ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för o 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7"

Transkript

1 .. l 'l ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE Helsingbrg Skanenrdvast.se

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Syftet med samarbetskmmitten Året 2013 i krthet Organisatin Verksamhetsplan Infrastruktur ch samhällsplanering Järnvägar ch vägar Trrhamn Flyg Kllektivtrafik Ökad användning av elbilar Gemensam översiktlig planering Räddningstjänst Utbildning, frskning ch innvatin Näringslivsutveckling Näringslivsutveckling Destinatinsutveckling Kmmunikatin ch marknad Attraktiva arbetsgivare/hr-frågr (Human Resurce) Traineeprgrammet JO Kultur Olikhet ch mångfald Kmmunikatin ch förankring av samarbetet Il Framtiden Samarbetskmmittens sammansättning Underskrifter verksamhetsberättelse

3 Syftet med samarbetskmmitten Utgångspunkten för samarbetet är visinen m att Skåne Nrdväst ska upplevas sm en sammanhängande stad ch vara en av nrra Eurpas mest kreativa ch attraktiva reginer. Uppgiften för samarbetskmmitten är att bredda ch fördjupa samarbetet så att kmmunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för vår regin. Samarbetet bedrivs dels genm gemensamma överläggningar mellan de ledande plitikerna, bland annat i frm av utsedda plitiska styrgrupper, dels genm kunskapsnätverk ch arbetsgrupper med tjänstemän från medlemskmmunema. Det gemensamma sekretariatet är medvetet litet vilket fårutsätter ett aktivt deltagande både persnellt ch resursmässigt från medlemskmmunernas sida i alla prjekt. Upplägget är en viktig del av samarbetets prfil. Samarbetet präglas av en tydlig plitisk vilja över kmmun- ch blckgränser att bredda ch fördjupa samarbetet inm både nuvarande ch nya verksamhetsmråden. Omfattningen på samarbetet ch antalet samarbetsmråden har vuxit knstant sedan samarbetskmmittens bildande Under de senaste åren har även kvaliten i samarbetet ökat genm allt fler diskussiner m gemensamma planer ch prjekt. Aret 2013 i krthet Perstrps kmmun ingår fr..m l-0 l sm medlem i Skåne Nrdväst. De elva kmmuner sm slutit avtal m samarbete är därmed B j uv, Båstad, Helsingbrg, Höganäs, Klippan, Landskrna, Perstrp, Svalöv, Åstrp, Ängelhlm ch Örkelljunga. Styrelsen beslutar årligen m en Verksamhetsplan sm till str del styr agendan under året. Nedan följer ett krt sammanfattning av några av de aktiviteter sm genmförts under På försmmaren 2012 beslutade styrelsen att all extern kmmunikatin ska ske med varumärket Familjen Helsingbrg sm avsändare. Lanseringen påbörjades under 2012 ch har frtsatt med lika aktiviteter under Ny grafisk prfil ch en ny webbplats ( med ingångar får Visit ch Business. Det har även påbörjats ett arbete med att kmplettera webbplatsen med en ny ingång får Living. Härtill har det bl.a. gjrts en marknadsföringskampanj i Stckhlm, vilken kmpletterats med en digital kampanj ch ökat fkus på familjenhelsingbrg.se/visit. Under våren 2013 behandlades frågan m att bilda ett nytt räddningsförbund. Fem kmmuner beslutade att gå vidare med en genmförandeutredning. När frågan km upp för slutligt ställningstagande under försmmaren, valde Helsingbrg, Ängelhlm ch Örkelljunga att bilda ett gemensamt förbund benämnt Nrdvästra Skånes 3

4 Räddningsförbund. Förbundet mfattar 53 %av invånarna i Skåne Nrdväst. En ny förbundsdirektör har anställts fr..m. l nvember. Frågan m ett gemensamtlöne-ch pensinscenter har utretts, vilket utmynnade i att sex kmmuner beslutade att ansluta sig till samarbetet. Upplägget bygger på ett samarbetsavtal mellan kmmunerna med Helsingbrgs stad sm huvudman för verksamheten. Verksamheten startar under våren Arbetet med att ta fram gemensamma översiktliga planer har fullföljts genm ett avslutande rådslag, vilket utmynnat i ett förslag till en gemensam strukturplan för Skåne Nrdväst. Planen har under hösten varit ute på remiss ch därefter antagits av styrelsen. Nästa steg blir den plitiska behandlingen i medlemskmmunerna, vilket sker i början av Inför fårhandlingarna med Regin Skåne gällande ett nytt fårdtjänstavtal har det tagits beslut m att bilda en särskild rganisatin får att utreda fårdtjänstfrågrna ch upprätta en plan infår fårhandlingarna. Uppdraget leds av en plitisk styrgrupp sm tillsammans med en tjänstemannagrupp, bestående av inbjudna representanter från samtliga kmmuner, ska ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen. Organisatin Samarbetet inm Skåne Nrdväst baseras på ett avtal sm reglerar kmmittens arbete. Samarbetsavtalet sluts mellan de elva medlemskmmunerna efter varje kmmunalval får en mandatperid i taget. Finansieringen sker genm medlemsavgifter. Grundfinansieringen är 18 kr per invånare ch år. Utöver grundfinansieringen kan större prjekt ch utredningar kräva särskild finansiering, detta sker då efter en fårdelningsnyckel utifrån varje medlemskmmuns invånarantal. Medlemskmmunerna tillför kmpetens ch resurser till prjekt genm aktivt deltagande av förtrendevalda ch tjänstemän. Skåne Nrdväst leds av en styrelse med två representanter för varje medlemskmmun. Dessa representerar såväl majritet sm minritet i respektive medlemskmmun. I regel är det kmmunstyrelsens rdfårande samt fårste (eller andre) vice rdfårande sm fåreträder sin kmmun i samarbetet. I kmmitten är även kmmundirektörerna ständigt adjungerade. Kmmundirektörsgruppen bereder numera styrelsens ärenden infr mötena. Verksamhetsplan Samarbetskmmitten reviderar årligen verksamhetsplanen sm mfattar mandatperiden Planen för är en utveckling ch knkretisering av planen sm antgs 20 Il. 4 l

5 I verksamhetsplanen anges sju pririterade mråden: Infrastruktur ch samhällsplanering. Utbildning, frskning ch innvatin. Näringslivsutveckling. Attraktiva arbetsgivare/hr-frågr (Human Resurce) Kultur Olikhet ch mångfald Kmmunikatin ch förankring av samarbetet l verksamhetsplanen anges även de viktigaste målen for vart ch ett av de sju pririterade mrådena samt strategier for att nå målen ch vilka mätetal sm ska säga någt m resultatet. Allt arbete inm Skåne Nrdväst ska genmsyras av verksamhetsiden ch visinen: Verksamhetside: Skåne Nrdväst ska samarbetaför tillväxt, effektivitet ch utveckling i kmmunerna. Visinen 2020: Skåne Nrdväst upplevs sm en sammanhängande stad ch är en av nrra Eurpas mest kreativa ch attraktiva reginer. Nedan följer en krt redvisning av respektive målmråde. Infrastruktur ch samhällsplanering Järnvägar ch vägar Den strategiskt viktigaste frågan for tillväxten i Skåne Nrdväst är en fast förbindelse mellan Helsingbrg ch Helsingör. De senaste årens framgångar i Sverige ch Danmark med en natinell frankring av behvet av en fast förbindelse i nrra Öresund tg ett nytt steg då regeringen pekade på behvet av förbindelsen i infrastrukturprpsitinen samt angav att det behövs kmpletterande utredningar fr att få ett bättre beslutsunderlag i frågan. Under 2013 har tyvärr inga beslut fattats m ytterligare utredningar eller andra besked i frågan. Under året presenterade Trafikverket sitt förslag till Natinell plan fr transprtsystemet , planen remissbehandlades under smmaren/hösten. Den nya Natinella planen fr periden kmmer att antas av regeringen under våren Förslaget till Natinell plan innehöll bl.a. Västkustbanans sträcka Ängelhlm-Maria ch flera etapper på Gdsstråket genm Skåne, bl.a. Åstrp-Teckmatrp. Ä ven en uppgradering av Skånebanan på sträckan Åstrp-Hässlehlm ingick. Skåne Nrdväst framhöll i sitt remissvar behvet av att Västkustbanans dubbelspår på sträckan Maria-Helsingbrgs 5

6 C byggs snarast, samt att åtgärder for att möjliggöra persntrafik på Söderåsbanan bör pririteras. Dessutm påtalades avsaknaden av dubbelspår Åstrp-RamJösa på Skånebanan, samt en planskild spårkrsning vid Ramlösa. Båda dessa bjekt uppmärksammades i Kapacitetsutredningen sm stra kapacitetsprblem. Regin Skåne presenterade även en Reginal transprtinfrastrukturplan (RTI-plan) för Skåne , även denna remissbehandlades under smmaren/hösten. Regin Skåne skickade även ut ett förslag till Gdsstrategi för Skåne ch ett inriktningsdkument för Trafikförsörjningsprgrammet på remiss. I remissvaret på RTI-planen påtalades förutm vanstående bjekt även behvet av reginal spårväg Helsingbrg-Höganäs ch på vägsidan avsaknaden av åtgärder på väg 13/108 samt väg l 09. Trrhamn Arbetet kring att utreda forutsättningarna för att etablera ens.å kallad trrhamn har frtsatt under året, bl.a. genm fördjupade utredningar när det gäller lkalisering i Bjuv/Åstrp. Härtill har styrelsen beslutat att genmföra en teknisk/infrastrukturell förutsättningsanalys för Östra Långeberga enligt samma mall sm tidigare gjrts för Ängelhlm ch Bjuv/Åstrp. Beslut m var en trrhamn kan etableras förväntas tas under våren Flyg Ängelhlm-Helsingbrg Airprt har haft ett bra verksamhetsår. Passagerarantalet uppgick till , vilket är det näst bästa året sedan Utrikestrafiken har ökat, bl.a. genm att Ryanair etablerade en linje till Alicante, vilken dck lagts ner igen inför nästa säsng. Flygplatsen håller på att byggas m utifrån frändrade internatinella krav vid incheckning samt för att öka kmfrt ch trivsel på flygplatsen. Kllektivtrafik Den plitiska styrgruppen för kllektivtrafik (k\lektivtrafikgrupp Skåne Nrdväst) har under året frtsatt arbetet med att ta fram en kllektivtrafikstrategi. En kmmungemensam övergripande syn på knventinell kllektivtrafik, tardtjänst ch sklresr är grunden för arbetet, sm ska resultera i mer nytta ch bättre kvalitet i trafiken utifrån de resurser sm finns tillgängliga. Avsikten är att strategin ska vara klar ch väl fårankrad i kmmunerna under Ökad användning av elbilar Under året har arbetet främst handlat m att arbeta för ökad elbilsanvändning genm bl.a. medverkan i rallyt Öresund runt samt planering av en elbilsknferens, i Helsingbrg, med fkus på regeringens aktuella utredning m fssilfri frdnsfltta En bidragsansökan angående en förstudie avseende ett så kallat Demnstratinsprjekt lämnades in till Energimyndigheten. Studien syftade 6 j

7 till att etablera eldrift inm ett antal lika tillämpningar med sinsemellan skilda användarmönster ch lika behv av laddinfrastruktur. Gemensam översiktlig planering Under 2013 genmfördes det sista ch avslutande rådslaget när det gäller strukturplanen. De slutgiltiga handlingama tgs fram ch skickades på remiss till kmmunerna i Skåne Nrdväst samt ett antal externa parter. I strt sett samtliga remissyttranden från de externa parterna var mycket psitiva till arbetet. Därefter har ett antal mindre justeringar gjrts. Styrelsen antg strukturplanen för Skåne Nrdväst den 29 nvember Därefter har planen skickats ut för den plitiska behandlingen i medlemskmmunema. R ä d d n ingstjä n st Räddningstjänstutredningen sm presenterades i december 2011 föreslg att kmmunerna brde bilda ett gemensamt kmmunalförbund för räddningstjänsten. Fem kmmuner beslutade 2012 att gå vidare till nästa fas i förbundsfrågan. När det var dags för slutligt ställningstagande under våren 2013 beslutade fullmäktige i Helsingbrg, Ängelhlm ch Örkelljunga att bilda ett gemensamt räddningsförbund benämnt Räddningstjänsten Skåne Nrdväst med ikraftträdande l januari Ny tillträdde den l nvember. Det nya räddningsförbundet mfattar 53 prcent av invånarna inm Skåne nrdväst. Upplägget är gjrt så att fler kmmuner kan ansluta sig till frbundet framöver. Utbildning, frskning ch innvatin Sm en uppföljning av tidigare överenskmmelser med Campus Helsingbrg genmfördes under slutet av 2013 de första seminarierna i en serie specialutfrmade seminarier med inriktning mt den kmmunala kämverksamheten. Samtliga institutiner vid Campus Helsingbrg kmmer under de kmmande åren att erbjuda denna typ av seminarier fdr att stärka såväl kpplingen mellan kmmunerna ch Campus sm frskningsanknytningen i den kmmunala verksamheten. Under 2013 har ett intensivt arbete genmfrts för att stärka ställningen fdr de anrdnare av Yrkeshögskleutbildningar sm finns i reginen. Detta för att mtverka den negativa trend sm uppstått rörande tilldelning av platserna får sådan utbildning. Arbetet har skett i frm av analysstöd, marknadsföringsstöd ch stöd i arbetet med att utfrma ansökningar. N ä r i ng si ivsutveck l i ng Verksamhetsplanen för familjen Helsingbrg 2013 beslutades av styrelsen för Skåne Nrdväst hösten Planen har åtta lika fkusmråde n: Sälj & etablering, Entreprenörskap, Lgistik, Landsbygdsutveckling, Destinatinsutveckling, Värdskap, Kmmunikatin & Marknadsföring ch Högre utbildning. 7

8 Ny näringslivsdirektör tillträdde i februari. En ny mdell fr reginal samverkan ch struktur fr verksamhetsplan 2014 har implementerats ch en gemensam näringslivsstrategi för det reginala samarbetet har tagits fram. Under året har även platsvarumärket Familjen Helsingbrg lanserats ch marknadsfrts genm lika kanaler. Näringslivsutveckling De utåtriktade aktiviteterna har frtsättningsvis pririterats, bland annat fastighetsmässan Business Arena i Stckhlm, Familjen Helsingbrgs Näringslivsdagar 2013 ch F öretagardagarna i Ängelhlm. Samtliga aktiviteter var välbesökta ch respnsen gd. Företagsinkubatrn Think har under 2013 bedrivit sitt andra verksamhetsår ch har aktiv verksamhet i Helsingbrg ch i Landskrna. En ny verksamhetschef ch en affårsutvecklare rekryterades ch antalet inkubatrföretag har ökar stadigt. Målet att genmfra 40 säljbesök utanfor reginen infriades. Nätverket Cnnect har under frtsatt att öka antalet kntakter avseende ptentiella prjekt jämfört med föregående år. Antalet Cnnect acceleratruppdrag för näringslivet har ckså ökat. Inm ungt entreprenörskap har företaget Frza utvecklats under året, bland annat slgs nytt rekrd avseende ungdmar anmälda till Smmarlvsentreprenörerna ch ett av fretagen har gått vidare till Think. Destinatinsutveckling Behvet att utveckla reginen mt exprtmgnad ch attrahera fler utländska besökare är angeläget. Under blev det klart med medfinansiering från Regin Skåne fr att intensifiera arbetet med prduktutveckling, kvalitetssäkring ch kmpetenshöjning av besöksnäringen under Ett flertal wrkshps kring ideutveckling har genmförts med ett 50-tal näringsidkare på Söderåsen, Kullaberg ch Brstahusen. Grupperna har arbetat med att ta fram nya prdukter ch ~änster inm temat "sft adventures" får en internatinell målgrupp. Under vintern 2013 har sju säljbara prdukter utvecklats med syfte att lanseras internatinellt under Ett 30-tal "testpilter" från Tyskland har besökt Familjen Helsingbrg fr att testa vårt utbud ch vår service. Näringslivsdagens turismeftermiddag hade "Framtidens utmhusupplevelser" sm tema ch lckade ca 300 besökare från reginen. Under 2013 inleddes jbbet med att skapa en marknadsfnd tillsammans med näringslivet fr att attrahera internatinella researrangörer till reginen. Det ledde till att lågprisflygblaget Ryanair etablerade en internatinelllinje på Ängelhlm/Helsingbrgs Airprt men ckså beslutat att lägga ner den t gen. 8 J

9 Destinatinen har marknadsförts på en rad event, bland annat på Tjejmilen i Stckhlm, Helsingbrg Open, tennisveckan i Båstad, filmvisningar under Stckhlm Filmfestival, Bkmässan i Götebrg, i Köpenhamn, bamsemester.se, Barn i stan, säljresr samt 65 säljbesök ch wrkshps i Sverige, Danmark, Tyskland ch Strbritannien. En tävling med priset en upplevelse i Familjen Helsingbrg, anrdnades via familjenhelsingbrg.se ch ca 3000 tävlingsbidrag km in. Fem nya researrangörer har förlagt resr till vår regin ch 19 pressresr har genmfarts. Turistbrschyr ch Smmartidning gavs ut. Under året har det även prducerats en inspiratinsbrschyr sm är översatt till engelska ch används i 828 sammanhang. Under hösten 2013 planerades att genmföra en sälj- ch värdskapsutbildning i januari 2014 får ca 180 persner från besöksnäringen. Familjenhelsingbrg.se/visit sidan för besökare lanserades under våren 2013 ch har hittills haft ca besökare. Infrmatins- ch bkningsplattfrmen sm tagits fram i samarbete med Turism in Skåne har haft 2900 bkningar under 2013, det en ökning med 200 prcent från Kmmunikatin ch marknad Utöver de aktiviteter sm har nämnts van har även följande genmförts under året: Nytt prfilmaterial har tagits fram ch Varumärkeshandbken kmpletterades under året med ett tillägg m prfilering ch tnalitet. Delar av varumärkeshandbken ligger ckså tillgängligt på webben: /grafi s km an u al. f am i l j enhbg.sites. pyramid. se/identitet/familjen Familjen Helsingbrg har samarbetat med Marknadsfåreningen i Helsingbrg, "Marknadsföreningen On The Rad", där Frukstklubben arrangerats på fyra lika platser i reginen. Under året sm gått har även fyra nyhetsbrev från Familjen Helsingbrg - Business skickats ut. Tidningen Business utkm med fyra nummer ch under smmaren hade Familjen Helsingbrg en bi laga i Dagens Industri. Attraktiva arbetsgivare/h R-frågr (Human Resurce) Under 2013 har flertalet av delprjekten inm ramen för samarbetet "Gränslöst attraktiv arbetsgivare" övergått från utredning till genmförande. Under fårsta halvåret fårdjupades utredningen av gemensamt HRservicecenter för lön- ch pensinshantering ch i juni fattades beslut i de lika SKNV-kmmunerna. Utfallet av detta blev att de sex kmmunerna 8åstad, Helsingbrg, Höganäs, Svalöv, Åstrp ch Ängelhlm beslutade att etablera ett samarbete med lkalisering i Helsingbrg. Under andra halvåret har ett genmförandeprjekt bedrivits ch enligt plan ska verksamheten gå igång den l mars

10 Beslut fattades ckså under året att starta ett piltprjekt av prgrammet Framtidens chefer. En upphandling genmfårdes av ledarskapsmmenten ch prgrammet påbörjades under hösten 2013 får att löpa under en tid av ca 12 månader. En grupp m 12 ptentiella chefer kmmer att genmgå prgrammet ch utvärdering av piltprjektet kmmer att genmfåras löpande under Gemensam upphandling av medarbetarundersökning har genmfrts under året ch de fårsta undersökningarna inm ramen får samarbetet har effektuerats. Övriga kmmuner kmmer succesivt att ansluta sig till samarbetet allteftersm deras befintliga leverantörsavtal löper ut. Digitalt utvecklingscenter har ckså etablerats i frm av en flik på webbplatsen För att skapa en större tydlighet m sidans innehåll ch tänkta funktin har en namnändring beslutats ch sidan kallas numera HR-frum. Det delprjekt sm drivits sm utredning under året är inm mrådet arbetsgivarvarumärke. Prjektrapprten levererade rekmmendatiner när det gäller tillämpningen av varumärket "Familjen Helsingbrg" under senhösten 2013 ch beslut m den tänkta frtsättningen kmmer att fattas i början av U n der 2013 identifierades ckså ett behv av att se över Mentrsbanken, både vad gäller rekryteringen av mentrer samt matchningen mentr/adept. Ett utvecklat kncept har tagits fram under året ch kmmer att lanseras i början av Traineeprgrammet Kmmunerna driver sedan hösten 2006 ett gemensamt traineeprgram. Prgrammet vänder sig till nyutexaminerade akademiker med krt arbetslivserfarenhet. Traineeprgrammet är en del av kmmunernas arbete med rekrytering ch återväxt på ledar- ch specialistbefattningar. Det gemensamma prjektet får Traineegrupp 7 var att ta fram en plattfrm får att skapa en brygga mellan studenter ch kmmunerna inm Familjen Helsingbrg. Uppdraget mynnade ut i en hemsida, uppdragsbanken.nu, sm fårmedlar fårslag till uppsatsämnen ch examensarbeten mellan kmmunerna i samarbetet ch studenter på universitet ch högsklr i Skåne. W ebbplatsen är således en fårmedlingstjänst mellan studenter ch kmmunanställda inm någn av de elva kmmunerna i Familjen Helsingbrg. W ebbplatsen har tagits emt mycket psitivt av både studenter ch kmmunanställda ch har redan uppmärksammats av andra kmmuner i Skåne samt kmmunfårbundet Skåne. Våren 2013 påbörjades rekryteringen av Traineegrupp 8. Trettn traineer valdes ut bland över 800 sökande. Traineegruppen fick under hösten i uppdrag av kmmunchefsgruppen att kartlägga ch utvärdera implementeringen av varumärket Familjen Helsingbrg i Skåne Nrdvästs kmmuner samt ge fårslag på hur implementeringen kan stärkas. Prjektet ska redvisas under hösten

11 Under hösten gjrdes en inventering över vad sm händer med traineerna efter avslutat prgram. 84 prcent fick arbete inm Skåne Nrdväst efter avslutat prgram. Det har även gjrts en inventering kring vilka kmpetenser sm kmmunerna kmmer att behöva i framtiden. I samband med rekryteringen till nästa traineegrupp ska det ske en tydligare matchning mellan framtida behv ch rekrytering. Kultur Kulturchefsgruppen har tidigare tagit fram en kulturplan. I planen får Skåne Nrdvästsamarbetet finns en punkt sm rör stimulans av de kreativa ch kulturella näringarna, där målet är att anta ch verkställa en gemensam KKN-strategi. Kulturfårvaltningama kmmer gemensamt att ansöka m samverkansbidrag från Kultur Skåne för att kunna realisera framtagen handlingsplan. Verkställandesansvaret ligger på kulturchefskllegiet Olikhet ch mångfald Under året har en prjektplan upprättats fr hur arbetet med likhet ch mångfald ska bedrivas inm ramen för kmmunerna sm arbetsgivare. Ett långsiktigt mål med prjektet är att skapa fårutsättningar fr en ökad mångfald ch därigenm ökad verksamhetsnytta ch ökad kvalitet. Utgångspunkten är att persner med lika ålder, kön ch etnicitet skapar mer dynamiska arbetsgrupper, kreativiteten ökar, utveckling främjas ch därigenm skapas nytänkande ch nya verksamhetsmöjligheter. Samtliga kmmuner har ckså beslutat att köpa statistik från SCB sm kartlägger hur strukturen bland medarbetarna i kmmunerna speglar beflkningsstrukturen. Detta får att kunna följa upp arbetets resultat framöver. Kmmunikatin ch föranknng av samarbetet Styrelsen beslutade under 2012 att all extern kmmunikatin skall ske med varumärket Familjen Helsingbrg sm avsändare. Ansvaret lades på den gemensamma näringslivs- ch destinatinsrganisatinen Familjen Helsingbrg att arbeta in ch marknadsfåra varumärket under Ny grafisk prfil med varumärkeshandbk, tillämpningsanvisningar (guidelines) ch kmmunikatinsplan har tagits fram. Likaså har det skapats en ny webbplats ( med ingångar får Visit ch Business. Det har även påbörjats ett arbete med att kmplettera webbplatsen med en ingång för Living. Utöver tidigare nämnda marknadsföringsinsatser (se sida 9) för att lansera varumärket har man bl.a. i samband med tjejmilen i Stckhlm lanserat en ny kampanj benämnd "Mitt stra feta resmål". Den specifika insatsen i Stckhlm har kmpletterats med en digital kampanj ch ökat fkus på familjenhelsingbrg.se/visit. Det har även under året tagits fram ett tnalitetsdkument med fkus på Aktiv- Persn- Passin. 11

12 Framtiden Den abslut viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen ch tillväxten i nrdvästra Skåne ch för samarbetskmmitten är frtfarande att få till stånd den fasta RH-förbindelsen i nrra Öresund. Det har under året gjrts utspel m andra förbindelser, men det råder str enighet ch förståelse för att en fast förbindelse måste till för att lösa kapacitetsbristen på Öresundsbrn den dag Hallandsåstunneln står klar ch att den ska gå mellan Helsingbrg ch Helsingör. Det kmmer att krävas mycket arbete för att öka förståelsen centralt för Skånes ch nrdvästra Skånes betydelse för Sveriges utveckling. Denna betydelse måste resultera i kraftfulla infrastruktursatsningar. Ambitinen att växa hållbart eknmiskt, eklgiskt ch scialt ch att utveckla rllen sm strategisk infrastrukturknutpunkt kmmer att kräva mycket i frm av gemensamt arbete. Vi måste bli bättre på att attrahera unga människr, öka känslan av trygghet ch minska utanförskapet, vilket bidrar till ökad tlerans ch mångfald. Samarbetet bör, sm det står i samarbetsavtalet, breddas ch fördjupas. Det måste förankras bredare bland förtrendevalda ch anställda så att medvetenheten m det nödvändiga i att gå ihp i kmmunsamarbete på fler mråden ökar. 12 l

13 Samarbetskmmittens sammansättning Bjuvs kmmun Stefan Svalö Jnny Wedin, tf. kmmunchef, t m februari Ninnie Lindell Christer Pålssn, kmmunchef, fr. m mars Båstads kmmun Kerstin Gustafssn Anne Kjellberg Thmas Rikse kmmunchef t m april Henrik Anderssn, t f kmmunchef fr. m maj Helsingbrgs stad Peter Danielssn Mikael Skg Palle Lundberg, stadsdirektör Höganäs Kmmun Peter K6vacs Lennart Nilssn Herman Crespin, kmmunchef Klippans kmmun Bengt Svenssn Rune Perssn Hans-Åke Lindvall, kmmundirektör Landskrna kmmun Trkild Strandberg Stefan Jhanssn, t f stadsdirektör jan-april Niklas Karlssn Susanne Öström, stadsdirektör fr. m maj 13

14 Perstrps kmmun Arnld Andreassn Lars Svenssn Per Almström, kmmundirektör Svalövs kmmun Birgitta Jönssn Christer Laurell Fredrik Löfqvist, kmmunchef Åstrps kmmun Rnny Sandberg Ulf G. Perssn Claes Jarlvi, kmmunchef Ängelhlms kmmun Asa Herbst Jan-Inge Hanssn, kmmundirektör t m Britt-Marie Hanssn februari, Lilian Erikssn fr. m mars Örkelljunga kmmun Carina Zachau Peter Andreassn, kmmunchef Christer Olssn Presidiet har utgjrts av rdfåranden Peter Danielssn, Helsingbrg, ch vice rdföranden Stefan Svalö, Bjuv. sekretariatet för Skåne Nrdväst finns på Drttninggatan 7a i He1singbrg. Jan-Inge Hanssn har sedan varit ansvarig tjänsteman ch tillika sekretariatschef Föregående krdinatrthrd Perssn slutade sin tjänstgöring l

15 RESULTATRAPPORT Verksamhetens intäkter Ersättning från medlemskmmuner Resultatöverföring från tidigare år Övriga intäkter - Räddningstjänstförbund (2013 & 2012) Övriga intäkter- Traineeverksamheten övriga intäkter- HR-prjekt Summa intäkter Verksamhetens kstnader övriga externa kstnader övriga externa kstnader - Räddningstjänstförbund övriga externa kstnader - Traineeverksamheten övriga externa kstnader - HR-prjekt Summa kstnader Verksamhetens resultat Finansiella pster Ränteintäkter Räntekstnader 230 Summa finansiella pster -230 Resultat efter finansiella pster Arets resultat Arets resultat kr överföres till2014 års verksamhet. 16 J

16 Underskrifter verksamhetsberättelse 2013 Peter Danielssn Ordförande 'rande 'l~~~ fan-inge Hanssn sekretariatschef 15

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

ARSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FOR

ARSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FOR ARSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FOR 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetet inom Skåne Nordväst 2012 Syftet med samarbetskommitten Verksamhetsplan 2012-2014 Sju

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AVSEENDE YTTERLIGARE ALTERNATIV INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN STOCKHOLMS HAMN AB FÖRSLAGSHANDLING HUVUDRAPPORT 2007-10-16 ATKINS SVERIGE AB 1 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US

KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, ann@ampublic.se Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 1/14 KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US Landstinget i Östergötland Övergripande tema: Kntraster tillgänglighet

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer