Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Uppdragsutbildning ITM"

Transkript

1 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM

2 1 Bakgrund Prblemfrmulering Prjektets mål Resursbeslut 3 2 Arbetsprcess Organisatin av prjektet Prjektperid ch tidsåtgång för medarbetare Budget ch resursutnyttjande 4 3 Prjektets resultat ch frtsatt implementering Prjektets resultat i förhållande till syfte ch prjektets mål Hur har resultaten spridits? Frtsatt implementering av prjektet ch dess resultat 6 4 Erfarenheter ch iakttagelser Bakgrund Reflektiner i strt Interna faktrer Betygsskala Eknmiska rutiner Overhead Ramar för uppdragsutbildning Kalkyl för uppdragsutbildning Olika typer av uppdragsutbildningar Faktrer att tänka på Juridiska aspekter Avtal Presentatin av resultat 11 5 Slutsatser / sammanfattning 13 2

3 1 Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering Att sm lärsäte sälja uppdragsutbildning innebär att ett antal faktrer måste beaktas. Till exempel är det viktigt att fastställa vilka lagar ch förrdningar påverkar möjligheten att ge uppdragsutbildningar. Hur kan vi författa bestämmelser sm reglerar försäljningen av utbildning till kund ch hur de eknmiska avtalen kan se ut. Det är ckså viktigt att presentera exempel på hur ett utbildningsupplägg kan se ut då det ska säljas sm en uppdragsutbildning. Viktiga faktrer att ta hänsyn till är ckså hur lärsätets interna rutiner ch regelverk påverkar uppdragsutbildningar när det kmmer till exempelvis kursplaner ch examinatin. 1.2 Prjektets mål Att belysa faktrer inm den egna rganisatinen sm påverkar utveckling av uppdragsutbildning. Att sätta upp ramar för hur uppdragsutbildning kan bedrivas. Att sammanställa ett underlag för bestämmelser för att vad sm gäller vid försäljning av uppdragsutbildningar. Att ta fram ett kntrakt sm kan användas vid försäljning av uppdragsutbildning Att presentera resultatet för rganisatinen. 1.3 Resursbeslut Avsatta resurser enligt rektrsbeslut den 2 ktber 2012 MIUN 2012/ Arbetsprcess 2.1 Organisatin av prjektet I prjektet deltg Larsa Nicklassn (prjektledare), Arne Wahlström (universitetsjurist) ch Martina Granhlm (utredningsassistent). Under prjektet har det varit 3 fysiska träffar. Däremellan har det även varit telefnmöten ch kntakt via e-pst. Andra enheter såsm eknmiavdelning, rektrskansli ch kmmunikatinsavdelning har kntaktats under prjekttiden för att bistå med sina expertkunskaper inm respektive mråden. 2.2 Prjektperid ch tidsåtgång för medarbetare Prjektet startade den På grund av den turbulens sm rått i rganisatinen sm följd av mrganisatinen har det peridvis varit svårt att nå rätt persner. Arbetet har ändå pågått i någrlunda jämn rytm. Arbetstid har fördelats enligt följande: Larsa Nicklassn, c 275 timmar Arne Wahlström, c 60 timmar Martina Granhlm, c 195 timmar Ttalt har alltså c 530 timmar använts i prjektet. 3

4 2.3 Budget ch resursutnyttjande Hur har tilldelade medel dispnerats? Fördelning på löner ch drift. Använd följande mall: Prjekt inm Kntklass 3* Kntklass 4* Kntklass 5* Kntklass 9* SUMMA utbildningsstrategin Externa Persnal- Drifts- Interna intäkter kstnader kstnader transaktiner/ tilldelade medel Budget Utfall Prgns Definitiner Budget Utfall Prgns Här redvisas den budget sm finns framtagen för prjektet Utfall från Agress En fördelning av återstående, hittills tilldelade medel 4

5 3 Prjektets resultat ch frtsatt implementering 3.1 Prjektets resultat i förhållande till syfte ch prjektets mål Mål: Att belysa faktrer inm den egna rganisatinen sm påverkar utveckling av uppdragsutbildning. Ett rektrsbeslut har tagits gällande betygsfrmen för uppdragsutbildning. I samarbete med eknmiavdelningen har de eknmiska förutsättningarna gåtts igenm ch justerats så att ett fungerande eknmiskt flöde finns. Diskussiner kring vad sm kan ingå i OH kstnaden har förts med bland annat eknmichefen, dekanerna ch prrektr. Mål: Att sätta upp ramar för hur uppdragsutbildning kan bedrivas. Prjektet har skapat mallar för kalkyler ch det eknmiska flödet inm lärsätet. Prjektet har belyst ch gett exempel på lika typer av uppdragsutbildningar samt beskrivit det flöde sm behövs för respektive uppdragstyp. Prjektet definierar faktrer sm måste göras ch i vilken turrdning dessa måste ske. Mål: Att sammanställa ett underlag för bestämmelser för vad sm gäller vid försäljning av uppdragsutbildningar. Mål: Att ta fram ett kntrakt sm kan användas vid försäljning av uppdragsutbildning De mest frekventa juridiska avtalen sm kan användas vid uppdrag har granskats ch uppdaterats. Försäljning av kurs sm kan ge högsklepäng Försäljning av kurs tillsammans med part Seminarium eller föreläsningar utan examinatin Allmänna villkr sm ska vara bilaga till alla avtal Riktlinjer är under bearbetning Mål: Att presentera resultatet för rganisatinen. Genm träffar på samtliga campusrter samt genm prjektets hemsida har resultatet spridits i rganisatinen. Redvisas för prcessledare ch prrektr En hemsida har skapats där resultatet delges checklista avtal kalkyl Pwerpint allmänna villkr riktlinjer 3.2 Hur har resultaten spridits? Infrmatinsträffar har hållits vid varje campus. Prjektet har ckså skapat en hemsida där infrmatinen finns tillgänglig. 5

6 3.3 Frtsatt implementering av prjektet ch dess resultat Vårt prjekt har gett knkreta beslut (betygsfrågan), genmgångar ch uppdateringar av avtal, allmänna villkr ch riktlinjer. Dessa delar är klara att användas i dagsläget. Prjektet levererar ckså tankemdeller sm måste lämnas till ledningen för att reflektera över ch ta beslut m. Det finns frtfarande frågr sm väckts men enbart delvis har utretts. Dessa lösa trådar bör frtsätta att drivas. Därför föreslår vi ett frtsättningsprjekt sm driver prcessen vidare. Förutm att implementera resultaten, sm kalkyler, knthantering, hemsida sv, är det en fördel att prjektet kan övervaka beslut sm måste tas samt planera ch genmföra utbildning av myndighetens chefer. Prjektet kan lyfta de gda exempel sm våra tre delprjekt presenterat ch ge ett effektivt stöd till avdelningscheferna. Vi ser ckså att prjektet skulle kunna planera ch genmföra en piltutbildning av i första hand avdelningscheferna. Förslagsvis genm att under ½ - 1 dag driva wrkshp för att de ge kunskap m vilka resurser sm finns ch vilken hjälp sm går att få för att de ska kunna starta sitt arbete med uppdragsutbildning. Detta prjekt bör på någt sätt inkludera medverkan av samverkansavdelningen, IT-avdelning, kmmunikatin samt eknmiavdelningen. Vi föreslår ckså att frtsättningsprjektet frtsätter utreda vilken beredskap stödrganisatinerna idag har att ge avdelningarna när det gäller uppdragsprjekt. Hemsidan sm skapats är en bra mdell att bygga vidare på för att få en intern ingång för samtliga sm kmmer ansvara för uppdragsutbildning inm universitetet. Sm kmplement till denna interna sida bör det skapas en ingång för ptentiella kunder. Via den externa ingången vre det bra m det fanns möjlighet till anmälan till kurser. Inm miun finns redan bra mallar ch exempel på hur enkäter kan utfrmas. Detta brde frtsättningsprjektet arbeta vidare med. Båda sidrna bör underhållas ch ansvaret för hemsidan föreslår vi flyttas till kmmunikatinsavdelningen. Idag saknas en mall för kursdiplm till de deltagare sm gått uppdragsutbildning vid Mittuniversitetet. Detta bör utfrmas, förslagsvis av kmmunikatinsavdelningen. 6

7 4 Erfarenheter ch iakttagelser 4.1 Bakgrund Vid ITM Härnösand har vi under flera år bedrivit ett framgångsrikt arbete med uppdragsutbildningar. Vi har genmfört ett flertal utbildningar i lika knstellatiner. Sammantaget har vi en bred erfarenhet sm vi gärna delar med ss av. Under arbetet har vi ckså sett ch brttats med universitetets interna faktrer sm vi ansåg kunnat göras ch hanteras på annat sätt. Detta är bakgrunden till att vi sökte prjektmedel. Under prjektet har vi dels sammanfattat våra erfarenheter likväl sm vi har utvecklat dem ch hanterat smliga interna faktrer så att de på ett tydligare ch enklare sätt ska stödja uppdragsutbildningsarbetet. 4.2 Reflektiner i strt Vi kan se att det finns ett intresse ute i rganisatinen att driva uppdragsutbildning. Denna drivkraft är det viktigt att vi tar tillvara ch ger möjligheter till rganisatinen att kmma igång med de tankar sm finns. Vi i vårt prjekt är ense m att det inte behövs byggas upp en ny str central enhet för att hantera uppdragsutbildningar. Det finns en risk att drivkraften hämmas m resurstilldelning sker utm avdelningens kntrll. Kmpetensen finns redan inm myndigheten ch bör i strt kunna användas inm gällande OH ch budgetramar. Sm vi ser det blir det enbart ytterligare kstnader sm ska finansieras. Istället föreslår vi att det framtida Digitala campus, sm är under utveckling, kan vara en resurs även för detta. Därför föreslår vi ckså att föreslaget frtsättningsprjekt tittar på hur ett Digitalt campus kan nyttjas för uppdrag. Det är dck viktigt att de enheter sm inte känner sig ha nödvändigt kmpetens ska få ha möjligheten att köpa tjänster av samverkan. 4.3 Interna faktrer Ett av våra mål med prjektet har varit att granska, belysa ch i möjlig mån påverka de interna faktrer/rutiner sm påverkar uppdragsutbildningar. Vi har belyst tre interna faktrer sm vi anser är av str vikt Betygsskala En av de interna faktrerna sm delvis kan ge prblem för uppdragsutbildning är det krav sm funnits på att betyg ska ges enligt Blgna skalan. Vår erfarenhet är att majriteten av de kunder vi haft inte är intresserade av en gradering av kunskaperna utan istället är intresserade av att deras anställda deltagit ch lärt sig enligt kursens mål. Därför finner vi att graderingen är helt nödig i de flesta fall av uppdragsutbildningar. Det medför enbart nödigt merarbete för persnalen i frm av både mer detaljerade kursplaner ch mer arbete för att gradera examinatinen. Med detta sm bakgrund vände vi ss till rektr med ett förslag m att uppdragsutbildningarna ska vara fråntagna tvånget m sjugradig betygsskala. Rektrs beslut gällande detta finns i BILAGA Eknmiska rutiner De eknmiska frågrna är viktiga även vid uppdragsutbildningar. Därför valde vi att sätta fkus på lärsätets interna rutiner gällande den eknmiska hanteringen vid uppdragsutbildningar. Ett av de prblem sm vi såg med befintlig struktur var att kntn kpplad till aktivitet var tvunget att avslutas då aktiviteten var klar. Detta medför att det inte går att bygga upp en eknmisk buffert för att kunna utveckla uppdragsutbildningen. Genm samtal med eknmichef Håkan Stenström framarbetades en mdell sm på ett smidigt sätt uppfyller de behv sm verksamheten ser när det gäller den eknmiska hanteringen av uppdragsutbildningar. Mdellen erbjuder ändå en transparens sm är 7

8 viktig för att kstnaderna ska kunna spåras ch för att kntn ska kunna avslutas när en utbildning är klar. Uppdragsutbildning kan grupperas i två lika typer av uppdrag. Det kan vara ffererade uppdragsutbildning, dvs där en aktör från marknaden söker sig till ss ch köper en specifik utbildning. Alternativt kan det vara uppdragsutbildning av mer traditinell karaktär där vi erbjuder en kurs sm aktörer kan söka in till. Oavsett vilken typ av uppdragsutbildning det handlar m kan vi se dem sm prjekt sm kan löpa över ett kalenderår. Dessa utbildningsprjekt kan därmed kpplas till egna kntn. För att kunna få ett knt kpplat till uppdragsprjektet är kravet att det ställts upp en kalkyl ch att det skrivits ett avtal med kunden. Kalkylen är viktig för att få en överblick över budgeten. I kalkylen skall det ckså finnas en uppskattning av antal deltagare. Mer m kalkyler ch mdell för detta finns under punkt Det är av största vikt att ett avtal upprättas mellan lärsätet ch köparen. En bindande anmälan kan ses sm ett avtal, liksm betalning via faktura kan ses sm avtal. Det bör dck framgå en reservatin av minst antal deltagare för att lärsätet ska kunna genmföra utbildningen. Mer m avtal finns under punkt Ett prjektknt kan löpa över ett kalenderår. Vid årets slut skall kntt avslutas. Eventuellt översktt kan då enligt vår mdell överföras till ett samlingsknt för avdelningens samtliga avslutade uppdragsutbildningsprjekt. Eventuellt översktt ska i första hand gå till att täcka tidigare undersktt. Finns ej undersktt sedan tidigare skall överskjutande medel användas för att bedriva ch utveckla nya uppdragsutbildningsprjekt. Undersktt bör självklart undvikas. Skulle undersktt uppkmma måste avdelningen frmulera en åtgärdsplan för att hantera underskttet ch undvika detta i framtiden. Se BILAGA 2 för en grafisk illustratin över knthanteringen Overhead En fråga sm framfördes till ss under våra infrmatinsmöten handlade m vad vi får för den verhead (OH) sm varje prjekt betalar. Denna fråga valde vi att inkludera i vårt prjekt. I princip all extern verksamhet vid universitet belastas med OH, så även uppdragsutbildning. Varje fakultet har en fastställd prcentsats fastställd för utbildning, frskning ch uppdragsutbildning. För nuvarande är det samma prcentsats för frskning ch uppdragsutbildning dvs 51%. Vi har ställt ss frågan vad sm ingår i denna OH kstnad? På direkta frågr till samverkansavdelningen kan vi knstatera att det inm befintlig rganisatin inte erbjuds någt direkt stöd till avdelningarna idag, annat än att vara bllplank. Det visar sig ckså vara tämligen svårt att få förtydligat vilken hjälp sm kan erbjudas till avdelningen. Detta trts att uppdragsutbildningar betalar sin OH kstnad. Vi önskar att det blir möjligt att ytterligare specificera vad sm kan ingå för denna kstnad när det gäller uppdragsutbildning. OH beräknas på lönesumma, inklusive LKP. Vi förtydligar med ett tankeexempel. En anställd sysselsätts i en uppdragsutbildning i 40 timmar. Persnen har en månadslön på kr. Utifrån månadslönen kan vi beräkna kstnaden för 40 timmar. I vårt exempel ser vi att det då blir, kr. 8

9 Till detta lägger vi kstnad för LKP varvid OH kstnaden kan beräknas ch adderas till vår kstnadskalkyl. Kstnad för lkaler läggs även den in i kstnadsberäkningen. Den ttala kstnaden för persnen i uppdragsutbildningen blir i vårt exempel ttalt ca kr enligt gällande kalkyl 1. I vårt exempel finns alltså en OH kstnad sm uppgår till kr. Förtydligande av kstnaderna: Månadslön S:a kr Vår tankemdell kring hur OH kstnaden ska bli mer transparent är följande. Pnera att 30 % av OH ska var en gemensam kstnad för tjänster sm växel/telefni, eknmi, datr, juridikstöd etc. Då skulle resterande 70 % kunna generera tid i OH finansierad verksamhet, sm exempelvis kmmunikatin. Denna tid skulle då kunna användas i själva prjektet. Persnal sm arbetar inm verksamhet där det inte belastas med OH kstnader kan idag räknas ha en timkstnad på krnr enligt rådande löneläge. Med detta i åtanke kan vi beräkna hur många timmar sm prjekt OH, dvs 70 % av OH kstnaden, bör räcka till. I tankeexemplet van hade vi en OH kstnad på kr vilket skulle mtsvara timmar. Vi tar ett exempel till ch tänker ss att persnen i vanstående tankeexempel istället arbetar 121 timmar i prjektet ch därmed får en lönekstnad inkl LKP på kr. Det innebär att det blir en kstnad på kr i OH. Med vår tankemdell kring hur OH-kstnad kan fördelas skulle kr gå till den gemsamma OH:n. Resterande 70 %, dvs kr kan generera arbetstimmar för prjektets räkning. I detta fall skulle det mtsvara ca 60 timmar av MIUN s OH-finansierad verksamhet såsm kmmunikatin eller dylikt, se kalkylen nedan. Tid Lön LKP Overhead Lkaler kr 40 tim kr kr kr kr Månadslön kr Tid 121 tim Lön kr Gem OH 30% kr LKP kr Prjekt OH 70% kr S:a lön kst kr S:a kr Overhead kr Lkaler kr Tim kst 292 kr 61 tim S:a kr 4.4 Ramar för uppdragsutbildning Kalkyl för uppdragsutbildning Universitetet får själv bestämma avgiftens strlek enligt avgiftsförrdningen (1992:191). Det är dck vid uppdragsutbildning liksm vid annan verksamhet viktigt att uppnå full kstnadstäckning. Det är därför viktigt att en nggrann kalkyl sker innan en uppdragsutbildning erbjuds. En kalkyl är en av de viktiga kntrllpunkterna (den andra är avtal) för att ett knt för uppdraget ska kunna skapas. Kalkylen bör ge en bra översiktsbild över uppdragets ttala kstnader. Under vårt arbete med uppdragsutbildningar har vi skapat väl fungerande kalkyler sm vi nu under prjektet förtydligat ch förenklat. För beslutshavaren sm ska fatta de eknmiska besluten är det viktigt att ta hänsyn till en mängd faktrer. 1 Beräknad på årsarbetstid samt 10% i adm & OH = 51% LKP = 50,508 % 9

10 Kalkylen bör ge en minimikstnad för vad utbildningen sm lägst kan ksta ch ändå bära sina egna kstnader. I kalkylen bör man då ta hänsyn till en uppskattad genmströmning sm förväntas på kursen. Trligt kan vara att en högre genmströmning än nrmalt är vanligt vid uppdragsutbildningar då deltagarens utbildning bekstas av dess arbetsgivare. Vi förespråkar en flexibel inställning i det eknmiska tänkandet. Är det så att den medarbetare sm ska genmföra uppdraget måste debitera övertid för att få tid för detta måste uppdraget självklart generera full kstnadstäckning. Finns det däremt luft i tjänsten anser vi att beräkningen kan ske någt annrlunda. Universitetet måste stå för lön ch lkaler för den anställde avsett m det finns luft i tjänsten eller inte. Kan uppdragsutbildning täcka låt säga 50 % av denna kstnad är det en fördel för universitetet sm får hjälp att täcka kstnaden, samtidigt sm det är gynnsamt för kunden sm får ett bra kstnadsförslag. Det vi vill trycka på är att det är viktigt att ha en dynamisk inställning till kstnadsberäkningarna. Mallar för att ställa upp en kalkyl inför sin uppdragsutbildning finns att tillgå via vår hemsida. En skärmdump av kalkylen finns även i BILAGA Olika typer av uppdragsutbildningar Parter Vi ser att det finns lika typer av uppdragsutbildningar. Dessa kan till str del hanteras lika men det finns vissa skillnader sm är viktigt att man är medveten m. Enligt vår erfarenhet kan uppdragsutbildning bedrivas i huvudsak i följande frmer: a. Helt i egen regi b. Med partner Att driva uppdragsutbildning i samarbete med en partner innebär att ett avtal måste skrivas mellan lärsätet ch den andra parten. Studiefrm En uppdragsutbildning kan ckså ha lika distributinsfrmer. Vi har kmmit fram till följande mdeller: Mdell 1: Deltagarna närvarar X antal dagar vid campus. Resterande studietid sker på distans. Mdell 2: Lärare spenderar X antal dagar hs kund. Resterande studietid sker på distans. Mdell 3: Lärare åker till myndighet/företag ch håller föreläsning/wrkshp Mdell 4: Deltagarna studerar helt på distans. Mdell 5: En kmbinatin av vanstående Högsklepäng Berende på vilken mdell kunden väljer finns ckså lika önskemål m huruvida deltagaren ska kunna få högsklepäng eller inte för sina studier. Detta är viktigt att ta med i avtalet mellan lärsäte ch kund då det kan göras lika eknmiska avtal berende på önskemålet m högsklepäng. Vi har arbetat med två versiner. Versin 1: Det kstar extra m deltagaren önskar deltaga i examinatin för att få högsklepäng. I avtalet kan detta frmuleras enligt följande: För kursdeltagare sm önskar tentera för högsklepäng tillkmmer 600 kr per student. 10

11 Versin 2: Redan från start ingår exempelvis 2 examinatinsförsök för deltagaren. I avtalet kan detta frmuleras enligt följande: Två (2) rättningar av varje examinatinsuppgift ingår i kursavgiften, är uppgiften inte gdkänd kan en ny rättning göras mt en avgift på t ex 300 kr Kursplan Viktigt att tänka på när det gäller önskemål m att kunna få högsklepäng är att det då måste finnas en kursplan tagen för kursen sm ges. Det är samma kvalitetskrav sm ställs på en uppdragsutbildning sm det är på mtsvarande rdinarie kurser. Detta gäller även m deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskleutbildning. Typer Sammantaget ser vi att det finns lika typer av uppdragsutbildningar: En kurs med deltagare från lika arbetsgivare (traditinell kurs) En kurs till deltagare från en arbetsgivare Seminarium eller föreläsningar utan högsklepäng Faktrer att tänka på Vid framtagandet ch genmförandet av en uppdragsutbildning är det många faktrer sm måste tas hänsyn till. Det är exempelvis viktigt att det finns kursplan för uppdragsutbildningen, att det skrivs avtal ch att kalkyler sammanställs. För att underlätta för lärsätet har vi skapat en checklista sm kan användas i framtagandet av uppdragsutbildning. Se BILAGA 4. Det finns ckså en grafisk bild över flödet i strt. Se BILAGA Juridiska aspekter Oavsett för eller med vem sm en uppdragsutbildning ges är det viktigt att ta hänsyn till de juridiska aspekterna. En uppdragsutbildning får bara ges i persnalutbildande syfte. Det innebär att persner sm deltar i en uppdragsutbildning måste vara anställda hs uppdragsgivaren Avtal Olika typer av uppdrag kräver lika typer av avtal. I vårt prjekt har vi gått igenm ch uppdaterat tre (3) stycken avtal. Dessa innefattar uppdrag gentemt myndighet, med partner samt m det är ren kurs sm ska bedrivas. Allmänna villkr sm gäller för samtliga avtal är även de igenmgångna ch uppdaterade. De allmänna villkren kmmer kunna finnas med sm bilaga alternativt länk till avtalen sm skrivs. Det krävs ckså att det finns riktlinjer för hur uppdrag bedrivs ch vad sm gäller i händelse av att lärsätet ch kund är ense. Dessa riktlinjer är även de genmgångna ch uppdaterade. 4.6 Presentatin av resultat Eftersm hela lärsätet genmgår en väldigt str mrganisatin har det varit turbulent ch svårt att nå persnal i rganisatinen. Trts detta har Larsa Nicklassn ch Arne Wahlström varit ute ch presenterat resultatet på alla tre campusrterna. Alla chefer, då i den gamla rganisatinsstrukturen, kntaktades först via telefn för att infrmeras m prjektet. Därefter fick de infrmatin tillsänt sig via e-pst där tider för kmmande möten på rten presenterades, se BILAGA 6. 11

12 Cheferna mbads skicka medarbetare från sin rganisatin, sm de ansåg vara betjänta av infrmatinen, till dessa möten. I Härnösand närvarade 3 persner, i Sundsvall närvarade 2 persner ch i Östersund närvarade 4 persner. På infrmatinsträffar visades en pwerpint presentatin samt den eknmiska kalkylen. Vi har valt att sprida resultatet genm att skapa en hemsida sm finns tillgänglig via adressen 12

13 5 Slutsatser / sammanfattning Vi har under prjektet kmmit fram till följande 1. Betygsskala Rektr har fattat beslut m att betygsskalan Gdkänd/Underkänd får tillämpas jämte den rdinarie sjugradiga skalan i uppdragsutbildning. Dnr: MIUN 2013/ Knthantering Ett förslag till hur flödet för knthantering gällande uppdragsutbildning/-prjekt har presenterats. 3. Overhead Ett förslag till hur Overhead kan synliggöras ch fördelas när det gäller uppdragsutbildning har presenterats. 4. Kalkyler Ett förslag på kalkyl gällande kstnadsberäkning för uppdrag har skapats 5. Uppdragstyper En sammanställning av tre lika uppdragstyper har presenterats 6. Checklista En checklista har sammanställts till hjälp för kmmande uppdragsprjekt 7. Juridik De vanligaste avtalen har gåtts igenm ch mallar för avtalen har skapats. Allmänna villkr har setts över. Riktlinjer ses över i skrivande stund. 8. Hemsida En hemsida har skapats för att internt sprida infrmatin ch mallar Vi föreslår att det blir ett frtsättningsprjekt sm tar vid där våra prjekt slutar. Detta prjekt föreslås: Driva igenm ch övervaka beslut sm är nödvändiga för implementering Implementera föreslagna ch beslutade åtgärder Vidare utreda eventuella klara punkter från prjekten Vidareutveckla hemsidan samt skapa en ingång för ptentiella kunder Utbilda avdelningschefer 13

14 Bilaga 1: Rektrsbeslut gällande betygsskala 14

15 Bilaga 1: Rektrsbeslut gällande betygsskala 15

16 Bilaga 2: Grafisk mdell knthantering

17 Bilaga 3: Skärmdump Excelkalkyl för budget

18 Bilaga 4: Checklista CHECKLISTA Omvärldsanalys, vad har ni att sälja Eventuellt marknadsföring Gäller uppdraget Frskning Utbildning Behövs kursplan? Vilken distributinsfrm efterfrågas av kund? Egna lkaler Kundens lkaler Distans Ska uppdraget genmföras Utan partner Med partner Skriv avtal med partner Gör kstnadskalkyl Kvalitetskntrll i samråd med Eknmiavdelningen Skapa mer detaljerad kalkyl Skriv Avtal Med eventuellt partner Med kund Vid eventuella tveksamheter stäm av med universitetsjurist Ansök m prjektknt via eknmi Skapa eventuellt kurstillfälle i Atlas Samla in namn ch persndata för etablering i Ladk genm Antagningen Bemanning Innehållsplanering Genmförande Uppföljning / utvärdering

19 Bilaga 5: Mdell av flödet från förfrågan till uppdrag 19

20 Bilaga 6: Bilaga Brev till chefer för infrmatin

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Handlingsplan Logopedprogrammet

Handlingsplan Logopedprogrammet 2010-09-24 Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU 2010-01387 0(6) Bilaga 2:5 Handlingsplan Lgpedprgrammet Nöjd Student Index 2010 1(6) Innehåll 1. Intrduktin... 2 1.1. Framtagande av handlingsplan... 2 1.2. Avgränsningar...

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits 1(5) Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG601, Persnligt Entreprenörskap, 7,5 högsklepäng Persnal Entrepreneurship, 7,5 higher educatin credits Grund nivå/first cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer