... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum Nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt"

Transkript

1 Referens Britt Wennerström, ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad för prjektstart: ch månad för prjektavslut: status: Kunskapsspridning, inm knst, design ch innvatin stiftelsen Vandalarum Nytt ;r; nrf. l Mg~e OO,iul Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan fi1ms sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan Genm att tillvarata forutsättningar i reginen ch satsa på en dynamisk kmbinatin av kultur, utbildning, turism ch näringsliv bidrar V andalarum till yttre ch inre tillväxt. Det krävs stimulans ch intellektuella utmaningar för att attrahera ch bibehålla kreativitet ch talang i en regin. V andalamm är en kunskapsbaserad verksamhet sm kan bidra till denna bildning. Utställningsverksamheten ch samlingarna är kpplade till utbildnings- ch frskningsverksamheten för universitetsstudenter. Ett samarbete sker med Högsklan i Jönköping, Linneuniversitetet i Växjö/Kalmar samt Högsklan för Design ch Knsthantverk i Götebrg. Vandalarum har idag uppdraget att vara reginens knstpedaggiska centrum med stöd från Statens Kulturråd ch Landstinget i Jönköpings län. Här skapas en kulturell infrastruktur sm ger grgrund för nya ideer, ny kunskap ch en gynnsam samhällsutveckling. En satsning på detta prjekt stärker den SWOT -analys för Kulturella ch kreativa näringar sm håller på att tas fram av Reginförbundet Både sm mötesplats i reginen ch för att stärka den näringen vad gäller företagandet för kreatörer i länet bidrar prjektet till en psitiv utveckling av Jönköpings län. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: 1

2 Referens Britt Wennerström, ~'& ~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS län Beteckning R27613 Antal sldr 2(3) Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecldingsstrategin, RUS Ansökan bidrar till delstrategi Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva fretag ch på delstrategin En glbal livsmiljö. För det första för att främja kulturell infrastruktur ch företagande ch för det andra fr att attrahera studenter ch andra att vara bsatta flytta till Jönköpings län. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: ['J Psitiv ONeutral O Negativ Kmmunikatiner: O Psitiv ['J Neutral O Negativ Innvatin: lzi Psitiv ONeutral O Negativ Klimat ch energi: O Psitiv IZINeutral O Negativ Attraktivitet: lzi Psitiv ONeutral O Negativ Glbalisering: lzi Psitiv ONeutral O Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: O Psitiv lzi Neutral O Negativ Eknmisk bedönming till förslag till stödbelpp Efter det att en eknmisk bedömning gjrts fareslås att reginstyrelsenbeviljar kr fr år Förslag till särskilda villkr för beslut Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars prjektbidraget frfalla. En avrapprtering ska ske under En frlängningsansökan ska göras senast i ktber månad Beslutet gäller under frutsättning att Statens Kulturråd bidrar med en lika str summa. I samband med frsta ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg fr fast anställd persnal (m kstnad for den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginfrbundet att stryka kstnaden. Mall fr friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut kr kr 1:1-medel l: l-medel, prgns

3 Referens Britt Wennerström, ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 3(3) Utbetalningsprgns 2014 beräknar vi att betala ut: kr. l 6f Natinell strategisk priritering Natinell ämneskategrisering Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm fljer: Kstnader Egen persnal (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: 1000 TJönekstnad per timme: 350 Ex tema tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Summa kstnader l l Intäkter - Summa l l Ttalt l Finansiär Reginförbundet lönköpings län Kulturrådet Summa l J Ttalt l l Förutsättningar för beslutet Reginfrbundet medfinansierar prjektet under år Reginfrbundets riktlinjer samt handledning fr ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4 ... 6 ~, REGIONEÖRBUNDEI JÖNKÖPINGSlÅN Bfankettversln Antihiidr-- }!jt/3 1(5) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Pr'ekt (markera aktuell ruta) Ny ansökan- förstudie D Förlän 'tiin sansöka n "Fyll endast i denna sida~ Las mer i dkumentet Handledning föralisökan m reginala prjektmedel Uppgifter m prjektet Prjektnamn Kunskapsspridning inm knst, design ch innvatin Prjektperld Sökl belpp från. Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad Uppgifter m sökande Prjektägare E-pst Vandalerum Pstadress Telefn Bx ~ Pstnummer ch rt Mbiltelefn Värnarn Organisatinsnummer l CFAR-nummer'* Plusgir l Bankgir Ar sökande.mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medlinansiering för EU-stöd? [jg Ja D Nej D Ja [jg Nej.. Arbetsställenummer enligt Statrstrska centralbyran (Tfn ) Prjektledare Namn Telefn. _Elna..Sv~nl~ 0370c E-pst Mbiltelefn elna.svenle(ci),vandalrum.se Eknmihantering Namn - Telefn Kerstin Karlssan 0370, E-pst Ml)lltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) r-ljfld'l~,krift av JwJ:törig att företräda sökatid"'en"" --..~ ilt ( J Ortch datum 1'\.A c.q. Vär~am Nyn nförtydligande tllna Sven le REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Pqstadress: B~_2$~, SE Jönköplilg l B_esöKsadnr.sS: VäWa.~trgata ~ 8 A Tel: 036 1:0 "75 57 l Fax: ]: E~psl:

5 .,;, ~, REGIQNEÖRBUNDEJ ---- JöNKöPINGS län BlMkattversin Allta!SIC!Oi'- 2(5) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län inm knst, desi n ch innvatin Sammanfattning av prjektet (Max tecken) V ru1dalnnn har alltsedan knceptet frmulerades placerat reginal hållbru tillväxt i fkus. Genm att tillvarata specifika förutsättningar i reginen ch satsa på en dynamisk kmbinatin av kultur, utbildning, turism ch näringsliv, bidrar Vmdalrum till såväl yttre sm inre tillväxt. Idag talas det m vikten av innvatin, m nödvändigheten av attraktivitet. För att uppnå dessa krävs kunskap - tillräcklig kunskap för att kätma igen en im1vatin när den kmmer, tillräcklig spets för att attrallera. Det hävs stimulms ch intellektuella utulaningar för att attrahera ch bibehålla kreativitet ch talang i en regin. Vmdalrum är en lamskapsbaserad verksalllhet sm km bidra till de= bildning. Det sm gör verksamheten tillnågt armat än ett traditinellt m\jsemn är att utstållningsverksrunheten ch samlingarna är naturligt kpplade till utbildnings- ch frsirningsverksamheten för universitetsstudcntcr. Vi hm idag ett utvecklat samarbete med Högsklan i Jilnkilping, Linneuniversitet i Vä'l:jö/Kalmru samt Högsklall för Design ch Knsthantverk vid Götebrgs tmiversitet. Den 30-31/8 hölls vår första V alldalakademi sm lckade persner från "almdeniier, institutiner ch näringsliv nmt m i Sverige. V andalarum hru idag ckså uppdraget att vara reginens knstpedaggiska centrum med stöd från Statens Kulturråd ch Jönköpings Läns Lmdsting. Vanclalrum erbjuder studenter från lika discipliner ch lärsäten möjligheten att mötas i en gemensam miljö. Det är av största vikt att V alldalarum agerm reginalt, natinellt ch internatinellt. Detta hm utulärkt våra två första verksalllhetsår. Men utgångspmlkten är ständigt vår regin. Att här skapa en kulturell infrastruktur sm ger grgnmd för nya ideer, ny hmskap ch salllhällsutveckling. Efter drygt två års verksalllhet ser vi flera knkreta möjligheter till utveckling inm detta mråde. V <mdalrums utställningar är den verksamhet utifrån villcen vi kan ta avstamp in i utbildning ch näringsliv. Vi skulle vilja stärka detta "crss-ver-arbete". Efterfrågan finns. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Att bidra till en lmnskapsölming inm reginen inm mrådena knst, frmgivning ch innvatin. Mål (Vad ska rjektet uppnå för resultat?) Att k skaperna m knst, frmgivning ch innvatin ilkas i reginen genm alctiva kntaleter mellmlärsätena, vetenskapen, nät ingslivet, allmänheten ch sklrna. Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping (Besöksadress: V.ästra Strgatan 1a A Tel: O Fax: E-pst:

6 ~,, ~{1 BlankGttversln REGIONI'ÖRBUNDH JÖNKÖPING$ LÅN Antal sidr 3(5) l Allmänhet, näringsliv, bam, unga, studenter. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka akuviteter är planerade?) Under vill Vandalrwn genmföra fyra nya prgram med syfte att öka kunskapen hs allmänheten, näringslivet, barn, tmga ch sttjdenter inm mrådena knst, frmgivning ch innvatin. De fyra prgrammen består av: l. internatinella seminarier m identitetsbegreppet (ett per helår) 2. en ny tidskrift inm det tvärvetenskapliga mmådet knst, design, entreprenörskap ch innvatin (två nummer per helår). Distributin genm Hallpressen till alla prenumeranter i lönköpings län. 3. månatliga ppulärvetenskapliga l1111chföreläsningar på V andalarum inm knst, design ch vetenskap (ttalt 20 tillfällen 1111der 2 år). 4. wrkshps där gnmdskla, gymnasiwn ch högskla möts. Tillsannaans med museets pedagger planeras regelbtmdna wrkshps där studenter från liimsätenajbbar med lika uppc\rag tillsammans med elever från gnmdskla ch gymnasiwn i lönköpings län. Wrkshptillfallena resulterar i utställningar på V a.ndalrum, öppna för allmänheten. Vid utställningarnas invigning hålls en presentatin av studenternas ch elevernas frågestälhringar, arbetssätt ch resultat. T'd 1 p l an (Ange när i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Seminarium Höst 2014 Höst 2015 Tidskrift 2 nr nr 2015 Lunchfcireläsningar Varje månad Wrkshps Vår 2014 t..m. höst 2015 Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den re Inaia utvecklin sstrate in sm du kan ladda ner_glw.,w.,w:'-.r"'e"'g"'l'"ni:.n,"k"'!'-pi"'ng"'."'se"')c:----:c::---:------c--c--. Det arbete V andalnun ötlskar genmföra enligt dena ansökan syftar till att skapa en ökad kunskap ch kmpetens hs sl11denter, näringsidkare, sklelever ch den breda allmänheten. Den samverkan sm kmmer att ske mellan högskla ch näringsliv genererar ckså en ökad samverkan mellan Smålands lika reginer. Vandalarum är en hmskapsbaserad verksamhet ch genm de frågeställningar vi vill belysa i vår regin möter vi ett ökat intresse ckså från mvärlden ch ökar attralctiviteten. Vår verksamhet blir en pral<tisk tillämpning av RUS. Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt 'ämställdhet Prgrammen vänder sig till allmänheten ch syftar därmed till att bredda dialgen m knst, frm i vning ch innvatin till nya samhällsgrupper. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Te!: Fax: E-pst:

7 .. ~~ ;., Blanksttv&rsln REGIONf-ÖRBUNDE-T' JöNKöPINGs LÄN Antal sidr 4(5) Dessa fyra prgram bygger på Vandalarums lllicitet; ett knst- ch designmuseum sm rymmer utbildnings- ch frslmingsverksamhet samt aktiva samarbeten med skla, näringsliv ch tillverkningsindustri. Spridning Ange hur infrmatin m pr ektet ska spridas) Marknadsföd ng i dagspress, utskick tilllänets näringsliv ch till V andalnuns adressregister, sklrnas intranät, direktkntakt med universitet ch hö skla. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Begöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: l E-pst:

8 ~~.,~, ---REGIONI'ÖRBUNDET-- JöNKöPINGs län Blankettversln Antal sidr 5(5) Kstnads budget Kstnadsslag Egen persnal (Ink!. sciala avgifter) Antal timmar: l 000 Lönekstnad per timme: 350 Externa tjanster Lkalkstnader Investeringar (g~ller inte medel från Reqinförbundet) övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader Intäkter summa (A) Ar2l4 Ar20l5 Ar 20 Ar l 000 l l 000 l 000 Ttalt l Finansiering* Flnanslär Reginförbcmdet Kulturrådet Summa (B) Ar2014 Ar20l5 Ar 20 Ar l 000 l 000 Ttalt l 000 l 'Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fälten, får du fram rätt summa direkt Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: F ex: E-pst

9 BUDGET Kunskapsspridning inm knst, design ch innvatin 1 l Internatinellt seminarium m identitetsbegreppet Arvden Resr & lgi Prduktin Dku mentatian Marknadsföring Administratin SUMMA per seminarium SUMMA två seminarier / Prduktin av ny tidskrift inm knst, design, entreprenörskap ch innvatin Arvden skribenter Bildrättigheter Redigering Layut Tryck Distributin SUMMA 1 nr SUMMA 4 nr / Månatliga ppulärvetenskapliga lunchföreläsningar Arvden talare Marknadsföring Administratin Dkumentatin SUMMA / Wrkshps mellan grundskla, gymnasium ch högskla/universitet Prduktin Administratin Pedagg Resr Material SUMMA TOTALSUMMA

10 BUDGET Kunskapsspridning inm knst, design ch innvatin 1/lnternatinellt seminarium m identitetsbegreppet Arvden Externa ' 1~~;~i'~i,tii;iri~t'i Administratin SUMMA per seminarium SUMMA två seminarier Egen persnal / Prduktin av ny tidskrift inm knst, design, entreprenörskap ch innvatin Arvden skribenter Externa SUMMA 1 nr SUMMA4 nr / Månatliga ppulärvetenskapliga lunchföreläsningar Arvden talare Administratin SUMMA / Wrkshps mellan grundskla, gymnasium ch högskla/universitet Administratin l''i:~,~-~j0:'''"' '' "'::~c :.~~,, ~ <' -"t c.c,c:-"'" ---. = ' '~m:fa[q'qj:i:f '~u~~tr~~tdli~fd'; Egen persnal SUMMA TOTALSUMMA kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer