Seminarium den 2 mars Inför 2014: Vad har kvinnorna för relation till EU? Kvinnorna och EU Presentation av TNS opinion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarium den 2 mars Inför 2014: Vad har kvinnorna för relation till EU? Kvinnorna och EU Presentation av TNS opinion"

Transkript

1 Generaldirektratet för kmmunikatin Direktrat C Kntakter med allmänheten Enheten för övervakning ch uppföljning av den allmänna pininen Bryssel den 5 mars 2010 Seminarium den 2 mars 2010 Inför 2014: Vad har kvinnrna för relatin till EU? Kvinnrna ch EU Presentatin av TNS pinin Ett seminarium m denna frågeställning utgjrde det första av Eurpaparlamentets evenemang i anslutning till Internatinella kvinndagen Rdi Kratsa- Tsagarpulu, vice talman i Eurpaparlamentet, var rdförande för seminariet, sm hölls den 2 mars Vid summeringen av valet till Eurpaparlamentet i juni 2009 var det viktigt att ställa ett antal grundläggande frågr: Vad har kvinnr för relatin till EU ch vilka förväntningar har de på EU? Vilken rll anser de att Eurpaparlamentet har ch vilken funktin skulle de vilja att parlamentet hade? Hur förhåller de sig till plitiken? Hur såg deras röstningsbeteende ut i samband med valet till Eurpaparlamentet? Svaren på dessa frågr ges av en analys av samtliga kvantitativa Eurbarmetrar sm gjrts före ch efter valet (Eurpaparlamentet ch kmmissinen) ch av kvalitativa studier sm parlamentet utfört efter valet. Detta dkument grundas på en sammanställning sm gjrts i samarbete mellan TNS pinin ch Eurpaparlamentets generaldirektrat för kmmunikatin. Detta dkument innehåller en sammanfattning av den bifgade pwerpintpresentatinen. En avgörande faktr för Eurpaparlamentsvalet 2014 är att kvinnrnas anknytning till EU är svagare än männens. Vetenskapliga analyser har visat på en nd cirkel sm vi måste bryta före nästa val till Eurpaparlamentet. Kvinnr i dag inser inte EU:s rll eller betydelse för knkreta frågr sm rör dem. Därför intresserar de sig inte heller särskilt mycket för EU ch har sämre kunskaper m EU än männen. Detta kan förklara varför kvinnr känner en sådan distans till EU. DV\808627SV.dc

2 Om vi lyckas bryta denna nda cirkel fram till 2014 skulle kvinnrna lättare inse EU:s betydelse, intressera sig mer för uninen, få bättre kunskaper m EU ch känna en närmare kppling till EU. Utmaningen är enrm men inte möjlig. För det första måste vi visa kvinnrna att EU på ett effektivt sätt bidrar till att bekämpa krisen. Statistiska uppgifter, sm presenteras längre fram i dkumentet, visar hur sårbara kvinnr är i krisen. Detta berr framför allt på att de eknmiska skillnaderna kvarstår, i synnerhet när det gäller löner, anställningsförhållanden samt prblemen med att kmbinera arbete ch familjeliv. Men vi måste även lyssna på kvinnrna när de kräver ett mer slidariskt EU, både innanför ch utanför uninsgränserna. Alla enkätundersökningar visar att majriteten av de kvinnliga uninsmedbrgarna vill ha ett mer scialplitiskt inriktat EU. Om EU är avlägset i deras ögn berr det på att EU inte i tillräcklig utsträckning tar upp de plitiska frågr sm kvinnliga EU-medbrgare känner sig berörda av, nämligen: knsumentskydd flkhälsa kampen mt arbetslösheten pensinernas framtid utbildningsfrågr skydd av de mänskliga rättigheterna i världen Därför måste vi kmma ifrån den förutfattade mening sm alltför fta förs fram: kvinnr är mindre EU-vänliga än män. Detta stämmer inte; de har helt enkelt en annan bild av vad EU bör vara än männen. Faktum är att kvinnr vill ha ett annrlunda EU. Därför kmmer de med tiden att närma sig EU ch intressera sig mer för frågr på EU-nivå. För närvarande är det dck allra främst på den lkala ch natinella nivån sm de känner sig mest engagerade. DV\808627SV.dc 2/11

3 I. FRÅN EN OND CIRKEL TILL EN GOD CIRKEL Av dessa analyser kan man dra slutsatsen att relatinen mellan kvinnrna ch EU grundar sig på en nd cirkel: Kvinnr känner inte att EU:s verksamhet är relevant för dem Kvinnr intresserar sig lite för EU Kvinnr uppfattar EU sm någt avlägset Kvinnr vet inte mycket m EU Denna mdell är ett resultat av följande mständigheter: 1. Kvinnr har i genmsnitt sämre eknmisk trygghet än män. 2. Kvinnr intresserar sig mer för plitik på lkal ch natinell nivå än på EU-nivå. 3. Trts att kvinnrna upplever EU sm avlägset är de medvetna m EU:s betydelse ch röstade i nästan lika str utsträckning sm männen i valet till Eurpaparlamentet De har en annan bild av EU. Även m de till största delen stöder gemenskapsplitiken är deras stöd svagare än männens. Däremt stöder de ett EU med en tydlig scial inriktning. Den rådande situatinen har inte enbart beskrivits i lika pininsundersökningar, utan även bekräftats genm statistik från Eurstat. II. DEN RÅDANDE SITUATIONEN A. Kvinnr har i genmsnitt sämre eknmisk trygghet än män 1) Kvinnr har lägre löner. Löneskillnader mellan könen (%) Ttalt 2007 Estland - 30,3 Österrike - 25,5 EU 27-17,6 Italien - 5,1 Malta - 2,4 Eurstat DV\808627SV.dc 3/11

4 2) Även m situatinen håller på att förbättras (Lissabnstrategins mål 200/2010) är sysselsättningsnivån bland kvinnr frtfarande lägre ch deras ställning på arbetsmarknaden frtfarande mer instabil jämfört med männen Sysselsättningsnivå (%) per kön Ttalt 2008 Ttalt Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Finland 71,1 69,0 73,1-4,1 Sverige 74,3 71,8 76,7-4,9 EU 27 65,9 59,1 72,8-13,7 Grekland 61,9 48,7 75,0-26,3 Malta 55,3 37,4 72,5-35,1 Eurstat Andel tillfälliga anställningar av det ttala antalet anställda (%) 2008 Ttalt Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Cypern 13,9 19,9 8,2 + 11,7 Finland 15,0 18,7 11,2 + 7,5 EU27 14,0 14,9 13,3 + 1,6 Ungern 7,9 7,0 8,7-1,7 Lettland 3,3 2,0 4,7-2,7 Eurstat 3) Fler kvinnr lever i arbetslösa hushåll, dvs. där ingen av familjemedlemmarna arbetar. Arbetslösa hushåll per kön (%) Ttalt 2008 Ttalt Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Grekland 7,5 9,3 5,7 + 3,6 Förenade kungariket 10,7 12,5 8,9 + 3,6 EU 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9 Finland 8,1 7,8 8,3-0,5 Estland 6,2 5,8 6,6-0,8 Eurstat Den bristande jämställdheten i EU är ett faktum: En tredjedel av kvinnrna i EU har någn gång känt sig rättvist behandlade på grund av att sitt kön. Har du någn gång känt dig rättvist behandlad på grund av att du är kvinna? DV\808627SV.dc 4/11 Ja Nej Vet ej Sverige 43 % 55 % 2 % Grekland 40 % 59 % 1 % EU27 32 % 67 % 1 % Prtugal 22 % 78 % 0 % Malta 22 % 76 % 2 % Flash Eurbarmeter 266, februari 2009 Frågr ställda enbart till kvinnr.

5 B. Kvinnr intresserar sig mer för plitik på lkal ch natinell nivå än på EU-nivå. 1) Kvinnrna är mer delaktiga i att sköta vardagslivet. När det gäller plitik anser fler kvinnr än män att ju lägre förvaltningsnivå (i första hand natinell, sedan reginal eller lkal nivå), dest större inverkan har plitiken på vardagslivet. Enligt Eurbarmeter 72 (hösten 2009): Vilken av följande nivåer har störst inverkan på dina levnadsförhållanden? Kvinnr Män Natinell nivå 44 % 48 % Reginal eller lkal nivå 37 % 31 % EU-nivå 11 % 15 % Vet ej 8 % 6 % 2) Kvinnr bekymrar sig mer för frågr sm direkt påverkar dem själva eller deras familj. Sm påpekats i punkt 4 van (EU:s sciala dagrdning) känner de sig mer berörda av scialplitiska frågr, medan männen är mer intresserade av makrplitik (eknmi, säkerhet ch försvar, energi sv.). Vilka anser du är de två viktigaste prblemen för egen del just nu? (Max 2 alternativ) Ttalt Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Höjda priser/inflatin 38 % 39 % 36 % +3 Den eknmiska situatinen 26 % 24 % 29 % -5 Arbetslösheten 20 % 20 % 20 % = Häls- ch sjukvårdssystemet 18 % 21 % 16 % +5 Pensinerna 15 % 17 % 14 % +3 EB72 (hösten 2009) 3) Kvinnr säger sig känna ett större engagemang för lkalplitiken eftersm deras familjeliv påverkas direkt av den ch eftersm de har en känsla av att deras röst räknas på denna nivå. Citat från den kvalitativa Eurbarmetern bland kvinnr från 2009: Jag föredrar att engagera mig på lkal nivå. Min kreativitet stimuleras mer av det. Jag känner de persner sm jag engagerar mig för. (Nederländerna) Jag är en passiv åskådare. När en artikel fångar min uppmärksamhet läser jag den. Jag kncentrerar mig på sådant sm berör mig eller min familj. (Slvakien) Allt det där känns verkligen avlägset, ch jag engagerar mig inte för det. Jag föredrar att kncentrera mig på frågr sm ligger närmare mitt vardagsliv, där jag känner att min röst räknas ch att jag har möjlighet att påverka. (Danmark) Visst, Eurpaparlamentet existerar, man hör talas m det ibland. Men jag uppfattar det inte sm någt verkligt styresrgan. (Italien) DV\808627SV.dc 5/11

6 C. Trts att kvinnrna upplever EU sm avlägset är de medvetna m EU:s betydelse ch röstade i nästan lika str utsträckning sm männen i det senaste valet till Eurpaparlamentet. 1) Kvinnr upplever EU sm avlägset. a) Kvinnr har en mindre psitiv uppfattning m EU än män, både när det gäller deras bild av EU, deras stöd för medlemskapet ch deras förtrende för EU. b) Nästan hälften av alla kvinnr i EU känner att de inte förstår hur EU fungerar. Från Standard Eurbarmeter 72: Ange för vart ch ett av följande påståenden m det stämmer in på dig eller inte. Jag förstår hur EU fungerar Ttalt Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Stämmer 44 % 38 % 51 % +13 Stämmer inte 48 % 54 % 42 % -12 Vet ej 8 % 8 % 7 % -1 c) Fler än 3 av 4 kvinnr känner sig dåligt insatta i Eurpaparlamentets verksamhet. Från de samlade resultaten från Eurbarmeter 68, 69 ch 70: Hur insatt är du i Eurpaparlamentets verksamhet? Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Väl insatt 19 % 28 % -9 Dåligt insatt 77 % 69 % +8 Vet ej 4 % 3 % +1 Detta leder till att EU betraktas sm avlägset ch alltför kmplicerat. Utdrag ur den kvalitativa enkätundersökningen bland kvinnr 2009: Många vet inte hur [EU] fungerar. EU styrs av för många persner ch man vet inte vem sm gör vad. (Frankrike) Jag känner ingen anknytning till EU. (Förenade kungariket) EU fungerar på högre nivå. Vanliga människr känner sig inte så berörda av uninen. (Slvenien) EU fattar beslut under brdet. De brde besöka medlemsstaterna ch grunda sina beslut på vad de ser där. (Slvakien) DV\808627SV.dc 6/11

7 2) Kvinnrna i EU vet trts allt att EU fyller en funktin, även m de inte vet hur de ska definiera denna funktin. Den kvalitativa Eurbarmetern bland kvinnr 2009 visar att kvinnr är intresserade av det eurpeiska prjektet (fred ch slidaritet). De vet att EU spelar en avgörande rll för harmnisering ch reglering, majriteten av de natinella lagarna på ett eller annat har sitt ursprung på EU-nivå, EU ger eknmisk stabilitet. Men de är ckså medvetna m att de inte kan ge några mer exakta uppgifter m EU:s rll. Kvinnr har sämre faktakunskaper m EU. Enligt Eurbarmeter 72, där de tillfrågade fick svara på fem frågr m EU, kunde endast 38 prcent av kvinnrna ge svar sm visar på medelmåttiga EU-kunskaper (jämfört med 17 prcent av männen). 3) Kvinnrna röstade i nästan lika str utsträckning sm männen i valet till Eurpaparlamentet 2009 (i vissa länder till ch med i större utsträckning än männen). Valet till Eurpaparlamentet: deltagande DV\808627SV.dc 7/11 Ttalt Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Lettland 54 % 58 % 49 % +9 Litauen 21 % 25 % 16 % +9 EU % 42 % 44 % -2 Cypern 59 % 55 % 64 % -9 Grekland 52 % 48 % 58 % -10 Eftervalsundersökning (juni 2009) D. Kvinnr förväntar sig ett annrlunda EU med scialplitisk inriktning 1) En majritet av kvinnrna stöder EU:s plitik, men i mindre utsträckning än männen när det gäller följande frågr: Stöd för följande av EU:s plitikmråden För Emt Vet ej Kvinnr Män Kvinnr Män Kvinnr Män En valutaunin med eurn sm gemensam valuta 57 % 65 % 35 % 30 % 9 % 6 % En gemensam utrikesplitik för EU:s medlemsstater i förhållande 65 % 73 % 19 % 19 % 15 % 9 % till andra länder En gemensam försvars- ch säkerhetsplitik för alla 73 % 78 % 15 % 15 % 12 % 7 % medlemsstater Utvidgningen av EU med ytterligare länder under kmmande år 44 % 48 % 40 % 41 % 16 % 11 % Samlade resultat från EB68, EB69 ch EB70

8 2) Däremt stöder fler kvinnr än män plitik sm rör sciala frågr, flkhälsa ch knsumentskydd. Vilka av dessa frågr anser du bör pririteras? (ange max 4 alternativ) Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Förbättra knsument- ch flkhälsskyddet 39 % 33 % +6 Bekämpa terrrismen samtidigt sm de individuella friheterna respekteras 38 % 35 % +3 Effektiv bekämpning av klimatförändringen 36 % 35 % +1 En säkerhets- ch försvarsplitik sm gör det möjligt för EU att stå emt internatinella kriser 31 % 33 % -2 En gemensam energiplitik för att trygga EU:s energiberende 28 % 33 % -5 Samlade resultat EB68, EB69 ch EB70 Kvinnr förväntar sig således ett EU sm har en scial inriktning. Både när det gäller vilka värderingar sm Eurpaparlamentet bör försvara ch vilka plitikmråden sm bör pririteras stöder fler kvinnr än män en utveckling av de scialplitiska mrådena i EU. Vilka av följande värderingar anser du att Eurpaparlamentet först ch främst brde försvara? Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Skydd av de mänskliga rättigheterna i världen 55 % 52 % +3 Jämställdhet mellan kvinnr ch män 37 % 29 % +8 Slidaritet mellan EU:s medlemsstater 33 % 40 % -7 Slidaritet mellan EU ch världens fattiga länder 27 % 29 % -2 Eurbarmeter Standard 70 (hösten 2008) III. TAR VI DE KVINNLIGA EU-MEDBORGARNAS FÖRVÄNTNINGAR PÅ ALLVAR? A. Kvinnrs förväntningar 1) Före valet ville kvinnrna att valkampanjen 2009 skulle grunda sig på följande frågr: Viktiga valfrågr i samband med Eurpaparlamentsvalet 2009 Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Arbetslöshet 49 % 47 % +2 Eknmisk tillväxt 45 % 50 % -5 Inflatin ch köpkraft 44 % 45 % -1 Otrygghet 36 % 33 % +3 Pensinernas framtid 34 % 31 % +3 Samlade resultat från EB68, 69 ch 70 DV\808627SV.dc 8/11

9 2) Kvinnr vill få mer infrmatin m följande frågr: Vilka mråden vill du få mer infrmatin m? Ttalt Kvinnr Män Skillnad kvinnr/män Dina rättigheter sm EU-medbrgare 48 % 48 % 47 % +1 Sysselsättningsplitiken 39 % 39 % 40 % -1 Scialplitiken samt häls- ch sjukvårdsplitiken 39 % 42 % 34 % +8 Åtgärder sm rör utbildning ch ungdmar 32 % 35 % 29 % +6 Plitik sm rör utvecklingssamarbete, utvecklingsbistånd ch humanitärt 20 % 22 % 17 % +5 bistånd EB 64 (hösten 2005) B. Eurpaparlamentet vill agera på lika nivåer 1) Kvinnrnas eknmiska situatin Eurpaparlamentet begär än en gång att Eurpeiska kmmissinen lägger fram ett lagstiftningsförslag m lika löner för kvinnr ch män. Eurpaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på ett effektivare sätt bekämpa arbetslösheten bland kvinnr. 2) Bristen på jämställdhet mellan kvinnr ch män i EU Eurpaparlamentets ledamöter kräver att det inrättas barnmsrgsstrukturer för barn sm inte uppnått sklålder. Detta är viktigt för att man ska kunna förbättra balansen mellan arbete ch familjeliv. I detta syfte begär Eurpaparlamentet även att medlemsstaterna ch EU stärker stödet till de äldre ch andra stödbehövande persner. För Eurpaparlamentet är det mycket viktigt att främja en bättre balans mellan kvinnr ch män i ledande ställning inm företag, förvaltning ch plitiska rgan. DV\808627SV.dc 9/11

10 C. Antalet kvinnr i Eurpaparlamentet ökar När det gäller andelen kvinnr i Eurpaparlamentet har situatinen förbättrats sedan 1979 ch frtsätter att förbättras. Kvinnliga parlamentsledamöter 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Det bör påpekas att andelen kvinnliga ledamöter i de natinella parlamenten i nuläget endast uppgår till 23,92 prcent. IV. VILKA SLUTSATSER KAN VI DRA? För att bryta den nda cirkel sm gör att EU känns avlägset för kvinnr måste EU på ett innvativt sätt visa att 1) EU:s åtgärder är relevanta för kvinnrna inm EU: EU måste på ett mer effektivt sätt visa att de frågr sm är viktigast för EU:s kvinnliga medbrgare tas i beaktande, såväl när det gäller kvinnrs trygga eknmiska ch sciala situatin, den bristande jämställdheten mellan kvinnr ch män ch de plitiska knsekvenserna av detta sm när det gäller utvecklingen av de scialplitiska mrådena. 2) EU verkar för att förbättra EU-medbrgarnas vardagsliv. Detta skulle kunna vara ett effektivt sätt att förändra bilden av EU. V. MÅL Kvinnr anser att EU:s verksamhet är relevant Kvinnr intresserar sig mer för EU Kvinnr känner sig nära EU Kvinnr vet mer m EU DV\808627SV.dc 10/11

11 Källr: 1. Kvantitativa studier Special Eurbarmeter: Attitudes and Opinins f Eurpean Wmen prir t the 2009 EP Electins (hösten 2007 hösten 2008) samlade resultat från tre Eurbarmetrar varje Eurbarmeter utgjrdes av ett representativt urval av EU-medbrgare från 15 år ch uppåt sm intervjuats persnligen i de 27 medlemsstaterna (ttalt cirka intervjuer) Flash Eurbarmeter 266: Wmen and Eurpean Parliamentary Electins (februari 2009) representativt urval av kvinnr från 15 år ch uppåt ch ett representativt urval av 500 manliga ch kvinnliga EU-medbrgare från 15 år ch uppåt, intervjuade per telefn i de 27 medlemsstaterna (ttalt cirka intervjuer) Gallup Eurpa Eurbarmeter Special Surveys 71.3: Pst-electral Survey 2009 (juni 2009) representativt urval av EU-medbrgare från 18 år ch uppåt (Österrike 16 år ch uppåt), intervjuade persnligen i de 27 medlemsstaterna (ttalt cirka intervjuer) Standard Eurbarmeter (EB 64, hösten 2005 EB 70, hösten 2008 EB 72, hösten 2009) representativt urval av EU-medbrgare från 15 år ch uppåt, intervjuade persnligen i de 27 medlemsstaterna (ttalt cirka intervjuer) 2. Kvalitativ studie Les femmes et l'unin eurpéenne, au lendemain des électins eurpéennes de juin 2009 [Kvinnrna ch EU efter valet till Eurpaparlamentet i juni 2009] (juni 2009) målgrupper: kvinnr i åldern år, intervjuade i de 27 medlemsstaterna. 3. Makreknmiska uppgifter Statistik från Eurstat DV\808627SV.dc 11/11

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Innehållsförteckning. 2. Inledning

Innehållsförteckning. 2. Inledning Innehållsförteckning 1. Framtidsvisin för Näringsliv/Besöksnäring Kiruna är en destinatin ch kmmun i världsklass. Genm ett kundrienterat värdskap, innvativt företagarklimat, gränslös samverkan ch trygg

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

TransportGruppens barometer på konjunkturläge och framtidstro i transportnäringen

TransportGruppens barometer på konjunkturläge och framtidstro i transportnäringen TransprtGruppens barmeter på knjunkturläge ch framtidstr i transprtnäringen 2007-10-19 Varför vill ingen betala för miljövänliga transprter? TransprtIndikatrn visar denna gång att efterfrågan på miljövänliga

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008.

Bild på omslagets framsida: Foto: Essunga kommun Kungaparets besök den 9 oktober 2008. Årsredvisning 2008 Bild på mslagets framsida: Ft: Essunga kmmun Kungaparets besök den 9 ktber 2008. INNEHÅLL INNEHÅLL 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2 KOMMUNENS ORGANISATION.. 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA?

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? EN DEFINITION AV HIVPREVENTION I VÄSTRA GÖTALAND www.hivpreventin.vgregin.se Ingång Vi vet att sklan är den enskilt viktigaste arenan för förebyggande

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken Psykisk hälsa i kmmun- ch landstingsplitiken En granskning av hur partierna hanterar frågr sm rör psykisk hälsa i kmmun- ch landstingsplitiska valplattfrmar Inledning Tre av fyra persner i Sverige har

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten.

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten. Metdbeskrivning underlag till rapprten Lång väg till patientnytta en uppföljning av natinella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system Denna metdbeskrivning kmpletterar den metdbeskrivning

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering

Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering Integratin av klimatanpassning i kmmunal verksamhet ch planering En guide 1 Dr. Christine Wamsler Guide för integratin av klimatanpassning i kmmunal verksamhet ch planering Guidens syfte ch frmat Den här

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371)

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371) Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel, 26 februari 2013 8 mars 20313: Internationella kvinnodagen Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Fyra nyanser av nedskärningar

Fyra nyanser av nedskärningar Partikansliet Gransknings-PM 2015-10-11 Fyra nyanser av nedskärningar Sverige står inför de största utmaningarna på många år. Trts en gd eknmisk utveckling så är utmaningarna flera ch behvet av investeringar

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

P6_TA-PROV(2007)0622 Toppmötet EU-Kina

P6_TA-PROV(2007)0622 Toppmötet EU-Kina P6_TA-PROV(2007)0622 Tppmötet EU-Kina Eurpaparlamentets lagstiftningsreslutin av den 13 december 2007 m tppmötet EU/Kina ch m EU-Kina dialgen m mänskliga rättigheter Eurpaparlamentet utfärdar denna reslutin

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Nr 4, Hepatit A. Smittskyddsblad. Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland.

Nr 4, Hepatit A. Smittskyddsblad. Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland. Nr 4, 2017 Hepatit A (Eurpa ktber 2016-) Välkmmen till nummer fyra av Smittnytt. I det här numret presenterar vi i huvudsak statistik för klamydia- ch gnrrénättestning men även några uppdaterade smittskyddsblad

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer