Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och"

Transkript

1 Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning.

2 Allmänt Traditionell förvaltning innebär normalt att bolaget sköter placeringen av kapitalet. Placeringen sker i obligationer, aktier, fastigheter mm. Fondförvaltning innebär normalt att försäingstagaren själv placerar i fonder. Numera finns det fondförsäingar där bolaget sköter förvaltningen och därför kan ge viss garanti för kapitalet. Det finns också försäingar som påminner om fondförsäing, men klassas som traditionella pga att de kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. Bolag Förvaltningsform Finns garanti Det finns försäingar där försäingsbolaget ger en garanti. Garantin kan innebära att försäingstagaren kommer att få en viss avtalad pension eller att en del av sparkapitalet är garanterat. Ömsesidigt eller vinstutdelande Bolagsformen har betydelse bl a för hur avkastningen i traditionell försäing fördelas. Ömsesidiga livbolag ägs av försäingstagarna som kollektivt delar på över- /underskott. I vinstutdelande livbolag står bolaget inte försäingstagarna risken för underskott och får i gengäld del av vinst. AMF Privat Fond Fond Ömsesidigt AMF Privat Traditionell Traditionell Ömsesidigt AMF Privat traditionell: För varje inbetald premie erhålls ett garanterat framräknat utifrån gällande garantiräntor. Avanza Pension/ Traditionell Vinstutdelande Depåförsäing Danica Pension / Fond Vinstutdelande Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Fond Vinstutdelande Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Traditionell, om du väljer det Ömsesidigt Trad pensionsförsäing I Folksams traditionella pensionsförsäingar väljer försäingstagaren hur stor del av inbetald premie som ska omfattas av garantin. För garanterad del är den aktuella garantiräntan 1,75 % minus avkastningskatt och driftskostnader. Privat försäing fond Fond Vinstutdelande Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Traditionell Dock finns en skyddstrategie, som innebär att förvaltaren vid varje årsskifte sätter en skyddsnivå. Målsättningen är att värdet i portföljen inte understiger 85% av marknadsvärdet under det året. Vinstutdelande Fond Ömsesidigt Traditionell KPA garanterar ett visst försäingsbelopp vid utbetalningen av pensionen. Den aktuella garantiräntan är 1,5 % minus avkastningsskatt och avgifter. Ömsesidigt Fond Ömsesidigt Traditionell I Länsförsäingar Livs Försäad Pension innebär garantin att värdet vid avtalad pensionsålder är minst lika med gjorda inbetalningar. Ömsesidigt Fond Vinstutdelande

3 Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond Traditionell Nordeas Ålderspension har en garanti. Vid avtalad pensionstidpunkt eller vid dödsfall är det garanterade kapitalet minst lika med gjorda inbetalningar. Om det är mindre än 5 år kvar till avtalad punkt, när försäingen tecknas, gäller istället ett garanterat månadsbelopp. Vinstutdelande Fond Vinstutdelande Traditionell Vinstutdelande Fond Vinstutdelande Fond I SEB Enkla pensionen är det garanterade beloppet 90 % av inbetald premie minus avkastningsskatt. Efter fem år garanteras även den avkastning som eventuellt har uppkommit och därefter höjs det garanterade värdet med eventuell avkastning en gång per halvår. Vinstutdelande Fond Vinstutdelande I SEB Trygg Livs Garantiförsäing är det garanterade beloppet 90 % av inbetald premie minus avkastningsskatt och eventuella riskpremier för efterlevandeskydd eller premiebefrielse. Efter fem år garanteras även den avkastning som eventuellt har uppkommit och därefter höjs det garanterade värdet med eventuell avkastning en gång per halvår. Fond Vinstutdelande Traditionell Ömsesidigt Fond Vinstutdelande Traditionell SPP Livförsäings har en aktuell garanterad ränta på 0,5 % minus avkastningsskatt och avgifter. En gång per år gör SPP dessutom om all villkorad återbäring som överstiger 15% av ditt försäingskapital till så kallad garanterad återbäring. Vinstutdelande Fond Vinstutdelande

4 Fast årlig avgift och premieavgift Avgifterna kan tas ut på olika sätt, t ex en fast årlig avgift, en procentuell avgift på inbetalade premier eller både årsavgift och premieavgift. Om avgiften är t ex 2 % av inbetald premie blir det 240 onor per år om man sparar 1000 i månaden. Avgifterna kan ändras under avtalstiden. Bolag Avgift i % per inbetald premie Fast årlig avgift AMF Privat Fond 75 AMF Privat Traditionell 60 om premie betalats under året, annars ingen avgift Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ 295 Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ 240 Trad pensionsförsäing 60 Privat försäing fond 60 Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ 144 Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ 144 Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ 240 Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension 200 Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond 264 0,6% av gällande prisbasbelopp 138 (uppräknas med pbb) Man kan välja 3% i avgift per inbetald premie och får då lägre avgift för förvaltning och flytt. Man kan välja 3% i avgift per inbetald premie och får då lägre avgift för förvaltning och flytt. 138 (uppräknas med pbb) 279 (uppräknas med pbb) (uppräknas med pbb)

5 Förvaltningsavgifter Kostnader för förvaltning kan tas ut på olika sätt. Försäingsbolaget tar vanligen ut en avgift i procent av pensionskapitalet. För fondförsäing tillkommer också en förvaltningsavgift för de fonder du valt att placera i. I traditionell försäing kan bolaget också ta ut en kapitalförvaltningskostnad. Den tas inte ut som en avgift utan dras från bolagets totala förvaltade kapital. Din återbärings-/avkastningsräntan blir därigenom lägre. Avgifterna kan ändras under avtalstid Bolag Avgift i % av pensionskapitalet Avgifter som försäingsbolaget tar ut för hantering av försäingen. Avgift för fondförvaltning i %, Lägsta/Högsta Avgifter som försäingsbolaget tar ut för fondbolagets förvaltning av fonderna. AMF Privat Fond 0,6 % 0,15-0,6 % beroende på fondval AMF Privat Traditionell 0,56 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension - Avanza tar inte ut någon fondavgift direkt av försäingstagaren - men fondbolagens avgifter (0-2,5 %) dras från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget. Detta påverkar värdet på försäingen. För hedgefonder och några aktiefonder tas en prestationsavgift ut av fondbolagen. 0,5 % 0,3-2,5 % beroende på fondval 0,7 % 0,3-2,5 % beroende på fondval 1 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,75 % 0,15-2,5 % beroende på fondval 1 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,5 % 0,4 % 0,4 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,75 % 0,2-3,3 % beroende på fondval 1,3 % år 1-5 därefter 0,99 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,6 % Avgiften sjunker ju högre försäingskapitalet är. Från till är den 0,5%, därefter sjunker den till 0,4%. - Ingen fondavgift tas ut direkt av försäingstagaren - men fondförvaltarens avgifter dras direkt från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget. På så sätt påverkas värdet på försäingen. 1 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,55 % 0,4-2,5 % beroende på fondval SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond 0,65 % Avgiften är 0,4% för den som valt att betala 3% i avgift per inbetald premie. SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing SEB tar ut en garantiavgift med 0,4% på det garanterade beloppet. 0,65 % SEB tar ut en garantiavgift med 0,4% på det garanterade beloppet. Vidare sänks avgiften 0,65 till 0,4% för den som valt att betala 3% i avgift per inbetald premie. Nordnet Pensionsförsäing tar inte ut någon fondavgift utöver den som fondbolagen själv sätter. Fondförvaltningsavgift (0.1-3%) dras från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget, vilket påverkar värdet på försäingen. I vissa fonder dras även en köp-och/eller säljavgift. Hos vissa fåtal fonder (framför allt specialfonder) tas en prestationsbaserad avgift ut. 0,4-2,5 % beroende på fondval 1,2 % 1,2 %

6 Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond 0,65 % - Ingen fondavgift tas ut direkt av försäingstagaren - men fondförvaltarens avgifter dras direkt från fondens värde innan detta redovisas till försäingsbolaget. På så sätt påverkas värdet på försäingen. 0,7 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,60 % 0,2-2,5 % beroende på fondval SPP Fondförsäing AB: Det finns även fonder som dessutom har prestationsbaserad förvaltningsavgift och som oftast baseras på hur fonden utvecklas mot sitt jämförelseindex. 0,75 % Ej aktuellt i traditionell förvaltning 0,65 % 0,5-2,4 % beroende på fondval

7 Försäingsalternativ Utmärkande för pensionsförsäing är möjligheten att kombinera sparandet med olika försäingsskydd. För efterlevandeskydd och premiebefrielse tar bolaget ut en riskpremie. Denna riskpremie dras från det belopp som betalas in till försäingen och därmed avsätts något mindre till sparandet. För återbetalningsskydd däremot dras inte någon riskpremie. Bolag Kan återbetalningsskydd väljas Återbetalningsskydd innebär att de pengar som finns på pensionsförsäingen betalas ut till den eller de som är förmånstagare, om den försäade dör. Med ett återbetalningsskydd får pensionsspararen inte del av någon arvsvinst, vilket innebär att pensionen blir lägre. Kan efterlevandeskydd väljas med ett på förhand valt dödsfallsbelopp, säkerställer att förmånstagare får ut ett bestämt belopp, när den försäade dör. Premien för en försäing med efterlevandeskydd används dels till sparandet, dels för att betala efterlevandeskyddet. Detta skydd kan upphöra vid t ex 65 år. AMF Privat Fond AMF Privat Traditionell Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Ingår alltid Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Ingår alltid Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Ingår alltid Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension Ingår alltid SPP Fondförsäing AB/ SPP s återbetalningsskydd gäller fram till dessa att försäingen ska utbetalas. Om du vill ha fortsatt skydd till efterlevande, observera då att du aktivt måste välja till s k efterlevandepension, som innebär att pensionskapitalet utbetalas under 5 år. I SPP går det att vid utbetalning av pensionen, teckna en s k efterlevandepension. Det innebär att pensionskapitalet betalas ut till efterlevande under 5 år. Kan premiebefrielse väljas Premiebefrielse innebär att försäingsbolaget tar över betalniningen av premien om den försäade inte kan arbeta pga sjukdom eller olycksfall. Man måste ha varit sjuksiven en viss tid för att få premiebefrielse.

8 SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond SPP s återbetalningsskydd gäller fram till dessa att försäingen ska utbetalas. Om du vill ha fortsatt skydd till efterlevande, observera då att du aktivt måste välja till s k efterlevandepension, som innebär att pensionskapitalet utbetalas under 5 år. I SPP går det att vid utbetalning av pensionen, teckna en s k efterlevandepension. Det innebär att pensionskapitalet betalas ut till efterlevande under 5 år.

9 Årspremie - för efterlevandeskydd, premiebefrielse För de bolag där efterlevandeskydd och premiebefrielse kan tecknas, redovisas nedan prisexempel. Bolag 0,5 m man/kvinna 30 år AMF Privat Fond 480 för 0,405 m över 5 år. AMF Privat Traditionell 480 för 0,405 m över 5 år. Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond erbjuds 0,5 m man/kvinna 50 år för 0,405 m över 5 år för 0,405 m över 5 år. erbjuds Premiebefrielse pris vid 30 år man/kvinna 690 / / ,7 % av avtalad erbjuds erbjuds 852 / 708 för 0,642 m över 15 år. 852 /708 för 0,642 m över 15 år. erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds / för 0,642 m över 15 år /1 932 för 0,642 m över 15 år. erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds 4 %/ 4 % av avtalad 4 % / 4 % av avtalad 552 / / % av avtalad erbjuds erbjuds 552 / / % av avtalad 550 / / % av avtalad erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds erbjuds 400 / / 950 4% av avtalad Premiebefrielse pris vid 50 år man/kvinna 4,3 % av avtalad 4 %/ 4% av avtalad 4 % / 4 % av avtalad 4 % av avtalad 4 % av avtalad 5 % av avtalad 4% av avtalad

10

11 Optionsrätt, hälsoprövning Försäingsbolaget kan äva en hälsoprövning i samband med ansökan, vid ändring av avtalet. Optionsrätt innebär en möjlighet att utan hälsoprövning ändra försäingen i framtiden t ex i samband med att man gifter sig eller får barn. Bolag AMF Privat Fond AMF Privat Traditionell Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäing Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäing med fondanknytning Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäing Privat försäing fond Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäing AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäing Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat Premiegaranti - trad Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäing/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Finns optionsrätt -rätt att ändra utan hälsoprövn. Optionsrätt innebär rätt att utan hälsoprövning ändra i avtalet vid vissa händelser eller tidpunkter, t ex att lägga till återbetalningsskydd i samband med giftermål eller att man får barn., upp till 55 år Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen., upp till 55 år Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen., upp till 55 år Om återbetalningsskyddet läggs till inom sex månader från en ändring av familjesituationen. Krävs hälsoprövning vid ändring av, upp till 60 år Krävs hälsoprövning vid tillägg av återbet.skydd Här redovisas om pensionsspararen, i andra situationer än de som omfattas av optionsrätten, kan göra ändringar i avtalet utan att bolaget äver en hälsoprövning. Om återbetalningsskyddet läggs till inom sex månader från en ändring av familjesituationen. Återbetalningsskydd ingår alltid Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen. Om återbetalningsskyddet läggs till inom ett år från en ändring av familjesituationen., upp till 50 år, om redan inbetalda premier ska omfattas, upp till 50 år, om redan inbetalda premier ska omfattas, upp till 55 år, i vissa fall Återbetalningsskydd ingår alltid, om återbetalningsskydd saknas Hälsoprövning ävs endast om försäingstagaren vill förkorta en eller tidigarelägga punkten., om återbetalningsskydd saknas Återbetalningsskydd ingår alltid, om återbetalningsskydd saknas

12 Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäing Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäing fond För en försäing utan efterlevandeskydd med ett Krävs endast om återbetalningsskyddet vid fondvärde som överstiger 1 pbb ansökan om tillägg är högre än ävs hälsoprövning om det är 1 pbb. mindre än ett år kvar till slutåldern och en efter ändringen är mindre än 10 år. För en försäing, med ett efterlevandeskydd som uppgår till 90 % av fondvärdet och där fondvärdet överstiger 10 pbb. ävs hälsoprövning om det är mindre än ett år kvar till slutåldern och en efter ändringen är mindre än 10 år. Återbetalningsskydd ingår alltid Gäller för både premiebefrielse och återbetalningsskydd., om återbetalningsskydd saknas

13 Utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och prognosräntor Då din a pensionsförsäing ska utbetalas, använder försäingsbolagen livslängdsantaganden och prognosräntor (antaganden om bolagets eller fondernas framtida avkastning) för att bestämma hur stor din månatliga pension ska bli. Livslängdsantaganden är varje försäingsbolags egen bedömning om hur länge vi förväntas leva. Har försäingsbolaget valt ett kort livslängdsantagande då din pension ska utbetalas, leder det till högre månatlig pension än om bolaget valt ett längre. Över tid är det viktigt att livslängdsantagandet dock står i proportion till hur den verkliga livslängden är bland de försäade. Prognosränta är försäingsbolagets antagande om framtida avkastning på ditt pensionskapital. Vilken prognosränta som bolaget valt att tillämpa, styr hur ditt pensionskapital kommer att fördelas under en. Om bolaget räknar med låg eller ingen prognosränta får du en stegrande månatlig pension och alltså mer pension i den senare delen av en, förutsatt att den faktiska avkastningen är konstant positiv under hela en. Vid högre prognosränta får du inledningsvis högre månatlig pension, men den ökar inte lika mycket. Om prognosräntan dock är för högt satt i jämförelse mot den faktiska avkastningen, kan den månatliga pensionen sänkas. Om du har samma pensionskapital hos två olika försäingsbolag vid tiden för din pensionering, kan den pension som du får utbetald per månad alltså skilja sig åt mellan bolagen. Försäingsbolagen kan ändra livslängdsantaganden och prognosräntan under en. Då höjs eller sänks din pension beroende på vilken förändring som gjorts. Det månatliga beloppet som redovisas i detta avsnitt, är baserat på de livslängsantaganden och prognosräntor som bolagen för närvarande använder, och avser en försäing som betalas ut t (alternativt lång temporär ) samt saknar återbetalnings-/efterlevandeskydd. Alla bolag har vid beräkningen utgått från ett pensionskapital på onor vid 65 års ålder, och de faktiska avgifterna som varje enskilt bolag använder i respektive produkt. Bolag AMF Privat Fond AMF Privat Traditionell Avanza Pension/ Depåförsäing Danica Pension / Privat Pensionsförsäi ng Folksam Fondförsäing/ Pensionsförsäi ng med fondanknytning Förväntad återstående medellivslängd vid 65 år Man/Kvinna Här redovisas försäingsbolag ens egna bedömningar om hur länge vi i genomsnitt förväntas leva efter 65 års ålder. Har bolaget högt livslängdsantaga nde då din pension ska utbetalas, fördelas ditt pensionskapital under fler antal år, och du får därmed lägre månatlig pension (allt annat lika). Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF Prognosränta Prognosränta eller s k fördelningsränta återspeglar försäingsbolag ens bedömning av framtida avkastning under den tid pensionen betalas ut. Den används för att beräkna i vilken takt pensionen ska utbetalas. Är prognosräntan satt till 0 % styrs istället utbetalningen av den faktiska avkastningen. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF Månatligt vid 65 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF 20,9 år / 23,8 år 3 % / ,4 år / 25,6 år 0 % / Avanza inte har utbetalning för denna produkt. Bolaget använder inte livslängdsantaga nden 0 % Danica inte har på 30 års 19,1 år / 23,5 år 0% / Månatligt vid 75 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF / / Avanza inte har utbetalning för denna produkt Danica inte har på 30 års / Månatligt vid 85 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF / Försäingen Danica inte har på 30 års / Månatligt vid 95 år Man/Kvinna Beloppet baseras på en försäing med utbetalning, alternativt lång temporär, som saknar återbetalnings- /efterlevandeskyd d. Pensionskapitalet s storlek antas vara vid 65 års ålder. Framtida årlig nominell avkastning antas vara 5,5%, och avkastningsskatt 0,5%. Utbetalning sker alltid från traditionell försäing i AMF / Försäingen Försäingen / 5 470

14 Folksam öms. livförsäing/ Trad pensionsförsäin g 21,1 år / 26,2 år 2,5 % / Handelsbanken Liv/ Privat försäing fond Handelsbanken Liv/ Privatförsäing Livförvaltning KPA Pensionsförsäi ng AB/ Privat Fondförsäing KPA Pensionsförsäi ng AB/ Privat Traditionell Pensionsförsäi ng Länsförsäingar Fondliv/ Privat Pension Länsförsäingar Liv/ Försäad Pension Movestic/ Movestic Pension Privat 21 år / 26,7 år 0 % / år / 26,9 år Tillämpas / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas. 22,8 år 0 % KPA inte har / / / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas KPA inte har / / / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas. Försäingen / / / Utifrån det pensionskapital som finns vid första utbetalningen, räknar Handelsbanken Liv fram ett första månatligt. Detta räknas om en gång om året med hänsyn till förändringen av ex. Ökningen av ex har av bolaget antagits vara 2% per år. Från och med den första utbetalningen beror et inte längre av hur försäingskapital et förvaltas. Försäingen 22,8 år 2,75 % ,9 år / 26 år 0 % / Länsförsäingar inte har Försäad Pension kan endast tecknas med återbetalningssky dd 18,1 år / 20,8 år 0 % / Movestic inte har på 30 års / Länsförsäingar inte har / Movestic inte har på 30 års Försäingen / Movestic inte har på 30 års Försäingen Försäingen

15 Nordea Liv & Pension/ Premiegaranti - trad Nordea Liv & Pension/ Ålderspension fondförvaltning Nordnet Pensionsförsäi ng/ Privatpension SEB Trygg Liv FondförsäAB - fond SEB Trygg Liv FondförsäAB / Enkla pensionen SEB Trygg Liv/ Garantiförsäing Skandia (Skandia Link)/ Privat Pensionsförsäi ng Skandia Liv/ Allt-i-ett Pension SPP Fondförsäing AB/ SPP Livförsäing AB/ Swedbank Försäing/ Pensionsförsäi ng fond 22,1 år / 26,5 år 1 % / ,1 år / 26,5 år 1 % / ,2 år / 22,5 år 0,5 % / ,3 år / 25,6 år 0 % / ,3 år / 25,6 år 0 % / ,3 år / 25,6 år 0 % / ,3 år / 30,8 år 3 % Skandia link erbjuder två modeller för Om du inte aktivt väljer utbetalningsmod ell gäller denna prognosränta. 20 år 10 månader / 25 år 10 månader / % 2 806/ /3 318 Skandia inte har. På grund av olika prognosräntor redovisas två belopp. Det ena baseras på den lägre prognosränta, och det andra på den högre / / / / / / / / / Skandia inte har. På grund av olika prognosräntor redovisas två belopp. Det ena baseras på den lägre prognosränta, och det andra på den högre / / / / / / / Försäingen / / / / / / / Försäingen 23 år 4 månader 0 % år / 26 år 0,5 % / år / 25,2 år 1,5 % / / / / / / / 3 930

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03 Rapport 11-1-31 Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 3 Rapport: Individuella valet i PA 3 Inledning Pensionsavtalet PA 3 omfattar cirka 24 anställda inom staten. Den

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid. Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionlösning. Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring med SPP. Är du och din arbetsgivare

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora.

Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter. Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO. www.fora. Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter Rapport om resultatet av Anslutning 2014 inom Avtalspension SAF-LO www.fora.se 1 /36 Förbättrade pensionsprodukter till fortsatt låga avgifter

Läs mer

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP

En pensionslösning med större valfrihet. För dig med högre lön. Katarina, SPP. Alternativ ITP från SPP En pensionslösning med större valfrihet. % För dig med högre lön Katarina, SPP Alternativ ITP från SPP En möjlighet att välja pensionslösning Din arbetsgivare har tecknat ett avtal om Alternativ ITP-försäkring

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då? Du som är statligt anställd omfattas av pensionsavtalet

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Avtalspension PA 03. Försäkringsvillkor. Gäller från och med 2011-10-01

Avtalspension PA 03. Försäkringsvillkor. Gäller från och med 2011-10-01 Försäkringsvillkor Avtalspension PA 03 Gäller från och med 2011-10-01 PA 03 är ett avtal om tjänstepension som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och ett antal fackförbund på det statliga området. Pensionen

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Försäkring för utlandsanställda.

Försäkring för utlandsanställda. Försäkring för utlandsanställda. BenEx* Benefits for Expatriates, januari 2015 Trygghet för dig som är anställd utomlands. Benefits for Expatriates BenEx*, är en försäkring för anställda som tjänstgör

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12!

Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tänker du på din pension? Allt du behöver veta om FTP 12! Tjänstepension är uppskjuten lön För alla Är du intresserad av din lön och din löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp

REKOMMENDATION. Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp REKOMMENDATION Faktablad för livförsäkringsprodukter av sparandetyp Komplettering av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2011:39 1 (bilaga 3 - Faktabladets innehåll) Den reviderade rekommendationen

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor

Avtalspension KAP-KL. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension KAP-KL Avgiftsbestämd ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring med premiegaranti Gäller försäkringar tecknade från och med 2012-01-01

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07

Pensionsinformatör. Lennart Lundgren. lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Jobba till 75? Pensionsinformatör Lennart Lundgren lennart.h.lundgren@telia.com 070-33 88 607, 08-712 86 07 Aktuella insättningar, 6 dec 2013 Inkomstpensionen: 67 920 (max) 40 000 (snitt) PPM 10 612 (max)

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 03

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 03 Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA 03 Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en översikt 5 Premier

Läs mer