KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller vissa tekniska standarder för tillsyn om större innehav (Text av betydelse för EES) SV SV

2 MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN Artiklarna 9.6 b, 13.1 a och 13.4 i direktiv 2004/109/EG ( direktivet ), ändrat genom direktiv 2013/50/EU, ger kommissionen befogenhet att genom en delegerad akt, efter inlämnandet av förslag till standarder av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och i enlighet med artikel i förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av Esma ( Esmaförordningen ), anta tekniska standarder för tillsyn när det gäller krav på underrättelse som tillämpas på större innehav i börsnoterade företag. Kommissionen ska i enlighet med artikel 10.1 i Emsa-förordningen besluta om den ska godkänna förslagen till tekniska standarder inom tre månader efter det att den har tagit emot dem. Kommissionen kan också, om det ligger i unionens intresse, godkänna bara en del av standarderna eller godkänna dem med ändringar. Den ska då följa det särskilda förfarande som föreskrivs i dessa artiklar. 2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN I enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i Emsa-förordningen har Esma genomfört ett offentligt samråd om det förslag till tekniska standarder som lades fram för kommissionen. Ett samrådsdokument (ESMA/2014/300) offentliggjordes på Esmas webbplats den 21 mars 2014 och samrådet avslutades den 30 maj Esma har också inhämtat synpunkter från intressentgruppen för värdepapper och marknader (SMSG), som inrättats i enlighet med artikel 37 i Esma-förordningen, den rådgivande arbetsgruppen inom Corporate Finance Standing Committees och de nationella behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för att utnyttja deras erfarenheter på detta område. Tillsammans med förslagen till tekniska standarder har Esma lämnat en förklaring om hur dessa samråd har beaktats vid utformandet av det slutliga förslag till tekniska standarder som lämnats till kommissionen. I enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i Esma-förordningen har Esma även, tillsammans med förslaget till tekniska standarder, överlämnat en analys av de kostnader och fördelar som är förenade med det förslag till tekniska standarder som lämnats till kommissionen. Esmas rapport som innehåller alla dessa delar finns på följande webbplats: 3. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER Genom direktiv 2013/50/EU uppdaterades ramverket för underrättelse om större innehav av rösträtter enligt direktivet, bland annat genom att det infördes krav när det gäller sammanläggning av aktieinnehav med innehav av finansiella instrument, och bestämmelser om harmonisering av beräkningen av tröskelvärden för underrättelse och undantag från kraven på underrättelse. Denna delegerade akt kompletterar bestämmelserna i direktivet när det gäller metoden för beräkning av det tröskelvärde på 5 % som avses i undantaget från kravet på underrättelse av marknadsgarantfunktionen och för rösträtter i handelslagret, inbegripet när det gäller en grupp av företag. Denna delegerade akt innehåller bestämmelser för att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt när det gäller metoden för beräkningen av tröskelvärden för underrättelse som gäller för finansiella instrument i en aktiekorg eller ett index och, när det gäller SV 2 SV

3 finansiella instrument vilka endast ger möjlighet till kontantavräkning, metoderna för att fastställa deltavärdet för beräkning av rösträtter avseende sådana instrument med kontantavräkning. Den delegerade akten är strukturerad på följande sätt: I artiklarna 2 och 3 anges kravet för sammanläggning av innehav vid beräkning av det tröskelvärde på 5 % som avses i undantagen för marknadsgaranten och handelslagret enligt artikel 9.5 och 9.6 i direktivet, även på gruppnivå i enlighet med artikel 9.6 b i direktivet. I artikel 4 anges en metod för att beräkna antalet rösträtter som är förenade med finansiella instrument i en aktiekorg eller ett index, i enlighet med artikel 13.1a a i direktivet. I artikel 5 anges en metod för att fastställa deltavärdet för beräkning av rösträtter avseende finansiella instrument vilka endast ger möjlighet till kontantavräkning i enlighet med artikel 13.1a i i direktivet. I artikel 6 förtydligas tillämpningen av undantaget för handelslagret i fråga om transaktioner för kunders räkning, såsom krävs enligt artikel 13.4 i direktivet. I artikel 7 fastställs dagen för tillämpning av denna delegerade akt så att den ska kunna anpassas till den dag som föreskrivs för införlivande i nationell rätt av kraven i direktiv 2013/50/EU. SV 3 SV

4 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller vissa tekniska standarder för tillsyn om större innehav (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG 1, särskilt artikel 9.6 b tredje stycket, artikel 13.1 a fjärde stycket och artikel 13.4 fjärde stycket, och av följande skäl: (1) I direktiv 2004/109/EG fastställs insynskrav angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Direktivet innehåller också krav på utveckling av tekniska standarder för tillsyn för att säkerställa en konsekvent tillämpning av systemet för underrättelse om förvärv eller avyttring av större innehav och dithörande undantag. (2) Tröskelvärdena för undantag för marknadsgaranter och handelslager bör beräknas genom sammanläggning av rösträtter som gäller aktier med rösträtter kopplade till finansiella instrument (dvs. rätt att förvärva aktier och finansiella instrument som anses vara ekonomiskt likvärdiga med aktier) i syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av principen om sammanläggning av alla innehav av finansiella instrument som omfattas av kraven på underrättelse och att för förhindra en missvisande bild av hur många finansiella instrument relaterade till en emittent som innehas av en enhet som åtnjuter dessa undantag. (3) För att ge en tillräcklig grad av insyn när det gäller en företagsgrupp och för att ta hänsyn till det faktum att om ett moderföretag har kontroll över sina dotterbolag kan det påverka hur de styrs, bör tröskelvärdena beräknas på gruppnivå. Därför bör alla innehav som ägs av ett moderföretag till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag och dotterföretag särredovisas när den totala summan av innehaven når tröskelvärdet för underrättelse. (4) De upplysningskrav för finansiella instrument som har en liknande ekonomisk inverkan som aktier bör vara tydliga. Kraven på att lämna uttömmande uppgifter om ägarstrukturen i företag bör stå i proportion till behovet av tillräcklig insyn i större innehav, den administrativa börda sådana krav innebär för innehavare av rösträtter och flexibiliteten i sammansättningen av en aktiekorg eller ett index. Därför bör finansiella instrument i en aktiekorg eller ett index endast läggas ihop med andra innehav i samma emittent om innehavet av rösträtter genom sådana instrument är betydande 1 EUT L 390, , s. 38. SV 4 SV

5 eller det finansiella instrumentet inte främst används för investeringsdiversifieringsändamål. (5) Det skulle inte vara kostnadseffektivt för en investerare att bygga en position i en emittent genom innehav av ett finansiellt instrument i olika aktiekorgar eller index. Därför bör innehav av rösträtter genom ett finansiellt instrument i en serie aktiekorgar eller index som var för sig ligger under de fastställda tröskelvärdena inte kumuleras. (6) Finansiella instrument vilka endast ger möjlighet till kontantavräkning bör redovisas på deltajusterad basis, med kontantpositionen lika med delta 1 för finansiella instrument med en linjär, symmetrisk pay off-profil i linje med den underliggande aktien och med användning av en allmänt accepterad standardprissättningsmodell för finansiella instrument som inte har en linjär, symmetrisk pay off-profil i linje med den underliggande aktien. (7) För att se till att information om det totala antalet rösträtter som investeraren har tillgång till är så korrekt som möjligt, bör delta beräknas dagligen med hänsyn tagen till den senaste slutkursen för den underliggande aktien. (8) För att minska antalet meningslösa underrättelser till marknaden, bör handelslagerundantaget gälla för finansiella instrument som innehas av en fysisk eller juridisk person som fullgör order från kunder eller som uppfyller kunders begäran att handla annat än för egen räkning eller som säkrar positioner som uppkommer genom sådana affärer. (9) Bestämmelserna i denna förordning är nära sammankopplade, eftersom de rör krav på underrättelse om större innehav i börsnoterade företag. För att skapa samstämmighet mellan dessa bestämmelser som bör träda i kraft samtidigt och göra det lättare att få en samlad bild över och enklare tillgång till dem för personer som omfattas av dessa krav, även investerare som inte är EU-medborgare, är det önskvärt att samla vissa av de tekniska standarder för tillsyn som krävs enligt direktiv 2004/109/EU i en enda förordning. (10) Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lagt fram för kommissionen. (11) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska standarder för tillsyn som denna förordning baseras på. Den har även analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/ (12) Tillämpningen av denna förordning bör skjutas upp för att anpassa tillämpningsdagen med den dag som föreskrivs för införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU i artikel 4.1 i det direktivet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, , s. 84). Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU av den 22 oktober 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och av kommissionens direktiv 2007/14/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG (EUT L 294, , s. 13). SV 5 SV

6 HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Syfte I denna delegerade förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för artikel 9.6b, 13.1a a och b och 13.4 i direktiv 2004/109/EG. Artikel 2 Sammanläggning av innehav Vid beräkning av det tröskelvärde på 5 % som avses i artikel 9.5 och 9.6 i direktiv 2004/109/EG, ska innehav enligt artiklarna 9, 10 och 13 i det direktivet läggas samman. Artikel 3 Sammanläggning av innehav när det gäller en företagsgrupp Vid beräkning av det tröskelvärde på 5 % som avses i artikel 9.5 och 9.6 i direktiv 2004/109/EG när det gäller en grupp av företag, ska innehav läggas samman på gruppnivå enligt den princip som fastställs i artikel 10 e i det direktivet. Artikel 4 Finansiella instrument i en aktiekorg eller ett index 1. Rösträtter som avses i artikel 13.1a a i direktiv 2004/109/EG när det gäller finansiella instrument i en aktiekorg eller ett index ska beräknas på grundval av vikten på aktien i den korg av aktier eller i det indexet om något av följande villkor gäller: a) Rösträtterna i en viss emittent som innehas genom finansiella instrument i korgen eller indexet utgör 1 % eller mer av rösträtten knuten till aktier i den emittenten. b) Aktierna i korgen eller indexet utgör 20 % eller mer av värdet av värdepapperna i korgen eller indexet. 2. I fråga om ett finansiellt instrument i en serie aktiekorgar eller index, får rösträtter som innehas via enskilda aktiekorgar eller index inte ackumuleras i fråga om de gränsvärden som anges i punkt 1. Artikel 5 Finansiella instrument som endast ger möjlighet till kontantavräkning 1. Antalet rösträtter som det hänvisas till i artikel 13.1a b i direktiv 2004/109/EG avseende finansiella instrument som endast ger möjlighet till kontantavräkning, med en linjär, symmetrisk pay off-profil i linje med den underliggande aktien ska beräknas på deltajusterad basis med en kontantposition lika med Antalet rösträtter som är kopplade till ett finansiellt instrument som endast ger möjlighet till kontantavräkning utan en linjär, symmetrisk pay off-profil i linje med den underliggande aktien ska beräknas på deltajusterad basis, med hjälp av en allmänt accepterad standardprissättningsmodell. 3. En allmänt accepterad standardprissättningsmodell ska vara en modell som används allmänt i finansbranschen för det finansiella instrumentet och som är tillräckligt robust för att SV 6 SV

7 ta hänsyn till de faktorer som är relevanta för värderingen av instrumentet. De faktorer som är relevanta för värderingen ska minst utgöras av följande: a) Räntor. b) Utdelningsbetalningar. c) Löptid. d) Volatilitet. e) Pris på underliggande aktie. 4. När deltavärdet fastställs ska innehavaren av det finansiella instrumentet säkerställa följande: a) Att den modell som används täcker komplexiteten och riskerna hos varje finansiellt instrument. b) Att samma modell används på ett konsekvent sätt för beräkning av antalet rösträtter för ett visst finansiellt instrument. 5. It-system som används för beräkningen av delta ska säkerställa en konsekvent, noggrann och punktlig rapportering av rösträtter. 6. Antalet rösträtter ska beräknas dagligen med hänsyn tagen till den senaste slutkursen för den underliggande aktien. Innehavaren av det finansiella instrumentet ska underrätta emittenten när innehavaren uppnår, över- eller understiger de tröskelvärden som anges i artikel 9.1 i direktiv 2004/109/EG. Artikel 6 Transaktioner för kunders räkning Det undantag som avses i artikel 9.6 i direktiv 2004/109/EG ska gälla finansiella instrument som innehas av en fysisk eller juridisk person som uppfyller beställningar från kunder eller som uppfyller kunders önskemål om att handla annat än för egen räkning eller säkrar positioner som uppkommer genom sådana affärer. Artikel 7 Ikraftträdande och tillämpning Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 26 november Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdat i Bryssel den På kommissionens vägnar Ordförande Jean-Claude JUNCKER SV 7 SV