Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring"

Transkript

1 1 (8) PM Dk.bet Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet till högre utbetalning under de första åren sm pensinär Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande Nackdelar: Lägre pensin under resten av livet när utbetalningen från kapitalförsäkringen upphör Skatteeffekter Högre skatt på pensin sm tas ut före 66 års ålder Högre skatt m den ttala inkmsten hamnar över brytpunkten för statlig skatt ( krnr per månad år 2015) Kan påverka andra ersättningar, till exempel A-kassa Ofta höga avgifter inm kapitalförsäkringen Övriga faktrer sm påverkar utfallet av ett tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring: Den egna livslängden Värdeutvecklingen på investerat kapital Bakgrund ch syfte Många individer har funderingar över när det är lämpligast att börja ta ut den allmänna pensinen. Vissa väljer att påbörja uttaget redan vid 61 år medan andra väntar med uttag till 65 år eller ännu längre. Den egna livssituatinen blir avgörande för vilken tidpunkt man väljer. Många upplever svårigheter med att bestämma sig då det finns en hel rad aspekter att ta hänsyn till. Det finns företag sm i vissa fall ger rådet att börja ta ut den allmänna pensinen från 61 års ålder samtidigt sm man frtsätter att arbeta. Pensinsmyndigheten får många frågr från individer sm valt att ta ut sin pensin tidigt ch placerat den eller sm fått rådet att göra det. Syftet med denna vägledning är att bidra med ökad kunskap kring vad ett tidigt uttag av den allmänna pensinen kpplat till placering i en kapitalförsäkring innebär.

2 Dk.bet. 2 (8) Rådgivning knceptet tidigt uttag De sm ger rådet att ta ut den allmänna pensinen tidigt ch placera den är fta försäkringsförmedlare eller försäkringsblag. Försäkringsförmedlare säljer försäkringar åt försäkringsblag mt prvisin. Dessa rådgivare är privata företag sm drivs i vinstsyfte. Deras verksamhet är inte en del av den allmänna pensinen ch har därför ingenting med Pensinsmyndigheten att göra. Upplägget i dessa fall är ett kncept sm innebär att pensinspengarna placeras i en kapitalförsäkring där de förhppningsvis ska växa till den tidpunkt då utbetalning sker. Individen frtsätter att jbba, vanligtvis till 65 års ålder. Pengarna i försäkringen betalas sedan ut från 65 års ålder under en begränsad tid, i många fall i fem eller ti år. Rådet att ta ut den allmänna pensinen för att placera den för senare uttag i annan frm, vanligen tidsbegränsat uttag med efterlevandeskydd, frdrar en mfattande analys. Detta eftersm rådet avser ett byte av en viss tillgång (den allmänna pensinen) till en annan frm av finansiell placering. Rådgivningsföretaget måste ha tillstånd för sin verksamhet, tillståndet ges av Finansinspektinen. På Finansinspektinens webbplats kan man ta reda på m företaget har ett sådant tillstånd. Det finns en mfattande reglering av hur rådgivningen ska gå till samt vilka kmpetenskrav sm ställs på rådgivarna. De ska även dkumentera råd sm ges ch man har rätt att ta del av den dkumentatin sm görs samband med rådgivningen. Om man inte är nöjd med rådgivarens kmpetens kan man anmäla företaget till Finansinspektinen. Kapitalförsäkringen ch dess kstnader Kapitalförsäkring är den sparfrm sm fta rekmmenderas för placering av ett tidigt uttag av allmän pensin. När man sparar i en kapitalförsäkring får man inte dra av sparbelppet i sin deklaratin. Pengarna är inte låsta, det kan dck utgå en avgift m man vill ta ut pengarna under de första åren innan försäkringen börjar betalas ut. Kapitalet kan placeras på lika sätt. Ett placeringsalternativ är fndförsäkring där man själv väljer mellan ett antal fnder sm försäkringsblaget erbjuder. Ett annat placeringsalternativ är traditinell försäkring där försäkringsblaget placerar kapitalet i lika tillgångsslag sm räntebärande värdepapper, aktier ch fastigheter. Blaget ger då en garanti i frm av en garanterad ränta på insatta pengar. Eftersm det dras avkastningsskatt ch avgifter från försäkringen så blir dck den garanterade räntan i praktiken lägre. Lyckas försäkringsblaget få en högre avkastning än den garanterade räntan redvisas en andel av denna avkastning på värdebeskedet sm återbäring/översktt. Återbäringen är inte garanterad utan kan minska eller till ch med helt försvinna. Kapitalförsäkringar är fta förknippade med avgifter. Det är vanligt med en fast årlig avgift ch en prcentuell årlig avgift sm tas ut på det ttala sparbelppet. Förvaltningsavgifter för de tillgångar sm förvaras i kapitalförsäkringen tillkmmer ckså. Tillgångar sm förvaras i en kapitalförsäkring schablnbeskattas. För 2015 är skatten sm tas ut, avsett m värdet ökar eller minskar 0,27 prcent (30 prcent av statslåneräntan på 0,90 prcent per den 30 nvember 2014). Kapitalunderlaget för beräkning av schablnskatten (avkastningsskatten) är kapitalförsäkringens värde vid

3 Dk.bet. 3 (8) ingången av året adderat med insättningarna under året. Insättningar under andra halvan av året tas dck bara upp till halva värdet. 1 Aspekter att tänka på Det finns skäl att nga sätta sig in i upplägget innan man bestämmer sig för ett tidigt uttag av pensin med placering i kapitalförsäkring. Här nedan följer några aspekter man bör tänka på: Risk för en lägre pensin Ett tidigt uttag av pensinen minskar strleken på din allmänna pensin resten av livet. Det berr på att pensinen sm du tjänat in ska betalas ut under fler år. Genm att göra en pensinsprgns med verktyget Minpensin.se kan du skaffa dig en bild av hur mycket lägre din pensin blir m du tar ut den tidigare. Avkastningen i försäkringslösningen kan variera ch det är inte säkert att du får den värdeutveckling sm du eller rådgivaren räknat med. Det gäller särskilt vid en svag eller negativ börsutveckling samtidigt sm din pensin är placerad i aktiefnder eller andra riskfyllda tillgångar. Ersättningen från kapitalförsäkringen betalas i många fall ut under en begränsad tid, till exempel under fem eller ti år. När utbetalningen upphör blir din pensin lägre under resten av livet. Ett tips kan vara att be m exempel på hur din eknmi kmmer att se ut efter 75 års ålder ch åren därefter för att få en bättre uppfattning m vad det innebär. Skatteeffekter Skatteeffekterna kan göra det fördelaktigt att ta ut inkmstpensinen vid 61 ch placera den i en kapitalförsäkring. Tar du ut pensin ch samtidigt frtsätter att jbba innebär det i princip att du har dubbla löner. Om din inkmst av arbete ch den pensin du tar ut tillsammans blir mer än krnr per månad (gäller år 2015), måste du förutm kmmunal skatt även betala statlig skatt. Du får betala högre skatt på pensinen när du tar ut den tidigare. Det berr på att du från ditt 66:e levnadsår får ett s.k. förhöjt grundavdrag sm tillägg till grundavdraget. Det innebär alltså att skatten på pensinen blir högre m du tar ut den tidigt för att investera den. För dig sm är egenföretagare kan det dck vara lönsamt att ta ut hel allmän pensin från 61års ålder. Det berr på att egenavgifterna sänks från 28,97 prcent till 10,21 prcent ch därmed bara utgörs av ålderspensinsavgift 2. På Skatteverkets webbplats kan du få mer infrmatin m skatter. 1 Inför 2016 har regeringen har föreslagit en höjning av skatten till statslåneräntan plus 0,75 prcent. Dessutm föreslås ett glv sm gör att schablnavkastningen blir minst 1,25 prcent av kapitalet. 2 Sänkningen gäller m hela den allmänna pensinen tas ut under hela inkmståret januari december.

4 Dk.bet. 4 (8) Ersättningar kan påverkas Ett tidigt uttag av pensinen med placering i kapitalförsäkring innebär att du får en högre inkmst under några år. Det innebär ckså att din förmögenhet ökar. Om du har inkmstprövade ersättningar kan dessa påverkas av pensinsuttaget. Din ökade inkmst ch förmögenhet kan ckså innebära att ersättningar du eller din partner skulle haft rätt till i framtiden reduceras eller uteblir. Nedan listas några ersättningar sm kan påverkas av ett tidigt uttag av allmän pensin. A-kassa Om du har ersättning från A-kassan, eller riskerar att få det före 65 års ålder, så blir den lägre m du börjar ta ut allmän pensin. Ersättningsnivån i a-kassan sjunker då i många fall till 65 prcent ch ersättningen minskas dessutm med det belpp du tar ut i pensin. Sänkningen gäller även m uttaget av allmän pensin avbryts. Bstadstillägg Bstadstillägg är ett skattefritt tillägg sm du kan ansöka m sm pensinär hs Pensinsmyndigheten m du har låg pensin. För att kunna få bstadstillägg ska du vara över 65 år ch ta ut hela din allmänna pensin. En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bstadstillägg m du har lägre inkmst än krnr efter skatt sm ensamstående eller krnr efter skatt sm gift eller sammanbende. Det gäller m du har låg förmögenhet eller ingen förmögenhet alls. Ett tidigt uttag av pensinen med placering i kapitalförsäkring kan göra att det bstadstillägg du eller din partner skulle haft rätt till från 65 års ålder minskar eller uteblir helt. Det berr på att rätten till bstadstillägget kan påverkas m du har ett sparat kapital 3. Änkepensin Kvinnr sm var gifta innan 1990 kan i vissa fall ha rätt till änkepensin. Om du har änkepensin minskar den när du tar ut allmän pensin. Tar du ut pensinen före 65 års ålder minskar fta utbetalningen från änkepensinen kraftigt, ersättningen kan då i många fall halveras eller reduceras ännu mer. Vid 65 års ålder påverkas änkepensinen avsett m du börjar ta ut din allmänna pensin eller inte ch upphör då helt för de allra flesta. Livslängdens betydelse Att ta ut din pensin tidigt ch placera i en kapitalförsäkring är ett kalkylerande med hur länge du trr att du kmmer att leva. Det kan löna sig att ta ut pensinen tidigt m du trr att du inte kmmer att leva så länge, medan det är en sämre affär m du lever länge. Ett tidigt uttag av pensin med placering i kapitalförsäkring leder vanligen till att du får högre inkmster under dina fem till ti första år sm pensinär. Runt 75 år försvinner i många fall utbetalningen från försäkringen. Samtidigt minskar många tjänstepensiner redan vid 70 års ålder. Det är därför särskilt viktigt att ta reda på hur din eknmi ser ut när du fyllt 70 år ch åren därefter. 3 Tillgångar över krnr (för gifta) ch (för makar) reducerar bstadstillägget

5 Dk.bet. 5 (8) Kstnad för förvaltning i kapitalförsäkring Inm kapitalförsäkringar görs fta flera avgiftsuttag, både fasta årliga avgifter ch prcentuella årliga avgifter sm tas ut på det ttala sparbelppet. Ttalt kan det innebära ett årligt avgiftsuttag på två prcent av kapitalet eller mer. Det kan vara klkt att ta reda på vilka avgifter sm tas ut ch hur de påverkar de framtida utbetalningarna från försäkringen. Uppgifterna går att hitta i faktabladet, den rörliga avgiften kallas fta Kapitalavgift ch den fasta årliga avgiften kallas fta Fast avgift. Avgiften för förvaltning i fnder brukar listas separat, till exempel sm Förvaltningskstnad eller Årlig avgift fndförvaltning eller liknande. Det finns lika sparfrmer att välja mellan m du vill placera dina månatliga utbetalningar av allmän pensin. Den risk du är beredd att ta i sparandet har betydelse för vilken sparfrm sm passar dig bäst liksm hur länge du ska placera pengarna. Alternativa sparfrmer med lägre avgifter kan till exempel vara direktsparande i fnder eller sparande på knt hs bank eller kreditmarknadsblag. Det kan vara en gd idé att jämföra några lika sparfrmer innan du bestämmer dig för att skriva på ett avtal m placering av din allmänna pensin i en kapitalförsäkring. Skydd till efterlevande Det kapital sm placeras i kapitalförsäkringen kan skyddas av ett återbetalningsskydd. Det innebär att de pengar sm betalats in i försäkringen betalas ut till förmånstagare m du skulle avlida. I en kapitalförsäkring kan du sm försäkrad själv ange förmånstagare ch styra vem sm ska få pengarna vid dödsfall. Det skiljer sig åt till exempel från andra sparfrmer, till exempel kntsparande, direktsparande i fnder eller sparande på ett Investeringssparknt (ISK) där den vanliga arvsrdningen gäller vid dödsfall. Det kan vara klkt att skaffa sig en bild av de ttala ersättningar sm betalas ut till din familj vid dödsfall. Då kan du lättare bilda dig en uppfattning m vilka behv du ch din familj har. Efterlevandeskydd innebär fta en kstnad i frm av en lägre framtida pensin så välj brt det skydd du inte behöver. Den allmänna pensinen består av inkmstpensin ch premiepensin. Det finns inget efterlevandeskydd för inkmstpensinen. Vid dödsfall fördelas inkmstpensin till persner i samma årskull genm en prcentsats på pensinsbehållningen 4. Inm premiepensinen finns möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd i samband med att du börjar ta ut den. Dina efterlevande kan ha rätt till andra ersättningar inm den allmänna pensinen, mställningspensin, barnpensin eller änkepensin. I de flesta tjänstepensiner ingår även någn frm av efterlevandeskydd, både i frm av en månatlig ersättning ch i frm av ett engångsbelpp sm betalas ut till din familj vid dödsfall. Pensinsmyndigheten ch ditt tjänstepensinsblag kan svara på hur det ser ut just för dig. Har du behv av extra efterlevandeskydd finns flera möjligheter, ett alternativ kan 4 Vid uttag av inkmstpensin blir pensinsbehållningen nll krnr ch pensinsbehållningen fylls endast på av eventuella nya pensinsrätter. Arvsvinsterna minskar därför efter uttag av inkmstpensin.

6 Dk.bet. 6 (8) till exempel vara att teckna en grupplivförsäkring via sin arbetsgivare eller fackförbund.

7 Dk.bet. 7 (8) Exemplet Susanne Susanne överväger att ta ut sin allmänna pensin ch placera den i en kapitalförsäkring från 61 års ålder. Försäkringsupplägget hn blivit erbjuden är en kapitalförsäkring där pensinen placeras i aktiefnder. 5 Upplägget går ut på att Susanne frtsätter arbeta till 65 års ålder ch sedan tar ut pensinen från försäkringen under 10 år. Susanne är 60 år ch har arbetat på företag med kllektivavtal sedan 23 års ålder. Hn har en lön på krnr i månaden. Upplägget innebär att Susannes ttala månatliga pensin efter skatt blir cirka krnr högre mellan års ålder jämfört med ett pensinsuttag från 65 års ålder. Från 75 års ålder blir pensinen cirka krnr lägre än vid uttag från 65 års ålder. 6 Uttag 65 år Uttag 61 år ch placering Pensin år cirka kr/mån cirka kr/mån Pensin 75 år - cirka kr/mån cirka kr/mån Om Susanne antas leva till 86 års ålder 7 behöver den årliga värdeutvecklingen i kapitalförsäkringen vara cirka 7 prcent 8 eller högre för att det ska vara lönsamt att ta ut pensinen i förtid jämfört med att vänta med pensinsuttaget till 65 års ålder. Sm en jämförelse har den histriska värdeutvecklingen på aktier över tid varit cirka 6 prcent per år 9. Under den senaste tiårsperiden har värdeutvecklingen på aktier varit cirka 4,5 prcent per år. 10 Värdeutvecklingen på aktier har varierat kraftigt under lika tiårsperider, från över 20 prcent per år till negativa tal under vissa perider. Ju längre Susanne lever dest mindre lönsamt blir det att göra ett tidigt uttag av pensinen. Nedan listas vilken årlig värdeutveckling sm krävs i placeringen enligt exemplet van för att Susanne inte ska förlra på ett tidigt uttag, givet lika livslängder. Årlig real värdeutveckling Livslängd 2% 79 år 4% 81 år 6% 84 år 8% 87 år 10 % 90 år 5 I beräkningarna antas kapitalavgiften i försäkringen (inklusive avkastningsskatt) vara 1 prcent per år. Förvaltningsavgifterna för fnderna antas i snitt vara 1 prcent per år. Hänsyn har inte tagits till eventuella fasta avgifter inm försäkringen. I beräkningen har hänsyn tagits till att Susannes inkmst mellan 61 ch 65 års ålder kmmer att överstiga gränsen för statlig inkmstskatt. 6 I beräkningen har den årliga reala avkastningen inm kapitalförsäkringen antagits vara 3,9 %. Lönetillväxten har antagits vara 1,8 prcent. Belppen avser pensin efter skatt. 7 Medellivslängden för de sm har uppnått 65 års ålder 8 Årlig real avkastning efter avgiftsuttag. 9 Genmsnittlig årlig real glbal aktieavkastning under 90-årsperiden Genmsnittlig årlig real glbal aktieavkastning

8 Dk.bet. 8 (8) Checklista Tänk på detta innan du tar ut din pensin tidigt ch placerar i en kapitalförsäkring Här följer en checklista sm kan vara till hjälp innan du bestämmer dig för ett tidigt uttag av pensin med placering i kapitalförsäkring. Var särskilt uppmärksam vid tidigt uttag av pensinen i dessa fall: Om du har änkepensin (Kntakta Pensinsmyndigheten för mer infrmatin) Om du är eller riskerar att bli arbetslös (Kntakta din A-kassa för mer infrmatin) Om din inkmst av arbete ch pensin tillsammans blir mer än krnr per månad (gäller år 2015) (Kntakta Skatteverket för mer infrmatin) Om du eller din partner har andra inkmstprövade ersättningar sm kan påverkas av pensinsinkmsten, till exempel bstadstillägg kpplat till sjukersättning från Försäkringskassan (Kntakta utbetalaren av ersättningen för mer infrmatin) Om du eller din partner kan ha rätt till bstadstillägg från Pensinsmyndigheten från 65 års ålder (Kntakta Pensinsmyndigheten för mer infrmatin) Undersök alternativ ch jämför några lika sparfrmer m du vill ta ut den allmänna pensinen tidigt ch placera den. Alternativa sparfrmer med lägre avgifter kan till exempel vara direktsparande i fnder, sparande i fnder på ett investeringssparknt (ISK) eller sparande på knt hs bank eller kreditmarknadsblag. Be att få detta av rådgivaren så att du enklare kan förstå hur ett tidigt uttag av pensinen med placering i kapitalförsärkring kan påverka din framtida pensin: Exempel på hur pensinen påverkas på lång sikt av ett tidigt pensinsuttag, till exempel efter 70 års ålder ch åren därefter. Kalkyl där det framgår vilka avgifter sm tas ut för att förvalta pengarna i kapitalförsäkringen ch där hänsyn har tagits till avgiftsuttaget i prgnsen. Exempel på hur din framtida pensin påverkas vid en negativ utveckling på börsen

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_

^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_ T. \- '/, ww A Uf '\.ih- '> ** KAMMARRÄTTEN I JONKÖPmG 2014-05-06 UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 8 Mål nr. 1009-1010-14 Rtel401 Anges vid kntakt med kammarrätten Älmhults kmmun Bx 500 343 23 Älmhult Älmhults

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna

INNEHÅLL. Bostadsmarknaden i Sverige sedan 1990-talet Kassaflödesanalys. Villor i residensstäderna Bostadsrätter i residensstäderna BETALT FÖR ATT BO En kassaflödesanalys av pris- ch kstnadsutvecklingen under de senaste fem åren på villa- respektive bstadsrättsmarknaderna i Sverige 2014-06-09 1 INNEHÅLL Bstadsmarknaden i Sverige sedan

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Årsbesked 2012 Lennart Andersson

Årsbesked 2012 Lennart Andersson Årsbesked 2012 Lennart Andersson 00037922_00 sida 3 INNEHÅLL Dina försäkringar hos Brummer & Partners Samlad information kring ditt innehav PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING 1001234-5 4 Översikt 5 Din faktiska

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix) Skatteväxling sm ger ökat välstånd

Läs mer