Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin"

Transkript

1 Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR ,::~:; Landstingsstyrelserna samt reginstyrelserna i Gtland, Halland, Skåne ch Västra Götaland Överenskmmelse mellan staten ch Sveriges Kmmuner ch Landsting m psykiatrin Dnr 11/5190 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges KOlnmuner ch Landsting (SKL) beslöt vid sammanträde den 30 septenlber 2011 att utifi'ån den angivna inriktningen delegera till sjukvårdsdelegatinen att fatta beslut m överenskmmelser inm psykiatrimrådet. Sjukvårdsdelegatinen beslutade den 12 ktber 20 l ] att för sin del gdkänna övcrenskolnmelsen mn ytterligare lnedel till vårdgaranti inojn barn- ch ungdmspsykiatrin. Sjukvårdsdelegatinens beslut anmäldes vid styrelsens sanunantriidc den 21 ktber Bakgrund Scialdepartementet önskar att Sveriges Kmmuner ch Landsting Inedverkar i att de återstående psykiatrisatsningspengarna för 20] l når ut till länlpliga mttagare soln kan msätta deln inoln viktiga mråden. Departementet är vällnedvetet ln att det inte är bra alt delta knlnler så sent under året lnen är angelägna m att finna en lösning sm gör att pengrulla inte går förlrade. ÖverenskOlnmelser har trättats Inellan regeringen ch SKL enligt följande: Tillgänglighet barn ch unga nlcd psykisk hälsa Cirka 75 miljner i C11 engångsbnus till landstingen får att ytterligare förstärka till gänglighetssatsningcn via den förstärkta vård garantin. Detta kpplas till den befintliga satsningen med 214 miljner enligt den prestatinsbaserade mdellen dagar. Den ttala tillgänglighetssatsningen skulle då bli cirka 290 miljner får Satsning på utveckling av psykiatrin mcd hjälp av Natinella Kvalitetsregister miljner till ett prjekt för au stödja verksamheter att använda kvalitetsregister för att följa upp ch utveckla den psykiatriska vården enligt en mdell sm SKL har föreslagit. Förslaget innebär dels medel till stöd för registeranvändning ch förbättringsarbete, dels stitnulanslnedel till dc verksamheter sm deltar. SKL tar i en överenskmmelse på sig ansvaret för au krdinera utvccklingsarbetet ch för att ta fram ett förslag till hur stilnulansmedel ska fördelas. Sveriges Kmmuner ch Landsting Pst: Stckhlm. Besök: Hrnsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: YNiW.skl.se

2 t Sveriges Kmmuner ch Landsting O O O 6 8 Vårt dn, 11/0858 Handlingsprgram för att minska självskadr bland unga. I alla landsting verkar insatser till persner med risk för, eller med allvarliga självskadebeteenden, vara ett mråde sm behöver utvecklas. I tre Ar i rad har i massmedia uppmärksammats att det finns stra brister i vården av de unga t1ickr sm har allvarliga självskadebeteenden. I den inventering sm SKL gjrde av heldygnsvården 2009 framkm att patienter med självskadebeteende var en svår grupp att ge bra vård ch au de utsattes för mycket tvångsvård ch tvångsåtgärder. Förslaget innehåller extra stimulansmedel för att det i några reginer i landet ska samlas kunskap m självskadebeteende ch att dessa 3-4 nder för kunskapssamling samrdnas i ett natinellt nätverk. Kunskapen kan sedan kmma alla kmmuner ch landsting till del. Det skulle då handla m 2-3 miljner per regin ch l miljn till samrdning. Ttalt 13 miljner. Ställning behöver även tas till förslaget alt K valitetsregistrct rår psyksvård lar ett natinellt uppdrag att stödja implementeringen av riktlinjerna i kmmuner ch landsting. Stöd för implementering av nya riktlinjer i Psyksvlrdcn. Ett förbättringsarbete av typ genmbrttsmdell startas via det 100-tal enheter sm finns registrerade i Kvalitetsregistret rör psyksvard. Dessa enheter inbjuds att tillsammans med sina samarbetspartners i kmmunen (bendestöd, sysselsättning, hjälpmedel mm) delta i förbättringsarbetet. Kunskap m riktlinjerna sprids via Psyksregistret med hjälp av Scialstyrelsens Handbk ch Kunskapsprtalen. Nuvarande förslag innebär att Scialdepartementet gör en överenskmmelse direkt med Psyksregistret ch Landstinget i Uppsala län sm dess huvudman att driva utvecklingsarbetet. 10 miljner rekvireras av Psyksregistret sm sedan ser till att alla verksamheter ch landsting sm har psyksvård inbjuds. Överenskmmelserna återfinns i bilaga l. Sveriges Kmmuner ch Landsting Anders Knape Ordförande

3 I ~-rn-. ~~. ~i1,t, REGERf NGS(ANSLI ET /l ~, c./g Scialdepartementet Överensl<mmeJse mellan staten ch Sveriges Kmmuner ch landsting m utvecklingsinsatser för psyldatrin med hjälp av de Natinella kval i tetsregistre n l bilaga Regeringen (Scialdepartementet) ch Sveriges Kmmuner ch Landsting har enats m en satsning på utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Natinella kvalitetsregistren. Överenskmmelsen ingås inm ramen för regeringens satsning på psykiatri ch psykisk hälsa. Bakgrund Psykiatrimrådet är ett av regeringens mest pririterade mråden ch målsättningen med regeringens plitik är att genm strategiska ch mer långsiktiga satsningar åstadkmma förbättringar inm detta mråde. Under åren har regeringen avsatt ca krnr i särskilda satsningar inm psykiatrimrådet. Regeringen har även aviserat att den under periden avser avsätta närmare krnr per år för åtgärder sm ska kunna åstadkmma knkreta ch varaktiga förbättringar för persner med psykisk sjukdm ch psyki~~ hälsa. Av särskild vikt i arbetet med att utveckla den psykiatriska vården är att det finns system sm möjliggör uppföljningar av verksamheterna. Data i Natinella Kvalitetsregister utgör en gd grund för detta. För att hela tiden förbättra vårdens kvalitet är det viktigt att dessa data används sm underlag till verksamhetsnära utvecklingsarbeten. Regeringen har under senare ~r gjrt särskilda satsningar p~ bl.a. kvalitetsregister inm psykiatrin. I april 2008 ingick staten ch Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) en överenskmmelse m att upprätta en pnal för samtliga kvalitetsregister inm psykiatri mrådet (regeringsbeslut den 24 april 2008). Inm ramen för överenskmmelsen avsattes drygt krnr under periden Syftet med

4 överenskmmelsen var även att utveckla kvalitetsregistren ch dess tekniska miljö. När överenskmmelsen ingicks fanns på natinell nivä fyra kvalitetsregister inm psykiatrin. lnm rame~ för.. överenskmmelsen skulle ytterligare fem nya kvahtetsreglster kmma 1 drift. När tiden för överenskmmelsen var slut skulle alltså minst ni kvalitetsregister vara i drift, kpplade till prtalen. En slutrapprt från arbetet i överenskmmelsen lämnades till regeringen vären I denna knstaterades att prjektets mäl uppnåtts. Sammanlagt fem nya kvalitetsregister hade tillskapats samt ett särskilt kmpetenscentrum för just psykiatriregistren, Kmpetenscentrum för psykiatriska ch andra kvalitetsregister (KCP) Örebr Uppsala. Följande Natinella kvalitetsregister inm psykiatrin finns i drift i dag: 1. Natinellt kvalitetsregister för biplär affektiv sjukdm (BipläR) 2. Natinellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av svår AD/HD (BUSA) 3. Läkemedelsassisterad Rehabilitering av Opiatberende (LAROS) 4. Kvalitetsregister ECT t! 5. Kvalitetsregistret för psyksvård (Psyks R) 6. NatineJlt kvalitetsregister för ätstötning (RIKSÄ T) 7. RättspsyK - Rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK) 8. Svenskt Berenderegister 9. Natinellt kvalitetsregister för barn ch ungdmar sm knstaterats/ misstänks blivit utsatta för sexuella övergrepp (SÖK) Den 16 december 2009 beslutade regeringen att genm en överenskmmelse med SKL tillsätta en arbetsgrupp för att göra en översyn av de natinella kvalitetsregistrens fnsatta utveckling. Målet med arbetsgruppen var att skapa förutsättningar för ett mer heltäckande system av register, samt en ökad användning av de natinella kvalitetsregistren i häls- ch sjukvårdens förbättringsarbete ch i den kliniska frskningen. I arbetsgruppens slutrapprt Guldgruvan i hälsch sjukvården - förslag till gemensam satsning knstaterades att på vissa mråden är kvalitetsregistren mycket väl utbyggda ch etablerade, men inm andra mråden finns ett tydligt utvecklingsbehv. Detta gällde särskilt psykiatrin, men även äldrevården ch primärvården. I slutrapprten knstaterade arbetsgruppen att fkus i framtiden bör ligga på att utveckla de register sm finns inm nämnda utvecklingsmråden. När det gällde psykiatrin framhöjls särskilt att det utvecklingsarbete sm pågått med stöd av regeringen bör upprätthållas framöver för att de insatser sm gjrts ska få en fastare ställning i vården. Vad gäjler täckningsgraden i de psykiatriska kvalitetsregistren så kan det utläsas i de ansökningar sm registren lämnade in till Beslutsgruppen för Natinella Kvalitetsregister i september 2010 (inför 2011) att registrens täckningsgrad varierade mellan nll ch cirka 70 prcent.

5 Täckningsgraden kan beräknas på lika sätt men det står klart att den varierar mycket lnellan registren ch att den generellt är tillräcklig för att exempelvis göra rättvisande natinella jämförelser. SKL ch staten har under 2011 cksc1. ingått en överenskmmelse m utvecklingen ch finansieringen av Natinella Kvalitetsregister för vård ch msrg under åren Överenskmmelsen syftar till att utveckla Natinella Kvalitetsregister så att dess ptential för vårdens utveckling kan realiseras. I överenskmmelsen knstateras även att uppföljningen ch användning av kvalitetsregister sm stöd för vårdens innehåll ch utveckling har varit mindre mfattande i bl.a. psykiatrin. Mål för överenskmmelsen Det övergripande målet med denna överenskmmelse är att de Natinella kvajitetsregistren ska bli en självklar del i psykiatrins uppföljnings- ch utvecklingssystem. De ska vara användbara, lättillgängliga ch anpassade efter sina målgruppers behv, bl.a. genm den gemensamma prtalen ReQ)~~, sm arbetades fram inm ramen för överenskmmelsen mellan staten ch SKL. Överenskmmelsen syftar dn att öka användningen av de Natinella kvalitetsregistren inm psykiatrin. Det handlar dels m att öka täckningsgraden, dvs. andelen patienter sm rapprteras till berörda kvalitetsregister, dels m au öka nyttjandet av registren för löpande verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning ch i frskning. Förutsättningar för att nå målen För att kunna uppnå målen i överenskmmelsen krävs en ökning av registrens tekniska ch administrativa supprtfunktiner. Samtliga register sm ingår i satsningen måste ha en stödrganisatin sm kan hantera anslutning tekniskt ch administrativt. Vidare krävs förbättring av statistisk kmpetens samt utveckling av registrens användbarhet för verksamhetsutveckling, inklusive relevanta återrapprteringsfunktiner. Det är även nödvändigt med tillgång till persner med kmpetens inm registeranvändning ch förbättringskunskap sm kan sprida registret till verksamheterna. \ I nsatser för att uppnå målen För att uppnå målen i överenskmmelsen kmmer en tidsbegränsade satsning i två delar att genmföras under 2011: 1. SamtJiga berörda register ch verksamheter deltar i en gemensam insats för att sprida användningen av de Natinella Kvalitetsregistren inm psykiatrin.

6 Några register ch tillhörande verksamheter deltar därutöver i ~n prestatinsbaserad satsning för att öka.t~ckningsgraden för registren ch användningen av registren i förbättnngsarbete. SKL ansvarar för att hålla samman satsningen ch för fördelningen av medlen inm överenskmmelsens två lnråden SOln beskrivs ytterligare nedan. 1. Gemensam satsning för att sprida användning av registren Samtliga register deltar i en gemensam satsning sm innebär att: Arbeta fram förbättringskncept ch nlålnivåer för respektive registermråde Arbeta fram återkpphngsmaterial sm kan användas av deltagande enheter i utvecklingsarbetet Krdinera ch registeranpassa infrmatinsspridnings- ch utbildningsinsatser SKL ansvarar för att hålla samman arbetet m:ed denna del av överenskmmelsen ch ska löpande underrätta Scialdepartementet m utvecklingen av arbetet. 2. En prestatinsbaserad satsning Några register erbjuds att delta i en prestatinsbaserad införandesatsning. Då inrapprterings- ch täckningsgraden skiljer sig åt mellan berörda kvalitetsregister är det inte möjligt att sätta upp generella målnivåer eller kriterier utifrån vilka medel ska avsättas. Inm ramen för denna del av överenskmmelsen ska följande insatser göras: Verksamheter sm vill delta ska göra en avsiktsförklaring innehållande vissa förutbestämda delar sm till exempel vilka register sm mfattas, förbättringsmråden ch egna mål för verksamheten. Dessa avsikts förklaringar ska inhämtas av respektive register ch redvisas för SKL samt delges Scialdepartementet. Avsiktsförklaringarna utgör grunden för.iördelningen av medel. 1 Ersättning kmmer att fördelas, via registerrganisatinerna, till verksamheterna sm uppfyl1er de registerspecifika kraven i dessa avsiktsförklaringar. Verksamheterna får stöd i att använda registren från registeranknutna stödrganisatiner (sm krdineras mellan registren). Uppföljning sker för att spegla i vilken mån verksamheterna uppnått måjnivåer avseende registrering ch täckningsgrad samt uppnådda resultat för övriga förbättringsmråden. I.{ /1./....-J

7 SKL ansvarar för att hålla samman arbetet med denna del av överenskmmelsen ch för att fördela medlen. SKL ska löpande underrätta Scialdepartementet m utvecklingen inm detta prjekt. Samverkan med andra rgan isatiner Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) ska samverka med berörda myndigheter samt patient- ch brukarrganisatiner. Rapprtering Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) ska senast den 16 mars 2012 lämna in en eknmisk rapprteringen m hur nledlen har använts. Detta ska göras i en särskild blankett (bilaga). Medel sm inte har utnyttjats ska redvisas ch återbetalas till Kammarkllegiet i samband med den eknmiska redvisningen. En slutrapprt till Regeringskansliet (Scialdepartementet) ska lämnas senast den J 1 maj I slutrapprten ska det finnas en redgörelse för m syftet ch målen med överensklnmelsen har uppnåtts. Finansiering Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) kmmer att, enligt särskilt beslut, få rekvirera krnr engångsvis från Kammarkllegiet när överenskmmelsen är gdkänd av regeringen. JO krnr av dessa medel ska användas för en gemensam satsning för att sprida användningen av registren krnr ska användas till den prestatinsbaserade delen i denna överenskmmelse krnr ska användas av SKL för stöd till verksamheterna. Gdkännande av överenskmmelse Överenskmmelsen blir giltig när den gdkänts av regeringen. För regeringen Scialdepartementet "V),{J It;/dl(i I{RariIfJOlianss~ Statisekreterare För Sveriges Kmmuner ch Land; ting --P-- \~JI hm ~ : H~an SÖ~V:\ ~ \J ~ Verkställande direktör

8 ~ 'W) :;:._--- REGERINGSI(ANS LIET Scialdepartementet Överenskmmelse mellan staten ch Sveriges Kmmuner ch Landsting m ett handlingsprgram för att utveckla kunskapen m ch vården av unga med själ\lskadebeteende 1 bilaga Regeringen (Scialdepartementet) ch Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) har enats m en satsning för att utveckla ch samrdna insatserna för att minska antalet unga med självskadebeteende. Överenskmmelsen ingås inm ramen för regeringens satsning på psykiatri ch psykisk hälsa. Bakgrund Psykiatrimrådet är ett av regeringens mest pririterade mråden ch målsättningen med regeringens plitik är att genm strategiska ch mer långsiktiga satsningar åstadkmma förbättringar inm detta mråde. Regeringen anser att det finns stra vinster med att förbättra ch samrdna insatserna för att främja psykisk hälsa ch effektivt möta ch behandla psykisk hälsa ch psykisk sjukdm hs barn ch unga. Under lren har regeringen avsatt ca krnr i särskilda satsningar inm psykiatrimrådet. Regeringen har även aviserat att den under periden avser avsätta ca krnr per Ar för ltgärder sm ska kunna åstadkmma knkreta ch varaktiga förbättringar för persner med psykisk sjukdm ch psykisk hälsa. Prblembild I dag finns det flera rande trender bland unga ch unga vuxna. En ökande andel ungdmar upplever stress, huvudvärk, 4ngest, sömnbesvär ch svårigheter att hantera vardagen ch det gäller särskilt unga kvinnr. Allt fler ungdmar vårdas även på sjukhus för depressin, ångest, självmrdsförsök ch alkhlförgiftning. Enligt Scialstyrelsens lägesrapprt för 2011 är antalet självmrdsförsök ch intag i psykiatrisk slutenvård frtsatt hög bland unga kvinnr i åldern år ch ökar bland unga män i åldern år. En str grupp inm barn.. ch

9 2 ungdmspsykiatrin är unga med självskadeprb~ematik ~h det gäller framförallt flickr ch unga kvinnr. År 2009 gjrde Svertges Kmmuner ch Landsting (SKL) en inventering av heldygnsvården. Det framkm då att patienter med självskadebeteende var en grupp sm var svår att ge bra v!rd ch att de utsattes för mycket tvångsvård ch tvångsåtgärder. I gruppen sm får tvångsåtgärder under tvångsvård är gruppen unga kvinnr ckså överrepresenterad Det finns önskemål m en lkal, reginal ch natinell samrdning av vården av unga persner med risk för, eller med självskadebeteende för att säkerställa att de mhändertas på bästa möjliga sätt. Det gäller särskilt unga persner med de allra svåraste tillstånden. I dag saknas det en överblick av den kunskap ch de resurser sm finns på mrådet. I vården finns dec inte heller någn fungerande struktur sm tillvaratar kunskapen ch resurserna på ett effektivt sätt. Regeringen ch SKL är därför överens m att det behövs ett handlingsprgram för att minska s;älvskadr bland unga. Mål för överenskmmelsen Syftet med överenskmmelsen är att utveckla ch samrdna kunskap kring unga med risk för, eller med allvarliga självskadebeteenden. Kunskaper ch erfarenheter behöver samrdnas så att de enkelt kan tillgängliggöras för aktuella verksamheter runt m i landet. Det kan kmma att handla m allt ifrån det hälsfrämjande arbetet till avancerade behandlings insatser. I ch med överenskmmelsen ges stöd att tillskapa ett antal verksamheter med specialkunskap för att ta hand m unga med s;älvskadebeteende. Kunskapsspridning kan ske till exempel genm handledning ch knsultatiner. Målsättningen är att förebygga självskadebeteenden ch skapa ett bättre tidigt mhändertagande genm att skapa en struktur sm bättre tillgdser dessa persners behv av vård. Det övergripande målet är att antalet unga med självskadebeteende ska minska. Ett del mål är att minska antalet unga i slutenvården ch att minska antalet tv!ngsåtgärder bland unga kvinnr. Insatser för att uppnå målen För att uppnå målen kmmer Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) att ansvara för ett antal insatser sm främst syftar till att ta tillvara resurserna ch öka kunskapsuppbyggnaden på mrådet. Genmförande av förstudie SKL ska ge i uppdrag till ett landsting att genmföra en förstudie för att sammanställa aktuell kunskap (internatinellt ch natinellt) ch praxis angående självskadebeteende. Studien ska även innehålla en redgörelse för vilka resurser sm finns på mrådet i dagsläget i frm av enheter ch

10 kunnig persnal både i öppen ch slutenvlrd. En inventering av aktuella utvecklingsaktiviteter ska ckså vara en del av studien. Samrdning av landstingen SKL ska initiera att landstingen samrdnar sig kring 3-4 nder i landet sm vart ch ett tar på sig ett utvecklingsansvar. Nderna ska samrdna sig i ett nätverk ch de bör ha en gegrafisk spridning över landet. SKL tillser att ett landsting tar på sig att vara sammankallande ch natinell samrdnare av dessa nder. Genm att sprida arbetet på ett antal nder blir det en lkal anknytning ch det blir lättare att stimulera till att all aktuell kunskap ch befintliga resurser tas till vara ch utnyttjas på bästa möjliga sätt. Nätverket kmmer att underlätta uppsamling av nya erfarenheter ch erfarenhetsutbyte. Nderna ska sprida kunskap ch ge handledning, råd ch stöd i enskilda ärenden. De kmmer även kunna att ge underlag för jämförande studier ch leda dlj en bättre uppföljning ch utvärdering av vad sm ger bra resultat. Nätverket ska u tarbeta mätbara mål för prjektet sm sedan ska följas upp ch redvisas i den slutrapprt sm SKL ska lämna till Regeringskansliet (Scialdepartementet). Samverkan med andra rganisatiner ch prjekt SKL ch de utvalda landstingen kmmer att samråda med Scialstyrelsen, Statens flkhälsinstitut (FHI) ch andra berörda myndigheter ch rganisatiner. SKL kmmer även i lämpliga delar att samrdna prjektet med övrigt utvecklingsarbete sm initierats genm överenskmmelser mellan staten ch SKL avseende barn ch unga. Prjektet kmmer även att samråda med pågående utredningar ch andra natinella prjekt sm har bäring på arbetet inm ramen för denna överenskmmelse. Insatser sm avser unga under 18 år ska ta sin utgångspunkt i regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter (prp. 2009/2010:232). Rapprtering SKL ska senast den 1 ktber 2012 lämna in en delrapprt till Regeringskansliet (Scialdepartementet). Prjektet ska slutredvisas till Regeringskansliet (Scialdepartementet) senast den 1 ktber Rapprterna ska innehålla både en eknmisk rapprtering ch en resultatrapprt. Den eknmiska rapprteringen ska göras i en särskild utfrmad blankett (se bilaga). Den första delrapprten ska innehålla en redgörelse för hur landstingen har byggt upp nätverket, hur nderna ska arbeta ch hur de har använt de fördelade medlen. Delrapprten ska dessutm innehålla resultatet av förstudien. I slutrapprten ska det

11 4 finnas en redgörelse för m syftet ch målen med överenskmmelsen har uppn4tts. Om de inte har uppnatts, ska SKL beskriva varför Scialdepartementet, SKL ch det samrdnande landstinget ska ha en kntinuerlig dialg under prjekttiden. Finansiering Sveriges Kmmuner ch Landsting (SKL) kmmer att, enligt särskilt beslut, få rekvirera krnr engångsvis från I{ammarkllegiet när överenskmmelsen är gdkänd av regeringen. Av medlen ska krnr tilldelas det landsting sm är samrdnare för prjektet. Resterande medel fördelas på nderna. Regeringen avser att avsätta ytterligare medel år 2012 ch Medel för dessa år utbetalas i den mån riksdagen beviljar medel för detta ändamil. Gdl(ännande av överenskmmelse Överenskmmelsen blir giltig när den har gdkänts av regeringen (samt under förutsättning att riksdagen gdkänner budgetprpsitinen för respektive år). För regeringen Scialdepartementet --I /II) -:., bil ~ / //l1/vvv Karin 6hanssn Statssekreterare För Sveriges Kmmuner ch Lanttin g ('I \(6( a v- uj I\./~JV'J l' '''\...10 Håkan Sörman Verkställande direktör i. 1 l ; z. Il c./ /~."

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö Sidan 1 (5) Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö 1. Inledning Denna bilaga beskriver Indikatrerna

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

STYRELSENS BESLUTNR 12 2011-09-30

STYRELSENS BESLUTNR 12 2011-09-30 Sveriges Kmmuner ch Landsting STYRELSENS BESLUTNR 12 2011-09-30 Vårtdnr 1110658 Avdelningen förvårdch msrg Agneta Mannestrand Landstingsstyrelserna samt reginstyrelserna i Gtland, Halland, Skånech VästraGötaland

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

PRIO. Regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa

PRIO. Regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa PRIO Regeringens plan för riktade insatser inm mrådet psykisk hälsa 2012 2016 Insatser 2014 PRIO psykisk hälsa Samrdning ch målstyrning Dkumentets innehåll ch syfte Kmmunikatin ch dialg Uppföljning Vårdanalys

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Regionkontoret RS130449, Solweig Rydmarker/Håkan Nilsson erådet

Regionkontoret RS130449, Solweig Rydmarker/Håkan Nilsson erådet 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Reginkntret 2013-11-15 RS130449, Slweig Rydmarker/Håkan Nilssn HSS130118 erådet Reginstyrelsen E-plan 2014 Förslag till beslut Reginstyrelsen beslutar att: Anta

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN Nrrbttens läns landsting Giltigt fr m Versin: 7 Ersätter: 6 Sid nr 1 av ( 6) Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprcessen Dkumenttyp: Ledningssystem för systematiskt Upprättat av: Britta Svenssn

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad Delrapprt utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi ch sjukgymnastik, ReK Sjuhärad Brås den 30 december 2008 Angela Bångsb Leg.arbetsterapeut/prjektledare ÄldreVäst Sjuhärad Sammanfattning av hur

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Jämställdhet och mångfald 2009-2011

Jämställdhet och mångfald 2009-2011 Bilaga 2 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF HR Jämställdhet ch mångfald 2009-2011 1. Förvaltningen övergripande...3 2. Syfte...4 3. Arbetsförhållanden...4 3.1. Mål...4 3.1.1. Nuläge...4 3.2. Sjukfrånvar...5

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-03-15] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer