~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST Nytt. Förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie"

Transkript

1 Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST Nytt Tidigare beslut: Förstudie Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Tillgång till kvalificerad arbetskraft på lika nivåer är det enskilt största hindret för tillväxt ch knkurrenskraft inm länets små- ch medelstra industriföretag. Kunder kräver allt ftare att underleverantörer löser kmplexa tekniska prblem vid framtagandet av prdukter ch att de har kapacitet att möta beställare på samma nivå. Om kunskapen fattas riskerar tillverkande företag i vårt län att tappa rder ch halka efter i utvecklingen. Förstudien påvisade att bristfällig kunskap vad en ingenjör gör bland företagare i små tillverkande företag m är det största hindret, likaså att kunna påvisa vilken prduktivitetsch lönsamhetsökning en ingenjör med rätt prfil kan leda till. En prjektledare från Sveriges ingenjörer kmmer med hjälp av prcesstöd från länets fyra stra branschrganisatiner med industrianknytning att genmföra lika aktiviteter riktade mt redan verksamma ingenjörer ch företag med en redan anställd ingenjör. En str arbetsinsats är ckså att genmföra infrmatins- ch uppsökande aktiviteter i strategiskt utvalda företag för att till slut initiera ch följa ett skarpt stödprgram i ca I 5 av dessa. Att etablera fungerande nätverk för erfarenhetsutbyte mellan både ensamanställda ingenjörer ch företag sm anställt den förste ingenjören är ckså ett av huvudmålen i prjektet. Om detta leder till att företagen ckså anställer den andre ingenjören så är det en psitiv bieffekt. Inm prjektet ska ckså ett webbaserat stöd utvecklas. Högsklan i Jönköping erbjuds att följa ch bidra till prjektets genmförande ch utvärdering. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel : Fax: E-pst: reg injnkping.se injnkping.se l

2 Referens Ola Olssn ~'& 9 Datum Beteckning R (4) Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: Prjektets syfte ch målligger i linje med reginens ambitiner att genmföra utvecklingsprjekt inm delstrategierna "En knkurrenskraftig industriregin ch breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Industrin är en viktig basnäring i Jönköpings län med nästan dubbelt så str andel sysselsatta sm i riket. Länets frtsatta utveckling ch tillväxt är starkt berende av ökad prduktivitet ch exprt. Det är därför nödvändigt att med gemensamma insatser verka för att fler persner med ingenjörskmpetens kan rekryteras till länets små- ch medelstra tillverkande industriföretag. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS: Kunskap ch kmpetens: ~Psitiv ONeutral D Negativ Kmmunikatiner: D Psitiv ~Neutral D Negativ Innvatin: ~Psitiv ONeutral D Negativ Klimat ch energi: D Psitiv ~Neutral D Negativ Attrakt i vi te t: ~Psitiv ONeutral D Negativ Glbalisering: ~Psitiv ONeutral D Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~Psitiv ONeutral D Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: För att kunna genmföra en kraftfull insats under söks kr från reginen. 14 av budgeten för externa tjänster har flyttats till egen persnal eftersm persnen finns hs prjektägaren. Likaså har finansiering från rganisatiner strukits ch reducerat kstnaden för psten externa tjänster. Slutligen har budgeten för 2015 delats upp ch 1/13- del hänförts till december Bifall föreslås eftersm vi själva övertalade en reginal aktör att ansvara för prjektet. Förslag till särskilda villkr för beslut: -Beslut tas för ett år i taget. Förlängningsansökan för 2016 krävs. Prjektredvisning skall ske innan prövning av nytt beslut. -Undertecknad detaljerad tidsredvisning för medverkande företag ch ingenjörer krävs vid ansökan m utbetalning. Kstnader för egen persnal samt externa tjänsterna skall ckså tidsredvisas ch verifieras med lönespecifikatiner. -Samarbete med Träcentrum nödvändig för TMF' s medverkan i prjektet. Samarbetet skall beskrivas i lägesrapprterna -Regin Jönköpings län ska beredas plats i styrgruppen. -Extern utvärdering ch dkumentatin är ett krav.

3 Referens Ola Olssn ~'& 9~, Datum Beteckning R (4) Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december år 2015, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut Ett-årigt medelsbeslut År 2014 År 2015 År kr kr 1:1-medel 1:1-medel l: 1-medel,prgns Utbetalningsprgns År 2015 beräknar vi att betala ut: l kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr. 2 Natinell strategisk priritering 2a Natinell ämneskategrisering OECD-grupp OECD-ämne Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: Ar Kstnader 2014 Egen persnal (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: Ar 2015 l Ar 2016 l Ttalt Lönekstnad per timme: 750 Externa tjänster L kalkstnader

4 Referens Ola Olssn.,~, Datum Beteckning R (4) In vesteringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange l kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader JO Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa JO Ar År Ar Finansiär J5 20J6 Ttalt Reginförbundet l JOO Sveriges ingenjörer l l Företag/ingenjörer l l Övrigt, arbetsplats till prjektledn Summa JO Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se /prjektstd.

5 A :' r~ ~, 2Q JÖNKÖPING$ LÄN 9! L( Dnr %/O~/... "... Anta l sidr 1(~) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjekt (markera aktuell ruta) l D Ny ansökan - förstudie l ~ Ny ansökan- prjekt l D Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Lä s mer i dkumentet Handledning för ansökan m reginala prjektmedel Uppgifter m prjektet Prjektnamn Den första ingenjören (DFI) Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) Uppgifter m sökande Prjektägare Swerea SWECAST AB Pstadress E-pst i Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? ~Ja D Nej D Ja~ Nej **Arbetsstallenummer en l1gt Stat1st1ska centralbyran (Tfn: ) Prjektledare Namn Telefn Annika J ederström E-pst Mbiltelefn Eknmihantering Namn Telefn Bernt-Råkan Melin E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Tel: Fax: E pst:

6 ~, JÖNKÖPING$ LÄN Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Den första ingenjören (DFI) Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Det största hindret för hållbar tillväxt ch knkurrenskraft i reginens industriföretag är tillgången till kvalificerad arbetskraft. Studier har visat att en ingenjör i ett mindre företag snabbt ökar tillväxten, prduktiviteten ch bidrar till fler anställda. Förstudien till detta prjekt visar ckså att ingenjörens krnpetens är en kritisk tillgång då kunden kräver att företaget skall medverka vid lösningen av kmplexa tekniska prblem kring prdukten eller tillverkningsprcessen. En ingenjör i ett mindre företag anges ckså vara katalysatr ch driva på en mer strategisk kmpetensutveckling internt. Utmaningen vi står inför är alltså att få mindre företag att inse värdet av att anställa en ingenjör, ch att få ingenjörer att se mindre företag sm attraktiva arbetsgivare. Iförstudien har företag/ingenjörer beskrivit dels hinder för en rekrytering/anställning, dels förutfattade meningar ch bristfållig kännedm m varandra, vilket samrnataget kan resultera i felrekryteringar eller att man avstår från att rekryteralsöka jbb. Det finns därför ett behv av enkla stöd för att analysera vilken ingenjörsprfil man behöver ch hur man klarlägger m man är red att tillfull tillvarata en ingenjörskrnpetens. Dessutm bör belysas vilka karriärsmöjligheter sm finns för en ingenjör i mindre företag. Behv finns ckså av stöd i själva rekryteringsprcessen samt nätverk med andra efter genmförd rekrytering. Branschrganisatinernas erfarenhet är att många mindre företag ännu inte reflekterat över att anställa en ingenjör, att många företag funderar på att anställa en ingenjör men upplever för stra hinder ch att endast en mindre andel företag med framgång har anställt en ingenjör. Sveriges Ingenjörers erfarenhet är att det på samrna sätt finns ingenjörer i lika lägen. Prjektet invlverar samtliga grupper i lika insatser. Prjektet ska tillsammans med målgrupperna knkret ch praktiskt arbeta fram ch använda lika stöd för att underlätta rekryteringsprcessen, etablera frmer för nätverk för att öka kännedmen ch kntakten mellan ingenjörer ch mellan företag samt kntinuerligt genmföra infmmatins- ch mtivatinsaktiviteter för att öka intresset generellt bland företag resp ingenjörer. Prjektet skapar dels direkta resultat i de företag/ingenjörer prjektet krnmer i kntakt med, dels en mdell med stödjande verktyg ch arbetsfrmer för att kntinuerligt efter prjektets avslut frtsätta arbetet med att mtivera ch stödja företag ch ingenjörer i syfte att snabbare öka andelen ingenjörer i reginens mindre företag. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Siargatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

7 ~, 3(~) På k01i sikt är syftet med prjektet att bland mindre företag öka insikten m värdet av att anställa en ingenjör ch bland ingenjörer öka förståelsen för karriärmöjligheter i ett mindre företag samt att få i drift en mdell med dels beprövade stöd sm underlättar ch snabbar på rekryteringsprcessen, dels en beprövad fnn för erfarenhetsutbyten i nätverk. På medellång sikt är syftet med prjektet att den mdell sm arbetas fram i prjektet ska användas av så många sm möjligt i lika sammanhang ch satsningar i ett kntinuerligt arbete med att stimulera ch mtivera mindre företag att anställa en ingenjör respektive stimulera ch mtivera ingenjörer att söka anställning i mindre företag. På längre sikt är syftet med prjektet att bidra till en markant ökning av andelen mindre företag i reginen sm har anställt en ingenjör vilket i sin tur kmmer att bidra till ökad knkunenskraft ch tillväxt samt att reginen blir en internatinellt ledande industriregin. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Det övergripande målet med prjektet är att etablera en hållbar struktur i reginen sm bidrar till att relevanta aktörer kan arbeta effektivt ch strukturerat ch med effektiva metder för att kntinuerligt stimulera, mtivera ch stödja reginens mindre företag att rekrytera ingenjörer. För att kunna etablera en sådan struktur kmmer prjektet att bland annat leverera följande delresultat FÖRÄNDRADE ATTITYDER OCH INSIKTSFULLT HANDLANDE: a) Genm inf01matins- ch inspiratinsaktiviteter sm ger insikt m värdet av en ingenjör skapa ett ökat intresse kring förutsättningarna att anställa en ingenjör hs ett strt antal mindre företag i reginen. b) Ökat intresse för att arbeta i mindre företag hs ett strt antal yrkesverksamma ingenjörer, genm infrmatins- ch inspiratinsaktiviteter sm ger kännedm m utvecklings- ch kattiärmöjligheter i reginens mindre företag c) Ökad insikt m vad sm krävs för en framgångsrik rekryteringsprcess bland företag med visat intresse för att anställa en ingenjör, genm utfrmning ch användande av stödjande metder d) Ett antal mindre företag sm inleder en aktiv rekryteringsprcess, genm praktisk tillämpning av metder samt knkret handledning/caching i ett särskilt utfrmat prgram. METODER, ARBETSSÄ TT, SAMARBETsFORMER a) Metder för företagare att enkelt kunna kartlägga, beskriva ch precisera sina behv av ingenjörskmpetens för att öka precisinen i rekryteringsprcessen b) Metder för företagare att enkelt kunna analysera det egna företagets prduktinsprcesser, teknik, rganisatin etc, i syfte att avgöra hur väl man matchar de generella förväntningarna på en arbetsplats ch arbetsgivare sm en ingenjör ställer c) Kntaktdata ch beskrivningar av lika tillvägagångssätt för att åtgärda eventuella brister Tel: [ Fax: [ E-pst:

8 ~, 4(~) sm upptäcks vid analys av företaget d) Metder för ingenjörer att öka kännedm m utvecklings- ch karriärvägar i mindre företag e) Mdell för etablering ch drift av erfarenhetsnätverk för företag/ingenjörer f) Mdell för prgram för utveckling, erfarenhetsutbyte ch extern handledning/caching för företag sm nyligen anställt en ingenjör (målgrupp företagsledare ch ingenjörer) g) W ebbaserad plattfrm för lagring, uppdatering ch spridning av stödjande metder, underlag, gda/lärande exempel etc h) Samarbetsfrmer för reginala aktörer ch "ambassadörer" att frtsätta arbetet med att stimulera, mtivera ch stödja mindre företag att anställa en ingenjör, där användandet av en webbaserad plattfrm ch utvecklade metder utgör basen Mätbarhet i kvantitet ch kvalitet kmmer att fastställas ch följas upp av prjektets styrgrupp med stöd av extern expertis. En nllmätning genmförs vid prjektstart där antalet mindre företag i reginen med en ingenjör anställd tas fram. Mätmetden används vid prjektets slut ch kan därefter över tid frtsätta att användas i reginen. Eftersm msättningen av ingenjörer i mindre företag ckså är önskvärd att följa kmmer mått sm indikerar detta att undersökas ch m möjligt tillföras mätningen. Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) Den huvudsakliga målgruppen är små ch medelstra tillverkande företag i reginen samt yrkesverksamma ingen j örer/ingen j öre r med yrkeserfarenhet. Prjektets resultat vänder sig till samtliga mindre företag med intresse av att anställa en ingenjör. Prjektets aktiviteter invlverar företag med lika insikt, inställning, förmåga ch erfarenhet vad det gäller att anställa en ingenjör. Prjektets resultat vänder sig till samtliga ingenjörer med intresse av anställning i ett mindre företag. Prjektets aktiviteter invlverar ingenjörer med lika insikt, inställning ch mtivatin vad det gäller anställning i mindre företag. Sekundär målgrupp är branschrganisatiner ch andra sm tillsammans med Sveriges Ingenjörer på förbunds- ch distriktsnivå efter prjektet förväntas arbeta vidare i den struktur ch med de metder, verktyg ch andra stöd sm är prjektets resultat. I den sekundära målgruppen ingår ckså den reginala akademin, kanske främst representerad av Tekniska Högsklan i Jönköping (JTH), där erfarenhetsutbyten mellan prjektet ch JTH kring ex-jbb, fadderföretagsaktiviteter, smmarpraktik m m, kan utgöra viktiga inspel till Tel: Fax: E-pst:

9 Datum ~,. JÖNKÖPING$ LÄN 5(~) metder ch strategier för den framtida DFI-mdellen. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) l SE BILAGA l Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den re~inala utvecklin~sstrate~in sm du kan ladda ner på I RUS- Reginal Utvecklingsstrategi för regin Jönköping 2025, sägs för Målmråde Näringsliv: "En knkurrenskraftig industriregin ch ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Delstrategier för att nå detta mål är: "En internatinellt ledande industriregin", ch "Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Tillgång till "Kunskap ch kmpetens" pekas ut sm en framgångsfaktr för att nå målet. Reginen har idag en mängd företag sm drivs av entreprenörer med hög kmpetens att driva företag, men för den framtida eknmiska tillväxten är prduktivitetsutvecklingen i näringslivet, fö1mågan till industriell förnyelse samt utveckling av varr ch tjänster med högt kunskapsinnehåll ch höga förädlingsvärden, en förutsättning för hög sysselsättning ch framtida välfärd. Inm regin Jönköping är idag 26% av invånarna verksamma inm industrin mt 14% i riket. Våra demgrafiska förutsättningar, samt lkaliseringen på små rter med betydande avflyttning, innebär allt större utmaningar. Den bristande tillgången på kmpetens riskerar att urhlka tidigare knkurrensfördelar. Detta är allvarligt då all statistik pekar på att allt företagande i starka tillväxtreginer i första hand drivs av tillgången till välutbildad arbetskraft. Här har Regin Jönköping en str utvecklingsptential, där glbaliseringen innebär både ett ht men ckså möjligheter. Vi behöver därför hitta frmer för att attrahera ch aktivera kvalificerad arbetskraft, avsett kön, ålder ch bakgrund. Prjektet Den första ingenjören har målet att skapa förutsättningar för reginens industriföretag att attrahera, rekrytera ch behålla ingenjörer, ch därmed skapa ökad tillväxt i företagen. Prjektets ambitin är därmed ckså att adressera ch svara upp mt flertalet av de van redvisade utmaningarna för vår regin. Det är därför vår fasta övertygelse att prjektets resultat ch effekter har ptential att på ett avgörande sätt bidra till att utveckla ch stärka den reginala industrin, ch därmed ckså bidra till förverkligandet av de industriella utvecklingsmål sm beskrivs i RUS. Tel: Fax: E-pst:

10 ~'& 9~, Antalsidr 6(~) Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt jämställdhet) Ökad kmpetens i företag skapar nödvändiga förutsättningar för en mställning från priskänsklig prduktin av ämnen med låg förädlingsgrad till prdukter med högt kunskapsinnehåll ch unika knkurrensfördelar. Denna typ av prduktin är i allmänhet mer avancerad ch mindre miljöbelastande. Dessutm sker kunskapsbaserad tillväxt fta i företag där miljödriven affårsutveckling står i fkus, vilket ytterligare stärker prjektets miljöprfil Allt fler kvinnr väljer idag att utbilda sig inm ingenjörsmrådet, vilket i sin tur innebär att knservativa ch hittills mansdminerade branscher måste tänka m ch göra sig attraktiva även för kvinnr. Prjektet har en mycket stark vilja ch ambitin att medverka till att bryta traditinella könsrllsmönster ch därmed bidra till fler kvinnr i branscher, företag ch yrken sm hittills varit signifikant mansdminerade. Sveriges Ingenjörer (dåvarande CF) uppmärksammade tidigt kvinnrnas behv av att träffas ch utbyta erfarenheter ch stödja varandra på mansdminerade arbetsplatserna. Redan 1985 startades de första kvinnliga nätverken med stöd av förbundets första kvinnliga rdföranden Ingrid Bruce. Nätverken lever kvar än idag ch växer. I Jönköping finns idag två kvinnliga nätverk, Aqua ch Scienta. Dessa nätverk är en naturlig kntakt/kanal till prjektet. Det van förda resnemanget kan i stra delar ckså sägas gälla för persner med utländsk härkmst. Här ser vi allt ftare att företagen förstår att utnyttja den kmpetens sm exempelvis ingenjörer med annan kulturell ch språklig bakgrund besitter, t ex i samband med att man vill ta sig in på nya marknader ch öka sin exprt. Denna additinella ingenjörskmpetens skall uppmärksammas ch förhppningsvis kunna exemplifieras i prjektet. Rent knkret kan erfarenheter tas från det mentrprgram sm Sveriges Ingenjörer genmför för nyanlända ingenjörer. I prgrammet sammanförs en svensk ingenjörsmentr sm redan är etablerad på den svenska arbetsmarknaden med den nyanlände ingenjören. Sist men inte minst bidrar prjektet till ökad flkhälsa, dels genm att det bedöms bidra till ökad tillväxt i företag inm miljöteknikmrådet, där nya prcesser ch prdukter bidrar till minskad klimatpåverkan, men ckså genm att det skapar förutsättningar för ökad trivsel ch välbefinnande hs såväl arbetsgivare sm arbetstagare tack vare att framtida rekryteringar i stön-e utsträckning kmmer falla ut till bådas belåtenhet. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Flera av de deltagande branschrganisatinerna har sm sin primära uppgift att identifiera, sprida ch implementera ny teknik ch nya prcesser i den bransch de företräder. Allt i syfte att stärka ch utveckla knknenskraften ch skapa tillväxt på en alltmer glbal marknad. En utmaning för mindre ch medelstra företag är att med befintlig persnal kunna hänga med i Tel: O l Fax: O E-pst:

11 ,~, 7(?) den snabba tekniska utveckling vi nu ser både beträffande maskiner/prcesser ch i kundemas prdukter. Utgående från reginens industriella karaktär bildar fyra branschrganisatiner tillsammans med Sveriges Ingenjörer den ime kärnan i prjektet. Branschrganisatinerna är; - TMF: Få av våra medlemsföretag har erfarenhet ch upparbetade arbetssätt för att rekrytera ingenjörskmpetens. Vi vill därför medverka till att fler företag får stöd att skapa dessa kntakter, bl a genm infrmatinsinsatser, både brett ch vid träffar med företag. Vi har begränsad utförm kapacitet i lönköpings län ch ser därför att Träcentrum har en viktig rll i prjektet. De har lång erfarenhet ch gda relatiner till våra medlemsföretag i reginen. - Plymercentrum: Den reginala frmsprutningsindustrin består uppskattningsvis av ett par hundra företag, varav flertalet företag är små ch saknar idag egna resurser inm mråden sm materialteknik, prdukt- ch prcessutveckling, effektiv tillverkning samt energi- ch miljöteknik. Vi bedömer därför att DFI har ett mycket stmi strategiskt värde för företagens framtida knkurrenskraft. - Skärteknikcentrum: Såväl maskiner, skärprcessen sm kraven på de fårdiga detaljerna utvecklas snabbt ch mt allt högre kvalitetsnivåer. Bearbetningsföretagen har idag svårt att hitta kvalificerade medarbetare på peratörsnivå, ch på akademisk nivå är det en enrm utmaning att hitta de medarbetare sm skall driva den framtida tekniska utvecklingen i företagen. Prjektet DFI svarar därför mt ett akut ch tydligt industriellt behv. -Svenska Gjuteriföreningen: Gjuteribranschen har i allmänhet svårt att rekrytera välutbildad persnal, ch i synnerhet på högre akademisk nivå inkl kvinnr. Detta kan bli förödande då alltfler delprcesser sm knstruktin, beredning ch tillverkning föregås av datrstödd simulering. Förväntningarna på prjektets resultat är därmed väldigt höga bland gjuterierna. Drivkraften för Sveriges Ingenjörer är bl a att man vill medverka till sina medlemmars karriärsutveckling. Detta skall uppnås genm att bidra med infrmatin ch stöd sm breddar ch synliggör nya karriärsvägar. En viktig uppgift för Sveriges Ingenjörer är ckså att generellt bidra till hållbar natinell tillväxt. Resultaten från prjektet bedöms kunna skapa ch förbättra förutsättningarna för såväl branschrganisatiner sm Sveriges Ingenjörer att uppfylla sina uppdrag. Det unika med DFI är att majriteten av branschrganisatinerna aldrig tidigare genmfört vare sig ett prjekt liknande DFI, eller på detta sätt samverkat med Sveriges Ingenjörer. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) l Kmmunikatinen m värdet av en ingenjör i mindre företag, framgångsrika exempel, Tel: Fax: E-pst:

12 ~, 8(~) prjektets resultat ch möjlighetema sm är kpplade till att delta i prjektets aktiviteter är av avgörande betydelse för att resultaten i enlighet med uppsatta syften ch mål skall uppnås. Därför avsätts resurser till en prjektanställd kmmunikatör ch särskilda infrmatins- ch inspiratinsaktiviteter i prjektet. Även prjektledaren kmmer att vara perativt engagerad i kmmunikatins- ch infrmatinsaktiviteter. Infrmatin m ch resultat från DFI sprids ckså via de medverkande rganisatinemas befintliga kanaler både reginalt ch natinellt (hemsidr, nyhetsbrev, medlemsmöten etc). Under prjektets gång kmmer många kntakter med företag ch ingenjörer att tas i samband med infrmatinsinhämtning av gda exempel samt rekrytering till referensgrupper. Vid dessa kntakter kmmer ckså infrmatin m prjektet ch dess resultat att spridas. Ä ven skriftligt material, t ex brschyrer, kmmer tas fram ch spridas. Prjektet kmmer genmföra två större spridningsknferenser i reginen, varav slutknferensens ckså kmmer rikta sig till ingenjörer utanför vår regin. Syftet med detta är att även infrmera ch attrahera ingenjörer sm skulle kunna flytta till vår regin ch ta en anställning i reginens mindre företag. Uppföljning/utvärdering av prjektet Det är självklart viktigt att göra en rdentlig utvärdering ch se m prjektet resulterat i förändrade attityder ch ändrade beteenden hs företagare ch ingenjörer. Lika viktigt är att göra utvärderingar av prjektets lika aktiviteter kntinuerligt under prjektets gång, ex vis m deltagama i en aktivitet upplevt den sm värdefull ch fått sina förväntningar uppfylldam inte får vi reda på det ch kan vidta kmtigerande åtgärder. Det vre naturligtvis mycket värdefullt att ha en disputerad, erfaren, kvalificerad följefrskare under hela prjektet, men vår bedömning är att DFI inte kan bära denna kstnad inm ramen för den inlämnade ansökan. Under rådande förutsättningar skulle en extem utvärderaredck kunna fungera sm "handledare" ch "kvalitetssäkrare", medan prjektets aktörer bistår med insamling av data sv. Detta trr vi skulle kunna vara en mdell för DFI sm ckså kan hanteras inm befintlig prjektbudget Vårt förslag är därför att vi dels erbjuder Högsklan i Jönköping att använda prjektet för empiri i relevanta frskningsprjekt, examensprjekt etc, dels att vi anlitar en erfaren knsult för att handleda ch kvalitetssäkra en utvärdering av prjektet. Beträffande krav, riktlinjer ch kriterier för denna typ av prjektutvärdering kan vi luta ss mt de underlag sm finns att hämta från ESF hemsida, där det ckså finns ett nätverk av lämpliga knsulter. I övrigt kmmer prjektet ckså hela tiden följas av en styrgrupp sm träffas fyra gånger per år ch då utvärderar ch bedömer prjektets arbete ch resultat, samt vid behv tar beslut m krrigerande åtgärder. Tel: l Fax: O l E-pst:

13 .,~, JÖNKÖPING$ LÄN Datum Anta q Kstnadsbudget* Kstnadsslag Ar20l5 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: l Lönekstnad per timme: 750 Externa tjänster Lkalkstnader 5000 Investeringar (gä ller inte medel från Reg införbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) l Summa kstnader Intäkter Offentl iga bidrag i annat än kntanter Summa (A) lo Finansiering* Finansiär Ar20l5 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Reginförbundet Sveriges Ingenjörer F öretag/ingen j öre r Organisatiner Övriga Summa (B) *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fä lten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra strgalan 18 A Tel: l Fax: O l E-pst reg www. reginjnkping.se

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ Beteckning R13314 Antal sidr JÖNKÖ PI NG$ LÄN Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Näringslivets

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~, .f'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN 2014-04-03 Antal sidr 1(1) Reginstyrelsen Aktuella prjekt ch förslag till beslut Arbetsutskttet fareslår Reginstyrelsen besluta enligt nedanstående: l. Gnsjöreginens näringslivsråd,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Anställ din första ingenjör!

Anställ din första ingenjör! Anställ din första ingenjör! Guide till dig sm är företagare ch intresserad av att utveckla ditt företag Utmaningar/möjligheter Kmpetensanalys Red för en ingenjör Räkna hem investeringen Råd ch stöd inför

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer