Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden"

Transkript

1 HSN p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden Ärendebeskrivning Karlinska Universitetssjukhuset ch Karlinska Institutet har tagit fram en strategi för att bli ledande inm Universitetssjukvården i ett internatinellt perspektiv. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande Strategi för knkurrenskraft Karlinska Universitetssjukhuset ch Karlinska Institutet LS Förslag till beslut Häls- ch sjukvårdsnämnden beslutar att att till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande medelbart justera beslutet. Förvaltningens mtivering till förslaget Förvaltningen nterar att strategin på flera punkter mfattar mråden sm har betydelse för kvalitén på den framtida häls- ch sjukvården för beflkningen vad gäller såväl betydelsen av att identifiera vårdmråden, vårdkedjr aktiv hälsstyrning - ch kvalitetsregister mm. I rapprt Klinisk utveckling via register KUR- ett utvecklingsprgram för vård, kliniskfrskning ch näringslivssamverkan framhålls bland annat att genm användning av kvalitetsregister har Sverige unika möjligheter att bli världens mest avancerade natin i att mäta vårdens resultat för många sjukdmar. Detta innebär en str möjlighet för Sverige att leda en glbal förändring mt en ny, värdebaserad syn på häls- ch sjukvård, där värde utgörs av uppnått hälsresultat per kstnadsenhet. Att öka det värde sm genereras av vården ger vinster för alla, främst patienter, men även vårdgivare, frskare, läkemedels- ch medicintekniska företag, vårdbeställare samt samhället i strt.

2 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Förvaltningen vill ytterliggare framhålla häls- ch sjukvårdens kmplexitet vad gäller patientens rll, den medicinska ch tekniska utvecklingen, ett förändrat sjukdmspanrama i str del till följd av den demgrafiska utvecklingen ch infrmatinsteknlgins snabba utveckling. Om Stckhlmsreginen på såväl lång sm krt sikt ska erhålla en kvalitativt gd, säker ch effektiv högspecialiserad vård krävs ckså ett utvecklat samarbete ch strategi med andra aktörer. I nyligen gjrda utredningar i samband med prjektet Nya Karlinska Slna framhålls att reginen ska vara ett världsledande life science mråde vad gäller bimedicinsk frskning, biteknik, läkemedel ch medicinsk teknik. Idag finns en str kncentratin av frskning inm life science med vägledande utbildning ch frskning vid Karlinska Institutet, Kungliga Tekniska Högsklan, Karlinska universitetssjukhuset, Stckhlms universitet, Handelshögsklan med flera samt en rad företag inm biteknik, bimedicin, läkemedel ch medicinsk teknik. Dessa aktörer trde kunna utgöra en avgörande rll i att nå gda resultat i vården ch stärka knkurrenskraften inm högpririterade vårdmråden för Stckhlmsreginen ch landet i övrigt. Eknmiska knsekvenser För HSN neutrala knsekvenser Knsekvenser för patientsäkerhet En lyckad strategi bedöms leda till högre kvalitet ch därmed bättre patientsäkerhet. Knsekvenser för jämställd ch jämlik vård Oförändrade Miljöknsekvenser Oförändrade Catarina Anderssn Frsman Häls- ch sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist Avdelningschef

3 1 (12) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören UPPDATERAD Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden Bakgrund Karlinska Universitetssjukhuset ch Karlinska Institutet har målet att vara ledande inm Universitetssjukvården i ett internatinellt perspektiv. För att lyckas med detta behövs en tydlig strategi sm mer specifikt definierar inm vilka mråden vi vill ch har förutsättningar att vara ledande. Flera försök har gjrts tidigare men har inte resulterat i en tydlig priritering. Vidare har Karlinskas högspecialiserade vård inte befunnits tillräckligt knkurrenskraftig i ett svenskt perspektiv inm flera av de mråden sm varit föremål för Rikssjukvårdsbeslut. De bakmliggande rsakerna till K/KIs ambitin att vara ledande inm högpririterade vårdmråden kan sammanfattas i följande punkter: Ur det svenska samhällets synpunkt är det ratinellt att skapa ett brett vårdutbud inm landets största beflkningscentra. Stckhlm/Mälardalen har cirka 4 miljner invånare inm en radie av 20 mil. Samhällsnyttan av att en så str del av Sveriges invånare kan få tillgång till ett så kmplett utbud av vård sm möjligt är betydande. För att kunna erbjuda ett brett utbud av vård över tid måste KI ch SLL genm Karlinska erbjuda en attraktiv arbetsplats ch reginal miljö för att individer med starka utvecklingsambitiner skall vilja arbeta här. Knkurrensen m de ledande specialisterna är glbal. I ett internatinellt perspektiv är Stckhlm/Mälardalen den regin i Sverige med bäst utgångspunkt för att bli ett starkt reginalt Eurpeiskt centrum för utveckling av den bivetenskapliga sektrn. inm vilken universitetssjukvården utgör en mycket viktig sektr. Karlinska Institutet rankades nyligen sm Eurpas främsta universitet inm klinisk frskning. I den ttala rankingen av världens universitet fanns tre svenska universitet bland de 100 högst rankade. Karlinska Institutet var placerat sm nr 42, Uppsala Universitet sm nr 66 ch Stckhlms universitet sm nr 79. Stckhlmsreginens styrka speglas ckså i fördelning av Vetenskapsrådets anslag för medicinsk frskning där reginen dminerar kraftigt ch erhåller ca 50% av ttalsumman. Stckhlm/Uppsala reginen har ckså rankats sm landets starkaste i flera av Vinnvas utvärderingar av BiTeknikmrådet.

4 2 (12) Knkurrensen från andra reginala centra i Sverige ch på sikt från Eurpeiska centra gör att en målmedveten ch strategisk satsning är nödvändig för att inte tappa mark. Redan idag kan det knstateras att framförallt södra Sverige väsentligt stärkt sin psitin genm sammanslagningen av Lund/Malmö ch att reginen har ambitiner att ytterligare stärka sin regin genm samarbeten med Danmark. Eknmiska fördelar kan vinnas genm ökade vlymer med bättre kapacitetsutnyttjande ch underlag för att slå ut FU kstnader på, särskilt inm vårdmråden med få patienter ttalt inm landet. Syfte Identifiera mråden (avsett m de är/blir Rikssjukvård eller ej) där vi vill vara ledande ch strategier för att uppnå eller bevara en ledande psitin. Identifiera ch påverka vilka mråden sm kmmer att bli föremål för Rikssjukvård ch ta fram strategier för att beviljas Rikssjukvårdstillstånd. Tillbakablick Identifiering av satsningsmråden Tidigare försök (flera sådana) har utmynnat i att alltför många mråden har pririterats Karlinska har gjrt vissa målmedvetna satsningar histriskt vilka har lett fram till ledande psitiner idag. Sm exempel kan nämnas: stamcellstransplantatin, levertransplantatin, cchleaimplantat, barnleukemibehandling, ny bilgisk terapi vid reumatism, behandling av immunbristsjukdmar, cystisk fibrs, HIV ch hepatit behandling. Intrauterin terapi, genetiska sjukdmar. Karakteristiskt för de mråden sm har vuxit sig starka har bland annat varit: Långsiktiga satsningar Ledande persn(er) inm respektive mråde. Strategiska rekryteringar Dkumenterat gda vårdresultat Rikssjukvård Utfall av ärenden där Karlinska sökt tillstånd för många bakslag. Så här långt har endast levertransplantatin beviljats RSV tillstånd medan barnhjärtkirurgi, svåra brännskadr ch hjärttransplantatiner avslagits. Kranifacial kirurgi är ett pågående ärende där Stckhlm enligt preliminära besked inte kmmer att rekmmenderas tillstånd.

5 3 (12) Vad ligger bakm bakslagen? En preliminär analys ger vid handen att ett flertal rsaker har samverkat till resultatet av rikssjukvårdsansökningarna: Avsaknad av långsiktig strategi för rikssjukvård Rikssjukvård ej tillräckligt högt pririterat av ledningen inm SLL, Karlinska, KI SLL samt Karlinska Universitetssjukhuset har inte i samverkan med Karlinska Institutets ledning tagit fram en strategisk klinisk utvecklingsplan. Karlinska Institutet har inte varit illräckligt invlverat i att belysa klinisk innvatinsskicklighet inm sökta mråden Otillräcklig samrdning av stödresurser (exempelvis mellan K*/SLL ch KI) Rikssjukvårdsprcessen har knstaterats ha stra brister vilket lett till en prcessöversyn, vilken inleddes med en av Scialstyrelsen initierad wrkshp med brett deltagande under april. Vad har andra gjrt bättre? Rikssjukvården utgör i praktiken en knkurrensutsättning av högspecialiserade vårdmråden. Därför är det relevant att analysera vad andra knkurrerande centra har gjrt bättre än Karlinska. Generellt har plitik ch landstingsledning i andra reginer pririterat satsningar på sina universitetssjukhus. I Stckhlm har mtsvarande priritering inte varit självklar. Sahlgrenskas satsningar har präglats av bred samverkan mellan lika intressenter inm Reginen, satsning på att påverka lika intressenter ch av strategiska rekryteringar. Västra Götalandsreginen (VGR) ch Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppmärksammade på ett tidigt stadium den förändrade dynamik sm rikssjukvården skulle ge upphv till. Sahlgrenskas strategiska resnemang går till ch med ett steg längre än att se riket sm ett knkurrensmråde. Man driver tesen att Svensk högspecialiserad vård snarast kmmer att få se Eurpa sm arena.. Framförallt har man satsat på att skapa tillräckligt stra vlymer för att kunna hävda sin självklara ställning sm rikssjukvårdsenhet. Detta har i sin tur skett genm en målmedveten utmlänssatsning. Resultatet har blivit att VGR så här långt beviljats rikssjukvård inm samtliga mråden där man ansökt (för specifikatin se sid 8-9). Lund har haft ett tydligt fkus på uppbyggnad av bland annat barnhjärtkirurgi genm rekrytering, vilket ledde till att Lund fick RSV tillståndet inm

6 4 (12) detta mråde i knkurrens med bland annat Stckhlm. Uppsala har länge haft ett starkt fkus på utmlänsvård för att skapa ch upprätthålla tillräckligt stra vlymer ch intäkter. Detta har i sig skapat en rganisatinskultur där det är naturligt att hela tiden förstå sin egen knkurrenssituatin ch att vidta åtgärder för att förstärka där det så krävs. Exempel på åtgärder sm sålunda avgjrt eller sannlikt kmmer att avgöra att Uppsala får tillstånd är: Allians med Linköping kring svåra brännskadr Snabb satsning på kranifacial kirurgi en kirurg har det senaste året utbildats i Paris, ett av världens ledande centra inm mrådet till att bli den ledande kirurgen i landet. Ytterligare en kirurg kmmer att utbildas utmlands inm krt. Mål Huvudmålet bör vara att lyckas bli ledande inm pririterade satsningsmråden. Målet ska ses i lika tidsperspektiv för lika mråden ch mrådena bör utses utifrån förutsättningarna att lyckas. Varje prgram för att satsa åtföljs av en eknmisk analys ch en finansieringsplan. En priritering av möjliga satsningar bör göras mt bakgrund av tydliga kriterier. Kriterierna bör innefatta patientnytta, vikt för reginal utveckling (ref. till inledningen av detta dkument ch den lgik sm diskuteras för att vara ledande. En viktig aspekt av kriteriet patientnytta är utvecklingsmrådets medicinska utvecklingsptential kpplat till antalet patienter sm berörs. Med detta synsätt bör den högspecialiserade vården inm mråden såsm Strke, Depressin/ångest, Diabetes, Hjärtsvikt, Cllumfrakturer, Vårdrelaterade infektiner betraktas sm ptentiella satsningsmråden. Att vara ledande bör ckså ses i lika knkurrensperspektiv. Inm ett begränsat antal mråden kan vi aspirera på att var ledande i Eurpa ch inm ett större antal mråden kan vi bli ledande i Sverige/Nrdeurpa.

7 5 (12) Att erhålla ch behålla Rikssjukvårdstillstånd bör ses sm ett delmål sm naturligt uppnås genm att uppfylla de primära målen att bli ledande i Eurpa ch/eller i Sverige. Tidsperspektivet för att uppnå målen avgörs främst av hur lång tid rådande knkurrenssituatin medger för uppbyggnad, kpplat till våra förutsättningar att bygga upp mrådena utan att bli msprungna under tiden. Arbetet för att etablera en ledande psitin bör förslagsvis indelas i tre tidsperspektiv: Fas : Pipelineärenden inm Rikssjukvården Fas : Områden sm identifieras i utredning ch strategiskt pririteras för snar handläggning : Områden sm identifieras i utredning ch anses sm strategiskt pririterade men där kan satsningen läggas i en senare fas Avgränsning Kranifacial kirurgi ch Cchleaimplantat behandlas redan i särskilda arbetsgrupper ch avrapprteras separat. Strategier Allmänna strategier Säkra vlymer genm allianser, utmläns-, ch eventuellt utmlandssatsningar Frma bättre allianser med reginens universitetssjukhus ch universitet. Detta gäller särskilt Uppsala. Ur ett resurs- ch ett patient perspektiv måste det prövas m det är mer ratinellt att samarbeta än att knkurrera inm högspecialiserade mråden. Samverka med internatinella centra, bland annat för att säkerställa kmpetens inm smala vårdmråden Säkerställ att vi definierar mrådena där vi vill vara knkurrenskraftiga på ett för patienter relevant sätt, särskilt genm att definiera vårdmråden sm vårdkedjr i stället för enskilda rganmråden. Utveckla vad ledande ch knkurrenskraftig betyder i praktiken utifrån lika intressenters perspektiv (beakta t ex bemötande ch en patientsäker miljö) ch anpassa strategier i enlighet med detta Skapa balans mellan styrd utveckling ch en innvativ miljö Skapa förutsättningar för högpresterande kliniker att även prducera FU resultat (arbeta i team med frskare). T ex ECMO

8 6 (12) Utöka finansieringsmöjligheterna för satsningar, i samverkan med KI. Skapa ändamålsenlig HR infrastruktur för att underlätta/möjliggöra nyckelrekryteringar. Påverka översynen ch den kntinuerliga utvecklingen av RSV systemet Påverka vilka mråden sm blir RSV (värdera fördelar kntra risker) Utveckla vår förmåga till effektiva kmmunikatinsstrategier gentemt lika intressentgrupper Bygg in mvärldsbevakning sm ett skall-krav i verksamhetschefsrller Följ upp att strategier får avsedd effekt; t ex att FU satsningar msätts i utveckling av vården Utarbetande av mrådesspecifika strategier - Vad krävs för att lyckas inm: Rikssjukvårdens Pipelineärenden (behandlas under ). Nu kända Områden sm K/SLL vill driva fram sm RSV mråden Områden sm andra Reginer vill föra upp på förslag för Rikssjukvård Vill vi välja brt någt mråde? Belysa mråde för mråde Under utredning sm eventuell rikssjukvård Allgen stamcellstransplantatin (benmärgstransplantatin) Barnglaukm ch barnkatarakt Intrauterina behandlingar Utredning planeras Högspecialiserad barnkirurgi Områden inm vilka vi redan beviljats tillstånd säkra att SLL får behålla dessa? Levertransplantatin Ögnnklgi (St Erik). Strategier för satsningsmråden med måluppfyllelse Strategier för satsningsmråden med måluppfyllelse

9 7 (12) Prjektplan Övergripande Lägg fast ch förankra strategi ch styrning Definiera rganisatin ch resurser Ta fram en analys ch en satsningsplan per strategimråde enligt ett givet frmat (återstår att definiera) Styrning Plitisk-, styrelse ch Kncernledningsförankring via Mna Bström Styrgrupp K: Mikael Frss KI: Jan Anderssn NKS: Lennart Perssn Ks Rikssjukvårdssamrdnare (föredragande) Referensgrupp SLL: Peter Rönnerfalk, Henrik Almkvist K: Sten Lindahl Persner med expertkunskap inm Pipelinemrådena Ks ledning - förankring KIs ledning - förankring Organisatin ch resurser Pipelinemråden Rikssjukvårdskansli leds av Rikssjukvårdssamrdnare (permanent rll inm K) Kansliet drar på resurser från Ks, SLLs (Peter Rs) ch KIs (Grants ffice) staber Respektive klinikledning/experter för Pipelinemråden med stöd av rikssjukvårdssamrdnare + kansli Satsningsmråden Leds av Rikssjukvårdssamrdnare; samrdnas med Ks FUU Direktör sm leder framtagandet av Verksamhetsplan för FUU Drivs av Karlinskas Divisinschefer ch Divisinsprefekter förstärkta av: Identifieringsfas: Persner med överblick över ptentiella satsningsmråden Pririteringsfas Strategifas: Experter inm respektive satsningsmråde från K/KI

10 8 (12) Genmförandefas: Ks/KIs linjerganisatin Satsningsmråden Avgörs senare Tidplan Övergripande strategi ch styrning (detta dkument) 28 april: Gdkänd av landstingsdirektör Maj: Gdkänd av andra intressenter Pipelinemråden 18 juni: Gdkända av Styrgruppen juni/augusti: förankrad hs andra intressenter, bl. a Karlinskas Styrelse ch ledning augusti/september: satsningar inarbetade i budget(ar) (eventuellt görs arbetet i lika faser där mråden först identifieras ch huvud strategier definieras för att sedan förfinas i takt med rikssjukvårdsprcessens lika steg Satsningsmråden Identifiering: Kvartal 3 Priritering ch förankring: Kvartal 4 Strategi ch start genmförande: Kvartal Satsningsmråden Påbörjas 2011 Övriga nyckelfrågr Säkerställa att medel avsätts av KI/SLL för satsningar enl. van Säkerställa att Strategin för Framgång inm pririterade vårdmråden integreras med KI/Ks gemensamma verksamhetsplan för FUU (arbetet inleds i juni) Säkerställa att identifieringen av nyckelmråden innefattar ett tvärfunktinellt perspektiv. Sådana mråden kan exvis vara: Imaging Biinfrmatik Inkludera pririterade mråden inm hela SLL t ex ögnch handkirurgi Aktuellt status rikssjukvårdsärenden Utdelade tillstånd Behandling av svåra brännskadr. Uppsala ch Östergötland. Epikardiella ch transvenösa pacemakerinsättningar på barn ch ungdmar med medfödda hjärtfel samt thraxkirurgiska ingrepp på GUCH-patienter. Västra Götaland ch Skåne.

11 9 (12) Hjärtkirurgi på barn ch ungdmar. Västra Götaland ch Skåne. Hjärttransplantatin. Västra Götaland ch Skåne. Levertransplantatin. Västra Götaland ch Stckhlm. Lungtransplantatin. Västra Götaland ch Skåne. Ögnnklgi. Stckhlm. Behandling av ansökan pågår Behandling av barn med cchleaimplantat. Viss kranifacial kirurgi. Under utredning Allgen stamcellstransplantatin. Barnglaukm ch barnkatarakt. Intrauterina behandlingar. Avskrivna sm rikssjukvård Kärlmissbildningar i hjärna ch ryggmärg. Reumatlgiska sjukdmar hs barn ch ungdmar. Svåra bäckenrings- ch acetabularfrakturer. Ögnplastikkirurgi. Pipelinemråden Nuvarande status, beslutsdatum i Nämnden, preliminär bedömning av sannlikhet att få tillstånd utifrån nuvarande situatin Cchleaimplantat Området har under utredningen gradvis avgränsats alltmer ch rikssjukvård verkar nu endast kmma att mfatta cchleaimplantat hs barn. Karlinskas styrkr Störst verksamhet Väletablerad vårdkedja med gd kringkmpetens Planerad återväxt Lkal databas sm förhppningsvis kan utvecklas till natinellt kvalitetsregister Karlinskas svagheter FU tidigare starkt men har sämre under senaste fem åren. Omstart på gång. Verksamheten önskar att större del av cchleaverksamheten ska mfattas av rikssjukvårdsbegreppet. Stckhlms möjligheter att få rikssjukvård bedöms sm gda.

12 10 (12) Datum för beslut m tilldelning rikssjukvård, 15/ Kranifacial kirurgi Karlinskas styrkr Näst störst verksamhet i landet efter Götebrg Väletablerat team Kmplett vårdkedja BarnIVA Karlinskas svagheter Ingen lkal kmpetens för det mest avancerade ingreppet, sm dck är mycket sällsynt ch sm hittills centraliserats i Götebrg, vilket kliniskt kan te sig rimligt. Läge. Initialt föreslgs Götebrg ch Stckhlm baserat på störst erfarenhet av ingreppen. Förslaget till beslut mprövades efter att Uppsala inkmmit med uppgifter m att kirurg utbildats i Paris ch att man nu har kmpetens för alla typer av ingrepp inm mrådet. Förslag från Rikssjukvårdsnämnden till beslut ändrades då till Götebrg ch Uppsala. Karlinska har under smmaren inkmmit med tilläggsinfrmatin till Rikssjukvårdsnämnden ch beslutet är nu skjutet från Rikssjukvårdsnämndens ktber- till decembermöte. Plan finns på Karlinska för att förstärka mrådet. Möjligen kan beslutet åny ändras till Stckhlms fördel. Snabb förstärkning av lkal kmpetens kritisk faktr. Datum för beslut m tilldelning rikssjukvård, 15/ Under utredning m mrådet ska definieras sm rikssjukvård Stamcellstransplantatin. Karlinskas styrkr Störst antal Gda resultat Stark FU Karlinskas svagheter Generatinsväxling sm dck ter sig välplanerad Verksamheten förrdar att mrådet blir rikssjukvård ch Stckhlms möjligheter bedömdes sm gda. Under prcessen har den del av mrådet sm ska bli rikssjukvårdsspecialitet gradvis snävats in ch verkade först kmma att avgränsas till transplantatin av barn, alternativt transplantatin med metabla tillstånd. I ett preliminärt beslutsförslag utskickat 26/ föreslås

13 11 (12) Datum för beslut, 6/ dck att mrådet inte klassas sm rikssjukvård. Karlinska tar för närvarande del av utredningen ch överväger m det finns ytterligare fakta sm bör delges Rikssjukvårdsnämnden inför slutgiltigt beslut. Intrauterina Behandlingar Karlinskas styrkr Störst vlymer Gda resultat Starkast rganisatin Karlinskas svagheter Kmmande generatinsväxling ger behv av rekrytering Verksamheten förrdar att mrådet blir rikssjukvård. Stckhlms möjligheter bedöms sm gda. Datum för beslut, 15/ Barnglaukm ch barnkatarakt Styrkr St Erik ch Götebrg har landets största vlymer Kmplett vårdkedja med bra uppföljning Stark FU Svagheter Inga uttalade Verksamheten förrdar att mrådet blir rikssjukvård. Stckhlms möjligheter bedöms sm gda. Datum för beslut, 15/ Ställningstagande till utredning m eventuell rikssjukvård Högspecialiserad barnkirurgi Verksamheten bedömer det viktigt att mrådet behandlas sm en helhet ch att man inte separerar barnurlgi från övrig abdminell barnkirurgi. Karlinskas styrkr Landets enda specialiserade BarnIVA Barntransplantatin BarnEcm BarnTrauma Stark fstermedicin Karlinskas svagheter Avsaknad av barnhjärtkirurgi

14 12 (12) Högpririterat att rekrytera ytterligare urlgikmpetens. Eventuell förlust av kranifacial kirurgi är en nackdel för Karlinska. Verksamheten förrdar att mrådet definieras sm rikssjukvård. Stckhlms möjligheter avgörs sannlikt till str del av m barnurlgisk kmpetens kan rekryteras. En förlust av högspecialiserad barnkirurgi skulle ge mycket stra negativa knsekvenser på verksamheten i Stckhlm. Beslutsdatum m utredning rikssjukvård förväntas under vårterminen 2011? Uppdatering hjärttransplantatiner Rikssjukvårdsnämnden avslg vid sitt möte den 8 juni 2010 Stcklms begäran m mprövning av beslutet att tilldela enbart Götebrg ch Lund tillstånd att bedriva hjärttransplantatiner. En mställningsperid m 6 månader beviljades. Karlinska har nu tagit kntakt med Götebrg ch Lund för att diskutera eventuellt samarbete. Huvudpunkter är att utvärdera hur en gd vårdkedja kan etableras med gd kvalitet ch säkerhet för patienten ch sm samtidigt säkrar frtsatt utveckling av klinisk ch FUkmpetens i Stckhlmsreginen. Kvalitetsregister strategiskt viktiga i rikssjukvårdsbedömningen I samtliga rikssjukvårdsärenden har rapprtering till kvalitetsregister tillmätts str betydelse. Det är angeläget att verksamheten uppmuntras ch att vår IT-struktur underlättar rapprtering till natinella ch internatinella register ch etablerande av kvalitetsregister inm mråden där sådana idag saknas.

Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1 (9) Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden Bakgrund Karlinska Universitetssjukhuset ch Karlinska Institutet har målet att vara

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och standardiserade vårdförlopp. 1 SOU 2016:2, sid. 121

Den nationella cancerstrategin och standardiserade vårdförlopp. 1 SOU 2016:2, sid. 121 ÅRD I RÄTT TID Facebk: facebk.cm/kristdemkraterna Instagram: @kristdemkraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemkraterna.se E-pst: inf@kristdemkraterna.se Inledning Den svenska

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Utlysning: Vindval om planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft

Utlysning: Vindval om planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft 1 (5) Utlysning: Vindval m planering för en hållbar strskalig utbyggnad av vindkraft Nu finns medel att söka på planeringsmrådet inm Vindval, etapp IV. Ttalt mfattar utlysningen cirka 15 miljner krnr.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020 Plattfrmsm te Vattenplattfrmen f r Hrisnt 2020 Stckhlm 18 mars 2014 Infrmatin från Vinnva m Hrisnt 2020 (H2020) Jessica Umegård, Natinell kntaktpersn (NCP) för H2020, Vinnva Se presentatin. Den eurpeiska

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer Mbil närvård Västra Götaland 2017-10-11 Lathund Delrapprt 2 krtfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat ch rekmmendatiner 2 Inledning Detta dkument syftar till att på ett enkelt ch lättläst

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Innan du använde din Gear VR:

Innan du använde din Gear VR: * De här häls- ch säkerhetsvarningar uppdateras regelbundet för att säkerställa deras riktighet ch fullständighet. Besök culus.cm/warnings för den senaste versinen. HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR: Se till

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet Häls- ch sjukvård i Regin Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet 2015-09-28 Bakgrund aktuell situatin Tillgängligheten avseende besök ch peratin/åtgärd har under de senaste åren försämrats i Regin

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Svenska civilsamhällesorganisationer om principerna kring ett krympande bistånd

Svenska civilsamhällesorganisationer om principerna kring ett krympande bistånd Svenska civilsamhällesrganisatiner m principerna kring ett krympande bistånd Vi arbetar dagligen nära människr sm lever i fattigdm ch utsatthet i de länder där biståndet gör skillnad, ch har tidigare framfört

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

REGLAB INRIKTNINGSDOKUMENT

REGLAB INRIKTNINGSDOKUMENT REGLAB 2019-2022 181010 INRIKTNINGSDOKUMENT 1. INLEDNING Reglab är ett frum för kunskaps- ch kmpetensutveckling inm reginal utveckling, sm sedan 2010 drivs gemensamt av Sveriges reginer, Vinnva, Tillväxtverket

Läs mer

Arbetsprogram för Betalningsrådet

Arbetsprogram för Betalningsrådet Arbetsprgram för Betalningsrådet 2017-2019 DATUM: 2017-10-04 Organisatin av arbetet Detta arbetsprgram mfattar periden ktber 2017 till ktber 2019 ch är baserat på de förslag på aktiviteter sm deltagarna

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer