Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring"

Transkript

1 1 (8) PM Dk.bet Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet till högre utbetalning under de första åren sm pensinär Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande Nackdelar: Lägre pensin under resten av livet när utbetalningen från kapitalförsäkringen upphör Skatteeffekter Högre skatt på pensin sm tas ut före 66 års ålder Högre skatt m den ttala inkmsten hamnar över brytpunkten för statlig skatt ( krnr per månad år 2015) Kan påverka andra ersättningar, till exempel A-kassa Ofta höga avgifter inm kapitalförsäkringen Övriga faktrer sm påverkar utfallet av ett tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring: Den egna livslängden Värdeutvecklingen på investerat kapital Bakgrund ch syfte Många individer har funderingar över när det är lämpligast att börja ta ut den allmänna pensinen. Vissa väljer att påbörja uttaget redan vid 61 år medan andra väntar med uttag till 65 år eller ännu längre. Den egna livssituatinen blir avgörande för vilken tidpunkt man väljer. Många upplever svårigheter med att bestämma sig då det finns en hel rad aspekter att ta hänsyn till. Det finns företag sm i vissa fall ger rådet att börja ta ut den allmänna pensinen från 61 års ålder samtidigt sm man frtsätter att arbeta. Pensinsmyndigheten får många frågr från individer sm valt att ta ut sin pensin tidigt ch placerat den eller sm fått rådet att göra det. Syftet med denna vägledning är att bidra med ökad kunskap kring vad ett tidigt uttag av den allmänna pensinen kpplat till placering i en kapitalförsäkring innebär.

2 Dk.bet. 2 (8) Rådgivning knceptet tidigt uttag De sm ger rådet att ta ut den allmänna pensinen tidigt ch placera den är fta försäkringsförmedlare eller försäkringsblag. Försäkringsförmedlare säljer försäkringar åt försäkringsblag mt prvisin. Dessa rådgivare är privata företag sm drivs i vinstsyfte. Deras verksamhet är inte en del av den allmänna pensinen ch har därför ingenting med Pensinsmyndigheten att göra. Upplägget i dessa fall är ett kncept sm innebär att pensinspengarna placeras i en kapitalförsäkring där de förhppningsvis ska växa till den tidpunkt då utbetalning sker. Individen frtsätter att jbba, vanligtvis till 65 års ålder. Pengarna i försäkringen betalas sedan ut från 65 års ålder under en begränsad tid, i många fall i fem eller ti år. Rådet att ta ut den allmänna pensinen för att placera den för senare uttag i annan frm, vanligen tidsbegränsat uttag med efterlevandeskydd, frdrar en mfattande analys. Detta eftersm rådet avser ett byte av en viss tillgång (den allmänna pensinen) till en annan frm av finansiell placering. Rådgivningsföretaget måste ha tillstånd för sin verksamhet, tillståndet ges av Finansinspektinen. På Finansinspektinens webbplats kan man ta reda på m företaget har ett sådant tillstånd. Det finns en mfattande reglering av hur rådgivningen ska gå till samt vilka kmpetenskrav sm ställs på rådgivarna. De ska även dkumentera råd sm ges ch man har rätt att ta del av den dkumentatin sm görs samband med rådgivningen. Om man inte är nöjd med rådgivarens kmpetens kan man anmäla företaget till Finansinspektinen. Kapitalförsäkringen ch dess kstnader Kapitalförsäkring är den sparfrm sm fta rekmmenderas för placering av ett tidigt uttag av allmän pensin. När man sparar i en kapitalförsäkring får man inte dra av sparbelppet i sin deklaratin. Pengarna är inte låsta, det kan dck utgå en avgift m man vill ta ut pengarna under de första åren innan försäkringen börjar betalas ut. Kapitalet kan placeras på lika sätt. Ett placeringsalternativ är fndförsäkring där man själv väljer mellan ett antal fnder sm försäkringsblaget erbjuder. Ett annat placeringsalternativ är traditinell försäkring där försäkringsblaget placerar kapitalet i lika tillgångsslag sm räntebärande värdepapper, aktier ch fastigheter. Blaget ger då en garanti i frm av en garanterad ränta på insatta pengar. Eftersm det dras avkastningsskatt ch avgifter från försäkringen så blir dck den garanterade räntan i praktiken lägre. Lyckas försäkringsblaget få en högre avkastning än den garanterade räntan redvisas en andel av denna avkastning på värdebeskedet sm återbäring/översktt. Återbäringen är inte garanterad utan kan minska eller till ch med helt försvinna. Kapitalförsäkringar är fta förknippade med avgifter. Det är vanligt med en fast årlig avgift ch en prcentuell årlig avgift sm tas ut på det ttala sparbelppet. Förvaltningsavgifter för de tillgångar sm förvaras i kapitalförsäkringen tillkmmer ckså. Tillgångar sm förvaras i en kapitalförsäkring schablnbeskattas. För 2015 är skatten sm tas ut, avsett m värdet ökar eller minskar 0,27 prcent (30 prcent av statslåneräntan på 0,90 prcent per den 30 nvember 2014). Kapitalunderlaget för beräkning av schablnskatten (avkastningsskatten) är kapitalförsäkringens värde vid

3 Dk.bet. 3 (8) ingången av året adderat med insättningarna under året. Insättningar under andra halvan av året tas dck bara upp till halva värdet. 1 Aspekter att tänka på Det finns skäl att nga sätta sig in i upplägget innan man bestämmer sig för ett tidigt uttag av pensin med placering i kapitalförsäkring. Här nedan följer några aspekter man bör tänka på: Risk för en lägre pensin Ett tidigt uttag av pensinen minskar strleken på din allmänna pensin resten av livet. Det berr på att pensinen sm du tjänat in ska betalas ut under fler år. Genm att göra en pensinsprgns med verktyget Minpensin.se kan du skaffa dig en bild av hur mycket lägre din pensin blir m du tar ut den tidigare. Avkastningen i försäkringslösningen kan variera ch det är inte säkert att du får den värdeutveckling sm du eller rådgivaren räknat med. Det gäller särskilt vid en svag eller negativ börsutveckling samtidigt sm din pensin är placerad i aktiefnder eller andra riskfyllda tillgångar. Ersättningen från kapitalförsäkringen betalas i många fall ut under en begränsad tid, till exempel under fem eller ti år. När utbetalningen upphör blir din pensin lägre under resten av livet. Ett tips kan vara att be m exempel på hur din eknmi kmmer att se ut efter 75 års ålder ch åren därefter för att få en bättre uppfattning m vad det innebär. Skatteeffekter Skatteeffekterna kan göra det fördelaktigt att ta ut inkmstpensinen vid 61 ch placera den i en kapitalförsäkring. Tar du ut pensin ch samtidigt frtsätter att jbba innebär det i princip att du har dubbla löner. Om din inkmst av arbete ch den pensin du tar ut tillsammans blir mer än krnr per månad (gäller år 2015), måste du förutm kmmunal skatt även betala statlig skatt. Du får betala högre skatt på pensinen när du tar ut den tidigare. Det berr på att du från ditt 66:e levnadsår får ett s.k. förhöjt grundavdrag sm tillägg till grundavdraget. Det innebär alltså att skatten på pensinen blir högre m du tar ut den tidigt för att investera den. För dig sm är egenföretagare kan det dck vara lönsamt att ta ut hel allmän pensin från 61års ålder. Det berr på att egenavgifterna sänks från 28,97 prcent till 10,21 prcent ch därmed bara utgörs av ålderspensinsavgift 2. På Skatteverkets webbplats kan du få mer infrmatin m skatter. 1 Inför 2016 har regeringen har föreslagit en höjning av skatten till statslåneräntan plus 0,75 prcent. Dessutm föreslås ett glv sm gör att schablnavkastningen blir minst 1,25 prcent av kapitalet. 2 Sänkningen gäller m hela den allmänna pensinen tas ut under hela inkmståret januari december.

4 Dk.bet. 4 (8) Ersättningar kan påverkas Ett tidigt uttag av pensinen med placering i kapitalförsäkring innebär att du får en högre inkmst under några år. Det innebär ckså att din förmögenhet ökar. Om du har inkmstprövade ersättningar kan dessa påverkas av pensinsuttaget. Din ökade inkmst ch förmögenhet kan ckså innebära att ersättningar du eller din partner skulle haft rätt till i framtiden reduceras eller uteblir. Nedan listas några ersättningar sm kan påverkas av ett tidigt uttag av allmän pensin. A-kassa Om du har ersättning från A-kassan, eller riskerar att få det före 65 års ålder, så blir den lägre m du börjar ta ut allmän pensin. Ersättningsnivån i a-kassan sjunker då i många fall till 65 prcent ch ersättningen minskas dessutm med det belpp du tar ut i pensin. Sänkningen gäller även m uttaget av allmän pensin avbryts. Bstadstillägg Bstadstillägg är ett skattefritt tillägg sm du kan ansöka m sm pensinär hs Pensinsmyndigheten m du har låg pensin. För att kunna få bstadstillägg ska du vara över 65 år ch ta ut hela din allmänna pensin. En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bstadstillägg m du har lägre inkmst än krnr efter skatt sm ensamstående eller krnr efter skatt sm gift eller sammanbende. Det gäller m du har låg förmögenhet eller ingen förmögenhet alls. Ett tidigt uttag av pensinen med placering i kapitalförsäkring kan göra att det bstadstillägg du eller din partner skulle haft rätt till från 65 års ålder minskar eller uteblir helt. Det berr på att rätten till bstadstillägget kan påverkas m du har ett sparat kapital 3. Änkepensin Kvinnr sm var gifta innan 1990 kan i vissa fall ha rätt till änkepensin. Om du har änkepensin minskar den när du tar ut allmän pensin. Tar du ut pensinen före 65 års ålder minskar fta utbetalningen från änkepensinen kraftigt, ersättningen kan då i många fall halveras eller reduceras ännu mer. Vid 65 års ålder påverkas änkepensinen avsett m du börjar ta ut din allmänna pensin eller inte ch upphör då helt för de allra flesta. Livslängdens betydelse Att ta ut din pensin tidigt ch placera i en kapitalförsäkring är ett kalkylerande med hur länge du trr att du kmmer att leva. Det kan löna sig att ta ut pensinen tidigt m du trr att du inte kmmer att leva så länge, medan det är en sämre affär m du lever länge. Ett tidigt uttag av pensin med placering i kapitalförsäkring leder vanligen till att du får högre inkmster under dina fem till ti första år sm pensinär. Runt 75 år försvinner i många fall utbetalningen från försäkringen. Samtidigt minskar många tjänstepensiner redan vid 70 års ålder. Det är därför särskilt viktigt att ta reda på hur din eknmi ser ut när du fyllt 70 år ch åren därefter. 3 Tillgångar över krnr (för gifta) ch (för makar) reducerar bstadstillägget

5 Dk.bet. 5 (8) Kstnad för förvaltning i kapitalförsäkring Inm kapitalförsäkringar görs fta flera avgiftsuttag, både fasta årliga avgifter ch prcentuella årliga avgifter sm tas ut på det ttala sparbelppet. Ttalt kan det innebära ett årligt avgiftsuttag på två prcent av kapitalet eller mer. Det kan vara klkt att ta reda på vilka avgifter sm tas ut ch hur de påverkar de framtida utbetalningarna från försäkringen. Uppgifterna går att hitta i faktabladet, den rörliga avgiften kallas fta Kapitalavgift ch den fasta årliga avgiften kallas fta Fast avgift. Avgiften för förvaltning i fnder brukar listas separat, till exempel sm Förvaltningskstnad eller Årlig avgift fndförvaltning eller liknande. Det finns lika sparfrmer att välja mellan m du vill placera dina månatliga utbetalningar av allmän pensin. Den risk du är beredd att ta i sparandet har betydelse för vilken sparfrm sm passar dig bäst liksm hur länge du ska placera pengarna. Alternativa sparfrmer med lägre avgifter kan till exempel vara direktsparande i fnder eller sparande på knt hs bank eller kreditmarknadsblag. Det kan vara en gd idé att jämföra några lika sparfrmer innan du bestämmer dig för att skriva på ett avtal m placering av din allmänna pensin i en kapitalförsäkring. Skydd till efterlevande Det kapital sm placeras i kapitalförsäkringen kan skyddas av ett återbetalningsskydd. Det innebär att de pengar sm betalats in i försäkringen betalas ut till förmånstagare m du skulle avlida. I en kapitalförsäkring kan du sm försäkrad själv ange förmånstagare ch styra vem sm ska få pengarna vid dödsfall. Det skiljer sig åt till exempel från andra sparfrmer, till exempel kntsparande, direktsparande i fnder eller sparande på ett Investeringssparknt (ISK) där den vanliga arvsrdningen gäller vid dödsfall. Det kan vara klkt att skaffa sig en bild av de ttala ersättningar sm betalas ut till din familj vid dödsfall. Då kan du lättare bilda dig en uppfattning m vilka behv du ch din familj har. Efterlevandeskydd innebär fta en kstnad i frm av en lägre framtida pensin så välj brt det skydd du inte behöver. Den allmänna pensinen består av inkmstpensin ch premiepensin. Det finns inget efterlevandeskydd för inkmstpensinen. Vid dödsfall fördelas inkmstpensin till persner i samma årskull genm en prcentsats på pensinsbehållningen 4. Inm premiepensinen finns möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd i samband med att du börjar ta ut den. Dina efterlevande kan ha rätt till andra ersättningar inm den allmänna pensinen, mställningspensin, barnpensin eller änkepensin. I de flesta tjänstepensiner ingår även någn frm av efterlevandeskydd, både i frm av en månatlig ersättning ch i frm av ett engångsbelpp sm betalas ut till din familj vid dödsfall. Pensinsmyndigheten ch ditt tjänstepensinsblag kan svara på hur det ser ut just för dig. Har du behv av extra efterlevandeskydd finns flera möjligheter, ett alternativ kan 4 Vid uttag av inkmstpensin blir pensinsbehållningen nll krnr ch pensinsbehållningen fylls endast på av eventuella nya pensinsrätter. Arvsvinsterna minskar därför efter uttag av inkmstpensin.

6 Dk.bet. 6 (8) till exempel vara att teckna en grupplivförsäkring via sin arbetsgivare eller fackförbund.

7 Dk.bet. 7 (8) Exemplet Susanne Susanne överväger att ta ut sin allmänna pensin ch placera den i en kapitalförsäkring från 61 års ålder. Försäkringsupplägget hn blivit erbjuden är en kapitalförsäkring där pensinen placeras i aktiefnder. 5 Upplägget går ut på att Susanne frtsätter arbeta till 65 års ålder ch sedan tar ut pensinen från försäkringen under 10 år. Susanne är 60 år ch har arbetat på företag med kllektivavtal sedan 23 års ålder. Hn har en lön på krnr i månaden. Upplägget innebär att Susannes ttala månatliga pensin efter skatt blir cirka krnr högre mellan års ålder jämfört med ett pensinsuttag från 65 års ålder. Från 75 års ålder blir pensinen cirka krnr lägre än vid uttag från 65 års ålder. 6 Uttag 65 år Uttag 61 år ch placering Pensin år cirka kr/mån cirka kr/mån Pensin 75 år - cirka kr/mån cirka kr/mån Om Susanne antas leva till 86 års ålder 7 behöver den årliga värdeutvecklingen i kapitalförsäkringen vara cirka 7 prcent 8 eller högre för att det ska vara lönsamt att ta ut pensinen i förtid jämfört med att vänta med pensinsuttaget till 65 års ålder. Sm en jämförelse har den histriska värdeutvecklingen på aktier över tid varit cirka 6 prcent per år 9. Under den senaste tiårsperiden har värdeutvecklingen på aktier varit cirka 4,5 prcent per år. 10 Värdeutvecklingen på aktier har varierat kraftigt under lika tiårsperider, från över 20 prcent per år till negativa tal under vissa perider. Ju längre Susanne lever dest mindre lönsamt blir det att göra ett tidigt uttag av pensinen. Nedan listas vilken årlig värdeutveckling sm krävs i placeringen enligt exemplet van för att Susanne inte ska förlra på ett tidigt uttag, givet lika livslängder. Årlig real värdeutveckling Livslängd 2% 79 år 4% 81 år 6% 84 år 8% 87 år 10 % 90 år 5 I beräkningarna antas kapitalavgiften i försäkringen (inklusive avkastningsskatt) vara 1 prcent per år. Förvaltningsavgifterna för fnderna antas i snitt vara 1 prcent per år. Hänsyn har inte tagits till eventuella fasta avgifter inm försäkringen. I beräkningen har hänsyn tagits till att Susannes inkmst mellan 61 ch 65 års ålder kmmer att överstiga gränsen för statlig inkmstskatt. 6 I beräkningen har den årliga reala avkastningen inm kapitalförsäkringen antagits vara 3,9 %. Lönetillväxten har antagits vara 1,8 prcent. Belppen avser pensin efter skatt. 7 Medellivslängden för de sm har uppnått 65 års ålder 8 Årlig real avkastning efter avgiftsuttag. 9 Genmsnittlig årlig real glbal aktieavkastning under 90-årsperiden Genmsnittlig årlig real glbal aktieavkastning

8 Dk.bet. 8 (8) Checklista Tänk på detta innan du tar ut din pensin tidigt ch placerar i en kapitalförsäkring Här följer en checklista sm kan vara till hjälp innan du bestämmer dig för ett tidigt uttag av pensin med placering i kapitalförsäkring. Var särskilt uppmärksam vid tidigt uttag av pensinen i dessa fall: Om du har änkepensin (Kntakta Pensinsmyndigheten för mer infrmatin) Om du är eller riskerar att bli arbetslös (Kntakta din A-kassa för mer infrmatin) Om din inkmst av arbete ch pensin tillsammans blir mer än krnr per månad (gäller år 2015) (Kntakta Skatteverket för mer infrmatin) Om du eller din partner har andra inkmstprövade ersättningar sm kan påverkas av pensinsinkmsten, till exempel bstadstillägg kpplat till sjukersättning från Försäkringskassan (Kntakta utbetalaren av ersättningen för mer infrmatin) Om du eller din partner kan ha rätt till bstadstillägg från Pensinsmyndigheten från 65 års ålder (Kntakta Pensinsmyndigheten för mer infrmatin) Undersök alternativ ch jämför några lika sparfrmer m du vill ta ut den allmänna pensinen tidigt ch placera den. Alternativa sparfrmer med lägre avgifter kan till exempel vara direktsparande i fnder, sparande i fnder på ett investeringssparknt (ISK) eller sparande på knt hs bank eller kreditmarknadsblag. Be att få detta av rådgivaren så att du enklare kan förstå hur ett tidigt uttag av pensinen med placering i kapitalförsärkring kan påverka din framtida pensin: Exempel på hur pensinen påverkas på lång sikt av ett tidigt pensinsuttag, till exempel efter 70 års ålder ch åren därefter. Kalkyl där det framgår vilka avgifter sm tas ut för att förvalta pengarna i kapitalförsäkringen ch där hänsyn har tagits till avgiftsuttaget i prgnsen. Exempel på hur din framtida pensin påverkas vid en negativ utveckling på börsen

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden

Om detta bör vi tala. Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Om detta bör vi tala Viktig information för dig som vill veta mer om livet efter döden Ju förr desto bättre Det finns ämnen man inte pratar om. Scenarier som man inte vill beröra, framför allt inte inom

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008

Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln Maj 2008 Harald Mårtensson Gunnar Wetterberg Omslag: Michael Jäderlind är personalvetare och utbildad vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit anställd

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Lönsamma extraknäck för pensionärer 2 Tjäna 64 000 kr med låg skatt 2 Jobbavdraget är en skattereduktion 2 Komplicerat samspel avgör jobbavdragets storlek

Läs mer

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas.

Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. Allmän pension Fem fakta om allmän pension Alla som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas. De flesta av oss både bor och arbetar här, men det är viktigt att komma ihåg att också den som inte är bosatt

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer