Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning."

Transkript

1 Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

2 Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före skatt och avgifter. Läs mer om den garanterade räntan i fråga 5 och 6. Den sänkta garantin ger större utrymme att placera dina pengar i tillgångar som kan ge högre avkastning än obligationer. Kapitalavgiften sänks från 0,75 till 0,45 procent. Insättningsavgiften på 3 procent och den fasta årliga avgiften på 240 kronor som tas ut idag tas bort. Läs mer om avgifterna i fråga 3. Du får ökade möjligheter att själv bestämma under vilken tidsperiod din pension ska betalas ut. Din återbäringsränta höjs direkt. För närvarande till 5 procent. Om du inte ändrar din försäkring Det totala försäkringskapitalet kommer att ha en begränsad tillväxt, eftersom den höga garantin inte ger utrymme till placeringar i annat än obligationer med låg ränta. Avgifterna kommer att kvarstå på nuvarande nivå, liksom nuvarande regler för hur du kan ta ut din pension. Du behåller nuvarande garanterade ränta vilket innebär att det garanterade värdet kommer att räknas upp i högre takt än om du ändrar till nya villkor. Så här påverkas din försäkring om du ändrar till nya villkor Fördelen med den lägre garanterade räntan är att utrymmet för att investera i tillgångar med förväntat högre avkastning ökar, vilket ökar möjligheterna till högre återbäringsränta och bättre tillväxt på hela ditt försäkringskapital. De sänkta avgifterna innebär att mer av ditt försäkringskapital finns kvar den dag du ska börja ta ut din pension. Den nya lägre garanterade räntan innebär att den del av försäkringskapitalet som idag är garanterad behålls på nuvarande nivå. För kommande premieinbetalningar innebär det att du minst får tillbaka de pengar du betalat in. 2 3

3 1 2 3 Varför ska jag ändra min försäkring med traditionell förvaltning? Svar: Vi bedömer att förutsättningarna för att kunna ge en värdeutveckling utöver din nuvarande garanti är större om du ändrar din försäkring. Den nuvarande höga nivån på garantin ger inte utrymme för några investeringar i annat än obligationer som i dag har en ränta med rekordlåga nivåer. Med den lägre garantin ska pas utrymme för oss att investera i tillgångar som kan ge bättre avkastning än obligationer. Varför föreslår ni det just nu? Svar: Försäkring med traditionell förvalt ning är ett sparande som är utformat efter helt andra förutsättningar på finansmarknaden än vad vi har i dagsläget. Framför allt är det historiskt låga ränte läget ogynnsamt för traditionell förvaltning med höga garantier. Vår bedömning är att dagens läge kommer att bestå en längre tid och därför kommer erbjudandet nu. Vad händer med avgifterna om jag bestämmer mig för att ändra försäkringen? Svar: De administrativa avgifterna kommer att sänkas. Lägre avgifter innebär att ditt försäkringskapital växer snabbare. Insättningsavgift i procent av inbetalning Kapitalavgift i procent av försäkrings kapitalet Fast årsavgift * Nuvarande 3% 0,75% 240 kronor Ny 0% 0,45% 0 kronor *För försäkringar tecknade från Eventuella avgifter för betalningsbefrielse och efterlevandepension tillkommer. På ditt årliga värdebesked ser du hur mycket avgifter vi tagit ut på din försäkring Varför kan värdeutvecklingen bli bättre? Svar: Med en lägre garanterad ränta har vi större möjlighet att placera en större del av sparandet i högavkastande tillgångar. Det bedöms på lång sikt kunna ge en bättre avkastning än obligationer. Din återbäringsränta höjs direkt till 5 procent. Dessutom bidrar de lägre avgifterna till bättre tillväxt på försäkringskapitalet. Vilken garanterad ränta har jag på min försäkring? Svar: Det beror på när din försäkring är tecknad. Teckningsdatum Garanterad ränta * Före % Från och med % *Före skatt och avgifter Om den avtalade inbetalningen till försäkringen har höjts efter kan det innebära att räntan har sänkts till 3 procent. Vilken garanterad ränta kommer jag att få? Svar: Du får 1 procent i garanterad ränta, före skatt och avgifter. Vilket i praktiken innebär att befintligt garanterat värde och framtida inbetalningar garanteras vid utbetalningstidpunkten. Vad är återbäringsräntan just nu på min nuvarande försäkring? Svar: Sedan november 2011 är åter bäringsräntan 0 procent. Om du ändrar din försäkring får du direkt en återbäringsränta på för närvarande 5 procent. 4 5

4 8 9 Hur placeras mitt sparande i traditionell förvaltning idag och hur ser fördelningen ut med nya villkor? Svar: Idag placeras sparandet i huvudsak i obligationer med lång löptid. Med nya villkor kommer sparandet placeras i en mix av räntebärande värdepapper och aktier. En mix som på sikt bedöms kunna ge bättre avkastning än obligationer. Fördelningen mellan tillgångsslagen kommer att variera beroende på marknadstro och riskutrymme. Traditionell förvaltning Tillgångsslag Nuvarande 1) Ny 2) Obligationer 93% 50% Onoterade aktier 2% 5% Aktier 0% 35% Fastigheter 2% 5% Övriga tillgångar 3% 5% 1) Nuvarande traditionell förvaltning per ) Prognos för den nya traditionella förvaltningen. Vilken avkastning har ni räknat med i den nya traditionella förvaltningen? Svar: Vi har räknat med följande långsiktiga avkastningsantaganden per tillgångsslag. Antagandena bygger på historisk data. Traditionell förvaltning Nuvarande 7% 93% Ny 50% 50% Utrymme för högavkastande tillgångar Obligationer Varför måste den garanterade räntan bli lägre för att återbäringsräntan ska kunna höjas? Svar: Den nuvarande höga garanterade räntan tvingar oss att investera huvud delen av sparandet i säkra obligationer vars ränta ligger på rekordlåga nivåer. Med en lägre garanterad ränta skapas utrymme för att investera i tillgångar som förväntas ge bättre avkastning än obligationer. Hur mycket högre återbäringsränta måste jag få för att det ska löna sig att ändra till de nya villkoren? Svar: I den illustration du fått har vi räknat med en återbäringsränta som i genomsnitt är 1,1 procent högre än i din nuvarande försäkring. Det är inget vi kan garantera utan bygger på en uppskattning som vi bedömer är realistisk. Om jag ändrar min försäkring innebär det att mitt försäkrings kapital minskar? Svar: Nej, vare sig försäkringskapitalet eller det garanterade värdet påverkas initialt av om du ändrar din försäkring. Det är den framtida uppräkningen av det garanterade värdet som sänks. Samtidigt sänks avgifterna och återbäringsräntan höjs. Det bedöms leda till att försäkringskapitalet totalt sett växer snabbare. Tillgångsslag Avkastningsantaganden Obligationer 3,25% Onoterade aktier 6,85% Aktier 6,35% Fastigheter 5,65% Övriga tillgångar 5,45% 6 7

5 Vad händer med efterlevande pensionen och betalningsbefrielseförsäkringen om jag ändrar till nya villkor? Svar: Den avtalade efterlevandepensionen räknas om och blir lägre eftersom den garanterade räntan sänks under resterande försäkringstid. Betalnings befrielseförsäkringen påverkas inte av de nya villkoren. I vilka fall är det inte lämpligt att ändra min försäkring? Svar: Om din försäkrings garanterade värde är högre än ditt försäkringskapital och du har kort tid kvar till att din för säkring ska börja betalas ut, är det sannolikt bättre att inte ändra. Det kan också vara så att du kan skapa högre avkastning i annat sparande och uppskattar en lägre och säkrare avkastning. Se prognosen för din försäkring i brevet. Hur förändras värdet på försäkringen om jag ändrar min försäkring? Svar: På lång sikt kommer det garanterade värdet att växa långsammare än tidigare men å andra sidan finns större möjlighet att försäkringskapitalet blir högre. Din återbäringsränta höjs direkt till för närvarande 5 procent. Med en lägre garanterad ränta har vi större möjlighet att placera sparandet i en högre andel aktier. Det bedöms på lång sikt kunna ge en bättre avkastning än obligationer. Dessutom bidrar de lägre avgifterna till bättre tillväxt på försäkringskapitalet. På vilket sätt förändras risken i mitt sparande jämfört med idag? Svar: Risken i sparandet ökar genom att upp till hälften av tillgångarna kan placeras i andra tillgångsslag än obligationer. Dessutom sänks nivån på den avtalade pensionsutbetalningen. Men för att kunna öka utsikterna för högre återbäringsränta är en viss risk ökning nödvändig, jämfört med idag Är framtida premier med i prognosen för min försäkring? Svar: Nej, beräkningarna i prognosen utgår ifrån det nuvarande värdet på försäkringen och det som hittills är inbetalt (till och med 31 december 2012). I prognosen finns inte framtida inbetalningar med. Om du gör ytterligare inbetalningar till din försäkring ökar din pension. Prognosen är ingen garanti för framtida avkastning. Vad innebär traditionell förvaltning? Svar: Traditionell förvaltning innebär att du har en garanterad lägsta nivå för det belopp som kommer att betalas ut från försäkringen. Tidigare har avkastningen i den traditionella förvaltningen överträffat de garanterade räntorna med god marginal. Överskottet fördelas preliminärt till kunderna genom så kallad återbäringsränta. Vad menas med garanterat värde respektive försäkringskapital? Svar: Med traditionell förvaltning har ditt sparande två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital. Det garanterade värdet är det du betalat in plus den garanterade räntan och riskkompensation minus ut betalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt de antaganden vi gjorde när försäkringen startades. Försäkringskapitalet är det du betalat in plus eventuell återbäringsränta och riskkompensation minus gjorda utbetalningar, avgifter, samt avkastningsskatt. Återbäring är det du får utöver det garanterade värdet när försäkringskapitalet är större än garantin. Återbäringen kan både öka och minska. Återbäringen är inte garanterad utan delas ut först i samband med varje utbetalning. Återbäringen är både ditt och bolagets riskkapital och kan användas för att täcka förluster inom bolaget. Försäkringskapital Återbäring Garanterat värde 8 9

6 Hur beräknas det garanterade värdet? Svar: Det är gjorda inbetalningar plus den garanterade ränta och antagen riskkompensation minus de kostnader och den avkastningsskatt vi gjorde antagande om när försäkringen tecknades eller senast ändrades. Hur beräknas försäkringskapitalet? Svar: Det är det du betalar in plus eventuell återbäringsränta minus avgifter och avkastningsskatt. På ditt årliga värdebesked kan du se hur försäkringskapitalet utvecklas under ett år. Kommer hela försäkringskapitalet att vara garanterat? Svar: Nej. Din försäkring har ett garanterat värde och ett försäkringskapital. Om försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet har det uppstått återbäring. Återbäringen är inte garanterad utan tilldelas först i samband med varje utbetalningstillfälle. Någon återbäring är alltså inte utfäst. Återbäringsdelen utgör ett riskkapital hos Länsförsäkringar Liv. Detta gäller oavsett om du ändrar din försäkring eller inte. Vad händer om jag inte ändrar min försäkring? Svar: Din försäkring finns kvar oföränd rad och du behåller den högre garanterade räntan. Men det totala försäkringskapitalet kommer att ha en begränsad tillväxt eftersom den höga garantin inte ger utrymme till investeringar i annat än obligationer med låg ränta, och där med låg återbäringsränta. De avgifter du betalar kommer också att vara oförändrade Vad gäller om min försäkring är företagsägd? Svar: För företagsägda försäkringar krävs underskrift både av dig som är försäkrad och av försäkringstagaren. Underskiften av firmatecknaren ska göras på svars kortet eller i vissa fall via en fullmakt. På svarskortet i det brev du fått framgår vad som krävs för din försäkring. Kan jag istället flytta mitt sparande till ett annat försäkringsbolag? Vad kostar det i så fall? Svar: Nej, för närvarande erbjuder vi inte den möjligheten för den här typen av försäkringar. Idag har jag premierabatt i min försäkring, vad händer med den? Svar: Om du har premierabatt på din försäkring idag, så kommer den tas bort oavsett om du ändrar till nya villkor eller inte. Är det något annat som ändras i min försäkring? Svar: Vi har förändrat antaganden för livslängd, driftskostnader och skatt och anpassat till dagens förutsättningar, det vill säga antagandena om livslängd har ökat medan kostnaderna har minskat. Hänsyn är taget till det om du ändrar till nya villkor. Vissa antaganden justeras löpande. Läs mer om det i dina försäkringsvillkor. 24 Om jag skickar in svarskortet och sedan ångrar mig. Kan jag ändra mitt val? Svar: Ja, du kan ångra dig inom 30 dagar från det att du har fått ditt försäkringsbesked

7 LFAB utg

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

vem tjänar på krångliga pensioner?

vem tjänar på krångliga pensioner? 1 vem tjänar på krångliga pensioner? Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds Innehåll Förord sid 3 1. En herrans massa papper sid 4 2. Strunta i prognosen tänk

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer