varit på än. Föregående fråga även annnser i tidningen. Denna fråga så sm hn redan nu gör, internet ch ringer. Tidning går bra. Det är bra sm det är, att få i brevlådan. Om den svarande vill ha mer infrmatin kan hn gå med i pensinärsförening. Via pst Det är bra sm det är. Om det är utförligt duger det bra med dagstidning. Skriftlig infrmatin är bra. Den svarande skulle vilja veta lite av varje gällande vilken hjälp man kan få. Psten ch persner sm kmmer dit ch berättar. Skriftlig frm är lämpligt. Ddet vre bra att hem mer infrmatin via pst. Pst är bra. Det är bra sm det är, men gärna mer via psten ch mail. Brev eller tidningen. Ttidningen 65 plus är lämplig, samt att Internet är bra. Tidningar. Bbrev vre ett bra sätt att få infrmatin samt genm besök. Utskick med psten i frm av infrmatinsbrschyr. Det enklaste är via internet säger den svarande, med en länk för pensinärer. Den svarande tycker det bästa är när man får sammanställning av infrmatin sm han redan får en gång per år. Även via pressen. Pst är lämpligt. Gärna att det skulle stå mer i tidningen, ch på ett ch samma ställe i tidningen, ch inte lite här ch där. En spalt t.ex. kmmunen infrmerar. Den svarande tycker att det skulle vara mer aktiviteter i landsbygden. Ingenting, det räcker sm det är. Den svarande har inget behv sm sagt, hn fyller sin tid med annat. Det behöver inte kmma mer via psten, utan det räcker med det sm är. impera fabriksgatan örebr tel: +46 (0) e-pst: hemsida: Sida 37

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7

4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7 4.8. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 7 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

4.9. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 8

4.9. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 8 .9. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 8 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten.

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten. Metdbeskrivning underlag till rapprten Lång väg till patientnytta en uppföljning av natinella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system Denna metdbeskrivning kmpletterar den metdbeskrivning

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

4.2. Psykiatriråd nummer: 1

4.2. Psykiatriråd nummer: 1 4.2. Psykiatriråd nummer: Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder, kön, befattning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016 2016-09-05 1 (12) Utvärdering smmarjbb 2016 Sammanfattning Uppdraget har varit att alla ungdmar i första året ch andra året i gymnasiet ska erbjudas smmarjbb 2016. Alla sm sökt i målgruppen har erbjudits

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Seminarium den 2 mars Inför 2014: Vad har kvinnorna för relation till EU? Kvinnorna och EU Presentation av TNS opinion

Seminarium den 2 mars Inför 2014: Vad har kvinnorna för relation till EU? Kvinnorna och EU Presentation av TNS opinion Generaldirektratet för kmmunikatin Direktrat C Kntakter med allmänheten Enheten för övervakning ch uppföljning av den allmänna pininen Bryssel den 5 mars 2010 Seminarium den 2 mars 2010 Inför 2014: Vad

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA. #mebia

Benjamin Edlund Hestra IF. John Kumlin IK Ymer. Vilka är vi? MEBIA.  #mebia Benjamin Edlund Hestra IF Jhn Kumlin IK Ymer Vilka är vi? MEBIA. O-CAMP - Marknadsföring 2007-2010 O-CAMP-marknadsföring O-CampTV O-campTV O-EVENT Marknadsföring O-EVENT marknadsföring ch knceptuering

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

världen & vi Lärarhandledning b/c

världen & vi Lärarhandledning b/c världen & vi Lärarhandledning b/c Världen&vi, nr 3, 2013 Vi har till detta nummer gjrt två varianter av lärarhandledning. Den här handledningen lämpar sig för elever sm har en hörförståelse ch läsförståelse

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÖVERSIKTSPLANENS HUVUDDRAG

ÖVERSIKTSPLANENS HUVUDDRAG Översiktsplan för Strängnäs kmmun Översiktsplanens huvuddrag ÖVERSIKTSPLANENS HUVUDDRAG STRATEGI FÖR NYA BOSTÄDER Kmmunens viljeinriktning är att ta till vara ch utveckla det sm är bra ch unikt i varje

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro Lkalt prgram för samrdnad vård ch msrg kring persner med demenssjukdm samt stöd till deras anhöriga i Upplands Br Upprättat av Kungsängens Vårdcentral, Capi Vårdcentral Br Minnesmttagning på Jakbsbergsgeriatriken

Läs mer