Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning."

Transkript

1 Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring

2 Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till det vi kallar Nya Trad, där avgifterna är lägre och förutsättningarna för högre återbäringsränta är bättre. Den garanterade räntan som det garanterade värdet räknas upp med sänks till 1 procent före skatt och avgifter från nuvarande 3 4 pro cent. Den sänkta garantin ger oss större utrymme att placera dina pengar i tillgångar som kan ge högre avkastning. Din återbäringsränta höjs från 2 procent till 8 procent, som åter bäringsräntan är just nu i Nya Trad. Kapitalavgiften du i dag betalar sänks från 0,75 till 0,45 procent och den fasta årliga avgiften på 240 kronor som tas ut idag tas bort. Lägre avgifter innebär att ditt försäkringskapital växer snabbare. Du får ökade möjligheter att själv bestämma under vilken tids period din pension ska betalas ut. Mer information om erbjudandet hittar du längre fram i broschyren. Erbjudandet om att ändra till nya villkor varierar något beroende på vilken försäkring du har. Informationen i den här broschyren gäller Reflex Pensionsförsäkring. 2 Så här påverkas din försäkring om du ändrar till nya villkor Den lägre garanterade räntan ger oss utrymme att investera i tillgångar som kan ge bättre avkast ning. Det ökar möjligheterna till högre återbä ringsränta och bättre tillväxt på ditt försäkrings kapital. De sänkta avgifterna innebär att mer av ditt försäkringskapital finns kvar den dag du ska börja ta ut din pension. Den nya lägre garanterade räntan innebär att en mindre andel av det som betalas ut från din försäkring kommer att vara garanterad jämfört med dina nuvarande villkor. Det totala beloppet som betalas ut förväntas dock i de flesta fall bli högre genom att återbäringen ökar. Du får också ökade möjligheter att själv bestämma hur du tar ut din pension. Så här påverkas din försäkring om du inte ändrar till nya villkor Försäkringskapitalet kommer att ha en begränsad tillväxt eftersom den höga garantin endast ger oss utrymme att till största del investera i obligationer med låg avkastning. Avgifterna och reglerna för hur du kan ta ut din pension kommer att vara oförändrade. Du behåller den garanterade räntan, enligt nuvarande villkor, vilket innebär att en högre andel av det som betalas ut från din försäkring kommer att vara garan terad. Däremot förväntas det totala beloppet som betalas ut i de flesta fall bli lägre om du inte ändrar till nya villkor. 3

3 Varför ska jag ändra villkoren för min försäkring med traditionell 1 förvaltning? var: Vi bedömer att förutsättningarna för att kunna ge en värdeutveck S ling utöver din nuvarande garanti är större om du ändrar din försäkring. Den nuvarande höga nivån på garantin ger oss endast utrymme att till största delen investera i obligationer, som idag har en ränta på mycket låga nivåer. Med den lägre garantin skapas utrymme för oss att investera i tillgångar som kan ge bättre avkastning än obligationer. 2 Svar: Försäkring med traditionell förvaltning är ett sparande som är Varför föreslår ni det just nu? utformat efter helt andra förutsättningar på finansmarknaden än vad vi har i dag. Framför allt har vi sedan några år tillbaka ett mycket lågt ränteläge vilket är ogynnsamt för traditionell förvaltning med höga garan tier. Vår bedömning är att dagens läge kommer att bestå en längre tid. Därför erbjuder vi dig att ändra villkor så att vi får ett större ut rymme att investera i tillgångar som kan ge dig bättre värdetillväxt i ditt sparande. Varför kan värdeutvecklingen bli bättre? 3 Svar: Med en lägre garanterad ränta har vi större möjlighet att placera en större del av sparandet i högavkastande tillgångar som till exempel aktier och fastigheter. Det bedöms på lång sikt kunna ge en bättre av kastning än obligationer. Dessutom bidrar de lägre avgifterna till bättre tillväxt på försäkringskapitalet. Nuvarande Nya Trad Hur placeras mitt sparande i traditionell förvaltning idag och hur ser 4 fördelningen ut med nya villkor? Svar: Idag placeras sparandet i huvudsak i obligationer med lång löptid. Med nya villkor kommer sparandet istället placeras i en aktivt förvaltad mix av obligationer, fastigheter och aktier. En mix som på sikt bedöms kunna ge bättre avkastning än enbart obligationer. Fördelningen mellan tillgångarna kommer att variera beroende på marknadstro och aktuellt riskutrymme. Traditionell förvaltning Tillgångar Obligationer Nuvarande Nya Trad 91% 62% Alternativa investeringar 5% 5% Aktier 2% 28% Fastigheter 2% 5% Tabellen visar fördelningen av tillgångarna för nuvarande traditionell förvaltning och Nya Trad per 31 mars Aktuell fördelning hittar du alltid på lansforsakringar.se/sparformer. Vilken avkastning räknar ni med om jag ändrar till de nya villkoren? 5 Svar: Vi har i vår prognos räknat med följande långsiktiga avkastnings antaganden för olika tillgångar. Antagandena bygger på historisk data. Traditionell förvaltning Tillgångar Avkastningsantaganden Obligationer 3,25% Onoterade aktier 6,85% Aktier 6,35% Fastigheter 5,65% Alternativa investeringar 5,45% Utrymme för högavkastande tillgångar Obligationer 4 5

4 Hur säker är prognosen för återbäringsräntan? 6 Svar: Prognosen bygger på vilken avkastning en tillgångsportfölj mot med garanterat värde, försäkringskapital och återbäring? 7 SVadvar:menas Med traditionell förvaltning har ditt sparande två värden som svarande den som beskrivs i fråga 4 bedöms ge i framtiden. Beräkning en bygger på historisk data och en stor mängd simuleringar av olika scen arier på finansmarknaden. Det antagande vi använder i prognosen är det mest sannolika utfallet. Prognosen är ingen garanti för framtida avkastning. beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital. Exemplet visar försäkringskapitalets utveckling vid olika återbäringsräntor Försäkringskapitalet är det du betalat in plus eventuell återbäringsränta och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt. 250 Utveckling försäkrings kapital, 1 procent bättre än sannolikt utfall. Utveckling försäkrings kapital, sannolikt utfall Utveckling försäkrings kapital, 1 procent sämre än sannolikt utfall. 100 Återbäring får du när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är inte garanterad utan delas ut först i samband med varje utbetalning. Återbäring Försäkringskapital Försäkringskapital i tusentals kronor 300 Det garanterade värdet är det du betalat in plus den garanterade räntan och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Garanterat värde år På ditt årliga värdebesked kan du se hur ditt sparande utvecklas. Får jag avkastning på mitt försäkringskapital även under 8 utbetalningstiden? Svar: Ja. Vad är återbäringsräntan just nu på min nuvarande försäkring? 9 Svar: Sedan januari 2015 är återbäringsräntan 2 procent. Om du ändrar din försäkring får du, från och med det datum försäkringen ändras, en återbäringsränta på för närvarande 8 procent på ditt försäkringskapital. Aktuell återbäringsränta hittar du alltid på lansforsakringar.se. 6 7

5 Hur mycket högre återbäringsränta måste jag få för att det ska löna 10 sig att ändra till de nya villkoren? garanterad ränta kommer jag att få om jag ändrar till 12 Vilken nya villkor? Svar: I den prognos du fått i brevet har vi gjort en beräkning som visar effekten av högre återbäring och lägre avgifter för din försäkring. Vi har räknat med en återbäringsränta som över tid i genomsnitt är 1,1 procent enheter högre om du ändrar villkor. Det är inget vi kan garantera utan bygger på en uppskattning som vi bedömer är realistisk. Notera att den högre förväntade avkastningen i Nya Trad beror på att en större del av sparandet placeras i högavkastande tillgångar som kan innebära en högre finansiell risk, se fråga 15. Valet att ändra till nya villkor bör alltså bedö mas efter din syn på risk och efter din aktuella ekonomiska situation. Det kan vara så att du kan höja din risk på annat håll i ditt övriga sparande och få motsvarande effekt på högre förväntad avkastning. Svar: Från och med det datum försäkringen ändras kommer den garan terade räntan att vara 1 procent före antagna kostnader och avkastnings skatt. Det innebär i praktiken att det garanterade värdet kommer att ligga kvar på nuvarande nivå om inga ytterligare inbetalningar görs. Vilken garanterad ränta har jag på min försäkring? 11 Svar: Det beror på när du tecknade din försäkring. I tabellen visas den garanterade räntan före antagna kostnader och avkastningsskatt. De garanterade räntorna gäller för dig som har en Reflex Pensions försäkring och som har fått det här erbjudandet där brevet är daterat våren Teckningsdatum Garanterad ränta Före 1 juli % Från och med 1 juli % Observera att den garanterade räntan endast påverkar utvecklingen av det garanterade värdet. Om den avtalade inbetalningen till försäk ringen har höjts efter 1 juli 1999 kan det innebära att räntan sänkts till 3 procent. Exemplet visar en pensionsförsäkring utan framtida inbetalningar Garanterat värde i tusentals kronor Försäkringen ändras. Utveckling garanterat värde, om du inte ändrar villkor. Utveckling garanterat värde, om du ändrar villkor år måste den garanterade räntan bli lägre för att återbärings 13 Varför räntan ska kunna höjas? Svar: Den nuvarande höga garanterade räntan tvingar oss att investera huvuddelen av sparandet i säkra obligationer för att säkerställa våra avtalade framtida pensionsutbetalningar. Med en lägre garanterad ränta skapas utrymme för att investera i aktier, fastigheter och andra tillgångar som förväntas ge högre avkastning än obligationer. Därmed förväntas också återbäringsräntan bli högre. jag ändrar min försäkring, innebär det att det garanterade 14 Om värdet på min försäkring minskar? Svar: Det garanterade värdet påverkas inte initialt om du ändrar din försäkring. Det är den framtida uppräkningen med garanterad ränta av det garanterade värdet som minskar. 8 9

6 vilket sätt förändras den finansiella risken i min pensions 15 På försäkring om jag ändrar till nya villkor? ilka andra förutsättningar har påverkat prognosen för 18 Vmin försäkring? Svar: Om du ändrar till nya villkor kommer vi ha möjlighet att placera en större del av ditt sparande i högavkastande tillgångar vilket då också innebär en högre risk. Villkorsändringen innebär också att en mindre andel av det som kommer att betalas ut från din försäkring är garanterat jämfört med om du inte ändrar. Det totala beloppet som kommer att be talas ut förväntas däremot i de flesta fall bli högre genom att återbäringen ökar. Återbäringen är inte garanterad utan delas ut först i samband med varje utbetalning. Återbäringen är Länsförsäkringar Livs riskkapital och kan användas för att täcka förluster inom Länsförsäkringar Liv. Sammantaget ökar den finansiella risken vid en villkorsändring. Svar: Vi har anpassat antaganden för livslängd, sjuklighet, driftskost nader och avkastningsskatt till dagens förutsättningar. Antagandena om livslängd har ökat medan antagna kostnader för administration har minskat. Är framtida inbetalningar med i prognosen för min försäkring? 16 Svar: Nej, i prognosen finns inte framtida inbetalningar med. Om du gör ytterligare inbetalningar till din Reflex Pensionsförsäkring ökar din pension. Vad händer med avgifterna om jag ändrar till de nya villkoren? 17 Svar: De administrativa avgifterna kommer att sänkas. Lägre avgifter innebär att ditt försäkringskapital växer snabbare. Insättningsavgift i procent av inbetalning Kapitalavgift i procent av försäkrings kapitalet Årsavgift Om du inte ändrar 3% 0,75% 240 kronor* Om du ändrar 0% 0,45% 0 kronor *För försäkringar tecknade från 1 januari Eventuella avgifter för betalningsbefrielse och efterlevandepension tillkommer. På ditt årliga värdebesked ser du vilka avgifterna är på din försäkring. 10 händer med den avtalade pensionen om jag ändrar till de 19 Vad nya villkoren? var: Den avtalade pensionen sänks. Däremot förväntas det totala be S loppet som betalas ut från din försäkring, i de allra flesta fall, bli högre genom att återbäringen ökar. Återbäringen är dock inte garanterad, oavsett om du ändrar till nya villkor eller inte, utan tilldelas först vid varje utbetalningstillfälle. Se prognosen för din försäkring. händer med efterlevandepensionen om jag ändrar till nya villkor? 20 Vad Svar: Den avtalade efterlevandepensionen räknas om och blir lägre efter som den garanterade räntan sänks under resterande försäkringstid. Det innebär dock att efterlevandepensionen i regel uppgår minst till summan av det som betalats in på försäkringen. Om du har behov av en högre efterlevandepension kan du komplettera med en livförsäkring. Kontakta ditt länsförsäkringsbolag eller din försäkringsförmedlare för att få hjälp. I vilka fall är det inte lämpligt att ändra min försäkring? 21 Svar: Om tiden fram till att din försäkring ska börja betalas ut är kort, samtidigt som det garanterade värdet är högre än ditt försäkringskapital är det sannolikt bättre att inte ändra. Prognosen för din försäkring ger en bra vägledning om det är lämpligt att ändra eller inte. Om du är osäker, kontakta ditt länsförsäkringsbolag eller din försäkringsförmedlare. 11

7 får jag det här erbjudandet trots att prognosen visar att det 22 Varför inte är fördelaktigt för mig att ändra till nya villkor? Svar: Vi vill erbjuda så många kunder som möjligt att ändra till nya villkor. Du väljer själv om du vill ändra eller inte. För de allra flesta är det dock mer fördelaktigt att ändra till nya villkor. ska jag tänka om jag också har andra former av pensions 23 Hur sparande, till exempel om jag har ett pensionssparande med fondförvaltning? Svar: Det är alltid lämpligt att se sitt sparande ur ett helhetsperspektiv så att risknivå, möjlighet till värdeökning och försäkringsskydd totalt sett motsvarar dina behov. Kontakta gärna ditt länsförsäkringsbolag eller din försäkringsförmedlare om du är osäker. Vem ska skriva under svarskortet om jag vill ändra till nya villkor? 27 Svar: På svarskortet i det brev du fått framgår vem/vilka som ska skriva under. För företagsägda försäkringar krävs underskrift både av dig som är försäkrad och av försäkringstagaren. Underskriften av försäkrings tagaren (firmatecknaren) ska göras på svarskortet eller i vissa fall via en fullmakt. jag skickar in svarskortet och sedan ångrar mig. 28 Om Kan jag ändra mitt val? Svar: Ja, du kan ångra dig inom 30 dagar från det att du har fått ditt nya försäkringsbesked. Idag har jag premierabatt i min försäkring, vad händer med den? 24 Svar: Om du har premierabatt på din försäkring idag så kommer den att tas bort oavsett om du ändrar till nya villkor eller inte. jag istället flytta mitt försäkringskapital till ett annat 25 Kan försäkrings bolag? Svar: Nej, den möjligheten finns inte för den här typen av försäkringar. Är Nya Trad en fondförsäkring? 26 Svar: Nej. Nya Trad är en traditionell försäkring med garanti. Om du ändrar villkor till Nya Trad är Länsförsäkringar Liv fortfarande försäkringsgivare

8 Så här läser du prognosen Prognosen för din försäkring hittar du på baksidan av brevet. Prognos för försäkringsnummer Försäkringskapital Återbäring Garanterat värde De här två staplarna visar ditt försäkringskapital vid uppnådd pensionsålder enligt vår prognos. Vi visar två möjliga utfall: om du inte ändrar dina villkor respektive om du ändrar Det antal år som din försäkring ska betalas ut. Om din försäkring betalas ut livsvarigt visar vi snittet för de första 20 årens utbetalningar. Det totala årliga belopp som betalas ut från din försäkring enligt vår prognos. Vi visar två möjliga utfall: om du inte ändrar dina villkor respektive om du ändrar. 14 Om du inte ändrar din försäkring Om du ändrar din försäkring 0 Om du inte ändrar din försäkring Om du ändrar din försäkring Försäkringskapital kr * kr ** Garanterat värde kr kr Årlig pension inklusive återbäring i snitt i 5 år kr kr Avtalad pension per år kr kr Avtalad efterlevandepension per år kr kr *Genomsnittlig återbäringsränta 3,6 procent **Genomsnittlig återbäringsränta 4,7 procent Den årliga avtalade pensionen som betalas ut från din försäkring enligt vår prognos. Vi visar två möjliga utfall: om du inte ändrar dina villkor respektive om du ändrar. Om efterlevandepension ingår i din föräkring visar vi här den avtalade efterlevandepensionen som betalas ut från din försäkring enligt vår prognos. Vi visar två möjliga utfall: om du inte ändrar dina villkor respektive om du ändrar. 15

9 LFAB utg

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp REKOMMENDATION Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp Komplettering av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:39 (bilaga 3 - Faktabladets innehåll) en antogs av Svensk

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp REKOMMENDATION Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp Komplettering av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:39 1 (bilaga 3 - Faktabladets innehåll) Den reviderade rekommendationen

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från TJÄNSTEPENSIONSKONTO FÖRKÖPSINFORMATION Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2016-07-15 Innehåll Inbetalning 3 Din pension 3 Återbetalningsskydd 3 Förmånstagare 3 Så kan du

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01 REFLEX SPARFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Sparförsäkring Gäller från 2015-08-01 1 Så fungerar Reflex Sparförsäkring Reflex Sparförsäkring är en kapitalförsäkring där ett återbetalningsskydd ingår.

Läs mer

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF.

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF. Viktigt att veta för dig som vill: Flytta ditt pensionskapital inom eller till. December 2014 Checklista Tänk på detta innan du flyttar din KAP-KL/AKAP-KL Att flytta sina pengar kan innebära många fördelar,

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla... 2 3 Premiebetalning... 2 4 Förmåner... 2 4.1 Utbetalning

Läs mer

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då? Du som är statligt anställd omfattas av pensionsavtalet

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2016 Lennart Andersson 00095793_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande har utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. % För dig med högre lön Katarina, SPP Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionslösning Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Friplan. Gäller från

Friplan. Gäller från friplan Förköpsinformation Friplan Gäller från 2011-04-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare 4 Interimsskydd 4 Uppgifter

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring LFAB 05725 Utg 03 2010-02 Form & Profil PP2110 Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 1 2 Försäkringen

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionlösning. Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring med SPP. Är du och din arbetsgivare

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2015 Lennart Andersson 00085542_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14)

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER. DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER DANICA PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (Fastställd av styrelsen 2014-11-14) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER 3 1 ALLMÄNT 3 1.1 F örsäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer