Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull"

Transkript

1 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild kmpetens ch/eller teknik eller är sällan förekmmande kncentreras till få enheter med str samlad erfarenhet. Framgångsrik arbetsfördelning kräver ömsesidig samverkan inm reginen. Patientens perspektiv står i centrum. Nivåstruktureringen innebär därmed att man gör en medveten ch planerad arbetsfördelning för de lika insatserna i vårdprcessen mellan lika vårdenheter, baserad på fakta ch för att alla patienter ska få en gd ch jämlik vård. Reginal cancerplan för RCC Syd Syfte Syftet med denna plan är att beskriva hur södra sjukvårdsreginen samlat ska kunna säkra att högt specialiserad diagnstik ch behandling med hög kvalitet ch med gd anknytning till aktuell frskning kan erbjudas på lika villkr för alla patienter i södra sjukvårdsreginen. Begreppet nivåstrukturering Nivåstrukturering betyder inte att man kncentrerar patientens hela vårdförlpp till ett eller ett fåtal sjukhus inm ett landsting, en sjukvårdsregin eller natinellt. I stället handlar det m att i vårdprcessen identifiera vissa åtgärder eller delar sm kan vara aktuella att kncentrera till färre sjukhus ch där sådan kncentratin förväntas medföra ökad vårdkvalitet ch förbättrade resultat. Bakgrund Bilden av arbetsfördelningen inm cancervården är mångfacetterad ch förutsättningarna för regingemensamma överenskmmelser präglas av den histriska utvecklingen. Arbetsfördelning inm cancersjukvården är ingen ny företeelse utan har alltid bedrivits. Detta har skett genm överenskmmelser inm prfessinen, vanligen baserade på persnliga kntakter. Sådana överenskmmelser har ibland sanktinerats av huvudmännen ch lett till strukturella förändringar inm sjukvårdsrganisatinen. En dminerande trend har varit en ökad centralisering av diagnstik ch behandling av cancersjukdmar till färre enheter. Denna kncentratin har inte enbart handlat m vanliga tillstånd. På 1970-talet utfördes peratiner för bröstcancer ch ändtarmscancer vid samtliga 15 sjukhus i södra sjukvårdsreginen. Idag utförs dessa peratiner vid 7 respektive 6 sjukhus. Denna utveckling har skett inm varje landsting ch är ett exempel på genmförd lkal arbetsfördelning. Liknande exempel finns inm många mråden.

2 På mtsvarande sätt har det genm prfessinell samverkan skett en kncentratin av mer sällan förekmmande diagnstik ch behandling till reginsjukhuset. Exempelvis finns idag en fullt genmförd reginal arbetsfördelning av muskul-skelettala sarkm, huvud-halscancer ch cancer hs barn ch ungdm. Histriskt finns ckså exempel på att delar av cancervården aldrig spridits utanför regin/universitetssjukhuset, fta på grund av att tillståndet är vanligt ch/eller kräver mycket specifik kmpetens sm endast finns tillgänglig vid ett sjukhus i reginen. Parallellt med denna utveckling har även utvecklingen gått mt en decentralisering inm cancervården från regin/universitetssjukhuset till främst länssjukhusen. Denna utveckling bttnar i många fall i en önskan m att erbjuda diagnstik ch behandling närmare patientens hemrt. Det har funnits en samsyn mellan huvudmännen m nyttan i denna utveckling ch den har i vissa fall varit resultatet av överenskmmelser mellan huvudmännen inm södra sjukvårdsreginen, t.ex. etablering av strålbehandling i Växjö. Denna utveckling kan beskrivas sm framgångsrik. Samtidigt har det även skett en mer slumpartad decentralisering av t.ex. större kirurgiska ingrepp. Den har fta kmmit till genm att enskilda läkare flyttat från reginsjukhuset till länssjukhusen ch då tagit med delar en den högspecialiserade verksamhet sm man bedrivit på universitetssjukhuset. Denna utveckling, sm legat helt utanför en samrdnad medveten planering, har inneburit försvårade möjligheter till samsyn ch samarbete. Initiativ till nivåstrukturering har hittills främst kmmit från prfessinen. Prfessinens tlkning av patienters önskemål har varierat, förespråkare för en decentraliserad cancervård har pängterat närhetsbehvet medan andra pekat på att det gegrafiska avståndet till sjukhus har mindre betydelse. Under senare år har patient/närstående engagerats i frågr kring nivåstrukturering. Synpunkter från dessa talar entydigt för att det gegrafiska avståndet har mindre betydelse då det gäller sällan förekmmande vård av engångskaraktär medan det har större betydelse för återkmmande vård ch uppföljning. Sammanfattningsvis visar den histriska utvecklingen att arbetsfördelning sm har tydligt patientfkus, ett brett prfessinellt stöd ch sm bygger på tydliga överenskmmelser mellan huvudmännen blir framgångsrika medan planerade, fta persnbundna, initiativ utan den förankringen histriskt har lett till en splittrad verksamhet, inte sällan med samarbetssvårigheter. RCCs rll En natinell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) pekar på prblematiken i att den svenska cancervården är splittrad ch att behandlingar utförs på många lika ställen. Str erfarenhet hs hela vårdteamet av kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingar, strålterapeutiska åtgärder respektive rehabiliteringsinsatser bidrar till att hålla cancervårdenskvalitet hög. Det krävs därför en tydligare ansvarsuppdelning mellan sjukhusen inm varje sjukvårdsregin för att uppnå en tillräcklig kncentratin av såväl patienter sm resurser. De verksamheter sm särskilt kräver kncentratin till färre enheter är avancerade ingrepp ch terapier, vanliga cancerfrmer ch sådan behandling sm kräver mycket kstsam teknlgi.

3 När det gäller den mest högspecialiserade vården är det endast universitetssjukhusen sm har adekvat kmpetens inm flera sammanhängande mråden. Vidare kräver klinisk frskning ch utveckling stra patientgrupper för att uppnå tillräcklig vetenskaplig styrka. Antalet patienter är även kritiskt för att kunna genmföra studier i de lika diagnstiska, prgnstiska ch behandlingsprediktiva undergrupper av tumörsjukdmar sm i ökande mfattning identifieras. Dessa behv kan tillgdses genm samrdning mellan sjukhusen eller genm att vården kncentreras till ett mindre antal sjukhus. I Kriterier sm ska utmärka ett reginalt cancercentrum (2011) fastslås att varje RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården inm sjukvårdsreginen. Planen ska innehålla beslutsunderlag för nivåstrukturering. Den ska leda fram till en beskrivning m vilka cancersjukdmar sm ska behandlas var i reginen, med lika kirurgiska, medicinska, strålmedicinska ch rehabiliteringsmedicinska metder. Planen bör vidare mfatta arbetsfördelningen inm reginens sjukhus så att vårdinsatser, sm till exempel perativa ingrepp, utförs av persnal sm har str erfarenhet såväl av själva behandlingen sm av diagnstik ch handläggning av tidigt uppträdande kmplikatiner. Även diagnstiska metder kan ingå i nivåstruktureringen ch därmed mfattas av planen. Sm en del av RCC:s arbete med nivåstrukturering ska det finnas ett system för multidisciplinära vårdplaneringsknferenser inm sjukvårdsreginen. Enligt kriterierna för RCC ska planen finnas ch vara beslutad av landstings/reginledningar två år efter starten av RCC. Scialstyrelen knstaterade vid uppföljning 2014 att det ännu saknas en plan för nivåstrukturering i sjukvårdsreginen. RCC Syds styrelse beslutade att uppdra åt RCC att utarbeta ett förslag till en reginal plan för nivåstrukturering av cancervård i sjukvårdsreginen. Planen ska utgå från direktiven i RCCs uppdrag ch i första hand mfatta diagnser ch åtgärder sm upptagits i Nivåstrukturerad cancervård för patientens bästa, SKL Pågående arbete Arbete med överenskmmelser m arbetsfördelning eller nivåstrukturering kan bedrivas på lika nivåer. Det kan ske lkalt inm ett landsting/regin, reginalt inm en sjukvårdsregin samt natinellt med hela landet sm bas. Det bör betnas att överenskmmelser m arbetsfördelning inm en nivå påverkar arbetsfördelningen även inm övriga nivåer ch kan därför inte ses sm islerade företeelser. Natinell nivå Med natinell nivåstrukturering avses en kncentratin av viss, mindre frekvent, verksamhet till färre än sex enheter i landet. I överenskmmelsen mellan regeringen ch SKL 2011 fick landstingen uppdraget att påbörja arbetet med nivåstrukturering på natinell nivå för sällsynta cancersjukdmar. Arbetet har redvisats 2013 i SKL:s rapprt: Nivåstrukturerad cancervård för patientens bästa.

4 Arbetet med natinell nivåstrukturering sker strukturerat ch arbetsgången finns beskriven i SKL rapprten Arbetsgången framgår schematiskt i nedanstående figur. Figur 1: Schematisk beskrivning av arbetsgången vid natinell nivåstrukturering. Den natinella beredningsprcessen för att nivåstrukturera viss cancervård inleds med att en medicinsk sakkunniggrupp med representanter utsedda av respektive RCC, förstärkt med patientföreträdare, bedömer vad sm är gd kvalitet ch vad sm bör utföras på vilken vårdnivå vid en given vårdinsats. Sakkunniggruppen bedömer vid hur många vårdenheter en given vårdinsats bör utföras med utgångspunkt från gd kvalitet för patienten. Sakkunniggruppens underlag bereds sedan av en natinell arbetsgrupp, beslut tas i samverkansgruppen för RCC, stäms av med landstingens tjänstemannaledningar ch sjukvårdsdelegatinen på SKL ch skickas sedan på remiss till reginerna/landstingen. Samtidigt sm remissen går ut får landstingen frågan m vilka sm anser sig kunna utföra den aktuella vårdinsatsen med de krav ch kriterier sm är uppställda. Mt bakgrund av remissvaren utfrmar RCC i samverkan en beslutsrekmmendatin sm sjukvårdshuvudmännen får ta ställning till. De frmella besluten fattas av respektive landsting eller i vissa fall sjukvårdsreginen. Sakkunnigutlåtanden liksm ansökan m uppdrag sm natinell vårdenhet frmuleras på ett enhetligt sätt efter natinellt framtagna mallar. Med utgångspunkt från bruttlistan i SKL-rapprten har arbetet med natinell nivåstrukturering frtsatt. Under 2014 har samtliga huvudmän fattat beslut m natinell nivåstrukturering avseende kirurgisk behandling av peniscancer.

5 Ytterligare 7 mråden är sakkunnigbedömda ch förslag har gått ut på remiss till reginer ch landsting i juni RCC i samverkan har under våren 2015 beslutat att sakkunniggranska ytterligare sju mråden där förslag väntas vara klara under hösten Aktuell status avseende lämnade initiativ ch sakkunnigbedömningar framgår av nedanstående tabell. Denna tabell återfinns uppdaterad på Natinell nivåstrukturering inm cancermrådet Sammanställning över mråden ch aktuellt läge Sjukdmar ch åtgärder sm bör bedömas för natinell nivåstrukturering Initiativ Sakkunnigarbete Förlpp Remiss Beslutsförslag Slutligt Driftsatt Beslutat Pågår Klart till sjv.reginer till huvudmän beslutad Peniscancer, kurativ kirurgi Cancer i matstrupen ch övre magmunnen, kurativ kirurgi Analcancer Vulvacancer Cancer i bukhinnan, HIPEC Malignt melanm, avancerad beh av recidiv Mjukdelssarkm 2012, Muskul-skelettala sarkm Levercancer Gallblåse- ch gallvägscancer Cancer i bukspttkörteln Äggstckscancer Testikelcancer, lymfkörtelutrymning Njurcancer Urinblåsecancer, lkalt avancerad Magsäckscancer Ändtarmscancer, lkalt avancerad 2014 Neurendkrina tumörer 2014 Prstatacancer 2014 Hrmnbildande tumörer (lunga, bukspttkörtel) Cancer i lungsäcken Elakartade bldsjukdmar Maligna tumörer hs barn Tumörer i bäckenet Huvud-halstumörer Tumörer i centrala nervsystemet Accepterat inititiv ch/eller pågående (år) Ej påbörjat Avvisat (år) Tabell 1: Natinell nivåstrukturering - Sammanställning över mråden ch förlpp Lkal nivå Inm varje regin/landsting pågår sedan lång tid en förändring av arbetsfördelningen inm ramen för mstruktureringen av häls- ch sjukvården. I Regin Skåne pågår sedan 2013 ett strukturerat arbete med nivåstrukturering sm avser att föreslå verksamheter sm av kvalitetsch/eller eknmiska skäl bör kncentreras till en eller ett fåtal vårdgivare. RCC Syd är representerat i detta arbete. I detta arbete har lika delar av häls- ch sjukvården tagits upp ch förslag har lämnats från lika sakkunniggrupper. Exempel på mråden sm berör cancervården är: Endbrnkiell ultraljudsundersökning (EBUS) vid lungcancer Kirurgisk behandling av cancer i matstrupe/ magsäck, klrektal cancer, levercancer, gallblåse-ch gallvägscancer, pankreascancer, peniscancer, gyneklgisk cancer, retrperitneala sarkm, endkrina tumörer, cancer i urinvägar. Hematlgiska sjukdmar Arbetet i har lett till förändrade uppdrag för sjukhusen i Skåne under 2014 ch 2015.

6 Reginal nivå Den reginala arbetsfördelningen avseende cancervården påverkas såväl av vad sm sker på natinell nivå sm på lkal nivå. I samband med beslut m reginal cancerplan för södra sjukvårdsreginen beslutade Södra Reginvårdsnämnden (SRVN) att uppdraget kring framtida arbetsfördelning i Södra sjukvårdsreginen måste ses i ett större sammanhang sm även inkluderar andra mråden/diagnser än cancer (SRVN Aktnr 10/13 bilaga 44). SVRN har i linje med detta beslut initierat ett arbete ch dialg har förts med företrädare för SRVN i samband med framtagande av föreliggande plan. Föreliggande förslag får i tillämpliga delar justeras ch synkrniseras till en framtida generisk prcess för nivåstruktureringsarbetet i södra sjukvårdsreginen när en sådan finns etablerad. Inm cancervården finns i södra sjukvårdsreginen flera exempel på mråden där det sedan lång tid finns en etablerad ansvars- ch arbetsfördelning mellan länssjukvården ch reginsjukvården. Nuläget inm lika patientprcesser ska kartläggas av RCC Syd under hösten Detta gäller t.ex: cancer hs barn- ch ungdm, huvud-halscancer, sarkm, lymfm, hematlgi, CNS-tumörer mm. Denna arbetsfördelning har baserats på ömsesidiga överenskmmelser inm prfessinen. RCC Syd har ett ansvar att stödja arbetet med att vidareutveckla effektiva, sammanhållna patientprcesser med tydligt patientfkus. Reginalt prcessarbete innefattar teamarbete, utveckling ch samrdning. Reginala patientprcessledare samrdnar patientprcesserna inm ett tjgtal lika diagnsmråden. RCC Syds gav under 2013 reginala patientprcessledare i uppdrag att kartlägga behvet av reginal nivåstrukturering inm ett antal mråden. Detta har resulterat i rapprter (se inm följande mråden: Esfagus- ch cardiacancer Gallvägs- ch gallblåsecancer Levercancer Pankreascancer Peniscancer Retrperitneala sarkm Sköldkörtelcancer Äggstckscancer I flera fall ger rapprterna exempel på genmförd reginal arbetsfördelning men de speglar ckså i några fall den enighet sm råder angående behvet av ökad centralisering mellan företrädare för länssjukvård ch reginsjukvård. Kriterier Kriterier har frmulerats för natinell nivåstrukturering inm cancermrådet. Med utgångspunkt i dessa frmuleras nedanstående kriterier för reginal nivåstrukturering: Utfallet av den idag givna vården i reginen sm helhet ställer krav på förbättringar. En reginal kncentratin gör att en vårdvlym uppnås sm ger förutsättning för bästa evidensbaserade vård.

7 Kraven på kmpetens ch tillräcklig tillgänglighet inm kärn-specialitetens hela team ch inm viktiga stödspecialiteter uppfylls endast av enstaka vårdgivare i reginen. Den aktuella vårdinsatsen är under införande ch mfattar ny särskilt resurskrävande teknlgi. Utbildning, kmpetensförsörjning, frskning ch utveckling gynnas genm att vårdinsatsen kncentreras till reginal nivå. Arbetssätt Utgångspunkten är att åstadkmma en medveten ch planerad arbetsfördelning av delar av vårdförlppet mellan lika vårdenheter. Arbetsfördelningen bör vara baserad på fakta ch ha tydligt patientfkus med syfte att alla patienter ska få en gd ch jämlik vård. I RCC Syds reginala cancerplan beskrivs följande utvecklingslinjer för arbetsfördelning inm reginen. Dessa utgör grunden för arbetssättet: Reginal samverkan kring arbetsfördelning gäller för vanliga tumörfrmer ch åtgärder sm kräver särskild diagnstik ch/eller behandling. För varje patientprcess definieras ett reginalt kmpetensnätverk bestående av ett reginalt kmpetenscentrum samt kmpetensnder. Kmpetenscentrum ch kmpetensnder definieras inm varje diagns ch verksamheten definieras utifrån en tydlig kravprfil. Ett reginalt kmpetenscentrum har särskilt ansvar för högspecialiserad vård, reginal MDK ch att krdinerar frskning ch utbildning inm reginens kmpetensnätverk. Kmpetensnderna bedriver huvuddelen av den specialiserade vården. Antalet nder kan variera utifrån patientvlym ch kmpetenstillgång. Hela patientprcessen redvisas med tydliga riktlinjer för arbetsfördelning. Beskrivningen skall innefatta sammansättningen av det multiprfessinella teamet ch hur kmpetens säkras i alla led. Reginalt genmförd arbetsfördelning ligger till grund för eventuellt behv av natinell arbetsfördelning. RCC Syd bidrar till arbetet genm att redvisa pågående arbete med arbetsfördelning ch genm att ge en helhetsbild av hur genmförd arbetsfördelning påverkar patientflöden, vlymer, kmpetenser ch infrastruktur. Arbetsfördelningen avseende högspecialiserad vård mfattar ftast endast en del av patientprcessen, men säkerställer hög kvalitet, kmpetensförsörjning ch patient fkus i hela patientprcessen.

8 Reginal arbetsfördelning ska bygga på överenskmmelser mellan huvudmännen. Inm reginala kmpetensnätverk initieras samarbets- ch utbytesprgram för att stärka samarbetet mellan reginens sjukhus. Samverkan kan innefatta gemensamma peratiner, säkerställande av kmpetens i alla delar av patientprcessen ch inm frskningsprjekt. Ett strukturerat arbetssätt där förutsättningar definieras, initiativ tas, arbete initieras, sakkunnigbedömning genmförs, förslag läggs, beslut fattas ch implementering följs upp förslås. Mdellen behöver kmpletteras med definitin av förutsättningar för uppdraget ch dess genmförande liksm med en kartläggning över förvaltningarnas prfilmråden ch framtidsplaner. Detta arbete skulle med fördel bedrivas samlat för alla diagnser kpplat till SRVN uppdrag att se nivåstrukturering i ett större sammanhang än enbart cancervården. RCC Syds föreslagna arbetssättet beskrivs i figur 2. Förutsättningar Initiativ Sakkunnigbedömning Styrgrupp: RCC Syds styrelse Prjektgrupp: RCC Syds ledningsgrupp Uppdraget beskrivs i RCC Syds cancerplan ch nivåstruktureringsplan Förslag Ansökan Initiativ till nivåstrukt urering inm specifika mråden Beredning av prjektgrupp Beslutsprcess Beslut m att initiera arbete i styrgrupp RCC Syd tar fram data samt föreslår behv av kmpetenscentrum ch vid behv kmpetensnder Implementering Beslut i styrgrupp Ansökan m kmpetensc entrum/km petensnd Beslut i styrgrupp Beslut i SRVN Beslut hs huvudm än Figur 2: Schematisk beskrivning av arbetsgången vid reginal nivåstrukturering. Implemente ring följs upp via prjekt- ch styrgrupp Prcessen struktureras enligt: Förutsättningar RCC Syds styrelse utgör styrgrupp ch RCC Syds ledningsgrupp utgör prjektgrupp. Initiativ Förslag till mråde sm bör bedömas för reginal nivåstrukturering kan kan lämnas från huvudmän, förvaltningsledningar, prfessinella företrädare (t.ex. RPPL, LPPL, prfessinella grupper) företrädare för patient/närstående m.fl. Initiativet lämnas till prjektgruppen sm efter beredning lämnar beslutsförslag m initiering av arbetet till styrgruppen. Sakkunnigbedömning RCCs styrelse beslutar m sakkunnigbedömning, där sådan inte redan utförts på natinell eller reginal nivå. Uppdraget genmförs av RCC med utnyttjande av reginala nätverk kpplade till aktuell patientprcess.

9 Sakkunnigutlåtandet ska följa en enhetlig mall ch innehålla en beskrivning av den aktuella patientprcessen inklusive vlymer. Det ska ge förslag till definierade delar i vårdprcessen sm bör bli föremål för ändrad arbetsfördelning mellan lika vårdgivare i reginen. Förslag till ändrad arbetsfördelning kan såväl mfatta ökad centralisering sm ökad decentralisering. Ett reginalt kmpetenscentrum förutsätts vara knutet till universitetssjukhuset. Sakkunnigutlåtandet ska innehålla en bedömning av behv av ett reginalt kmpetenscentrum samt ev. behv av ytterligare kmpetensnder inm reginen. Sakkunniggruppen bör även bedöma effekter av föreslagna förändringar på andra näraliggande vårduppdrag inm respektive förvaltning. Bedömningen bör sträva efter knsensus men är detta inte möjligt kan lika uppfattningar redvisas. I de fall där det finns ett natinellt sakkunnigutlåtande ska detta vara utgångspunkt för förslag till reginal nivåstrukturering i de fall sådan inte skett. Förslag Baserat på sakkunnigutlåtanden med ev. kmplettering frmulerar RCC Syd ett förslag. Förslaget remitteras till huvudmännen för synpunkter ch i denna remiss ingår möjlighet att ansöka m reginalt uppdrag sm kmpetenscentrum eller kmpetensnd. Ansökan m uppdrag Ansökan ska följa en enhetlig mall ch beskriva hittillsvarande verksamhet ch hur man planerar för ev. utökad verksamhet. Såväl aktuella vlymer sm förutsedd vlymökning ska framgå. Beskrivningen ska mfatta hela vårdprcessen ur ett patientperspektiv, dvs. mfatta förlppet såväl före sm efter den del sm är aktuell för reginal nivåstrukturering. Beskrivningen ska bl.a. mfatta: schematisk prcessbeskrivning med flödesanalys, samverkan med andra vårdgivare, samverkan med patient/närståendeföreträdare, utbildning, kmpetensförsörjning samt frsknings- ch utbildningsaktivitet. Beslut Förslag till beslut lämnas av RCCs styrelse till SRVN, varefter varje huvudman fattar beslut. Krav på verksamheten Verksamheter med uppdrag sm reginalt kmpetenscentrum/kmpetensnd ska uppfylla krav på väntetider i enlighet med standardiserade vårdförlpp. Patient/närstående infrmatin ska finnas med kntaktuppgifter till enheten. Enheterna har ansvar för att upprätthålla gda samverkansrutiner ch aktiva överlämningar till övriga vårdenheter sm deltar i patientprcessen, såväl före sm efter den reginala vårdinsatsen. Reginala enheter svarar för utbildningsinsatser till övriga vårdgivare, kmpetensutveckling ch utbildning inm den egna verksamheten, frskning ch utveckling samt kvalitetsuppföljning. Dessa krav gäller även de verksamheter sm redan är reginalt nivåstrukturerade.

10 Dessa verksamheter bör därför beskriva sin nuvarande verksamhet enligt de rubriker sm finns i mallen för ansökan. Det ska finnas en prgramförklaring/checklistaför presentatin av verksamheten för remittenter. Tids- ch handlingsplan Arbetet påbörjas under hösten 2015 med en kartläggning av nuläget inm varje patientprcess. Av redvisningen ska framgå mråden där reginal arbetsfördelning är genmförd samt mråden sm aktualiserats för reginal arbetsfördelning men där detta ej är genmfört. För dessa mråden ska kartläggningen ska ange vlymer i nuvarande verksamheter. Det frtsatta arbetet pririteras enligt följande: 1. Områden med natinella sakkunnigutlåtanden för natinell nivåstrukturering. 2. Områden med initierat natinellt sakkunnigarbete. 3. Områden där reginal nivåstrukturering uppfattas sm genmförd. 4. Områden där lkal nivåstrukturering genmförts eller föreslagits. 5. Övriga efter förslag Lund För RCC Syd Stefan Rydén ch Mef Nilbert

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet Häls- ch sjukvård i Regin Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet 2015-09-28 Bakgrund aktuell situatin Tillgängligheten avseende besök ch peratin/åtgärd har under de senaste åren försämrats i Regin

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancerområdet REMISS Vårt dnr: 11/3031 2015-06-25 Vård och omsorg Gunilla Gunnarsson Till samtliga chefer för Regionala Cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Nationell nivåstrukturering förslag från RCC i samverkan

Nationell nivåstrukturering förslag från RCC i samverkan 2016-01-07 Vårt dnr: 1 (9) Avd för vård ch msrg Gunilla Gunnarssn Natinell nivåstrukturering förslag från RCC i samverkan Sedan 2011 har SKL genm RCC i samverkan arbetat för natinell nivåstrukturering

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

PRIO. Regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa

PRIO. Regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa PRIO Regeringens plan för riktade insatser inm mrådet psykisk hälsa 2012 2016 Insatser 2014 PRIO psykisk hälsa Samrdning ch målstyrning Dkumentets innehåll ch syfte Kmmunikatin ch dialg Uppföljning Vårdanalys

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancervården

Remiss avseende nationell nivåstrukturering av sju åtgärder inom cancervården REMISS 2015-06-25 Dnr SKL11/3031 Remiss avseende natinell nivåstrukturering av sju åtgärder inm cancervården I överenskmmelsen mellan SKL ch staten har RCC i samverkan uppdraget att arbeta med nivåstrukturering

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan

Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Nationell Nivåstrukturering av Cancervård Så här arbetar RCC i samverkan Förutsättningar I framtiden krävs en tydligare ansvarsuppdelning mellan universitetssjukhusen och övriga sjukhus i regionen samt

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Organisation i Stockholm. VUB-teamet. VUB-teamet. Medicinering. VUB - förutsättningar

Organisation i Stockholm. VUB-teamet. VUB-teamet. Medicinering. VUB - förutsättningar Teamet för Vuxna med Utvecklingsstörning ch grav Beteendeavvikelse Tvärvetenskapligt team Belysa, diskutera svår ch kmplex prblematik från lika håll med flera perspektiv Ge rekmmendatiner, stöd ch behandling

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08 1 (3) HSN 2016-4885 Handläggare: Roger Henriksson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet

Nationell och regional nivåstrukturering för sex områden inom cancerområdet Landstinget i Kalmar län Planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2016-03-07 Diarienummer 160104 Landstingsstyrelsen Nationell och regional nivåstrukturering för sex

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård 1 (11) Ännu bättre cancervård En delrapport om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården 1 september 2012 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer