Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och"

Transkript

1 Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning.

2 Allmänt Traditionell förvaltning innebär normalt att bolaget sköter placeringen av kapitalet. Placeringen sker i obligationer, aktier, fastigheter mm. Fondförvaltning innebär normalt att försäingstagaren själv placerar i fonder. Numera finns det fondförsäingar där bolaget sköter förvaltningen och därför kan ge viss garanti för kapitalet. Det finns också försäingar som påminner om fondförsäing, men klassas som traditionella pga att de kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. Bolag Förvaltningsform Finns garanti Det finns försäingar där försäingsbolaget ger en garanti. Garantin kan innebära att försäingstagaren kommer att få en viss avtalad pension eller att en del av sparkapitalet är garanterat. Ömsesidigt eller vinstutdelande Bolagsformen har betydelse bl a för hur avkastningen i traditionell försäing fördelas. Ömsesidiga livbolag ägs av försäingstagarna som kollektivt delar på över- /underskott. I vinstutdelande livbolag står bolaget inte försäingstagarna risken för underskott och får i gengäld del av vinst. AMF Privat Fond Fond Ömsesidigt AMF Privat Traditionell Traditionell Ömsesidigt AMF Privat traditionell: För varje inbetald premie erhålls ett garanterat framräknat utifrån gällande garantiräntor. Avanza Pension/ Traditionell Vinstutdelande Depåförsäing Danica Pension / Fond Vinstutdelande Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Fond Vinstutdelande Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Traditionell, om du väljer det Ömsesidigt Trad pensionsförsäing I Folksams traditionella pensionsförsäingar väljer försäingstagaren hur stor del av inbetald premie som ska omfattas av garantin. För garanterad del är den aktuella garantiräntan 1,75 % minus avkastningskatt och driftskostnader. Privat försäing fond Fond Vinstutdelande Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Traditionell Dock finns en skyddstrategie, som innebär att förvaltaren vid varje årsskifte sätter en skyddsnivå. Målsättningen är att värdet i portföljen inte understiger 85% av marknadsvärdet under det året. Vinstutdelande Fond Ömsesidigt Traditionell KPA garanterar ett visst försäingsbelopp vid utbetalningen av pensionen. Den aktuella garantiräntan är 1,5 % minus avkastningsskatt och avgifter. Ömsesidigt Fond Ömsesidigt Traditionell I Länsförsäingar Livs Försäad Pension innebär garantin att värdet vid avtalad pensionsålder är minst lika med gjorda inbetalningar. Ömsesidigt Fond Vinstutdelande

3 Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond Traditionell Nordeas Ålderspension har en garanti. Vid avtalad pensionstidpunkt eller vid dödsfall är det garanterade kapitalet minst lika med gjorda inbetalningar. Om det är mindre än 5 år kvar till avtalad punkt, när försäingen tecknas, gäller istället ett garanterat månadsbelopp. Vinstutdelande Fond Vinstutdelande Traditionell Vinstutdelande Fond Vinstutdelande Fond I SEB Enkla pensionen är det garanterade beloppet 90 % av inbetald premie minus avkastningsskatt. Efter fem år garanteras även den avkastning som eventuellt har uppkommit och därefter höjs det garanterade värdet med eventuell avkastning en gång per halvår. Vinstutdelande Fond Vinstutdelande I SEB Trygg Livs Garantiförsäing är det garanterade beloppet 90 % av inbetald premie minus avkastningsskatt och eventuella riskpremier för efterlevandeskydd eller premiebefrielse. Efter fem år garanteras även den avkastning som eventuellt har uppkommit och därefter höjs det garanterade värdet med eventuell avkastning en gång per halvår. Fond Vinstutdelande Traditionell Ömsesidigt Fond Vinstutdelande Traditionell SPP Livförsäings har en aktuell garanterad ränta på 0,5 % minus avkastningsskatt och avgifter. En gång per år gör SPP dessutom om all villkorad återbäring som överstiger 15% av ditt försäingskapital till så kallad garanterad återbäring. Vinstutdelande Fond Vinstutdelande

4 Fast årlig avgift och premieavgift Avgifterna kan tas ut på olika sätt, t ex en fast årlig avgift, en procentuell avgift på inbetalade premier eller både årsavgift och premieavgift. Om avgiften är t ex 2 % av inbetald premie blir det 240 onor per år om man sparar 1000 i månaden. Avgifterna kan ändras under avtalstiden. Bolag Avgift i % per inbetald premie Fast årlig avgift AMF Privat Fond 75 AMF Privat Traditionell 60 om premie betalats under året, annars ingen avgift Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ 295 Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ 240 Trad pensionsförsäing 60 Privat försäing fond 60 Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ 144 Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ 144 Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ 240 Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension 200 Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond 264 0,6% av gällande prisbasbelopp 138 (uppräknas med pbb) Man kan välja 3% i avgift per inbetald premie och får då lägre avgift för förvaltning och flytt. Man kan välja 3% i avgift per inbetald premie och får då lägre avgift för förvaltning och flytt. 138 (uppräknas med pbb) 279 (uppräknas med pbb) (uppräknas med pbb)

5 Förvaltningsavgifter Kostnader för förvaltning kan tas ut på olika sätt. Försäingsbolaget tar vanligen ut en avgift i procent av pensionskapitalet. För fondförsäing tillkommer också en förvaltningsavgift för de fonder du valt att placera i. I traditionell försäing kan bolaget också ta ut en kapitalförvaltningskostnad. Den tas inte ut som en avgift utan dras från bolagets totala förvaltade kapital. Din återbärings-/avkastningsräntan blir därigenom lägre. Avgifterna kan ändras under avtalstid Bolag Avgift i % av pensionskapitalet Avgifter som försäingsbolaget tar ut för hantering av försäingen. Avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta Avgifter som försäingsbolaget tar ut för fondbolagets förvaltning av fonderna. AMF Privat Fond 0,6 % 0,15-0,6 % beroende på fondval AMF Privat Traditionell 0,56 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension - Avanza tar inte ut någon fondavgift direkt av försäingstagaren - men fondbolagens avgifter (0-2,5 %) dras från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget. Detta påverkar värdet på försäingen. För hedgefonder och några aktiefonder tas en prestationsavgift ut av fondbolagen. 0,5 % 0,3-2,5 % beroende på fondval 0,7 % 0,3-2,5 % beroende på fondval 1 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,75 % 0,15-2,5 % beroende på fondval 1 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,5 % 0,4 % 0,4 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,75 % 0,2-3,3 % beroende på fondval 1,3 % år 1-5 därefter 0,99 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,6 % Avgiften sjunker ju högre försäingskapitalet är. Från till är den 0,5%, därefter sjunker den till 0,4%. - Ingen fondavgift tas ut direkt av försäingstagaren - men fondförvaltarens avgifter dras direkt från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget. På så sätt påverkas värdet på försäingen. 1 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,55 % 0,4-2,5 % beroende på fondval SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond 0,65 % Avgiften är 0,4% för den som valt att betala 3% i avgift per inbetald premie. SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing SEB tar ut en garantiavgift med 0,4% på det garanterade beloppet. 0,65 % SEB tar ut en garantiavgift med 0,4% på det garanterade beloppet. Vidare sänks avgiften 0,65 till 0,4% för den som valt att betala 3% i avgift per inbetald premie. Nordnet Pensionsförsäing tar inte ut någon fondavgift utöver den som fondbolagen själv sätter. Fondförvaltningsavgift (0.1-3%) dras från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget, vilket påverkar värdet på försäingen. I vissa fonder dras även en köp-och/eller säljavgift. Hos vissa fåtal fonder (framför allt specialfonder) tas en prestationsbaserad avgift ut. 0,4-2,5 % beroende på fondval 1,2 % 1,2 %

6 Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond 0,65 % - Ingen fondavgift tas ut direkt av försäingstagaren - men fondförvaltarens avgifter dras direkt från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget. På så sätt påverkas värdet på försäingen. 0,7 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,60 % 0,2-2,5 % beroende på fondval SPP Fondförsäing AB: Det finns även fonder som dessutom har prestationsbaserad förvaltningsavgift och som oftast baseras på hur fonden utvecklas mot sitt jämförelseindex. 0,75 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,65 % 0,5-2,4 % beroende på fondval

7 Försäingsalternativ Utmärkande för pensionsförsäing är möjligheten att kombinera sparandet med olika försäingsskydd. För efterlevandeskydd och premiebefrielse tar bolaget ut en riskpremie. Denna riskpremie dras från det belopp som betalas in till försäingen och därmed avsätts något mindre till sparandet. För återbetalningsskydd däremot dras inte någon riskpremie. Bolag Kan återbetalningsskydd väljas Återbetalningsskydd innebär att de pengar som finns på pensionsförsäingen betalas ut till den eller de som är förmånstagare, om den försäade dör. Med ett återbetalningsskydd får pensionsspararen inte del av någon arvsvinst, vilket innebär att pensionen blir lägre. Kan efterlevandeskydd väljas med ett på förhand valt dödsfallsbelopp, säkerställer att förmånstagare får ut ett bestämt belopp, när den försäade dör. Premien för en försäing med efterlevandeskydd används dels till sparandet, dels för att betala efterlevandeskyddet. Detta skydd kan upphöra vid t ex 65 år. AMF Privat Fond AMF Privat Traditionell Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Ingår alltid Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Ingår alltid Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Ingår alltid Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension Ingår alltid SPP Fondförsäing AB/ SPP s återbetalningsskydd gäller fram till dessa att försäingen ska utbetalas. Om du vill ha fortsatt skydd till efterlevande, observera då att du aktivt måste välja till s k efterlevandepension, som innebär att pensionskapitalet utbetalas under 5 år. I SPP går det att vid utbetalning av pensionen, teckna en s k efterlevandepension. Det innebär att pensionskapitalet betalas ut till efterlevande under 5 år. Kan premiebefrielse väljas Premiebefrielse innebär att försäingsbolaget tar över betalniningen av premien om den försäade inte kan arbeta pga sjukdom eller olycksfall. Man måste ha varit sjuksiven en viss tid för att få premiebefrielse.

8 SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond SPP s återbetalningsskydd gäller fram till dessa att försäingen ska utbetalas. Om du vill ha fortsatt skydd till efterlevande, observera då att du aktivt måste välja till s k efterlevandepension, som innebär att pensionskapitalet utbetalas under 5 år. I SPP går det att vid utbetalning av pensionen, teckna en s k efterlevandepension. Det innebär att pensionskapitalet betalas ut till efterlevande under 5 år.

9 Årspremie - för efterlevandeskydd, premiebefrielse För de bolag där efterlevandeskydd och premiebefrielse kan tecknas, redovisas nedan prisexempel. Bolag 0,5 m man/kvinna 30 år AMF Privat Fond 480 för 0,405 m över 5 år. AMF Privat Traditionell 480 för 0,405 m över 5 år. Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond erbjuds 0,5 m man/kvinna 50 år för 0,405 m över 5 år för 0,405 m över 5 år. erbjuds Premiebefrielse pris vid 30 år man/kvinna 690 / / ,7 % av avtalad erbjuds erbjuds 852 / 708 för 0,642 m över 15 år. 852 /708 för 0,642 m över 15 år. erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds / för 0,642 m över 15 år /1 932 för 0,642 m över 15 år. erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds 4 %/ 4 % av avtalad 4 % / 4 % av avtalad 552 / / % av avtalad erbjuds erbjuds 552 / / % av avtalad 550 / / % av avtalad erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds 400 / / 950 4% av avtalad Premiebefrielse pris vid 50 år man/kvinna 4,3 % av avtalad 4 %/ 4% av avtalad 4 % / 4 % av avtalad 4 % av avtalad 4 % av avtalad 5 % av avtalad 4% av avtalad

10

11 Optionsrätt, hälsoprövning Försäingsbolaget kan äva en hälsoprövning i samband med ansökan, vid ändring av avtalet. Optionsrätt innebär en möjlighet att utan hälsoprövning ändra försäingen i framtiden t ex i samband med att man gifter sig eller får barn. Bolag AMF Privat Fond AMF Privat Traditionell Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Finns optionsrätt -rätt att ändra utan hälsoprövn. Optionsrätt innebär rätt att utan hälsoprövning ändra i avtalet vid vissa händelser eller tidpunkter, t ex att lägga till återbetalningsskydd i samband med giftermål eller att man får barn., upp till 55 år Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen., upp till 55 år Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen., upp till 55 år Om återbetalningsskyddet läggs till inom sex månader från en ändring av familjesituationen. Krävs hälsoprövning vid ändring av, upp till 60 år Krävs hälsoprövning vid tillägg av återbet.skydd Här redovisas om pensionsspararen, i andra situationer än de som omfattas av optionsrätten, kan göra ändringar i avtalet utan att bolaget äver en hälsoprövning. Om återbetalningsskyddet läggs till inom sex månader från en ändring av familjesituationen. Återbetalningsskydd ingår alltid Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen. Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen., upp till 50 år, om redan inbetalda premier ska omfattas, upp till 50 år, om redan inbetalda premier ska omfattas, upp till 55 år, i vissa fall Återbetalningsskydd ingår alltid, om återbetalningsskydd saknas Hälsoprövning ävs endast om försäingstagaren vill förkorta en eller tidigarelägga punkten., om återbetalningsskydd saknas Återbetalningsskydd ingår alltid, om återbetalningsskydd saknas

12 Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond För en försäing utan efterlevandeskydd med ett Krävs endast om återbetalningsskyddet vid fondvärde som överstiger 1 pbb ansökan om tillägg är högre än ävs hälsoprövning om det är 1 pbb. mindre än ett år kvar till slutåldern och en efter ändringen är mindre än 10 år. För en försäing, med ett efterlevandeskydd som uppgår till 90 % av fondvärdet och där fondvärdet överstiger 10 pbb. ävs hälsoprövning om det är mindre än ett år kvar till slutåldern och en efter ändringen är mindre än 10 år. Återbetalningsskydd ingår alltid Gäller för både premiebefrielse och återbetalningsskydd., om återbetalningsskydd saknas

13 Utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och prognosräntor Då din a pensionsförsäing ska utbetalas, använder försäingsbolagen livslängdsantaganden och prognosräntor (antaganden om bolagets eller fondernas framtida avkastning) för att bestämma hur stor din månatliga pension ska bli. Livslängdsantaganden är varje försäingsbolags egen bedömning om hur länge vi förväntas leva. Har försäingsbolaget valt ett kort livslängdsantagande då din pension ska utbetalas, leder det till högre månatlig pension än om bolaget valt ett längre. Över tid är det viktigt att livslängdsantagandet dock står i proportion till hur den verkliga livslängden är bland de försäade. Prognosränta är försäingsbolagets antagande om framtida avkastning på ditt pensionskapital. Vilken prognosränta som bolaget valt att tillämpa, styr hur ditt pensionskapital kommer att fördelas under en. Om bolaget räknar med låg eller ingen prognosränta får du en stegrande månatlig pension och alltså mer pension i den senare delen av en, förutsatt att den faktiska avkastningen är konstant positiv under hela en. Vid högre prognosränta får du inledningsvis högre månatlig pension, men den ökar inte lika mycket. Om prognosräntan dock är för högt satt i jämförelse mot den faktiska avkastningen, kan den månatliga pensionen sänkas. Om du har samma pensionskapital hos två olika försäingsbolag vid tiden för din pensionering, kan den pension som du får utbetald per månad alltså skilja sig åt mellan bolagen. Försäingsbolagen kan ändra livslängdsantaganden och prognosräntan under en. Då höjs eller sänks din pension beroende på vilken förändring som gjorts. Det månatliga beloppet som redovisas i detta avsnitt, är baserat på de livslängsantaganden och prognosräntor som bolagen för närvarande använder, och avser en försäing som betalas ut t (alternativt lång temporär ) samt saknar återbetalnings-/efterlevandeskydd. Alla bolag har vid beräkningen utgått från ett pensionskapital på onor vid 65 års ålder, och de faktiska avgifterna som varje enskilt bolag använder i respektive produkt. Bolag AMF Privat Fond AMF Privat Traditionell Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäi ng Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäi ng med fondanknytning Förväntad återstående medellivslängd vid 65 år Man/Kvinna Här redovisas försäingsbolag ens egna bedömningar om hur länge vi i genomsnitt förväntas leva efter 65 års ålder. Har bolaget högt livslängdsantaga nde då din pension ska utbetalas, fördelas ditt pensionskapital under fler antal år, och du får därmed lägre månatlig pension (allt annat lika). Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF Prognosränta Prognosränta eller s k fördelningsränta återspeglar försäingsbolag ens bedömning av framtida avkastning under den tid pensionen betalas ut. Den används för att beräkna i vilken takt pensionen ska utbetalas. Är prognosräntan satt till 0 % styrs istället utbetalningen av den faktiska avkastningen. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF Månatligt vid 65 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF 20,9 år / 23,8 år 3 % / ,4 år / 25,6 år 0 % / Avanza inte har utbetalning för denna produkt. Bolaget använder inte livslängdsantaga nden 0 % Danica inte har på 30 års 19,1 år / 23,5 år 0% / Månatligt vid 75 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF / / Avanza inte har utbetalning för denna produkt Danica inte har på 30 års / Månatligt vid 85 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF / Försäingen Danica inte har på 30 års / Månatligt vid 95 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF / Försäingen Försäingen / 5 470

14 Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäin g 21,1 år / 26,2 år 2,5 % / Handelsbanken Liv/ Privat försäing fond Handelsbanken Liv/ Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäi ng AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäi ng AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäi ng Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat 21 år / 26,7 år 0 % / år / 26,9 år Tillämpas / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas. 22,8 år 0 % KPA inte har / / / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas KPA inte har / / / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas. Försäingen / / / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas. Försäingen 22,8 år 2,75 % ,9 år / 26 år 0 % / Länsförsäingar inte har Försäad Pension kan endast tecknas med återbetalningssky dd 18,1 år / 20,8 år 0 % / Movestic inte har på 30 års / Länsförsäingar inte har / Movestic inte har på 30 års Försäingen / Movestic inte har på 30 års Försäingen Försäingen

15 Nordea Liv & Pension/ Premiegaranti - trad Nordea Liv & Pension/ Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäi ng/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäi ng Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäi ng fond 22,1 år / 26,5 år 1 % / ,1 år / 26,5 år 1 % / ,2 år / 22,5 år 0,5 % / ,3 år / 25,6 år 0 % / ,3 år / 25,6 år 0 % / ,3 år / 25,6 år 0 % / ,3 år / 30,8 år 3 % Skandia link erbjuder två modeller för Om du inte aktivt väljer utbetalningsmod ell gäller denna prognosränta. 20 år 10 månader / 25 år 10 månader / % 2 806/ /3 318 Skandia inte har. På grund av olika prognosräntor redovisas två belopp. Det ena baseras på den lägre prognosränta, och det andra på den högre / / / / / / / / / Skandia inte har. På grund av olika prognosräntor redovisas två belopp. Det ena baseras på den lägre prognosränta, och det andra på den högre / / / / / / / Försäingen / / / / / / / Försäingen 23 år 4 månader 0 % år / 26 år 0,5 % / år / 25,2 år 1,5 % / / / / / / / 3 930

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring

Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Beskrivning och analys av metoder för beräkning av utbetalningar inom pensionsförsäkring Anni Pilbacka Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical Statistics Masteruppsats 2011:1

Läs mer

Friplan med fond- och garantiförvaltning

Friplan med fond- och garantiförvaltning FRIPLAN FÖRKÖPSINFORMATION Friplan med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2015-06-01 Innehåll Innehåll i Friplan 3 Pension 3 Skydd vid sjukdom 3 Skydd vid olycksfall 3 Skydd vid dödsfall 4 Förmånstagare

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer