Gäller från och med 1 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gäller från och med 1 december 2012"

Transkript

1 1/7 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation gäller för Pensionsförsäkring med fondanknytning. Försäkringen beskrivs endast översiktligt. De fullständiga försäkringsvillkoren finns på folksam.se. Förköpsinformation Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 december 2012 Denna försäkring kan tecknas av såväl privatperson som enskild näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag. En pensionsförsäkring med fondanknytning ger dig flera olika valmöjligheter. Du bestämmer själv hur mycket du ska spara, vilka fonder som premien ska placeras i samt från vilken ålder och hur länge pensionen ska betalas ut. Dessutom kan du teckna till ett försäkringsskydd, som betalas ut till dina efterlevande om du avlider under försäkringstiden. Om du är enskild näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag kan du även teckna till en premiebefrielseförsäkring, som innebär att du inte behöver betala premien om du drabbas av arbetsoförmåga. Förutom att du har möjlighet att påverka ditt pensionssparande, kan du utnyttja avdragsrätten och på så vis sänka din skatt. Fondförvaltning passar dig som vill påverka placeringen av dina pengar. Sparandet kan både öka och minska i värde och det är du själv som tar den finansiella risken. Försäkringsavtalet Denna försäkring tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, nedan kallat Folksam. Bolagets organisationsnummer är Adressen till huvudkontoret är Folksam, Stockholm. Tillsynsmyndighet för Folksams verksamhet är Finansinspektionen. Mer information om Folksam finns på folksam.se. För försäkringsavtalet gäller Folksams försäkringsvillkor och försäkringstekniska regler samt svensk lag. De uppgifter som lämnas vid tecknandet ligger till grund för avtalet och måste därför vara korrekta. Oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra att försäkringen inte gäller. Lämnade uppgifter kommer att registreras hos Folksam. När försäkringen har tecknats skickar Folksam ett försäkringsbesked till försäkringstagaren som en bekräftelse på försäkringsavtalet. Försäkringen börjar gälla dagen efter att ansökan avsänts, under förutsättning att ansökan är fullständig och att försäkringen kan beviljas utan förbehåll samt att det inte framgår att försäkringen ska träda i kraft senare. Om Folksam inte kan bevilja försäkringen återbetalas erlagd sparpremie, eventuellt med justering för värdeförändring i de valda fonderna. Inbetald riskpremie för förfluten tid återbetalas inte. Folksam har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren och avgifterna. Sparandet Den lägsta sparpremie som du kan betala för försäkringen framgår av Prislista. Du kan när som helst under försäkringstiden ändra premien, betala in extra premie och göra uppehåll med premieinbetalningen. Premien kan vara fastställd till ett visst belopp (fast premie) eller följa prisbasbeloppets förändringar (växande premie), vilket innebär att den justeras varje år. Premien kan betalas in regelbundet eller genom engångsinbetalning. Inbetalning kan ske avgiftsfritt via Autogiro. Inom fem bankdagar från det att vi har bokfört premien placerar vi den i de fonder, och enligt den fördelning, som du har valt. Om du betalar in premie innan du har skickat in ansökan till oss, sker placering efter att ansökan inkommit och godkänts. Du kan följa ditt sparande via Logga in Mina sidor på folksam.se. Där lägger vi också varje år in ett värdebesked, som visar hur sparandet har utvecklats under föregående år. Värdet i din försäkring beror på hur mycket premier du betalar in, storleken på skatt och avgifter och - inte minst - hur fondandelarna utvecklas. S

2 2/7 Förköpsinformation Om du avbryter premieinbetalningen Du kan avbryta premieinbetalningen när som helst genom att sluta betala in sparpremie, eller genom att meddela Folksam att premieuttaget ska upphöra. När premieinbetalningen har upphört, ligger värdet kvar i försäkringen och fortsätter att utvecklas i förhållande till utvecklingen i dina fonder. Utbetalning sker först från den utbetalningsålder och under den utbetalningstid som du har valt. Du kan alltså inte få ut innestående värde i förtid genom så kallat återköp. Om du har tecknat till ett försäkringsskydd som du betalar riskpremie för (se Försäkringsskydd nedan), finns det kvar i försäkringen fram till tidpunkten för utbetalning av ålderspension, även om du avbryter premieinbetalningen dessförinnan. En förutsättning är att kostnaden kan täckas genom inlösen av fondandelar i din försäkring. Det totala värdet i försäkringen påverkas därmed. Om du inte vill behålla försäkringsskyddet, måste du meddela oss detta. Om du har premiebefrielseförsäkring och avbryter premieinbetalningen, upphör den en månad efter förfallodagen. Du kan återuppta premieinbetalningen när som helst. Fonderna Fonderna i Folksams utbud är indelade efter placeringsinriktning, men det är också möjligt att välja fonder efter andra kriterier såsom högpresterande, låga avgifter eller etik. De fonder som har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investment är märkta med PRI. Vårt fondutbud presenteras på folksam.se, där det också går att följa fondernas utveckling. Du kan när som helst under försäkringstiden, även under utbetalningstiden, ändra fördelningen mellan dina fonder och göra fondbyten. Placeringsreglerna framgår av försäkringsvillkoren. Ändringarna gör du enklast på folksam.se under Logga in Mina sidor. Folksam har rätt att ändra fondutbudet genom att ta bort eller lägga till fonder. Ålderspensionen Du bestämmer själv från vilken ålder, och hur länge, ålderspensionen ska betalas ut. Du kan lyfta pensionen tidigast från 55 och senast från 85 års ålder, och utbetalningen kan pågå livet ut eller under en begränsad tid på lägst 5 och högst 20 år. Ålderspensionens storlek beror på hur mycket sparpremier du betalar in, hur lång utbetalningstid du har valt, storleken på skatt och avgifter och - inte minst - hur dina fondandelar utvecklas. När du lyfter pensionen räknas pensionsbeloppet ut inför varje enskild utbetalning, utifrån det då aktuella fondvärdet. Du kan alltså få olika belopp varje gång. Du väljer själv om pensionen ska betalas ut månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis i efterskott. Försäkringsskydd Om du vill att din familj ska få utbetalning från försäkringen vid ditt dödsfall, kan du teckna till ett försäkringsskydd i form av återbetalningsskydd eller efterlevandepension. Du bestämmer själv vem som ska ha pengarna, se Förmånstagare. Du bestämmer också hur länge utbetalningen ska pågå, dock lägst 5 och högst 20 år. Om du tecknar till återbetalningsskydd eller efterlevandepension, kan din ålderspension bli något lägre än om du inte tecknar det. Men om du inte tecknar till sådant försäkringsskydd, sker ingen utbetalning från försäkringen vid ditt dödsfall. Är du enskild näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag kan du även teckna till en premiebefrielseförsäkring, som innebär att du inte behöver betala sparpremien om du skulle drabbas av långvarig arbetsoförmåga på grund av olycksfallsskada eller sjukdom. Återbetalningsskydd Återbetalningsskyddet kan uppgå till 100 eller 101 procent av fondvärdet. Återbetalningsskydd 100 procent Återbetalningsskyddet innebär att det fondvärde som finns i försäkringen vid ditt dödsfall betalas ut till förmånstagare. Du betalar ingen avgift för detta återbetalningsskydd. Däremot får du inte ta del av de arvsvinster som uppstår inom försäkringskollektivet när försäkringstagare som inte har valt återbetalningsskydd avlider. Arvsvinsterna fördelas i stället på de försäkringstagare som inte har valt återbetalningsskydd. Din ålderspension blir därför något lägre än om du inte hade valt återbetalningsskyddet. Återbetalningsskydd 101 procent Minsta risk Vid tecknandet uppgår återbetalningsskyddet till 101 procent av fondvärdet. Skyddet minskar successivt till 100 procent fram till avtalad tidpunkt för utbetalning, och denna nivå gäller sedan under den resterande försäkringstiden. Storleken på återbetalningsskyddet beror således på om du avlider innan du har börjat lyfta pensionen eller om du avlider under pågående utbetalning. För den del av återbetalningsskyddet som överstiger

3 3/7 100 procent av fondvärdet tas en riskpremie ut. Riskpremien redovisas årligen i värdebeskedet. Efterlevandepension Du bestämmer själv storleken på efterlevandepensionen. Du avgör också om samma belopp ska gälla under hela försäkringstiden (fast efterlevandepension) eller om beloppet ska följa prisbasbeloppets förändringar (indexbunden efterlevandepension). Efterlevandepensionen betalas ut om du avlider innan du har börjat lyfta ålderspensionen. Om fondvärdet vid ditt dödsfall är lägre än efterlevandepensionen, förstärks fondvärdet med fondandelar så att det motsvarar efterlevandepensionen. Om fondvärdet vid ditt dödsfall är högre än efterlevandepensionen, gäller i stället reglerna för Minsta risk (se ovan). Avgift för efterlevandepensionen tas ut i form av riskpremie, se Prislista. Om du avlider under pågående utbetalning av ålderspension, fortsätter den utbetalningen till förmånstagare. Premiebefrielseförsäkring Om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelseller kommanditbolag, och inte har fyllt 60 år, kan du teckna premiebefrielseförsäkring efter godkänd hälsoprövning. Premiebefrielsen träder in när din arbetsförmåga har varit nedsatt med minst en fjärdedel i minst tre månader (karenstid). Premiebefrielseförsäkringen upphör senast vid 65 års ålder. Du betalar en avgift för premiebefrielseförsäkringen, se Prislista. Förmånstagare Förmånstagarförordnandet anger vem som har rätt till utbetalning från försäkringen, eller övertar äganderätten till försäkringen, om du avlider under försäkringstiden. Efter din död har förmånstagaren förfoganderätt till försäkringen. Förmånstagaren får därmed samma möjligheter som du har haft att förfoga över försäkringsavtalet. Om du inte vill att förfoganderätt ska gälla, måste du anmäla detta till Folksam. 1. Din make/registrerade partner 2. Dina arvsberättigade barn 3. Barn till din make/registrerade partner samt fosterbarn Särskilt förmånstagarförordnande Om du vill ändra förmånstagarförordnandet, ska du göra det skriftligen på en blankett som du kan beställa från Folksam. Följande personer kan vara förmånstagare (enligt inkomstskattelagen): - Din nuvarande eller före detta make/registrerade partner/sambo - Dina arvsberättigade barn/fosterbarn - Arvsberättigade barn/fosterbarn till din nuvarande eller före detta make/registrerade partner/sambo Om du anmäler någon annan än ovanstående som förmånstagare, gäller inte förordnandet i den delen. Vissa förmånstagare måste namnges Sambo som ska vara förmånstagare måste vara namngiven för att förordnandet ska vara giltigt. Förordnande till förmån för sambo gäller inte då samboendet upphört, oavsett om sambon är namngiven. Före detta make/före detta registrerad partner/före detta sambo som ska vara förmånstagare måste anges med namn samt med relation till den försäkrade. Fosterbarn eller styvbarn som ska vara förmånstagare måste anges med namn samt med relation till den försäkrade. Förmånstagares rättigheter Förmånstagare som får utbetalning från försäkringen kan byta fonder. Om utbetalning sker till flera förmånstagare, måste de vara överens om fondbytet. Om förfoganderätt gäller och det finns flera förmånstagare, måste de vara överens om de eventuella ändringar som görs i försäkringsavtalet. Om förmånstagare saknas vid din död sker ingen utbetalning från försäkringen, som därmed upphör. Generellt förmånstagarförordnande Om du inte anmäler annat, kommer utbetalning att ske till förmånstagare enligt denna ordningsföljd:

4 4/7 Förköpsinformation Uppsägning och ändring av försäkringsavtalet Du kan säga upp försäkringsavtalet när som helst under försäkringstiden. Du kan också ändra försäkringsavtalet inom vissa ramar, ibland mot en avgift (se Prislista). Du kan ändra bland annat utbetalningsålder och utbetalningstid, enligt de regler som gäller vid ändringstillfället. Vissa ändringar kräver godkänd hälsoprövning. Kontakta Folksam om du vill säga upp eller ändra försäkringsavtalet. Folksam har rätt att säga upp försäkringsavtalet om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser gentemot Folksam, eller vid andra synnerliga skäl. Folksam har också rätt att ändra försäkringsvillkoren och avgifterna under försäkringstiden. Flytträtt Om du har tecknat pensionsförsäkring med återbetalningsskydd/efterlevandepension, kan du flytta fondvärdet till en annan pensionsförsäkring, tidigast från och med det andra försäkringsåret. Flytt är inte tillåten under utbetalningstiden för försäkring med livsvarig utbetalning eller under de första fem utbetalningsåren, oavsett om försäkringen har återbetalningsskydd/efterlevandepension. När fondvärdet flyttas, avslutas försäkringen. Om du flyttar en försäkring till Folksam, från en annan försäkringsgivare, behöver du inte betala någon flyttavgift till oss. Vid flytt inom Folksam behöver du inte heller betala någon avgift. Men om du flyttar din försäkring från Folksam till en annan försäkringsgivare, måste du däremot betala flyttavgift, se Prislista. Inskränkningar Försäkringsskyddet gäller i begränsad omfattning vid självmord och vid försäkringsfall som uppstått i samband med flygning, krig, politiska oroligheter, atomkärnreaktion eller terrorhandling. Även om försäkringsskyddet inte gäller, har förmånstagaren rätt till försäkringens fondvärde. Premiebefrielseförsäkring gäller inte vid nedsatt arbetsoförmåga till följd av skada som uppstått i samband med deltagande i sport eller idrott, äventyrsaktivitet, expedition eller annan liknande sysselsättning som inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Vid nedsatt arbetsförmåga relaterad till bruk av berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller dopningspreparat, som inte används i medicinskt syfte, kan ersättningen sättas ned helt eller delvis. Premiebefrielseförsäkring kan inte tecknas till normal premie och villkor för person med riskfyllt yrke. Avgifter Avgifterna som gäller för denna försäkring framgår av Prislista. Skatteregler För ditt pensionssparande betalar Folksam en årlig avkastningsskatt, som tas ut genom inlösen av fondandelar i din försäkring. All utbetalning ur pensionsförsäkringen är inkomstskattepliktig. Folksam gör därför skatteavdrag i samband med utbetalningen. Folksam lämnar kontrolluppgift för utbetald pension och avdragen skatt. Om du är enskild näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag, ska du betala särskild löneskatt motsvarande en viss procent av pensionskostnaden. Skatterna framgår av Prislista. Avdragsregler Du får göra avdrag för pensionssparandet i din inkomstdeklaration. Om du är löntagare, och har rätt till tjänstepension, får du göra avdrag med högst kronor per år. Om du har inkomst från aktiv näringsverksamhet, eller är löntagare utan rätt till tjänstepension, får du göra avdrag med kronor plus 35 procent av inkomsten. Avdraget får dock inte överstiga 10 prisbasbelopp plus kronor. Om du är enskild näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag, får du göra avdrag för löneskatten när du lämnar inkomstdeklaration för företaget. Belåning, pantsättning, överlåtelse, utmätning En pensionsförsäkring får inte belånas eller pantsättas. Den får normalt inte heller återköpas, det vill säga lösas in i förtid. Försäkringen får inte överlåtas till annan person. Undantag gäller vid bodelning mellan makar, överlåtelse till/från arbetsgivare samt vid utmätning, ackord och konkurs. Försäkringen får normalt inte utmätas. För att försäkringen ska vara utmätningsfri under försäkringstiden krävs att premieinbetalningen är någorlunda jämnt fördelad.

5 5/7 Om du inte är nöjd Om du inte är nöjd med Folksams hantering av ditt ärende, ta i första hand kontakt med din handläggare. Du kan också få ärendet prövat av Folksams kundombudsman, Personförsäkringsnämnden, Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och tingsrätten. Om du vill ha information eller råd i försäkringsfrågor, kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentrådgivningen. Vänta inte för länge Rätten till utbetalning från försäkringen upphör (preskriberas) tre år efter att den som gör anspråk på utbetalningen har fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Eventuell talan mot Folksam måste göras inom dessa tidsgränser. Om anspråk på utbetalning har gjorts inom angiven tid, finns rätt att vid missnöje över beslutet väcka talan mot Folksam inom sex månader, även om tidsgränsen skulle överskridas. Ångerrätt Om du har tecknat försäkring och ångrar dig, ska du meddela oss detta inom 14 dagar från den dag då vi skickade försäkringsbeskedet till dig. Återbetalning sker då av inbetald sparpremie, med eventuell justering för värdeförändring i fonderna och med avdrag för eventuella kostnader för försäkringsskydd och avkastningsskatt, kostnader för den tid försäkringen varit gällande samt kostnader hänförliga till avtalets ingående. Vid hemförsäljning gäller andra regler, se ångerblankett.

6 6/7 Förköpsinformation Prislista Pensionsförsäkring med fondanknytning Gäller från och med 1 december 2012 Inom försäkringsverksamhet uppkommer kostnader för bland annat administration och försäljning. Kostnaderna täcks genom avgifter, som tas ut genom avdrag på sparpremien eller genom inlösen av fondandelar, proportionellt i förhållande till värdefördelningen mellan de valda fonderna. Lägsta sparpremie samt aktuella avgifter och skatter för denna försäkring framgår nedan. Premie, avgift, skatt Sparpremie - betalas löpande eller genom engångsinbetalning - kan vara fastställd till ett visst belopp (fast premie) eller följa prisbasbeloppets förändringar (växande premie), vilket innebär att den justeras varje år. Pris Löpande premie: lägst 400 kr/månad Engångspremie: lägst kr Försäkringsavgift - årlig avgift som tas ut månadsvis ur fondvärdet - består av ett fast belopp och en viss procent av fondvärdet 490 kr + 0,7 % av fondvärdet/år Aviseringsavgift - vid betalning av löpande premie via inbetalningskort 10 kr/aviserad period Inbetalning av premie via Autogiro samt inbetalning av extra premie och engångspremie är avgiftsfri. Avgift vid ändring av avtal - t.ex. ändring av utbetalningsålder eller utbetalningstid - tas ut genom inlösen av fondandelar 50 kr/ändring Fondförvaltningsavgift Den avgift som fondbolagen tar ut för förvaltning av fonderna. Avgiften varierar från fond till fond och är avdragen i den redovisade dagskursen för respektive fond. Fondbolagen kan också ta ut en prestationsbaserad avgift för sina fonder. Se fondinformation på folksam.se Riskpremie för efterlevandepension - årlig avgift som tas ut om fondvärdet är lägre än efterlevandepensionen - beräknas på skillnaden mellan efterlevandepensionen och fondvärdet - beror på åldern då riskpremien tas ut - tas ut månadsvis genom inlösen av fondandelar - ändras varje år Ålder Riskpremie/1 000 kr 20 år 0,75 kr 30 år 0,81 kr 40 år 1,00 kr 50 år 1,70 kr 60 år 4,18 kr 70 år 12,95 kr 80 år 44,01 kr

7 7/7 Premie, avgift, skatt Avgift för premiebefrielseförsäkring - beräknas utifrån den premiebefrielsegrundande premien - tas ut genom inlösen av fondandelar - bestäms för ett år i taget Pris 3,9 % av den premiebefrielsegrundande premien Flyttavgift - ska täcka administrativa kostnader för flytten och så kallade startkostnader för försäkringen - avgiftens storlek, lägst 700 kr och högst kr, beror på under vilket försäkringsår flytten sker och hur stort det flyttade beloppet är Försäkringsår Avgift 1 Flytt medges ej kr + 2 % av det flyttade beloppet, totalt högst kr kr + 1 % av det flyttade beloppet, totalt högst kr kr OBS! Vid flytt till försäkring utomlands kan andra avgifter gälla. Kontakta Folksam. Avkastningsskatt - tas ut i förskott vid årsskiftet - tas ut genom inlösen av fondandelar - betalas in av Folksam 15 % av skatteunderlaget, vilket utgörs av försäkringens värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Särskild löneskatt - betalas av enskild näringsidkare och delägare i handels- eller kommanditbolag 24,26 % av pensionskostnaden Preliminär skatt vid utbetalning av pension - vid utbetalning ur försäkringen drar Folksam preliminär inkomstskatt 30 % av pensionsbeloppet

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Pensionsförsäkring med fondförvaltning Försäkring kan tecknas av såväl privatperson som enskild näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag. Gäller för försäkringar tecknade från och med

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Fondförsäkring för KTP1

Fondförsäkring för KTP1 Fondförsäkring för KTP1 (KFO Handels) 1 Omfattas du av KTP1? Vill du kunna påverka förvaltningen av ditt pensionskapital? pensionsspara i fonder och själv ta risken för pensionskapitalets utveckling? ha

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondanknytning för företag

Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondanknytning för företag Pensionsförsäkring med fondanknytning för företag Gäller för försäkringar tecknade från och med 2012-12-01. Senast uppdaterad 2016-10-01. Folksam Fondförsäkring Innehåll Vad gäller för försäkringsavtalet?...

Läs mer

Fondförsäkring för KAP

Fondförsäkring för KAP Förköpsinformation Fondförsäkring för KAP Gäller från och med 2016-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2011-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du - kunna påverka

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-06-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondanknytning

Pensionsförsäkring med fondanknytning Pensionsförsäkring med fondanknytning Försäkringsvillkor 102 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Gäller avtal tecknade från och med 2012-11-01 Pensionsförsäkring med fondanknytning Särskilda villkor I detta

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Kapitallivränta med fondförvaltning

Kapitallivränta med fondförvaltning Kapitallivränta med fondförvaltning Försäkring kan tecknas av såväl privatperson som företagare. Gäller för försäkringar tecknade från och med 2012-12-01. Senast uppdaterad 2017-01-01. Folksam Fondförsäkring

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att du

Läs mer

Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Omfattas du av PA-KFS 09 eller Gamla PA-KFS? Vill du kunna påverka förvaltningen av ditt pensionskapital? pensionsspara i fonder och själv ta risken för pensionskapitalets

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Kapitalspar med fondanknytning

Kapitalspar med fondanknytning Kapitalspar med fondanknytning Försäkring kan tecknas av privatperson. Gäller för försäkringar tecknade från och med 2012-12-01. Senast uppdaterad 2016-07-01. Folksam Fondförsäkring Innehåll Vad gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam

Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam Försäkringsvillkor för Tjänstepensionsplan i Folksam Gäller från och med den 1 juni 2014 1 Innehåll 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET... 5 1.1 FÖRSÄKRINGSGIVARE... 5 1.2 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSAVTALET... 5 1.3 FÖRMÅNSGRUPP...

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor KPA Privat Fondförsäkring Allmänna försäkringsvillkor Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så placeras premien... 5 3. Så bestäms pensionskapitalet... 6 4. I försäkringen ingår ålderspension

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av Alternativ PA-KFS dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehållsförteckning Försäkringsavtalet...5

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP) KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti

Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01. Medlemspension med och utan garanti Försäkringsvillkor 9156 Gäller avtal tecknade från 2007-02-01 Medlemspension med och utan garanti 2/8 Medlemspension med och utan garanti Villkor 9156 Allmänna villkor för Medlemspension med och utan garanti

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Villkor för Kapitalpension Gäller från

Villkor för Kapitalpension Gäller från Villkor för Kapitalpension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet.............................2 1.1 Försäkringstagare.......................................2 1.2 Försäkrad..................................................2

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Nordea Företagsbetald pensionsplan

Nordea Företagsbetald pensionsplan Nordea Företagsbetald pensionsplan Förköpsinformation februari 2015 Vad är Nordea Företagsbetalad pensionsplan Nordea pensionsplan är en flexibel försäkringslösning som skapar en ekonomisk trygghet för

Läs mer

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Försäkringsvillkor 111 Gäller avtal tecknade från

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Innehållsförteckning 1. Försäkringsavtalet...3 2. Så bestäms pensionen...5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller utan

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta

Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta 1/5 Traditionell kapitalförsäkring och kapitallivränta Försäkringsinformation Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring, organisationsnummer 502006-1585, nedan kallat Folksam. Att Folksam

Läs mer

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring

Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring Förköpsinformation Ancoria Pensionsförsäkring 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd (Ancoria)...2 2 Information om Ancoria Pensionsförsäkring...2 2.1 Försäkringens ikraftträdande...2 2.2

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring

KPA Traditionell pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för PA-KFS KPA Traditionell pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter 2 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Villkor för Privat Pension Gäller från

Villkor för Privat Pension Gäller från Villkor för Privat Pension Gäller från 2006-01-01 Innehåll 1 Begrepp i försäkringsavtalet..............................2 1.1 Försäkringstagare.........................................2 1.2 Försäkrad....................................................2

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02

Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 Svensk Handel Försäkringar Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning - Engångspremier i serie Försäkringsvillkor 2015-01-01:02 1. Inledande bestämmelser... 3 2. Försäkringsavtalet... 3 Försäkringsformer.3

Läs mer

Kapitalspar Kapitalförsäkring med fondanknytning

Kapitalspar Kapitalförsäkring med fondanknytning Kapitalspar Förköpsinformation 1/13 Kapitalspar Kapitalförsäkring med fondanknytning Försäkringen tecknas hos Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer 516401-8607, som är ett bolag i Folksamgruppen

Läs mer

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation

Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. KPA SmartPension. produktinformation Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ), nedan kallat

Läs mer

Fondförsäkring för PA03. Försäkringsvillkor 592 Gäller avtal tecknade från och med 1 januari 2011 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag

Fondförsäkring för PA03. Försäkringsvillkor 592 Gäller avtal tecknade från och med 1 januari 2011 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Fondförsäkring för PA03 Försäkringsvillkor 592 Gäller avtal tecknade från och med 1 januari 2011 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag 2/6 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01 REFLEX SPARFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Sparförsäkring Gäller från 2015-08-01 1 Så fungerar Reflex Sparförsäkring Reflex Sparförsäkring är en kapitalförsäkring där ett återbetalningsskydd ingår.

Läs mer

TrygghetsSpar Produktvillkor 2012 A (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning

TrygghetsSpar Produktvillkor 2012 A (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning (Sid 1-8) Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning (Sid 9-16) Pensionsförsäkring med fondanknytning Sid 1 / 16 Kapitalförsäkring och kapitallivränta med fondanknytning Förköpsinformation

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer