Nordiskt Forum Malmö 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiskt Forum Malmö 2014"
  • Alf Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Nrdiskt Frum Malmö New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm hölls i Osl 1988 ch i Turku (Åb) De samlade tusentals aktivister, rganisatiner, plitiker ch andra aktörer sm diskuterade både natinella ch internatinella kvinnplitiska frågr ch strategier. De resulterade i knkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnr ch män. Nrdiskt Frum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnr har fulla mänskliga rättigheter, i Nrden, i Eurpa ch internatinellt. Bakgrund FN genmförde den fjärde kvinnknferensen i Beijing Då antgs Platfrm fr Actin av världens regeringar. Antagandet var en seger för ch byggde på kvinnrörelsens världsmspännande reginala arbete, exempelvis i Nrden, ch dess starka vilja till att nå överenskmmelser. De regeringar sm undertecknade handlingsplanens tlv artiklar gjrde ett åtagande att förverkliga CEDAW Kvinnknventinen genm att bedriva ett aktivt ch synligt arbete. Sedan 1995 har ingen världsknferens m kvinnrs rättigheter genmförts. Under senare år har röster höjts för behvet av en sådan knferens, men det har ckså varnats för faran med en knferens sm skulle öppna handlingsplanen för mförhandlingar. Det saknas tilltr till att världens regeringar skulle hålla fast vid sina tidigare åtaganden utan att istället kvinnrs rättigheter ch livsvillkr skulle skruvas tillbaka. Kvinnrs rätt till en gd utveckling ch att bestämma över sina egna krppar ch sexualitet är frtfarande kntrversiella frågr sm utlöser ändlösa förhandlingar ch brist på resultat. Den glbala utvecklingen mt jämställdhet är ifrågasatt liksm även principer m universella rättigheter ch demkrati. Att vi idag befinner ss i en situatin där vi vid stra FNknferenser ch tppmöten arbetar för att språk ch text man enades m för 20 år sedan inte ska urvattnas eller försvinna är ett tecken på att den internatinella utvecklingen inte går framåt. Det senaste beviset på detta är att FN:s medlemsländer inte kunde enas m gemensamma slutsatser under CSW år2012. Ett annat exempel är den svaga texten m kvinnr ch jämställdhet i slutdkumentet från Ri+20. Kvinnrs rättigheter ch lika möjligheter möter aktivt mtstånd med hänvisning till traditiner, religiner ch kulturer. Rättigheter relativiseras ch kringgärdas av inskränkningar. Men kvinnrs livsvillkr sätts ckså under press av eknmiska, miljömässiga ch plitiska kriser. Kriser av lika slag har upprepade gånger visat sig ha mest negativ effekt på kvinnr, särskilt fattiga kvinnr. Världen genmgår stra förändringar sm exempelvis glbalisering ch ny teknikutveckling vilket i sig innehåller stra psitiva möjligheter, men de mdeller ch lösningar sm diskuteras för att lösa prblemen i världen ch ta hand m de psitiva möjligheterna saknar fta ett uttalat jämställdhetsperspektiv. Detta behöver utvecklas. 1

2 Av str betydelse under de närmaste åren är prcessen med Millenniemålen fram till 2015 ch det sm ska kmma därefter. På FN-knferensen i Ri 2012 lanserades arbetet med glbala mål för hållbarhet, så kallade Sustainable Develpment Gals (SDG). De Millenniemål sm världen är längst ifrån att uppfylla är mråden sm handlar m kvinnr ch jämställdhet. För att uppnå hållbar utveckling är kvinnrs rättigheter ch jämställdhet nyckeln. Nrdiskt Frum Malmö 2014 kmmer att vara av str betydelse för de nrdiska kvinnrna ch kvinnrörelsen. Oavsett hur FN beslutar i diskussinen m en femte världsknferens är Nrdiskt Frum Malmö 2014 relevant för att identifiera utmaningar ch möjligheter för att genmföra Platfrm fr Actin ch nå målen m jämställdhet, utveckling ch fred. Nrden möter stra jämställdhetsplitiska utmaningar. Beijing Platfrm fr Actin ställer tydliga krav, sm de nrdiska länderna inte klarat av att leva upp till. Stra brister finns inm avgörande mråden sm mäns våld mt kvinnr, arbetsmarknad ch lika lön för lika arbete, kvinnrs eknmiska självständighet, kvinnrs inflytande ch makt samt situatinen för flickr ch äldre kvinnr. Nuvarande eknmiska, sciala ch eklgiska kriser påverkar kvinnrs livsvillkr ch möjligheterna till att leva i ett jämställt Nrden. Nrdiskt Frum Malmö 2014 kmmer att ge de nrdiska kvinnrna ch kvinnrörelsen i Nrden möjlighet ch utrymme att frmulera tydliga uppmaningar ch krav till de nrdiska regeringarna ch andra plitiker. Föreställningen m jämställdhet sm en gemensam ambitin i en ständigt pågående prcess mt nya mål är inte en självklarhet. Det är viktigt att de nrdiska länderna tillsammans analyserar nuläget, sätter agendan ch tar pulsen på de jämställdhetsplitiska utmaningarna. Organisatin Sveriges Kvinnlbby tg initiativ till en gemensam nrdisk förberedande knferens i nvember 2011 där ett femtital representanter från kvinn- ch jämställdhetsrganisatiner samlades. Knferensen resulterade i en nrdisk styrgrupp med ett initiativ- ch planeringsansvar för Nrdisk Frum Malmö Följande rganisatiner ingår i styrgruppen: Sveriges Kvinnlbby Kvinderådet, Danmark FOKUS Frum fr Kvinner g Utviklingsspørgsmål, Nrge Krisesentersekretariatet, Nrge Nytkis Kvinnrganisatiner, Finland Kvenfélagasamband Islands Kvenréttindafélag Islands Utöver det gemensamma nrdiska planerings- ch samrdningsansvaret har rganisatinerna antagit rllen sm natinella samrdnare ch initiativtagare till medverkan av ch engagemang hs natinella deltagare ch prgrampunktsarrangörer. Knferensen ska genmföras i samarbete med de nrdiska regeringarna, Nrdiska Ministerrådet, Öresundsreginen, Regin Skåne ch Malmö Stad. MCI är anlitad sm PCO (Prfessinell Cnference Organiser) ch kmmer ansvara för det praktiska, lgistiska ch administrativa kring arrangemanget. Även Malmö Cnventin Bureau är behjälpliga i arrangerandet av knferensen. Knferensen centrum är Hyllie ch kncentreras till Malmö Arena ch Malmömässan. Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till knferensen sm förväntas samla deltagare. 2

3 Mål med knferensen: Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights vill: Bygga engagemang ch förståelse för de jämställdhetsplitiska utmaningarna ch möjligheterna inm reginen. Främja ch utveckla den nrdiska debatten m kvinnrs rättigheter, lkalt, reginalt ch glbalt. Frmulera krav ch knkreta förslag till de nrdiska regeringarna ch plitiker kpplade till framtidens jämställdhetsplitik. Bygga nätverk för erfarenhetsutbyte mellan aktivister, frskare, rganisatiner, myndigheter, näringsliv ch allmänhet. Infrmatin m Kvinnknventinen ch Beijing Platfrm fr Actin. Frmulera rekmmendatiner för framtida strategier för en jämställd hållbar utveckling ch det sm ska följa FN:s Millennium Develpment Gals Bryta ny mark genm att engagera, invlvera ch använda den kmpetens ch nytänkande sm den nya generatin sm tillkmmit sedan Världsknferensen i Beijing 1995 besitter. Stärka den nrdiska kvinnrörelsens rganisering ch verkningsgrad samt vidareutveckla internatinella perspektiv ch engagemang. Frm Knferensen riktar sig till aktivister, rganisatiner, grupper, plitiska partier, näringsliv, myndigheter, allmänhet ch andra aktörer i Sverige, Nrge, Danmark, Finland, Island, Grönland ch Färöarna, Åland ch resten av världen. Nrdiskt Frum Malmö 2014 kmmer att genmföras i lika typer av prgrampunkter: A. Ett fficiellt prgram sm planeras ch genmförs av knferensens initiativtagare ch arrangörer kmmer att rama in knferensen. Det fficiella prgrammet syftar till en tre dagar lång diskussin m de glbala utmaningarna i allmänhet ch Kvinnknventinen ch Beijing Platfrm fr Actin i synnerhet. Målet är även att skapa tydliga krav ch uppmaningar för Nrdens regeringar ch plitiker för framtidens natinella, reginala ch glbala engagemang för kvinnr ch jämställdhet sm en integrerad del av arbetet för hållbarhet, demkratiutvecklingen ch det plitiska arbetet. B. Aktivister, rganisatiner, grupper, plitiska partier, näringsliv, myndigheter ch andra aktörer bjuds in att arrangera seminarier, wrkshps, föreläsningar, presentatiner, happenings, kulturella aktiviteter, utställningar ch andra evenemang. De rganisatiner sm är arrangörer äger sina egna prgrampunkter ch bestämmer över inriktning ch prgraminnehåll. Tillsammans utgör de ett mångfacetterat uttryck för ett jämställdhets- ch genusplitiskt engagemang sm knferensen skapar utrymme för. 3

4 C. Knferensen ska ha ett pen-space där enskilda persner eller grupper kan ta initiativ till diskussin kring frågr sm väcks under knferensens gång. De lika prgrampunkterna samlar allt från fem till deltagare. Nrdiskt Frum Malmö 2014 innehåller såväl slutna sammanträden, öppna mötesplatser ch aktiviteter för allmänheten. Knferensen ska kännetecknas av varje deltagares engagemang ch aktiva deltagande. Teman för knferensen (kmmer att utvecklas): Feministisk eknmi eknmisk ch scial utveckling Kvinnrs ch flickrs krppar - sexualitet, hälsa ch reprduktiva rättigheter Kvinnr i arbete, lika lön, utbildning ch karriär Våld mt kvinnr ch flickr Miljö, klimat ch hållbar utveckling Omsrgsarbete ch välfärdssamhälle Fred ch säkerhet Plitiskt deltagande ch utveckling Jämställdhetsintegrering ch jämställda verksamheter Feminismens framtid i Nrden ch kvinnrörelsens rganisering Utsatta kvinnr ch kvinnr ut minritetsgrupper. Ny teknlgi ch media Dessa samlade diskussiner kmmer att resultera i en rad rekmmendatiner med knkreta förslag ch krav sm förs till regeringsnivå. Vår ambitin är att öka medvetenheten m lkala, nrdiska ch internatinella jämställdhets- ch genusfrågr hs en bredare krets än knferensdeltagarna ch skapa ett tydligt engagemang för framtidens jämställdhetsplitik ch utmaningar. Därutöver kmmer ett strt kulturellt prgram att erbjudas med utställningar, musik, perfrmance, dans ch teater för både knferensdeltagare ch bende ch besökare i Malmö ch Öresundsreginen. Evenemanget ska få strt genmslag ch kmma reginen, staden ch dess beflkning till gagn. Knferensens stra fest kmmer att äga rum i centrala Malmö ch vara öppen för alla. Tid ch plats Knferensen är planerad att äga rum trsdagen den 12 juni till söndagen den 15 juni Knferensen hålls i Malmö, sm har erbjudit ett nära samarbete för knferensens genmförande. Malmös gegrafiska placering ch gda kmmunikatiner ses sm en fördel ch förutsättning för genmförandet. Eknmi I samarbete med MCI, sm anlitats sm knferensens PCO, utarbetas en detaljerad budget för knferensen. Uppskattningar tyder på kstnader m cirka SEK Arrangemanget kräver en mellanstatlig samfinansiering, stöd från de nrdiska regeringarna, stöd från Malmö Stad ch Köpenhamns kmmun, Regin Skåne, Öresundsreginen, Nrdiska Ministerrådet, myndigheter, 4

5 stiftelser ch fnder. Spnsrer förväntas bidra till knferensens genmförande. En viktig intäkt är arrangörs- ch deltagaravgifter. Egenfinansiering av resa ch lgi förutsätts. Till den samlade budgeten ska läggas det mfattande betalda arbete sm de nrdiska kvinnrganisatinerna ch andra utför. Sekretariat Knferensen har etablerat ett sekretariat hs Sveriges Kvinnlbby: Sveriges Kvinnlbby Nrrtullsgatan 45, 1tr Stckhlm Sverige Organisatinsnummer Plusknt: Detta kmmer att kmpletteras med natinella sekretariat i varje Nrdiskt land för att säkerställa den natinella förankringen ch delaktigheten

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof.

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof. En presentatin av Ett lyckat arrangemang har mätbart stra värden medan ett halvdant genmfört kan vara en katastrf. Vill Ni ha hjälp att minimera riskerna för ett misslyckat arrangemang ch vill Ni veta

Läs mer

Design för tillväxt och välstånd

Design för tillväxt och välstånd Design för tillväxt ch välstånd Rapprt ch et recmmandatins rekmmendatiner du från Cmité branschpanelen directeur för Bericht eurpéen eurpeisk und du frmgivning design Empfehlungen des Förrd ch sammanfattning

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer