Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet"

Transkript

1 Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars räkning inköpa ch för all framtid besitta ch förvalta fasta egendmen N: 2 i Kvarteret Tuben med adressnummer 25 vid Upplandsgatan i Stckhlm samt däri upplåta bstadslägenheter åt sina medlemmar. 2. Medlemskap Till medlem i föreningen kan antagas myndig, fysisk persn, sm förvärvat andel i föreningen av medlem eller direkt av föreningen. Ingen medlem får förvärva mer än en andelsrätt till bstadslägenhet, försåvitt förvärvet inte gäller flera andelsrätter sm tillsammans bildar, eller är avsedda att bilda, en bstadslägenhet. Föreningen dispnerar även affärslkaler, sm är satta på andelstal. Juridisk persn kan beviljas medlemskap för affärslkal. Ansökan m medlemskap skall vara skriftlig ch innehålla utfästelse att sökanden förbinder sig att fullgöra de skyldigheter sm stadgarna föreskriver samt att bsätta sig i fastigheten m ansökan avser bstadslägenhet. Till ansökan skall fgas styrkt kpia av överlåtelsehandlingen. Föreningen förbehåller sig rätt att fritt pröva varje ansökan m medlemskap i de fall då denna rätt icke inskränkts genm vad sm stadgats i 17 nedan. Vad sm nedan sägs m lägenhet, gäller även för medlem sm innehar lkal. 3. Besittningsrätt Medlem erhåller besittningsrätt till lägenhet i föreningens fastighet ch behåller denna rätt så länge medlemmen fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna. Varje medlem, sm förvärvar andelsrätt i föreningen, skall sm insats betala andelsvärdet på den till andelen hörande lägenheten. 4. Andelsbevis För varje lägenhet utfärdar styrelsen ett med lägenhetens nummer samt lägenhetsinnehavarens namn betecknat andelsbevis. Beviset skall även innehålla uppgift m lägenhetens andelsvärde, strlek ch läge inm fastigheten. Därjämte erhåller varje lägenhetsinnehavare föreningens stadgar ch eventuella rdningsföreskrifter. 5. Insatser ch avgifter till föreningen

2 Medlem, sm erhållit besittningsrätt, är skyldig att genm erläggande av årsavgift deltaga i alla för föreningen gemensamma utgifter (såsm ränta ch amrtering samt årliga mkstnader) i förhållande till lägenhetens/lkalens andelstal enligt vad sm anges i följande tabell: Lägenhetens/lkalens Nr Andelstal Antal röster 1 5% 5 2 3% 3 3 3% 3 4 4% vardera 5% vardera vardera 2% vardera vardera 1% vardera 1 Årsavgift fastställs av styrelsen. Den skall erläggas kvartalsvis i försktt den sista helgfria dagen i månaderna mars, juni, september ch december. Föreningsstämman kan besluta att avgiften skall erläggas förskttsvis varje kalendermånad. Skulle medlem försumma inbetalning av avgift, får respittiden ej överskrida 30 dagar ch skall den försumlige gttgöra föreningen med ränta enligt Räntelagen å betalt belpp från förfalldagen till dess full betalning sker. Skulle föreningen tvingas vidtaga laga åtgärder för att utfå sin frdran, är den försumlige medlemmen skyldig att även ersätta föreningen kstnaderna härför. Andelen står sm säkerhet för medlemmens skuld. Styrelsen kan bevilja

3 anstånd med inbetalning vid sjukdmsfall, arbetslöshet eller annat laga förfall. Styrelsen kan besluta, att medlem sm överlåter sin andel till ny innehavare, skall erlägga en avgift till föreningen sm täcker de administrativa utgifter sm föreningen rsakas av överlåtelsen. Styrelsen kan ckså besluta att, att medlem sm pantförskriver sin andel, skall erlägga en avgift till föreningen sm täcker de administrativa utgifter sm föreningen rsakas genm pantförskrivningen. Avgift för föreningens abnnemang på kabeltelevisin (basutbudet) samt avgift för utnyttjande av tvättstuga betraktas ej sm för föreningen gemensamma kstnader utan debiteras med lika belpp för varje lägenhet, avsett andelstal, efter styrelsens beslut. 6. Upplåtelseavgift Om föreningen försäljer andel ch upplåter besittningsrätt till lägenhet, äger föreningen rätt att utöver insatsen, beräknad enligt 3 van, uttaga ett belpp, mtsvarande skillnaden mellan lägenhetens marknadsvärde ch insats. 7. Avsättning till fnder Inm föreningen skall finnas följande fnder: Reservfnd i enlighet med lagen m eknmiska föreningar. Dispsitinsfnd. Det översktt, sm kan uppstå på föreningens verksamhet, skall avsättas till dispsitinsfnden m ej föreningsstämman annrlunda bestämmer. 8. Styrelsen ch dess åligganden Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse med säte i Stckhlm. Styrelsen skall bestå av minst tre ch högst fem rdinarie styrelseledamöter samt minst en ch högst tre suppleanter. Styrelseledamöter väljs bland föreningens medlemmar på rdinarie föreningsstämma för tiden intill dess rdinarie föreningsstämma hållits följande räkenskapsår efter valet. Suppleant inkallas vid förfall för rdinarie ledamt. Valbar till styrelsen är även föreningsmedlems äkta make eller närstående, sm varaktigt sammanbr med medlemmen. Styrelseledamt skall vara svensk medbrgare, m ej vederbörlig myndighet beviljar dispens. Av styrelsens ledamöter får högst en väljas bland medlemmar, sm ej br i fastigheten. Styrelsen är beslutsför när minst tre styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas genm enkel majritet. Vid lika röstetal har rdföranden utslagsröst. Styrelsen utser inm sig rdförande ch övriga funktinärer. Styrelsen svarar för föreningens rganisatin ch förvaltning av föreningens angelägenheter.

4 Styrelsen skall tillse att rganisatinen beträffande bkföringen ch medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kntrll. Styrelsen skall föra prtkll över de beslut sm fattas. Styrelsen skall årligen till den rdinarie föreningsstämman avge skriftlig årsredvisning, sm skall innehålla förvaltningsberättelse, balans- ch resultaträkning samt budget för kmmande räkenskapsår. 9. Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutm av hela styrelsen, av två styrelseledamöter i förening. Alla handlingar sm undertecknas å föreningens vägnar, skall, för att vara giltiga, undertecknas med hela firman Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a Räkenskapsår ch revisin Föreningens räkenskapsår skall mfatta kalenderår ch räkenskaperna avslutas den 31 december. Styrelsen skall tillse att dessa föreligger färdiga för granskning av revisrerna före mars månads utgång. Räkenskaperna, styrelsens prtkll ch förvaltningen av föreningens angelägenheter granskas av två därtill, för tiden intill dess rdinarie föreningsstämma hållits under första räkenskapsåret efter valet, utsedda revisrer. För revisrerna utses minst en ch högst två suppleanter för samma tid. Revisrerna skall ha fullgjrt granskningen ch avgivit berättelse däröver före april månads utgång. 11. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålles med föreningens medlemmar varje år i Stckhlm före maj månads utgång. Vid rdinarie stämma skall följande ärenden behandlas: Stämmans öppnande Fastställande av dagrdning Val av rdförande för stämman Anmälan av styrelsens val av prtkllförare Val av två justeringsmän Fråga m stämman blivit i behörig rdning utlyst Fastställande av röstlängd Styrelsens årsredvisning Revisrernas berättelse Fastställande av resultat- ch balansräkning

5 Beslut m resultatdispsitin Fråga m beviljande av ansvarsfrihet Arvden åt styrelse ch revisrer Val av styrelseledamöter ch suppleanter Val av två revisrer ch suppleant(er) Övriga ärenden Stämmans avslutande Medlem har rätt att få ärende behandlat vid föreningsstämma m han skriftligen framställer yrkande därm hs styrelsen i så gd tid, att ärendet kan tagas upp i kallelsen till stämman. Extra stämma skall hållas när föreningens styrelse så bestämmer eller någn revisr eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade påkallar det hs styrelsen. På extra stämma skall, utöver ärenden enligt punkterna 1) 7) van, endast förekmma de ärenden, för vilka stämman blivit utlyst ch vilka angetts i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift m förekmmande ärenden ch utfärdas genm persnlig kallelse till samtliga medlemmar genm utdelning i medlemmarnas brevlådr eller utsändning med pst senast två veckr före rdinarie ch en vecka före extra föreningsstämma. Andra meddelanden skall tillställas medlemmarna med brev per pst eller genm utdelning i medlemmarnas brevlådr eller genm anslag på lämplig plats i fastigheten. Under minst en vecka före rdinarie stämma skall redvisningshandlingar ch revisinsberättelse hållas tillgängliga hs föreningen för medlemmarna. Över beslut, sm fattas på stämma, skall föras prtkll, sm skall justeras ch senast inm två veckr efter stämman vara tillgängligt för föreningens medlemmar. 12. Rösträtt vid föreningsstämma Vid mröstningar äger varje lägenhetsägare i 5 angivna röster; dck må ingen å stämman föra talan ch rösta med mer än högst en tredjedel av antalet vid stämman närvarande röster. Äger flera persner gemensamt en andel, skall endast en av dem vara registrerad medlem. Medlem äger rätt att överlåta sin rösträtt på make, maka, barn, stadigvarande sammanbende eller annan medlem genm fullmakt. Ingen må sm mbud företräda mer än en medlem. Medlem, sm icke till full inbetalat förfallna avgifter, äger ej rösträtt vid stämma. Såsm föreningens beslut gäller den mening sm får högsta röstetalet. Vid lika röstetal avgörs frågan genm lttning. Omröstningen är öppen där ej annrlunda beslutas. 13. Beslut sm kräver kvalificerad majritet

6 Beslut m försäljning, nedrivning eller större mbyggnad av föreningens fastighet eller föreningens upplösning eller ändring av stadgarna är ej giltigt med mindre alla röstberättigade medlemmar förenar sig därm eller beslutet fattas å två på varandra följande stämmr, därav minst en rdinarie ch å den stämma, sm sist hållits, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Avser beslutet stadgeändring, varigenm medlemmarnas insatser eller avgifter till föreningen ökas, erfrdras att minst tre fjärdedelar av de röstande vid sista stämman biträder förslaget. Avser stadgeändringen att medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, erfrdras att beslutet å sista stämman biträtts av samtliga röstande. Detta gäller även för ändring av avgående medlems rätt att utfå inbetalda insatser enligt 16 i Lagen m eknmiska föreningar. 14. Om överlåtelse av andelsrätt ch besittningsrätt samt rätt att bli medlem Medlem, sm fullgjrt sina eknmiska skyldigheter mt föreningen, äger rätt att överlåta sin andel till annan persn, vars ansökan m medlemskap skall prövas av styrelsen enligt 2. Överlåtelsen blir ej giltig mt föreningen förrän köparen antagits till medlem ch styrelsen infört anteckning härm i andelsbeviset. När andel överlåts till den, sm redan är medlem i föreningen, skall överlåtaren skriftligen underrätta föreningens styrelse härm samt bifga styrkt kpia av överlåtelsehandlingen. 15. Har andel övergått till ny innehavare, får denne ej besittningsrätt till lägenheten förrän han eller hn antagits till medlem. Till dess så skett svarar överlåtaren alltjämt för sina skyldigheter sm medlem, såvida icke överlåtelsen skett på exekutiv eller ffentlig auktin. I sådant fall upphör den förre medlemmens skyldigheter vid auktinen. Antages icke den, sm inrpat andelen vid exekutiv försäljning eller på ffentlig auktin, till medlem, skall föreningen äga rätt att lösa in andelen till samma pris sm köparen erlagt. 16. Har andelen förvärvats på exekutiv eller ffentlig auktin utan att den, sm rpat in andelen, antagits till medlem, äger förvärvaren icke annan rätt än den, sm stadgats i Lagen m eknmiska föreningar för medlem, sm avgått ur föreningen, m icke överenskmmelse m ny överlåtelse träffas. 17.

7 När medlem avlider, har dödsbet rätt att behålla besittningsrätten till bstadslägenhet under högst tlv månader. Styrelsen kan ge anstånd utöver denna frist. Dödsbets rösträtt vid föreningsstämma utövas av butredningsman eller dödsbdelägare sm erhållit fullmakt från övriga dödsbdelägare. Lägenheten får ej upplåtas i andra hand. Make, samb eller dödsbdelägare sm sammanbdde med medlemmen vid tiden för dödsfallet har rätt att kvarb under tlv månader samt den ytterligare frist sm styrelsen medger. Om andelen inte inm tlv månader genm bdelning, arv, testamente, gåva eller försäljning har övergått till fysisk persn sm kan antagas sm medlem i föreningen, förlrar dödsbet besittningsrätten, ch föreningen får sälja lägenheten för dödsbets räkning. Försäljningen sker genm auktriserad fastighetsmäklare eller på ffentlig auktin. Föreningen äger rätt att av försäljningslikviden tillgdräkna sig eventuell skuld till föreningen jämte kstnaderna för försäljningen. För affärslkal sm är satt på andelstal gäller samma bestämmelser, dck att förvärvare sm är juridisk persn ckså kan gdtas. 18. Rätt till uppsägning ur föreningen Medlem äger rätt att uppsäga sig till utträde ur föreningen. Uppsägning skall ske skriftligen till styrelsen. Medlem, sm uppsagt sig till utträde, äger de rättigheter, sm bestämts härm i lagen m eknmiska föreningar. 19. Medlems skyldigheter Ansvaret för lägenhetens begagnande Medlem är skyldig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt sm erfrdras för att bevara sundhet, rdning ch skick inm fastigheten. Medlem skall härvid ställa sig till efterrättelse de särskilda rdningsföreskrifter sm föreningsstämman beslutat. Skulle hyra visa sig i lägenheten, skall detta medelbart anmälas till styrelsen. Medlem skall hålla nggrann tillsyn över att vad sm sålunda åligger hnm själv, iakttags även av dem, sm hör till hans hushåll eller gästar hnm eller av annan, sm han inrymt i lägenheten eller sm där utför arbete för hans räkning. Medlem ansvarar för att hyresgäst lämnar tillträde till lägenheten i enlighet med vad sm bestämts i dessa stadgar samt iakttar de särskilda rdningsföreskrifter, sm antagits av föreningsstämman. 20. A. Underhåll Medlem är skyldig att till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gtt skick ch att medverka vid den årliga syn av lägenheten, sm styrelsen äger rätt att företa. Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, glv ch tak; fast inredning i kök, badrum ch i övriga utrymmen i lägenheten; glas ch bågar i lägenhetens fönster, samt ytterch innerdörrar. Föreningen svarar för underhåll av alla stamledningar. Föreningen svarar även för målning av

8 yttersidrna av lägenheternas ytterdörrar ch ytterfönster. Medlem svarar för all målning inne i lägenheten. Medlem svarar även för tillsyn ch reparatin av alla från stamledningarna för vatten, värme ch elektricitet utgående ledningar med till dessa hörande element, vattenarmaturer ch övriga installatiner, såsm tvätt- ch diskmaskiner samt kakelugnar ch rökgångar. Om föreningens fastighetsförsäkring ersätter brand- eller vattenskada, skall medlem svara för självrisken m skadan uppkmmit genm medlems vållande eller genm vårdslöshet, bristande tillsyn ch underhåll, eller genm försummelse av någn, sm hör till hans hushåll eller gästar hnm eller av annan, sm han inrymt i lägenheten eller sm där utför arbete för hans räkning. Om föreningens fastighetsförsäkring ej täcker skadan, svarar medlem i van angivna fall ensam för ersättningen. Ifråga m brandskada, sm medlem själv inte vållat, gäller vad nu sagts, dck endast m medlem brustit i den msrg ch tillsyn sm han brt iaktta. B. Föreningens rätt till tillträde till lägenheten Föreningen äger rätt att erhålla tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete, sm erfrdras för fastigheten. Vägrar medlem föreningen att få tillträde till lägenhet för sådant ändamål, äger föreningen rätt att begära handräckning av vederbörlig myndighet. C. Förbud mt mbyggnad Medlem får ej utan styrelsens gdkännande företaga väsentliga förändringar i lägenheten eller i fastigheten i övrigt. Medlem är skyldig att i förekmmande fall ansöka m byggnadslv. Innan sådan ansökan inges till Byggnadsnämnden, skall styrelsens gdkännande ha inhämtats. Medlem, sm bryter mt detta förbud, skall, m så påfrdras, återställa lägenheten eller annat utrymme i tidigare befintligt skick samt ersätta föreningen de kstnader, sm kan drabba denna dels genm vitesförelägganden, dels eventuellt för återställande av lägenheten eller annat utrymme i av myndigheterna gdkänt skick. D. Medlems allmänna skyldigheter Medlem är skyldig att efter förmåga deltaga i föreningens arbete ch verka för dess frtbestånd. Medlem bör därför vara beredd att åtaga sig förtrendeuppdrag inm föreningen, t ex sm styrelseledamt eller sm särskilt utsedd ansvarig för gård eller tvättstuga. Medlem bör ckså deltaga i gemensamt arbete sm städning av gården, snöröjning, källar- ch vindsröjning ch liknande uppgifter sm föreningen inte har lagt ut på entreprenad. 21. Upplåtelse av lägenhet Medlem äger ej rätt att upplåta lägenheten i andra hand utan styrelsens tillstånd. Sådant tillstånd skall lämnas m medlemmen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen ch föreningen ej har befgad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan tidsbegränsas. Ny upplåtelse kräver nytt tillstånd. Styrelsen kan även förelägga medlem att före upplåtelse begära Hyresnämndens gdkännande av att besittningsskydd icke skall gälla. Föreningsstämma kan besluta

9 att medlemmar, sm upplåter sina lägenheter i andra hand, skall betala en extra avgift till föreningen, mtsvarande viss prcent av årsavgiften. Avgiften får dck högst uppgå till krnr per år. 22. Medlem får ej använda lägenheten för annat ändamål än det vartill den är avsedd. Bstadslägenhet får ej användas för kntr, läkar- eller tandläkarpraktik eller dylikt. 23. Uteslutning ch förverkande av besittningsrätten Medlem kan av föreningsstämma uteslutas ch besittningsrätten till lägenheten förklaras förverkad: m medlem underlåter att erlägga beslutade avgifter till föreningen utöver 30 dagar från förfalldagen; m lägenheten av medlem upplåts utan styrelsens tillstånd i andra hand eller användes till annat ändamål än vartill den är avsedd; m medlem eller annan, till vilken medlemmen upplåtit lägenheten, utan styrelsens gdkännande vidtager mbyggnadsarbeten, för vilka byggnadslv erfrdras; m medlem vägrar föreningen tillträde enligt 20 B; m medlem eller annan, till vilken medlemmen upplåtit lägenheten, vanvårdar denna eller uppträder störande eller i övrigt åsidsätter vad sm enligt stadgarna ch rdningsreglerna skall iakttagas vid lägenhetens nyttjande ch icke efter skriftlig varning av styrelsen genast låter sig rätta. Besittningsrätten är icke förverkad ch uteslutning kan icke ske, m det sm ligger medlemmen till last är av ringa betydelse. Uteslutning får ske endast m medlem underlåter att på tillsägelse utan dröjsmål vidtaga rättelse. Medlem, sm på grund av van angivna skäl förlrat besittningsrätten ch uteslutits sm medlem i föreningen, är skyldig att flytta så snart klandertiden enligt 24 gått till ända eller lagakraftvunnen dm föreligger. 24. Om klander av uteslutning av medlem Medlem, sm uteslutits ur föreningen, kan klandra beslutet genm att väcka talan mt föreningen vid dmstl inm en månad från det han delgavs beslutet. Utesluts medlem, har föreningen rätt till ersättning för eventuell skada ch samtliga kstnader för att skilja medlem från besittningsrätten till lägenheten. 25. Om försäljning av andel Har medlem blivit utesluten ur föreningen, skall föreningen, så snart beslutet vunnit laga kraft ch medlemmen flyttat, sälja andelen med tillhörande besittningsrätt på ffentlig auktin, såvida icke föreningen ch den uteslutna

10 medlemmen kmmer överens m annat. Av influten likvid får föreningen uppbära så mycket sm behövs för att täcka föreningens frdran hs medlemmen. Vad sm återstår tillfaller denne. 26. Om vinstutdelning Skulle så str vinst uppkmma någt år, att rdinarie stämma beslutar m vinstutdelning, skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras andelstal. 27. Eknmiska knsekvenser av föreningens upplösning Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar skiftas på så sätt, att envar erhåller så str del av uppkmmet översktt sm mtsvarar medlemmens andelstal. 28. Kmpletterande bestämmelser Där ej annrlunda bestämts i dessa stadgar, gäller lagen m eknmiska föreningar av den 1 juni 1951 med undantag för 11 m skyldighet att antaga medlem. I sådant hänseende gäller alltjämt lagen den 22 juni 1911, 10. Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämma den 10 maj 2010 ch utgör ändringar i föreningens stadgar av den 28 december 1987, 12 maj 1997 ch 9 maj 2005

STADGAR för BOSTADSFÖRENINGEN BULTEN utan personlig ansvarighet

STADGAR för BOSTADSFÖRENINGEN BULTEN utan personlig ansvarighet STADGAR för BOSTADSFÖRENINGEN BULTEN utan personlig ansvarighet 1. Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Bulten utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att förvalta fastigheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a 1 Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Hugin nr 24 utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten

Läs mer

STADGAR för Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a.

STADGAR för Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a. STADGAR för Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a. 1. Namn och ändamål Föreningen, vars namn är Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a., har till ändamål att besitta och förvalta fasta egendomen nr 21

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246 Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 STADGAR för Bostadsföreningen 24 Åkermannen 24 u.p.a organisationsnummer

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Namn och ändamål STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Förenings firma är bostadsföreningen Pionen utan personlig ansvarighet 1 Förening har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar i förenings

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Bostadsföreningen. VOLONTÄREN 12 u p a. Stadgar

Bostadsföreningen. VOLONTÄREN 12 u p a. Stadgar Bostadsföreningen VOLONTÄREN 12 u p a Stadgar Ändringar till stadgarna antogs vid extra föreningsstämma 9 december 2014 och konfirmerades vid extra föreningsstämma 16 februari 2015. Tidigare registreringar

Läs mer

Rörande juridisk person sker noggrann prövning bland annat av vederbörandes kreditvärdighet på basis av redovisningshandlingar.

Rörande juridisk person sker noggrann prövning bland annat av vederbörandes kreditvärdighet på basis av redovisningshandlingar. 1. Namn och ändamål Föreningen, vars fima är Bostadsföreningen Mälarvik u.p.a, har till ändamål att besitta och förvalta föreningens egendom, fastigheten nr 13 i kvarteret Vapensmeden, (före den 3 juli

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Org. nr 702001-5439. Årsredovisning verksamhetsåret 2002

Org. nr 702001-5439. Årsredovisning verksamhetsåret 2002 Org. nr 702001-5439 Årsredovisning verksamhetsåret 2002 Årsredovisning 2002 Styrelsen för Bostadsföreningen Norrbacka u p a (org. nr 702001-5439 ) avger härmed, i enlighet med föreningens stadgar, följande

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 i dess lydelse enligt beslut 3 september 2014 (stadgarna senast ändrade 20 november 2012) Firma och ändamål 1 Föreningen äger och besitter fastigheten

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 Inledande bestämmelser Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Arméfördelningen 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN I VALLENTUNA Organisationsnummer 716456-8821 Antagna vid bildandet 1998-06-17 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-11-30 och 2005-04-14. Stadgeändringarna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby.

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. STADGAR för bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby antagna 2015-10-07. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla KORTA NORMALSTADGAR För bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSB:s Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN NR 1 Organisationsnummer 713 600-0804 Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken nr 1. Styrelsen har sitt säte i Lidingö

Läs mer

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö 1(6) KORTA NORMALSTADGAR för HSB Bostadsrättsförening OLGA 8 I MALMÖ Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Obs! I stadgarna används olika termer som kan behöva förklaring. För ordlista se under länken "Bo i bostadsrätt". Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen SBC:s Brf Danvikskanalen Stadgar Sid 1(8) Stadgar för SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen FIRMA, ÄNDAMÅL, OCH SÄTE 1 Föreningens firma är SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen. Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kamphav. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

JSK Årsmötesprotokoll 2014 Sida 1 av 5

JSK Årsmötesprotokoll 2014 Sida 1 av 5 PROTOKOLL Fört vid Japansk Spetsklubb rdinarie årsmöte. Strängnäs söndagen den 5 april 2014. 1. Mötet öppnas Kim Jakbssn öppnar mötet ch hälsar alla välkmna. 2. Justering av röstlängden. Röstländen justeras

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå Antagna av på ordinarie föreningsstämma 2012-09-12. Reviderade på ordinarie föreningsstämma 2015-06-12 samt extra föreningsstämma 2015-09-21. 150921

Läs mer

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag.

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gnejsgårdarna (antagna vid ordinarie föreningsstämma 12/5 2004 och 18/5 2005 samt vid extra föreningsstämma 25/1 2006) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal. Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses.

1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses. Lundsbäckskolonier i Helsingborg, stadgar av 2010 1 FIRMA Föreningens firma är: Lundsbäcks Koloniförening i Helsingborg och tecknas av den eller de av styrelsens ledamöter som därtill utses. 2 ÄNDAMÅL

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Firma och Ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda.

STADGAR. Firma och Ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda. STADGAR Firma och Ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 Innehållsförteckning FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER M.M. 5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 STYRELSE

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och

Läs mer

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadgan är anpassad till bostadsrättslagen och antagen vid två extra föreningsstämmor i september 2014 1 INNEHÅLL Sida: 3 Föreningens firma och ändamål

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Antagna stadgar vid föreningsstämma den 31 maj 2003 samt extra föreningsstämma den 11 oktober 2003 Bostadsrättsföreningen BRF Gröna Byn Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är BRF Gröna Byn, 716456-4309.

Läs mer

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA.

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. 1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. På grund av ändrade regler i Bostadsrättslagen, som påverkar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, beslutade föreningsstämman

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Bäckhagen i Gävle (Org.nr. 785000-3273) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bäckhagen Styrelsens säte är i Gävle kommun. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Diariet 6

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Diariet 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping

STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping STADGAR för Bostadsföreningen Record u. p. a. i Norrköping Namn och ändamål. 1. Föreningen, vars firma är Bostadsföreningen Record u. p. a. har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Slottsparken. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 STADGAR för Föreningsgården Vikingavallen u.p.a Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 1 1 Föreningens firma är Föreningen Föreningsgården Wikingavallen u.p.a. 2 Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44 APPENDIX A Ny lydelse av paragraferna 17, 21 och 22 om resultatet av motion 4 blir att stämman ska välja styrelseordförande. Ändringarna är markerade med rött 17 Dagordning Ordinarie föreningsstämma Vid

Läs mer

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gård Ekonomisk Förening Stadgar för Tynningö Gård TGEF Ekonomisk förening bildad enligt lagen 1987:667 och förordningen 1987:978 Fastställda 1996-04-07 och ändrade 2000-05-03, 2006-05-22, 2012-05-24, 2013-03-21 l Firma - firmateckning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108)

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

Registrerat av Bolagsverket 2011-04-18

Registrerat av Bolagsverket 2011-04-18 Registrerat av Blagsverket 2011-04-18 1Ll ~öllll 1 Lf) c Stadgar för Bstadsrättsföreningen Rönnängs Brygga Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar

Läs mer