~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST Nytt. Förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie"

Transkript

1 Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST Nytt Tidigare beslut: Förstudie Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan: Tillgång till kvalificerad arbetskraft på lika nivåer är det enskilt största hindret för tillväxt ch knkurrenskraft inm länets små- ch medelstra industriföretag. Kunder kräver allt ftare att underleverantörer löser kmplexa tekniska prblem vid framtagandet av prdukter ch att de har kapacitet att möta beställare på samma nivå. Om kunskapen fattas riskerar tillverkande företag i vårt län att tappa rder ch halka efter i utvecklingen. Förstudien påvisade att bristfällig kunskap vad en ingenjör gör bland företagare i små tillverkande företag m är det största hindret, likaså att kunna påvisa vilken prduktivitetsch lönsamhetsökning en ingenjör med rätt prfil kan leda till. En prjektledare från Sveriges ingenjörer kmmer med hjälp av prcesstöd från länets fyra stra branschrganisatiner med industrianknytning att genmföra lika aktiviteter riktade mt redan verksamma ingenjörer ch företag med en redan anställd ingenjör. En str arbetsinsats är ckså att genmföra infrmatins- ch uppsökande aktiviteter i strategiskt utvalda företag för att till slut initiera ch följa ett skarpt stödprgram i ca I 5 av dessa. Att etablera fungerande nätverk för erfarenhetsutbyte mellan både ensamanställda ingenjörer ch företag sm anställt den förste ingenjören är ckså ett av huvudmålen i prjektet. Om detta leder till att företagen ckså anställer den andre ingenjören så är det en psitiv bieffekt. Inm prjektet ska ckså ett webbaserat stöd utvecklas. Högsklan i Jönköping erbjuds att följa ch bidra till prjektets genmförande ch utvärdering. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel : Fax: E-pst: reg injnkping.se injnkping.se l

2 Referens Ola Olssn ~'& 9 Datum Beteckning R (4) Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS: Prjektets syfte ch målligger i linje med reginens ambitiner att genmföra utvecklingsprjekt inm delstrategierna "En knkurrenskraftig industriregin ch breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Industrin är en viktig basnäring i Jönköpings län med nästan dubbelt så str andel sysselsatta sm i riket. Länets frtsatta utveckling ch tillväxt är starkt berende av ökad prduktivitet ch exprt. Det är därför nödvändigt att med gemensamma insatser verka för att fler persner med ingenjörskmpetens kan rekryteras till länets små- ch medelstra tillverkande industriföretag. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS: Kunskap ch kmpetens: ~Psitiv ONeutral D Negativ Kmmunikatiner: D Psitiv ~Neutral D Negativ Innvatin: ~Psitiv ONeutral D Negativ Klimat ch energi: D Psitiv ~Neutral D Negativ Attrakt i vi te t: ~Psitiv ONeutral D Negativ Glbalisering: ~Psitiv ONeutral D Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~Psitiv ONeutral D Negativ Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp: För att kunna genmföra en kraftfull insats under söks kr från reginen. 14 av budgeten för externa tjänster har flyttats till egen persnal eftersm persnen finns hs prjektägaren. Likaså har finansiering från rganisatiner strukits ch reducerat kstnaden för psten externa tjänster. Slutligen har budgeten för 2015 delats upp ch 1/13- del hänförts till december Bifall föreslås eftersm vi själva övertalade en reginal aktör att ansvara för prjektet. Förslag till särskilda villkr för beslut: -Beslut tas för ett år i taget. Förlängningsansökan för 2016 krävs. Prjektredvisning skall ske innan prövning av nytt beslut. -Undertecknad detaljerad tidsredvisning för medverkande företag ch ingenjörer krävs vid ansökan m utbetalning. Kstnader för egen persnal samt externa tjänsterna skall ckså tidsredvisas ch verifieras med lönespecifikatiner. -Samarbete med Träcentrum nödvändig för TMF' s medverkan i prjektet. Samarbetet skall beskrivas i lägesrapprterna -Regin Jönköpings län ska beredas plats i styrgruppen. -Extern utvärdering ch dkumentatin är ett krav.

3 Referens Ola Olssn ~'& 9~, Datum Beteckning R (4) Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december år 2015, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut Ett-årigt medelsbeslut År 2014 År 2015 År kr kr 1:1-medel 1:1-medel l: 1-medel,prgns Utbetalningsprgns År 2015 beräknar vi att betala ut: l kr. År 2016 beräknar vi att betala ut: kr. 2 Natinell strategisk priritering 2a Natinell ämneskategrisering OECD-grupp OECD-ämne Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: Ar Kstnader 2014 Egen persnal (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: Ar 2015 l Ar 2016 l Ttalt Lönekstnad per timme: 750 Externa tjänster L kalkstnader

4 Referens Ola Olssn.,~, Datum Beteckning R (4) In vesteringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Övriga kstnader (ange l kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader JO Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa JO Ar År Ar Finansiär J5 20J6 Ttalt Reginförbundet l JOO Sveriges ingenjörer l l Företag/ingenjörer l l Övrigt, arbetsplats till prjektledn Summa JO Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se /prjektstd.

5 A :' r~ ~, 2Q JÖNKÖPING$ LÄN 9! L( Dnr %/O~/... "... Anta l sidr 1(~) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjekt (markera aktuell ruta) l D Ny ansökan - förstudie l ~ Ny ansökan- prjekt l D Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Lä s mer i dkumentet Handledning för ansökan m reginala prjektmedel Uppgifter m prjektet Prjektnamn Den första ingenjören (DFI) Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet Ttalkstnad (ttalbelpp) Uppgifter m sökande Prjektägare Swerea SWECAST AB Pstadress E-pst i Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? ~Ja D Nej D Ja~ Nej **Arbetsstallenummer en l1gt Stat1st1ska centralbyran (Tfn: ) Prjektledare Namn Telefn Annika J ederström E-pst Mbiltelefn Eknmihantering Namn Telefn Bernt-Råkan Melin E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Tel: Fax: E pst:

6 ~, JÖNKÖPING$ LÄN Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Den första ingenjören (DFI) Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Det största hindret för hållbar tillväxt ch knkurrenskraft i reginens industriföretag är tillgången till kvalificerad arbetskraft. Studier har visat att en ingenjör i ett mindre företag snabbt ökar tillväxten, prduktiviteten ch bidrar till fler anställda. Förstudien till detta prjekt visar ckså att ingenjörens krnpetens är en kritisk tillgång då kunden kräver att företaget skall medverka vid lösningen av kmplexa tekniska prblem kring prdukten eller tillverkningsprcessen. En ingenjör i ett mindre företag anges ckså vara katalysatr ch driva på en mer strategisk kmpetensutveckling internt. Utmaningen vi står inför är alltså att få mindre företag att inse värdet av att anställa en ingenjör, ch att få ingenjörer att se mindre företag sm attraktiva arbetsgivare. Iförstudien har företag/ingenjörer beskrivit dels hinder för en rekrytering/anställning, dels förutfattade meningar ch bristfållig kännedm m varandra, vilket samrnataget kan resultera i felrekryteringar eller att man avstår från att rekryteralsöka jbb. Det finns därför ett behv av enkla stöd för att analysera vilken ingenjörsprfil man behöver ch hur man klarlägger m man är red att tillfull tillvarata en ingenjörskrnpetens. Dessutm bör belysas vilka karriärsmöjligheter sm finns för en ingenjör i mindre företag. Behv finns ckså av stöd i själva rekryteringsprcessen samt nätverk med andra efter genmförd rekrytering. Branschrganisatinernas erfarenhet är att många mindre företag ännu inte reflekterat över att anställa en ingenjör, att många företag funderar på att anställa en ingenjör men upplever för stra hinder ch att endast en mindre andel företag med framgång har anställt en ingenjör. Sveriges Ingenjörers erfarenhet är att det på samrna sätt finns ingenjörer i lika lägen. Prjektet invlverar samtliga grupper i lika insatser. Prjektet ska tillsammans med målgrupperna knkret ch praktiskt arbeta fram ch använda lika stöd för att underlätta rekryteringsprcessen, etablera frmer för nätverk för att öka kännedmen ch kntakten mellan ingenjörer ch mellan företag samt kntinuerligt genmföra infmmatins- ch mtivatinsaktiviteter för att öka intresset generellt bland företag resp ingenjörer. Prjektet skapar dels direkta resultat i de företag/ingenjörer prjektet krnmer i kntakt med, dels en mdell med stödjande verktyg ch arbetsfrmer för att kntinuerligt efter prjektets avslut frtsätta arbetet med att mtivera ch stödja företag ch ingenjörer i syfte att snabbare öka andelen ingenjörer i reginens mindre företag. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Siargatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

7 ~, 3(~) På k01i sikt är syftet med prjektet att bland mindre företag öka insikten m värdet av att anställa en ingenjör ch bland ingenjörer öka förståelsen för karriärmöjligheter i ett mindre företag samt att få i drift en mdell med dels beprövade stöd sm underlättar ch snabbar på rekryteringsprcessen, dels en beprövad fnn för erfarenhetsutbyten i nätverk. På medellång sikt är syftet med prjektet att den mdell sm arbetas fram i prjektet ska användas av så många sm möjligt i lika sammanhang ch satsningar i ett kntinuerligt arbete med att stimulera ch mtivera mindre företag att anställa en ingenjör respektive stimulera ch mtivera ingenjörer att söka anställning i mindre företag. På längre sikt är syftet med prjektet att bidra till en markant ökning av andelen mindre företag i reginen sm har anställt en ingenjör vilket i sin tur kmmer att bidra till ökad knkunenskraft ch tillväxt samt att reginen blir en internatinellt ledande industriregin. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Det övergripande målet med prjektet är att etablera en hållbar struktur i reginen sm bidrar till att relevanta aktörer kan arbeta effektivt ch strukturerat ch med effektiva metder för att kntinuerligt stimulera, mtivera ch stödja reginens mindre företag att rekrytera ingenjörer. För att kunna etablera en sådan struktur kmmer prjektet att bland annat leverera följande delresultat FÖRÄNDRADE ATTITYDER OCH INSIKTSFULLT HANDLANDE: a) Genm inf01matins- ch inspiratinsaktiviteter sm ger insikt m värdet av en ingenjör skapa ett ökat intresse kring förutsättningarna att anställa en ingenjör hs ett strt antal mindre företag i reginen. b) Ökat intresse för att arbeta i mindre företag hs ett strt antal yrkesverksamma ingenjörer, genm infrmatins- ch inspiratinsaktiviteter sm ger kännedm m utvecklings- ch kattiärmöjligheter i reginens mindre företag c) Ökad insikt m vad sm krävs för en framgångsrik rekryteringsprcess bland företag med visat intresse för att anställa en ingenjör, genm utfrmning ch användande av stödjande metder d) Ett antal mindre företag sm inleder en aktiv rekryteringsprcess, genm praktisk tillämpning av metder samt knkret handledning/caching i ett särskilt utfrmat prgram. METODER, ARBETSSÄ TT, SAMARBETsFORMER a) Metder för företagare att enkelt kunna kartlägga, beskriva ch precisera sina behv av ingenjörskmpetens för att öka precisinen i rekryteringsprcessen b) Metder för företagare att enkelt kunna analysera det egna företagets prduktinsprcesser, teknik, rganisatin etc, i syfte att avgöra hur väl man matchar de generella förväntningarna på en arbetsplats ch arbetsgivare sm en ingenjör ställer c) Kntaktdata ch beskrivningar av lika tillvägagångssätt för att åtgärda eventuella brister Tel: [ Fax: [ E-pst:

8 ~, 4(~) sm upptäcks vid analys av företaget d) Metder för ingenjörer att öka kännedm m utvecklings- ch karriärvägar i mindre företag e) Mdell för etablering ch drift av erfarenhetsnätverk för företag/ingenjörer f) Mdell för prgram för utveckling, erfarenhetsutbyte ch extern handledning/caching för företag sm nyligen anställt en ingenjör (målgrupp företagsledare ch ingenjörer) g) W ebbaserad plattfrm för lagring, uppdatering ch spridning av stödjande metder, underlag, gda/lärande exempel etc h) Samarbetsfrmer för reginala aktörer ch "ambassadörer" att frtsätta arbetet med att stimulera, mtivera ch stödja mindre företag att anställa en ingenjör, där användandet av en webbaserad plattfrm ch utvecklade metder utgör basen Mätbarhet i kvantitet ch kvalitet kmmer att fastställas ch följas upp av prjektets styrgrupp med stöd av extern expertis. En nllmätning genmförs vid prjektstart där antalet mindre företag i reginen med en ingenjör anställd tas fram. Mätmetden används vid prjektets slut ch kan därefter över tid frtsätta att användas i reginen. Eftersm msättningen av ingenjörer i mindre företag ckså är önskvärd att följa kmmer mått sm indikerar detta att undersökas ch m möjligt tillföras mätningen. Målgrupp (Vem/vilka vänder sig prjektet till?) Den huvudsakliga målgruppen är små ch medelstra tillverkande företag i reginen samt yrkesverksamma ingen j örer/ingen j öre r med yrkeserfarenhet. Prjektets resultat vänder sig till samtliga mindre företag med intresse av att anställa en ingenjör. Prjektets aktiviteter invlverar företag med lika insikt, inställning, förmåga ch erfarenhet vad det gäller att anställa en ingenjör. Prjektets resultat vänder sig till samtliga ingenjörer med intresse av anställning i ett mindre företag. Prjektets aktiviteter invlverar ingenjörer med lika insikt, inställning ch mtivatin vad det gäller anställning i mindre företag. Sekundär målgrupp är branschrganisatiner ch andra sm tillsammans med Sveriges Ingenjörer på förbunds- ch distriktsnivå efter prjektet förväntas arbeta vidare i den struktur ch med de metder, verktyg ch andra stöd sm är prjektets resultat. I den sekundära målgruppen ingår ckså den reginala akademin, kanske främst representerad av Tekniska Högsklan i Jönköping (JTH), där erfarenhetsutbyten mellan prjektet ch JTH kring ex-jbb, fadderföretagsaktiviteter, smmarpraktik m m, kan utgöra viktiga inspel till Tel: Fax: E-pst:

9 Datum ~,. JÖNKÖPING$ LÄN 5(~) metder ch strategier för den framtida DFI-mdellen. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) l SE BILAGA l Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den re~inala utvecklin~sstrate~in sm du kan ladda ner på I RUS- Reginal Utvecklingsstrategi för regin Jönköping 2025, sägs för Målmråde Näringsliv: "En knkurrenskraftig industriregin ch ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Delstrategier för att nå detta mål är: "En internatinellt ledande industriregin", ch "Ett breddat näringsliv med betning på kunskapsintensiva företag". Tillgång till "Kunskap ch kmpetens" pekas ut sm en framgångsfaktr för att nå målet. Reginen har idag en mängd företag sm drivs av entreprenörer med hög kmpetens att driva företag, men för den framtida eknmiska tillväxten är prduktivitetsutvecklingen i näringslivet, fö1mågan till industriell förnyelse samt utveckling av varr ch tjänster med högt kunskapsinnehåll ch höga förädlingsvärden, en förutsättning för hög sysselsättning ch framtida välfärd. Inm regin Jönköping är idag 26% av invånarna verksamma inm industrin mt 14% i riket. Våra demgrafiska förutsättningar, samt lkaliseringen på små rter med betydande avflyttning, innebär allt större utmaningar. Den bristande tillgången på kmpetens riskerar att urhlka tidigare knkurrensfördelar. Detta är allvarligt då all statistik pekar på att allt företagande i starka tillväxtreginer i första hand drivs av tillgången till välutbildad arbetskraft. Här har Regin Jönköping en str utvecklingsptential, där glbaliseringen innebär både ett ht men ckså möjligheter. Vi behöver därför hitta frmer för att attrahera ch aktivera kvalificerad arbetskraft, avsett kön, ålder ch bakgrund. Prjektet Den första ingenjören har målet att skapa förutsättningar för reginens industriföretag att attrahera, rekrytera ch behålla ingenjörer, ch därmed skapa ökad tillväxt i företagen. Prjektets ambitin är därmed ckså att adressera ch svara upp mt flertalet av de van redvisade utmaningarna för vår regin. Det är därför vår fasta övertygelse att prjektets resultat ch effekter har ptential att på ett avgörande sätt bidra till att utveckla ch stärka den reginala industrin, ch därmed ckså bidra till förverkligandet av de industriella utvecklingsmål sm beskrivs i RUS. Tel: Fax: E-pst:

10 ~'& 9~, Antalsidr 6(~) Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhälsa samt jämställdhet) Ökad kmpetens i företag skapar nödvändiga förutsättningar för en mställning från priskänsklig prduktin av ämnen med låg förädlingsgrad till prdukter med högt kunskapsinnehåll ch unika knkurrensfördelar. Denna typ av prduktin är i allmänhet mer avancerad ch mindre miljöbelastande. Dessutm sker kunskapsbaserad tillväxt fta i företag där miljödriven affårsutveckling står i fkus, vilket ytterligare stärker prjektets miljöprfil Allt fler kvinnr väljer idag att utbilda sig inm ingenjörsmrådet, vilket i sin tur innebär att knservativa ch hittills mansdminerade branscher måste tänka m ch göra sig attraktiva även för kvinnr. Prjektet har en mycket stark vilja ch ambitin att medverka till att bryta traditinella könsrllsmönster ch därmed bidra till fler kvinnr i branscher, företag ch yrken sm hittills varit signifikant mansdminerade. Sveriges Ingenjörer (dåvarande CF) uppmärksammade tidigt kvinnrnas behv av att träffas ch utbyta erfarenheter ch stödja varandra på mansdminerade arbetsplatserna. Redan 1985 startades de första kvinnliga nätverken med stöd av förbundets första kvinnliga rdföranden Ingrid Bruce. Nätverken lever kvar än idag ch växer. I Jönköping finns idag två kvinnliga nätverk, Aqua ch Scienta. Dessa nätverk är en naturlig kntakt/kanal till prjektet. Det van förda resnemanget kan i stra delar ckså sägas gälla för persner med utländsk härkmst. Här ser vi allt ftare att företagen förstår att utnyttja den kmpetens sm exempelvis ingenjörer med annan kulturell ch språklig bakgrund besitter, t ex i samband med att man vill ta sig in på nya marknader ch öka sin exprt. Denna additinella ingenjörskmpetens skall uppmärksammas ch förhppningsvis kunna exemplifieras i prjektet. Rent knkret kan erfarenheter tas från det mentrprgram sm Sveriges Ingenjörer genmför för nyanlända ingenjörer. I prgrammet sammanförs en svensk ingenjörsmentr sm redan är etablerad på den svenska arbetsmarknaden med den nyanlände ingenjören. Sist men inte minst bidrar prjektet till ökad flkhälsa, dels genm att det bedöms bidra till ökad tillväxt i företag inm miljöteknikmrådet, där nya prcesser ch prdukter bidrar till minskad klimatpåverkan, men ckså genm att det skapar förutsättningar för ökad trivsel ch välbefinnande hs såväl arbetsgivare sm arbetstagare tack vare att framtida rekryteringar i stön-e utsträckning kmmer falla ut till bådas belåtenhet. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Flera av de deltagande branschrganisatinerna har sm sin primära uppgift att identifiera, sprida ch implementera ny teknik ch nya prcesser i den bransch de företräder. Allt i syfte att stärka ch utveckla knknenskraften ch skapa tillväxt på en alltmer glbal marknad. En utmaning för mindre ch medelstra företag är att med befintlig persnal kunna hänga med i Tel: O l Fax: O E-pst:

11 ,~, 7(?) den snabba tekniska utveckling vi nu ser både beträffande maskiner/prcesser ch i kundemas prdukter. Utgående från reginens industriella karaktär bildar fyra branschrganisatiner tillsammans med Sveriges Ingenjörer den ime kärnan i prjektet. Branschrganisatinerna är; - TMF: Få av våra medlemsföretag har erfarenhet ch upparbetade arbetssätt för att rekrytera ingenjörskmpetens. Vi vill därför medverka till att fler företag får stöd att skapa dessa kntakter, bl a genm infrmatinsinsatser, både brett ch vid träffar med företag. Vi har begränsad utförm kapacitet i lönköpings län ch ser därför att Träcentrum har en viktig rll i prjektet. De har lång erfarenhet ch gda relatiner till våra medlemsföretag i reginen. - Plymercentrum: Den reginala frmsprutningsindustrin består uppskattningsvis av ett par hundra företag, varav flertalet företag är små ch saknar idag egna resurser inm mråden sm materialteknik, prdukt- ch prcessutveckling, effektiv tillverkning samt energi- ch miljöteknik. Vi bedömer därför att DFI har ett mycket stmi strategiskt värde för företagens framtida knkurrenskraft. - Skärteknikcentrum: Såväl maskiner, skärprcessen sm kraven på de fårdiga detaljerna utvecklas snabbt ch mt allt högre kvalitetsnivåer. Bearbetningsföretagen har idag svårt att hitta kvalificerade medarbetare på peratörsnivå, ch på akademisk nivå är det en enrm utmaning att hitta de medarbetare sm skall driva den framtida tekniska utvecklingen i företagen. Prjektet DFI svarar därför mt ett akut ch tydligt industriellt behv. -Svenska Gjuteriföreningen: Gjuteribranschen har i allmänhet svårt att rekrytera välutbildad persnal, ch i synnerhet på högre akademisk nivå inkl kvinnr. Detta kan bli förödande då alltfler delprcesser sm knstruktin, beredning ch tillverkning föregås av datrstödd simulering. Förväntningarna på prjektets resultat är därmed väldigt höga bland gjuterierna. Drivkraften för Sveriges Ingenjörer är bl a att man vill medverka till sina medlemmars karriärsutveckling. Detta skall uppnås genm att bidra med infrmatin ch stöd sm breddar ch synliggör nya karriärsvägar. En viktig uppgift för Sveriges Ingenjörer är ckså att generellt bidra till hållbar natinell tillväxt. Resultaten från prjektet bedöms kunna skapa ch förbättra förutsättningarna för såväl branschrganisatiner sm Sveriges Ingenjörer att uppfylla sina uppdrag. Det unika med DFI är att majriteten av branschrganisatinerna aldrig tidigare genmfört vare sig ett prjekt liknande DFI, eller på detta sätt samverkat med Sveriges Ingenjörer. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) l Kmmunikatinen m värdet av en ingenjör i mindre företag, framgångsrika exempel, Tel: Fax: E-pst:

12 ~, 8(~) prjektets resultat ch möjlighetema sm är kpplade till att delta i prjektets aktiviteter är av avgörande betydelse för att resultaten i enlighet med uppsatta syften ch mål skall uppnås. Därför avsätts resurser till en prjektanställd kmmunikatör ch särskilda infrmatins- ch inspiratinsaktiviteter i prjektet. Även prjektledaren kmmer att vara perativt engagerad i kmmunikatins- ch infrmatinsaktiviteter. Infrmatin m ch resultat från DFI sprids ckså via de medverkande rganisatinemas befintliga kanaler både reginalt ch natinellt (hemsidr, nyhetsbrev, medlemsmöten etc). Under prjektets gång kmmer många kntakter med företag ch ingenjörer att tas i samband med infrmatinsinhämtning av gda exempel samt rekrytering till referensgrupper. Vid dessa kntakter kmmer ckså infrmatin m prjektet ch dess resultat att spridas. Ä ven skriftligt material, t ex brschyrer, kmmer tas fram ch spridas. Prjektet kmmer genmföra två större spridningsknferenser i reginen, varav slutknferensens ckså kmmer rikta sig till ingenjörer utanför vår regin. Syftet med detta är att även infrmera ch attrahera ingenjörer sm skulle kunna flytta till vår regin ch ta en anställning i reginens mindre företag. Uppföljning/utvärdering av prjektet Det är självklart viktigt att göra en rdentlig utvärdering ch se m prjektet resulterat i förändrade attityder ch ändrade beteenden hs företagare ch ingenjörer. Lika viktigt är att göra utvärderingar av prjektets lika aktiviteter kntinuerligt under prjektets gång, ex vis m deltagama i en aktivitet upplevt den sm värdefull ch fått sina förväntningar uppfylldam inte får vi reda på det ch kan vidta kmtigerande åtgärder. Det vre naturligtvis mycket värdefullt att ha en disputerad, erfaren, kvalificerad följefrskare under hela prjektet, men vår bedömning är att DFI inte kan bära denna kstnad inm ramen för den inlämnade ansökan. Under rådande förutsättningar skulle en extem utvärderaredck kunna fungera sm "handledare" ch "kvalitetssäkrare", medan prjektets aktörer bistår med insamling av data sv. Detta trr vi skulle kunna vara en mdell för DFI sm ckså kan hanteras inm befintlig prjektbudget Vårt förslag är därför att vi dels erbjuder Högsklan i Jönköping att använda prjektet för empiri i relevanta frskningsprjekt, examensprjekt etc, dels att vi anlitar en erfaren knsult för att handleda ch kvalitetssäkra en utvärdering av prjektet. Beträffande krav, riktlinjer ch kriterier för denna typ av prjektutvärdering kan vi luta ss mt de underlag sm finns att hämta från ESF hemsida, där det ckså finns ett nätverk av lämpliga knsulter. I övrigt kmmer prjektet ckså hela tiden följas av en styrgrupp sm träffas fyra gånger per år ch då utvärderar ch bedömer prjektets arbete ch resultat, samt vid behv tar beslut m krrigerande åtgärder. Tel: l Fax: O l E-pst:

13 .,~, JÖNKÖPING$ LÄN Datum Anta q Kstnadsbudget* Kstnadsslag Ar20l5 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: l Lönekstnad per timme: 750 Externa tjänster Lkalkstnader 5000 Investeringar (gä ller inte medel från Reg införbundet) Övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) l Summa kstnader Intäkter Offentl iga bidrag i annat än kntanter Summa (A) lo Finansiering* Finansiär Ar20l5 Ar20l6 Ar20 Ar20 Ttalt Reginförbundet Sveriges Ingenjörer F öretag/ingen j öre r Organisatiner Övriga Summa (B) *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fä lten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra strgalan 18 A Tel: l Fax: O l E-pst reg www. reginjnkping.se

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City 2009-11-23 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer