Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX"

Transkript

1 Avfallsplan för Piteå Kmmun Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX

2 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den prcess sm innehåller vissa mment sm myndigheter ch kmmuner ska genmföra när de upprättar eller ändrar vissa planer eller prgram vars genmförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kapitlet i miljöbalken). Miljöknsekvensbeskrivning (mkb) är den skriftliga redgörelse där bl.a. den betydande miljöpåverkan sm genmförandet av planen, prgrammet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas ch bedömas (6 kapitlet i miljöbalken). 2 Bakgrund När en plan eller ett prgram upprättas, vars genmförande antas ha betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt miljöbalken (6 kap. 1998:808) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) m innehållet i en kmmunal avfallsplan ch länsstyrelsens sammanställning. Miljöbedömningen är den prcess varigenm miljöhänsyn integreras i framtagandet av planen eller prgrammet. Föreliggande miljöknsekvensbeskrivning (MKB) tillhör förslag till ny avfallsplan för Piteå kmmun. Syftet med MKB:n är att integrera miljöaspekterna i avfallsplaneprcessen, samt att beskriva ch bedöma de miljöknsekvenser sm planen kan medföra. 3 Sammanfattning av planens innehåll ch syfte Enligt 15 kap miljöbalken (SFS 1998:808) ska det i varje kmmun finnas en renhållningsrdning. Renhållningsrdningen ska innehålla dels en avfallsplan ch dels föreskrifter m hantering av avfall sm gäller för kmmunen. Syftet med avfallsplanen är att samla den kmmunala planeringen på avfallsmrådet ch att föra dialg mellan kmmunens förvaltningar, förtrendevalda, kmmuninnevånarna samt myndigheter ch verksamheter, angående dessa frågr. Planen skall innehålla uppgifter m avfall inm kmmunen ch m kmmunens åtgärder för att minska avfallets mängd ch farlighet. Avfallsplanens innehåll är utfrmad i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter m kmmunala avfallsplaner (NFS 2006:6). Bakgrunden till de mål sm har satts upp för avfallshanteringen i Piteå under tidsperiden är huvudsak det material sm sammanställts i bilaga 1 till avfallsplanen, planeringsunderlaget. Planeringsunderlaget mfattar en beskrivning av förutsättningar, befintliga insamlingssystem, uppkmna mängder avfall ch behandling av avfall. Infrmatinen är Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 2 / (14)

3 uppdelad på avfall sm uppkmmer i hushåll inm kmmunalt ansvar ch inm prducentansvaret. En översiktlig beskrivning av det avfall sm inte mfattas av det kmmunala ansvaret finns även medtaget. Efterföljande avsnitt avhandlar de avfalls- ch behandlingsanläggningar sm finns i Piteå kmmun fördelat på kmmunala verksamheter, övriga entreprenörer samt en sammanfattning gällande de nedlagda kmmunala depnierna. Även verksamheter sm mfattar återanvändning av begagnade kläder ch saker har beskrivits i ett enskilt kapitel. Ytterligare underlag för planeringen av avfall är gällande lagstiftning, mål ch riktlinjer. Aktuella delar sm kan beröra avfallshanteringen i Piteå beskrivs sammanfattande ch inkluderar internatinella, natinella, reginala ch kmmunala lagar/målsättningar (se kapitel 7 i bilaga 1). Beaktande har även skett utifrån föregående avfallsplans ( ) målsättningar, direktiv från avfallsplaneprcessens styrgrupp (se kapitel 1.1 för rganisatin) samt från samrådsprcessen. Dkumentet innehåller även en nulägesanalys sm avser att belysa ett antal pririterade mråden; Reginal samverkan (rganiskt, brännbart ch depniavfall), avfall ch nedskräpning i skärgården samt hanteringen av prducentansvarsmaterial (Bl a återvinningsstatiner). Avslutningsvis finns ett avsnitt sm beskriver relevanta definitiner ch begrepp sm används i dkument tillhörande renhållningsrdningen. 4 Behvsbedömning Tre grundläggande kriterier har nyttjats för att göra ett urval huruvida avfallsplanen ska behvsbedömas gällande miljöbedömning. De tre kriterierna har varit enligt följande: Planen ska upprättas eller ändras av en myndighet eller kmmun (6 kap. MB). Planen krävs enligt lagstiftning ch författningar (15 kap MB). Bedömning huruvida genmförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (både negativ ch psitiv påverkan mfattas). De två översta kriterierna stämmer väl överens med förutsättningarna för den kmmunala avfallsplanen. Sista kriteriet avhandlas i nedanstående stycke. I Piteå Kmmun finns flera tillståndspliktiga avfallsanläggningar i nuläget, vilka förväntas att frtsatt drivas inm planperiden ( ), t ex Bredviksbergets avfallsanläggning. Planen anger därför förutsättningar för behandlingsverksamheter m a p hur planen styr ch pririterar srtering av lika avfallsslag, t ex matavfall ch annat avfall till återvinning. Dck bedöms inte planen ange förutsättningar för verksamheter på sådant sätt att det påverkar möjligheten för verksamhetsutövare att söka ch få tillstånd enligt miljöbalken. Detta medför att avfallsplanen antas medföra betydande miljöpåverkan vid beaktande av 4 pkt 2 i förrdning (1998:905) m miljöknsekvensbeskrivning. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 3 / (14)

4 Sammantaget mfattas avfallsplanen av samtliga kriterier ch skall därmed miljöbedömas. Beslut m avfallsplanens betydande miljöpåverkan tgs av styrgruppen (för deltagare i styrgruppen se rganisatinsschema för avfallsplaneprcessen, kap 1.1 i huvuddkumentet till Avfallsplan ) den 2 december Bedömningen av avfallsplanens eventuella miljöpåverkan har genmförts parallellt med planarbetets gång ch i samråd med länsstyrelsen i Nrrbtten. Föreliggande dkument avser miljöbedömning av Piteå Kmmuns avfallsplan under planperiden Avgränsning av miljöbedömning Miljöknsekvensbeskrivningen skall enligt 6 kap. i miljöbalken innehålla de uppgifter sm är rimliga med hänsyn till bl a aktuell kunskap ch teknik, allmänhetens intresse, bedömningsmetder samt avfallsplanens innehåll. I avfallsplanen har övergripande mål ch detaljerade mål med handlingsplaner satts upp ch det är i huvudsak miljöknsekvenserna av detta sm redvisas i föreliggande miljöbedömning. 6 Bedömningsgrunder Bedömningsgrunder för avfallsplanens miljöpåverkan vid genmförande har varit de natinella miljömålen samt jämförelse med nllternativet. 6.1 Natinella miljömål Det finns ttalt 16 natinella miljömål. Det är uppräknade enligt nedan: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar ch vattendrag 9. Grundvatten av gd kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust ch skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skgar 13. Ett rikt dlingslandskap 15. Gd bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- ch djurliv 6.2 Nllalternativ Vid utfrmningen av en kmmunal avfallsplan skall det enligt miljöbalken även redvisas för vad sm sannlikt skulle kunna ske m den föreslagna planen ej genmförs. Sm utgångspunkt för nllalternativet har föregående avfallsplan (ktber 2003) ch genmförda åtgärder under planperiden valts. Bedömningen utgår alltså ifrån de miljöknsekvenser, vilka planerade mål ch handlingsplaner kan medföra, jämfört med vad sm skulle kunna inträffa utifall åtgärderna inte km till stånd. Syftet är alltså inte att bedöma de ttala knsekvenserna av avfallshanteringen generellt i Piteå kmmun. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 4 / (14)

5 7 Miljöknsekvenser av mål ch handlingsplaner 7.1 Övergripande mål I Piteå verkar vi för att förebygga uppkmsten av avfall ch minska avfallets farlighet. Det avfall sm uppkmmer skall i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas ch i tredje hand energiutvinnas. Där det inte är skäligt med dessa åtgärder skall avfallet depneras på ett miljöriktigt sätt. Bedömning av miljöpåverkan: Genm målsättningens frmulering ch kmmunens ställningstagande uppfylls strävan mt att arbeta i linje med EU:s avfallshierarki ch bidrar i sin helhet framförallt psitivt till de natinella miljömålen Gd bebyggd miljö, Frisk luft, Giftfri miljö ch Begränsad klimatpåverkan. Avfallshanteringen i Piteå ska vara tillgänglig samt miljömässigt ch eknmiskt hållbar. Farligt avfall ska mhändertas ch transprteras på ett från miljö- ch hälsskyddssynpunkt gdtagbart sätt. Bedömning av miljöpåverkan: En gd tillgänglighet för medbrgarna till kmmunens insamlingssystem för avfall bidrar psitivt till det remissförslag till nya målsättningar inm det natinella miljömålet Gd bebyggd miljö, där hushållens nöjdhet med insamlingssystemen lyfts fram. Med en målsättning att tillämpa miljömässiga aspekter vid avfallshanteringen enligt avfallshierarkin kan även en helhetssyn på avfallshanteringen uppnås. Genm att ytterligare lyfta ch belysa vikten av mhändertagande ch transprt av farligt avfall även ur ett hälsskyddsperspektiv kan en psitiv påverkan på miljömålet Giftfri miljö uppnås. 7.2 Detaljerade mål ch handlingsplaner Vid bedömning av miljöpåverkan av avfallsplanens detaljerade mål ch handlingsplaner har målen fördelats inm respektive mråde, De fem första mrådena är stegen enligt EU:s avfallshierarki ch efterföljande steg sm behandlar bland annat service, tillgänglighet ch avfallshantering inm kmmunal verksamhet. Respektive detaljerat mål med handlingsplaner efterföljs av en enskild miljöbedömning Reginal samverkan 1.1 Piteå kmmun skall aktivt verka för en reginal samverkan gällande avsättning, behandling ch övriga intressemråden, särskilt gällande brännbart avfall, depniavfall ch matavfall. Regelbundna möten mellan lika samverkanskmmuner i närmrådet för utbyte/planering inm aktuella mråden. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 5 / (14)

6 Bedömning av miljöpåverkan: En reginal samverkan kan medföra psitiva miljövinster inm många kmmuner genm bl a minskade transprter ch effektivare avfallshantering. Vilken påverkan samarbetet berr på vilka åtaganden sm det kan kmma att utmynna i Avfallsminimering ch minska avfallets farlighet 2.1 Minskning av mängden säck- ch kärlavfall (hushållens) till förbränning med 5 % till år 2020 jämfört med år 2010 räknat per invånare. Genmför plckanalys av hushållsavfall under 2010 ch sedan minst varje år för uppföljning. Infrmatin till hushållen angående vikten ch nyttan av att källsrtera minst årligen. Regelbundet uppdaterad infrmatin på hemsida Lägg målen på hemsidan för infrmatin ch kntinuerlig uppföljning Bedömning av miljöpåverkan: Genm infrmatin till medbrgare mfattar målsättningen att minska på avfallsmängden ch därmed de transprter sm mfattas av avfallsflödet. Bidrar psitivt till miljömål Frisk luft genm att minskade mängder avfall går till förbränning samt transprteras. 2.2 Mängden farligt avfall i hushållens kärlavfall räknat per invånare ska minska med 100 % från 2010 års nivå till år Se åtgärder för mål 1.1 Bedömning av miljöpåverkan: Målet mfattar infrmatinsinsatser sm ska öka medbrgarnas kunskap m vikten av att inte slänga farligt avfall i den brännbara fraktinen, vilket bidrar till att ett renare material förbränns ch risken för spridning av förreningar minskar. Bidrar psitivt till miljömål Frisk luft genm minskad förbränning av farligt avfall sm källsrterats i brännbar fraktin felaktigt samt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att påverkan på ch risker för hälsa ch miljö minimeras. Målet bidrar även psitivt till miljömål Giftfri miljö genm krrekt hantering ch mhändertagande. 2.3 Avfall, särskilt farligt avfall, ska mhändertas, lagras ch transprteras på ett kmpetent ch ur miljö- ch hälsskyddssynpunkt säkerställt sätt av såväl hushåll sm företag. Årligen skicka ut infrmatinsblad till hushåll, relevanta verksamheter ch sm en naturlig del i företagskntakter Öppet hus på bredviksbergets avfallsanläggning skall hållas årligen. Elever ch studenter skall få sådan infrmatin samt möjlighet till dialg så att de kan utveckla ett miljötänkande. Genmföra riktad sklinfrmatin till minst 50 % av 5:eklassare per år. Regelbundet uppdaterad infrmatin på hemsida Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 6 / (14)

7 Bedömning av miljöpåverkan: Målet mfattar infrmatinsinsatser sm ska öka medbrgarnas kunskap m hanteringen av farligt avfall, vilket kan bidra till ökad insamling. Bidrar psitivt till miljömål Giftfri miljö genm krrekt hantering ch mhändertagande samt miljömål Gd bebyggd miljö genm att påverkan på ch risker för hälsa ch miljö minimeras. Målet bedöms enbart leda till en psitiv miljöpåverkan. 2.4 Skapa förutsättningar för att verksamma företag inm samma näringssektr ska kunna erhålla ett erfarenhetsutbyte av varandra angående avfallshantering. Planera in årligen möten/träffar med lika verksamheter för att diskutera m förbättringsarbete, avfallsminimering mm Bedömning av miljöpåverkan: Målsättningen bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att påverka ch stödja avfallshanteringen på företag i rätt riktning. 2.5 Elever ch studenter skall få sådan infrmatin samt möjlighet till dialg så att de kan utveckla ett miljötänkande. Genmföra riktade infrmatinsinsatser till elever ch studenter m avfallshantering årligen. Minst 50 % av 5:e-klassare ska få ta del av riktad sklinfrmatin varje år. Bedömning av miljöpåverkan: Målsättningen är att skapa en tidigt grundläggande kunskap m avfall ch hur man sm enskild individ kan påverka uppkmsten av avfall ch minska miljöpåverkan av avfall. Bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att påverka ch stödja avfallshanteringen i samhället i rätt riktning Återanvändning 3.1 Piteå kmmun skall verka för att senast 2015 ha utökade möjligheter för medbrgare att lämna begagnade saker till återbruk på strategiska platser. Utreda möjligheter till insamling av begagnade saker (kläder, TV mm) på strategiska platser Bedömning av miljöpåverkan: Genm utökade eller förbättrade möjligheter för medbrgare att lämna begagnade saker för återbruk kan den ttala knsumtinen minska någt. En minska knsumtin leder till en minskad prduktin av varr ch förpackningar, vilket i förlängningen leder till en minskning av avfall. Målsättningen bidrar psitivt till miljömål Frisk luft genm att minska på transprter m strategiska platser för återbruk sammanfaller med mråden/stråk där medbrgare rör sig/transprterar sig även i andra ärenden. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 7 / (14)

8 7.2.4 Materialåtervinning 4.1 Mängden felsrterat matavfall sm går till förbränning ska minska med 5 % till år 2020 från 2010 års nivå. Se åtgärder för mål 1.1 Bedömning av miljöpåverkan: Målet mfattar infrmatinsinsatser sm ska öka medbrgarnas kunskap m källsrtering av matavfall, vilket kan bidra till minimerad grad av felsrtering. Bidrar psitivt till i huvudsak miljömålet Gd bebyggd miljö genm att öka återvinningsgraden på matavfall. 4.2 Andelen felsrterad fraktin i det insamlade matavfallet ska vara mindre än 1 % år Se åtgärder för mål 1.1 Bedömning av miljöpåverkan: Målsättningen grundar sig på att källsrtering ska ske krrekt ch att respektive fraktin ska kunna nyttjas till högsta effektivitetsgrad vid behandling. Bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att matavfall inte ska vara blandat med annat avfall. 4.3 Ingående material i sluttäckningen av Bredviksbergets depnianläggning ska bestå högst av 30 % jungfruligt material. Arbeta kntinuerligt för att få in lika typer av alternativa material sm är knstruktinsmässigt acceptabla för sluttäckning. Bedömning av miljöpåverkan: Uppnås målsättningen så bidrar det psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att minska uttag av naturgrus ch andra jungfruliga material. 4.4 Piteå kmmun skall aktivt arbeta för ett ökat lkalt mhändertagande av rganiskt avfall i glesbygd fram till år Utredning av miljömässigt bästa lösningen för mhändertagande av rganiskt avfall i glesbygd senast år Implementera utredningsförslag i glesbygd senast år Bedömning av miljöpåverkan: Bidrar psitivt till miljömål Frisk luft genm minskade transprter genm att undvika långa transprtvägar för endast mindre mängder avfall. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 8 / (14)

9 4.5 Mängden prducentansvarsmaterial i hushållens kärl- ch säckavfall ska vara minska med 20 % senast år 2020 jämfört med Se åtgärder för mål 1.1 Bedömning av miljöpåverkan: Genm infrmatin till medbrgare m vikten av krrekt källsrtering av bl a förpackningsmaterial ch returpapper kan återvinningsgraden på prducentansvarsmaterial öka ch bidrar därmed psitivt till miljömålet Gd bebyggd miljö. 4.6 Piteå kmmun skall aktivt verka för att samråd sker angående utfrmning av insamling, infrmatin ch skötsel av återvinningsstatiner sker med företrädare för prducentansvar minst en gång per år. Kmmunen håller samråd med företrädare för prducentansvar minst en gång per år. Bedömning av miljöpåverkan: En välfungerande kmmunikatin mellan kmmunen ch representanter för prducentansvarsmaterial kan insamlingssystemen för dessa ha en anpassad tillgänglighet ch funktin. Bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att öka återvinningsgraden på prducentansvarsmaterial. 4.7 Minst 70 % av bende i flerfamiljshus skall ha tillgång till fastighetsnära insamling (FNI) senast år Kntinuerligt samarbete med fastighetsägare i Piteå kmmun Särskilt beaktande av FNI vid bygglvsgranskning Bedömning av miljöpåverkan: Genm fastighetsnära insamling av lika fraktiner kan avfallsflödena i kmmunen effektiviseras. Bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att återvinningsgraden på prducentansvarsmaterial kan kmma till att öka. 4.8 Upprätthålla en sådant gd kvalitet på rötat slam så att det uppfyller gällande gränsvärden för återföring av slam till jrdbruksmark. Årligen skicka ut infrmatinsblad till relevanta verksamheter angående vikten av att inte spla ned annat avfall i avlppen. Infrmatin till hushållen angående vikten av att inte spla ned annat avfall i avlppen. Årligen undersöka slammets kvalitet med avseende på gällande parametrar för gränsvärden. Bedömning av miljöpåverkan: Bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att skapa förutsättningar till återföring av växtnäring till jrdbruksmark när möjligheter finns. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 9 / (14)

10 4.9 Senast år 2015 ska minst 60 % av fsfrföreningarna i avlpp nyttjas sm växtnäring, varav hälften bör återföras till prduktiv åkermark Genmföra en utredning vilka möjligheter det finns att återföra slam på åkermark. Klart Om utredning visar på psitiva besked skall avlppsslam genmgå certifiering ch börja nyttjas på åkermark senast vid utgången av år Bedömning av miljöpåverkan: Bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm att ha samma lydelse sm det natinella målet Energiutvinning 5.1 Beslut m lämplig avsättning av matavfall ch behandlig senast Utreda lämplig avsättning för matavfall med avseende på bl a energiinnehåll innan Bedömning av miljöpåverkan: Genm att utföra en grundlig undersökning i syfte att finna den mest lämpliga avsättningen för matavfallet ch besluta m inriktning bidrar målet ch handlingsplanen psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm bilgisk behandling av matavfallet. Dessutm skapas möjligheter till att bidra psitivt till miljömål Begränsad klimatpåverkan genm att ta tillvara på bigas/energi från matavfallet m utredningen visar på denna åtgärd. 5.2 Det utsrterade brännbara materialet är en så ren fraktin att det accepteras för förbränning för energiutvinning ch ingen utleverans skall vara felaktig. Skapa system/rutiner för intern ch extern infrmatin, mttagningskntrll ch feedback till avfallslämnare. Okulärbesiktning av avfall vid lastning för leverans till förbränning. Bedömning av miljöpåverkan: Bidrar psitivt till miljömål Frisk luft genm att leverera så rent material sm möjligt till förbränningsanläggningen ch därigenm minimera mängden förreningar i emissinerna Depnering 6.1 Andelen hushållsavfall sm depneras skall minska med 30 % räknat per invånare till år 2020 jämfört med år Införa årlig uppföljning av antal kg restavfall hämtat i samband med kärl- ch säckavfall per år. Se åtgärder för mål 1.1 Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 10 / (14)

11 Bedömning av miljöpåverkan: Bidrar psitivt till miljömål Gd bebyggd miljö genm förbättrad källsrtering ch återvinning. Målsättningen ligger även i linje med EU:s direktiv sm lyfter fram avfallshierarkin, men tanke på minskade mängder depnerat avfall. 6.2 Utifrån genmförd MIFO-utredning planera ch utföra åtgärder i samråd med länsstyrelsen för att minimera gamla kmmunala nedlagda depniers miljöpåverkan på länsstyrelsens inrådan. Kmplettera befintlig databas med en plankarta (digital) för rientering till platserna. Klart Vid länsstyrelsens inrådan genmföra MIFO fas 2. Bedömning av miljöpåverkan: Medför ingen direkt miljöpåverkan då det berr på vilka åtgärder sm kan kmma att krävas vid genmförande av MIFO-fas 2. Bidrar dck psitivt till miljömål Giftfri miljö genm kntrll, uppföljning ch eventuella åtgärder gällande förrenade mråden Tillgänglighet ch service samt kmmunala verksamheter 7.1 År 2020 anser minst 95 % av Piteå kmmuns medbrgare/företag att de är nöjda eller mycket nöjda med hur avfallsverksamheten sm helhet fungerar. Utifrån enkätsvar planeras åtgärder för förbättringar Bedömning av miljöpåverkan: Ingen direkt miljöpåverkan då mål ch handlingsplanerna endast planerar för åtgärder. Bidrar dck psitivt förslaget till nytt natinellt miljömål Gd bebyggd miljö genm att verka för att öka hushållens nöjdhet med insamlingssystemen. 7.2 Andel av kunder sm lämnat avfall vid ÅVC/mbil ÅVC sm anger att de är nöjda eller mycket nöjda med hur ett besök fungerar ska överstiga 95 % år Utifrån enkätsvar planeras åtgärder för förbättringar Bedömning av miljöpåverkan: Ingen direkt miljöpåverkan då mål ch handlingsplanerna endast planerar för åtgärder. Bidrar dck psitivt förslaget till nytt natinellt miljömål Gd bebyggd miljö genm att verka för att öka hushållens nöjdhet med insamlingssystemen. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 11 / (14)

12 7.3 Andel av kunder sm anger att de är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten till avfallshanteringen i Piteå ska överstiga 95 % år Utifrån enkätsvar planeras åtgärder för förbättringar Bedömning av miljöpåverkan: Ingen direkt miljöpåverkan då mål ch handlingsplanerna endast planerar för åtgärder. Bidrar dck psitivt förslaget till nytt natinellt miljömål Gd bebyggd miljö genm att verka för att öka hushållens nöjdhet med insamlingssystemen. 7.4 År 2014 har kmmunen ch kmmunala blag ett väl inarbetat arbetssätt för avfallshantering ch källsrterar relevanta fraktiner avfall vid samtliga av de arbetsplatser/mråden/sklr där kmmunen har möjlighet att påverka avfallshanteringen. Senast ska samtliga kmmunala anläggningar/enheter, fastigheter ch blag vara undersökta med avseende på avfallshanteringen Senast vid utgången av år 2011 ska förbättringar ha införts där det är relevant enligt genmförd undersökning. Bedömning av miljöpåverkan: Bidrar till att kmmunen kan föregå med gtt exempel till medbrgarna vad gäller källsrtering av avfall. I förlängningen kan även målsättningen leda till ökad grad av materialåtervinning av det avfall sm uppkmmer inm den kmmunala verksamheten. Därför bidrar förslaget psitivt till nytt natinellt miljömål Gd bebyggd miljö genm att öka källsrteringsgraden på detta avfall. 7.5 För att minska mängden avfall sm uppstår ska det ingå miljörelaterade avfallskrav sm en del i kmmunens upphandlingsförfarande. Kntinuerligt upparbeta underlag för att i förfrågningar ange krav i syfte att beakta inköpets uppkmst av avfall ch farlighet. Arbetsgrupper sm behandlar större upphandlingar skall minst bestå av persnal med specifik kmpetens m miljörelaterade avfallsfrågeställningar. Bedömning av miljöpåverkan: Genm att redan vid inköpsplaneringen titta på ptentiellt genererade avfallsmängder vid inköp av lika prdukter eller med lika förpackningsknstruktiner så bidrar målsättningen psitivt till förslaget nytt natinellt miljömål Gd bebyggd miljö genm att verka för att minimera uppkmsten av avfall. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 12 / (14)

13 7.6 Gemensamma hämtställen ska pririteras vid kmmunal fysisk planering ch gdkännande av bygglv. Upprätta en checklista för kntrll av avfallsfrågeställningar sm kan kmma att beröras inm respektive plan senast utgången av år Avfallsfrågrna ska ingå sm en del i kmmunens planarbete, både i översiktplan ch i detaljplaner. Bedömning av miljöpåverkan: Uppfylls målsättningen med gemensamma hämtställen kan det vid avfallshanteringen innebära minskade avfallstransprter ch bidrar därigenm psitivt till miljömål Frisk luft. 7.7 Nedskräpningen utmhus på platser sm allmänheten har tillträde till har minskat med 50 % till år 2015 jämfört med år Genmför undersökning/bedömning av nedskräpning i ett antal representativa allmänna mråden under år Utvidgning av möjligheter till insamling av trädgårdsavfall via kvarterskmpster, senast 2015 ska det finnas minst 5 ytterligare kvarterskmpster etablerade. Under år 2010 inventeras lämpliga platser för kvarterskmpster, infrmatin på hemsidan samt utskick till bende på utvalda identifierade kvarter med infrmatin. Planera ch genmför åtgärder för identifierade förbättringsmråden senast Bedömning av miljöpåverkan: Genm att aktivt arbeta med åtgärder för att minska nedskräpningen inm belastade mråden i kmmunen bidrar mål ch handlingsplaner psitivt förslaget till nytt natinellt miljömål Gd bebyggd miljö. Målsättningen har även samma åtagande lkalt sm det natinella målet. 7.8 En långsiktig planering skall finnas framtagen senast år 2012 gällande kmmunala masstippar för att kunna tillgdse behvet vid bland annat gatumläggningar, mbyggnatiner i VA/fjärrvärmenät samt schaktningsarbete. Tillsättning av en prjektgrupp sm arbetar med ansvarsfördelning av arbete m masstippar före utgången av Implementering av ansvarsfördelningen enligt ch framtagande av långsiktig planering för kmmunala masstippar. Beakta material sm är lämpliga för sluttäckning av depnin ska i största möjliga utsträckning levereras till Bredviksberget. Bedömning av miljöpåverkan: Genm att aktivt planera för framtida masstippar kan kmmande akuta behv tillgdses ch en bedömning av bl a lkalisering kan ske på ett genmtänkt vis ch samtidigt beakta miljöpåverkan. Ingen direkt miljöpåverkan då målsättningen handlar m planering. Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 13 / (14)

14 8 Sammanfattande miljöbedömning Strategin i Sveriges natinella avfallsplan är minskade avfallsmängder, där flertalet av Piteå kmmuns målsättningar skapar möjligheter ch bidrar till att uppnå. Minskade avfallsmängder bidrar till att nyttjandet av naturresurser kan begränsas till följd av ökad återanvändning ch materialåtervinning. Detta leder även till att det uppkmmer mindre mängd avfall sm måste depneras samt ett minskat behv av avfallstransprter med tillhörande minskat utsläpp av luftförreningar. Avfallsplan har gd överensstämmelse med de natinella ch reginala miljömålen. Avfallsplanens inriktning sammanfaller även väl med de remissförslag till nya målsättningar inm miljömålet Gd bebyggd miljö med avseende på bl a hushållens nöjdhet med insamlingssystemen, minskad nedskräpning samt återföring av växtnäring till jrdbruk. Avfallsplanen bedöms därmed att i sin helhet bidra till en psitiv miljöpåverkan. 9 Samråd Samråd m mfattningen ch detaljeringsgraden för miljöknsekvensbeskrivningen har skett mellan kmmunen ch länsstyrelsen i Nrrbttens län. Samrådet mfattade bland annat behvsbedömning, miljöbedömning, avfallsplanens innehåll, avgränsning, betydande miljöpåverkan ch MKB ch anses vara genmförd i ch med framtagandet av den gemensamma plattfrmen för den kmmunala avfallsplanen. Plattfrmen har legat till grund till avfallsplanen ch dess miljöbedömning. En kmpletterande kntakt mellan kmmunen ch länsstyrelsen i Nrrbttens län skedde den 11 nvember (Kmpletteras efter slutfört samråd ch utställningsförfarande.) Avfallsplan Piteå Kmmun Bilaga 2 14 / (14)

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Huvuddokument. Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Huvuddokument. Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Avfallsplan för Piteå Kommun 2010 2020 Huvuddokument Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Läsanvisning Avfallsplanen består av ett huvuddokument som utgörs av föreliggande dokument. Detta dokument beskriver

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN STOCKHOLMS HAMN AB FÖRSLAGSHANDLING HUVUDRAPPORT 2007-10-16 ATKINS SVERIGE AB 1 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 Arbetsdokument 2013-03-01 Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 2(32) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. MÅL 2020 3 3. DELMÅL 2009-2012.. 4 3.1. Gemensam uppföljning, SÖRAB och kommunerna 4 3.2. Danderyds

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Näringslivsplitiskt prgram 2017-05-08 2 (10) INNEHÅLL 1. INLEDNING. 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2.1 Fakta 4 2.2 Platsens attraktin 4 2.3 Förhållningssätt.. 5 3. ÖVERGRIPANDE MÅL 6 3.1 Näringslivsklimat...

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen Verksamhetshandbk Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen Versin 1.0 20.06.2016 Verksamhetshandbk Versin 1.0 Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen 20.6.2016 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Mellanskånes Renhållnings AB Infrmatin m Mellanskånes Renhållningsaktieblag (MERAB) MERABär av kmmunerna Eslöv, Höör ch Hörby gemensam ägt blag med uppgift att inm kmmunerna svara

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2016/856 Uppdrag m kvalitetsutveckling inm e-lärandemrådet vid Uppsala universitet Direktiv för fas 1 Beslutade av rektr 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund ch förutsättningar 3 2 Uppdraget

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer