Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendation att publicera datamängder som öppna data"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta Anta KSL:s rekmmendatin att publicera datamängder, sm öppna data inm mrådena miljödata, parkering, samt sklr, försklr ch fritidshem i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat Bakgrund Öppna data är digital infrmatin sm är tillgänglig för vem sm helst att återanvända ch distribuera, utan avgifter ch begränsande villkr. Öppna data är förutsättning för fler att få insyn i den ffentliga förvaltningen. Genm att förenkla för medbrgare ch företag att ta del av ch vidareanvända infrmatin från den ffentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till insyn, förnyelse ch delaktighet. Öppna data kan användas för innvatin ch att skapa nya tjänster. Kmmunförbundet i Stckhlms Län rekmmenderar kmmunerna i länet att publicera en eller flera datamängder, sm öppna data, inm följande mråden: Miljödata: luftkvalitetsmätningar, bullerdata ch radn Parkering: belägenhet, servicetider ch specialparkeringsplatser Sklr, försklr, fritidshem: belägenhet ch kntaktinfrmatin Bilaga Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppen data, C )lf Friman mundirektör Mnika Smidestam Sakkunnig Österåkers kmmun Åkersberga Tel Fax Sida I av I

2 KSL II /«#// Kmmunförbundet Stckhlms Län REKOMMENDATION Dnr KSL/14/ För kännedm: Kmmundirektörer IT-chefer/-strateger Kmmunstyrelsen Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data KSLs rekmmendatin KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde att rekmmendera länets kmmuner att publicera en eller flera datamängder, sm öppna data, inm mrådena miljödata, parkering, samt sklr, försklr ch fritidshem. Bakgrund Öppna data är digital infrmatin sm är tillgänglig för vem sm helst att återanvända ch distribuera, utan avgifter ch begränsande villkr. I Sverige finns sedan 2010 en lag m vidareutnyttjande avhandlingar från den ffentliga förvaltningen, PSI-lagen, sm bygger på ett EU-direktiv. Lagen ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar sm tillhandahålls av ffentliga rganisatiner. PSI-lagen tillåter kmmuner ch landsting att ta ut avgifter för handlingar sm återanvänds, men flera studier visar att det finns en str nytta i att i stället tillhandahålla dessa sm öppna data. Öppna data skapar förutsättningar för fler att få insyn i den ffentliga förvaltningen. Genm att förenkla för medbrgare ch företag att ta del av ch vidareanvända infrmatin från den ffentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till insyn, förståelse ch delaktighet. Arbetet med öppna data för även med sig psitiva effekter för den ffentliga förvaltningens interna arbete, ch kan driva kvalitetsarbete. Öppna data kan fungera sm en katalysatr för rdning ch reda i de interna infrmatinsresurserna, samt bidrar till att tillgängliggöra data sm kan tjäna sm verksamhetsstöd, ch för analys av den egna verksamheten. Öppna data kan användas för innvatin ch att skapa nya tjänster. Kmmersiella ch sciala entreprenörer kan utveckla nya tjänster, genm att t.ex. analysera, kmbinera ch visualisera infrmatinen på ett nytt sätt. Det har gjrts flera försök att beräkna värdet på marknaden för infrmatinstjänster sm bygger på återanvända ffentliga data ch e-tjänster. En studie sm genmförts på uppdrag av EU-kmmissinen visar på str nytta av fritt tillgänglig ffentlig data. Pstadress Kmmunförbundet Stckhlms Län, Bx 38145, Stckhlm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stckhlm Växel Fax E-pst Hemsida Organisatinsnummer

3 KOMMUNFÖRBUNDET REKOMMENDATION Dnr KSL/14/ Öppna data i länets kmmuner Stckhlms stad har publicerat öppna data sedan 2011, ch har en särställning, även natinellt, när det gäller mängden publicerad öppen data. Enligt en rapprt publicerad av PwC 2014, Öppna data i Sverige, står Stckhlms stad för nästan en tredjedel av alla öppna datamängder i Sverige, 206 st. Stckhlms stad har även arrangerat flera tävlingar för att stimulera användningen av öppna data. I merparten av länets övriga kmmuner är arbetet med öppna data ännu i sin linda. Enligt sajten PSI-datakllen, sm är en tjänst sm drivs av Vinnva ch E- delegatinen, ch sm granskar ffentliga rganisatiners uppfyllnad av de natinella rekmmendatinerna la-ing publicering av PSI-data, så hade endast sju kmmuner i länet i ktber 2014, en sida för PSI-data på sin webbplats. Antalet publicerade datamängder är ftast relativt få hs de kmmuner sm har publicerat öppna data. Gemensamma datamängder I SKLs natinella ramverk för öppna data framhålls vikten av reginal ch natinell samverkan, i synnerhet kring publiceringen. Samverkan la-ing arbetet med öppna data ökar värdet i den tillgängliggjrda infrmatinen. Utgångspunkten är att intresset för den enskilda kmmunens data kan vara begränsat dä kstnaden för att bygga t ex en tjänst avsedd för endast en kmmun kan vara hög i förhållandet till den nytta sm en vidareutnyttjare kan få ut. Öppna data sm tillgängliggörs på ett likvärdigt sätt i hela reginen möjliggör en större nytta för så väl kmmunerna sm för enskilda vidareutnyttjare. Reginal samverkan kring gemensam publicering av datamängder skapar förutsättningar för en reginal infrmatinsmarknad. En rekmmendatin m gemensamma datamängder skulle kunna öka mängden publicerad öppna data i länet. IT-frum arbetar sedan flera år med att stödja ch underlätta för medlemmarna att publicera infrmatin i frm av öppna data. IT-frums styrgrupp tg hösten 2013 beslut m att ta fram en rekmmendatin kring publicering av gemensamma datamängder, ch under 2014 genmförde IT-frum en kartläggning av vilka datamängder sm är mest efterfrågade i några av de kmmuner sm kmmit långt i arbetet med öppna data: Linköping, Helsingbrg, Stckhlm, Umeå ch Örebr. Resultatet visade att kmmunerna haft mest efterfrågan på de datamängder sm baseras på gedata (data sm beskriver företeelser ch deras gegrafiska läge), ch främst när det gäller infrmatin m trafik, parkering, miljödata ch fritidsanläggningar. Med utgångspunkt från kartläggningen rekmmenderas kmmunerna i länet att publicera en eller flera datamängder, sm öppna data, inm följande mråden: Miljödata: luftkvalitetsmätningar, bullerdata ch radn Parkering: belägenhet, servicetider ch specialparkeringsplatser Sklr, försklr, fritidshem: belägenhet ch kntaktinfrmatin KSLs uppgift blir att stödja erfarenhetsutbyte kring publiceringen av de gemensamma datamängderna, ch stödja de kmmuner i länet sm önskar fördjupad samverkan kring publiceringen av öppna data. Arbetet kmmer att ske inm ramen för IT-frums uppdrag. 2

4 KOMM UNFORB UNDET REKOMMENDATION Dnr KSL/14/ Ärendegång Rekmmendatinen adresseras till kmmunstyrelserna enligt den rutin sm gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kmmunen att fatta beslut enligt gällande delegatinsrdning. Kmmunerna mbeds meddela sina ställningstaganden genm att sända in prtkllsutdrag eller annan beslutshandling. Svarsperid ICSL önskar få kmmunernas ställningstaganden senast med e-pst till Frågr ch infrmatin Frågr med anledning av detta besvaras av: Jens Lindh, telefn , e-pst Med vänlig hälsning KOMMUNFÖRBUNDET Erik Langby rdförande Mac eleine Sjöstrani direktör Bilaga: Förslag till gemensam datamängd 3

5 KSL limili Kmmunförbundet Stckhlms Län IT-frum Stckhlms län Förslag till gemensam datamängd Sammanfattning Kmmunförbundet i Stckhlms lön (KSL) arbetar för att skapa en reginal infrmatinsmarknad där vidareutnyttjare av data kan skapa nya tjänster utifrån ett större sammanhang än den enskilda kmmunens data. För att kunna skapa den reginala infrmatinsmarknaden behöver reginen kmma överens m ett antal datamängder sm alla kmmuner ch landsting publicerar på ett likartat sätt. IT-frum har undersökt vilka datamängder sm är mest efterfrågade i några av de kmmuner sm kmmit längre i arbetet med öppna data. Sammanfattningsvis har de undersökta kmmunerna upplevt mest efterfrågan på de datamängder sm har en gedatadel: trafik, parkering, miljödata ch fritidsanläggningar. Fkus i Open Stckhlm Award överensstämmer till str del med denna bild, dvs. gedata, trafik ch parkering samt miljödata. SI<L håller på att göra en kartläggning ch ska driva frågan m en natinell publicering av en gemensam datamängd, men har ännu inte beslutat vilken datamängd detta blir. Utifrån analysen föreslår IT-frum att reginen kmmer överens m att publicera en eller flera datamängder enligt nedan. Pstadress Kmmunförbundet Stckhlms Län, Bx 38145, Stckhlm Besöksadress Södermalmsallén 36, Stckhlm Växel Fax E-pst Hemsida Organisatinsnummer

6 KOMMUNFÖRB UN DET (6) Förslag till gemensam datamängd IT-frum föreslår att reginen publicerar någn av följande datamängder: 1. Miljödata: a. Luftkvalitetsmätningar b. Bullerdata c. Radn 2. Parkering: a. Belägenhet b. Servicetider c. Specialparkeringsplatser (buss, lastbil, mc, platser för rörelsehindrade) 3. Sklr, försklr, fritidshem: a. Belägenhet b. Kntaktinfrmatin Erfarenheter från andra kmmuner Linköping I Linköping har några företag efterfrågat miljödata. De vill kmbinera dessa data med mbildata, där man kan se var flk befinner sig. Linköping hänvisar i övrigt till den kartläggning sm SKL just nu genmför: de frågar sina referenskmmuner vilka data sm är mest efterfrågade. SKLs undersökning planeras vara klar 13 mars, då vill de besluta m en gemensam datamängd för alla kmmuner i landet. Helsingbrg De mest efterfrågade datamängderna i Helsingbrg har varit GIS ch kartdata i strt, även gällande kmmunens lika faciliteter. På andra plats är det finansiell data där de genmförde ett prjekt med Vinnva för att reda ut begreppen. Arbetet med finansiell data frtsätter, men sinkas lite på grund av ett snart byte av affärssystem. Stckhlm De mest efterfrågade datamängderna i Stckhlm är trafik ch parkering.

7 KOMMUNFÖRBUNDET (6) Umeå Den mest efterfrågade datamängden i Umeå är förteckning över fritidsanläggningar. Det har bl.a. byggts en app på denna datamängd. I diskussiner med utvecklare har data med getaggning varit mest intressant. De flesta utvecklare vill ha natinell data. Umeå ska lägga ut luftkvalitetsmätningar ch frskare har visat intresse för dessa. Umeå har gjrt en undersökning där utvecklare fick ange vilka datamängder de är intresserade av: Förteckningar över plitiska beslut ch vilka förväntade resultat/mål sm är kpplade till besluten Sphämtning tider ch ruttinfrmatin för spbilarna «> Kmmunens leverantörsfakturr Bussarnas faktiska psitin 0 Busstidtabeller för den kmmunala busstrafiken Datumparkeringsregler per gata Turistinfrmatin Anläggningar sm kan nyttjas på fritiden (planer, hallar, spår etc) Bkningsläget på fritidsanläggningar Örebr Rapprtering av fel avseende gala/park/anläggning Resultat från hälsskyddsinspektiner av restauranger Förteckning över handikappanpassningsåtgärder i ffentliga byggnader Förteckning över vatten- ch energiförbrukning i ffentliga byggnader Grad av återvinning per bstadsmråde/gata Köstalistik avseende barn- ch äldremsrg Förteckning över kmmunens IT-system Förteckning över prgramvarulicenser sm ägs av kmmunen Örebr har inte analyserat vilka datamängder sm är mest efterfrågade. SKL:s prjekt öppna data Ett av målen för SKL:s prjekt för öppna data är att besluta m en gemensam datamängd för alla kmmuner i landet.

8 KOMMUNFÖRBUNDET (6) Sm underlag till deras beslut genmför SI<L en kartläggning bland sina referenskmmuner där de frågar vilka data sm är mest efterfrågade. På samverkansmötet 13 mars redvisade SI<L:s företrädare att de eventuellt skulle föreslå att Kladas API skulle kunna bli en första gemensam datamängd. (http:/ / Open Stckhlm Award Tema 2014 Tävlingens huvudfkus är Smart City kpplat till den växande staden med följande fkusmråden: Innvatin Trafik ch framkmlighet Minskad miljöbelastning ch ökad hållbarhet.

9 KOMMUNFÖRBUNDET (6) Minimikrav för deltagande kmmuner ch publicering av data i tävlingen mtsvarande det sm Stckhlm har publicerat inm följande mråden: 1. Gedata Reginen måste publicera en bakgrundskarta i frm av öppna data - sm täcker reginen alternativt gegrafiskt täcker de kmmuner sm medverkar med data i tävlingen. Kartan ska visa bebyggelsemråden, gatunät Kartan ska kunna användas när infrmatin ska presenteras mt en kartbakgrund. Stckhlms stadsbyggnadskntr har publicerat två versiner av stadens karta med samma innehåll, men med lika manér (utseende). Staden har träffat avtal med Lantmäteriet 0111 att publicera kartan sm öppna data för följande två versiner: A. Stckhhnskarta-grå, förenklad med mild färgsättning. B. Stckhlmskarta-grå, förenklad, nedtnad med en nedtnad färgsättning (grå-blå) sm gör kartan lämplig att använda när den ska vara bakgrund till annan infrmatin, sm önskas presenteras med mer framträdande färgsättning. Kartinfrmatinen bör kunna hämtas via tjänst av typen WMS (Web Map Service), vilket är ett prtkll för att publicera gerefererad kartinfrmatin i rasterfrmat över internet. Prtkllet är en standard framtagen av Open Gespatial Cnsrtium (OGC). Denna kartinfrmatin ska kunna publiceras utan avgift för användaren. 2. Trafik- ch parkeringsdata Stckhlms trafikkntr har publicerat följande datamängder. Vägföreskrifter Gatunamn, gångyta, kantstöd, köryta, typgata, väghållare, övrig yta, vägmittsklass, parkeringsautmat, beläggningsåtgärd, räcke etc. Parkeringsplatser (utöver persnbil) Parkeringsplatser för buss Parkeringsplatser för lastbil Parkeringsplatser för mtrcykel Parkeringsplatser för persner med rörelsehinder. Tjänsterna (datamängderna) ska kunna anrpas med någn/några av frmaten HTTP GET, POSTSvar erhålles i XML (default) eller JSON. 3. Miljödata Stckhlm miljöförvaltning har publicerat följande data från Miljöbarmetern sm öppna data. Det finns för närvarande inga krav på att publicera realtidsdata.

10 KOMMUNFÖRB UN DET (6) Data m klimatutsläpp Partikelhalter i luften Luftdata Radn Buller ch mätvärden på vägar ch fastigheter Vattenkvalitet i sjöar ch vattendrag Data från miljöövervakning sm mäter miljötillståndet. Med vänlig hälsning IT-FORUM Namn