Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress"

Transkript

1 Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar (SalusAnsvar Liv) fortsätter och vi vill nu informera om att: Vi inför fri flytträtt. Vi byter datasystem i syfte att sänka driftskostnaderna. Vi marknadsanpassar vissa försäkringsvillkor för att underlätta införandet av det nya datasystemet. Bakgrund SalusAnsvar Liv har sedan 2005 arbetat mot en avveckling av bolaget. Avvecklingen inleddes med en riktad flytträtt i samarbete med SEB Trygg Liv, dit våra pensionsförsäkringskunder erbjöds att flytta sitt försäkringskapital samt att våra kapitalförsäkringskunder erbjöds att föra över sina sparmedel till SEB. Möjligheten att flytta till SEB Trygg Liv har nu upphört Antalet försäkringar har sjunkit till en nivå där vi nu kan byta till ett kostnadseffektivare datasystem. Som ett led i detta kommer vi att göra några mindre ändringar av försäkringsvillkoren och anpassa dessa till marknadens villkor. Som tidigare meddelats kan vi inte rekommendera dig att förbli kund i SalusAnsvar Liv. Vårt råd är därför att du utnyttjar den fria flytträtten enligt nedan. Vi grundar vår rekommendation bland annat på: Bolagets begränsade möjligheter att över tid åstadkomma en tillfredsställande avkastning. Trots att vi löpande vidtar åtgärder för att sänka driftskostnaderna i bolaget är det inte möjligt att fullt ut anpassa dessa till ett krympande bestånd. Fri flytträtt Den fria flytträtten innebär en villkorsändring så att du från och med kan flytta ditt försäkringskapital till ett annat försäkringsbolag som du själv väljer. Det innebär bland annat följande: Du kontaktar det svenska försäkringsbolag som du vill flytta till och de hjälper dig med flytten Flyttavgiften är 0,5 procent av flyttat kapital, maximalt kr, om du utnyttjar flytträtten före Därefter betalar du enligt gällande prislista. Mottagande bolag har rätt att kräva hälsoprövning. I vissa fall kan även SalusAnsvar Liv kräva hälsoprövning. SalusAnsvar Aktiebolag (publ) org.nr Styrelsens säte: Stockholm Postadress: SalusAnsvar, Stockholm. Besöksadress: Tullvaktsvägen 11, Stockholm Telefon Fax

2 Övriga villkorsförändringar För att underlätta införandet av det nya datasystemet till årsskiftet kommer vi från och med att införa följande villkorsändringar: Premieflexibiliteten tas bort. Det innebär att du antingen betalar aviserad premie eller lägger försäkringen i fribrev. Familjeskydd där barn över 20 år varit exkluderade ändras. Barn över 20 år kommer nu att inkluderas i förmånstagarkretsen. Har du detta skydd bör du se över ditt förmånstagarförordnande. Om du önskar mer detaljerad information kan du göra något av följande: Läs bifogade information om villkorsändringarna med bland annat utdrag ur de nya villkoren (där alla ändringar framgår). Där redogör vi även för hur ändringarna påverkar din försäkring. Gå in på vår hemsida och läs mer. Kontakta oss enligt nedan. Pensionsförsäkring med ett försäkringskapital understigande kronor Har du en privat pensionsförsäkring med ett försäkringskapital upp till kronor har vi möjlighet att skattemässigt återköpa din försäkring och utbetala beloppet med avdrag för preliminär skatt. Inkomstskattelagen tillåter inte återköp av försäkring med värde överstigande 30 % av ett prisbasbelopp ( kronor). Enda undantaget från den lagen är om premie inte betalats under de sista 10 åren. Då kan vi återköpa försäkringar med ett värde upp till kr (ett prisbasbelopp). För dig som önskar utnyttja denna möjlighet, kontakta oss enligt nedan. Om du har några frågor Har du några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta SalusAnsvar via e-post eller telefon Mer information hittar du även på Med vänlig hälsning Mats Alvinge VD Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar

3 Frågor och svar Hur vet jag om min pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring förändras? I ditt försäkringsbesked kan du se vilken typ av pensionsförsäkring du har. Har du familjepensionsförsäkring förändras detta skydd. Jag har en familjepensionsförsäkring hur förändras försäkringen? Vid dödsfall kommer även barn över 20 år att inkluderas i förmånstagarkretsen (se bifogade villkor för fullständig information). Vad gör jag om jag inte vill betala premie? Kontakta oss så lägger vi din försäkring i fribrev. Det innebär att du får en premiefri försäkring med ett lägre försäkringsbelopp. För att kunna göra det måste försäkringens värde uppgå till minst kronor. Är värdet lägre avslutar vi försäkringen och betalar ut försäkringens värde till dig. Vad gör jag om jag inte vill ha kvar försäkringen? Är försäkringens värde över kr kan du flytta den till ett annat försäkringsbolag. För belopp upp till kr kan du avsluta försäkringen och försäkringens värde betalas ut till dig. Har premie inte betalts under de senaste 10 åren kan vi betala ut försäkringar med ett värde upp till kr. Önskar du avsluta din försäkring ska du skicka en skriftliga uppsägning till oss. Uppge vilket försäkringsnummer det gäller samt till vilket bankkonto du vill ha ditt sparvärde utbetalt till. Adressera kuvertet till: Livbolaget SalusAnsvar, Stockholm. Skriv Frisvar på kuvertet så behöver du inte betala något portot, det gör vi.

4 Villkorsändringar 1:2 GAMLA VILLKOR Förnyelse av målpremie Premiebetalaren aviseras efter ikraftträdandet av avtalad målpremie fördelad på överenskommen betalningstermin. Inbetalning kan under vissa förutsättningar variera utan att försäkringens giltighet påverkas. Inbetalningen måste dock alltid uppgå till minst den premie som krävs för att försäkringens sparvärde skall räcka för att täcka försäkringens kostnader (risk- och driftskostnader). Om försäkringens sparvärde på försäkringens månadsdag inte är tillräckligt för att täcka försäkringens kostnader, tillsänder bolaget omgående försäkringstagaren en avi för inbetalning av tre månaders försäkringskostnader samt det eventuella minusvärde som uppstått i försäkringen och som krävs för att upprätthålla försäkringsskyddet. Försäkringen träder ur kraft om inte denna lägsta premie betalas inom en månad räknat från den dag bolaget avsände avin. Förtida upphörande av premiebetalning Om premiebetalningen upphör i förtid upprätthålls försäkringsskyddet så länge försäkringens sparvärde räcker. När sparvärdet understiger det belopp som krävs för att upprätthålla försäkringsskydd för en månad framåt upphör försäkringen att gälla och träder ur kraft. Makepension (skattekategori P resp T) Makepension kan tecknas som temporär efterlevandepension till förmån för medförsäkrad make, registrerad partner eller sambo. Barn intill 20 års ålder är kollektivt medförsäkrade. Makepension utbetalas från tidpunkten för den försäkrades död, så länge medförsäkrade lever, dock längst till avtalad försäkringstid upphör. Medförsäkrade kan endast komma i åtnjutande av makepension om de är insatta som förmånstagare. NYA VILLKOR, GÄLLER FRÅN Förnyelse av premie Premiebetalaren aviseras efter ikraftträdandet av avtalad premie fördelad på överenskommen betalningstermin. Förtida upphörande av premiebetalning Om premiebetalningen upphör i förtid nedsätts försäkringen till dess fribrevsvärde d v s fortsatt försäkringsskydd men till ett lägre försäkringsbelopp. Efterlevandepension -familjegaranti (ersätter makepension) (skattekategori P resp T) Familjegaranti är en efterlevandepension till förmån för make, registrerad partner, sambo och barn oavsett ålder. Dessa personer är kollektivt medförsäkrade. Familjegarantin upphör att gälla om kollektivt medförsäkrade saknas eller när avtalad försäkringstid upphör. Medförsäkrade kan endast komma i åtnjutande av familjegarantin om de är insatta som förmånstagare. Utbetalning sker från tidpunkten för den försäkrades dödsfall, periodvis i efterskott, under garantitiden dock med avdrag för det antal år ålderspension utbetalats. Familjegarantin kan avtalas att utbetalas under längst 20 år, och den får inte sträcka sig längre än till den försäkrades 90-årsdag. Kortaste avtalade utbetalningstid för familjegarantin är 5 år. Garantitidens längd får ej överstiga utbetalningstiden för ålderspension.

5 Villkorsändringar 2:2 GAMLA VILLKOR Flytträtt Flytträtten gäller försäkringar som är tecknade eller senare. Bolaget har rätt att kräva att godkänd hälsoprövning med läkarutlåtande lämnas. Flytt av försäkringskapital innebär att försäkringskapitalet på en försäkring förs över till annat försäkringsbolag. Flytt kan endast ske av hela försäkringsavtalet. Flytt av försäkringskapital kan endast ske till svenskt försäkringsbolag och till försäkringsavtal med samma skattekategori som ursprungsavtalet. SalusAnsvar har rätt att kräva att villkorad återbäring inte utgör garanterat kapital i den nya försäkringen. Om SalusAnsvars kollektiva konsolideringsgrad vid flyttillfället ligger under 100 procent, reduceras kapitalet i motsvarande grad som skillnaden mellan 100 procents konsolidering och aktuell konsolidering. Konsolideringsgraden fastställs närmaste månadsskifte innan flytten genomförs. En flytt av pensionsförsäkringskapital måste ske med iakttagande av de villkor som uppställs i inkomstskattelagen. Kapitalöverföringen sker inom tio bankdagar efter det månadsskifte som infaller tre månader efter det att begäran framställdes och under förutsättning att försäkringstagaren uppvisat försäkringsbrev eller annat liknande besked avseende den försäkring i mottagande bolag som kapitalet ska flyttas till. Om flytträtten utnyttjas upphör försäkringen att gälla vid månadsskiftet då flytten genomförs. Avgift för flytten tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande prislista, för närvarande 0,5 procent av flyttat kapital, dock minst 500 kr. Försäkring med förvaltning med garanterad ränta omfattas av flytträtt först sedan den varit gällande i 18 månader och avtalet ingåtts efter NYA VILLKOR, GÄLLER FRÅN Flytträtt Flytträtten gäller samtliga försäkringar Bolaget har rätt att kräva att godkänd hälsoprövning med läkarutlåtande lämnas. Flytt av försäkringskapital innebär att försäkringskapitalet på en försäkring förs över till annat försäkringsbolag. Flytt kan endast ske av hela försäkringsavtalet. Flytt av försäkringskapital kan endast ske till svenskt försäkringsbolag och till försäkringsavtal med samma skattekategori som ursprungsavtalet. SalusAnsvar har rätt att kräva att villkorad återbäring inte utgör garanterat kapital i den nya försäkringen. Om SalusAnsvars kollektiva konsolideringsgrad vid flyttillfället ligger under 100 procent, reduceras kapitalet i motsvarande grad som skillnaden mellan 100 procents konsolidering och aktuell konsolidering. Konsolideringsgraden fastställs närmaste månadsskifte innan flytten genomförs. En flytt av pensionsförsäkringskapital måste ske med iakttagande av de villkor som uppställs i inkomstskattelagen. Kapitalöverföringen sker inom tio bankdagar efter det månadsskifte som infaller tre månader efter det att begäran framställdes och under förutsättning att försäkringstagaren uppvisat försäkringsbrev eller annat liknande besked avseende den försäkring i mottagande bolag som kapitalet ska flyttas till. Om flytträtten utnyttjas upphör försäkringen att gälla vid månadsskiftet då flytten genomförs. Avgift för flytten tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande prislista, för närvarande 0,5 procent av flyttat kapital, dock minst 500 kr.

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer