Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015"

Transkript

1 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten. Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökan, granskning ch kmmunikatin, utlysningsår 2015 Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser

2 Innehåll 1. Förrd Stiftelsen Skgssällskapet Om Stiftelsen Skgssällskapet Idégrund ch inriktning Verksamhet Ansökan m anslag hs Stiftelsen Skgssällskapet Ansökan till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Ansökan till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning Bedömning av ansökningar sm inkmmit till Stiftelsen Skgssällskapet Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning Stiftelsen Skgssällskapets krav på beviljade ch avtalade prjekt Prjektrapprter Rekvirering av anslag Prjektbilder Hur bidrag från Stiftelsen Skgssällskapet ska mnämnas Prjektfaddrar Närstående stiftelser Ansökan till Skgssällskapets närstående stiftelser Stiftelsen Peterssn-Grebbe Hildur ch Sven Wingquists stiftelse för skgsvetenskaplig frskning Stiftelsen Stina Werners fnd Stiftelsen Anna ch Gunnar Vidfelts fnd för bilgisk frskning (Ingen utlysning 2015.) Bilaga 1. Blankett för ansökan Bilaga 2. Budgetmall för ansökan Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

3 1. Förrd Det här är en handbk sm riktar sig till dig sm är sökande eller granskare till Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers utlysningar. Både du sm ansöker ch granskar mbeds läsa den del av handbken sm mfattar den stiftelse du är intresserad av, för att få en bra insikt i inriktning, verksamhet, utlysning ch bedömningsgrund. Vi hppas att denna skrift ska ge dig ett bra grund för ett gtt arbete med din ansökan eller granskning! 2. Stiftelsen Skgssällskapet 2.1 Om Stiftelsen Skgssällskapet Idégrund ch inriktning Stiftelsen Skgssällskapet verkar för hållbar utveckling av skg ch mark vilket inkluderar ansvarstagande för skgshushållning, naturvård ch sciala värden. Dessa begrepp inbegriper eknmi, miljö- ch kulturvärden samt människr sm rör sig, jagar, plckar svamp, idkar friluftsliv, lever ch verkar i ch kring skgen ch marken. Stiftelsen ska enligt stadgarna: Främja skgshushållning ch naturvård Utveckla prduktinsduglig skgsmark Stödja skglig frskning ch utveckling Medverka till att naturens egenart ch landskapets skönhet bevaras ch framhävs Medverka i förvaltning av naturminnen ch reservat Bistå kmmuner ch andra i att åt allmänheten bevara för friluftslivet värdefulla uppehållsch strövmråden. Skgssällskapets svenska förvaltnings- ch prduktinsverksamhet är certifierad enligt ISO 14001, FSC (FSC-C017993) ch PEFC. Att certifiera skgsinnehavet är ett ställningstagande för en gd balans mellan eklgiska, sciala ch eknmiska faktrer i skgsbruket Verksamhet Stiftelsens verksamhet tar sin utgångspunkt i en hållbar utveckling av skg ch mark. Förvaltning av skg ch mark Stiftelsens egen skg ch mark förvaltas ch utvecklas genm brukande med utgångspunkt från stiftelsens ändamål ch med krav på lönsamhet. På Skgssällskapets egen skg kan intentiner msättas till praktisk handling ch därmed bidra till kunskapsutveckling, dels genm skgsskötsel ch 2 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

4 naturvårdsinsatser, dels genm att den egna skgen används för fältförsök. Målanpassad skgsförvaltning är Skgssällskapets utgångspunkt ch arbetssätt såväl på egen skg sm på skg sm förvaltas på uppdrag av andra. Genm en kedja från målfrmulering via inventering, analys ch planering förvaltar Skgssällskapet skgen med utgångspunkt från ägarens önskemål. Kapitalplacering För att säkerställa medel för att verka i linje med stiftelsens ändamål placeras kapital i värdepapper ch fastigheter. Kunskapsutveckling Stiftelsen Skgssällskapet är en allmännyttig stiftelse sm verkar för hållbar utveckling av skg ch mark. Ett av stiftelsens verktyg för att uppfylla detta ändamål är att finansiera frskning ch annan kunskapsutveckling m skgshushållning ch naturvård. Stiftelsen äger mark för att utveckla skgsbruksmetder ch verksamhet i linje med stiftelsens ändamål ch genm en uthållig lönsamhet generera resurser till stiftelsens verksamhet. De egna skgarna är ett viktigt redskap för att driva pininsbildning ch sprida kunskap m skg, skgsbruk ch naturvård. Stiftelsen Skgssällskapet finansierar i första hand behvsmtiverad frskning ch kunskapsutveckling genm angelägna prjekt m skgshushållning ch naturvård. Syntesfrskning ch kunskapsutveckling är viktiga redskap för att göra frskningsresultat tillgängliga ch nyttskapande för avnämarna ch Skgssällskapet ser därför psitivt på den typen av prjekt. Syntesarbeten kan definieras på minst två sätt; antingen sm förädling av redan framtaget material eller sm tvärvetenskapligt arbete sm resulterar i synteser anpassade för tillämpning. 2.2 Ansökan m anslag hs Stiftelsen Skgssällskapet Stiftelsen Skgssällskapet utlyser medel i två anslagskategrier: Frskning ch kunskapsutveckling Kmmunikatin ch kunskapsspridning Ansökan till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Stiftelsen Skgssällskapet finansierar i första hand behvsmtiverad frskning ch kunskapsutveckling. Skgssällskapet finansierar angelägna prjekt m skgshushållning ch naturvård. Ansökan m medel till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling sker i två steg; Steg 1 ch Steg 2. För Steg 1 krävs att Bilaga 1. Blankett för ansökan samt Bilaga 2. Budgetmall fylls i. Utöver det ska Steg 1-ansökan innehålla en krtfattad ansökningstext m max en A4-sida med följande innehåll: 3 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

5 Mtivering sm beskriver prjektidén. Sökande rekmmenderas att sätta det föreslagna frskningsprjektet ch dess frågeställningar i ett större perspektiv ch beskriva den relevans ch nytta sm prjektet har för hållbar utveckling av skg ch mark. Krt plan för kmmunikatin ch nyttiggörande av resultat. Detta gör att ansökan för Steg 1 ttalt kan utgöra maximalt tre sidr, skrivna på svenska eller engelska, bestående av: Blankett för ansökan (en sida) Budgetmall (en sida) Krtfattad ansökningstext (en sida) Dessa tre sidr ska slås samman till ETT Wrd-dkument (OBS: Inskannade dkument gdkänns därmed ej) ch skickas med e-pst till Typsnittet Times New Rman i strlek 12 punkter ska användas i hela dkumentet. Ansökningar utfrmade på annat sätt eller med annan mfattning accepteras inte. Bland ansökningar sm inkmmit görs ett urval av en beredningsgrupp på Skgssällskapet. Huvudsökande för ett antal utvalda ansökningar inbjuds inkmma med en fördjupad ansökan till Steg 2. Ansökan till Steg 2 ska ske enligt anvisningar sm Skgssällskapet anger senare. Till Steg 2 kan ansökningar kmma att begäras in på engelska Ansökan till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning För att sprida frskningsresultat ch befintlig kunskap behövs kmmunikatin sm är anpassad för lika målgrupper. Syftet med att finansiera denna typ av prjekt är att frskningsresultat ch kunskap ska nå fram till ch kmma till nytta för avnämarna. Ansökan m medel till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning sker i två steg; Steg 1 ch Steg 2. För Steg 1 krävs att Bilaga 1. Blankett för ansökan samt Bilaga 2. Budgetmall fylls i. Utöver det ska Steg 1-ansökan innehålla en krtfattad ansökningstext m max en A4-sida med följande innehåll: Mtivering sm beskriver prjektidén. Sökande rekmmenderas att sätta det föreslagna frskningsprjektet ch dess frågeställningar i ett större perspektiv ch beskriva den relevans ch nytta sm prjektet har för hållbar utveckling av skg ch mark. Krt plan för implementering av prjektresultat. Detta gör att ansökan för Steg 1 ttalt kan utgöra maximalt tre sidr, skrivna på svenska eller engelska, bestående av: 4 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

6 Blankett för ansökan (en sida) Budgetmall (en sida) Krtfattad ansökningstext (en sida) Dessa tre sidr ska slås samman till ETT Wrd-dkument (OBS: Inskannade dkument gdkänns därmed ej) ch skickas med e-pst till Typsnittet Times New Rman i strlek 12 punkter ska användas i hela dkumentet. Ansökningar utfrmade på annat sätt eller med annan mfattning accepteras inte. Bland ansökningar sm inkmmit görs ett urval av en beredningsgrupp på Skgssällskapet. Huvudsökande för ett antal utvalda ansökningar inbjuds inkmma med en fördjupad ansökan till Steg 2. Ansökan till Steg 2 ska ske enligt anvisningar sm Skgssällskapet anger senare. Till Steg 2 kan ansökningar kmma att begäras in på engelska. 2.3 Bedömning av ansökningar sm inkmmit till Stiftelsen Skgssällskapet Alla inkmna prjektansökningar hanteras ch bedöms antingen sm relevanta för beredning eller sm ej relevanta. En anledning till att bedömas sm ej relevant kan vara att ansökan hanterar ett ämne uppenbart utanför Skgssällskapets verksamhetsmråde eller att ansökan har frmella fel eller är fullständigt utfrmad. Andra rsaker kan vara att tidigare beviljade prjekt inte har genmförts på ett sätt sm är tillfyllest. Dessa ansökningar avvisas utan beredning. Beslut m sådana avslag fattas av Stiftelsen Skgssällskapets anslagsansvariga (Ltta Möller) Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Frskning ch kunskapsutveckling Ansökningar inm utlysningen tillhörande kategrin Frskning ch kunskapsutveckling bedöms med avseende på prjektets vetenskapliga kvalitet, relevans ch nytta samt genmförbarhet. Sökande uppmanas att relatera ansökan till dessa kriterier. Inkmna Steg 1-ansökningar bedöms av en beredningsgrupp ch Stiftelsen Skgssällskapets styrelse fattar beslut m vilka prjektansökningar sm inbjuds kmma med en fördjupad ansökan till Steg 2. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna blir då kntaktad ch får instruktiner m vad sm gäller för Steg-2-ansökningar. Vid granskning av ansökningar till Steg 2 nyttjas en beredningsgrupp ch ftast även externt anlitade granskare. Beslut m tilldelning av medel fattas av styrelsen för Stiftelsen Skgssällskapet. Beredningsgrupp ch extern granskning Beredningsgruppens sammansättning ses över årligen. Beredningsgruppen ska sammantaget besitta den kmpetens sm krävs för att bedöma ansökningar inm respektive utlysningskategri. Den ansvariga för anslagsverksamheten säkerställer att arbetet i beredningsgruppen sker i enlighet med Stiftelsen Skgssällskapets ändamål ch inriktning, jävs- ch granskningsregler av ansökningar ch i övrigt gd etik. För Skgssällskapets anslagverksamhet gäller i huvudsak den etikplicy sm Frmas 5 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

7 utarbetat (läs mer nedan, under Jäv). Antalet ch sammansättningen av beredningsgruppens ledamöter anpassas efter den aktuella utlysningen ch ledamöterna ska värdera alla bedömningskriterierna. Sm nämnts van kmpletteras bedömningarna i Steg 2 fta med externa granskares utvärdering av samma kriterier. Externa granskare ska ha erfarenhet av egen frskning eller på annat sätt vara väl insatt i frskningens villkr ch frskningsläget inm aktuella mråden. Bedömningskriterier Inkmna ansökningar bedöms enligt tre kriterier: Vetenskaplig kvalitet Relevans ch nytta Genmförbarhet Ledamöter i beredningsgruppen läser alla ansökningar ch pängsätter dels varje kriterium, dels ansökans helhet. Externa granskare bedömer ansökningarna enligt samma kriterier sm beredningsgruppen. Jäv Alla granskare (beredningsgruppsledamöter ch externa granskare) sm är invlverade i bedömningen av ansökningar på uppdrag av Stiftelsen Skgssällskapet ska läsa ch acceptera det etiska ramverk sm tillämpas innan de påbörjar sitt uppdrag (Frmas etiska riktlinjer): Opartiskhet är ett grundläggande krav för det arbete sm granskarna utför. Bestämmelser m jäv finns i 11 ch 12 Förvaltningslagen (1986:23). Jäv anses föreligga i följande fall: Ärendet angår granskaren eller någn närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för granskaren eller någn närstående till denne. Granskaren eller någn närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institutin eller företag sm sökanden eller är ställföreträdare för annan sm kan erhålla synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Granskaren har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden. Jäv föreligger ckså m det i övrigt finns någn särskild mständighet sm kan påverka förtrendet till en granskares partiskhet i ärendet. Sm exempel kan nämnas vänskap, fiendskap ch eknmiskt berende. Granskare är skyldiga att beakta jäv ch på eget initiativ redvisa m det finns eventuella mständigheter sm kan tänkas påverka dennes ställningstaganden. I de fall jäv föreligger hs granskare tillåts vederbörande ej delta i granskning eller beslut. 6 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

8 2.3.2 Bedömning av ansökningar inkmna till anslagskategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning Ansökningar inm utlysningen tillhörande kategrin Kmmunikatin ch kunskapsspridning bedöms med avseende på prjektets kvalitet, relevans ch nytta samt genmförbarhet. Sökande uppmanas att relatera ansökan till dessa kriterier. Inkmna Steg 1-ansökningar bedöms av en beredningsgrupp ch Stiftelsen Skgssällskapets styrelse fattar beslut m vilka prjektansökningar sm inbjuds kmma med en fördjupad ansökan till Steg 2. Huvudsökande för de utvalda ansökningarna blir då kntaktad ch får instruktiner m vad sm gäller för Steg-2-ansökningar. Vid granskning av ansökningar till Steg 2 nyttjas en beredningsgrupp ch ftast även externt anlitade granskare. Beslut m tilldelning av medel fattas av styrelsen för Stiftelsen Skgssällskapet. Beredningsgrupp ch extern granskning Beredningsgruppens sammansättning ses över årligen. Beredningsgruppen ska sammantaget besitta den kmpetens sm krävs för att bedöma respektive utlysningskategri. Den ansvariga för anslagsverksamheten säkerställer att arbetet i beredningsgruppen sker i enlighet med Stiftelsen Skgssällskapets ändamål ch inriktning, jävs- ch granskningsregler av ansökningar ch i övrigt gd etik. För Skgssällskapets anslagverksamhet gäller i huvudsak den etikplicy sm Frmas utarbetat (läs mer nedan, under Jäv). Antalet ch sammansättningen av beredningsgruppens ledamöter anpassas efter den aktuella utlysningen. Ledamöterna ska värdera alla bedömningskriterier för ansökningar till Steg 1 ch 2. Vid behv utvärderas inkmna ansökningar även av externa granskare. Bedömningskriterier Inkmna ansökningar bedöms enligt tre kriterier: Kvalitet Relevans ch nytta Genmförbarhet Ledamöter i beredningsgruppen läser alla ansökningar ch pängsätter dels varje kriterium, dels ansökans helhet enligt en tregradig skala. Externa granskare bedömer ansökningarna enligt samma kriterier sm beredningsgruppen. Jäv Alla granskare (beredningsgruppsledamöter ch externa granskare) sm är invlverade i bedömningen av ansökningar på uppdrag av Stiftelsen Skgssällskapet ska läsa ch acceptera det etiska ramverk sm tillämpas innan de påbörjar sitt uppdrag (Frmas etiska riktlinjer): Opartiskhet är ett grundläggande krav för det arbete sm granskarna utför. Bestämmelser m jäv finns i 11 ch 12 Förvaltningslagen (1986:23). Jäv anses föreligga i följande fall: 7 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

9 Ärendet angår granskaren eller någn närstående till denne eller då ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för granskaren eller någn närstående till denne. Granskaren eller någn närstående till denne är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institutin eller företag sm sökanden eller är ställföreträdare för annan sm kan erhålla synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång. Granskaren har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden. Jäv föreligger ckså m det i övrigt finns någn särskild mständighet sm kan påverka förtrendet till en granskares partiskhet i ärendet. Sm exempel kan nämnas vänskap, fiendskap ch eknmiskt berende. Granskare är skyldiga att beakta jäv ch på eget initiativ redvisa m det finns eventuella mständigheter sm kan tänkas påverka dennes ställningstaganden. I de fall jäv föreligger hs granskare tillåts vederbörande ej delta i granskning eller beslut. 2.4 Stiftelsen Skgssällskapets krav på beviljade ch avtalade prjekt Prjektrapprter Rapprteringsfrekvens Efter att avtal undertecknats av bägge parter (bidragsgivare ch bidragsmttagare) skrivs en prjektplan enligt anvisningar från Skgssällskapet. Resultatrapprter ska lämnas enligt den överenskmmelse sm slutits i avtalet mellan parterna ch anpassas till prjektets art ch mfattning. Minst en resultatrapprt i frm av en slutrapprt avläggs vid prjektets slut. Frskningsresultat, prjektkmmunikatin ch rapprtkvalitet Om ej annat avtalats förbehåller Skgssällskapet sig rätten att i sin verksamhet ch externa kmmunikatin använda rapprter ch resultat från de prjekt sm helt eller delvis finansieras av Sällskapet. För att prjektresultat ska nå ut till avnämare ch kunna göra skillnad i praktiken krävs en aktiv ch ändamålsenlig kmmunikatin. Skgssällskapet värderar kmmunikatinsinsatser högt ch ser kmmunikatinen sm en integrerad del av prjektarbetet. En överenskmmelse ska göras mellan parterna m hur resultat ch erfarenheter från prjektet lämpligen kan förädlas. De resultatrapprter sm prjektet genererar ska utfrmas i enlighet med de mallar för del- ch slutrapprt sm Skgssällskapet tillhandahåller. Resultatrapprten kan kmma att användas vid Skgssällskapets interna ch externa kmmunikatin ch ska vara skriven med ett frmellt ch krrekt språk med fkus på resultat, anpassat för att kmmuniceras ppulärt. Resultatrapprterna ska även redvisa prjektets status med avseende på tidplan ch budget i förhållande till inlämnad prjektplan. Kstnader för ppulär kmmunikatin ska inrymmas i den budget sm medel ansöks för. 8 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

10 2.4.2 Rekvirering av anslag Rekvirering av medel sker enligt en tydlig struktur sm bygger på prjektrapprtering, kmmunikatin mellan kntaktpersnen för prjektet ch Skgssällskapet samt Skgssällskapets gdkännande av resultatrapprt. Efter att en resultatrapprt har gdkänts kan anslag utbetalas m rekvisitin ställs från bidragsmttagaren. Den första rekvireringen sker när avtal undertecknats av parterna samt när prjektplanen har gdkänts. Delbetalning sker efter gdkänd delrapprt. Slutrekvirering m 10 % av beviljade medel utbetalas efter att slutrapprt har inlämnats i tid ch gdkänts av Skgssällskapet. Medlen får dispneras under prjekttiden, i enlighet med avtalad utbetalningsplan, fram till att slutrapprt gdkänts Prjektbilder Skgssällskapet ska få fri nyttjanderätt, utan tidsbegränsning, till en högupplöst prträttbild på respektive kntaktpersn för de prjekt sm beviljas medel. Bilden ska kunna användas vid Skgssällskapets interna ch externa kmmunikatin. Skgssällskapet tar även gärna del av högupplösta prjektbilder med fri nyttjanderätt ch utan tidsbegränsning, för publicering på prjektets presentatinssida på Skgssällskapets webbplats ch i annan intern ch extern kmmunikatin. Exempel på Skgssällskapets anslagskmmunikatin finns här: Hur bidrag från Stiftelsen Skgssällskapet ska mnämnas Vid publicering av resultat från prjekt sm Stiftelsen Skgssällskapet beviljat medel till ska det framgå att Stiftelsen Skgssällskapet bidragit med finansiering genm mnämnande på följande sätt: Stiftelsen Skgssällskapet. 2.5 Prjektfaddrar Anslagsfinansierade prjekt tilldelas en så kallad prjektfadder av Skgssällskapet. Syftet är att stärka kntakten mellan Skgssällskapet ch de pågående prjekten ch på så sätt öka nyttan av ch genmslaget för den frskning sm utförs. Prjektfaddern följer ckså upp att ingångna avtal följs. Frmerna för prjektfadderskapet anpassas efter förutsättningarna i de lika prjekten. Ett minimum är att kntakt tas mellan kntaktpersnen för det aktuella prjektet ch prjektfaddern en gång per halvår. Vid varje kntakt stämmer man minst av: Uppföljning av tidsatt prjektplan Uppföljning av budget Att resultatrapprter levereras till Skgssällskapet enligt avtal 9 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

11 Vilka resultat eller på annat sätt intressanta fakta sm kmmit fram inm prjektet ch sm kan vara värda att lyfta fram i Skgssällskapets interna eller externa kmmunikatin. Om prjektet inte följer gdkänd prjektplan ska Skgssällskapet underrättas så snart sm möjligt. 3. Närstående stiftelser 3.1 Ansökan till Skgssällskapets närstående stiftelser Vid ansökan till en närstående stiftelse ska ansökans första sida utgå från en kmplett ifylld ansökningsblankett enligt Bilaga 1. Blankett för ansökan. Ansökan till närstående stiftelser sker i ett steg. Prjektet ska även beskrivas enligt följande delar: Bakgrund beskrivning av den prblembakgrund sm mtiverar prjektet samt den/de vetenskapliga infallsvinklar sm prjektet innehåller. Syfte beskrivning av vad prjektet avser att åstadkmma, gärna med kppling till frågeställningar eller hypteser. Metd beskrivning av vetenskapliga metder samt den typ av data sm planerar att insamlas/användas. Frskningsmiljö beskrivning av vilka sm kmmer att medverka i prjektet. Preliminär plan för kmmunikatin ch nyttiggörande av prjektens resultat. Budget ch tidplan för prjektet. I budgeten ska persnal- respektive prjektkstnader särskiljas. Ersättning för s.k. verheadkstnader får uppgå till högst 20 %. Referenser. Se i övrigt respektive stiftelses webbplats. Ansökan till en närstående stiftelse ska, utöver ifylld blankett, innehålla en beskrivning enligt van (max 5 sidr) samt krtfattad meritförteckning inkl. publikatiner (max 2 sidr). Ansökan ska e-pstas till sm ett dkument ch vara undertecknad. I ämnesraden anges vilken stiftelse ansökan avser Stiftelsen Peterssn-Grebbe (Ingen utlysning 2015.) 10 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

12 3.1.2 Hildur ch Sven Wingquists stiftelse för skgsvetenskaplig frskning Stiftelsen har sm ändamål att främja skgsvetenskaplig försöks- ch frskningsverksamhet med anknytning till fastigheten Remningstrp i Västergötland Stiftelsen Stina Werners fnd (Ingen utlysning 2015.) Stiftelsen Anna ch Gunnar Vidfelts fnd för bilgisk frskning (Ingen utlysning 2015.) 11 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

13 Bilaga 1. Blankett för ansökan Stiftelsen Skgssällskapet Steg 1 samt närstående stiftelser Ansökan avser följande stiftelse, anslagskategri (Stiftelsen Skgssällskapet) ch belpp: Ansökan avser följande prjekt ange rubrik samt en krtfattad beskrivning: Huvudsökande: Namn: Titel: Organisatinstillhörighet: E-pstadress: Pstadress: Telefn: Medsökande: Namn: Organisatinstillhörighet: Söks medel från andra finansiärer för samma prjekt i så fall vilka? Beräknad löptid i prjektet: Prjektet sträcker sig från ÅÅÅÅ-MM till ÅÅÅÅ-MM Prjektet förväntas generera ttalt X mantimmar Huvudsökandes namn ch prefekts eller annan chefs namn, rt, datum: (OBS: Underskrift ej nödvändig i detta skede.) Huvudsökande: Prefekt/annan chef: Ort: Ort: Datum: Datum: 12 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

14 Bilaga 2. Budgetmall för ansökan Stiftelsen Skgssällskapet Steg 1 Ange alla kstnader ch belpp exklusive mms. Kstnadspster för prjekt 1. Lönekstnader 2. Köp av tjänster 3. Resr 4. Utrustning 5. Kmmunikatin 6. Lkaler 7. Overheadkstnader (OH) 8. TOTALT Prjektets ttala kstnad Prjektets ttala kstnad per år 9. Varav ansöks från Stiftelsen Skgssällskapet Gdkända kstnader i prjekt sm finansieras av Stiftelsen Skgssällskapet 1. Kstnader för persnal. Kstnadspsten ska vara kpplad till antal mantimmar sm angivits i Bilaga Köp av tjänster inm prjektet eller för frskningen, t.ex. labratrieanalyser. 3. Alla resekstnader; transprter ch övernattningar. 4. Kstnader för utrustning, licenser ch dylikt. Hanteras enligt följande: a. Större investeringar: Avskrivning ch användning över längre perid. Då ska prjektet endast belastas med den del/tid/andel sm används i det aktuella prjektet. b. Mindre investeringar: Direktavskrivning eller användning endast för prjektet innebär att hela kstnaden kan läggas på prjektet. 5. Kmmunikatinskstnader för extern kmmunikatin av prjektresultat. 6. Lkalkstnader för de persner sm arbetar direkt i prjektet. 7. OH tillåts uppgå till maximalt 20 %, d.v.s. max OH = 0.2*( ) 8. Ange ttal kstnad för prjektet. 9. Ange hur mycket medel sm ansöks från Stiftelsen Skgssällskapet. 13 Anslagshandbk för Stiftelsen Skgssällskapet ch närstående stiftelser Ansökning ch granskning, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2016

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2016 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser 1(5) Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser Syftet med bidraget framgår av bifgat infrmatinsbrev. Läs gärna igenm det innan ansökningsblanketten fylls i. Sista ansökningsdag är den 31 ktber

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Centrum för Globala Samhällsutmaningar vid Göteborgs universitet. UGOT CHALLENGES En investering på 300 miljoner

Centrum för Globala Samhällsutmaningar vid Göteborgs universitet. UGOT CHALLENGES En investering på 300 miljoner Centrum för Glbala Samhällsutmaningar vid Götebrgs universitet UGOT CHALLENGES En investering på 300 miljner Utlysning av anslag Visin 2020 Med kvalitetsdriven frskning, utbildning ch samverkan i en inspirerande

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 26.9.2016 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2016 (PROFI 3) Ansökningar kan lämnas in i Finlands Akademis e-tjänst under ansökningstiden

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Niklas Arvidsson Svenska PEFC (sekr i arbetsgruppen för skog o miljöstandarden)

Niklas Arvidsson Svenska PEFC (sekr i arbetsgruppen för skog o miljöstandarden) MINNESANTECKNINGAR ARBETSGRUPPEN SOCIALA STANDARDEN, I UPPSALA, den 2009 11 13, Närvarande: Alf Bergkvist Nrrskg, Daniel Frsberg StraEns Skg AB (på telefn, del av mötet), Anders Karlssn GS facket, Bernt

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU

Tips och råd till beställare som ska upphandla en kvalitetssäkrad pumpservice enligt LOU O:\BRG\Föreningar\Servicesektinen\06 Prjekt\11 Upphandlingsrekmmendatiner underlag\upphandling avseende pumpservice SWEPUMP rev II 140905.dcx 1 (5) Tips ch råd till beställare sm ska upphandla en kvalitetssäkrad

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Avtal med Vårdinge Hembygdsförening i södertälje

Avtal med Vårdinge Hembygdsförening i södertälje södertälje kmmun Avtal med Vårdinge Hembygdsförening i södertälje l Parter Avtal har träffats mellan Södertälje kmmun, Vårdinge-Mölnb kmmundelsnämnd, nedan kallad KDN ch Vårdinge Hembygdsförening i Södertälje

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö Sidan 1 (5) Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö 1. Inledning Denna bilaga beskriver Indikatrerna

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer