Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter"

Transkript

1 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas mellan lika anslagspster. Istället bör regleringsbelppet redvisas på ett eget utgiftsanslag m det är psitivt ch en egen inkmsttitel m det är negativt. flertalet statliga ålderspensinsavgifter inte fastställs i förväg, utan istället beräknas löpande under året genm att utbetald pensinsgrundande ersättning multipliceras med en beräknad avgiftssats. Bakgrund Statliga ålderspensinsavgifter (infficiellt fta förkrtat SÅP eller STÅP, i denna PM används STÅP) betalas från ett antal anslag i statsbudgeten till ålderspensinssystemet. STÅP betalas för transfereringar sm är pensinsgrundande inkmster, exempelvis sjukpenning, föräldrapenning ch arbetslöshetsersättning. STÅP betalas ckså för så kallade pensinsgrundande belpp vid studier, plikttjänst ch vård av barn. I dessa fall finns ingen ersättning sm STÅP kan relateras till. Inkmstgrundad aktivitets- ch sjukersättning är en pensinsgrundad inkmst men till denna är ckså knuten ett pensinsgrundande belpp eftersm pensinsrätten i detta fall baseras på en så kallad antagandeinkmst. För transfereringar beräknas STÅP för ett år sm prgnstiserad ersättning multiplicerad med en avgiftssats. Avgiftssatsen för STÅP är egentligen densamma sm för arbetsgivaravgiften till ålderspensin, 10,21 prcent. För en del persner är dck inte ersättningarna pensinsgrundande. Det berr på att de hamnar över inkmsttaket. Om summan av lön ch sjukpenning, exempelvis, blir högre än inkmsttaket, fastställs pensinsrätten i första hand på lönen. Därför blir STÅP lägre än 10,21 prcent av utbetald ersättning. Avgiftssatsen är ftast ungefär 9,9 prcent av utbetald ersättning. För pensinsgrundande belpp är dck avgiftssatsen 18,5 prcent av underlaget ch för inkmstgrundad aktivitets- ch sjukersättning ungefär 18 prcent. Hur str andel av utbetalda ersättningar sm är pensinsgrundande är naturligtvis lika för lika ersättningar. Därför brde avgiftssatsen vara lika för till exempel sjukpenning ch arbetslöshetsersättning. Av förenklingsskäl tillämpas dck samma avgiftssats för alla transfereringar utm inkmstgrundad aktivitetsch sjukersättning. Att avgiftssatsen är högre för det sistnämnda berr på att det inte betalas någn allmän pensinsavgift för aktivitetsersättning eller sjukersättning. Oftast redvisas STÅP på särskilda anslagspster inm de anslag där mtsvarande ersättning redvisas. För varje anslagspst fastställs den STÅP sm ska bkföras för ett år i regleringsbrevet. För varje månad bkförs en tlftedel av belppet. STÅP för ett visst år fördelas mellan AP-fnden ch premiepensinssystemet enligt prcentsatser sm fastställs året innan. Ungefär 14 prcent brukar föras till premiepensinssystemet ch således 86 prcent till AP-fnden. Under våren två år efter det år sm avgiften avser görs en avstämning för året. För år 2009, exempelvis, gjrde avstämningen under våren Vid avstämningen beräknas den premiepensinsrätt sm STÅP bör

2 2 (7) finansiera. Om för lite STÅP har förts till premiepensinssystemet betalar AP-fnden resterande belpp till premiepensinssystemet, m för mycket STÅP har förts till premiepensinssystemet betalar premiepensinssystemet det överskjutande belppet till AP-fnden. Regleringsbelppen räknas upp med ränta. Tre år efter det år sm avses görs dessutm en reglering mellan AP-fnden ch statsbudgeten. För varje anslag/anslagspst sm betalar STÅP beräknas ett regleringsbelpp (uppräknat med ränta) sm kan vara psitivt för en del anslagspster ch negativt för andra. Summan av regleringsbelppen är ålderspensinssystemets skuld till eller frdran på statsbudgeten. Den STÅP sm bkförs ett år på en anslagspst består således av två delar, dels preliminär STÅP för året, dels ett regleringsbelpp sm avser tre år innan. Det har ibland blivit prblem vid hanteringen av STÅP. Vid några tillfällen har regleringsbelppen på en anslagspst blivit negativa ch högre än den preliminära avgiften. Därmed har nll krnr bkförts på denna anslagspst detta år. Istället har ett belpp för STÅP bkförts på en inkmsttitel i statsbudgeten. Den inkmsttitel sm använts heter 2811 Övriga inkmster från statens verksamhet. Detta prblem kan uppkmma vid regeländringar. Det inträffade när delpensinen avskaffades eftersm den preliminära avgiften blev nll krnr men det fanns negativa regleringsbelpp för tidigare år. För försvarsmakten inträffar samma prblem år 2012 på grund av att plikttjänsten har avskaffats i fredstid. Därmed blir det preliminära belppet för STÅP lågt samtidigt sm det finns ett negativt regleringsbelpp för Mtsvarande prblem kan ckså uppstå m prgnsen för det preliminära belppet för en anslagspst för ett år kmmer alltför högt så att regleringsbelppet av det skälet blir strt, ch negativt. Om utgifterna för förmånen har en nedåtgående trend kan regleringsbelppet, sm bkförs tre år senare, bli högre än den preliminära avgiften för året. Detta har inträffat vid någt tillfälle. Vid några tillfällen verkar det sm m preliminär STÅP för en anslagspst har hamnat på fel nivå sm en följd av missförstånd snarare än sm en följd av en mindre bra prgns. Trligen har STÅP vid ett antal tillfällen fastställts till samma belpp sm beräknad preliminär avgift utan hänsyn till regleringsbelppet. Därmed har den preliminära avgiften i praktiken blivit alltför hög m regleringsbelppet är negativt ch vice versa. Exempel: Antag att preliminär STÅP för ett år för en anslagspst beräknas till en miljard krnr ch att det finns ett regleringsbelpp för tre år tidigare på minus 200 miljner krnr. Då bör STÅP fastställas till 800 miljner krnr. Om STÅP felaktigt fastställs till en miljard krnr blir preliminär STÅP 1,2 miljarder dvs. högre än vad sm var avsett. Ett annat litet prblem uppstd när Räddningverket (sm betalade STÅP) lades ner ch ersattes av en myndighet sm inte ansvarade för någn statlig ålderspensinsavgift. Då fanns det ingen myndighet sm kunde bkföra ett regleringsbelpp för tidigare år. Belppet blev reglerat i flera år men lösningen har nu blivit att Pensinsmyndigheten ska bkföra regleringsbelppet mt inkmsttitel Avstämningen av STÅP är ganska mfattande. Det måste hämtas in uppgifter från de myndigheter sm bkför STÅP m hur mycket de har betalat ut i pensinsgrundande ersättningar det år avstämningen avser. För några anslag måste speciella beräkningar göras eftersm det på vissa kntn både kan bkföras ersättningar sm är pensinsgrundande ch ersättningar sm inte är pensinsgrundande. För utbildningsbidrag för dktrander måste uppgifter hämtas in från de universitet ch högsklr sm betalar ut utbildningsbidrag. Det måste ckså kntrlleras mt en databas vilka universitet ch högsklr sm betalar ut utbildningsbidrag eftersm det kan ändras mellan åren.

3 3 (7) Det måste beräknas hur mycket av redvisad STÅP sm var preliminär avgift för året för varje anslagspst. Slutligen beräknas regleringsbelppet, uppräknad med ränta, mellan AP-fnden ch premiepensinssystemet samt regleringsbelppet, uppräknat med ränta, mellan AP-fnden ch statsbudgeten fördelat på anslagspster. Förslag För att förenkla hanteringen av statliga ålderspensinsavgifter föreslås att regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden inte fördelas mellan de lika anslagspsterna. I stället föreslås att regleringsbelppet, m det är psitivt, redvisas på ett nytt anslag sm kan heta Reglering av statliga ålderspensinsavgifter. Anslaget kan lämpligen tillhöra utgiftsmråde 11, Eknmisk trygghet vid ålderdm eftersm pensinsanslagen redvisas där. Ett alternativ är att anslaget tillhör utgiftsmråde 10 Eknmisk trygghet vid sjukdm ch handikapp eftersm ca 50 prcent av de statliga ålderspensinsavgifterna för närvarande tillhör detta utgiftsmråde (men det kan förstås variera). En ny inkmsttitel, med samma namn sm anslaget, bör ckså införas. Där bkförs regleringsbelppet de år regleringsbelppet är negativt. Fördelen med att ha en särskild inkmsttitel för detta är att det går att följa bkföringen av statliga ålderspensinsavgifter i statsbudgeten. Hittills har inkmsttitel 2811 tagits i anspråk vid några tillfällen. Därmed göms de statliga ålderspensinsavgifterna eftersm det ckså bkförs mycket annat på denna inkmsttitel. Det föreslås ckså att preliminär STÅP, för de flesta anslagspsterna, inte fastställs i förväg, utan istället beräknas löpande under året genm att utbetald pensinsgrundande ersättning multipliceras med en beräknad avgiftssats. Om utgiften för någn förmån blir väntad hög anpassas därmed bkförd STÅP direkt till detta. Det är möjligt att det i vissa fall kan bli prblem för en myndighet att bkföra ett krrekt belpp för STÅP samma månad sm utbetalningen sker. I så fall kan detta justeras månaden efter. Med en justering inför årsbkslutet kan STÅP ändå bli krrekt redvisat för hela året hs myndigheten. Pensinsmyndigheten bör lämna förslag till regeringskansliet vilken avgiftssats sm bör tillämpas. De myndigheter sm betalar ut STÅP ch sm berörs bör få infrmatin m avgiftssatsen i regleringsbrevet. I några fall bör dck preliminär STÅP fastställas i förväg (sm idag). Detta gäller de pensinsgrundande belppen. Det kan ckså gälla i några fall där det är praktiskt att beräkna STÅP löpande. Olika principer bör således tillämpas för lika anslagspster. Följande alternativ finns: 1: Preliminär STÅP fastställs i förväg baserad på en prgns (sm idag). 2A: Preliminär STÅP beräknas löpande under året genm att utgiften på den anslagspst där ersättningen redvisas multipliceras med prgnstiserad avgiftssats (på ca 9,9 prcent). 2B: Preliminär STÅP beräknas löpande under året genm att bkförda utgifter för mtsvarande pensinsgrundande ersättningar multipliceras med prgnstiserad avgiftssats (på ca 9,9 prcent). För aktivitets- ch sjukersättning kan man antingen välja en kmbinatin mellan alternativ 1 ch 2B eller alternativ 2B i sin helhet, dck med en annan avgiftssats. Av förenklingsskäl kan man i några fall låta små ersättningar ingå i underlaget för preliminär STÅP i alternativ 2A eller 2B trts att de inte är pensinsgrundande. Detta medför att någt för mycket STÅP kanske redvisas under den anslagspsten. Emellertid görs det ändå ett medvetet fel i beräkningen genm att samma avgiftssats tillämpas för nästan alla transfereringar. Därför blir fördelningen mellan anslagspsterna med

4 4 (7) STÅP ändå inte helt rätt. Om för mycket STÅP redvisas på en anslagspst innebär det antingen att det redvisas för lite på någn annan anslagspst det året eller ckså påverkas regleringsbelppet tre år senare. Nedan listas de förmåner/anslagspster sm berörs med förslag m vilken princip (vilket alternativ) sm bör tillämpas: Pensinsrätt för barnår. Alternativ 1. På detta anslag redvisas ett pensinsgrundande belpp. Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning ch graviditetspenning: Alternativ 2A I princip allt sm bkförs på de tre anslagspsterna för ersättningar är pensinsgrundande. Till varje anslagspst är ckså knuten en anslagspst med STÅP. Vårdbidrag för funktinshindrade barn: Alternativ 2B Från detta anslag finansieras dels en pensinsgrundande ersättning, dels en merkstnadsersättning. Endast den förstnämnda förmånen ska ingå i underlaget för STÅP. Sjukpenning: Alternativ 2A Det sm redvisas på anslagspsten för sjukpenning är numer nästan i sin helhet pensinsgrundande. Tidigare belastades anslagspsten ckså med samverkansmedel men detta har numer en egen anslagspst. Det bkförs ett litet belpp för frivillig sjukpenning på anslagspsten men detta belpp är så betydligt att det kan ingå i underlaget av förenklingsskäl. Sjukpenning sm betalas ut till persner födda 1937 eller tidigare är inte pensinsgrundande. Detta belpp utgjrde 0,02 prcent av anslagsbelastningen år Denna prcentsats kmmer att minska kmmande år. Av förenklingsskäl föreslås att även detta belpp ingår i underlaget för preliminär STÅP. Rehabiliteringspenning: Alternativ 2A Närståendepenning: Alternativ 2A Arbetsskadelivränta: Alternativ 2B Från anslaget finansieras ganska många förmåner. Egenlivränta enligt LAF, sjukpenning enligt LAF ch YFL samt särskild arbetsskadeersättning ska ingå i underlaget för STÅP. Arbetsskadelivränta (egenlivränta) till persner födda 1937 eller tidigare är inte pensinsgrundande. Detta belpp utgjrde ungefär fem prcent av utbetald arbetsskadelivränta år Det finns inte bkfört separat. Det kmmer att minska. Av förenklingsskäl föreslås att även detta belpp ingår i underlaget för preliminär STÅP. I underlaget bör ckså ingå arbetsskadelivränta (egenlivränta) sm finansieras av före detta affärsverk ch affärsverksfnden. Ersättning för krppsskadr: Alternativ 2B Från anslaget finansieras ganska många förmåner. Egenlivränta ch sjukpenning enligt LSP ska ingå i underlaget för STÅP. LSP-livränta (egenlivränta) till persner födda 1937 eller tidigare är inte pensinsgrundande. Detta belpp utgjrde ungefär 0,6 prcent av utbetald LSP-livränta år Det finns inte bkfört separat. Det kmmer att minska. Av förenklingsskäl föreslås att även detta belpp ingår i underlaget för preliminär STÅP. Aktivitets- eller sjukersättning. Antingen bör en kmbinatin av alternativ 1 ch 2B väljas eller ckså 2B i sin helhet. Från anslaget finansieras inkmstgrundad ersättning ch garantiersättning. Endast den inkmstgrundade ersättningen är pensinsgrundande ch bör ingå i underlaget för preliminär STÅP.

5 5 (7) STÅP består av två delar, en del avser pensinsgrundande inkmst ch en del ett pensinsgrundande belpp. Avgiftssatsen är ca 18 prcent för den pensinsgrundande inkmsten ch 18,5 prcent för det pensinsgrundande belppet. En möjlighet är att det görs en prgns för det pensinsgrundande belppet. STÅP för detta fastställs i förväg enligt alternativ 1. STÅP för pensinsgrundande inkmst beräknas löpande under året enligt alternativ 2B, dck med en annan avgiftssats än för övriga förmåner (ca 18 prcent). En annan möjlighet är att alternativ 2B följs i sin helhet men med en avgiftssats på ca 26 prcent. Smittbärarpenning. Alternativ 1 eller 2B Smittbärarpenning betalas ut av Scialstyrelsen men den statliga ålderspensinsavgiften redvisas hs Försäkringskassan. Om denna ansvarsuppdelning ska kvarstå bör alternativ 1 väljas, annars kan alternativ 2B väljas. Belppet för STÅP för smittbärarpenning är endast ca en halv miljn krnr. Detta kan tala för alternativ 1. Aktivitetsstöd ch bidrag till arbetslöshetsersättning. Alternativ 2B Aktivitetsstöd ch bidrag till arbetslöshetsersättning betalas från två lika anslagspster men statlig ålderspensinsavgift för detta sammantaget betalas på en egen anslagspst. Från anslagspsten för aktivitetsstöd betalas även utvecklingsersättning sm inte är pensinsgrundande ch anslaget tas även i anspråk för vissa andra utgifter. Studiemedel m.m. Alternativ 1 CSN ansvarar för ett pensinsgrundande belpp för studiemedel ch därutöver en ersättning sm är pensinsgrundande inkmst. STÅP för den senare redvisas på en separat anslagspst. STÅP för denna uppgick år 2009 endast till krnr. Regleringsbelppet redvisas i dagsläget sammantaget på anslagspsten för STÅP för studiemedel. Alternativ 1 är trligen lämpligast i bägge fallen m inte CSN har en annan åsikt m den pensinsgrundande ersättningen. Utbildningsbidrag för dktrander. Alternativ 1. Utbildningsbidrag betalas ut av universitet ch högsklr. Uppsala universitet ansvarar för den statliga ålderspensinsavgiften för samtliga. Om alternativ 2A eller 2B ska väljas måste Uppsala universitet varje månad hämta in uppgifter från övriga universitet ch högsklr hur mycket sm betalats ut i utbildningsbidrag. Av administrativa skäl bör istället alternativ 1 väljas. Dagpenning ch plikttjänst. Alternativ 1. Försvarsmakten ansvarar dels för ett pensinsgrundande belpp, dels för en pensinsgrundande inkmst. Belppen för STÅP kmmer trligen att bli mycket små i framtiden de flesta åren. Knstnärsnämnden ch Sveriges författarfnd. Alternativ 1. Knstnärsnämnden betalar STÅP även för Sveriges författarfnd. Belppen för STÅP är ganska små, sammantaget ca 3 miljner krnr år Fem lika anslagspster är invlverade vad gäller förmånerna. Av administrativa skäl bör trligen alternativ 1 väljas men Knstnärsnämnden kan givetvis ha synpunkter på detta. Fördelar med förslagen De tre första punkterna avser det första förslaget, att regleringsbelppet inte fördelas mellan de lika anslagspsterna. Den fjärde punkten avser förslaget m att beräkna STÅP löpande. Avstämningen av statliga ålderspensinsavgifter blir enklare eftersm det inte behöver samlas in infrmatin från de myndigheter sm ansvarar för STÅP (inklusive universitet ch högsklr) m hur mycket de har betalat ut i pensinsgrundande ersättningar. Detta är en fördel både

6 6 (7) för Pensinsmyndigheten, sm ansvarar för avstämningen, ch övriga berörda myndigheter. Det behöver heller inte göras någn beräkning över hur mycket sm är preliminär avgift eftersm allt sm bkförs på anslagspsterna är preliminär avgift. Regleringsbelppet mellan AP-fnden ch statsbudgeten behöver inte fördelas på anslagspster. Det blir enklare för de departement sm skriver regleringsbrev med STÅP. De behöver inte ta hänsyn till några regleringsbelpp, endast preliminära STÅP. Regleringen mellan statsbudgeten ch AP-fnden redvisas samlat i ett anslag eller en inkmsttitel vilket gör redvisningen tydligare. I de flesta fall kmmer preliminär STÅP under ett år att bättre överensstämma med vad sm brde ha bkförts. Orsaken till det är att STÅP anpassas till utbetalda ersättningar redan under det år sm avses ch inte tre år senare. Om avgiftssatsen preliminärt fastställs till 9,9 prcent men den skulle ha varit 9,8 prcent blir felet ungefär en prcent. Detta är en ganska liten avvikelse jämfört med hur det fta är nu. Vid avstämningen 2009 var den slutliga avgiften 4,7 prcent lägre än den preliminära ch vid avstämningen 2008 var den 5,3 prcent lägre. För de enskilda anslagspsterna är den prcentuella avvikelsen i vissa fall betydligt högre. Förslaget bör således medföra att regleringsbelppet mellan staten ch AP-fnden nrmalt blir betydligt lägre jämfört med hur det är för närvarande. Nackdelar med förslagen De tre första punkterna avser det första förslaget, att regleringsbelppet inte fördelas mellan de lika anslagspsterna. Den tredje punkten avser förslaget m att beräkna STÅP löpande. Ett nytt anslag ch en ny inkmsttitel bildas (vilket kanske kan ses sm en nackdel) Regleringsbelppen redvisas samlat inm utgiftsmråde 10 eller 11 (de år regleringsbelppen sammantaget är större än nll) trts att många regleringsbelpp avser andra utgiftsmråden. De år regleringsbelppen sammantaget är negativa redvisas de inte på några utgiftsmråden. Om det i framtiden skulle återinföras fnder för vissa förmåner (t.ex. en sjukförsäkringsfnd eller en arbetsskadefnd) kmmer dessa fnder inte att bli helt rätt belastade sm en följd av förslag 1. Effekten mildras dck av vårt förslag 2. Bkföringen av STÅP blir någt mer kmplicerad hs en del myndigheter eftersm inte samma belpp kmmer att redvisas varje månad. STÅP kmmer trligen i vissa fall dessutm att redvisas med en månads fördröjning. Detta bör kunna rättas till under månad 13. Därmed blir redvisningen rätt för de lika anslagen på årsnivå hs myndigheten. Däremt kmmer AP-fnden ch premiepensinssystemet att få avgifterna en månad senare än för närvarande. Det bör då påpekas att en fördröjning på en månad (brtsett från regleringsbelpp etc.) gäller både arbetsgivaravgifter, egenavgifter ch allmän pensinsavgift. I dagsläget är det bara STÅP av avgifterna sm inte har denna fördröjning på en månad. Balanstalet kan bli lägre av en fördröjning m man inte justerar reglerna för beräkningen av balanstalet. Om nackdelarna med det sista förslaget, m att STÅP ska beräknas löpande, anses för stra är det möjligt att bara det första förslaget bör genmföras, att redvisa alla regleringsbelpp samlat. Övergång till den nya rutinen Den nya rutinen bör kunna tillämpas ganska mgående. De första åren kan dck regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden bli lika höga sm i dagsläget eftersm de preliminära belppen i samtliga fall är baserade på en prgns ch inte anpassade efter utfallet. Det dröjer några år innan förenklingen har slagit

7 7 (7) igenm helt. De första åren efter ändringen sm avstämningen görs måste en beräkning göras hur mycket av det sm bkförts på anslagspsterna sm är preliminär avgift. Rättsliga knsekvenser i sammandrag De regelverk sm berörs av förslagen är Lag (1998:676) m statlig ålderspensinsavgift Förrdning (1998:1512) m statliga ålderspensinsavgifter m.m. Analys av det första förslaget Det framgår inte av lagstiftningen hur den fördelning sm Pensinsmyndigheten gör ska ske i detalj. Man kan dck av förarbetena dra slutsatsen att det bör ske med beaktande av de lika anslagspsterna. Det är ju de fact på det sätt sm det sker idag. Att fördelningen ska ske per anslagspst framgår av regleringsbrevet. Slutsatsen är att man bör diskutera med regeringen hur detta förslag kan realiseras - antingen via justeringar i regleringsbrevet eller genm att man ändrar i lagen, så att det där tydligt framgår hur belppen ska regleras. Analys av det andra förslaget Av 7 Lag (1998:676) m statlig ålderspensinsavgift framgår det att statlig ålderspensinsavgift ska betalas preliminärt ch att detta ska ske månadsvis. Regeringen ska bestämma strleken på de belpp sm ska betalas. Av Förrdning (1998:1512) m statliga ålderspensinsavgifter m.m. framgår hur de lika myndigheterna ska betala in avgifterna. Den slutsats sm kan dras är att m man vill genmföra detta förbättringsförslag behöver man ändra i förrdning (1998:1512) m statliga ålderspensinsavgifter m.m. samt i lag (1998:676) m statlig ålderspensinsavgift.

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 :6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 :.6 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning... 8 :.7

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter Innehåll Inledning... 2 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning... 7 1:1.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning...

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering 1 . 2 Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,8 3,6 4,2 4,3 4,3 Timlöneökning 2,6 4,4 3,1 3,1 3,3 3,5 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 3,0-0,6 0,4 1,1 1,0 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,1 4,1 4,4 4,6 4,3 Timlöneökning 2,2 3,1 2,3 3,1 3,2 3,3 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 4,2 3,3 4,1 4,3 4,1 Timlöneökning 3,0 4,3 3,2 3,0 3,1 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,6-0,1 0,2 1,1 1,1 0,9 Sysselsatta, personer

Läs mer

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2

Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,9 2,9 3,6 4,4 4,4 4,4 Timlöneökning 3,8 2,7 3,2 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,0 0,2 0,4 1,5 1,4 1,2 Sysselsatta, personer

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011 styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredvisning 2011 www. brfymer.se Organisatinsnummer: 717600-1175 Styrelsen har sitt säte i Uppsala Sidan l av 8 l Föreningen l februari 1923 tg några initiativet

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål OH-bilder till Martin Wallins föreläsning m rättskraft i tvistemål Dmens rättsverkningar En dm får flera lika rättsverkningar ch de inträder vid lika tidpunkter. Rättskraft Samma sak kan inte prövas engång

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

KARLEBY STAD Idrottstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR

KARLEBY STAD Idrottstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR KARLEBY STAD Idrttstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR Gdkänd i Idrttsnämnden 7.12.2016 68 2 UNDERSTÖDSANVISNINGAR 1. ALLMÄNT Karleby stads understödsverksamhet regleras av en understödsstadga (stadsstyrelsen

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö Sidan 1 (5) Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö 1. Inledning Denna bilaga beskriver Indikatrerna

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får

Läs mer

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 december 2007 (21.12) (OR. fr) 14536/07 ADD 1 PV/CONS 53 ENV 570 ADDENDUM till UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2826:e mötet i Eurpeiska uninens råd (MILJÖ) i Luxemburg

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Tidigt uttag av pension i placeringssyfte

Tidigt uttag av pension i placeringssyfte Tidigt uttag av pensin i placeringssyfte 1 (10) PM 2017-01-19 Analysavdelningen Erik Ferm Tidigt uttag av pensin i placeringssyfte Tidigt uttag av allmän pensin i placeringssyfte i krthet: Pensinsmyndigheten

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005

AVVIKELSEANALYS. Enheten för analys 2005-05-02 64647-2005 Jämförelse mellan prognoser för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2005 och 2006 lämnade i budgetunderlaget den 17 februari 2005 och i kvartalsuppföljningen den 2 maj 2005. 1 Innehåll

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

BasALT ett webbaserat författarstöd för att skriva på enkel svenska

BasALT ett webbaserat författarstöd för att skriva på enkel svenska BasALT ett webbaserat författarstöd för att skriva på enkel svenska Katarina Heimann Mühlenbck Sfie Jhanssn 2016-11-30 ALT Access and Language Technlgy Fil. dr Sfie Jhanssn Föreståndare vid Institutet

Läs mer

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014 1. Bakgrund och överväganden Med stöd av 4 förordningen

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Jin skatteverket Obligatoriskt omprövningsbeslut. Christina Ingbrant E-postadress. Grundläggande beslut om årlig taxering

Jin skatteverket Obligatoriskt omprövningsbeslut. Christina Ingbrant E-postadress. Grundläggande beslut om årlig taxering Jin skatteverket l ( 5) Obligatriskt mprövningsbeslut Handläggare i detta ärende Christina Ingbrant 010-575 75 36 E-pstadress christina.ingbrant@skatteverket.se ÄGELHOLMs KOMMU 262 80 ÄGELHOLM 2013-12-

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG Hur ska jag använda detta dkument? Detta dkument förser dig med infrmatin m väsentliga egenskaper ch risker för en investering i Certifikat Turb Lng

Läs mer

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL POSTEN SOM DIVERSEHANDEL PER BILL Efter en genmgång av Pstens verksamhet visar det sig att 20 prcent strider mt Riksdagens beslut m vad Psten får ch inte får göra. ungliga Pstverket har blagiserats, knkurrensutsatts

Läs mer

Lathund för redovisningar

Lathund för redovisningar Lathund för redvisningar Årsräkning Sluträkning Trsby kmmun 4. Överförmyndarnämnden 680 60 Sysslebäck 0560-160 94 www.trsby.se fn@trsby.se Tillgångar per 1 januari eller förrdnandedagen. Under (A) tillgångar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

JSK Årsmötesprotokoll 2014 Sida 1 av 5

JSK Årsmötesprotokoll 2014 Sida 1 av 5 PROTOKOLL Fört vid Japansk Spetsklubb rdinarie årsmöte. Strängnäs söndagen den 5 april 2014. 1. Mötet öppnas Kim Jakbssn öppnar mötet ch hälsar alla välkmna. 2. Justering av röstlängden. Röstländen justeras

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix) Skatteväxling sm ger ökat välstånd

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer