Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma"

Transkript

1 Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609

2 Innehållsförteckning 1 Omfattning Definitiner Syftet med dessa riktlinjer Efterlevnads- ch rapprteringsskyldigheter Infrmatin sm ska ingå i den peridiska rapprteringen Finansiella intäkter ch kstnader (per typ av kreditbetyg samt på individuell nivå ch gruppnivå) Persnalmsättning, lediga tjänster ch viktiga utnämningar Persnal uttryckt i heltidsekvivalenter Interna klagmål sm har lämnats till avdelningen för regelefterlevnad Styrelseprtkll, berende icke-verkställande direktörers utlåtanden ch rapprter sm har lämnats till styrelsen Dmstls-, skiljedms- ch andra tvistlösningsförfaranden Ptentiella ch faktiska fall av bristande efterlevnad av CRA-förrdningen sm har knstaterats samt vidtagna åtgärder Organisatinsplaner Regelefterlevnad, internrevisin ch riskhantering Företagsövergripande IT-strategi Övriga mråden Anmälan av väsentliga ändringar i förhållande till de ursprungliga registreringsvillkren Beräkningar av kreditvärderingsinstitutets tillsynsavgift ch marknadsandel Beräkning av kreditvärderingsinstitutets marknadsandel Bilaga 1: Översikt över peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

3 Förkrtningar CRA-förrdningen Eurpaparlamentets ch rådets förrdning (EG) nr 1060/2009 (senast ändrad genm förrdning (EU) nr 462/2013). CRA Esma HR IA kreditvärderingsinstitut (credit rating agency) Eurpeiska värdepappers- ch marknadsmyndigheten Human Resurces (Persnal) Internal Audit (interrevisin) 2

4 1 Omfattning Vem? 1. Dessa riktlinjer gäller för kreditvärderingsinstitut sm är registrerade i EU. Riktlinjerna gäller inte för certifierade kreditvärderingsinstitut. När? 2. Dessa riktlinjer börjar gälla två månader efter det att de har ffentliggjrts på Esmas webbplats på samtliga fficiella EU-språk. 2 Definitiner 3. Esma-förrdningen: Eurpaparlamentets ch rådets förrdning nr 1095/2010 av den 24 nvember 2010 m inrättande av en eurpeisk tillsynsmyndighet (Eurpeiska värdepappers- ch marknadsmyndigheten), m ändring av beslut nr 716/2009/EG ch m upphävande av kmmissinens beslut 2009/77/EG. 3 Syftet med dessa riktlinjer 4. I riktlinjerna fastställs vilken infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna för att Esma ska kunna utföra en kntinuerlig ch knsekvent tillsyn över kreditvärderingsinstituten. I riktlinjerna klargörs ckså vilken infrmatin sm Esma förväntar sig att få för att myndigheten ska kunna beräkna tillsynsavgifter ch kreditvärderingsinstitutens marknadsandel. 4 Efterlevnads- ch rapprteringsskyldigheter 5. I dkumentet anges riktlinjer sm utfärdats enligt artikel 16 i Esma-förrdningen. Enligt artikel 16.3 i Esma-förrdningen ska finansmarknadsaktörerna med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer ch rekmmendatiner. 5 Infrmatin sm ska ingå i den peridiska rapprteringen 6. I detta avsnitt anges vilken infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma kvartalsvis, halvårsvis ch årsvis sm ett led i deras peridiska rapprtering. Infrmatinen ska lämnas inm en månad efter utgången av respektive kvartal. 3

5 Perid Första kvartalet 20xx (fram till ch med den 31 mars 20xx) Andra kvartalet 20xx (fram till ch med den 30 juni 20xx) Tredje kvartalet 20xx (fram till ch med den 30 september 20xx) Fjärde kvartalet 20xx (fram till ch med den 31 december 20xx) Sista datum att lämna in uppgifter 30 april 20xx 31 juli 20xx 31 ktber 20xx 31 januari 20x(x+1) 7. Observera att m det har knstaterats ptentiella överträdelser av CRA-förrdningen sm medför en risk för att de befintliga kreditbetygen inte är krrekta ch bjektiva (detta kan ckså inbegripa ptentiell bedräglig eller laglig verksamhet, exempelvis att en anställd eller chef har gjrt sig skyldig till allvarlig försummelse), bör kreditvärderingsinstituten mgående underrätta Esma m detta. Kreditvärderingsinstitut ska vara medvetna m att en underlåtelse att göra detta medför att företaget inte kmmer att kunna utnyttja den förmildrande faktr sm anges i avsnitt II punkt 3 i bilaga IV till CRA-förrdningen vid en knstaterad överträdelse ( Om kreditvärderingsinstitutet skyndsamt uppmärksammat Esma på överträdelsen på ett ändamålsenligt ch fullständigt sätt ska en kefficient på 0,4 tillämpas. ). 8. Esma avser inte att ett kreditvärderingsinstitut sm lämnar in peridisk infrmatin enligt dessa riktlinjer ska avstå från sina rättsliga privilegier. A. Kvartalsrapprtering av infrmatin 5.1 Finansiella intäkter ch kstnader (per typ av kreditbetyg samt på individuell nivå ch gruppnivå) 9. Esma ska erhålla infrmatin m kvartalsvisa intäkter per i) typ av kreditbetyg ch ii) kstnader. 10. Kvartalsvisa intäkter ska delas upp på följande typer av kreditbetyg: icke-finansiella företag, finansiella företag, statliga/ffentliga finanser, strukturerade finansiella prdukter, säkerställda bligatiner. 11. För kvartalsvisa kstnader ska driftskstnader ch ttala kstnader redvisas separat. Driftskstnader ska vara en apprximatin av rörelseresultat före finansnett ch skatt. Siffrrna ska redvisas sm intäkter ch kstnader i förhållande till föregående kvartal (ch inte i förhållande till föregående år). 12. Kreditvärderingsinstitut sm är undantagna från en årlig tillsynsavgift ska lämna infrmatinen halvårsvis ch inte kvartalsvis. 4

6 5.2 Persnalmsättning, lediga tjänster ch viktiga utnämningar 13. Kvartalsmsättning av ledande befattningshavare (inklusive högre IT-chefer), chefsanalytiker ch analytiker ska anges. Kreditvärderingsinstitut sm är undantagna från en årlig tillsynsavgift ska lämna infrmatinen halvårsvis ch inte kvartalsvis. 5.3 Persnal uttryckt i heltidsekvivalenter 14. Utöver uppgifter m persnalmsättning ska Esma erhålla kvartalsrapprtering m det ttala antalet anställda sm arbetar vid ett kreditvärderingsinstitut uttryckt i heltidstjänster. Kreditvärderingsinstitut sm är undantagna från den årliga tillsynsavgiften ska lämna infrmatinen halvårsvis ch inte kvartalsvis. 5.4 Interna klagmål sm har lämnats till avdelningen för regelefterlevnad 15. Om det uppkmmer klagmål sm mfattas av förrdningens tillämpningsmråde ska kreditvärderingsinstituten lämna följande till Esma: En beskrivning av klagmålets innehåll. Infrmatin m uppföljningsåtgärder sm kreditvärderingsinstitutet har vidtagit. Infrmatin m detta har lett till en internutredning, inklusive m utredningen är pågående eller avslutad vid rapprteringstillfället. Om utredningen är avslutad ska det ckså lämnas en kpia av en eventuell rapprt sm har gjrts efter denna utredning. B. Halvårsrapprtering av infrmatin 5.5 Styrelseprtkll, berende icke-verkställande direktörers utlåtanden ch rapprter sm har lämnats till styrelsen 16. Kreditvärderingsinstitut ska lämna följande infrmatin halvårsvis: Prtkll från styrelsemöten. En kpia av handlingar sm har sänts till lednings- ch styrelsemedlemmar före deras respektive möten samt ytterligare handlingar sm har diskuterats under mötet (t.ex. rapprter från funktinerna för regelefterlevnad, internrevisin ch riskhantering, internöversynsrapprtering, infrmatinssäkerhet ch risker). Om en berende icke-verkställande direktörs utlåtande ges i ett separat dkument ska kreditvärderingsinstitut i sin halvårsrapprtering lämna eventuella utlåtanden från ett kreditvärderingsinstituts berende icke- 5

7 verkställande direktör(er) i enlighet med avsnitt A punkt 2 i bilaga I till CRAförrdningen samt alla rapprter (inklusive uppföljningsrapprter) sm har utfärdats av en berende direktör. 5.6 Dmstls-, skiljedms- ch andra tvistlösningsförfaranden 17. Esma ska halvårsvis få en krtfattad beskrivning av samt uppdaterad infrmatin m pågående ch aktuella dmstlsförfaranden, skiljedmsförfaranden ch alla frmer av bindande tvistlösningsförfaranden sm förekmmer/förekmmit vid någn tidpunkt under rapprteringsperiden ch sm kan inverka negativt på kreditvärderingarnas kntinuitet eller kvalitet ch/eller väsentligen inverka på ett kreditvärderingsinstituts finansiella ställning. Beskrivningen ska mfatta en sammanfattning av förfarandet samt tänkbart resultat av förfarandet med tanke på ansvarsskyldighet. 5.7 Ptentiella ch faktiska fall av bristande efterlevnad av CRAförrdningen sm har knstaterats samt vidtagna åtgärder 18. Kreditvärderingsinstitut ska halvårsvis lämna detaljerad infrmatin m tänkbara ärenden sm kan resultera i bristande efterlevnad av någt av de ursprungliga registreringsvillkren, däribland: a. En beskrivning av varje ärende sm kan resultera i en ptentiell bristande efterlevnad av de ursprungliga registreringsvillkren. b. En redgörelse för skälen till att ärendet uppstått. c. En redgörelse för de åtgärder sm kreditvärderingsinstitutet har vidtagit efter det att det aktuella ärendet har fastställts. d. En redgörelse för m det har inletts en internutredning för det aktuella ärendet samt m denna utredning är pågående eller avslutad. Om utredningen är avslutad ska det lämnas en kpia av varje efterföljande rapprt sm har gjrts m utredningen. 5.8 Organisatinsplaner 19. Kreditvärderingsinstituten ska lämna rganisatinsplaner halvårsvis i de fall då planerna har uppdaterats. Dessa rganisatinsplaner ska vara så detaljerade att Esma kan fastställa följande avdelningars struktur samt ange huvudfunktinerna för avdelningarna: Funktin för regelefterlevnad Internrevisin Internöversynsfunktin Affärsmråden med ansvar för kreditbedömning Infrmatinssäkerhetsfunktin IT-avdelning Riskfunktin 6

8 5.9 Regelefterlevnad, internrevisin ch riskhantering 20. Varje kreditvärderingsinstitut ska halvårsvis lämna sin arbetsplan för regelefterlevnad i de fall då planen har uppdaterats under periden. 21. Om ett kreditvärderingsinstitut har upprättat en internrevisinsfunktin eller beställt in internrevisiner från en extern part, ska Esma få en kpia av den uppdaterade internrevisinsarbetsplanen i de fall då den har uppdaterats under periden. 22. Varje kreditvärderingsinstitut ska till Esma lämna kpir av rapprter sm har utfärdats av dess funktiner för regelefterlevnad, internrevisin ch riskhantering (sm gäller exempelvis perativa risker eller infrmatinssäkerhetsrisker). Kreditvärderingsinstitut ska lämna uppgifter m varje uppföljningsåtgärd sm har fastställts för att minska dessa risker Företagsövergripande IT-strategi 23. Esma ska halvårsvis infrmeras m kreditvärderingsinstitutens företagsövergripande ITstrategier ch eventuella ändringar av dessa. 24. Esma ska halvårsvis infrmeras m kreditvärderingsinstitutens IT-arbetsplaner ch eventuella ändringar av dessa. Kreditvärderingsinstituten ska ckså lämna uppdateringar m arbetsplanens genmförandestatus Övriga mråden 25. Kreditvärderingsinstituten ska även halvårsvis rapprtera m följande: Nya identifierade ptentiella ch faktiska intresseknflikter samt vidtagna åtgärder. Infrmatin m eventuella internöversyner sm har inletts eller är planerade i fråga m mdeller ch förfaranden för kreditbedömning. Resultat från metdöversyner, inbegripet infrmatin m utfallstester sm har utförts under periden samt uppgifter m större avvikelser ch åtgärder sm kreditvärderingsinstitutet har vidtagit till följd av detta Anmälan av väsentliga ändringar i förhållande till de ursprungliga registreringsvillkren 26. Med väsentlig ändring avser Esma en ändring av den infrmatin sm har lämnats i registreringsansökan samt mer generellt en ändring sm kan påverka efterlevnaden av kraven i CRA-förrdningen. 7

9 27. Ett kreditvärderingsinstitut ska underrätta Esma m alla väsentliga ändringar i de ursprungliga registreringsvillkren, vilket bland annat kan mfatta följande: a. Etablering ch avveckling av filialer. b. Användning av gdkännande. c. Kreditvärderingsinstitutens rätt till undantag vid registreringen. d. Arrangemang för utkntraktering. e. Juridisk frm. f. Affärsstruktur (inklusive mrganisatin eller mstrukturering av kreditvärderingsinstitutets verksamhet ch spin-ff-företag). g. Typ av affärsverksamheter (inklusive tillhandahållandet av en ny tjänst ch lanseringen av en ny prdukt inm eller utanför kreditbedömningsverksamheten). h. Kategri ch/eller typ av kreditbetyg. i. Ägarstruktur: förvärv eller avyttring av innehav sm överstiger 5 prcent av kapitalet. j. Ledamöter av tillsynsråd/styrelse. k. Funktin för regelefterlevnad ch översynsfunktin. l. Förfaranden för att utfärda ch se över kreditbetyg. m. Finansiella medel (inklusive ändringar i aktiekapital eller långfristiga skulder). n. Metder, mdeller ch grundläggande antaganden för kreditbedömning.. IT- ch infrmatinsbehandlingssystem sm stöder kreditbedömningen, såsm ändringar i IT-styrningen Beräkningar av kreditvärderingsinstitutets tillsynsavgift ch marknadsandel Tillsynsavgift 28. Med avseende på beräkningen av tillsynsavgifter ska kreditvärderingsinstituten lämna sina reviderade årsredvisningar för föregående år till Esma senast den 31 maj varje år. 29. Beräkningsgrund för tillsynsavgiften är intäkterna från kreditvärderingsinstitutets kreditvärderingsverksamhet samt verksamhetsanknutna tjänster. Ett kreditvärderingsinstitut sm tillhandahåller en eller flera andra tjänster än 8

10 kreditvärderingar ska till Esma överlämna en detaljerad beskrivning av denna tjänst eller dessa tjänster, så att Esma kan bedöma m de(n) utgör ickekreditvärderingstjänster, icke-verksamhetsanknutna tjänster eller verksamhetsanknutna tjänster. 30. Om ett kreditvärderingsinstitut vars årsmsättning uppgår till minst 10 miljner eur fastställer att intäkter härrör från icke-kreditvärderingsverksamhet ch/eller ickeverksamhetsanknutna tjänster, ska kreditvärderingsinstitutet till Esma lämna en detaljerad beskrivning av dessa verksamheter ch tjänster. Därigenm får Esma möjlighet att bedöma m de intäkter sm genererats genm dessa aktiviteter ch tjänster kan dras av från den tillämpliga msättningen. De belpp sm mtsvarar dessa icke-kreditvärderingsaktiviteter ch icke-verksamhetsanknutna tjänster ska på lämpligt sätt certifieras av kreditvärderingsinstitutets externa revisrer ( 1 ). 31. Om ett kreditvärderingsinstitut vars årsmsättning uppgår till minst 10 miljner eur tillhandahåller kreditvärderingsaktiviteter ch verksamhetsanknutna tjänster till lika kunder, kan det begära att intäkterna från detta ska dras av från beräkningen av intäkter sm genereras från verksamhetsanknutna tjänster. Kreditvärderingsinstitutet ska till Esma lämna en detaljerad beskrivning av sin interna struktur samt i förekmmande fall relevanta riktlinjer, prcesser ch förfaranden. Därigenm kan Esma i varje enskilt fall avgöra m detta utfall mtsvaras av att tjänster tillhandahållits lika kunder ch därigenm undanröja en ptentiell intresseknflikt samt behvet av tillsyn. Med detta sm underlag ska Esma avgöra m de intäkter sm genererats från differentierade kundbaser kan dras av från den tillämpliga msättningen. De belpp sm mtsvarar intäkter genererade från verksamhetsanknutna tjänster ch sm tillhandahålls till lika kunder sm inte erhåller kreditvärderingstjänster under tillämpligt räkenskapsår ska på lämpligt sätt certifieras av kreditvärderingsinstitutets externa revisrer för varje enskild kund samt på gruppnivå. Varje ändring i kreditvärderingsinstitutets struktur eller relevanta riktlinjer, prcesser eller förfaranden sm avser tillhandahållandet av verksamhetsanknutna tjänster till en viss kund ska meddelas Esma utan nödigt dröjsmål. 32. När vannämnda beräkning ska göras ch det ska bedömas att det inte föreligger några intresseknflikter ska kund avse varje kund enligt definitinen i avsnitt E del II punkt 2 sista stycket i bilaga I till CRA-förrdningen sm inte erhåller någn kreditvärderingstjänst från gruppen av kreditvärderingsinstitut ( 2 ). 33. Om ett kreditvärderingsinstitut begär en annan justering av den tillämpliga msättningen (exempelvis att kncerninterna transaktiner avlägsnas), ska ( 1 ) Denna certifiering kan utföras av kreditvärderingsinstitutets externa revisr på lika sätt: det kan t.ex. röra sig m en rapprt över fastställda förfaranden eller en rapprt över överenskmna förfaranden med kreditvärderingsinstitutets externa revisr, en redgörelse för kreditvärderingsinstitutets intäkter eller fakturerade belpp sm lämnas av kreditvärderingsinstitutets externa revisr eller genm att denna certifieringsförfrågan inkluderas i revisinsuppdraget med kreditvärderingsinstitutets externa revisr. ( 2 ) I avsnitt E del II punkt 2 sista stycket i bilaga I till CRA-förrdningen fastställs följande: med kund avses en enhet ch dess dtterenheter samt anknutna enheter i vilka enheten har innehav på minst 20 % ch varje annan enhet för vilken det har förhandlat fram en strukturering av en bligatinsemissin för en kunds räkning, varvid en avgift betalades, direkt eller indirekt, till kreditvärderingsinstitutet för kreditvärdering av bligatinsemissinen. 9

11 kreditvärderingsinstitutet till Esma lämna en detaljerad beskrivning av den begärda justeringen samt skälen för denna justering. Belppet mtsvarande denna justering ska på lämpligt sätt certifieras av kreditvärderingsinstitutets externa revisr. 34. Beräkningen av ett kreditvärderingsinstituts tillsynsavgifter ska inte inverka på Esmas kntinuerliga tillsynsbefgenheter att bedöma huruvida tillhandahållandet av verksamhetsanknutna tjänster sm tillhandahålls av ett kreditvärderingsinstitut utgör en ptentiell intresseknflikt samt, m så är fallet, att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med CRA-förrdningen Beräkning av kreditvärderingsinstitutets marknadsandel 35. Eftersm kreditvärderingsinstitutets marknadsandel beräknas enligt samma princip sm tillsynsavgifterna gäller riktlinjerna för beräkning av tillämplig msättning för tillsynsavgifter även när kreditvärderingsinstitutets marknadsandel ska beräknas. 36. För beräkning av kreditvärderingsinstitutets marknadsandel per år ska kreditvärderingsinstitut vars räkenskapsår avviker från kalenderåret förse Esma med räkenskaper där siffrrna har justerats till kalenderår. Belppen mtsvarande dessa justeringar ska på lämpligt sätt certifieras av kreditvärderingsinstitutets externa revisrer. Ett kreditvärderingsinstitut kan även lämna reviderade räkenskaper uppdelade per kvartal eller för en annan tidsperid så länge denna infrmatin medför att Esma kan göra den årliga beräkningen av den ttala marknadsandelen respektive tillsynsavgifterna. 10

12 6 Bilaga 1: Översikt över peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma A. Kvartalsrapprtering av infrmatin Finansiella intäkter (per typ av kreditbetyg samt på individuell nivå ch gruppnivå) ch kstnader (halvårsvis för kreditvärderingsinstitut sm är undantagna från tillsynsavgifter). Persnalmsättning, lediga tjänster ch viktiga utnämningar (halvårsvis för kreditvärderingsinstitut sm är undantagna från tillsynsavgifter). Persnal uttryckt i heltidsekvivalenter (halvårsvis för kreditvärderingsinstitut sm är undantagna från tillsynsavgifter). Interna klagmål sm har lämnats till avdelningen för regelefterlevnad. B. Halvårsrapprtering av infrmatin Infrmatin m eventuella internöversyner sm har inletts eller är tänkta att utföras i fråga m mdeller ch förfaranden för kreditbedömning. Resultat från metdöversyner, inbegripet infrmatin m utfallstester sm har utförts under periden samt uppgifter m större avvikelser ch åtgärder sm kreditvärderingsinstitutet har vidtagit till följd av detta. Strategi för ch styrning av regelefterlevnad, internrevisin, riskhantering ch IT. Ptentiella fall av bristande efterlevnad av CRA-förrdningen sm har knstaterats samt vidtagna åtgärder. Nya identifierade ptentiella ch faktiska intresseknflikter samt vidtagna åtgärder. Styrelseprtkll, berende icke-verkställande direktörers utlåtanden ch rapprter sm har lämnats till styrelsen. Dmstls-, skiljedms- ch andra tvistlösningsförfaranden. Uppdaterade rganisatinsplaner. 11

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG INSTRUKTION 1 (18) INSTRUKTION TILL BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSTILLSTÅND FÖR VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Bakgrund Finansinspektinen handlägger ansökan m tillstånd för kreditinstitut, värdepappersföretag,

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö

Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatorer, tillgänglighet och miljö Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö Sidan 1 (5) Målrelaterad ersättning för kvalitetsindikatrer, tillgänglighet ch miljö 1. Inledning Denna bilaga beskriver Indikatrerna

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar

Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar Riktlinjer om MAR Personer som mottar marknadssonderingar 10/11/2016 ESMA/2016/1477 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 4 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: 5 januari En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bkförd på Skatteverkets knt m du räknar med ett undersktt av slutlig skatt på mer än 30 000 krnr, vill undvika kstnadsränta ch har ett företag med

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av riktlinjerna för god praxis

Utvärdering av riktlinjerna för god praxis Ansvarig persn Mari Laihnen Sida/sidr 1 / 5 Arbetsgruppen för krdinering av egenkntrllen Instruktin / versin 10006/1sv Kntrllavdelningen 1. Inledning Denna instruktin är i första hand avsedd att användas

Läs mer

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 20/10/2016 ESMA/2016/1478 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 3 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 december 2007 (21.12) (OR. fr) 14536/07 ADD 1 PV/CONS 53 ENV 570 ADDENDUM till UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2826:e mötet i Eurpeiska uninens råd (MILJÖ) i Luxemburg

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ Stadgar 1 Stadgar för partiet Aktiv Demkrati Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demkrati, i det följande mnämnt sm partiet. Stadgarnas funktin är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Facilities and Building Services (FBS) Checklista för registrering

Facilities and Building Services (FBS) Checklista för registrering Facilities and Building Services (FBS) Checklista för registrering Januari 2014 Infrmatin sm ska levereras: Företagsinfrmatin Företagsnamn Tidigare företagsnamn (m tillämpligt) Handelsadress Pstadress

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

14 oktober Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

14 oktober Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 14 ktber Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bkförd på Skatteverkets knt. En extra skatteinbetalning ska vara inbetald m du räknar med ett undersktt av slutlig skatt på mer än 30 000

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

\i ARLANDABANAN. Arlandabanan Infrastructure AB ')J INFRASTRUCTURE. Delårsrapport januari- juni 2014

\i ARLANDABANAN. Arlandabanan Infrastructure AB ')J INFRASTRUCTURE. Delårsrapport januari- juni 2014 \i ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet.

Metod Momentet ska kontrolleras med hjälp av korstabell i Styret/ekonomisystemet. 2015-04-08 Klas Lindblm Chefscntrller, Fastighetskntret 08 560 39 Klas.Lindblm@eker.se Internkntrll 2014 - Rapprt Dnr TN14/39-017 Innehåll 1. LOU. Upphandling...1 2. Leveranskntrll...3 3. Hög arbetsbelastning.

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG Hur ska jag använda detta dkument? Detta dkument förser dig med infrmatin m väsentliga egenskaper ch risker för en investering i Certifikat Turb Lng

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Ärende: 2441:amötetirådet(JORDBRUK)iLuxemburgden27juni2002

Ärende: 2441:amötetirådet(JORDBRUK)iLuxemburgden27juni2002 CnseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Bryselden24september2002(3.10) (OR.fr) PUBLIC 10470/02 ADD1 LIMITE PV/CONS 40 AGRI 156 ADDENDUM TILLUTKASTTILLPROTOKOLL 1 Ärende: 2441:amötetirådet(JORDBRUK)iLuxemburgden27juni2002

Läs mer

Handbok Revision av lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll

Handbok Revision av lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll Handbk Revisin av lkala kntrllmyndigheters livsmedelskntrll Innehåll HANDBOK Revisin av lkala kntrllmyndigheters livsmedelskntrll HANDBOK Revisin av lkala kntrllmyndigheters livsmedelskntrll 1 Inledning

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla

Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Riktlinjer om de minimikriterier som en omstruktureringsplan för verksamheten ska uppfylla 1 1. Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter Riktlinjernas status 1. Detta dokument

Läs mer

Översyn av samlade insatser i ordinärt boende och särskilt boende

Översyn av samlade insatser i ordinärt boende och särskilt boende TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-03-06 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00077-1.3.5 Sciala nämndernas förvaltning Christina Becker Epst: christina.becker@vasteras.se Kpia till Äldrenämnden Översyn av samlade insatser

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer