Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Uppdragsutbildning ITM"

Transkript

1 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM

2 1 Bakgrund Prblemfrmulering Prjektets mål Resursbeslut 3 2 Arbetsprcess Organisatin av prjektet Prjektperid ch tidsåtgång för medarbetare Budget ch resursutnyttjande 4 3 Prjektets resultat ch frtsatt implementering Prjektets resultat i förhållande till syfte ch prjektets mål Hur har resultaten spridits? Frtsatt implementering av prjektet ch dess resultat 6 4 Erfarenheter ch iakttagelser Bakgrund Reflektiner i strt Interna faktrer Betygsskala Eknmiska rutiner Overhead Ramar för uppdragsutbildning Kalkyl för uppdragsutbildning Olika typer av uppdragsutbildningar Faktrer att tänka på Juridiska aspekter Avtal Presentatin av resultat 11 5 Slutsatser / sammanfattning 13 2

3 1 Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering Att sm lärsäte sälja uppdragsutbildning innebär att ett antal faktrer måste beaktas. Till exempel är det viktigt att fastställa vilka lagar ch förrdningar påverkar möjligheten att ge uppdragsutbildningar. Hur kan vi författa bestämmelser sm reglerar försäljningen av utbildning till kund ch hur de eknmiska avtalen kan se ut. Det är ckså viktigt att presentera exempel på hur ett utbildningsupplägg kan se ut då det ska säljas sm en uppdragsutbildning. Viktiga faktrer att ta hänsyn till är ckså hur lärsätets interna rutiner ch regelverk påverkar uppdragsutbildningar när det kmmer till exempelvis kursplaner ch examinatin. 1.2 Prjektets mål Att belysa faktrer inm den egna rganisatinen sm påverkar utveckling av uppdragsutbildning. Att sätta upp ramar för hur uppdragsutbildning kan bedrivas. Att sammanställa ett underlag för bestämmelser för att vad sm gäller vid försäljning av uppdragsutbildningar. Att ta fram ett kntrakt sm kan användas vid försäljning av uppdragsutbildning Att presentera resultatet för rganisatinen. 1.3 Resursbeslut Avsatta resurser enligt rektrsbeslut den 2 ktber 2012 MIUN 2012/ Arbetsprcess 2.1 Organisatin av prjektet I prjektet deltg Larsa Nicklassn (prjektledare), Arne Wahlström (universitetsjurist) ch Martina Granhlm (utredningsassistent). Under prjektet har det varit 3 fysiska träffar. Däremellan har det även varit telefnmöten ch kntakt via e-pst. Andra enheter såsm eknmiavdelning, rektrskansli ch kmmunikatinsavdelning har kntaktats under prjekttiden för att bistå med sina expertkunskaper inm respektive mråden. 2.2 Prjektperid ch tidsåtgång för medarbetare Prjektet startade den På grund av den turbulens sm rått i rganisatinen sm följd av mrganisatinen har det peridvis varit svårt att nå rätt persner. Arbetet har ändå pågått i någrlunda jämn rytm. Arbetstid har fördelats enligt följande: Larsa Nicklassn, c 275 timmar Arne Wahlström, c 60 timmar Martina Granhlm, c 195 timmar Ttalt har alltså c 530 timmar använts i prjektet. 3

4 2.3 Budget ch resursutnyttjande Hur har tilldelade medel dispnerats? Fördelning på löner ch drift. Använd följande mall: Prjekt inm Kntklass 3* Kntklass 4* Kntklass 5* Kntklass 9* SUMMA utbildningsstrategin Externa Persnal- Drifts- Interna intäkter kstnader kstnader transaktiner/ tilldelade medel Budget Utfall Prgns Definitiner Budget Utfall Prgns Här redvisas den budget sm finns framtagen för prjektet Utfall från Agress En fördelning av återstående, hittills tilldelade medel 4

5 3 Prjektets resultat ch frtsatt implementering 3.1 Prjektets resultat i förhållande till syfte ch prjektets mål Mål: Att belysa faktrer inm den egna rganisatinen sm påverkar utveckling av uppdragsutbildning. Ett rektrsbeslut har tagits gällande betygsfrmen för uppdragsutbildning. I samarbete med eknmiavdelningen har de eknmiska förutsättningarna gåtts igenm ch justerats så att ett fungerande eknmiskt flöde finns. Diskussiner kring vad sm kan ingå i OH kstnaden har förts med bland annat eknmichefen, dekanerna ch prrektr. Mål: Att sätta upp ramar för hur uppdragsutbildning kan bedrivas. Prjektet har skapat mallar för kalkyler ch det eknmiska flödet inm lärsätet. Prjektet har belyst ch gett exempel på lika typer av uppdragsutbildningar samt beskrivit det flöde sm behövs för respektive uppdragstyp. Prjektet definierar faktrer sm måste göras ch i vilken turrdning dessa måste ske. Mål: Att sammanställa ett underlag för bestämmelser för vad sm gäller vid försäljning av uppdragsutbildningar. Mål: Att ta fram ett kntrakt sm kan användas vid försäljning av uppdragsutbildning De mest frekventa juridiska avtalen sm kan användas vid uppdrag har granskats ch uppdaterats. Försäljning av kurs sm kan ge högsklepäng Försäljning av kurs tillsammans med part Seminarium eller föreläsningar utan examinatin Allmänna villkr sm ska vara bilaga till alla avtal Riktlinjer är under bearbetning Mål: Att presentera resultatet för rganisatinen. Genm träffar på samtliga campusrter samt genm prjektets hemsida har resultatet spridits i rganisatinen. Redvisas för prcessledare ch prrektr En hemsida har skapats där resultatet delges checklista avtal kalkyl Pwerpint allmänna villkr riktlinjer 3.2 Hur har resultaten spridits? Infrmatinsträffar har hållits vid varje campus. Prjektet har ckså skapat en hemsida där infrmatinen finns tillgänglig. 5

6 3.3 Frtsatt implementering av prjektet ch dess resultat Vårt prjekt har gett knkreta beslut (betygsfrågan), genmgångar ch uppdateringar av avtal, allmänna villkr ch riktlinjer. Dessa delar är klara att användas i dagsläget. Prjektet levererar ckså tankemdeller sm måste lämnas till ledningen för att reflektera över ch ta beslut m. Det finns frtfarande frågr sm väckts men enbart delvis har utretts. Dessa lösa trådar bör frtsätta att drivas. Därför föreslår vi ett frtsättningsprjekt sm driver prcessen vidare. Förutm att implementera resultaten, sm kalkyler, knthantering, hemsida sv, är det en fördel att prjektet kan övervaka beslut sm måste tas samt planera ch genmföra utbildning av myndighetens chefer. Prjektet kan lyfta de gda exempel sm våra tre delprjekt presenterat ch ge ett effektivt stöd till avdelningscheferna. Vi ser ckså att prjektet skulle kunna planera ch genmföra en piltutbildning av i första hand avdelningscheferna. Förslagsvis genm att under ½ - 1 dag driva wrkshp för att de ge kunskap m vilka resurser sm finns ch vilken hjälp sm går att få för att de ska kunna starta sitt arbete med uppdragsutbildning. Detta prjekt bör på någt sätt inkludera medverkan av samverkansavdelningen, IT-avdelning, kmmunikatin samt eknmiavdelningen. Vi föreslår ckså att frtsättningsprjektet frtsätter utreda vilken beredskap stödrganisatinerna idag har att ge avdelningarna när det gäller uppdragsprjekt. Hemsidan sm skapats är en bra mdell att bygga vidare på för att få en intern ingång för samtliga sm kmmer ansvara för uppdragsutbildning inm universitetet. Sm kmplement till denna interna sida bör det skapas en ingång för ptentiella kunder. Via den externa ingången vre det bra m det fanns möjlighet till anmälan till kurser. Inm miun finns redan bra mallar ch exempel på hur enkäter kan utfrmas. Detta brde frtsättningsprjektet arbeta vidare med. Båda sidrna bör underhållas ch ansvaret för hemsidan föreslår vi flyttas till kmmunikatinsavdelningen. Idag saknas en mall för kursdiplm till de deltagare sm gått uppdragsutbildning vid Mittuniversitetet. Detta bör utfrmas, förslagsvis av kmmunikatinsavdelningen. 6

7 4 Erfarenheter ch iakttagelser 4.1 Bakgrund Vid ITM Härnösand har vi under flera år bedrivit ett framgångsrikt arbete med uppdragsutbildningar. Vi har genmfört ett flertal utbildningar i lika knstellatiner. Sammantaget har vi en bred erfarenhet sm vi gärna delar med ss av. Under arbetet har vi ckså sett ch brttats med universitetets interna faktrer sm vi ansåg kunnat göras ch hanteras på annat sätt. Detta är bakgrunden till att vi sökte prjektmedel. Under prjektet har vi dels sammanfattat våra erfarenheter likväl sm vi har utvecklat dem ch hanterat smliga interna faktrer så att de på ett tydligare ch enklare sätt ska stödja uppdragsutbildningsarbetet. 4.2 Reflektiner i strt Vi kan se att det finns ett intresse ute i rganisatinen att driva uppdragsutbildning. Denna drivkraft är det viktigt att vi tar tillvara ch ger möjligheter till rganisatinen att kmma igång med de tankar sm finns. Vi i vårt prjekt är ense m att det inte behövs byggas upp en ny str central enhet för att hantera uppdragsutbildningar. Det finns en risk att drivkraften hämmas m resurstilldelning sker utm avdelningens kntrll. Kmpetensen finns redan inm myndigheten ch bör i strt kunna användas inm gällande OH ch budgetramar. Sm vi ser det blir det enbart ytterligare kstnader sm ska finansieras. Istället föreslår vi att det framtida Digitala campus, sm är under utveckling, kan vara en resurs även för detta. Därför föreslår vi ckså att föreslaget frtsättningsprjekt tittar på hur ett Digitalt campus kan nyttjas för uppdrag. Det är dck viktigt att de enheter sm inte känner sig ha nödvändigt kmpetens ska få ha möjligheten att köpa tjänster av samverkan. 4.3 Interna faktrer Ett av våra mål med prjektet har varit att granska, belysa ch i möjlig mån påverka de interna faktrer/rutiner sm påverkar uppdragsutbildningar. Vi har belyst tre interna faktrer sm vi anser är av str vikt Betygsskala En av de interna faktrerna sm delvis kan ge prblem för uppdragsutbildning är det krav sm funnits på att betyg ska ges enligt Blgna skalan. Vår erfarenhet är att majriteten av de kunder vi haft inte är intresserade av en gradering av kunskaperna utan istället är intresserade av att deras anställda deltagit ch lärt sig enligt kursens mål. Därför finner vi att graderingen är helt nödig i de flesta fall av uppdragsutbildningar. Det medför enbart nödigt merarbete för persnalen i frm av både mer detaljerade kursplaner ch mer arbete för att gradera examinatinen. Med detta sm bakgrund vände vi ss till rektr med ett förslag m att uppdragsutbildningarna ska vara fråntagna tvånget m sjugradig betygsskala. Rektrs beslut gällande detta finns i BILAGA Eknmiska rutiner De eknmiska frågrna är viktiga även vid uppdragsutbildningar. Därför valde vi att sätta fkus på lärsätets interna rutiner gällande den eknmiska hanteringen vid uppdragsutbildningar. Ett av de prblem sm vi såg med befintlig struktur var att kntn kpplad till aktivitet var tvunget att avslutas då aktiviteten var klar. Detta medför att det inte går att bygga upp en eknmisk buffert för att kunna utveckla uppdragsutbildningen. Genm samtal med eknmichef Håkan Stenström framarbetades en mdell sm på ett smidigt sätt uppfyller de behv sm verksamheten ser när det gäller den eknmiska hanteringen av uppdragsutbildningar. Mdellen erbjuder ändå en transparens sm är 7

8 viktig för att kstnaderna ska kunna spåras ch för att kntn ska kunna avslutas när en utbildning är klar. Uppdragsutbildning kan grupperas i två lika typer av uppdrag. Det kan vara ffererade uppdragsutbildning, dvs där en aktör från marknaden söker sig till ss ch köper en specifik utbildning. Alternativt kan det vara uppdragsutbildning av mer traditinell karaktär där vi erbjuder en kurs sm aktörer kan söka in till. Oavsett vilken typ av uppdragsutbildning det handlar m kan vi se dem sm prjekt sm kan löpa över ett kalenderår. Dessa utbildningsprjekt kan därmed kpplas till egna kntn. För att kunna få ett knt kpplat till uppdragsprjektet är kravet att det ställts upp en kalkyl ch att det skrivits ett avtal med kunden. Kalkylen är viktig för att få en överblick över budgeten. I kalkylen skall det ckså finnas en uppskattning av antal deltagare. Mer m kalkyler ch mdell för detta finns under punkt Det är av största vikt att ett avtal upprättas mellan lärsätet ch köparen. En bindande anmälan kan ses sm ett avtal, liksm betalning via faktura kan ses sm avtal. Det bör dck framgå en reservatin av minst antal deltagare för att lärsätet ska kunna genmföra utbildningen. Mer m avtal finns under punkt Ett prjektknt kan löpa över ett kalenderår. Vid årets slut skall kntt avslutas. Eventuellt översktt kan då enligt vår mdell överföras till ett samlingsknt för avdelningens samtliga avslutade uppdragsutbildningsprjekt. Eventuellt översktt ska i första hand gå till att täcka tidigare undersktt. Finns ej undersktt sedan tidigare skall överskjutande medel användas för att bedriva ch utveckla nya uppdragsutbildningsprjekt. Undersktt bör självklart undvikas. Skulle undersktt uppkmma måste avdelningen frmulera en åtgärdsplan för att hantera underskttet ch undvika detta i framtiden. Se BILAGA 2 för en grafisk illustratin över knthanteringen Overhead En fråga sm framfördes till ss under våra infrmatinsmöten handlade m vad vi får för den verhead (OH) sm varje prjekt betalar. Denna fråga valde vi att inkludera i vårt prjekt. I princip all extern verksamhet vid universitet belastas med OH, så även uppdragsutbildning. Varje fakultet har en fastställd prcentsats fastställd för utbildning, frskning ch uppdragsutbildning. För nuvarande är det samma prcentsats för frskning ch uppdragsutbildning dvs 51%. Vi har ställt ss frågan vad sm ingår i denna OH kstnad? På direkta frågr till samverkansavdelningen kan vi knstatera att det inm befintlig rganisatin inte erbjuds någt direkt stöd till avdelningarna idag, annat än att vara bllplank. Det visar sig ckså vara tämligen svårt att få förtydligat vilken hjälp sm kan erbjudas till avdelningen. Detta trts att uppdragsutbildningar betalar sin OH kstnad. Vi önskar att det blir möjligt att ytterligare specificera vad sm kan ingå för denna kstnad när det gäller uppdragsutbildning. OH beräknas på lönesumma, inklusive LKP. Vi förtydligar med ett tankeexempel. En anställd sysselsätts i en uppdragsutbildning i 40 timmar. Persnen har en månadslön på kr. Utifrån månadslönen kan vi beräkna kstnaden för 40 timmar. I vårt exempel ser vi att det då blir, kr. 8

9 Till detta lägger vi kstnad för LKP varvid OH kstnaden kan beräknas ch adderas till vår kstnadskalkyl. Kstnad för lkaler läggs även den in i kstnadsberäkningen. Den ttala kstnaden för persnen i uppdragsutbildningen blir i vårt exempel ttalt ca kr enligt gällande kalkyl 1. I vårt exempel finns alltså en OH kstnad sm uppgår till kr. Förtydligande av kstnaderna: Månadslön S:a kr Vår tankemdell kring hur OH kstnaden ska bli mer transparent är följande. Pnera att 30 % av OH ska var en gemensam kstnad för tjänster sm växel/telefni, eknmi, datr, juridikstöd etc. Då skulle resterande 70 % kunna generera tid i OH finansierad verksamhet, sm exempelvis kmmunikatin. Denna tid skulle då kunna användas i själva prjektet. Persnal sm arbetar inm verksamhet där det inte belastas med OH kstnader kan idag räknas ha en timkstnad på krnr enligt rådande löneläge. Med detta i åtanke kan vi beräkna hur många timmar sm prjekt OH, dvs 70 % av OH kstnaden, bör räcka till. I tankeexemplet van hade vi en OH kstnad på kr vilket skulle mtsvara timmar. Vi tar ett exempel till ch tänker ss att persnen i vanstående tankeexempel istället arbetar 121 timmar i prjektet ch därmed får en lönekstnad inkl LKP på kr. Det innebär att det blir en kstnad på kr i OH. Med vår tankemdell kring hur OH-kstnad kan fördelas skulle kr gå till den gemsamma OH:n. Resterande 70 %, dvs kr kan generera arbetstimmar för prjektets räkning. I detta fall skulle det mtsvara ca 60 timmar av MIUN s OH-finansierad verksamhet såsm kmmunikatin eller dylikt, se kalkylen nedan. Tid Lön LKP Overhead Lkaler kr 40 tim kr kr kr kr Månadslön kr Tid 121 tim Lön kr Gem OH 30% kr LKP kr Prjekt OH 70% kr S:a lön kst kr S:a kr Overhead kr Lkaler kr Tim kst 292 kr 61 tim S:a kr 4.4 Ramar för uppdragsutbildning Kalkyl för uppdragsutbildning Universitetet får själv bestämma avgiftens strlek enligt avgiftsförrdningen (1992:191). Det är dck vid uppdragsutbildning liksm vid annan verksamhet viktigt att uppnå full kstnadstäckning. Det är därför viktigt att en nggrann kalkyl sker innan en uppdragsutbildning erbjuds. En kalkyl är en av de viktiga kntrllpunkterna (den andra är avtal) för att ett knt för uppdraget ska kunna skapas. Kalkylen bör ge en bra översiktsbild över uppdragets ttala kstnader. Under vårt arbete med uppdragsutbildningar har vi skapat väl fungerande kalkyler sm vi nu under prjektet förtydligat ch förenklat. För beslutshavaren sm ska fatta de eknmiska besluten är det viktigt att ta hänsyn till en mängd faktrer. 1 Beräknad på årsarbetstid samt 10% i adm & OH = 51% LKP = 50,508 % 9

10 Kalkylen bör ge en minimikstnad för vad utbildningen sm lägst kan ksta ch ändå bära sina egna kstnader. I kalkylen bör man då ta hänsyn till en uppskattad genmströmning sm förväntas på kursen. Trligt kan vara att en högre genmströmning än nrmalt är vanligt vid uppdragsutbildningar då deltagarens utbildning bekstas av dess arbetsgivare. Vi förespråkar en flexibel inställning i det eknmiska tänkandet. Är det så att den medarbetare sm ska genmföra uppdraget måste debitera övertid för att få tid för detta måste uppdraget självklart generera full kstnadstäckning. Finns det däremt luft i tjänsten anser vi att beräkningen kan ske någt annrlunda. Universitetet måste stå för lön ch lkaler för den anställde avsett m det finns luft i tjänsten eller inte. Kan uppdragsutbildning täcka låt säga 50 % av denna kstnad är det en fördel för universitetet sm får hjälp att täcka kstnaden, samtidigt sm det är gynnsamt för kunden sm får ett bra kstnadsförslag. Det vi vill trycka på är att det är viktigt att ha en dynamisk inställning till kstnadsberäkningarna. Mallar för att ställa upp en kalkyl inför sin uppdragsutbildning finns att tillgå via vår hemsida. En skärmdump av kalkylen finns även i BILAGA Olika typer av uppdragsutbildningar Parter Vi ser att det finns lika typer av uppdragsutbildningar. Dessa kan till str del hanteras lika men det finns vissa skillnader sm är viktigt att man är medveten m. Enligt vår erfarenhet kan uppdragsutbildning bedrivas i huvudsak i följande frmer: a. Helt i egen regi b. Med partner Att driva uppdragsutbildning i samarbete med en partner innebär att ett avtal måste skrivas mellan lärsätet ch den andra parten. Studiefrm En uppdragsutbildning kan ckså ha lika distributinsfrmer. Vi har kmmit fram till följande mdeller: Mdell 1: Deltagarna närvarar X antal dagar vid campus. Resterande studietid sker på distans. Mdell 2: Lärare spenderar X antal dagar hs kund. Resterande studietid sker på distans. Mdell 3: Lärare åker till myndighet/företag ch håller föreläsning/wrkshp Mdell 4: Deltagarna studerar helt på distans. Mdell 5: En kmbinatin av vanstående Högsklepäng Berende på vilken mdell kunden väljer finns ckså lika önskemål m huruvida deltagaren ska kunna få högsklepäng eller inte för sina studier. Detta är viktigt att ta med i avtalet mellan lärsäte ch kund då det kan göras lika eknmiska avtal berende på önskemålet m högsklepäng. Vi har arbetat med två versiner. Versin 1: Det kstar extra m deltagaren önskar deltaga i examinatin för att få högsklepäng. I avtalet kan detta frmuleras enligt följande: För kursdeltagare sm önskar tentera för högsklepäng tillkmmer 600 kr per student. 10

11 Versin 2: Redan från start ingår exempelvis 2 examinatinsförsök för deltagaren. I avtalet kan detta frmuleras enligt följande: Två (2) rättningar av varje examinatinsuppgift ingår i kursavgiften, är uppgiften inte gdkänd kan en ny rättning göras mt en avgift på t ex 300 kr Kursplan Viktigt att tänka på när det gäller önskemål m att kunna få högsklepäng är att det då måste finnas en kursplan tagen för kursen sm ges. Det är samma kvalitetskrav sm ställs på en uppdragsutbildning sm det är på mtsvarande rdinarie kurser. Detta gäller även m deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskleutbildning. Typer Sammantaget ser vi att det finns lika typer av uppdragsutbildningar: En kurs med deltagare från lika arbetsgivare (traditinell kurs) En kurs till deltagare från en arbetsgivare Seminarium eller föreläsningar utan högsklepäng Faktrer att tänka på Vid framtagandet ch genmförandet av en uppdragsutbildning är det många faktrer sm måste tas hänsyn till. Det är exempelvis viktigt att det finns kursplan för uppdragsutbildningen, att det skrivs avtal ch att kalkyler sammanställs. För att underlätta för lärsätet har vi skapat en checklista sm kan användas i framtagandet av uppdragsutbildning. Se BILAGA 4. Det finns ckså en grafisk bild över flödet i strt. Se BILAGA Juridiska aspekter Oavsett för eller med vem sm en uppdragsutbildning ges är det viktigt att ta hänsyn till de juridiska aspekterna. En uppdragsutbildning får bara ges i persnalutbildande syfte. Det innebär att persner sm deltar i en uppdragsutbildning måste vara anställda hs uppdragsgivaren Avtal Olika typer av uppdrag kräver lika typer av avtal. I vårt prjekt har vi gått igenm ch uppdaterat tre (3) stycken avtal. Dessa innefattar uppdrag gentemt myndighet, med partner samt m det är ren kurs sm ska bedrivas. Allmänna villkr sm gäller för samtliga avtal är även de igenmgångna ch uppdaterade. De allmänna villkren kmmer kunna finnas med sm bilaga alternativt länk till avtalen sm skrivs. Det krävs ckså att det finns riktlinjer för hur uppdrag bedrivs ch vad sm gäller i händelse av att lärsätet ch kund är ense. Dessa riktlinjer är även de genmgångna ch uppdaterade. 4.6 Presentatin av resultat Eftersm hela lärsätet genmgår en väldigt str mrganisatin har det varit turbulent ch svårt att nå persnal i rganisatinen. Trts detta har Larsa Nicklassn ch Arne Wahlström varit ute ch presenterat resultatet på alla tre campusrterna. Alla chefer, då i den gamla rganisatinsstrukturen, kntaktades först via telefn för att infrmeras m prjektet. Därefter fick de infrmatin tillsänt sig via e-pst där tider för kmmande möten på rten presenterades, se BILAGA 6. 11

12 Cheferna mbads skicka medarbetare från sin rganisatin, sm de ansåg vara betjänta av infrmatinen, till dessa möten. I Härnösand närvarade 3 persner, i Sundsvall närvarade 2 persner ch i Östersund närvarade 4 persner. På infrmatinsträffar visades en pwerpint presentatin samt den eknmiska kalkylen. Vi har valt att sprida resultatet genm att skapa en hemsida sm finns tillgänglig via adressen 12

13 5 Slutsatser / sammanfattning Vi har under prjektet kmmit fram till följande 1. Betygsskala Rektr har fattat beslut m att betygsskalan Gdkänd/Underkänd får tillämpas jämte den rdinarie sjugradiga skalan i uppdragsutbildning. Dnr: MIUN 2013/ Knthantering Ett förslag till hur flödet för knthantering gällande uppdragsutbildning/-prjekt har presenterats. 3. Overhead Ett förslag till hur Overhead kan synliggöras ch fördelas när det gäller uppdragsutbildning har presenterats. 4. Kalkyler Ett förslag på kalkyl gällande kstnadsberäkning för uppdrag har skapats 5. Uppdragstyper En sammanställning av tre lika uppdragstyper har presenterats 6. Checklista En checklista har sammanställts till hjälp för kmmande uppdragsprjekt 7. Juridik De vanligaste avtalen har gåtts igenm ch mallar för avtalen har skapats. Allmänna villkr har setts över. Riktlinjer ses över i skrivande stund. 8. Hemsida En hemsida har skapats för att internt sprida infrmatin ch mallar Vi föreslår att det blir ett frtsättningsprjekt sm tar vid där våra prjekt slutar. Detta prjekt föreslås: Driva igenm ch övervaka beslut sm är nödvändiga för implementering Implementera föreslagna ch beslutade åtgärder Vidare utreda eventuella klara punkter från prjekten Vidareutveckla hemsidan samt skapa en ingång för ptentiella kunder Utbilda avdelningschefer 13

14 Bilaga 1: Rektrsbeslut gällande betygsskala 14

15 Bilaga 1: Rektrsbeslut gällande betygsskala 15

16 Bilaga 2: Grafisk mdell knthantering

17 Bilaga 3: Skärmdump Excelkalkyl för budget

18 Bilaga 4: Checklista CHECKLISTA Omvärldsanalys, vad har ni att sälja Eventuellt marknadsföring Gäller uppdraget Frskning Utbildning Behövs kursplan? Vilken distributinsfrm efterfrågas av kund? Egna lkaler Kundens lkaler Distans Ska uppdraget genmföras Utan partner Med partner Skriv avtal med partner Gör kstnadskalkyl Kvalitetskntrll i samråd med Eknmiavdelningen Skapa mer detaljerad kalkyl Skriv Avtal Med eventuellt partner Med kund Vid eventuella tveksamheter stäm av med universitetsjurist Ansök m prjektknt via eknmi Skapa eventuellt kurstillfälle i Atlas Samla in namn ch persndata för etablering i Ladk genm Antagningen Bemanning Innehållsplanering Genmförande Uppföljning / utvärdering

19 Bilaga 5: Mdell av flödet från förfrågan till uppdrag 19

20 Bilaga 6: Bilaga Brev till chefer för infrmatin

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer