Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området"

Transkript

1 Försäkringsvillkor GarantiPension Plus för Livsarbetstidspension inom ITP-området Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli Försäkringsgivare är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer med säte i Stockholm, nedan benämnt Skandia Liv. A. Försäkringsavtalet Försäkringen baseras på en branschöverenskommelse inom ett antal förbund inom Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Försäkringen, som är en kollektivavtalsgrundad försäkring enligt försäkringsavtalslagen, omfattar ålderspension enligt respektive branschavtal. Har den försäkrade valt att kombinera ålderspension enligt ovan med återbetalningsskydd gäller försäkringen även ett sådant efterlevandeskydd. 1. Vad reglerar försäkringsavtalet? För försäkringsavtalet gäller vad som anges i 1. särskilt branschavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation 2. val- och utbetalningsregelverk m.m. som gäller för ITP-planen, dock att utbetalning av livsarbetstidspension kan ske även om den försäkrade fortfarande är yrkesaktiv. Kortast möjliga utbetalningstid är 2 år. 3. försäkringsbekräftelsen 4. dessa försäkringsvillkor samt 5. försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Vid upprättandet och förvaltningen av försäkringar följer Skandia Liv även de försäkringstekniska riktlinjer och det försäkringstekniska beräkningsunderlag som bestämts enligt reglerna i försäkringsrörelselagen. Avtalet kan inte sägas upp av Skandia Liv. Skandia Liv har dock rätt att ändra dessa villkor under försäkringstiden efter godkännande av ITP-nämnden. Ändringen gäller för samtliga försäkrade från och med den tidpunkt som beslutas. Arbetsgivaren är försäkringstagare. Den försäkrade betraktas dock som försäkringstagare i fråga om rätten till försäkringsförmån, rätten att ändra produktval och försäkringsgivare samt att anmäla förmånstagarförordnande för efterlevandeskydd. Försäkrad (anställd) är den på vars liv försäkringen gäller. Förmånstagare är den eller de som enligt förmånstagarförordnande har rätt till försäkringsbelopp som utbetalas efter den försäkrades död när försäkringen är tecknad med återbetalningsskydd. Utbetalning under den försäkrades livstid sker alltid till den försäkrade. Avtalet grundar sig på de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen eller på motsvarande sätt har lämnat till Skandia Liv eller till Collectum AB. Förhandlings- och samverkansrådet har utsetts av Svenskt Näringsliv och Förhandlingsoch samverkansrådet PTK att sköta premie- och valadministrationen. Med premie avses den del av arbetsgivarens pensionsavgift som Collectum AB förmedlar till Skandia Liv. 2. Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Om någon uppgift som lämnats av försäkringstagaren är oriktig eller ofullständig, gäller vad som för sådant fall regleras i försäkringsavtalslagen. Om en sådan uppgift har lämnats av den försäkrade gäller detsamma som om den försäkrade hade varit försäkringstagare. B. När börjar försäkringen gälla? Allmänt Försäkringen träder i kraft från den dag då Skandia Liv har fått uppgift från Collectum AB om att en anställd ska omfattas av livsarbetstidspension hos Skandia Liv. Vid flytt av kapital från annan försäkringsgivare När ett pensionsförsäkringskapital överförs till Skandia Liv direkt från en annan försäkringsgivare gäller försäkringen från den tidpunkt Collectum AB angett i meddelande till Skandia Liv. Inflyttat kapital kommer att fördelas mellan garanterat värde och preliminärt fördelat överskott enligt följande Återstående tid fram till 65 år Mer än 10 år Mellan 5 och 10 år Mindre än 5 år Garanterat vid 65 års ålder 100 % av inflyttat kapital 85 % av inflyttat kapital 70 % av inflyttat kapital

2 Har försäkringsgivare som kapital flyttas från lämnat en högre garanti än som anges i tabellen ovan lämnar Skandia Liv motsvarande garanti. C. Utbetalning av ålderspension Ålderspension utbetalas månadsvis i efterskott från och med den månad den försäkrade fyller 65 år (pensionsåldern) så länge den försäkrade lever. Om den försäkrade så önskar kan hela eller delar av pensionen betalas ut från tidigast 55 år. Utbetalningstiden kan i samband med utbetalning ändras. Om premiebetalningen upphör säkerställs försäkringens garanterade värde till dess utbetalning sker. Till värdet läggs eventuellt överskott på det sätt som framgår av punkten M. 2. D. Återbetalningsskydd Den försäkrade kan välja att lägga till eller ta bort ett återbetalningsskydd för ålderspensionen. Detta innebär att efterlevandepension till förmånstagare utbetalas vid den försäkrades dödsfall. Vid dödsfall innan ålderspensionen börjat utbetalas till den försäkrade, utbetalas värdet av det intjänade försäkringskapitalet till förmånstagare i 5 år. Vid dödsfall efter det att tidsbegränsad ålderspension har börjat utbetalas till den försäkrade, fortsätter utbetalningarna till förmånstagare under så lång tid som återstår av den avtalade tiden för utbetalning av ålderspensionen. Vid dödsfall efter det att livsvarig ålderspension har börjat betalas ut till den försäkrade, fortsätter utbetalningarna till förmånstagare och upphör senast 20 år efter det att ålderspensionen började utbetalas. Återbetalningsskydd kvarstår även efter det att ålderspension börjat utbetalas, om det inte valts bort innan utbetalning påbörjats. Innan utbetalning av ålderspension påbörjats kan återbetalningsskydd väljas till eller tas bort vid valfri tidpunkt. Dock gäller att återbetalningsskydd inte kan läggas till under pågående utbetalning av ålderspension. Om återbetalningsskydd väljs senare än vid första möjliga valtillfälle eller mer än 12 månader efter en familjehändelse krävs hälsoprövning som sköts av Collectum AB. Ändringsrätt vid familjehändelse innebär att om den försäkrade gifter sig, ingår registrerat partnerskap eller samboförhållande, får arvsberättigat barn eller tar emot fosterbarn kan försäkringen inom 12 månader från denna händelse utan hälsoprövning ändras till en ålderspension med återbetalningsskydd. Denna ändringsrätt upphör senast när ålderspensionen avtalats att börja utbetalas. Återbetalningsskyddet omfattar normalt hela det försäkringskapital som tjänats in. För försäkrad som lider av allvarlig sjukdom beviljas dock återbetalningsskydd enbart avseende premier som tjänas in från och med månaden efter valet av återbetalningsskydd görs. Utbetalningar sker månadsvis i efterskott om inte annat följer av punkt I. Förmånstagare kan välja annan utbetalningstid inom de ramar som anges i inkomstskattelagen och i den utsträckning som Skandia Livs försäkringstekniska riktlinjer och regelverk medger det. E. Förmånstagare till efterlevandepension grundat på återbetalningsskydd 1. Generellt förmånstagarförordnande Förmånstagare till återbetalningsskydd för ålderspensionen är, om inte annat förordnande skriftligen anmälts till Collectum AB, i nedan angiven ordning: a) den försäkrades make eller, om den försäkrade inte är gift, den försäkrades sambo b) den försäkrades arvsberättigade barn (ej barnbarn). Om förmånstagare enligt a) helt eller delvis avstår från sin rätt inträder förmånstagare enligt b) i den avståendes ställe. Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner. Med make avses person som den försäkrade var gift med vid tidpunkten för dödsfallet. Med make jämställs registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. Make är förmånstagare även när mål om äktenskapsskillnad pågår. Registrerad partner är förmånstagare även när mål om upplösning av registrerat partnerskap pågår. Med sambor förstås ogift par som vid dödsfallet sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap förutsatt att de har eller har haft eller väntar barn tillsammans eller tidigare har varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap eller i vart fall stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader. 2. Särskilt förmånstagarförordnande Särskilt förmånstagarförordnande måste anmälas skriftligen till Collectum AB för att gälla. Det får endast omfatta personer som enligt inkomstskattelagens föreskrifter för pensionsförsäkring kan vara förmånstagare, det vill säga a) make/registrerad partner eller tidigare make/registrerad partner b) sambo eller tidigare sambo enligt lagen (2003:376) om sambor c) barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt a) eller b). Barnbarn kan inte vara förmånstagare. F. Utbetalning vid dödsfall Om återbetalningsskydd ingår, gäller att den som begär utbetalning ska styrka sin rätt till beloppet. Dödsfall ska snarast anmälas till Skandia Liv på blankett som tillhandahålls av bolaget. Dödsfallsintyg från Skatteverket ska bifogas. Förmånstagare har rätt att avstå rätt till försäkringsersättning till den som därefter är berättigad till utbetalning. Avståendet måste ske innan något pensionsbelopp utbetalats. Saknas förmånstagare sker ingen utbetalning. Anser sig Skandia Liv behöva även andra handlingar och upplysningar för bedömningen av sin ansvarighet, ska dessa anskaffas och insändas utan kostnad för Skandia Liv. Medgivande för Skandia Liv att inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Skandia Liv begär detta. 2

3 Utbetalning av det första pensionsbeloppet efter det att den försäkrade avlidit ska ske inom en månad från det att rätt till utbetalning konstaterats och den som gör anspråk på beloppet fullgjort sina skyldigheter enligt dessa villkor. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig behöver utbetalningen dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. G. Rätt till fortsättningsförsäkring När den försäkrades anställning upphör har den försäkrade rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring enligt de särskilda villkor som vid aktuell tidpunkt gäller för sådan försäkring. H. Lågt pensionsbelopp Om det, när pensionen ska börja betalas ut, visar sig att det månatliga pensionsbeloppet inklusive återbäring skulle bli lägre än 1 procent av det då gällande prisbasbeloppet, har Skandia Liv rätt att bestämma att pensionen i stället ska utbetalas för 3, 6 eller 12 månader varje gång. Skulle pensionsbeloppet för 12 månader bli lägre än 2 procent av prisbasbeloppet, har Skandia Liv rätt att lösa in försäkringen med ett engångsbelopp. I. Flytt till annan försäkringsgivare 1. Allmänt Den försäkrade har rätt att ansöka om att få hela försäkringskapitalet i en pensionsförsäkring överfört direkt till en ny pensionsförsäkring hos en annan valbar försäkringsgivare på det sätt som anges i reglerna i inkomstskattelagen. Värdet av en försäkring vid flytt kan aldrig överstiga försäkringskapitalet. En flytt kan inte ske av endast en del av försäkringskapitalet. Om försäkringskapital, se avsnitt M. Försäkringskapitalet i en försäkring med pågående ändring eller skadereglering får inte överföras innan ändringen eller skaderegleringen är genomförd. Försäkringsavtalet upphör att gälla från den tidpunkt Collectum AB angivit i meddelande till Skandia Liv. Flytt får endast ske om minst tolv månader förflutit sedan föregående flytt. 2. Flyttavgift Skandia Liv har rätt att ta ut av ITP-nämnden godkända avgifter för flytt av försäkringskapital. Såväl sättet att ta ut flyttavgifter som avgifternas nivåer kan komma att ändras under försäkringstiden. Under tiden gäller följande avgifter: Avgift för vid flytt om begäran gjorts av den försäkrade: 200 kr. Avgiften tas ur försäkringskapitalet. Vid flytt i särskilt fall enligt p 3 nedan tas ingen individuell flyttavgift ut. 3. Flytt i särskilt fall Enligt ITP-planen kan Collectum AB efter godkännande av ITP-nämnden säga upp administrationsavtalet med Skandia Liv. I sådant fall kan pensionskapitalet flyttas till annan försäkringsgivare för ITP enligt särskilda regler som fastställs av ITP-nämnden. 4. Begränsningar i flytträtten Kapitalet i en ständigt traditionell försäkring kan endast flyttas till en annan traditionell försäkring (ej fondförsäkring). J. Avgifter och skatter Försäkringen belastas med avgifter för bl.a. administration. Vid val av försäkringsgivare lämnar Collectum AB information till försäkringstagaren och den försäkrade om de aktuella avgifternas storlek. En ändring av avgifter eller en avgiftsmodell som särskilt avtalats med Collectum AB för viss tid får inte ändras under den tiden utan godkännande från Collectum AB. Utfallande försäkringsbelopp kommer att inkomstbeskattas hos mottagaren. Skandia Liv tar ut avkastningsskatt enligt de regler och med högst den skattesats som lagen föreskriver. Uttag för skatt och av myndighet beslutade avgifter får göras enligt de lagregler som gäller vid varje tidpunkt. K. Räntebestämmelser Om utbetalning av pensionsbelopp sker senare än vad som anges i punkterna C, F och I ovan, betalar Skandia Liv dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen. Utöver detta ansvarar Skandia Liv inte för förlust som kan uppstå genom fördröjningen. Oavsett om dröjsmål föreligger eller ej betalar Skandia Liv ränta på försäkringsbelopp, inklusive återbäring, som har förfallit till betalning men som därefter kvarstår i Skandia Livs förvaltning mer än en månad. Sådan ränta avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. Pensionsbelopp förräntas med den räntesats som Skandia Liv vid varje tidpunkt tillämpar i sådana fall. Ränta betalas inte om den sammanlagda räntegottgörelsen för det pensionsbelopp som hänför sig till ett och samma försäkringsfall understiger en halv procent av det prisbasbelopp som enligt lagen om allmän försäkring gäller vid tidpunkten för utbetalningen. L. Principer för försäkringstekniska beräkningar 1. Garanterat värde Det garanterade försäkringsbelopp som lägst betalas ut som pension bestäms först när den försäkrade fyllt 65 år och då utifrån det garantivärde och de försäkringstekniska antaganden som gäller vid den tidpunkten. Garantivärdet vid 65 års ålder är det högsta av en pengarna-tillbaka-garanti och en förstärkt garanti. Pengarna-tillbaka-garantin ger ett garanterat värde vid 65 års ålder som är summan av inbetalda premier vid denna ålder. 3

4 Den förstärkta garantin ger ett garanterat värde vid 65 års ålder. Mellan 55 och 65 års ålder räknas försäkringen om årligen (omräkningstillfälle). Vid första omräkningstillfället kommer 60 % av försäkringskapitalet att vara garanterat vid 65 års ålder. Procentsatsen ökar därefter med 3 procentenheter vid varje omräkningstillfälle för att vid 65 års ålder utgöra 90 %. Endast försäkringar tecknade före 55 års ålder omfattas av alla elva omräkningstillfällena. Omräkningstillfälle Procentsats för den förstärkta garantin 1 60 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 2 63 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 3 66 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 4 69 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 5 72 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 6 75 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 7 78 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 8 81 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället 9 84 % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället % av försäkringskapitalet vid omräkningstillfället Från och med den månad den försäkrade fyller 55 år infaller omräkningstillfällena årligen under den försäkrades födelsemånad. Om försäkringsavtalet ingås efter 55 års ålder så infaller första omräkningstilllfället under närmast följande födelsemånad efter avtalets ingående. Illustration För att illustrera hur de båda garantierna samverkar visas nedan fyra exempel. Samtliga exempel visar situationen för en kund som uppnått 65 års ålder och för vilken utbetalning av försäkringen ska börja. Vid uttag före 65 års ålder sker omräkning enligt punkt L 2 nedan. Vid flytt finns ingen garanti. Exempel 1: Pengarna-tillbaka-garantin är starkast. Försäkringen tecknades före 55 års ålder. Premier inbetalda under hela försäkringstiden uppgår till kronor. Försäkringskapitalet är endast kr på grund av dålig avkastning. Det innebär att kronor kommer att ligga till grund för beräkning av garanterat försäkringsbelopp. Exempel 2: Den förstärkta garantin är starkast. Försäkringen tecknades före 55 års ålder. Premier inbetalda under hela försäkringstiden uppgår till kronor. Försäkringskapitalet är kr på grund av god avkastning. Det innebär att kronor (90 % av försäkringskapitalet) kommer att ligga till grund för beräkning av garanterat försäkringsbelopp. Försäkringskapitalet ligger till grund för eventuell återbäring vid utbetalningarna från försäkringen. Exempel 3: Pengarna-tillbaka-garantin är starkast. Försäkringen tecknades efter att den försäkrade fyllt 57 men inte 58 år. Första omräkningen sker vid 58 års ålder. Premier inbetalda under hela försäkringstiden uppgår till kronor. Försäkringskapitalet är endast kr på grund av dålig avkastning. Det innebär att kronor kommer att ligga till grund för beräkning av garanterat försäkringsbelopp. Exempel 4: Den förstärkta garantin är starkast. Försäkringen tecknades efter att den försäkrade fyllt 57 men inte 58 år. Första omräkningen sker vid 58 års ålder. Premier inbetalda under hela försäkringstiden uppgår till kronor. Försäkringskapitalet är kr på grund av god avkastning. Det innebär att kronor (81 % av försäkringskapitalet) kommer att ligga till grund för beräkning av garanterat försäkringsbelopp. Försäkringskapitalet ligger till grund för eventuell återbäring vid utbetalningarna från försäkringen. 2. Ändring av försäkringen Vid ändring av försäkringsavtal tillämpas de ändringsregler som gäller vid tidpunkten för ändringen. 3. Beräkning av garanterat försäkringsbelopp Garanterat försäkringsbelopp beräknas enligt de vid tidpunkten för beräkningen gällande försäkringstekniska antagandena. M. Överskott, försäkringskapital och återbäring 1. Fördelning av överskott Överskott uppkommer i Skandias rörelse om det verkliga utfallet vid förvaltningen av försäkringen blir gynnsammare än vad som antagits vid beräkningen av det garanterade försäkringsbeloppet och av premier. Antagandena avser bl.a. avkastning, omkostnader och dödlighet. Överskottet fördelas individuellt till varje försäkring i relation till dess bidrag till överskottets uppkomst. Vid fördelningen av överskottet tas även hänsyn till storleken på det buffertkapital som behövs för att jämna ut svängningar på kapitalmarknaden (kollektivt konsolideringskapital). 2. Försäkringskapital Försäkringskapitalet är det värde som normalt uppkommer i en livförsäkring genom premieinbetalningar, kapitalavkastning och riskintäkt sedan utbetalda belopp, kostnaderna för drift, riskskydd och skatt dragits av. Kapitalavkastningen jämnas ut över tiden och tillförs försäkringarna i form av ränta. Räntesatsen bestäms med beaktande av såväl direktavkastning som värdeförändringar på tillgångarna hos Skandia. Räntesatsen innefattar ett visst mått av prognos och omprövas löpande. Till en del fördelas resultatet av kapitalförvaltningen på försäkringarna månadsvis utan utjämning över flera år. Storleken av denna del varierar med den försäkrades ålder och den faller bort helt när den försäkrade fyllt 65 år eller vid den tidigare tidpunkt då pensionen börjar utbetalas. Försäkringskapitalet är inte garanterat och kan sjunka vid 4

5 ogynnsamt utfall av Skandias rörelse Det finns därför inte någon utfästelse från Skandia om framtida återbäring. 3. Tilldelning av återbäring Tilldelningen av återbäring sker normalt vid varje utbetalningstillfälle efter en årlig omräkning. Vid den årliga omräkningen kontrolleras om försäkringskapitalet medger utbetalning av återbäring. Återbäring betalas ut tillsammans med garanterat försäkringsbelopp under försäkringens utbetalningstid. Utbetalning från försäkringen sker antingen löpande under en viss period eller livsvarigt. N. Begränsning av ansvar på grund av oförutsedda händelser Skandia Liv är inte ansvarigt för sådan skada som beror på lagstiftning, myndighetsåtgärd eller krigshändelse eller någon annan liknande omständighet. Skandia Liv är inte heller ansvarigt för en skada som beror på strejk, blockad, bojkott eller lockout, även om Skandia Liv självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om utbetalning från försäkringen inte kan ske inom den tid som sägs i försäkringsvillkoren på grund av en sådan omständighet ska utbetalningen ske senast en månad efter det att hindret upphört. Vidare är inte Skandia Liv skyldigt att i andra fall ersätta en skada som uppstår, om Skandia Liv har varit normalt aktsamt. O. Tolkning och tvister Vid tolkning av detta villkor ska yttrande i tolkningsfrågor inhämtas från den av Svenskt Näringsliv och PTK inrättade ITP-nämnden. Uppkommer tvist, som nämns i punkt 15 i ITP-planen avdelning 1, ska den hanteras enligt reglerna i nämnda punkt. P. Pantsättning, belåning och återköp m.m. Försäkringen kan inte pantsättas, belånas eller återköpas och inte heller ändras på sådant sätt att den inte längre uppfyller inkomstskattelagens regler för pensionsförsäkring. Försäkringen kan överlåtas endast i de fall som lagen medger. Försäkringsavtalet följer även i övrigt inkomstskattelagens regler för pensionsförsäkring. Skandia Liv åtar sig att lämna kontrolluppgift om försäkringen enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Information om behandling av personuppgifter Skandia Liv Personuppgifter som lämnas till Skandia Liv, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av bolaget och andra bolag i Skandiakoncernen för att bolagen ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men kan också komma att inhämtas från arbetsgivaren eller annan. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel Spar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att användas för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter med de begränsningar som följer av avtal. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till bolag i Skandiakoncernen och andra företag som bolag i Skandiakoncernen samarbetar med såväl inom som utom EU- och EES-området. Den som inte vill motta adresserade erbjudanden kan kontakta bolagets kundtjänst och begära s.k. reklamspärr. Skandiakoncernen kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Skandiakoncernens räkning. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Bolaget kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Skandia Liv, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. Collectum AB För personuppgifter som Collectum AB registrerar är Collectum AB personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har varje registrerad rätt att få information om och rättelse av de personuppgifter som registrerats. Sådan begäran framställs skriftligen till Collectum AB, Stockholm. Märk kuvertet Information om personuppgifter. 5

6 90928 (jan -11) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Link

Försäkringsvillkor Skandia Link Försäkringsvillkor Skandia Link Fondförsäkring för ålderspension inom Pensionsavtal PA 03 Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer 502017-3083 och med säte i

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Inledande bestämmelser. 2. Definitioner FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 11 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS

Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Villkor för Länsförsäkringar PA-KFS Gäller från 2010-04-01 LFAB 04690 utg 03 2010-03 Form & Profil PP2331 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Försäkringen börjar gälla.... 2 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

detta genom Collectum AB, nedan kallad Collectum.

detta genom Collectum AB, nedan kallad Collectum. Försäkringsvillkor för AMF ITP/AMF ITPK Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2013-07-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om ITP AMF ITP/AMF ITPK (nedan kallat ITP) används

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP

Försäkringsvillkor för FTP Försäkringsvillkor för FTP avseende försäkring för sjukpension och premiebefrielse samt familjeskydd för avd 1 och familjeskydd för avd 2 Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring meddelad enligt

Läs mer

2. DEFINITIONER Försäkringsgivare Försäkringsgivare är PP Pension Försäkringsförening (nedan

2. DEFINITIONER Försäkringsgivare Försäkringsgivare är PP Pension Försäkringsförening (nedan FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL PRIVAT PENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (Bilaga 7 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2008-01-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt AMF FTP och AMF FTPK (nedan kallat FTP) används för

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP PLAN TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FONDFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2014-10-22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Villkor år 2006 Fondförsäkring för ålderspension i Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring

Läs mer

Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2015-07-01 1 Försäkringstagare - Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkring Depå

Tjänstepensionsförsäkring Depå Tjänstepensionsförsäkring Depå Försäkringsvillkor Skandia Link 2015 A. Försäkringsavtalet Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstepensionsförsäkring Depå ( försäkringen ). En tjänstepensionsförsäkring

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och de fackliga organisationer där kollektivavtal finns Villkor 2013-01-01 Innehåll A. Försäkringsavtalet 1. Avtalets ingående, ändring,

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01) Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning En ITP-försäkring enligt dessa villkor omfattar ålderspension inom ramen för ITP-avtalet ITP

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

- i fråga om rätten till försäkringsersättning (ålderspension) - vid tillämpning av reglerna om förfogande över försäkringen,

- i fråga om rätten till försäkringsersättning (ålderspension) - vid tillämpning av reglerna om förfogande över försäkringen, Försäkringsvillkor för AMF ITP/AMF ITPK Fondförsäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2013-07-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om ITP AMF ITP/AMF ITPK (nedan kallat ITP) används för att

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer