Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan"

Transkript

1 Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) en miljöbedömning göras. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. I miljöbedömningen ska den miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra beskrivas och bedömas. Detta dokument redovisar resultatet av miljöbedömningen av Kristinehamns kommuns avfallsplan.vid framtagandet av miljöbedömningen i denna avfallsplan har vi samrått med Länsstyrelsen i Värmlands län. Vi har bedömt att den nya avfallsplanen för Kristinehamns kommun inte kommer att medföra någon sådan betydande miljöpåverkan så att en särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs. Den bedömningen grundar sig på att målen och åtgärderna i planen är framtagna med syfte att sluta kretsloppen och minska miljöpåverkan. Genomförandet av planen medför behov av anläggningar för insamling/sortering, eventuellt i form av fler återvinningscentraler, samt anläggningar för behandling. Kommunerna i östra Värmland har i dagsläget inställningen att behandling ska handlas upp och inte ske i egen regi. Detta innebär att det i förfrågningsunderlagen kommer att ställas vissa krav för att behandlingen ska vara bra även ur ett miljömässigt perspektiv. Vilka typer av anläggningar som kan bli aktuella och om de är befintliga eller om det byggs nya går inte att säga i detta skede varför det också är svårt att ha en uppfattning om kommande miljöpåverkan. Det är vår uppfattning att konsekvenserna av behandlingsanläggningar bäst utreds och beskrivs i samband med eventuella tillståndsprövningar och att vi genom kraven vid upphandling styr mot bra lösningar. Syfte med miljöbedömningen En avfallsplan är det styrande dokumentet för hur avfallshanteringen ska gå till. Under de senaste åren har avfallshanteringen förändrats och det finns behov av ytterligare förändringar till följd av nya lagar och regler samt nationella miljömål. Nya föreskrifter om innehållet i en avfallsplan trädde ikraft den 1 augusti Detta sammantaget innebär att avfallsplanen i Kristinehamns kommun måste uppdateras. Syftet med avfallsplanen är: att få en avfallsplan som är anpassad till nuvarande lagstiftning att den ska vara ett aktivt planeringsinstrument för kommunernas avfallshantering. att sätta upp mål för avfallshanteringen till år Avfallsplanens mål Avfallsplanen omfattar ett huvuddokument med mål, resultatmål (de flesta för år 2013), samt åtgärder för hur delmålen ska nås. I bilagor redovisas nulägesbeskrivning, anläggningar,

2 Bilaga 11 2(8) uppföljning av tidigare avfallsplaner med mera. Nedan följer de övergripande mål som anges i planen. Mål 1. Samarbete i regionen som främjar visionen Gemensamma lösningar minskar transportbehovet och ökar möjligheterna till längre gående behandling i närområdet. Mål 2. Gemensam informations- och kommunikationsstrategi (gemensam rådgivare) Med en gemensam strategi når vi ut till en bredare krets och ökar därmed kunskap och förståelse för sortering och återvinning. Mål 3. Slam från reningsverk ska ha sådan kvalité att det kan spridas på åkermark När vi återanvänder näringsämnena på åkermark minskar behovet av nyproducerad handelsgödsel. Rimligen medför det även minskade transporter. Mål 4. Kommunal verksamhet ska vara föredöme Genom att stimulera våra medarbetare att göra rätt blir vi det goda exemplet för andra att finna bra lösningar för sortering och återbruk. Mål 5. Avfallsfrågorna ska vara en viktig del i tillsynen Med våra egna erfarenheter kan vi visa på goda exempel som kan föras vidare till andra verksamheter genom tillsynen. Genom att ta upp frågan vid tillsynen visar vi på dess betydelse för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Mål 6. Arbetsmiljö ska vara en viktig aspekt i all avfallshantering Bra arbetsmiljö är bra för dem som arbetar inom renhållningen. Många gånger medför bra arbetsmiljö även andra miljövinster. Mål 7. Taxan ska stimulera till långsiktigt hållbara lösningar Med en bra konstruktion på taxan blir den ett incitament för den som annars har svårt att motivera sig för att göra rätt. Mål 8. Det ska vara enkelt att sortera Genom att göra det enkelt att göra rätt kommer fler att göra det. Dessa övergripande mål beskrivs mer utförligt i avfallsplanen. Bedömningsgrunder för avfallsplanens miljöpåverkan Avgränsningar Enligt miljöbalken ska en miljöbedömning innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till t.ex aktuell kunskap, allmänhetens intresse och planens innehåll och detaljeringsgrad. Tyngdpunkten på miljöbedömningen kommer att ligga på de avfallsfrågor där kommunen själv har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet. Bedömning av miljöpåverkan har sin grund i de nationella och regionala miljömålen. Miljöpåverkan bedöms för de aspekter som planen bedöms kunna påverka mest, så som transporter, nedlagda deponier, pågående deponier och hantering av farligt avfall. Dessa aspekter bedöms mot de nationella och regionala miljömålen.

3 Bilaga 11 3(8) Miljömål Riksdagen har antagit totalt 16 nationella miljökvalitetsmål. Till de 16 miljökvalitetsmålen har regeringen fastställt delmål och av dessa är det flera som direkt berör avfallshantering. Länsstyrelsen i Värmlands län har tagit beslut om regionala miljömål. Till de flesta regionala miljömålen finns ett antal regionala delmål. I bilaga 8 redovisas såväl lokala mål som regionalt beslutade miljömål med koppling till de nationella miljömål som avfallshanteringen i första hand påverkar. För en sammanställning av samtliga miljömål hänvisas till rapporten Lokala miljömål Kristinehamns kommun. Sammantaget kommer miljöbedömningen i huvudsak att utgå ifrån de nationella miljömålen. De miljömål som fastställts av riksdagen och som berör avfallshanteringen redovisas nedan med kommentarer hur de påverkas av avfallshanteringen: Begränsad klimatpåverkan transporter, organiskt avfall, val av sluttäckning och gasutvinning Frisk luft lukt, transporter Bara naturlig försurning transporter Giftfri miljö specifika delmål, se nedan Ingen övergödning slamanvändning, behandling av organiskt avfall God bebyggd miljö specifika delmål, se nedan De mål som främst och riktat berör avfallshanteringen är giftfri miljö och god bebyggd miljö med sina delmål. Giftfri miljö a. Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. b. Återanvändning, återvinning c. Utsortering/utfasning av farliga ämnen d. Ökad kunskap God bebyggd miljö a. deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå, b. senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, c. senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling, d. senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling, e. senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. f. hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,

4 Bilaga 11 4(8) g. hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas. Utvärdering Vid utvärdering av avfallsplanens miljöpåverkan används tre nivåer för hur avfallsplanens mål påverkar de nationella och regionala miljömålen: - 1: Negativ miljöpåverkan, 0: Ingen eller liten miljöpåverkan, + 1: Positiv miljöpåverkan Avfallsplanens miljöpåverkan Nedan beskrivs de aspekter som kan påverkas av avfallsplanens mål. Transporter Transporter har inget eget specifikt utpekat mål i avfallsplanen, men påverkas av många av de andra målen. I huvudsak ser vi att följande lokala mål i avfallsplanen kommer att påverka antalet transporter: Mål 1: Samarbete i regionen som främjar visionen. Mål 4.1: Allt avfall som uppkommer i kommunens verksamheter ska sorteras rätt senast (stegvis anslutning) Mål 4.2: För att minska mängden avfall som uppstår ska det ingå som en viktig parameter i kommunens upphandling fr o m Mål 4.3: System för återbruk av material inom kommunala verksamheter ska utvecklas och uppmuntras. Mål 8.1: Den fastighetsnära insamling ska utökas. Mål 8.2: Insamlingen av farligt avfall ska utvecklas genom att fler mottagningspunkter ordnas på platser där allmänheten rör sig dagligen. Mål 8.3: Tillgängligheten för att lämna sorterat avfall ska vara hög. Miljöbedömning av målen: Mål 1: Genom samarbete kring transporter av särskilda fraktioner i regionen kan det totala transportarbetet minska. I samband med upphandlingar kan man även styra val av transport och drivmedel, vilket i sin tur kan innebära minskad miljöpåverkan från transporter. Mål 4.1: Genom rätt sortering kommer alla fraktioner rätt från början och därmed minskar det totala transportarbetet. Mål 4.2: Om avfallsmängderna minskar bör även transporterna bli färre. Mål 4.3: Återbruk bör innebära att transporterna minskar om återbruket sker lokalt, men oavsett detta så innebär återbruk praktiskt taget alltid en resurshushållning. Mål 8.1: Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar finns redan vid många av flerbostadshusen, men bör utökas. Vår bedömning är att detta system bör innebära färre transporter eftersom avfallet får åka kollektivt. Dessutom ger fastighetsnära insamling ofta renare avfallsfraktioner. Mål 8.2: Genom att samla in farligt avfall centralt kan avfallet åka kollektivt vilket minskar det totala transportarbetet.

5 Bilaga 11 5(8) Mål 8.3: Tillgängligheten kan t ex vara fler centrala insamlingspunkter vilket i så fall medför färre transporter totalt. Sammanfattad bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan vad gäller transporter: Sammantaget bedömer vi att målen och åtgärderna i den föreslagna avfallsplanen kommer att innebära att transporterna minskar i vart fall kommer den totala energiåtgången att minska. Detta bidrar till ökade möjligheter att framförallt uppfylla miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Ingen övergödning. Nedlagda deponier I avfallsplanens bilaga 4 finns en beskrivning över de nedlagda deponier som finns i kommunen. Någon bedömning av deponiernas miljöpåverkan har inte gjorts då det saknas underlag för detta. Arbetet att ta fram underlaget har inte prioriterats i miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan. I föreliggande avfallsplan finns inga specifika mål som berör gamla deponier. Det gamla målet att inventera dessa ska dock genomföras. Nedlagda deponier som inte har undersökts färdigt och därefter vid behov åtgärdats kan ha en negativ påverkan på miljökvalitetsmålen giftfri miljö och god bebyggd miljö. Dessa gamla deponier kan fortfarande läcka farliga ämnen och hindra framtida planer med känslig markanvändning. Eftersom avfallsplanen saknar mål för nedlagda deponier bedöms planen i detta avseende varken påverka negativt eller positivt jämfört med ett nollalternativ. I annat fall kan en viss negativ påverkan inte uteslutas ur ett försiktighetsperspektiv. Deponier i drift/nyligen avslutade I Kristinehamns kommun finns Strandmossens avfallsanläggning där deponering har skett sedan 1970-talet. Vid årsskiftet 2008/2009 avslutades deponeringsverksamheten. Anläggningen är tillsvidare en återvinningscentral utan deponi. Prövning av förnyat tillstånd för anläggningen pågår och i dagsläget ät det inte aktuellt att anlägga en ny deponi. Den avslutade deponin kommer att avslutas och sluttäckas under kommande år. I avfallsplanen bedöms ett flertal mål bidra till minskat behov av deponering och minskad miljöpåverkan Mål 2.2: År 2013 ska minst 90 % av hushållen ha kunskap om vad farligt avfall är och var det ska lämnas. Mål 2.3: År 2013 ska minst 90 % av hushållen ha kunskap om varför avfall ska sorteras, och vilken nytta det gör. Mål 4.1: Allt avfall som uppkommer i kommunens verksamheter sorteras rätt senast (stegvis anslutning) Mål 4.2: För att minska mängden avfall som uppstår ska det ingå som en viktig parameter i kommunens upphandling fr o m Mål 4.3: System för återbruk ska uppmuntras och underlättas. Mål 5.1: Senast 2013 ska samtliga anmälningspliktiga verksamheter ha fått ett tillsynsbesök med inriktning på avfallshanteringen. Mål 7.1: Konstruera en taxa som stimulerar till långsiktigt hållbara och flexibla lösningar. Mål 8.1: Den fastighetsnära insamlingen ska utökas. Mål 8.2: Insamlingen av farligt avfall ska utvecklas genom att fler mottagningspunkter ordnas på platser där allmänheten rör sig dagligen.

6 Bilaga 11 6(8) Mål 8.3: Tillgängligheten för att lämna sorterat avfall ska vara hög. Miljöbedömning av målen: Mål 2.2: Detta mål innebär att kunskapen om farligt avfall ökar hos gemene man vilket bör leda till att det farliga avfallet i mindre utsträckning hamnar i de vanliga soporna. På sikt kommer förhoppningsvis detta att innebära att deponierna ger mindre påverkan på sin omgivning. Mål 2.3: Ökad sortering av avfallet innebär att mer material kan återvinnas och att det avfall som eldas bara är det avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Vidare innebär en ökad sortering att mängden avfall som måste deponeras minskar. Vilket i sin tur innebär att deponierna räcker längre och att nya områden därför inte behöver tas i anspråk för nya deponier. Mål 4.1: Se mål 2.2 och 2.3. Mål 4.2: Första steget i avfallsherarkin är att avfall inte ska uppkomma. I mål 4.2 tar vi fasta på detta och tar med det som ett kriterium vid kommunens upphandlingar. Mindre avfallsmängderna innebär troligen att mindre mängd avfall behöver deponeras, vilket i sin tur innebär minskad påverkan från deponier. Mål 4.3: Återbruk är steg två i avfallsherarkin. Genom att återanvända saker minskar avfallsmängderna och i sin tur behovet att deponera. Detta mål styr alltså mot mindre påverkan från deponierna. Mål 5.1: Genom tillsyn av avfallshanteringen hos anmälningspliktiga verksamheter kan krav ställas på hanteringen av farligt avfall och sorteringen av övrigt avfall så att andelen källsorterat material ökar. Detta gör att mer material kan återvinnas, den brännbara fraktionen avfall blir renare och att mindre mängd avfall går direkt till deponi eller indirekt till deponi i form av aska från en förbränningsanläggning. Mål 7.1: Kommunens taxa kan konstrueras så att den uppmuntrar källsortering av avfall. En sådan taxa kommer att tas fram för Kristinehamns kommun. Ökad källsortering ger minskat behov av deponering/förbränning eftersom mer material kan återvinnas i stället för förbrännas och/eller deponeras. Mål 8.1: Med ökad fastighetsnära insamling kommer mer avfall att sorteras vilket medför minskade mängder till i första hand förbränning och indirekt till deponi eftersom mängden aska till deponi minskar med minskad mängd avfall som förbränns. Mål 8.2: I kombination med mål 2.2 innebär detta mål att det farliga avfallet i större utsträckning än nu sorteras ut från de vanliga soporna och hamnar i ett separat system där det kan tas om han på ett bra sätt. Målet ger därför minskad på verkan från pågående deponier. Mål 8.3: Se mål 2.3.

7 Bilaga 11 7(8) Sammanfattad bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan vad gäller deponier i drift: Sammantaget bedömer vi att målen och åtgärderna i den föreslagna avfallsplanen kommer att minska behovet av deponering och därmed behovet att ianspråkta mark för nya deponier. Detta innebär en positiv påverkan på uppfyllandet av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Ingen övergödning. Farligt avfall I avfallsplanen finns farligt avfall med som ett viktigt område att jobba med. Följande mål hanterar ämnet: Mål 2.2: År 2013 ska minst 90 % av hushållen ha kunskap om vad farligt avfall är och var det ska lämnas. Mål 8.2: Insamlingen av farligt avfall ska utvecklas genom att fler mottagningspunkter ordnas på platser där allmänheten rör sig dagligen. Tanken med dessa mål är att förbättra kunskapen om vad som är farligt avfall hos gemene man och även underlätta möjligheten att göra sig av med avfallet på ett miljöriktigt sätt. Dessa mål bedöms ge en positiv påverkan på uppfyllandet av i huvudsak miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö, men även i viss mån andra miljökvalitetsmål. Genom att höja kunskapen om farligt avfall och underlätta insamlandet av avfallet minskar den diffusa spridningen av farliga ämnen i naturen, vilket minskar risken för påverkan på hälsa, fortplantning och risken för utslagning av känsliga organismer. Återvinningen av övrigt avfall underlättas också när det inte är förorenat. Tabell 3 Sammanfattande miljöbedömning. -1: Negativ miljöpåverkan, 0: Ingen eller liten miljöpåverkan, +1: Positiv miljöpåverkan. A-G motsvarar följande miljökvalitetsmål: A- God bebyggd miljö B- Begränsad klimatpåverkan C- Giftfri miljö D- Frisk luft E- Ingen övergödning F- Bara naturlig försurning Bedömd aspekt A B C D E F Transporter som avfallshanteringen alstrar Nedlagda deponier* -1? 0-1? Deponier i drift/nyligen avslutade Farligt avfall * Inget specifikt mål har tagits fram för nedlagda deponier. Nollalternativet Enligt miljöbalken ska, vid utformning av en kommunal avfallsplan, även redovisas ett så kallat nollalternativ, det vill säga vad som sannolikt skulle ske om den föreslagna planen inte genomförs. Som utgångspunkt för nollalternativet har antagits att befintligt system fortsätter att gälla.

8 Bilaga 11 8(8) Arbetet sker redan idag delvis enligt den föreslagna planens intensioner. Målen och strategierna i planen tydliggör inriktningen med ökat fokus på bättre sortering i enkla system. Med nollalternativet kommer dock avfallsmängderna att öka. Samordningen av resurser mellan kommunerna i samband med informations- och utvecklingssatsningar kommer troligtvis inte att ske med nollalternativet, i vart fall inte i tillräcklig omfattning. Det medför i sin tur troligtvis en större spridning mellan kommunernas ambitionsnivå på satsningar inom avfallshantering. Även med den aktuella planen kommer det att finnas en spridning mellan kommunerna vad gäller tillgängliga resurser och insamlingsresultat. En av de största omställningarna som den föreslagna avfallsplanen anger inriktningen för gäller insamling och biologisk behandling av matavfall. Här kan samarbetet medföra att ur miljösynpunkt mer önskvärda alternativ kan aktualiseras. Åtgärder för att minska risken för negativ miljöpåverkan Risken för negativ påverkan till följd av genomförandet av avfallsplanen är främst kopplat till ökade transporter av avfall. Vid planering av nya insamlings- och sorteringsplatser samt nya behandlingsanläggningar bör planering och lokalisering ta hänsyn till transportarbetet. Vår avsikt är att renhållningsföreskrifterna och avfallstaxorna i kommunerna ska anpassas för att styra mot avfallsplanens mål. Åtgärder som bäst behandlas i andra planer och program Kunskapsläget när det gäller de avfallsanläggningar som är tillstånds- eller anmälningspliktiga och den verksamhet de bedriver bör hållas på en hög nivå. Detta görs bäst inom ramen för miljötillsynen och prioriteringar görs i den tillsynsplan som tas fram av tillsynsmyndigheterna. Kunskaper om nedlagda deponier behöver tas tillvara i den fysiska planeringen och riskerna vid en exploatering av dessa områden bör beaktas i planprocesserna. I den fysiska planeringen bör man även ta hänsyn till placering av insamlings- och sorteringsplatser. Uppföljning och utvärdering I samband med den årliga revisionen av avfallsplanen kommer även en uppföljning av planens miljöpåverkan att genomföras.

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24 BILAGA 1 Sammanställning av åtaganden Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 Bilaga 1 Sammanställning

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Laxå januari 2013 Bilaga 5 Miljöbedömning av avfallsplanen Icke-teknisk sammanfattning När en plan upprättas, där genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning genomföras

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 YDRE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 KORTVERSION BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22 Alla varor som köps och används blir så småningom avfall. Ju mer varor vi konsumerar, desto mer avfall

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara Avfallsplanen En avfallsplanen kan i korthet beskrivas som ett dokument med mål och visioner med avfall samt för hanteringen

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2001/5278/Kn Remissvar Naturvårdsverkets

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 Arbetsdokument 2013-03-01 Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 2(32) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. MÅL 2020 3 3. DELMÅL 2009-2012.. 4 3.1. Gemensam uppföljning, SÖRAB och kommunerna 4 3.2. Danderyds

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Regionplane- och trafiknämnden

Regionplane- och trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionplane- och trafikkontoret Michael Viehhauser Regionplane- och trafiknämnden Yttrande över Gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,

Läs mer

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52 AVFALLSPLAN 2008 2013 ALINGSÅS KOMMUN Beslutad av KF 2009 02 25 52 1 INLEDNING... 3 1.1 RENHÅLLNINGSORDNING... 3 1.2 AVFALLSPLAN... 3 1.3 ALINGSÅS KOMMUN... 4 1.3.1 Beskrivning av kommunen... 4 1.3.2 Kommunal

Läs mer

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall

REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA ETAPPMÅL. 1. Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2014-06-25 1 (9) Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSYTTRANDE FÖRSLAG TILL NYA

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Regional avfallsplan A2020

Regional avfallsplan A2020 Regional avfallsplan A2020 Inom ramen för Göteborgsregionens kommunförbund, GR, har en regional avfallsplan blivit utarbetad. Planen blev hösten 2010 antagen av GR:s förbundsstyrelse. Före beslut om ett

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se Upplands Väsby kommun, Teknik & Fastighet, december 2009. Första upplagan 3 000 exemplar. Tryck: Nässjö Tryckeri AB Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Underlätta! Välj ett system som fungerar

Underlätta! Välj ett system som fungerar Underlätta! Välj ett system som fungerar Minska restavfallet Avfallshantering kan vara kostsam och mycket av det avfall som skulle kunna återvinnas, sorteras som restavfall. Det innebär stora mängder

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 Matavfallsinsamling i Borgholms kommun startar i januari 2015 BORGHOLM ENERGI Nu inför vi gröna påsen i Borgholms kommun! Matavfall innehåller näring och energi som vi vill ta tillvara. Mer än hälften

Läs mer

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala i framtiden... 4 2 Övergripande målbild...

Läs mer

Renhållningsordning. Uppsala kommun

Renhållningsordning. Uppsala kommun Renhållningsordning Uppsala kommun 1 Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om Uppsala... 3 1.2 Avfallshantering i Uppsala idag... 4 1.3 Avfallshantering i Uppsala

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Upprättad i maj 2006. Gnosjö Kommun. Miljö- och byggnämnden. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen

Upprättad i maj 2006. Gnosjö Kommun. Miljö- och byggnämnden. Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen Detaljplan för fastigheten Gårö 1:259 m.fl. MILJÖBEDÖMNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Upprättad i maj 2006 Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT.

Läs mer

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Styrdokument: Kommunal avfallsplan Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder Dokumentansvarig: Teknisk chef Reviderad:- Dnr : SBN2015/312 Förslag till Bollebygds kommuns

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1 Sysavdagen 2016 Aktuellt från Sysav Peter Engström 16 maj 2016 1 Sysav och Sysav Industri hanterade 854 700 ton avfall Hushållsavfall Grovavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Kliniskt avfall

Läs mer

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd i Tekniska nämnden 2012-12-18 Sida 1 av 7 RENHÅLLNINGSBESTÄMMELSER FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Inledning Finströms kommun har per 1.1.2013 lämnat kommunalförbundet

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER 52(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER Ett genomförande av de möjligheter till utveckling som den fördjupade översiktsplanen medger ger olika konsekvenser i samhället. I följande

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan LUDVIKA KOMMUN Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram UTSTÄLLNINGS- OCH REMISSVERSION

Läs mer

Miljötillsyn på livsmedelsverksamheter i Falkenbergs Centralort 2013.

Miljötillsyn på livsmedelsverksamheter i Falkenbergs Centralort 2013. Miljötillsyn på livsmedelsverksamheter i Falkenbergs Centralort 2013. Av Jan-Erik Månsson och Annika Håkansson Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen, enheten för miljöskydd Falkenberg. Sammanfattning Miljö

Läs mer

Plockanalys hushållsavfall

Plockanalys hushållsavfall Plockanalys hushållsavfall Genomförande av plockanalys Analysen genomfördes av JTI under 2010 på uppdrag av Uppsala Vatten. Analysen genomfördes vid Hovgårdens avfallsanläggning. 2 2010-10-14 Analyserade

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING. Bilaga till den nationella avfallsplanen 2012-05-16

MILJÖBEDÖMNING. Bilaga till den nationella avfallsplanen 2012-05-16 MILJÖBEDÖMNING Bilaga till den nationella avfallsplanen 2012-05-16 SAMMANFATTNING Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör Från avfallshantering till resurshushållning som är Sveriges avfallsplan 2012-2017.

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder RAPPORT B2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder ISSN 1103-4092 Förord Denna rapport har utförts inom utvecklingssatsningen

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-17.45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Sopbladet. Det nya villasystemet. Så blir den nya avfallstaxan. Fira jul utan onödigt skräp SAMHÄLLSINFORMATION

Sopbladet. Det nya villasystemet. Så blir den nya avfallstaxan. Fira jul utan onödigt skräp SAMHÄLLSINFORMATION SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2015 UTGIVNING DECEMBER Det nya villasystemet Så blir den nya avfallstaxan Fira jul utan onödigt skräp 2 I

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning Avfallsplan för Årjängs kommun 2007-2011 Sammanfattning Avfallsplanen beskriver hur den framtida avfallshanteringen inom kommunen planeras. Kommunen har under åren 2007 till 2011 fem övergripande mål som

Läs mer

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017

Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Härnösands kommun Ekonomichef Datum Bo Glas, 0611-34 80 97 2015-07-09 bo.glas@harnosand.se Ägardirektiv till Härnösand Energi och Miljö gällande år 2015-2017 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211. Avfallsplan 2013. 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Diarienummer: KS 2014/0180

Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211. Avfallsplan 2013. 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Diarienummer: KS 2014/0180 Datum Ärende 2014-04-28 VA-2014-211 Avfallsplan 2013 85 reviderad avfallsplan 2013-2016 Diarienummer: KS 2014/0180 2 Avfallsplanen består av följande delar: Plandel Mål, strategier & åtgärder Bilagor till

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Vansbro Kommun FÖRORD För varje kommun ska det

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M 2001/4953/Kn Remissvar på Resurs

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd

Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA MILJÖHANDLINGSPLAN SID 1 (8) Miljöhandlingsplan 2012 2015 för Farsta stadsdelsnämnd 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportssystem,

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Avfallshantering Allmän beskrivning Stadens mål är att bedriva en effektiv och miljömässig avfallshantering för att uppnå bästa möjliga renhet och kvalitet på avfallet så att det kan

Läs mer