Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter"

Transkript

1 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas mellan lika anslagspster. Istället bör regleringsbelppet redvisas på ett eget utgiftsanslag m det är psitivt ch en egen inkmsttitel m det är negativt. flertalet statliga ålderspensinsavgifter inte fastställs i förväg, utan istället beräknas löpande under året genm att utbetald pensinsgrundande ersättning multipliceras med en beräknad avgiftssats. Bakgrund Statliga ålderspensinsavgifter (infficiellt fta förkrtat SÅP eller STÅP, i denna PM används STÅP) betalas från ett antal anslag i statsbudgeten till ålderspensinssystemet. STÅP betalas för transfereringar sm är pensinsgrundande inkmster, exempelvis sjukpenning, föräldrapenning ch arbetslöshetsersättning. STÅP betalas ckså för så kallade pensinsgrundande belpp vid studier, plikttjänst ch vård av barn. I dessa fall finns ingen ersättning sm STÅP kan relateras till. Inkmstgrundad aktivitets- ch sjukersättning är en pensinsgrundad inkmst men till denna är ckså knuten ett pensinsgrundande belpp eftersm pensinsrätten i detta fall baseras på en så kallad antagandeinkmst. För transfereringar beräknas STÅP för ett år sm prgnstiserad ersättning multiplicerad med en avgiftssats. Avgiftssatsen för STÅP är egentligen densamma sm för arbetsgivaravgiften till ålderspensin, 10,21 prcent. För en del persner är dck inte ersättningarna pensinsgrundande. Det berr på att de hamnar över inkmsttaket. Om summan av lön ch sjukpenning, exempelvis, blir högre än inkmsttaket, fastställs pensinsrätten i första hand på lönen. Därför blir STÅP lägre än 10,21 prcent av utbetald ersättning. Avgiftssatsen är ftast ungefär 9,9 prcent av utbetald ersättning. För pensinsgrundande belpp är dck avgiftssatsen 18,5 prcent av underlaget ch för inkmstgrundad aktivitets- ch sjukersättning ungefär 18 prcent. Hur str andel av utbetalda ersättningar sm är pensinsgrundande är naturligtvis lika för lika ersättningar. Därför brde avgiftssatsen vara lika för till exempel sjukpenning ch arbetslöshetsersättning. Av förenklingsskäl tillämpas dck samma avgiftssats för alla transfereringar utm inkmstgrundad aktivitetsch sjukersättning. Att avgiftssatsen är högre för det sistnämnda berr på att det inte betalas någn allmän pensinsavgift för aktivitetsersättning eller sjukersättning. Oftast redvisas STÅP på särskilda anslagspster inm de anslag där mtsvarande ersättning redvisas. För varje anslagspst fastställs den STÅP sm ska bkföras för ett år i regleringsbrevet. För varje månad bkförs en tlftedel av belppet. STÅP för ett visst år fördelas mellan AP-fnden ch premiepensinssystemet enligt prcentsatser sm fastställs året innan. Ungefär 14 prcent brukar föras till premiepensinssystemet ch således 86 prcent till AP-fnden. Under våren två år efter det år sm avgiften avser görs en avstämning för året. För år 2009, exempelvis, gjrde avstämningen under våren Vid avstämningen beräknas den premiepensinsrätt sm STÅP bör

2 2 (7) finansiera. Om för lite STÅP har förts till premiepensinssystemet betalar AP-fnden resterande belpp till premiepensinssystemet, m för mycket STÅP har förts till premiepensinssystemet betalar premiepensinssystemet det överskjutande belppet till AP-fnden. Regleringsbelppen räknas upp med ränta. Tre år efter det år sm avses görs dessutm en reglering mellan AP-fnden ch statsbudgeten. För varje anslag/anslagspst sm betalar STÅP beräknas ett regleringsbelpp (uppräknat med ränta) sm kan vara psitivt för en del anslagspster ch negativt för andra. Summan av regleringsbelppen är ålderspensinssystemets skuld till eller frdran på statsbudgeten. Den STÅP sm bkförs ett år på en anslagspst består således av två delar, dels preliminär STÅP för året, dels ett regleringsbelpp sm avser tre år innan. Det har ibland blivit prblem vid hanteringen av STÅP. Vid några tillfällen har regleringsbelppen på en anslagspst blivit negativa ch högre än den preliminära avgiften. Därmed har nll krnr bkförts på denna anslagspst detta år. Istället har ett belpp för STÅP bkförts på en inkmsttitel i statsbudgeten. Den inkmsttitel sm använts heter 2811 Övriga inkmster från statens verksamhet. Detta prblem kan uppkmma vid regeländringar. Det inträffade när delpensinen avskaffades eftersm den preliminära avgiften blev nll krnr men det fanns negativa regleringsbelpp för tidigare år. För försvarsmakten inträffar samma prblem år 2012 på grund av att plikttjänsten har avskaffats i fredstid. Därmed blir det preliminära belppet för STÅP lågt samtidigt sm det finns ett negativt regleringsbelpp för Mtsvarande prblem kan ckså uppstå m prgnsen för det preliminära belppet för en anslagspst för ett år kmmer alltför högt så att regleringsbelppet av det skälet blir strt, ch negativt. Om utgifterna för förmånen har en nedåtgående trend kan regleringsbelppet, sm bkförs tre år senare, bli högre än den preliminära avgiften för året. Detta har inträffat vid någt tillfälle. Vid några tillfällen verkar det sm m preliminär STÅP för en anslagspst har hamnat på fel nivå sm en följd av missförstånd snarare än sm en följd av en mindre bra prgns. Trligen har STÅP vid ett antal tillfällen fastställts till samma belpp sm beräknad preliminär avgift utan hänsyn till regleringsbelppet. Därmed har den preliminära avgiften i praktiken blivit alltför hög m regleringsbelppet är negativt ch vice versa. Exempel: Antag att preliminär STÅP för ett år för en anslagspst beräknas till en miljard krnr ch att det finns ett regleringsbelpp för tre år tidigare på minus 200 miljner krnr. Då bör STÅP fastställas till 800 miljner krnr. Om STÅP felaktigt fastställs till en miljard krnr blir preliminär STÅP 1,2 miljarder dvs. högre än vad sm var avsett. Ett annat litet prblem uppstd när Räddningverket (sm betalade STÅP) lades ner ch ersattes av en myndighet sm inte ansvarade för någn statlig ålderspensinsavgift. Då fanns det ingen myndighet sm kunde bkföra ett regleringsbelpp för tidigare år. Belppet blev reglerat i flera år men lösningen har nu blivit att Pensinsmyndigheten ska bkföra regleringsbelppet mt inkmsttitel Avstämningen av STÅP är ganska mfattande. Det måste hämtas in uppgifter från de myndigheter sm bkför STÅP m hur mycket de har betalat ut i pensinsgrundande ersättningar det år avstämningen avser. För några anslag måste speciella beräkningar göras eftersm det på vissa kntn både kan bkföras ersättningar sm är pensinsgrundande ch ersättningar sm inte är pensinsgrundande. För utbildningsbidrag för dktrander måste uppgifter hämtas in från de universitet ch högsklr sm betalar ut utbildningsbidrag. Det måste ckså kntrlleras mt en databas vilka universitet ch högsklr sm betalar ut utbildningsbidrag eftersm det kan ändras mellan åren.

3 3 (7) Det måste beräknas hur mycket av redvisad STÅP sm var preliminär avgift för året för varje anslagspst. Slutligen beräknas regleringsbelppet, uppräknad med ränta, mellan AP-fnden ch premiepensinssystemet samt regleringsbelppet, uppräknat med ränta, mellan AP-fnden ch statsbudgeten fördelat på anslagspster. Förslag För att förenkla hanteringen av statliga ålderspensinsavgifter föreslås att regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden inte fördelas mellan de lika anslagspsterna. I stället föreslås att regleringsbelppet, m det är psitivt, redvisas på ett nytt anslag sm kan heta Reglering av statliga ålderspensinsavgifter. Anslaget kan lämpligen tillhöra utgiftsmråde 11, Eknmisk trygghet vid ålderdm eftersm pensinsanslagen redvisas där. Ett alternativ är att anslaget tillhör utgiftsmråde 10 Eknmisk trygghet vid sjukdm ch handikapp eftersm ca 50 prcent av de statliga ålderspensinsavgifterna för närvarande tillhör detta utgiftsmråde (men det kan förstås variera). En ny inkmsttitel, med samma namn sm anslaget, bör ckså införas. Där bkförs regleringsbelppet de år regleringsbelppet är negativt. Fördelen med att ha en särskild inkmsttitel för detta är att det går att följa bkföringen av statliga ålderspensinsavgifter i statsbudgeten. Hittills har inkmsttitel 2811 tagits i anspråk vid några tillfällen. Därmed göms de statliga ålderspensinsavgifterna eftersm det ckså bkförs mycket annat på denna inkmsttitel. Det föreslås ckså att preliminär STÅP, för de flesta anslagspsterna, inte fastställs i förväg, utan istället beräknas löpande under året genm att utbetald pensinsgrundande ersättning multipliceras med en beräknad avgiftssats. Om utgiften för någn förmån blir väntad hög anpassas därmed bkförd STÅP direkt till detta. Det är möjligt att det i vissa fall kan bli prblem för en myndighet att bkföra ett krrekt belpp för STÅP samma månad sm utbetalningen sker. I så fall kan detta justeras månaden efter. Med en justering inför årsbkslutet kan STÅP ändå bli krrekt redvisat för hela året hs myndigheten. Pensinsmyndigheten bör lämna förslag till regeringskansliet vilken avgiftssats sm bör tillämpas. De myndigheter sm betalar ut STÅP ch sm berörs bör få infrmatin m avgiftssatsen i regleringsbrevet. I några fall bör dck preliminär STÅP fastställas i förväg (sm idag). Detta gäller de pensinsgrundande belppen. Det kan ckså gälla i några fall där det är praktiskt att beräkna STÅP löpande. Olika principer bör således tillämpas för lika anslagspster. Följande alternativ finns: 1: Preliminär STÅP fastställs i förväg baserad på en prgns (sm idag). 2A: Preliminär STÅP beräknas löpande under året genm att utgiften på den anslagspst där ersättningen redvisas multipliceras med prgnstiserad avgiftssats (på ca 9,9 prcent). 2B: Preliminär STÅP beräknas löpande under året genm att bkförda utgifter för mtsvarande pensinsgrundande ersättningar multipliceras med prgnstiserad avgiftssats (på ca 9,9 prcent). För aktivitets- ch sjukersättning kan man antingen välja en kmbinatin mellan alternativ 1 ch 2B eller alternativ 2B i sin helhet, dck med en annan avgiftssats. Av förenklingsskäl kan man i några fall låta små ersättningar ingå i underlaget för preliminär STÅP i alternativ 2A eller 2B trts att de inte är pensinsgrundande. Detta medför att någt för mycket STÅP kanske redvisas under den anslagspsten. Emellertid görs det ändå ett medvetet fel i beräkningen genm att samma avgiftssats tillämpas för nästan alla transfereringar. Därför blir fördelningen mellan anslagspsterna med

4 4 (7) STÅP ändå inte helt rätt. Om för mycket STÅP redvisas på en anslagspst innebär det antingen att det redvisas för lite på någn annan anslagspst det året eller ckså påverkas regleringsbelppet tre år senare. Nedan listas de förmåner/anslagspster sm berörs med förslag m vilken princip (vilket alternativ) sm bör tillämpas: Pensinsrätt för barnår. Alternativ 1. På detta anslag redvisas ett pensinsgrundande belpp. Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning ch graviditetspenning: Alternativ 2A I princip allt sm bkförs på de tre anslagspsterna för ersättningar är pensinsgrundande. Till varje anslagspst är ckså knuten en anslagspst med STÅP. Vårdbidrag för funktinshindrade barn: Alternativ 2B Från detta anslag finansieras dels en pensinsgrundande ersättning, dels en merkstnadsersättning. Endast den förstnämnda förmånen ska ingå i underlaget för STÅP. Sjukpenning: Alternativ 2A Det sm redvisas på anslagspsten för sjukpenning är numer nästan i sin helhet pensinsgrundande. Tidigare belastades anslagspsten ckså med samverkansmedel men detta har numer en egen anslagspst. Det bkförs ett litet belpp för frivillig sjukpenning på anslagspsten men detta belpp är så betydligt att det kan ingå i underlaget av förenklingsskäl. Sjukpenning sm betalas ut till persner födda 1937 eller tidigare är inte pensinsgrundande. Detta belpp utgjrde 0,02 prcent av anslagsbelastningen år Denna prcentsats kmmer att minska kmmande år. Av förenklingsskäl föreslås att även detta belpp ingår i underlaget för preliminär STÅP. Rehabiliteringspenning: Alternativ 2A Närståendepenning: Alternativ 2A Arbetsskadelivränta: Alternativ 2B Från anslaget finansieras ganska många förmåner. Egenlivränta enligt LAF, sjukpenning enligt LAF ch YFL samt särskild arbetsskadeersättning ska ingå i underlaget för STÅP. Arbetsskadelivränta (egenlivränta) till persner födda 1937 eller tidigare är inte pensinsgrundande. Detta belpp utgjrde ungefär fem prcent av utbetald arbetsskadelivränta år Det finns inte bkfört separat. Det kmmer att minska. Av förenklingsskäl föreslås att även detta belpp ingår i underlaget för preliminär STÅP. I underlaget bör ckså ingå arbetsskadelivränta (egenlivränta) sm finansieras av före detta affärsverk ch affärsverksfnden. Ersättning för krppsskadr: Alternativ 2B Från anslaget finansieras ganska många förmåner. Egenlivränta ch sjukpenning enligt LSP ska ingå i underlaget för STÅP. LSP-livränta (egenlivränta) till persner födda 1937 eller tidigare är inte pensinsgrundande. Detta belpp utgjrde ungefär 0,6 prcent av utbetald LSP-livränta år Det finns inte bkfört separat. Det kmmer att minska. Av förenklingsskäl föreslås att även detta belpp ingår i underlaget för preliminär STÅP. Aktivitets- eller sjukersättning. Antingen bör en kmbinatin av alternativ 1 ch 2B väljas eller ckså 2B i sin helhet. Från anslaget finansieras inkmstgrundad ersättning ch garantiersättning. Endast den inkmstgrundade ersättningen är pensinsgrundande ch bör ingå i underlaget för preliminär STÅP.

5 5 (7) STÅP består av två delar, en del avser pensinsgrundande inkmst ch en del ett pensinsgrundande belpp. Avgiftssatsen är ca 18 prcent för den pensinsgrundande inkmsten ch 18,5 prcent för det pensinsgrundande belppet. En möjlighet är att det görs en prgns för det pensinsgrundande belppet. STÅP för detta fastställs i förväg enligt alternativ 1. STÅP för pensinsgrundande inkmst beräknas löpande under året enligt alternativ 2B, dck med en annan avgiftssats än för övriga förmåner (ca 18 prcent). En annan möjlighet är att alternativ 2B följs i sin helhet men med en avgiftssats på ca 26 prcent. Smittbärarpenning. Alternativ 1 eller 2B Smittbärarpenning betalas ut av Scialstyrelsen men den statliga ålderspensinsavgiften redvisas hs Försäkringskassan. Om denna ansvarsuppdelning ska kvarstå bör alternativ 1 väljas, annars kan alternativ 2B väljas. Belppet för STÅP för smittbärarpenning är endast ca en halv miljn krnr. Detta kan tala för alternativ 1. Aktivitetsstöd ch bidrag till arbetslöshetsersättning. Alternativ 2B Aktivitetsstöd ch bidrag till arbetslöshetsersättning betalas från två lika anslagspster men statlig ålderspensinsavgift för detta sammantaget betalas på en egen anslagspst. Från anslagspsten för aktivitetsstöd betalas även utvecklingsersättning sm inte är pensinsgrundande ch anslaget tas även i anspråk för vissa andra utgifter. Studiemedel m.m. Alternativ 1 CSN ansvarar för ett pensinsgrundande belpp för studiemedel ch därutöver en ersättning sm är pensinsgrundande inkmst. STÅP för den senare redvisas på en separat anslagspst. STÅP för denna uppgick år 2009 endast till krnr. Regleringsbelppet redvisas i dagsläget sammantaget på anslagspsten för STÅP för studiemedel. Alternativ 1 är trligen lämpligast i bägge fallen m inte CSN har en annan åsikt m den pensinsgrundande ersättningen. Utbildningsbidrag för dktrander. Alternativ 1. Utbildningsbidrag betalas ut av universitet ch högsklr. Uppsala universitet ansvarar för den statliga ålderspensinsavgiften för samtliga. Om alternativ 2A eller 2B ska väljas måste Uppsala universitet varje månad hämta in uppgifter från övriga universitet ch högsklr hur mycket sm betalats ut i utbildningsbidrag. Av administrativa skäl bör istället alternativ 1 väljas. Dagpenning ch plikttjänst. Alternativ 1. Försvarsmakten ansvarar dels för ett pensinsgrundande belpp, dels för en pensinsgrundande inkmst. Belppen för STÅP kmmer trligen att bli mycket små i framtiden de flesta åren. Knstnärsnämnden ch Sveriges författarfnd. Alternativ 1. Knstnärsnämnden betalar STÅP även för Sveriges författarfnd. Belppen för STÅP är ganska små, sammantaget ca 3 miljner krnr år Fem lika anslagspster är invlverade vad gäller förmånerna. Av administrativa skäl bör trligen alternativ 1 väljas men Knstnärsnämnden kan givetvis ha synpunkter på detta. Fördelar med förslagen De tre första punkterna avser det första förslaget, att regleringsbelppet inte fördelas mellan de lika anslagspsterna. Den fjärde punkten avser förslaget m att beräkna STÅP löpande. Avstämningen av statliga ålderspensinsavgifter blir enklare eftersm det inte behöver samlas in infrmatin från de myndigheter sm ansvarar för STÅP (inklusive universitet ch högsklr) m hur mycket de har betalat ut i pensinsgrundande ersättningar. Detta är en fördel både

6 6 (7) för Pensinsmyndigheten, sm ansvarar för avstämningen, ch övriga berörda myndigheter. Det behöver heller inte göras någn beräkning över hur mycket sm är preliminär avgift eftersm allt sm bkförs på anslagspsterna är preliminär avgift. Regleringsbelppet mellan AP-fnden ch statsbudgeten behöver inte fördelas på anslagspster. Det blir enklare för de departement sm skriver regleringsbrev med STÅP. De behöver inte ta hänsyn till några regleringsbelpp, endast preliminära STÅP. Regleringen mellan statsbudgeten ch AP-fnden redvisas samlat i ett anslag eller en inkmsttitel vilket gör redvisningen tydligare. I de flesta fall kmmer preliminär STÅP under ett år att bättre överensstämma med vad sm brde ha bkförts. Orsaken till det är att STÅP anpassas till utbetalda ersättningar redan under det år sm avses ch inte tre år senare. Om avgiftssatsen preliminärt fastställs till 9,9 prcent men den skulle ha varit 9,8 prcent blir felet ungefär en prcent. Detta är en ganska liten avvikelse jämfört med hur det fta är nu. Vid avstämningen 2009 var den slutliga avgiften 4,7 prcent lägre än den preliminära ch vid avstämningen 2008 var den 5,3 prcent lägre. För de enskilda anslagspsterna är den prcentuella avvikelsen i vissa fall betydligt högre. Förslaget bör således medföra att regleringsbelppet mellan staten ch AP-fnden nrmalt blir betydligt lägre jämfört med hur det är för närvarande. Nackdelar med förslagen De tre första punkterna avser det första förslaget, att regleringsbelppet inte fördelas mellan de lika anslagspsterna. Den tredje punkten avser förslaget m att beräkna STÅP löpande. Ett nytt anslag ch en ny inkmsttitel bildas (vilket kanske kan ses sm en nackdel) Regleringsbelppen redvisas samlat inm utgiftsmråde 10 eller 11 (de år regleringsbelppen sammantaget är större än nll) trts att många regleringsbelpp avser andra utgiftsmråden. De år regleringsbelppen sammantaget är negativa redvisas de inte på några utgiftsmråden. Om det i framtiden skulle återinföras fnder för vissa förmåner (t.ex. en sjukförsäkringsfnd eller en arbetsskadefnd) kmmer dessa fnder inte att bli helt rätt belastade sm en följd av förslag 1. Effekten mildras dck av vårt förslag 2. Bkföringen av STÅP blir någt mer kmplicerad hs en del myndigheter eftersm inte samma belpp kmmer att redvisas varje månad. STÅP kmmer trligen i vissa fall dessutm att redvisas med en månads fördröjning. Detta bör kunna rättas till under månad 13. Därmed blir redvisningen rätt för de lika anslagen på årsnivå hs myndigheten. Däremt kmmer AP-fnden ch premiepensinssystemet att få avgifterna en månad senare än för närvarande. Det bör då påpekas att en fördröjning på en månad (brtsett från regleringsbelpp etc.) gäller både arbetsgivaravgifter, egenavgifter ch allmän pensinsavgift. I dagsläget är det bara STÅP av avgifterna sm inte har denna fördröjning på en månad. Balanstalet kan bli lägre av en fördröjning m man inte justerar reglerna för beräkningen av balanstalet. Om nackdelarna med det sista förslaget, m att STÅP ska beräknas löpande, anses för stra är det möjligt att bara det första förslaget bör genmföras, att redvisa alla regleringsbelpp samlat. Övergång till den nya rutinen Den nya rutinen bör kunna tillämpas ganska mgående. De första åren kan dck regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden bli lika höga sm i dagsläget eftersm de preliminära belppen i samtliga fall är baserade på en prgns ch inte anpassade efter utfallet. Det dröjer några år innan förenklingen har slagit

7 7 (7) igenm helt. De första åren efter ändringen sm avstämningen görs måste en beräkning göras hur mycket av det sm bkförts på anslagspsterna sm är preliminär avgift. Rättsliga knsekvenser i sammandrag De regelverk sm berörs av förslagen är Lag (1998:676) m statlig ålderspensinsavgift Förrdning (1998:1512) m statliga ålderspensinsavgifter m.m. Analys av det första förslaget Det framgår inte av lagstiftningen hur den fördelning sm Pensinsmyndigheten gör ska ske i detalj. Man kan dck av förarbetena dra slutsatsen att det bör ske med beaktande av de lika anslagspsterna. Det är ju de fact på det sätt sm det sker idag. Att fördelningen ska ske per anslagspst framgår av regleringsbrevet. Slutsatsen är att man bör diskutera med regeringen hur detta förslag kan realiseras - antingen via justeringar i regleringsbrevet eller genm att man ändrar i lagen, så att det där tydligt framgår hur belppen ska regleras. Analys av det andra förslaget Av 7 Lag (1998:676) m statlig ålderspensinsavgift framgår det att statlig ålderspensinsavgift ska betalas preliminärt ch att detta ska ske månadsvis. Regeringen ska bestämma strleken på de belpp sm ska betalas. Av Förrdning (1998:1512) m statliga ålderspensinsavgifter m.m. framgår hur de lika myndigheterna ska betala in avgifterna. Den slutsats sm kan dras är att m man vill genmföra detta förbättringsförslag behöver man ändra i förrdning (1998:1512) m statliga ålderspensinsavgifter m.m. samt i lag (1998:676) m statlig ålderspensinsavgift.

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg

Skatteväxling. Frihet Välstånd Samverkan. Revisionsläge 9b. 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Skatteväxling Frihet Välstånd Samverkan Revisinsläge 9b 2005-07-27 reviderad 2006-06-26 (se appendix) Leif Lundberg Med sänkt skatt för låginkmsttagare (se Appendix) Skatteväxling sm ger ökat välstånd

Läs mer

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål OH-bilder till Martin Wallins föreläsning m rättskraft i tvistemål Dmens rättsverkningar En dm får flera lika rättsverkningar ch de inträder vid lika tidpunkter. Rättskraft Samma sak kan inte prövas engång

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015

Reparations- och energiunderstödsanvisning 2015 Reparatins- ch energiunderstödsanvisning 2015 30.1.2015 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH IKRAFTTRÄDANDE Vid beviljandet av reparatinsunderstöd år 2015 tillämpas lagen m understöd för reparatin av bstäder, energiunderstöd

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014 1. Bakgrund och överväganden Med stöd av 4 förordningen

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_

^_)UA<'-- Om Ni inte yttrar Er inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras. /\(M ^Vk<_ T. \- '/, ww A Uf '\.ih- '> ** KAMMARRÄTTEN I JONKÖPmG 2014-05-06 UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 8 Mål nr. 1009-1010-14 Rtel401 Anges vid kntakt med kammarrätten Älmhults kmmun Bx 500 343 23 Älmhult Älmhults

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Roller och funktioner

Roller och funktioner Central signering Hur fungerar lösningen tekniskt ch juridiskt Stefan Santessn, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.cm Per Furberg, Setterwalls Per.Furberg@Setterwalls.se Rller ch funktiner Signeringsfunktin

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet EI R2009:11 Särredvisning av fjärrvärmeverksamhet Är nuvarande reglering tillräcklig för att hantera riskerna för krssubventinering ch prisdiskriminering? Energimarknadsinspektinen Bx 155, 631 03 Eskilstuna

Läs mer

Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat

Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat Kmmuners styre ch uhandling av eklgisk mat ammanställning av de 50 bästa kmmunerna när det gäller ffentlig uhandling av eklgisk mat, deras litiska styre ch de lkala artiernas målsättningar i relatin till

Läs mer

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (8) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får,

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Utökad timplan i matematik

Utökad timplan i matematik Malmö högskla Lärande ch samhälle Sklutveckling ch ledarskap Examensarbete 15 högsklepäng, avancerad nivå Utökad timplan i matematik Och systemets tröghet Extended timetable in mathematics And system interia

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer