Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)"

Transkript

1 Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid idén ch utvecklingen sker i för ändamålet lämplig företagsfrm. Rådgivning tillhandahålls för etablering av företag. Utvalda företags- ch prduktidéer får sedan möjlighet att bygga en stabil plattfrm för sitt företagande ch förkrta prcessen till marknadsacceptans. Arbetet bedrivs i Växthuset högst 4 år för att utveckla prdukter i en kreativ anda ch snabbt nå den kmmersiella fasen. ÅTC samverkar med Högsklan ch Ålands utvecklings Ab i inkubatrprcessen ch med ett lkalt nätverk med bl.a. Handelskammaren ch Företagarföreningen samt det externa kunskapsnätverket (Tekes, Finpr, VTT, TE-centraler, Finnvera). Många företag i den tidiga utvecklingsfasen saknar bland annat ledarskapskmpetens, finansiering för utvecklandet av sina prdukter, juridisk kmpetens för säkrandet av patent, bra lkalisering, samt rådgivning m lika servicetjänster ch prduktin. Följande tjänster erbjuds i Växthuset: Knkret en kntrsplats med gemensam fax ch kpiatr, nätuppkppling till skrivare ch internetanslutning Tillgång till mötesrum ch pentry Individuell idé- ch företagsutveckling genm affärscachning, samtal ch "bllande" med Växthusets persnal Möjlighet till kmpetensutveckling ch extern rådgivning Tillgång till ÅTC:s kntakter ch nätverk En stimulerande miljö under begränsad tid där effektivt värdeskapande, utveckling ch samarbete är ledrd Mycket värde för lite pengar Inflöde av idéer Mängden ch kvaliteten på inflödet av idéer till Växthuset är en avgörande framgångsfaktr ch således läggs mycket kraft på denna fas i verksamheten. Utgångspunkten är att alla har möjlighet att söka m inträde i verksamheten avsett

2 verksamhetsidé, bakgrund ch tidigare erfarenheter. I inflödet av idéer samverkar vi med våra lkala samarbetsrganisatiner, t.ex. ÅUAB, Högsklan, Handelskammaren, Företagareföreningen ch övriga rganisatiner sm arbetar med företagsamhet. Ett företag sm befinner sig i idéfasen kan vända sig till Växthuset. Kunden bistås på ett mer knkret sätt i ett tidigare skede än vad sm annars är möjligt. I detta skede frmar kunden sina idéer ch arbetar fram en första affärsplan. Affärsplanen ligger sedan till grund för det frtsatta arbetet på plats i Växthuset. Växthuset tar ingen avgift för rådgivning före inträde. Se mer m ÅTC:s startaeget-rådgivning på vår hemsida Vid inträde till Växthuset tecknas ett kmbinerat hyres- ch inkubatravtal med kunden. Företrädelsevis arbetar Växthuset med persner sm har en stark vilja att driva företag med tillväxtambitiner. Förutm att idén skall ha en gd affärsptential är det entreprenörsförmågan hs persnen ch engagemang sm är det viktigaste. Växthuset har följande kriterier sm bas för sin bedömning av vilka idéer sm skall ges inträde till Växthuset: Affärsidé med hållbar utvecklings- ch tillväxtptential Teknisk ch innvativ höjd (vad är unikt med idén?) Marknadsbedömning Persnligt engagemang ch en tydlig entreprenör för att driva blaget Överensstämmelse med näringsplitiken ch kmplettering till befintligt näringsliv Trvärdig finansiering under inkubatrprcessen Juridisk persn, Ab, Öb, Kb, enskild näringsidkare Rätt att bedriva näring på Åland Ledningsgruppen för Växthuset, sm utses av Ålands landskapsregering, utvärderar ch föreslår vem sm beviljas tillträde till Växthuset samt följer regelbundet företagets utveckling under dess tid i Växthuset. Beslutet m inträde fattas av Ålands landskapsregering. Just nu pririteras innvativa affärsidéer, hållbar utveckling ch miljöteknik. Ledningsgruppen har även ansvaret att hantera utträdet av kunder sm inte utvecklas sm tänkt ch därför skall flytta ut i förtid. Utträde ur Växthuset Expansinsfasen Kundens utträde ur Växthuset sker senast efter 4 år eller tidigare m kunden väsentligt avviker från målsättningarna. Då entreprenören nått expansinsfasen ch skall flytta ut från Växthuset. Stödprcesserna sm finns i Växthuset är delvis tillgängliga vid

3 expansinsfasen. På detta sätt upprätthålls synergier mellan de nya entreprenörerna ch Växthuset vilket är till fördel för alla parter. Växthuset - erbjudandet Utgångspunkten är att små företag behöver specifika resurser vid kritiska tidpunkter för att frtsätta utvecklas. Dessa resurser kan ch bör tillgdses av Växthuset, ch genm att delta i en inkubatrprcess ökar chanserna att idén överlever ch utvecklas till en kmmersiell prdukt. Prissättning Växthusavgiften är 34 eur/m²/månad baserad på driftskstnaderna för Växthuset. Avgiften för kunden justeras trappstegsvis enligt principen nedan. År 1 är avgiften 25% av avgiften. År 2 är avgiften 50% av avgiften. År 3 är avgiften 75% av avgiften. År 4 är avgiften 100% av avgiften. Växthusavgiften inkluderar tillgång till följande: Kntrsutrustning Möblerat kntr (<10m 2 ) Telefn (hyresabnnemang), exklusive månadsavgift ch de löpande samtalskstnaderna. Gemensam fax ch kpiatr. Datr med nätuppkppling till skrivare ch server. Internetanslutning. Mötesrum ch pentry ÅTC:s mötesrum ch videknferens enligt överenskmmelse. Pentry ch kafferum. Rådgivning internt (inm persnalens kmpetensmråde) Affärsrådgivning Idéutveckling Stödresurs Tillgång till ÅTC:s nätverk med kntakter

4 Övrigt Städning ingår i avgiften. Följande ingår ej i avgiften: Extern rådgivning Separat överenskmmelse med den rådgivande parten. Nätverk Internt uppmuntras kntakten företagen emellan genm lkalernas utfrmning, kntakter i samband med utbildningsverksamhet etc. I Kvarteret itiden skapas en samarbetskultur sm gör det möjligt för företagen att utbyta tjänster ch ingå lika typer av samarbeten. Externt etableras kntakter genm att företagen får tillgång till teknikparkens kntaktnät. Genm att behålla kntakten med tidigare kunder/företag tillvaratas i vissa fall även deras erfarenhet. Mentrverksamhet ch samarbeten med andra frum sm t ex Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland m.fl. utgör andra sätt genm vilka Växthuset försöker uppmuntra skapandet av externa kntakter. Företagen i Växthusets närhet Närhet till företag anses vara en viktig förutsättning för inkubatrverksamhet. ÅTC har allt sedan starten för 25 år sedan arbetat med inkubatrliknande verksamheter vilka medfört att nya företag bildats ch befintliga företag utvecklats inm sina teknikmråden. Inm det relativt nystartade Växthuset i Kvarteret itiden så kan de övriga företagen ha en viktig betydelse i första hand i egenskap av kund, samarbetspartner ch mentrkälla. Efter hand kmmer utslussade företag sm finns kvar i Växthusets närhet att ha en viktig rll, framför allt sm förebilder ch gda exempel. Akademisk kppling Inkubatrsystem utanför Åland visar i samtliga fall en kppling mellan inkubatrer ch lika universitet ch högsklr. Växthuset ser Högsklan på Åland sm en ptentiell rekryteringsbas. Vi strävar efter att skapa samarbetsfrmer mellan Växthuset ch högsklan genm gemensamma prjekt ch lika frmer av studentträffar där Växthuset får möjlighet att berätta m sin verksamhet. De kurser inm entreprenörskap sm erbjuds studenterna utgör en naturlig länk mellan högsklan ch Växthuset.

5 Image En svensk inkubatrstudie visar att allmänhetens uppfattning m inkubatrernas verksamhet tycks vara delat psitiv. Vissa beskriver mgivningens tilltr sm skrämmande stark. Sm det ser ut idag marknadsförs verksamheterna fta av sig själv tack vara bl.a. medias bevakning. Andra aktiva sätt för att synas är bl.a. att infrmera vid lika infrmatinsträffar hs t ex intresserganisatiner, företagarföreningar, kmmunerna ch bland studenter. Egen hemsida, lika frmer av direktreklam samt deltagande på lika mässr är andra exempel på marknadsförande åtgärder. Finansiering Finansieringen är en viktig del av det nystartade företagets möjligheter ch förutsättningar att skapa hållbar tillväxt. Växthusets uppgift är bland annat att bistå kunden med råd. Det kan gälla värderingen av lika finansieringsalternativ, förmedling av kntakten mellan företaget ch den investerande parten ch stödja företaget vid förhandlingar. Finansiering av basfunktin ch rganisatin Växthuset drivs sm en del av Ålands Teknlgicentrums verksamhet. Alla kunder sm flyttar in i miljön är knutna till Växthuset genm ett kmbinerat hyresch inkubatravtal, sm styr vilken hjälp man får ch hur man betalar för den. Avtal skrivs för 6 månader med möjlighet till förlängning upp till högst 4 år. Avgiften baseras på driftskstnaderna ch ökar stegvis. (se rubriken Prissättning) Driftsbidrag Bidraget kan erhållas i högst 4år Företaget ska ha ett gällande avtal m plats i Växthuset I samband med att ett avtal tecknas m plats i Växthuset kan stödtagaren beviljas ett driftsbidrag för den tid sm innefattas av avtalet. Driftsbidraget innefattar ett bidrag m eur per månad.

6 Övrigt: Prduktutvecklingsbidraget innefattar ett stöd m 50% av de gdkända stödberättigade kstnaderna. Det ttala belppet av alla s.k. de minimis-stöd sm ett företag erhåller kan inte överskrida eur under en tre års perid. Varje år följs kundens verksamhet upp med avseende på stödet. Om verksamheten inte utvecklas enligt plan kan landskapsregeringen efter prövning besluta att kunden ska utträda ur inkubatrn. Kntaktpersner på ÅTC: Verksamhetschef Rbert Mansén, tel: 25585, e-pst:

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer