~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST Nytt. Förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie"

Transkript

1 Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST Nytt Tidigare beslut: Förstudie Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Tillgång till kvalificerad arbetskraft på lika nivåer är det enskilt största hindret för tillväxt ch knkurrenskraft inm länets små- ch medelstra industriföretag. Kunder kräver allt ftare att underleverantörer löser kmplexa tekniska prblem vid framtagandet av prdukter ch att de har kapacitet att möta beställare på samma nivå. Om kunskapen fattas riskerar tillverkande företag i vårt län att tappa rder ch halka efter i utvecklingen. Förstudien påvisade att bristfällig kunskap vad en ingenjör gör bland företagare i små tillverkande företag m är det största hindret, likaså att kunna påvisa vilken prduktivitetsch lönsamhetsökning en ingenjör med rätt prfil kan leda till. En prjektledare från Sveriges ingenjörer kmmer med hjälp av prcesstöd från länets fyra stra branschrganisatiner med industrianknytning att genmföra lika aktiviteter riktade mt redan verksamma ingenjörer ch företag med en redan anställd ingenjör. En str arbetsinsats är ckså att genmföra infrmatins- ch uppsökande aktiviteter i strategiskt utvalda företag för att till slut initiera ch följa ett skarpt stödprgram i ca I 5 av dessa. Att etablera fungerande nätverk för erfarenhetsutbyte mellan både ensamanställda ingenjörer ch företag sm anställt den förste ingenjören är ckså ett av huvudmålen i prjektet. Om detta leder till att företagen ckså anställer den andre ingenjören så är det en psitiv bieffekt. Inm prjektet ska ckså ett webbaserat stöd utvecklas. Högsklan i Jönköping erbjuds att följa ch bidra till prjektets genmförande ch utvärdering. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel : Fax: E-pst: reg injnkping.se injnkping.se l

2 Referens Ola Olssn ~'& 9 Datum Beteckning R (4) Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: Prjektets syfte ch målligger i linje med reginens ambitiner att genmföra utvecklingsprjekt inm delstrategierna "En knkurrenskraftig industriregin ch breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Industrin är en viktig basnäring i Jönköpings län med nästan dubbelt så str andel sysselsatta sm i riket. Länets frtsatta utveckling ch tillväxt är starkt berende av ökad prduktivitet ch exprt. Det är därför nödvändigt att med gemensamma insatser verka för att fler persner med ingenjörskmpetens kan rekryteras till länets små- ch medelstra tillverkande industriföretag. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS: Kunskap ch kmpetens: ~Psitiv ONeutral D Negativ Kmmunikatiner: D Psitiv ~Neutral D Negativ Innvatin: ~Psitiv ONeutral D Negativ Klimat ch energi: D Psitiv ~Neutral D Negativ Attrakt i vi te t: ~Psitiv ONeutral D Negativ Glbalisering: ~Psitiv ONeutral D Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~Psitiv ONeutral D Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: För att kunna genmföra en kraftfull insats under söks kr från reginen. 14 av budgeten för externa tjänster har flyttats till egen persnal eftersm persnen finns hs prjektägaren. Likaså har finansiering från rganisatiner strukits ch reducerat kstnaden för psten externa tjänster. Slutligen har budgeten för 2015 delats upp ch 1/13- del hänförts till december Bifall föreslås eftersm vi själva övertalade en reginal aktör att ansvara för prjektet. Förslag till särskilda villkr för beslut: -Beslut tas för ett år i taget. Förlängningsansökan för 2016 krävs. Prjektredvisning skall ske innan prövning av nytt beslut. -Undertecknad detaljerad tidsredvisning för medverkande företag ch ingenjörer krävs vid ansökan m utbetalning. Kstnader för egen persnal samt externa tjänsterna skall ckså tidsredvisas ch verifieras med lönespecifikatiner. -Samarbete med Träcentrum nödvändig för TMF' s medverkan i prjektet. Samarbetet skall beskrivas i lägesrapprterna -Regin Jönköpings län ska beredas plats i styrgruppen. -Extern utvärdering ch dkumentatin är ett krav.

3 Referens Ola Olssn ~'& 9~, Datum Beteckning R (4) Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december år 2015, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut Ett-årigt medelsbeslut År 2014 År 2015 År kr kr 1:1-medel 1:1-medel l: 1-medel,prgns Utbetalningsprgns År 2015 beräknar vi att betala ut: l kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr. 2 Natinell strategisk priritering 2a Natinell ämneskategrisering OECD-grupp OECD-ämne Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: Ar Kstnader 2014 Egen persnal (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: Ar 2015 l Ar 2016 l Ttalt Lönekstnad per timme: 750 Externa tjänster L kalkstnader

4 Referens Ola Olssn.,~, Datum Beteckning R (4) In vesteringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange l kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader JO Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa JO Ar År Ar Finansiär J5 20J6 Ttalt Reginförbundet l JOO Sveriges ingenjörer l l Företag/ingenjörer l l Övrigt, arbetsplats till prjektledn Summa JO Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se /prjektstd.

5 A :' r~ ~, 2Q JÖNKÖPING$ LÄN 9! L( Dnr %/O~/... "... Anta l sidr 1(~) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjekt (markera aktuell ruta) l D Ny ansökan - förstudie l ~ Ny ansökan- prjekt l D Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Lä s mer i dkumentet Handledning för ansökan m reginala prjektmedel Uppgifter m prjektet Prjektnamn Den första ingenjören (DFI) Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) Uppgifter m sökande Prjektägare Swerea SWECAST AB Pstadress E-pst i Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? ~Ja D Nej D Ja~ Nej **Arbetsstallenummer en l1gt Stat1st1ska centralbyran (Tfn: ) Prjektledare Namn Telefn Annika J ederström E-pst Mbiltelefn Eknmihantering Namn Telefn Bernt-Råkan Melin E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Tel: Fax: E pst:

6 ~, JÖNKÖPING$ LÄN Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Den första ingenjören (DFI) Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Det största hindret för hållbar tillväxt ch knkurrenskraft i reginens industriföretag är tillgången till kvalificerad arbetskraft. Studier har visat att en ingenjör i ett mindre företag snabbt ökar tillväxten, prduktiviteten ch bidrar till fler anställda. Förstudien till detta prjekt visar ckså att ingenjörens krnpetens är en kritisk tillgång då kunden kräver att företaget skall medverka vid lösningen av kmplexa tekniska prblem kring prdukten eller tillverkningsprcessen. En ingenjör i ett mindre företag anges ckså vara katalysatr ch driva på en mer strategisk kmpetensutveckling internt. Utmaningen vi står inför är alltså att få mindre företag att inse värdet av att anställa en ingenjör, ch att få ingenjörer att se mindre företag sm attraktiva arbetsgivare. Iförstudien har företag/ingenjörer beskrivit dels hinder för en rekrytering/anställning, dels förutfattade meningar ch bristfållig kännedm m varandra, vilket samrnataget kan resultera i felrekryteringar eller att man avstår från att rekryteralsöka jbb. Det finns därför ett behv av enkla stöd för att analysera vilken ingenjörsprfil man behöver ch hur man klarlägger m man är red att tillfull tillvarata en ingenjörskrnpetens. Dessutm bör belysas vilka karriärsmöjligheter sm finns för en ingenjör i mindre företag. Behv finns ckså av stöd i själva rekryteringsprcessen samt nätverk med andra efter genmförd rekrytering. Branschrganisatinernas erfarenhet är att många mindre företag ännu inte reflekterat över att anställa en ingenjör, att många företag funderar på att anställa en ingenjör men upplever för stra hinder ch att endast en mindre andel företag med framgång har anställt en ingenjör. Sveriges Ingenjörers erfarenhet är att det på samrna sätt finns ingenjörer i lika lägen. Prjektet invlverar samtliga grupper i lika insatser. Prjektet ska tillsammans med målgrupperna knkret ch praktiskt arbeta fram ch använda lika stöd för att underlätta rekryteringsprcessen, etablera frmer för nätverk för att öka kännedmen ch kntakten mellan ingenjörer ch mellan företag samt kntinuerligt genmföra infmmatins- ch mtivatinsaktiviteter för att öka intresset generellt bland företag resp ingenjörer. Prjektet skapar dels direkta resultat i de företag/ingenjörer prjektet krnmer i kntakt med, dels en mdell med stödjande verktyg ch arbetsfrmer för att kntinuerligt efter prjektets avslut frtsätta arbetet med att mtivera ch stödja företag ch ingenjörer i syfte att snabbare öka andelen ingenjörer i reginens mindre företag. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Siargatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

7 ~, 3(~) På k01i sikt är syftet med prjektet att bland mindre företag öka insikten m värdet av att anställa en ingenjör ch bland ingenjörer öka förståelsen för karriärmöjligheter i ett mindre företag samt att få i drift en mdell med dels beprövade stöd sm underlättar ch snabbar på rekryteringsprcessen, dels en beprövad fnn för erfarenhetsutbyten i nätverk. På medellång sikt är syftet med prjektet att den mdell sm arbetas fram i prjektet ska användas av så många sm möjligt i lika sammanhang ch satsningar i ett kntinuerligt arbete med att stimulera ch mtivera mindre företag att anställa en ingenjör respektive stimulera ch mtivera ingenjörer att söka anställning i mindre företag. På längre sikt är syftet med prjektet att bidra till en markant ökning av andelen mindre företag i reginen sm har anställt en ingenjör vilket i sin tur kmmer att bidra till ökad knkunenskraft ch tillväxt samt att reginen blir en internatinellt ledande industriregin. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Det övergripande målet med prjektet är att etablera en hållbar struktur i reginen sm bidrar till att relevanta aktörer kan arbeta effektivt ch strukturerat ch med effektiva metder för att kntinuerligt stimulera, mtivera ch stödja reginens mindre företag att rekrytera ingenjörer. För att kunna etablera en sådan struktur kmmer prjektet att bland annat leverera följande delresultat FÖRÄNDRADE ATTITYDER OCH INSIKTSFULLT HANDLANDE: a) Genm inf01matins- ch inspiratinsaktiviteter sm ger insikt m värdet av en ingenjör skapa ett ökat intresse kring förutsättningarna att anställa en ingenjör hs ett strt antal mindre företag i reginen. b) Ökat intresse för att arbeta i mindre företag hs ett strt antal yrkesverksamma ingenjörer, genm infrmatins- ch inspiratinsaktiviteter sm ger kännedm m utvecklings- ch kattiärmöjligheter i reginens mindre företag c) Ökad insikt m vad sm krävs för en framgångsrik rekryteringsprcess bland företag med visat intresse för att anställa en ingenjör, genm utfrmning ch användande av stödjande metder d) Ett antal mindre företag sm inleder en aktiv rekryteringsprcess, genm praktisk tillämpning av metder samt knkret handledning/caching i ett särskilt utfrmat prgram. METODER, ARBETSSÄ TT, SAMARBETsFORMER a) Metder för företagare att enkelt kunna kartlägga, beskriva ch precisera sina behv av ingenjörskmpetens för att öka precisinen i rekryteringsprcessen b) Metder för företagare att enkelt kunna analysera det egna företagets prduktinsprcesser, teknik, rganisatin etc, i syfte att avgöra hur väl man matchar de generella förväntningarna på en arbetsplats ch arbetsgivare sm en ingenjör ställer c) Kntaktdata ch beskrivningar av lika tillvägagångssätt för att åtgärda eventuella brister Tel: [ Fax: [ E-pst:

8 ~, 4(~) sm upptäcks vid analys av företaget d) Metder för ingenjörer att öka kännedm m utvecklings- ch karriärvägar i mindre företag e) Mdell för etablering ch drift av erfarenhetsnätverk för företag/ingenjörer f) Mdell för prgram för utveckling, erfarenhetsutbyte ch extern handledning/caching för företag sm nyligen anställt en ingenjör (målgrupp företagsledare ch ingenjörer) g) W ebbaserad plattfrm för lagring, uppdatering ch spridning av stödjande metder, underlag, gda/lärande exempel etc h) Samarbetsfrmer för reginala aktörer ch "ambassadörer" att frtsätta arbetet med att stimulera, mtivera ch stödja mindre företag att anställa en ingenjör, där användandet av en webbaserad plattfrm ch utvecklade metder utgör basen Mätbarhet i kvantitet ch kvalitet kmmer att fastställas ch följas upp av prjektets styrgrupp med stöd av extern expertis. En nllmätning genmförs vid prjektstart där antalet mindre företag i reginen med en ingenjör anställd tas fram. Mätmetden används vid prjektets slut ch kan därefter över tid frtsätta att användas i reginen. Eftersm msättningen av ingenjörer i mindre företag ckså är önskvärd att följa kmmer mått sm indikerar detta att undersökas ch m möjligt tillföras mätningen. Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) Den huvudsakliga målgruppen är små ch medelstra tillverkande företag i reginen samt yrkesverksamma ingen j örer/ingen j öre r med yrkeserfarenhet. Prjektets resultat vänder sig till samtliga mindre företag med intresse av att anställa en ingenjör. Prjektets aktiviteter invlverar företag med lika insikt, inställning, förmåga ch erfarenhet vad det gäller att anställa en ingenjör. Prjektets resultat vänder sig till samtliga ingenjörer med intresse av anställning i ett mindre företag. Prjektets aktiviteter invlverar ingenjörer med lika insikt, inställning ch mtivatin vad det gäller anställning i mindre företag. Sekundär målgrupp är branschrganisatiner ch andra sm tillsammans med Sveriges Ingenjörer på förbunds- ch distriktsnivå efter prjektet förväntas arbeta vidare i den struktur ch med de metder, verktyg ch andra stöd sm är prjektets resultat. I den sekundära målgruppen ingår ckså den reginala akademin, kanske främst representerad av Tekniska Högsklan i Jönköping (JTH), där erfarenhetsutbyten mellan prjektet ch JTH kring ex-jbb, fadderföretagsaktiviteter, smmarpraktik m m, kan utgöra viktiga inspel till Tel: Fax: E-pst:

9 Datum ~,. JÖNKÖPING$ LÄN 5(~) metder ch strategier för den framtida DFI-mdellen. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) l SE BILAGA l Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den re~inala utvecklin~sstrate~in sm du kan ladda ner på I RUS- Reginal Utvecklingsstrategi för regin Jönköping 2025, sägs för Målmråde Näringsliv: "En knkurrenskraftig industriregin ch ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Delstrategier för att nå detta mål är: "En internatinellt ledande industriregin", ch "Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Tillgång till "Kunskap ch kmpetens" pekas ut sm en framgångsfaktr för att nå målet. Reginen har idag en mängd företag sm drivs av entreprenörer med hög kmpetens att driva företag, men för den framtida eknmiska tillväxten är prduktivitetsutvecklingen i näringslivet, fö1mågan till industriell förnyelse samt utveckling av varr ch tjänster med högt kunskapsinnehåll ch höga förädlingsvärden, en förutsättning för hög sysselsättning ch framtida välfärd. Inm regin Jönköping är idag 26% av invånarna verksamma inm industrin mt 14% i riket. Våra demgrafiska förutsättningar, samt lkaliseringen på små rter med betydande avflyttning, innebär allt större utmaningar. Den bristande tillgången på kmpetens riskerar att urhlka tidigare knkurrensfördelar. Detta är allvarligt då all statistik pekar på att allt företagande i starka tillväxtreginer i första hand drivs av tillgången till välutbildad arbetskraft. Här har Regin Jönköping en str utvecklingsptential, där glbaliseringen innebär både ett ht men ckså möjligheter. Vi behöver därför hitta frmer för att attrahera ch aktivera kvalificerad arbetskraft, avsett kön, ålder ch bakgrund. Prjektet Den första ingenjören har målet att skapa förutsättningar för reginens industriföretag att attrahera, rekrytera ch behålla ingenjörer, ch därmed skapa ökad tillväxt i företagen. Prjektets ambitin är därmed ckså att adressera ch svara upp mt flertalet av de van redvisade utmaningarna för vår regin. Det är därför vår fasta övertygelse att prjektets resultat ch effekter har ptential att på ett avgörande sätt bidra till att utveckla ch stärka den reginala industrin, ch därmed ckså bidra till förverkligandet av de industriella utvecklingsmål sm beskrivs i RUS. Tel: Fax: E-pst:

10 ~'& 9~, Antalsidr 6(~) Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt jämställdhet) Ökad kmpetens i företag skapar nödvändiga förutsättningar för en mställning från priskänsklig prduktin av ämnen med låg förädlingsgrad till prdukter med högt kunskapsinnehåll ch unika knkurrensfördelar. Denna typ av prduktin är i allmänhet mer avancerad ch mindre miljöbelastande. Dessutm sker kunskapsbaserad tillväxt fta i företag där miljödriven affårsutveckling står i fkus, vilket ytterligare stärker prjektets miljöprfil Allt fler kvinnr väljer idag att utbilda sig inm ingenjörsmrådet, vilket i sin tur innebär att knservativa ch hittills mansdminerade branscher måste tänka m ch göra sig attraktiva även för kvinnr. Prjektet har en mycket stark vilja ch ambitin att medverka till att bryta traditinella könsrllsmönster ch därmed bidra till fler kvinnr i branscher, företag ch yrken sm hittills varit signifikant mansdminerade. Sveriges Ingenjörer (dåvarande CF) uppmärksammade tidigt kvinnrnas behv av att träffas ch utbyta erfarenheter ch stödja varandra på mansdminerade arbetsplatserna. Redan 1985 startades de första kvinnliga nätverken med stöd av förbundets första kvinnliga rdföranden Ingrid Bruce. Nätverken lever kvar än idag ch växer. I Jönköping finns idag två kvinnliga nätverk, Aqua ch Scienta. Dessa nätverk är en naturlig kntakt/kanal till prjektet. Det van förda resnemanget kan i stra delar ckså sägas gälla för persner med utländsk härkmst. Här ser vi allt ftare att företagen förstår att utnyttja den kmpetens sm exempelvis ingenjörer med annan kulturell ch språklig bakgrund besitter, t ex i samband med att man vill ta sig in på nya marknader ch öka sin exprt. Denna additinella ingenjörskmpetens skall uppmärksammas ch förhppningsvis kunna exemplifieras i prjektet. Rent knkret kan erfarenheter tas från det mentrprgram sm Sveriges Ingenjörer genmför för nyanlända ingenjörer. I prgrammet sammanförs en svensk ingenjörsmentr sm redan är etablerad på den svenska arbetsmarknaden med den nyanlände ingenjören. Sist men inte minst bidrar prjektet till ökad flkhälsa, dels genm att det bedöms bidra till ökad tillväxt i företag inm miljöteknikmrådet, där nya prcesser ch prdukter bidrar till minskad klimatpåverkan, men ckså genm att det skapar förutsättningar för ökad trivsel ch välbefinnande hs såväl arbetsgivare sm arbetstagare tack vare att framtida rekryteringar i stön-e utsträckning kmmer falla ut till bådas belåtenhet. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Flera av de deltagande branschrganisatinerna har sm sin primära uppgift att identifiera, sprida ch implementera ny teknik ch nya prcesser i den bransch de företräder. Allt i syfte att stärka ch utveckla knknenskraften ch skapa tillväxt på en alltmer glbal marknad. En utmaning för mindre ch medelstra företag är att med befintlig persnal kunna hänga med i Tel: O l Fax: O E-pst:

11 ,~, 7(?) den snabba tekniska utveckling vi nu ser både beträffande maskiner/prcesser ch i kundemas prdukter. Utgående från reginens industriella karaktär bildar fyra branschrganisatiner tillsammans med Sveriges Ingenjörer den ime kärnan i prjektet. Branschrganisatinerna är; - TMF: Få av våra medlemsföretag har erfarenhet ch upparbetade arbetssätt för att rekrytera ingenjörskmpetens. Vi vill därför medverka till att fler företag får stöd att skapa dessa kntakter, bl a genm infrmatinsinsatser, både brett ch vid träffar med företag. Vi har begränsad utförm kapacitet i lönköpings län ch ser därför att Träcentrum har en viktig rll i prjektet. De har lång erfarenhet ch gda relatiner till våra medlemsföretag i reginen. - Plymercentrum: Den reginala frmsprutningsindustrin består uppskattningsvis av ett par hundra företag, varav flertalet företag är små ch saknar idag egna resurser inm mråden sm materialteknik, prdukt- ch prcessutveckling, effektiv tillverkning samt energi- ch miljöteknik. Vi bedömer därför att DFI har ett mycket stmi strategiskt värde för företagens framtida knkurrenskraft. - Skärteknikcentrum: Såväl maskiner, skärprcessen sm kraven på de fårdiga detaljerna utvecklas snabbt ch mt allt högre kvalitetsnivåer. Bearbetningsföretagen har idag svårt att hitta kvalificerade medarbetare på peratörsnivå, ch på akademisk nivå är det en enrm utmaning att hitta de medarbetare sm skall driva den framtida tekniska utvecklingen i företagen. Prjektet DFI svarar därför mt ett akut ch tydligt industriellt behv. -Svenska Gjuteriföreningen: Gjuteribranschen har i allmänhet svårt att rekrytera välutbildad persnal, ch i synnerhet på högre akademisk nivå inkl kvinnr. Detta kan bli förödande då alltfler delprcesser sm knstruktin, beredning ch tillverkning föregås av datrstödd simulering. Förväntningarna på prjektets resultat är därmed väldigt höga bland gjuterierna. Drivkraften för Sveriges Ingenjörer är bl a att man vill medverka till sina medlemmars karriärsutveckling. Detta skall uppnås genm att bidra med infrmatin ch stöd sm breddar ch synliggör nya karriärsvägar. En viktig uppgift för Sveriges Ingenjörer är ckså att generellt bidra till hållbar natinell tillväxt. Resultaten från prjektet bedöms kunna skapa ch förbättra förutsättningarna för såväl branschrganisatiner sm Sveriges Ingenjörer att uppfylla sina uppdrag. Det unika med DFI är att majriteten av branschrganisatinerna aldrig tidigare genmfört vare sig ett prjekt liknande DFI, eller på detta sätt samverkat med Sveriges Ingenjörer. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) l Kmmunikatinen m värdet av en ingenjör i mindre företag, framgångsrika exempel, Tel: Fax: E-pst:

12 ~, 8(~) prjektets resultat ch möjlighetema sm är kpplade till att delta i prjektets aktiviteter är av avgörande betydelse för att resultaten i enlighet med uppsatta syften ch mål skall uppnås. Därför avsätts resurser till en prjektanställd kmmunikatör ch särskilda infrmatins- ch inspiratinsaktiviteter i prjektet. Även prjektledaren kmmer att vara perativt engagerad i kmmunikatins- ch infrmatinsaktiviteter. Infrmatin m ch resultat från DFI sprids ckså via de medverkande rganisatinemas befintliga kanaler både reginalt ch natinellt (hemsidr, nyhetsbrev, medlemsmöten etc). Under prjektets gång kmmer många kntakter med företag ch ingenjörer att tas i samband med infrmatinsinhämtning av gda exempel samt rekrytering till referensgrupper. Vid dessa kntakter kmmer ckså infrmatin m prjektet ch dess resultat att spridas. Ä ven skriftligt material, t ex brschyrer, kmmer tas fram ch spridas. Prjektet kmmer genmföra två större spridningsknferenser i reginen, varav slutknferensens ckså kmmer rikta sig till ingenjörer utanför vår regin. Syftet med detta är att även infrmera ch attrahera ingenjörer sm skulle kunna flytta till vår regin ch ta en anställning i reginens mindre företag. Uppföljning/utvärdering av prjektet Det är självklart viktigt att göra en rdentlig utvärdering ch se m prjektet resulterat i förändrade attityder ch ändrade beteenden hs företagare ch ingenjörer. Lika viktigt är att göra utvärderingar av prjektets lika aktiviteter kntinuerligt under prjektets gång, ex vis m deltagama i en aktivitet upplevt den sm värdefull ch fått sina förväntningar uppfylldam inte får vi reda på det ch kan vidta kmtigerande åtgärder. Det vre naturligtvis mycket värdefullt att ha en disputerad, erfaren, kvalificerad följefrskare under hela prjektet, men vår bedömning är att DFI inte kan bära denna kstnad inm ramen för den inlämnade ansökan. Under rådande förutsättningar skulle en extem utvärderaredck kunna fungera sm "handledare" ch "kvalitetssäkrare", medan prjektets aktörer bistår med insamling av data sv. Detta trr vi skulle kunna vara en mdell för DFI sm ckså kan hanteras inm befintlig prjektbudget Vårt förslag är därför att vi dels erbjuder Högsklan i Jönköping att använda prjektet för empiri i relevanta frskningsprjekt, examensprjekt etc, dels att vi anlitar en erfaren knsult för att handleda ch kvalitetssäkra en utvärdering av prjektet. Beträffande krav, riktlinjer ch kriterier för denna typ av prjektutvärdering kan vi luta ss mt de underlag sm finns att hämta från ESF hemsida, där det ckså finns ett nätverk av lämpliga knsulter. I övrigt kmmer prjektet ckså hela tiden följas av en styrgrupp sm träffas fyra gånger per år ch då utvärderar ch bedömer prjektets arbete ch resultat, samt vid behv tar beslut m krrigerande åtgärder. Tel: l Fax: O l E-pst:

13 .,~, JÖNKÖPING$ LÄN Datum Anta q Kstnadsbudget* Kstnadsslag Ar20l5 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: l Lönekstnad per timme: 750 Externa tjänster Lkalkstnader 5000 Investeringar (gä ller inte medel från Reg införbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) l Summa kstnader Intäkter Offentl iga bidrag i annat än kntanter Summa (A) lo Finansiering* Finansiär Ar20l5 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Reginförbundet Sveriges Ingenjörer F öretag/ingen j öre r Organisatiner Övriga Summa (B) *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fä lten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra strgalan 18 A Tel: l Fax: O l E-pst reg www. reginjnkping.se

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN 1 Förstudierapprt KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT MELLAN LEADEROMRÅDENA RANRIKE OCH TERRA ET MARE GENOMFÖRD I SAMVERKAN MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer