Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin"

Transkript

1 Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR ,::~:; Landstingsstyrelserna samt reginstyrelserna i Gtland, Halland, Skåne ch Västra Götaland Överenskmmelse mellan staten ch Sveriges Kmmuner ch Landsting m psykiatrin Dnr 11/5190 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges KOlnmuner ch Landsting (SKL) beslöt vid sammanträde den 30 septenlber 2011 att utifi'ån den angivna inriktningen delegera till sjukvårdsdelegatinen att fatta beslut m överenskmmelser inm psykiatrimrådet. Sjukvårdsdelegatinen beslutade den 12 ktber 20 l ] att för sin del gdkänna övcrenskolnmelsen mn ytterligare lnedel till vårdgaranti inojn barn- ch ungdmspsykiatrin. Sjukvårdsdelegatinens beslut anmäldes vid styrelsens sanunantriidc den 21 ktber Bakgrund Scialdepartementet önskar att Sveriges Kmmuner ch Landsting Inedverkar i att de återstående psykiatrisatsningspengarna för 20] l når ut till länlpliga mttagare soln kan msätta deln inoln viktiga mråden. Departementet är vällnedvetet ln att det inte är bra alt delta knlnler så sent under året lnen är angelägna m att finna en lösning sm gör att pengrulla inte går förlrade. ÖverenskOlnmelser har trättats Inellan regeringen ch SKL enligt följande: Tillgänglighet barn ch unga nlcd psykisk hälsa Cirka 75 miljner i C11 engångsbnus till landstingen får att ytterligare förstärka till gänglighetssatsningcn via den förstärkta vård garantin. Detta kpplas till den befintliga satsningen med 214 miljner enligt den prestatinsbaserade mdellen dagar. Den ttala tillgänglighetssatsningen skulle då bli cirka 290 miljner får Satsning på utveckling av psykiatrin mcd hjälp av Natinella Kvalitetsregister miljner till ett prjekt för au stödja verksamheter att använda kvalitetsregister för att följa upp ch utveckla den psykiatriska vården enligt en mdell sm SKL har föreslagit. Förslaget innebär dels medel till stöd för registeranvändning ch förbättringsarbete, dels stitnulanslnedel till dc verksamheter sm deltar. SKL tar i en överenskmmelse på sig ansvaret för au krdinera utvccklingsarbetet ch för att ta fram ett förslag till hur stilnulansmedel ska fördelas. Sveriges Kmmuner ch Landsting Pst: Stckhlm. Besök: Hrnsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: YNiW.skl.se

2 t Sveriges Kmmuner ch Landsting O O O 6 8 Vårt dn, 11/0858 Handlingsprgram för att minska självskadr bland unga. I alla landsting verkar insatser till persner med risk för, eller med allvarliga självskadebeteenden, vara ett mråde sm behöver utvecklas. I tre Ar i rad har i massmedia uppmärksammats att det finns stra brister i vården av de unga t1ickr sm har allvarliga självskadebeteenden. I den inventering sm SKL gjrde av heldygnsvården 2009 framkm att patienter med självskadebeteende var en svår grupp att ge bra vård ch au de utsattes för mycket tvångsvård ch tvångsåtgärder. Förslaget innehåller extra stimulansmedel för att det i några reginer i landet ska samlas kunskap m självskadebeteende ch att dessa 3-4 nder för kunskapssamling samrdnas i ett natinellt nätverk. Kunskapen kan sedan kmma alla kmmuner ch landsting till del. Det skulle då handla m 2-3 miljner per regin ch l miljn till samrdning. Ttalt 13 miljner. Ställning behöver även tas till förslaget alt K valitetsregistrct rår psyksvård lar ett natinellt uppdrag att stödja implementeringen av riktlinjerna i kmmuner ch landsting. Stöd för implementering av nya riktlinjer i Psyksvlrdcn. Ett förbättringsarbete av typ genmbrttsmdell startas via det 100-tal enheter sm finns registrerade i Kvalitetsregistret rör psyksvard. Dessa enheter inbjuds att tillsammans med sina samarbetspartners i kmmunen (bendestöd, sysselsättning, hjälpmedel mm) delta i förbättringsarbetet. Kunskap m riktlinjerna sprids via Psyksregistret med hjälp av Scialstyrelsens Handbk ch Kunskapsprtalen. Nuvarande förslag innebär att Scialdepartementet gör en överenskmmelse direkt med Psyksregistret ch Landstinget i Uppsala län sm dess huvudman att driva utvecklingsarbetet. 10 miljner rekvireras av Psyksregistret sm sedan ser till att alla verksamheter ch landsting sm har psyksvård inbjuds. Överenskmmelserna återfinns i bilaga l. Sveriges Kmmuner ch Landsting Anders Knape Ordförande

3 I ~-rn-. ~~. ~i1,t, REGERf NGS(ANSLI ET /l ~, c./g Scialdepartementet Överensl<mmeJse mellan staten ch Sveriges Kmmuner ch landsting m utvecklingsinsatser för psyldatrin med hjälp av de Natinella kval i tetsregistre n l bilaga Regeringen (Scialdepartementet) ch Sveriges Kmmuner ch Landsting har enats m en satsning på utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Natinella kvalitetsregistren. Överenskmmelsen ingås inm ramen för regeringens satsning på psykiatri ch psykisk hälsa. Bakgrund Psykiatrimrådet är ett av regeringens mest pririterade mråden ch målsättningen med regeringens plitik är att genm strategiska ch mer långsiktiga satsningar åstadkmma förbättringar inm detta mråde. Under åren har regeringen avsatt ca krnr i särskilda satsningar inm psykiatrimrådet. Regeringen har även aviserat att den under periden avser avsätta närmare krnr per år för åtgärder sm ska kunna åstadkmma knkreta ch varaktiga förbättringar för persner med psykisk sjukdm ch psyki~~ hälsa. Av särskild vikt i arbetet med att utveckla den psykiatriska vården är att det finns system sm möjliggör uppföljningar av verksamheterna. Data i Natinella Kvalitetsregister utgör en gd grund för detta. För att hela tiden förbättra vårdens kvalitet är det viktigt att dessa data används sm underlag till verksamhetsnära utvecklingsarbeten. Regeringen har under senare ~r gjrt särskilda satsningar p~ bl.a. kvalitetsregister inm psykiatrin. I april 2008 ingick staten ch Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) en överenskmmelse m att upprätta en pnal för samtliga kvalitetsregister inm psykiatri mrådet (regeringsbeslut den 24 april 2008). Inm ramen för överenskmmelsen avsattes drygt krnr under periden Syftet med

4 överenskmmelsen var även att utveckla kvalitetsregistren ch dess tekniska miljö. När överenskmmelsen ingicks fanns på natinell nivä fyra kvalitetsregister inm psykiatrin. lnm rame~ för.. överenskmmelsen skulle ytterligare fem nya kvahtetsreglster kmma 1 drift. När tiden för överenskmmelsen var slut skulle alltså minst ni kvalitetsregister vara i drift, kpplade till prtalen. En slutrapprt från arbetet i överenskmmelsen lämnades till regeringen vären I denna knstaterades att prjektets mäl uppnåtts. Sammanlagt fem nya kvalitetsregister hade tillskapats samt ett särskilt kmpetenscentrum för just psykiatriregistren, Kmpetenscentrum för psykiatriska ch andra kvalitetsregister (KCP) Örebr Uppsala. Följande Natinella kvalitetsregister inm psykiatrin finns i drift i dag: 1. Natinellt kvalitetsregister för biplär affektiv sjukdm (BipläR) 2. Natinellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av svår AD/HD (BUSA) 3. Läkemedelsassisterad Rehabilitering av Opiatberende (LAROS) 4. Kvalitetsregister ECT t! 5. Kvalitetsregistret för psyksvård (Psyks R) 6. NatineJlt kvalitetsregister för ätstötning (RIKSÄ T) 7. RättspsyK - Rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK) 8. Svenskt Berenderegister 9. Natinellt kvalitetsregister för barn ch ungdmar sm knstaterats/ misstänks blivit utsatta för sexuella övergrepp (SÖK) Den 16 december 2009 beslutade regeringen att genm en överenskmmelse med SKL tillsätta en arbetsgrupp för att göra en översyn av de natinella kvalitetsregistrens fnsatta utveckling. Målet med arbetsgruppen var att skapa förutsättningar för ett mer heltäckande system av register, samt en ökad användning av de natinella kvalitetsregistren i häls- ch sjukvårdens förbättringsarbete ch i den kliniska frskningen. I arbetsgruppens slutrapprt Guldgruvan i hälsch sjukvården - förslag till gemensam satsning knstaterades att på vissa mråden är kvalitetsregistren mycket väl utbyggda ch etablerade, men inm andra mråden finns ett tydligt utvecklingsbehv. Detta gällde särskilt psykiatrin, men även äldrevården ch primärvården. I slutrapprten knstaterade arbetsgruppen att fkus i framtiden bör ligga på att utveckla de register sm finns inm nämnda utvecklingsmråden. När det gällde psykiatrin framhöjls särskilt att det utvecklingsarbete sm pågått med stöd av regeringen bör upprätthållas framöver för att de insatser sm gjrts ska få en fastare ställning i vården. Vad gäjler täckningsgraden i de psykiatriska kvalitetsregistren så kan det utläsas i de ansökningar sm registren lämnade in till Beslutsgruppen för Natinella Kvalitetsregister i september 2010 (inför 2011) att registrens täckningsgrad varierade mellan nll ch cirka 70 prcent.

5 Täckningsgraden kan beräknas på lika sätt men det står klart att den varierar mycket lnellan registren ch att den generellt är tillräcklig för att exempelvis göra rättvisande natinella jämförelser. SKL ch staten har under 2011 cksc1. ingått en överenskmmelse m utvecklingen ch finansieringen av Natinella Kvalitetsregister för vård ch msrg under åren Överenskmmelsen syftar till att utveckla Natinella Kvalitetsregister så att dess ptential för vårdens utveckling kan realiseras. I överenskmmelsen knstateras även att uppföljningen ch användning av kvalitetsregister sm stöd för vårdens innehåll ch utveckling har varit mindre mfattande i bl.a. psykiatrin. Mål för överenskmmelsen Det övergripande målet med denna överenskmmelse är att de Natinella kvajitetsregistren ska bli en självklar del i psykiatrins uppföljnings- ch utvecklingssystem. De ska vara användbara, lättillgängliga ch anpassade efter sina målgruppers behv, bl.a. genm den gemensamma prtalen ReQ)~~, sm arbetades fram inm ramen för överenskmmelsen mellan staten ch SKL. Överenskmmelsen syftar dn att öka användningen av de Natinella kvalitetsregistren inm psykiatrin. Det handlar dels m att öka täckningsgraden, dvs. andelen patienter sm rapprteras till berörda kvalitetsregister, dels m au öka nyttjandet av registren för löpande verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning ch i frskning. Förutsättningar för att nå målen För att kunna uppnå målen i överenskmmelsen krävs en ökning av registrens tekniska ch administrativa supprtfunktiner. Samtliga register sm ingår i satsningen måste ha en stödrganisatin sm kan hantera anslutning tekniskt ch administrativt. Vidare krävs förbättring av statistisk kmpetens samt utveckling av registrens användbarhet för verksamhetsutveckling, inklusive relevanta återrapprteringsfunktiner. Det är även nödvändigt med tillgång till persner med kmpetens inm registeranvändning ch förbättringskunskap sm kan sprida registret till verksamheterna. \ I nsatser för att uppnå målen För att uppnå målen i överenskmmelsen kmmer en tidsbegränsade satsning i två delar att genmföras under 2011: 1. SamtJiga berörda register ch verksamheter deltar i en gemensam insats för att sprida användningen av de Natinella Kvalitetsregistren inm psykiatrin.

6 Några register ch tillhörande verksamheter deltar därutöver i ~n prestatinsbaserad satsning för att öka.t~ckningsgraden för registren ch användningen av registren i förbättnngsarbete. SKL ansvarar för att hålla samman satsningen ch för fördelningen av medlen inm överenskmmelsens två lnråden SOln beskrivs ytterligare nedan. 1. Gemensam satsning för att sprida användning av registren Samtliga register deltar i en gemensam satsning sm innebär att: Arbeta fram förbättringskncept ch nlålnivåer för respektive registermråde Arbeta fram återkpphngsmaterial sm kan användas av deltagande enheter i utvecklingsarbetet Krdinera ch registeranpassa infrmatinsspridnings- ch utbildningsinsatser SKL ansvarar för att hålla samman arbetet m:ed denna del av överenskmmelsen ch ska löpande underrätta Scialdepartementet m utvecklingen av arbetet. 2. En prestatinsbaserad satsning Några register erbjuds att delta i en prestatinsbaserad införandesatsning. Då inrapprterings- ch täckningsgraden skiljer sig åt mellan berörda kvalitetsregister är det inte möjligt att sätta upp generella målnivåer eller kriterier utifrån vilka medel ska avsättas. Inm ramen för denna del av överenskmmelsen ska följande insatser göras: Verksamheter sm vill delta ska göra en avsiktsförklaring innehållande vissa förutbestämda delar sm till exempel vilka register sm mfattas, förbättringsmråden ch egna mål för verksamheten. Dessa avsikts förklaringar ska inhämtas av respektive register ch redvisas för SKL samt delges Scialdepartementet. Avsiktsförklaringarna utgör grunden för.iördelningen av medel. 1 Ersättning kmmer att fördelas, via registerrganisatinerna, till verksamheterna sm uppfyl1er de registerspecifika kraven i dessa avsiktsförklaringar. Verksamheterna får stöd i att använda registren från registeranknutna stödrganisatiner (sm krdineras mellan registren). Uppföljning sker för att spegla i vilken mån verksamheterna uppnått måjnivåer avseende registrering ch täckningsgrad samt uppnådda resultat för övriga förbättringsmråden. I.{ /1./....-J

7 SKL ansvarar för att hålla samman arbetet med denna del av överenskmmelsen ch för att fördela medlen. SKL ska löpande underrätta Scialdepartementet m utvecklingen inm detta prjekt. Samverkan med andra rgan isatiner Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) ska samverka med berörda myndigheter samt patient- ch brukarrganisatiner. Rapprtering Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) ska senast den 16 mars 2012 lämna in en eknmisk rapprteringen m hur nledlen har använts. Detta ska göras i en särskild blankett (bilaga). Medel sm inte har utnyttjats ska redvisas ch återbetalas till Kammarkllegiet i samband med den eknmiska redvisningen. En slutrapprt till Regeringskansliet (Scialdepartementet) ska lämnas senast den J 1 maj I slutrapprten ska det finnas en redgörelse för m syftet ch målen med överensklnmelsen har uppnåtts. Finansiering Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) kmmer att, enligt särskilt beslut, få rekvirera krnr engångsvis från Kammarkllegiet när överenskmmelsen är gdkänd av regeringen. JO krnr av dessa medel ska användas för en gemensam satsning för att sprida användningen av registren krnr ska användas till den prestatinsbaserade delen i denna överenskmmelse krnr ska användas av SKL för stöd till verksamheterna. Gdkännande av överenskmmelse Överenskmmelsen blir giltig när den gdkänts av regeringen. För regeringen Scialdepartementet "V),{J It;/dl(i I{RariIfJOlianss~ Statisekreterare För Sveriges Kmmuner ch Land; ting --P-- \~JI hm ~ : H~an SÖ~V:\ ~ \J ~ Verkställande direktör

8 ~ 'W) :;:._--- REGERINGSI(ANS LIET Scialdepartementet Överenskmmelse mellan staten ch Sveriges Kmmuner ch Landsting m ett handlingsprgram för att utveckla kunskapen m ch vården av unga med själ\lskadebeteende 1 bilaga Regeringen (Scialdepartementet) ch Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) har enats m en satsning för att utveckla ch samrdna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende. Överenskmmelsen ingås inm ramen för regeringens satsning på psykiatri ch psykisk hälsa. Bakgrund Psykiatrimrådet är ett av regeringens mest pririterade mråden ch målsättningen med regeringens plitik är att genm strategiska ch mer långsiktiga satsningar åstadkmma förbättringar inm detta mråde. Regeringen anser att det finns stra vinster med att förbättra ch samrdna insatserna för att främja psykisk hälsa ch effektivt möta ch behandla psykisk hälsa ch psykisk sjukdm hs barn ch unga. Under lren har regeringen avsatt ca krnr i särskilda satsningar inm psykiatrimrådet. Regeringen har även aviserat att den under periden avser avsätta ca krnr per Ar för ltgärder sm ska kunna åstadkmma knkreta ch varaktiga förbättringar för persner med psykisk sjukdm ch psykisk hälsa. Prblembild I dag finns det flera rande trender bland unga ch unga vuxna. En ökande andel ungdmar upplever stress, huvudvärk, 4ngest, sömnbesvär ch svårigheter att hantera vardagen ch det gäller särskilt unga kvinnr. Allt fler ungdmar vårdas även på sjukhus för depressin, ångest, självmrdsförsök ch alkhlförgiftning. Enligt Scialstyrelsens lägesrapprt för 2011 är antalet självmrdsförsök ch intag i psykiatrisk slutenvård frtsatt hög bland unga kvinnr i åldern år ch ökar bland unga män i åldern år. En str grupp inm barn.. ch

9 2 ungdmspsykiatrin är unga med självskadeprb~ematik ~h det gäller framförallt flickr ch unga kvinnr. År 2009 gjrde Svertges Kmmuner ch Landsting (SKL) en inventering av heldygnsvården. Det framkm då att patienter med självskadebeteende var en grupp sm var svår att ge bra v!rd ch att de utsattes för mycket tvångsvård ch tvångsåtgärder. I gruppen sm får tvångsåtgärder under tvångsvård är gruppen unga kvinnr ckså överrepresenterad Det finns önskemål m en lkal, reginal ch natinell samrdning av vården av unga persner med risk för, eller med självskadebeteende för att säkerställa att de mhändertas på bästa möjliga sätt. Det gäller särskilt unga persner med de allra svåraste tillstånden. I dag saknas det en överblick av den kunskap ch de resurser sm finns på mrådet. I vården finns dec inte heller någn fungerande struktur sm tillvaratar kunskapen ch resurserna på ett effektivt sätt. Regeringen ch SKL är därför överens m att det behövs ett handlingsprgram för att minska s;älvskadr bland unga. Mål för överenskmmelsen Syftet med överenskmmelsen är att utveckla ch samrdna kunskap kring unga med risk för, eller med allvarliga självskadebeteenden. Kunskaper ch erfarenheter behöver samrdnas så att de enkelt kan tillgängliggöras för aktuella verksamheter runt m i landet. Det kan kmma att handla m allt ifrån det hälsfrämjande arbetet till avancerade behandlings insatser. I ch med överenskmmelsen ges stöd att tillskapa ett antal verksamheter med specialkunskap för att ta hand m unga med s;älvskadebeteende. Kunskapsspridning kan ske till exempel genm handledning ch knsultatiner. Målsättningen är att förebygga självskadebeteenden ch skapa ett bättre tidigt mhändertagande genm att skapa en struktur sm bättre tillgdser dessa persners behv av vård. Det övergripande målet är att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett del mål är att minska antalet unga i slutenvården ch att minska antalet tv!ngsåtgärder bland unga kvinnr. Insatser för att uppnå målen För att uppnå målen kmmer Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) att ansvara för ett antal insatser sm främst syftar till att ta tillvara resurserna ch öka kunskapsuppbyggnaden på mrådet. Genmförande av förstudie SKL ska ge i uppdrag till ett landsting att genmföra en förstudie för att sammanställa aktuell kunskap (internatinellt ch natinellt) ch praxis angående självskadebeteende. Studien ska även innehålla en redgörelse för vilka resurser sm finns på mrådet i dagsläget i frm av enheter ch

10 kunnig persnal både i öppen ch slutenvlrd. En inventering av aktuella utvecklingsaktiviteter ska ckså vara en del av studien. Samrdning av landstingen SKL ska initiera att landstingen samrdnar sig kring 3-4 nder i landet sm vart ch ett tar på sig ett utvecklingsansvar. Nderna ska samrdna sig i ett nätverk ch de bör ha en gegrafisk spridning över landet. SKL tillser att ett landsting tar på sig att vara sammankallande ch natinell samrdnare av dessa nder. Genm att sprida arbetet på ett antal nder blir det en lkal anknytning ch det blir lättare att stimulera till att all aktuell kunskap ch befintliga resurser tas till vara ch utnyttjas på bästa möjliga sätt. Nätverket kmmer att underlätta uppsamling av nya erfarenheter ch erfarenhetsutbyte. Nderna ska sprida kunskap ch ge handledning, råd ch stöd i enskilda ärenden. De kmmer även kunna att ge underlag för jämförande studier ch leda dlj en bättre uppföljning ch utvärdering av vad sm ger bra resultat. Nätverket ska u tarbeta mätbara mål för prjektet sm sedan ska följas upp ch redvisas i den slutrapprt sm SKL ska lämna till Regeringskansliet (Scialdepartementet). Samverkan med andra rganisatiner ch prjekt SKL ch de utvalda landstingen kmmer att samråda med Scialstyrelsen, Statens flkhälsinstitut (FHI) ch andra berörda myndigheter ch rganisatiner. SKL kmmer även i lämpliga delar att samrdna prjektet med övrigt utvecklingsarbete sm initierats genm överenskmmelser mellan staten ch SKL avseende barn ch unga. Prjektet kmmer även att samråda med pågående utredningar ch andra natinella prjekt sm har bäring på arbetet inm ramen för denna överenskmmelse. Insatser sm avser unga under 18 år ska ta sin utgångspunkt i regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter (prp. 2009/2010:232). Rapprtering SKL ska senast den 1 ktber 2012 lämna in en delrapprt till Regeringskansliet (Scialdepartementet). Prjektet ska slutredvisas till Regeringskansliet (Scialdepartementet) senast den 1 ktber Rapprterna ska innehålla både en eknmisk rapprtering ch en resultatrapprt. Den eknmiska rapprteringen ska göras i en särskild utfrmad blankett (se bilaga). Den första delrapprten ska innehålla en redgörelse för hur landstingen har byggt upp nätverket, hur nderna ska arbeta ch hur de har använt de fördelade medlen. Delrapprten ska dessutm innehålla resultatet av förstudien. I slutrapprten ska det

11 4 finnas en redgörelse för m syftet ch målen med överenskmmelsen har uppn4tts. Om de inte har uppnatts, ska SKL beskriva varför Scialdepartementet, SKL ch det samrdnande landstinget ska ha en kntinuerlig dialg under prjekttiden. Finansiering Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) kmmer att, enligt särskilt beslut, få rekvirera krnr engångsvis från I{ammarkllegiet när överenskmmelsen är gdkänd av regeringen. Av medlen ska krnr tilldelas det landsting sm är samrdnare för prjektet. Resterande medel fördelas på nderna. Regeringen avser att avsätta ytterligare medel år 2012 ch Medel för dessa år utbetalas i den mån riksdagen beviljar medel för detta ändamil. Gdl(ännande av överenskmmelse Överenskmmelsen blir giltig när den har gdkänts av regeringen (samt under förutsättning att riksdagen gdkänner budgetprpsitinen för respektive år). För regeringen Scialdepartementet --I /II) -:., bil ~ / //l1/vvv Karin 6hanssn Statssekreterare För Sveriges Kmmuner ch Lanttin g ('I \(6( a v- uj I\./~JV'J l' '''\...10 Håkan Sörman Verkställande direktör i. 1 l ; z. Il c./ /~."

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: Bröstcancerföreningen (BCF) Amazna i Stckhlms län bildades år 1978. Vi ingår i BRO sm är Bröstcancerföreningarnas

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Myndighetssamverkansplan i Norrbottens län år 2014

Myndighetssamverkansplan i Norrbottens län år 2014 Myndighetssamverkansplan i Nrrbttens län år 2014 Mäns våld mt kvinnr ch barn Barn sm bevittnat våld Hedersrelaterat våld ch förtryck Prstitutin ch människhandel för sexuella ändamål Sven-Erik Österberg

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer