Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm."

Transkript

1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus utan tidsbegränsning upplåta lägenheter åt medlemmarna. Medlemmens rätt kallas bostadsrätt och medlem, som har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Medlemskap 2 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person, som får bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. 3 Styrelsen avgör vem, som ska antas som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att en skriftlig ansökan om medlemskap lämnats till styrelsen, avgöra frågan om medlemskap. Insats och avgifter 4 Insats, årsavgift och eventuell upplåtelseavgift fastställs av styrelsen, men ändring av insats ska alltid beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften ska betalas månadsvis senast den sista vardagen före varje kalendermånads början, om inte styrelsen beslutar annat. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning i fonder, ska finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas i förhållande till lägenheternas andelstal (bilaga). Ifråga om kapitalkostnaderna ska årsavgiften grundas på högsta möjliga finansiering med statliga räntesubventioner och de förändringar av finansieringen, som kan komma att krävas av långivaren enligt de allmänna lånevillkoren, eller förändringar av räntesubventionerna. Från den på detta sätt beräknade årsavgiften ska medlem, som betalat särskild upplåtelseavgift, få nedsättning med det belopp, som svarar mot räntan på upplåtelseavgiften enligt högsta räntesats med avdrag för det räntebidrag, som vid varje tidpunkt gäller för föreningens långfristiga lån. De konsumtionsavgifter, som ingår i årsavgiften, kan beräknas efter förbrukning eller lägenhetsyta. För de bekvämligheter, som endast tillgodoser vissa medlemmars behov, t ex parkeringsplatser, extra förråd och dylikt,

2 betalas särskild avgift som bestäms av styrelsen. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den delen av årsavgiften, som är obetald, från förfallodatum tills dess full betalning skett. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 procent och pantsättningsavgiften till högst l procent av det basbelopp, som gäller vid tiden för ansökan om medlemskap, respektive underrättelse om pantsättning. Den som överlåter en bostadsrätt och den som övertar bostadsrätten, ansvarar gemensamt för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgifterna ska betalas på det sätt som styrelsen bestämmer. Övergång av bostadsrätt 5 Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt. Den, som överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem, ska lämna skriftlig anmälan om överlåtelsen till bostadsrättsföreningen. I anmälan ska anges överlåtelsedag och till vem överlåtelsen skett. Den, som övertar en bostadsrätt, ska skriftligt ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan ska anges personnummer och nuvarande adress. Styrkt kopia av överlåtelsehandlingen ska alltid bifogas anmälan/ansökan. Överlåtelseavtalet 6 Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp, ska vara skriftligt och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet ska stå vilken lägenhet överlåtelsen gäller och det pris som köparen betalar. Detta gäller även vid byte eller gåva. En överlåtelse, som inte uppfyller dessa föreskrifter, är ogiltig. 7 När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får innehavaren utöva bostadsrätten och tillträda lägenheten endast om medlemskap beviljats. Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet har föreningen rätt, att uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaning visa, att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte eller att någon, som inte får vägras medlemskap i föreningen, övertagit bostadsrätten och sökt medlemskap. Hålls inte den tidpunkt som angetts i uppmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning. Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt 8 Den, som övertagit en bostadsrätt, får inte vägras medlemskap i föreningen, om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare, men om något talar för att förvärvaren inte själv ska bo permanent i lägenheten, har föreningen rätt att vägra medlemskap. 2

3 Om förvärvaren i strid med 7 första stycket utövar bostadsrätten, och tillträder lägenheten innan medlemskap beviljats, har föreningen rätt att vägra medlemskap. Person under 18 år, som har förvärvat bostadsrätt till lägenhet, får vägras medlemskap i föreningen. Har bostadsrätt övergått till make/maka eller till sambo, som omfattas av lagen om sambors gemensamma hem, får medlemskap vägras, om man kan anta att förvärvaren inte kommer att vara permanent bosatt i lägenheten. Den, som har förvärvat andel i bostadsrätt, får vägras medlemskap i föreningen om förvärvet inte gäller makar eller sådana sambor, som omfattas av lagen om sambors gemensamma hem. 9 Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits som medlem, får föreningen uppmana förvärvaren, att inom sex månader från uppmaningen visa, att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Hålls inte den tidpunkt, som angetts i uppmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning. 10 En överlåtelse är ogiltig om den, som bostadsrätten överlåtits till, vägras medlemskap. Detta gäller inte vid tvångsförsäljning enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen. Har i sådant fall förvärvaren inte antagits som medlem, ska föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter 11 Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även markytan, när den ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för husets skick i övrigt. Bostadsrättshavaren svarar således för lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt inredning och utrustning - såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och den el, som finns inne i lägenheten och inte är stamledningar; när det gäller radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning; när det gäller stamledningar för el, svarar bostadsrättshavaren endast för de ledningar, som utgår från säkringsskåpet golvbrunnar, eldstad och anslutande rökgång, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster; bostadsrättshavaren svarar inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. Bostadsrättshavaren svarar för reparation efter brand eller vattenledningsskada i lägenheten, endast om skadan har orsakats av bostadsrättshavaren själv, eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon, som tillhör hushållet eller gästar bostadsrättshavaren eller av annan, som bor i lägenheten eller, som utför arbete där, för bostadsrättshavarens räkning. Samma ansvarsfördelning gäller, om ohyra förekommer i lägenheten. När det gäller brandskada, som bostadsrättshavaren inte själv orsakat, gäller vad som sagts ovan endast om bostadsrätts-

4 havaren brustit i den omsorg och tillsyn som kan förväntas. Har lägenheten balkong eller uteplats ska bostadsrättshavaren svara för renhållning och snöskottning. Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten, exempelvis reparationer, installationer mm, som utförts av tidigare bostadsrättshavare. 12 Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan styrelsens tillstånd. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller för annan medlem. Underhåll och reparationer ska ske fackmässigt enligt gällande byggnorm. Som väsentlig förändring räknas bl a alltid sådana förändringar som kräver bygglov, eller innebär ändrad dragning av ledning för vatten, avlopp eller värme. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd inhämtas. 13 Bostadsrättshavaren är skyldig att iaktta allt, som fordras, för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten, samt att följa de regler som styrelse eller stämma beslutar om. Bostadsrättshavaren svarar för att detta också iakttas av övriga i hushållet, gäster, inneboende och av dem, som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. Saker, som bostadsrättshavaren vet, eller med skäl misstänker, kan dra med sig ohyra, får inte föras in i fastigheten. 14 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten, när det behövs för tillsyn, eller för att utföra arbete, som föreningen svarar för. Skriftligt meddelande om detta ska läggas i lägenhetens brevlåda eller meddelas på anslagstavla i porten. Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten, som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten, även om den egna lägenheten inte besväras av ohyra. Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, får styrelsen ansöka om handräckning. 15 En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast med styrelsens tillåtelse. 16 Bostadsrättshavaren får inte ta emot utomstående personer i lägenheten, om detta kan medföra men för föreningen eller för annan medlem i föreningen. 17 Nyttjanderätten till en bostadsrättslägenhet är förverkad och föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning l om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, eller upplåtelseavgift mer än två veckor från det att föreningen efter förfallodagen uppmanat bostadsrättshavaren att betala, eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften mer än två vardagar efter förfallodagen, 2 om bostadsrättshavaren utan behövligt tillstånd upplåter lägenheten i andra hand 3 om lägenheten används i strid med 16, 4 om bostadsrättshavaren, eller den, som bor där i andra hand, genom vårdslöshet är skyldig till att det finns ohyra i lägen- 4

5 heten, eller om bostadsrättshavaren genom att inte snarast underrätta styrelsen om ohyran, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 5 om lägenheten på annat sätt vanvårdas, eller om bostadsrättshavaren, eller den som bor där i andra hand, inte följer vad som sägs i 13, 6 om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 14 och inte kan lämna giltig ursäkt till detta, 7 om lägenheten, helt eller till betydande del, används för näringsverksamhet eller för verksamhet, som är av brottslig karaktär, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning. Nyttjanderätten är inte förverkad om det, som bostadsrättshavaren är skyldig till, är av ringa betydelse. 18 Uppsägning enligt 17 första stycket 2-3 eller 5-6 får endast ske, om bostadsrättshavaren låter bli att snarast rätta sig efter tillsägelse. Uppsägning som gäller förhållanden i 17 första stycket 2 får inte heller ske, om bostadsrättshavaren snarast efter tillsägelse, ansöker om tillstånd till upplåtelsen och ansökan beviljats. 19 Har nyttjanderätten förverkats på grund av vad som sägs i 17 första stycket 1-3, eller 5-6 och rättelse gjorts innan föreningen sagt upp bostadsrättshavaren, kan bostadsrättshavaren sedan inte sägas upp av dessa orsaker. Detta gäller också, om föreningen inte sagt upp bostadsrättshavaren för avflyttning inom tre månader från den dag föreningen fick reda på förhållanden, som behandlas i 17 första stycket 4, eller inte inom två månader från den dag föreningen fick reda på förhållande som behandlas i 17 första stycket 2 uppmanat bostadsrättshavaren att rätta sig. 20 Har nyttjanderätten enligt 17 första stycket 1 förverkats på grund av försenad betalning av årsavgift, och föreningen av den anledningen sagt upp bostadsrättshavaren för avflyttning, får bostadsrättshavaren på grund av förseningen inte tvingas flytta, om avgiften betalas senast den tolfte vardagen efter uppsägningen. I väntan på att bostadsrättshavaren visar sig ha gjort vad som fordras, för att få tillbaka nyttjanderätten, får beslut om vräkning inte meddelas, förrän efter fjorton vardagar från den dag bostadsrättshavaren sagts upp. 21 Om bostadsrättshavaren sägs upp för avflyttning av någon orsak, som anges i 17 första stycket 1,4-7, är bostadsrättshavaren skyldig att flytta omgående, om inte annat sägs i 20. Om bostadsrättshavaren sägs upp av någon annan orsak som behandlas i 17 första stycket, får bostadsrättshavaren bo kvar till det månadsskifte, som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten beordrar tidigare avflyttning. 22 Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren för avflyttning, har föreningen rätt till skadestånd. 23 Om bostadsrättshavaren har förlorat lägenheten på grund av uppsägning i fall, som behandlas i 17, ska bostadsrätten snarast tvångsförsäljas, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer, som berörs av försäljningen, kommer överens om något annat. Försäljningen får skjutas upp tills dess de 5

6 brister, som bostadsrättshavaren svarar för, har blivit åtgärdade. Exekutivauktion skall hållas aven god man, som på föreningens begäran förordnas av tingsrätten. Styrelse och revisorer 24 Styrelsen svarar för föreningens organisation och för förvaltningen av föreningens angelägenheter. 25 Styrelsen ska bestå av 3-7 ledamöter samt 1-5 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Till styrelseledamot och suppleant kan, förutom medlem, väljas make/maka, sambo samt närstående som varaktigt sammanbor med medlem. Valbar är endast myndig person, som är bosatt i föreningens fastighet. Den, som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken, kan inte vara styrelseledamot. Om föreningen har statligt bostadslån, kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkoren för lånets beviljande. 26 Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför, när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening, som omfattas av fler än hälften av de närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För giltigt beslut, när minsta antalet ledamöter är närvarande, krävs enhällighet. Styrelsen utser bland sig tre personer, att två i förening, teckna föreningens firma. 27 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Före mars månads utgång varje år, ska styrelsen till revisorerna lämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. 28 Styrelsen eller firmatecknarna får inte, utan föreningsstämmans beslut, sälja föreningens fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller utföra mera omfattande till- eller ombyggnader på fastigheten. 29 Revisorerna ska vara minst en och högst två, med minst en och högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma, för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma. Om föreningen har statligt bostadslån, kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkoren för lånets beviljande. 30 Revisorerna ska bedriva sitt arbete så, att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen är avlämnad senast 30 april. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring över revisorernas eventuella anmärkningar vid ordinarie föreningsstämma. 6

7 Föreningsstämma 31 Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. 32 Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång varje år. För att en medlem ska få ett ärende behandlat på föreningsstämman, ska ärendet (motionen) vara skriftlig och överlämnas till styrelsen senast före april månads utgång, om styrelsen inte meddelar något annat. 33 Extra föreningsstämma ska hållas, när styrelse eller revisor anser att det finns skäl får en sådan, eller när minst 10 procent av samtliga röstberättigade skriftligt begär detta hos styrelsen. I begäran ska anges vilket ärende man vill få behandlat på stämman. 34 På ordinarie föreningsstämma ska förekomma. l Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande får stämman 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5 Val av två justerare tillika rösträknare 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7 Fastställande av röstlängd 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 9 Föredragning av revisionsberättelse 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11 Beslut om resultatdisposition 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 15 Val av revisorer och suppleanter 16 Val av valberedning 17 Propositioner 18 Motioner enligt Stämmans avslutande På extra föreningsstämma ska utöver ärenden enligt punkt 1-7 ovan, endast förekomma de ärenden, för vilka stämman blivit utlyst och som angetts i kallelsen. 7

8 35 38 Kallelse till föreningsstämma med dagordning och det underlag som ska bli föremål för beslut på stämman, ska delas ut eller postbefordras till medlemmarna, minst två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma men tidigast fyra veckor före stämman. Andra meddelanden till medlemmarna sätts upp på lämplig plats inom fastigheten, eller delas ut alternativt postas. 36 Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har gemensam bostadsrätt, har de tillsammans endast en röst. Medlem far utöva sin röst genom ombud, som ska kunna visa skriftlig fullmakt, som inte är äldre än ett år. Endast annan medlem, make/maka, sambo eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen, far vara ombud. Inget ombud far företräda mer än en medlem. Röstberättigad är endast den medlem, som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 37 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, när inte annat särskilt framgår av Bostadsrättslagen eller Lagen om ekonomiska föreningar. Justerat protokoll från föreningsstämman ska vara tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. 39 Inom föreningen ska finnas följande fonder: Fond för yttre underhåll. Dispositionsfond. Till fonden för yttre underhåll ska varje år avsättas ett belopp, som motsvarar minst 0,3 procent av fastighetens taxeringsvärde för byggnad. Det överskott, som kan uppstå i föreningens verksamhet, ska avsättas till dispositionsfonden eller disponeras på annat sätt enligt föreningsstämmans beslut. Vinst 40 Om föreningsstämman beslutar, att vinst ska delas ut, ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal. Upplösning och likvidation 41 Om föreningen upplöses, ska tillgångarna tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal. Övrigt I övrigt hänvisas till bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar samt till övrig lagstiftning. 8

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen SBC:s Brf Danvikskanalen Stadgar Sid 1(8) Stadgar för SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen FIRMA, ÄNDAMÅL, OCH SÄTE 1 Föreningens firma är SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen. Föreningen har

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal. Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 Innehållsförteckning FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER M.M. 5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 STYRELSE

Läs mer

STADGAR. Firma och Ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda.

STADGAR. Firma och Ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda. STADGAR Firma och Ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN NR 1 Organisationsnummer 713 600-0804 Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken nr 1. Styrelsen har sitt säte i Lidingö

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 Inledande bestämmelser Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Arméfördelningen 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Obs! I stadgarna används olika termer som kan behöva förklaring. För ordlista se under länken "Bo i bostadsrätt". Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Sicklahus. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Antagna stadgar vid föreningsstämma den 31 maj 2003 samt extra föreningsstämma den 11 oktober 2003 Bostadsrättsföreningen BRF Gröna Byn Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är BRF Gröna Byn, 716456-4309.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN I VALLENTUNA Organisationsnummer 716456-8821 Antagna vid bildandet 1998-06-17 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-11-30 och 2005-04-14. Stadgeändringarna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108)

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar . Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar Brf Bolinderbyn nr 1 - Stadgar 2015 Innehåll OM FÖRENINGEN... 3 1 Firma, ändamål och säte... 3 2 Definitioner... 3 3 Lägenhetstyper... 3 ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Dalen 10. Föreningen har

Läs mer

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadgan är anpassad till bostadsrättslagen och antagen vid två extra föreningsstämmor i september 2014 1 INNEHÅLL Sida: 3 Föreningens firma och ändamål

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Bäckhagen i Gävle (Org.nr. 785000-3273) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bäckhagen Styrelsens säte är i Gävle kommun. 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Brf Brunnsviken Utkast till stadgar, version 2 (2004-12-12) Sida 1 (11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Slottsparken. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Antagna av stämma 2014-05-20 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA FIRMA OCH ÄNDAMÅL STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gustavsberg 27. Föreningens organisation består av föreningsstämma, styrelse och

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla KORTA NORMALSTADGAR För bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSB:s Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sveaborg Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Majgården. Föreningen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå Antagna av på ordinarie föreningsstämma 2012-09-12. Reviderade på ordinarie föreningsstämma 2015-06-12 samt extra föreningsstämma 2015-09-21. 150921

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm FÖRENINGENS FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Högberget, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246 Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 STADGAR för Bostadsföreningen 24 Åkermannen 24 u.p.a organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kamphav. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö 1(6) KORTA NORMALSTADGAR för HSB Bostadsrättsförening OLGA 8 I MALMÖ Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Läs mer

Brf Stjärnhusen Stockholm

Brf Stjärnhusen Stockholm Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland Stadgar för Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland Antagna 2010-02-12 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland. 2. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMARECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE! 1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma

Läs mer

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA.

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. 1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. På grund av ändrade regler i Bostadsrättslagen, som påverkar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, beslutade föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE!1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättföreningen Sirius 8 organisationsnummer 716420-0177

STADGAR för Bostadsrättföreningen Sirius 8 organisationsnummer 716420-0177 STADGAR för Bostadsrättföreningen Sirius 8 organisationsnummer 716420-0177 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person 4 Bosättningskrav 5

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404 OM FÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 1 Namn, ändamål och säte 33 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR Organisationsnummer 764500-1103. Registrerade hos Bolagsverket 2009-07-29. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föreningens namn...2 2 Ändamål och verksamhet...2 3 Föreningens säte...2 4 Inträde i föreningen...2

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 i dess lydelse enligt beslut 3 september 2014 (stadgarna senast ändrade 20 november 2012) Firma och ändamål 1 Föreningen äger och besitter fastigheten

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. , Stadgar Brf Farmen i Täby INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Diariet 6

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Diariet 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby Innehållsförteckning OM FÖRENINGEN...4 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte...4 2 Bostadsrättsföreningens ändamål...4 3 Samverkan...4

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg Udde i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG STADGAR för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG OM FÖRENINGEN... 1 Namn, ändamål och säte... 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 1 Insats, årsavgift

Läs mer

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP 1 STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING FRANSBORG OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Fransborg i Barkarby. Styrelsen har sitt

Läs mer

Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar

Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar Den nya stadgetexten finns i den högra av spalterna och nyheterna är markerade genom kursiverad text. Den tidigare lydelsen av normalstadgarna finns som

Läs mer

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag.

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gnejsgårdarna (antagna vid ordinarie föreningsstämma 12/5 2004 och 18/5 2005 samt vid extra föreningsstämma 25/1 2006) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

STADGAR för Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a.

STADGAR för Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a. STADGAR för Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a. 1. Namn och ändamål Föreningen, vars namn är Bostadsföreningen Karlsvik nr 21 u.p.a., har till ändamål att besitta och förvalta fasta egendomen nr 21

Läs mer

STADGAR. april 2013. för. Bostadsrättsföreningen Hästhoven i Järfälla. organisationsnummer 716421-1182

STADGAR. april 2013. för. Bostadsrättsföreningen Hästhoven i Järfälla. organisationsnummer 716421-1182 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hästhoven i Järfälla organisationsnummer 716421-1182 april 2013 2 Innehåll OM FÖRENINGEN... 4 1 Namn och säte... 4 2 Bostadsrättsföreningens ändamål... 4 MEDLEMSKAP...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer