av den 29 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av den 29 november 2010"

Transkript

1 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003 m frtsatt luftvärdighet för luftfartyg ch luftfartygsprdukter, delar ch utrustning ch m gdkännande av rganisatiner ch persnal sm arbetar med dessa arbetsuppgifter Enkelt ch flerfaldigt gdkännande enligt Del-145 Upphvsrättsligt skyddat dkument. Kpir kntrlleras inte. Bekräfta revideringsstatus via Easa- Internet/ Sida 1 av 18

2 I. Allmänt 1. Syftet med detta yttrande är att klargöra byråns ståndpunkt när det gäller möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/ när det gäller frågan enkelt ch flerfaldigt gdkännande enligt Del-145. Anledningarna till denna regleringsaktivitet beskrivs här nedan. 2. Yttrandet har antagits i enlighet med det förfarande sm har fastslagits av styrelsen för Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 2 (nedan kallad byrån) i överensstämmelse med artikel 19 i förrdning (EG) nr 216/ (nedan kallad grundförrdningen). 3. I punkt 145.A.50 a i bilaga II till kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003 anges följande: Ett underhållsintyg skall utfärdas av vederbörligt behörig certifierande persnal för rganisatinens räkning när det har kntrllerats att allt berdrat underhåll på luftfartyget eller kmpnenten har utförts på rätt sätt av rganisatinen i enlighet med förfaranden angivna i 145.A.70 ch med hänsyn till tillgängligheten ch användningen av underhållsdata sm anges i 145.A.45 samt att det inte finns några krav sm inte uppfyllts ch sm är kända för att kunna utgöra allvarlig fara för flygsäkerheten. I punkt 145.A.50 b anges vidare följande: Ett underhållsintyg skall utfärdas före flygningen när någt underhåll har slutförts. Lydelsen i punkt 145.A.50 b ger möjlighet till följande två tlkningar: Tlkning 1: Det måste finnas ett enda underhållsintyg sm mfattar allt underhåll sm har utförts före flygningen [eftersm det står Ett underhållsintyg i punkt 145.A.50 b]. Tlkning 2: Det underhåll sm utförs före flygningen kan delas in i ett valfritt antal underhållspunkter [eftersm det står när någt underhåll har slutförts i punkt 145.A.50 b] ch för var ch en av dessa underhållspunkter utfärdas det ett underhållsintyg. 4. Förrdningens tvetydighet har lett till att det i Eurpa finns lika metder för att gdkänna luftfartyg, t.ex. enkelt gdkännande, flerfaldiga gdkännanden ch varianter/kmbinatiner av dessa, var ch en med sina för- ch nackdelar, sm skulle kunna sammanfattas enligt följande: Enkelt gdkännande: Luftfartygets underhållsintyg utfärdas av en enda persn efter en eller flera underhållsåtgärder, sm har kvitterats på vederbörligt sätt av behörig persnal Kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003 av den 20 nvember 2003 m frtsatt luftvärdighet för luftfartyg ch luftfartygsprdukter, delar ch utrustning ch m gdkännande av rganisatiner ch persnal sm arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 315, , s. 1). Senast ändrad genm kmmissinens förrdning (EG) nr 962/2010 av den 26 ktber 2010 (EUT L 281, , s. 78). Styrelsens beslut m Easas förfarande för att utfärda yttranden, certifieringsspecifikatiner ch vägledande material. EASA MB , ( regelprcessen ). Eurpaparlamentets ch rådets förrdning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 m fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsmrådet ch inrättande av en eurpeisk byrå för luftfartssäkerhet, ch m upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förrdning (EG) nr 1592/2002 ch direktiv2004/36/eg (EUT L 79, , s. 1). Senast ändrad genm Eurpaparlamentets ch rådets förrdning (EG) nr 1108/2009 av den 21 ktber 2009 (EUT L 309, , s. 51). Sida 2 av 18

3 Fördelar: Pilten får ett enda gdkännande sm infrmerar hnm/henne m att allt underhåll sm har berdrats av peratören har slutförts. Om detta genmförs på rätt rätt, bör det säkerställa att samtliga underhållsåtgärder har samrdnats på rätt sätt. Nackdelar: Det förutsätter att den persn sm undertecknar det enkla gdkännandet (ch hans/hennes rganisatin) har ett arbetsmråde/en auktrisatin sm täcker in alla de uppgifter sm mfattas av intyget. Denna persn får hela ansvaret för samtliga underhållsåtgärder. Detta är mycket svårt att tillämpa när flera lika underhållsrganisatiner är delaktiga i ett underhållstillfälle. Flerfaldigt gdkännande: Det utfärdas flera lika underhållsintyg, sm vart ch ett täcker vissa underhållsuppgifter. Fördelar: Varje rganisatin ch varje persn sm ingår i den certifierande persnalen kan endast ta ansvar för de underhållsuppgifter sm de har utfört ch certifierat. Nackdelar: Pilten får flera lika underhållsintyg, vilket gör det svårare att kntrllera att allt underhåll sm har berdrats av peratören har slutförts. Här tas det inte någn riktig hänsyn till den samrdning sm behövs mellan lika persner sm ingår i den certifierande persnalen eller mellan lika rganisatiner. 5. För att behandla dessa frågr upprättade byrån en regleringsuppgift ( ) ch det bildades en förslagsgrupp bestående av företrädare för myndigheter, sammanslutningar för flygteknisk underhållspersnal, branschrepresentanter ch Easa-experter. 6. Gruppens uppdrag beskrivs i mtsvarande arbetsdirektiv (TR), sm har ffentliggjrts på byråns webbplats på följande adress: I detta dkument fastslgs följande: I Eurpa förekmmer det två parallella system för gdkännande: enkelt ch flerfaldigt gdkännande. Detta kan leda till missförstånd ch möjligtvis även till säkerhetsprblem. Branschen ch de natinella luftfartsmyndigheterna begärde därför att denna fråga skulle klargöras så att m möjligt endast ett system bibehålls. (ej fficiell svensk översättning) 7. Men det arbete sm utfördes inm ramen för uppgift ledde till slutsatsen att det inte var rimligt att bibehålla endast ett av dessa system, eftersm vart ch ett av dem har sina fördelar ch nackdelar. Det vre bättre att skapa ett system där man tar tillvara fördelarna med båda systemen ch samtidigt ger peratören ch underhållsrganisatinerna flexibilitet. Detta system ska garantera att samtliga uppgifter har genmförts ch Sida 3 av 18

4 samrdnats på lämpligt sätt samt tydligt infrmera pilten m detta, ge en klar ansvarslinje ch samtidigt möjliggöra typiska åtgärder sm underhållsgdkännande när fel knstateras (t.ex. NDT-inspektiner) eller när luftfartyget lämnas i en icke-gdkänd knfiguratin (t.ex. avlägsnande av en mtr för knservering). Allt detta, kmpletterat med tillräckligt AMC/GM-material, skulle säkerställa en högre grad av harmnisering i samband med att säkerheten genmförs ch förbättras. II. Samråd 8. På grundval av förslagsgruppens bidrag utfärdade byrån NPA den 28 juni 2007 ch ffentliggjrde detta på sin webbplats på följande adress: 9. På slutdagen den 28 ktber 2007 (vilket mfattade en månads förlängning av den ursprungliga samrådsperiden på tre månader) hade byrån tagit emt 242 synpunkter från natinella luftfartsmyndigheter, yrkesrganisatiner ch privata företag. 10. De synpunkter sm har inkmmit genm det externa samrådet m denna NPA visade att de natinella myndigheterna ch aktörerna känner stra betänkligheter inför det kncept sm föreslagits i denna NPA på grund av dess kmplexitet ch knsekvenser. 11. För att bemöta dessa betänkligheter tillsattes en granskningsgrupp bestående av ledamöter från den arbetsgrupp sm hade till uppgift att utarbeta denna NPA plus en expert från standardiseringsavdelningen (Easa) ch en expert från branschen sm företräder Eurpean Reginal Airlines (ERA). Syftet med detta var att utarbeta mtsvarande förteckning med synpunkter ch svar (CRD, Cmment-Respnse Dcument). 12. Efter att ha gått igenm synpunkterna beslöt granskningsgruppen att förenkla det föreslagna knceptet avsevärt ch samtidigt bibehålla målen med uppgiften. Förändringen skulle kunna sammanfattas enligt följande: a. Knceptet sm hade föreslagits i NPA:n byggde på att det utfärdades tre lika intyg [intyg m gdkänt underhåll (Maintenance Release Certificate, MRC), intyg m gdkänt basunderhåll (Base Maintenance Release Certificate, BMRC) ch underhållsintyg (Certificate f Release t Service, CRS)]. Detta ersattes av ett betydligt mer förenklat kncept sm byggde på att det utfärdades ett eller flera underhållsintyg ch ett slutligt underhållsintyg. För att beskriva det hela mer ingående: 1. Underhållsintyg (CRS): Dessa intyg utfärdades av varje Del-145-rganisatin sm var delaktig i ett underhållstillfälle. Syftet med dem var att styrka vilket underhåll sm hade utförts av denna rganisatin ch de måste följaktligen utfärdas av den certifierande persnalen med lämpliga certifikatkategrier ch typ-/gruppbehörigheter. Organisatinen sm svarar för den frtsatta luftvärdigheten enligt Del-M kapitel G (CAMO:n) kan besluta m man helst bör använda en teknisk jurnal där varje uppgift gdkänns för sig eller en teknisk jurnal där uppgifterna först kvitterades ch därefter gdkändes sm en grupp av uppgifter. Sida 4 av 18

5 Dessa kunde utfärdas även m brister hade knstaterats (t.ex. en NDTinspektin sm hade utförts av en rganisatin med D1-behörighet, där sprickr har knstaterats) eller m luftfartyget hade lämnats i en knfiguratin sm inte var luftvärdig (t.ex. m det enligt arbetsrdern krävs att mtrerna ska avlägsnas i knserveringssyfte) så länge detta hade registrerats på rätt sätt i underhållsintyget ch anmälts till CAMO:n. Samtliga dessa brister eller icke-gdkända knfiguratiner skulle till slut behöva krrigeras eller senareläggas i enlighet med vad sm är krrekt i förhållande till mtsvarande underhållsintyg. Den certifierande persnalen skulle ta på sig hela ansvaret för underhållet ch de senarelagda punkterna i det underhållsintyg sm de har utfärdat. 2. Slutligt underhållsintyg (slutligt CRS): Detta utfärdades av den Del-145-rganisatin sm CAMO:n hade utsett för detta. Dess syfte var att bestyrka ch underrätta pilten m att allt underhållsarbete sm hade berdrats av CAMO:n antingen har slutförts eller ckså senarelagts på rätt sätt. Detta intyg bestyrkte emellertid inte att underhåll hade utförts eller att dessa punkter har senarelagts, eftersm detta redan hade uppnåtts genm mtsvarande underhållsintyg sm beskrivs van. Detta var anledningen till att exempelvis certifierande persnal med B1-behörighet ch lämplig typ-/gruppbehörighet kunde utfärda ett slutligt CRS sm täckte linje- ch basunderhåll. Den certifierande persnalen sm utfärdade ett slutligt CRS skulle följaktligen helt förlita sig på det underhållsintyg sm har utfärdats av varje Del-145-rganisatin ch på den samrdning sm villkren i avtalet mellan CAMO:n ch Del-145-rganisatinen. b. Certifieringsuppgiften i underhållsintyget ch det slutliga underhållsintyget var identisk med den certifieringsuppgift sm förekmmer i den nuvarande regeln. c. GM 145.A.50 sm infördes i NPA:n för att bättre beskriva certifieringsprcessen ch ge exempel på tekniska jurnaler hade strukits av följande skäl: 1. Det nya föreslagna systemet var mycket enklare, vilket gjrde att det inte behövdes någn vägledning till certifieringsprcessen. 2. Exemplen på teknisk jurnal hade nu införts sm AMC-material till Del-M (peratörens ansvar) under punkt AMC M.A.306 a. I AMC 145.A.50 infördes nu dessutm vägledning m hur Del-145-rganisatinen kan kmplettera peratörens tekniska jurnal. d. Knceptet primär underhållsrganisatin (PMO), sm infördes i NPA:n, har strukits. I stället framhålls det i M.A.708 b 7 ch i AMC M.A.708 b 7 att samrdningsansvaret alltjämt ligger på den rganisatin sm svarar för den frtsatta luftvärdigheten (CAMO:n). Detta förtydligades ckså i AMC M.A.306 a 3. e. I AMC M.A.306 a 3 klargjrdes det att även m en Del-145-rganisatin utfärdade ett slutligt underhållsintyg sm bestyrkte att allt underhåll sm berdrats av CAMO:n hade utförts eller senarelagts på rätt sätt, innebar detta inte nödvändigtvis att luftfartyget var luftvärdigt vid detta tillfälle. Det var frtfarande CAMO:n sm ansvarade för luftfartygets luftvärdighet ch för säkerställandet av att samtliga krav för frtsatt Sida 5 av 18

6 luftfärdighet var uppfyllda innan en flygning ägde rum. Detta var syftet med den rapprt m underhållsstatus sm krävdes enligt punkt M.A.306 a 3. f. De ändringar sm föreslgs i NPA-dkumentet under punkt 145.A.55 Underhållsdkumentatin ströks på grund av den förenklade certifieringsprcessen ch brttagandet av den primära underhållsrganisatinen (PMO). g. För att de berörda aktörerna ch de behöriga myndigheterna skulle få tillräckligt med tid på sig föreslgs det att den nya förrdningen skulle träda i kraft ett år efter ffentliggörandet i Eurpeiska uninens fficiella tidning. 13. De föreslagna ändringarna ch svaren på alla synpunkter sm inkmmit under det externa samrådet m NPA-dkumentet ffentliggjrdes av byrån i CRD den 5 augusti Denna förteckning med synpunkter ch svar finns på byråns webbplats på följande adress: Efter det att CRD hade ffentliggjrts anrdnade byrån den 30 september 2010 en wrkshp i Köln för att förklara innehållet ch hjälpa aktörerna att förstå förslaget innan de km med sina reaktiner. Under denna wrkshp inkm bl.a. följande återkppling: Vissa behöriga myndigheter begärde att svarstiden för CRD-dkumentet skulle förlängas så att de fick längre tid på sig att överväga den infrmatin de fått under wrkshpen. Byrån samtyckte till detta ch förlängde den nrmala svarsperiden på två månader med ytterligare tre veckr, till den 26 ktber Många behöriga myndigheter, underhållsrganisatiner ch sammanslutningar av lufttrafikföretag mtsatte sig frtfarande det föreslagna knceptet, framför allt det slutliga underhållsintyget sm de tlkade sm en överföring av ansvar från peratören/camo:n till Del-145-rganisatinen. Det var uppenbart att det krävdes ytterligare insatser för att klargöra peratörens/camo:ns ansvarsmråden, vilket är någt sm byrån överväger att låta ingå i en framtida regleringsåtgärd (uppgift M.029, sm beräknas starta 2011). 15. Sm ett resultat av det externa samrådet m CRD , sm avslutades den 26 ktber 2010, fick byrån reaktiner från fem behöriga myndigheter: Österrikes transprtministerium, CAA-Danmark, CAA-Nederländerna, CAA-Sverige, CAA-Strbritannien. 11 rganisatiner ch sammanslutningar: Aerlyper, Aircraft Engineers Internatinal (AEI), Nederländska sammanslutningen för flygtekniker (NVLT), Assciatin f Eurpean Airlines (AEA), Assciatin f Licensed Aircraft Engineers (ALAE, Strbritannien), Baines Simmns Limited, Internatinal Air Carrier Assciatin (IACA), KLM Engineering & Maintenance, Nayak Aircraft Service NL, Nrska flygteknikerrganisatinen (NFO) ch Transavia.cm. 89 enskilda persner (varav merparten är certifierad underhållspersnal). Dessa reaktiner beskrivs mer ingående i bilagan. Sida 6 av 18

7 III. Innehållet i byråns yttrande a. Plicyöverväganden 16. I detta yttrande har största möjliga hänsyn tagits till de förslag sm har inkmmit från många aktörer ch natinella myndigheter sm har deltagit i samrådet ch kmmit med synpunkter på CRD-dkumentet. 17. Byrån skulle här vilja passa på att understryka att den återkppling sm har inkmmit från underhållspersnal för luftfartyg ch certifikatinnehavare för luftfartygsunderhåll (både på rganisatins- ch individnivå) visar på ett tydligt stöd för CRD-förslaget. 18. Även m det är betydligt färre aktörer ch behöriga myndigheter sm har kmmit med negativ återkppling på CRD-förslaget jämfört med NPA:n, visar denna återkppling ändå (se bilagan till detta yttrande) att det frtfarande finns ett strt missnöje med förslaget hs följande aktörer ch behöriga myndigheter: Behöriga myndigheter: CAA-Strbritannien, CAA-Nederländerna, CAA-Danmark, CAA- Sverige ch transprtministeriet i Österrike. Sammanslutningar av lufttrafikföretag: Assciatin f Eurpean Airlines (AEA) ch Internatinal Air Carrier Assciatin (IACA). Enskilda lufttrafikföretag: Transavia.cm. Underhållsrganisatiner: KLM Engineering & Maintenance ch Nayak Aircraft Service NL. Utbildnings-/knsultrganisatiner: Baines & Simmns Limited. Ett begränsat antal enskilda persner. 19. Denna återkppling gäller i första hand följande frågr: Man upplever att uppgiften inte är riktigt mtiverad ur säkerhetssynpunkt ch att uppgiften därför inte behövs. Man upplever att den får betydande knsekvenser för branschen, eftersm den leder till ett behv att ändra förfaranden ch dkument samt att tillhandahålla utbildning. Man upplever att vissa av CAMO:nas ansvarsmråden (framför allt samrdningsfunktinen ch utfärdandet av det slutliga underhållsintyget) har överförts till underhållsrganisatinen. Vidare ifrågasätts nyttan med det slutliga underhållsintyget. Olika förfaranden bör ha utvecklats för linje- ch basunderhåll. Del-M behöver klargöras ytterligare, framför allt när det gäller: CAMO:nas ansvarsmråden ch förfaranden. Utfärdande, uppdatering ch spridning av rapprten m underhållsstatus. Skillnaderna mellan ett underhållsintyg, ett slutligt underhållsintyg ch en rapprt m underhållsstatus samt deras relatin till luftfartygets underhålls- /luftvärdighetstatus. Sida 7 av 18

8 20. Tvärtemt vad vissa aktörer ch behöriga myndigheter har sagt anser byrån att en regleringsåtgärd kan antas i syfte att förbättra säkerheten även m det inte förekmmer några dkumenterade lyckr med direkt kppling till det särskilda utfärdandet. En regleringsåtgärd drivs inte enbart fram av lyckr: den kan ckså initieras av att återkpplingen från aktörer ch behöriga myndigheter visar att kraven tlkas på väldigt lika sätt, varav många är i strid med lagstiftarens avsikt. Så är uppenbarligen fallet när regelverket är klart eller när det saknas vägledande material. 21. Sm angavs i arbetsdirektivet (TR) initierades just den här uppgiften på begäran av aktörer ch behöriga myndigheter. De synpunkter sm har inkmmit under samrådsfasen för NPAch CRD-dkumenten, liksm under den wrkshp sm anrdnades den 30 september 2010 ch i samband med de diskussiner sm har förts mellan byrån ch de behöriga myndigheterna vid standardiseringsknferenser under senare tid, har ckså visat byrån att det frtfarande förekmmer ett strt antal feltlkningar samt mråden där regelverket kanske inte är helt enhetligt eller krrekt när det gäller ansvarsmråden för Del-145 ch CAMO:na eller den certifierande persnalens ansvarsskyldighet när de gdkänner underhåll. 22. Byrån har ckså tagit del av AAIB Bulletin 9/2010 (sm ges ut av Air Accidents Investigatin Branch i Strbritannien), där man skrev m en allvarlig incident sm ägde rum den 12 januari 2009 ch rörde en Being 737 med registreringen G-EZJK. Denna incident inträffade efter ett förfarande där peratören lämnade tillbaka ett luftfartyg sm tidigare hade varit uthyrt, ch där peratören ch dennes leverantör av basunderhåll hade ingått flera avtal med tredjepartsföretag sm skulle genmföra ch övervaka eventuellt tillhörande underhåll sm separata arbetspaket. Denna AAIB Bulletin innehåller flera lika säkerhetsrekmmendatiner ch i säkerhetsrekmmendatin rekmmenderas t.ex. byrån att se över bestämmelserna ch vägledningen i OPS1, Del-M ch Del-145 för att säkerställa att de behandlar kmplexa underhållsrelaterade ch peratinella underentreprenadsarrangemang i flera led på ett adekvat sätt. Här understryks ckså behvet av att övergripande rganisatinsstruktur, gränssnitt, förfaranden, rller, ansvarsmråden ch kvalifikatiner/kmpetens för nyckelpersnal utvärderas inm alla underentreprenadsnivåer. 23. Detta har stärkt byråns åsikt att det nu liksm då finns ett behv av en regleringsåtgärd inm det här mrådet. 24. Byrån anser ckså att varje regleringsåtgärd får knsekvenser sm måste minimeras så mycket sm möjligt. Att förfaranden ch dkument behöver ändras eller att utbildning måste tillhandahållas gäller för nästan varje förändring av regelverket, men denna knsekvens bör kmpenseras av fördelarna med regleringsåtgärden. 25. När det gäller denna uppgift anser byrån frtfarande att den text sm föreslås i CRDdkumentet ger följande fördelar: Klar ansvarslinje: Underhållscertifiering (CRS): Varje Del-145-rganisatin certifierar ch ansvarar för sitt eget arbete med utfärdandet av CRS, även i de fall där arbetet är fullständigt eller luftfartyget lämnas i ett skick sm inte är luftvärdigt. Detta kan specificeras ytterligare, så att all certifierande persnal certifierar sitt eget arbete (sitt eget CRS). Sida 8 av 18

9 Slutligt gdkännande av luftfartyget (slutligt CRS) till pilten: Endast i förhållande till det underhåll sm har berdrats av CAMO:n. Är berende av den underhållscertifiering sm har utförts i ch med CRS. Det är frtfarande CAMO:n sm är ansvarig för luftfartygets luftvärdighet ch för fastställandet av samrdningsförfaranden. Det är möjligt att certifiera arbete även m brister har knstaterats (t.ex. en NDTinspektin sm har utförts av en rganisatin med D1-behörighet, där sprickr har knstaterats) eller till ch med m luftfartyget har lämnats i en knfiguratin sm inte är luftvärdig (t.ex. m det enligt arbetsrdern krävs att mtrerna ska avlägsnas i knserveringssyfte). Pilten får ett enda gdkännande (slutligt CRS) där han/hn infrmeras m att allt underhåll sm har berdrats av peratören har slutförts. Om detta genmförs på rätt rätt, bör det säkerställa att samtliga underhållsåtgärder har samrdnats på rätt sätt. 26. I CRD-dkumentet föreslg byrån vidare övergångsåtgärder för att minska knsekvenserna för aktörer ch behöriga myndigheter. b. Slutsatser 27. Byrån anser därför att regleringen är nödvändig för att hantera frågan m enkelt ch flerfaldigt gdkännande ch att CRD-förslaget har uppfyllt detta syfte. Men med tanke på de synpunkter sm har inkmmit inser byrån ckså att dess förslag kan behöva genmgå vissa förbättringar. Säkerhetsrekmmendatin sm har utfärdats av AAIB i Bulletin 9/2010 visar ckså att denna uppgift kan vara tillräcklig för att hantera en del av dessa frågr. CAMO:nas ansvarsmråden ch deras relatin till luftfartygets luftvärdighet behandlas t.ex. inte i förslaget. Detta är någt sm måste klargöras. Men frågan m CAMO:nas ansvarsmråden är tänkt att behandlas genm uppgift M.029 sm finns med i regleringsprgrammet ch beräknas starta Byrån har därför beslutat att slå samman dessa båda aktiviteter, sm hänger samman. 28. Byrån avger därför följande slutliga yttrande: Uppgift avslutas utan att det föreslås några ändringar av nuvarande bestämmelser eller AMC-/GM-material i det här skedet. I linje med AAIB:s säkerhetsrekmmendatin i Bulletin 9/2010 utnyttjas det arbete sm har utförts i samband med uppgift för att utöka mfattningen av uppgift M.029, sm beräknas starta Därigenm kan man samtidigt behandla följande: Ansvarsmråden för CAMO:n ch Del-145-rganisatiner. Förfarandena för underhåll, samrdning, gdkännande av luftfartyg ch avgörande av luftvärdighet. Sida 9 av 18

10 IV. Knsekvensbedömning 29. Eftersm det aktuella yttrandet inte innehåller några förslag till ändring av befintlig lagstiftning eller AMC/GM, medför det inga sådana knsekvenser. Köln den 29 nvember 2010 P. GOUDOU Verkställande direktör Sida 10 av 18

11 BILAGA: Reaktiner på CRD Reaktiner till stöd för ändringsförslagen: 1) Aircraft Engineers Internatinal (AEI), Nederländska sammanslutningen för flygtekniker (NVLT), Assciatin f Licensed Aircraft Engineers (ALAE, Strbritannien), Nrska flygteknikerrganisatinen (NFO) ch 75 av 89 enskilda persner (varav majriteten är certifierad underhållspersnal) stöder innehållet i den text sm har föreslagits i CRD Skälen sm de har lagt fram mfattar bl.a. följande: Detta förslag avlägsnar klarheterna i den nuvarande lagstiftningen ch stimulerar till en harmnisering av certifieringsförfarandena, vilket det finns ett särskilt strt behv av i ch med den rådande trenden med ökad entreprenad ch underhåll sm utförs av tredje man. Genm förslaget anges en tydlig ansvarsfördelning. Förslaget utgör inget hinder för CAMO:nas tillsynsuppgifter. Luftfartygets underhållsstatus blir uppenbar för flygbesättningen. Förslaget kmmer att öka säkerheten. Reaktiner där man begär mindre ändringar av ändringsförslagen: 2) Nederländska sammanslutningen för flygtekniker (NVLT) föreslg några mindre ändringar av lydelsen samt följande: Att det i AMC 145.A.50 b 1 ytterligare skulle klargöras att utfärdandet av ett slutligt underhållsintyg skulle innebära att luftfartyget skulle anses vara klart att gdkännas för användning efter underhållet. Att den certifierande persnalen sm utfärdar det slutliga underhållsintyget måste se till att samtliga underhållsklagmål krrigeras ch/eller senareläggas av persner med krrekt behörighet i stället för att enbart kntrllera att mtsvarande underhållsintyg har utfärdats. Att klargöra innebörden av meningen allt underhåll sm har berdrats av peratören har utförts eller senarelagts på rätt sätt, vilket står i punkt 145.A.50 b. Att ytterligare klargöra innebörden av kvittera i AMC 145.A.65 b 3. 3) Aircraft Engineers Internatinal (AEI), Assciatin f Licensed Aircraft Engineers (ALAE, Strbritannien) ch ett visst antal enskilda persner begärde att det skulle göras helt klart att kategri A-befgenheter inte mfattar felsökning av systemet. Byrån påpekar att denna fråga behandlades i uppgift ch i yttrande 05/2009. Sida 11 av 18

12 4) Aerlyper begärde att det ytterligare skulle klargöras vilka behörigheter sm krävs för att underhållsrganisatiner ch certifikatinnehavare enligt Del-66 ska få utfärda det slutliga underhållsintyget. 5) En enskild persn begärde att möjligheten att gdkänna en daglig kntrll eller mtsvarande efter utfärdandet av det slutliga underhållsintyget ska utökas till att även mfatta uppgifter med ett intervall på upp till sju dagar per MRB/MPD. Reaktiner där man mtsätter sig ändringsförslagen: 6) Assciatin f Eurpean Airlines (AEA) ch KLM Engineering & Maintenance anser att NPA-dkumentet brde ha dragits tillbaka helt ch har ckså mtsatt sig förslaget i CRDdkumentet av följande skäl: CAMO:n har mycket bättre förutsättningar än Del-145-rganisatinen att utföra de uppgifter sm hör till gdkännande av luftfartyg. Ändringsförslagen strider mt beprövade principer i den nuvarande lagstiftningen ch överför ansvar från CAMO:n till Del-145-rganisatinen. Det föreslagna slutliga underhållsintyget innehåller uttalanden m förekmsten av ett underhållsintyg ch slutförandet av det underhåll sm har berdrats av CAMO:n ch sm har utförts av andra underhållsrganisatiner, ch detta anser de vara CAMO:ns ansvar ch behörighet. Enligt förslaget får certifierande persnal med A-behörighet inte underteckna det slutliga underhållsintyget m andra persner har medverkat i underhållet. Det föreligger ingen påvisad säkerhetsrisk ch säkerhetsfördelen har överskattats, i ch med att förändringen utgör en risk under övergångsperiden. De eknmiska knsekvenserna för Del-145-rganisatiner har underskattats. Här ingår utbildning samt ändring av förfaranden ch den tekniska jurnalen. AEA ch KLM föreslår att m den upplevda risken i de nuvarande bestämmelserna kan påvisas, bör Easa utvärdera de förfaranden sm faller under Del-M ch låta Del-145 vara förändrad. 7) IACA Internatinal Air Carrier Assciatin har mtsatt sig förslaget i CRDdkumentet av följande skäl: De instämmer inte i att bristen på standardisering av det nuvarande systemet leder till eventuella ytterligare säkerhetsprblem. Förslagets psitiva säkerhetseffekter har överskattats ch är inte befgade. Det slutliga underhållsintyget kmmer att leda till möjliga säkerhetsprblem för rganisatiner ch myndigheter. De ser inget behv av ett slutligt underhållsintyg eftersm de anser följande: Om det bara är en enda Del-145-rganisatin sm arbetar på luftfartyget, har den möjlighet att utfärda ett underhållsintyg för varje uppgift eller för en grupp av Sida 12 av 18

13 uppgifter. Del-145-rganisatinen skulle slutligen kunna utfärda ett enda underhållsintyg för allt det arbete sm den har utfört ch samrdnat ch sm har gdtagits inm ramen för CAMO:ns arbetsrder. Detta är ingenting nytt utan allmänt vedertaget. Om en Del-145-rganisatin har anlitat andra Del-145-rganisatiner på entreprenad, skulle denna Del-145-rganisatin kunna besluta att utfärda ett enda underhållsintyg för allt det arbete sm den har utfört ch samrdnat ch sm har gdtagits inm ramen för CAMO:ns arbetsrder. Detta är ingenting nytt utan allmänt vedertaget. Om CAMO:n har anlitat flera Del-145-rganisatiner på entreprenad, överförs CAMO:ns ansvar till Del-145-rganisatinen genm det slutliga underhållsintyget. Ur piltens synvinkel skapar det slutliga underhållsintyget en falsk känsla av att allting har slutförts, för pilten måste hur sm helst kntrllera m det finns några rapprter m underhållsstatus sm gäller planerat underhåll ch fria underhållsrutiner, senarelagda punkter sv. Detta kmmer att få negativa knsekvenser på grund av behvet av nya verkstadshandböcker, förfaranden, arbetsinstruktiner, utbildning, tekniska jurnaler ch avtal. Detta kmmer att få sciala ch kulturella knsekvenser för branschen. IACA föreslår följande: Att båda alternativen med enkelt ch flerfaldigt gdkännande ska bibehållas. Att knceptet slutligt underhållsintyg inte ska införas. Om Easa frtfarande anser det vara nödvändigt med ett enkelt gdkännande när CAMO:n lägger ut arbete på entreprenad till flera lika Del-145-rganisatiner, ska detta dkument inte betecknas underhållsintyg, utan sammanfattande blad. 8) Nayak Aircraft Service NL har mtsatt sig förslaget i CRD-dkumentet av följande skäl: De anser inte att uppgiften är befgad ch trr inte att detta förslag förbättrar flygsäkerheten. Ansvaret överförs från CAMO:n till Del-145-rganisatinen sm anlitas på entreprenad. Ansvaret för det slutliga underhållsintyget ska ligga på CAMO:n. Det slutliga underhållsintyget är ett administrativt dkument ch bör ha beteckningen rapprt m underhållsstatus eller administrativt slutdkument. Det slutliga underhållsintyget krävs för allt linje- ch basunderhåll, men Nayak anser att det bör göras en åtskillnad mellan linje- ch basunderhåll. Certifierande persnal med A-behörighet bör liksm persnal med B- ch C-behörighet få utfärda ett slutligt underhållsintyg berende av uppgifternas mfattning, eftersm detta är en administrativ uppgift. Nayak Aircraft Service NL föreslår att ändringsförslagen ska dras tillbaka helt. 9) Transavia.cm har mtsatt sig förslaget i CRD-dkumentet av följande skäl: Sida 13 av 18

14 De anser inte att uppgiften är mtiverad. De psitiva säkerhetseffekterna har överskattats. Genm förslaget reduceras ansvaret. Knceptet med ett slutligt underhållsintyg behövs inte för peratörer sm endast använder en Del-145-rganisatin genm entreprenad. Detta kmmer att få negativa knsekvenser på grund av behvet av nya verkstadshandböcker, förfaranden, arbetsinstruktiner, utbildning, tekniska jurnaler ch avtal. Detta kmmer att få sciala ch kulturella knsekvenser för branschen ch de natinella myndigheterna. 10) Baines Simmns Limited har mtsatt sig förslaget i CRD-dkumentet av följande skäl: Genm förslaget överförs ansvaret för underhållssamrdningen från CAMO:n till Del- 145-rganisatinen. Förslaget mfattar två lika slags gdkännanden (underhållsintyg ch slutligt underhållsintyg) med samma lydelse. I det nuvarande regelverket föreligger det uppenbara klarheter mellan Del-M ch Del- 145, där underhållsrganisatinen gdkänner luftfartyget för användning när det gäller enskilda uppgifter, men detta innebär inte nödvändigtvis att luftfartyget är luftvärdigt. Baines Simmns Limited föreslår följande: Easa bör fkusera på att utarbeta lagstiftning/amc-material för Del-M i förhållande till rapprt m underhållsstatus enligt M.A.306 a 3, framför allt hur den ska uppdateras ch spridas vid rätt tidpunkt i förhållande till varje underhållstillfälle ch inte enbart till sådana sm rör basunderhåll. Easa bör avråda ägare/peratörer från att upprätta kmplexa underhållsarrangemang via entreprenad sm kan förefalla leda till kmplicerade scenarin där pilten möts av flera Del-145-rganisatiner, framför allt i en miljö med linjeunderhåll. Om Easa frtfarande vill ha två lika gdkännanden, bör dessa vara tämligen lika ch åtskillnad göras mellan certifiering av underhåll ch gdkännande för användning. Skapa ett lämpligare underhållsgdkännande inm Del-145 ch ett luftvärdighetsgdkännande för användning sm är mer krrekt definierat i Del-M. 11) CAA-Nederländerna, Österrikes transprtministerium ch Walter Gessky (österrikisk ledamt av Easa-kmmittén), anser inte bara att NPA:n brde ha dragits tillbaka helt eller ha begränsats till AMC/GM-material, utan mtsätter sig förslaget i CRDdkumentet av följande skäl: Den psitiva säkerhetseffekten är mycket begränsad, medan den byråkratiska ch administrativa bördan för branschen blir str. Genm det slutliga underhållsintyget försvagas den nuvarande ansvarsfördelningen mellan de lika CAMO:na ch Del-145-rganisatinerna, framför allt när det gäller Sida 14 av 18

15 samrdning av underhållsverksamhet. CAMO-ansvaret överförs till Del-145- rganisatinen. Det slutliga underhållsintyget skapar en falsk känsla av säkerhet för pilten, eftersm han/hn inte alltid känner till (eller behöver känna till) vilket underhåll sm har berdrats. Om luftfartyget inte deltar i kmmersiell flygtransprt, kan förslaget utgöra en risk för sammanblandning, framför allt m underhållet har utförts av underhållsrganisatiner både enligt Del-145 ch kapitel F. I så fall kmmer det inte alltid att föreligga ett slutligt underhållsintyg. CAA-Nederländerna, Österrikes transprtministerium ch Walter Gessky föreslår att ingenting ska göras. 12) CAA-Danmark anser inte bara att NPA:n brde ha dragits tillbaka helt eller ha begränsats till AMC/GM-material, utan mtsätter sig förslaget i CRD-dkumentet av följande skäl:: Förslaget innebär att de befintliga systemen kmpliceras ytterligare snarare än att de klargörs. Den psitiva säkerhetseffekten är mycket begränsad, medan den byråkratiska ch administrativa bördan för branschen blir str. Detta mfattar nya förfaranden ch dkument samt den enrma uppgiften med införandet i rganisatinerna. Genm det slutliga underhållsintyget försvagas den nuvarande ansvarsfördelningen mellan de lika CAMO:na ch Del-145-rganisatinerna, framför allt när det gäller samrdning av underhållsverksamhet. CAMO-ansvaret överförs till Del-145- rganisatinen. En pilt sm inte känner till att det krävs ett slutligt underhållsintyg kan få intrycket att luftfartyget är i skick för flygningen. CAA-Danmark föreslår att det befintliga AMC/GM-materialet endast ska revideras i syfte att klargöra hur underhållsintyget ska tlkas. 13) CAA-Sverige har mtsatt sig förslaget i CRD-dkumentet av följande skäl: Förslaget gör knceptet gdkännande för användning till ett större prblem än det faktiskt är, det blir mer kmplicerat ch mfattar lika versiner. Alla peratörer måste utveckla sitt system för tekniska jurnaler ch certifiering av underhåll (CRS) även m de inte använder sig av mer än en underhållsrganisatin åt gången. Alla peratörer måste ändra sitt system för tekniska jurnaler, eftersm en del har utvecklat någt annat. Alla underhållsrganisatiner måste utarbeta förfaranden ch utbilda sin persnal. Detta skapar kstnader utan att det ökar säkerhetsnivån. Om vissa CAMO:n/peratörer vill använda sig av mer än en underhållsrganisatin vid samma underhållstillfälle måste de ta på sig hela ansvaret. I dagens rättssystem finns det tillräckligt med utrymme för att se till att mer än en underhållsrganisatin kan användas vid samma underhållstillfälle. Sida 15 av 18

16 Dagens tydliga ansvarskncept för CAMO ch Del-145-rganisatinen kmmer att försvagas. Detta tillintetgör det klara knceptet med arbetsrdern. Det kmmer att bli svårt att samrdna för den Del-145-rganisatin sm har utsetts, eftersm insyn/tillgång till andra underhållsavtal saknas. Majriteten av den certifierande persnalen kmmer att uppleva en mängd nödigt undertecknande, vilket leder till förvirring m vad det faktiskt är sm de undertecknar. Underskriftens värde ch avsikt kmmer att försvagas. En Del-145-rganisatin sm arbetar med luftfartyg i ch utanför kmmersiell lufttrafik måste ha två system för att certifiera underhåll. Hur kmmer samrdningsansvaret att bli när en fristående CAMO har ett avtal med en peratör i enlighet med M.A.201 i ch peratören har avtal med underhållsrganisatiner enligt Del-145 ch kapitel F? Hur ska underhållscertifieringen utföras när en peratör enligt M.A.201 i, sm använder ett system för tekniska jurnaler med underhållsintyg ch slutliga underhållsintyg, har avtal med underhållsrganisatiner enligt Del-145 ch kapitel F? CAA-Sverige föreslår endast att CAMO:ns/peratörens ansvar i M.A.708 ska klargöras. 14) CAA-Strbritannien mtsätter sig CRD-förslaget av följande skäl: CAA-Strbritannien kan inte se att det föreligger någn särskild säkerhetsrisk inm detta mråde sm kräver att byrån vidtar åtgärder. Förslaget kmplicerar arbetsförfarandena i en Del-145-rganisatin, vilket leder till nödig byråkrati ch icke-fastställda säkerhetsfördelar. Det kmplicerar förhållandet ch resulterar i en klar ansvarsfördelning mellan CAMO:n ch den kntrakterade Del-145-rganisatinen. Rapprten för det slutliga underhållsintyget ska inte vara ett underhållsintyg enligt 145.A.50 eftersm det är en administrativ uppgift sm inte faller inm definitinen av underhåll enligt artikel 2 i förrdning (EG) nr 2042/2003. Enligt förslaget får certifierande persnal med A-behörighet inte underteckna det slutliga underhållsintyget m andra persner har medverkat i underhållet. CAA- Strbritannien föreslår att man ska skilja mellan planerat linjeunderhåll ch vanligt åtgärdande av fel, vilket i så fall skulle göra det möjligt att det slutliga underhållsintyget utfärdas av certifierande persnal i kategri A även m arbetet har utförts av andra persner. CAA-Strbritannien stöder inte att rganisatiner med B-, C- ch D-behörighet sm utför arbeten på luftfartyget kan utfärda ett underhållsintyg på luftfartygsnivå ch anser att en blankett 1 ska användas. Exemplen på teknisk jurnal i AMC 145.A.50 är inte tillräckligt exakta, eftersm de t.ex. inte innehåller någn hänvisning till uppgifter m serietillverkade kmpnenter. Detta skulle kunna leda till uppfattningen att det räcker med de fält sm anges i exemplen. 15) En enskild persn har mtsatt sig förslaget i CRD-dkumentet av följande skäl: Sida 16 av 18

17 Förslaget mfattar två lika slags gdkännanden (underhållsintyg ch slutligt underhållsintyg) med samma lydelse. Den persn sm undertecknar det slutliga underhållsintyget tar inte ansvar för det arbete sm täcks av övriga underhållsintyg. Denna persn anser att det är inknsekvent att det är tillåtet att underteckna den dagliga kntrllen efter det slutliga underhållsintyget utan att det utfärdas ytterligare ett slutligt underhållsintyg. Denna persn föreslår någt av följande båda alternativ: Det slutliga underhållsintyget avskaffas ch ersätts med en rapprt i den tekniska jurnalen m att underhåll har utförts ch/eller senarelagts av lämpligt behörig/auktriserad/gdkänd persnal ch att luftfartyget är säkert att flyga. Det bör räcka med rapprten i det enda underhållsintyget sm har två underskrifter (B1 ch B2). Om det slutliga underhållsintyget bibehålls, bör det ha två underskrifter (B1 ch B2) för att certifiera ch ta ansvar för samtliga uppgifter. Denna persn föreslår ckså att certifierande persnal med B2-behörighet ska delta i certifieringen av den dagliga kntrllen. 16) Två enskilda persner har mtsatt sig förslaget i CRD-dkumentet av följande skäl: Förslaget stöder peratörer på bekstnad av säkerheten, vilket gör det möjligt att lägga ut ytterligare underhåll på entreprenad. Detta entreprenadförfarande främjar underhållsrganisatiner sm är specialiserade på särskilda arbeten, vilket gör det svårt för deras certifierande persnal att få kunskap ch erfarenhet m hela luftfartyget, någt sm är nödvändigt för att få ett certifikat. 17) En enskild persn har mtsatt sig att det slutliga underhållsintyget kan utfärdas av en enda persn, även m denna persn inte har fått någn synpunkt på det underhåll sm har utförts ch även m en del av arbetet ligger utanför räckvidden för hans/hennes certifikat. 18) En enskild persn har framfört att CRD-förslaget inte behövs eftersm alla mråden redan täcks in ch har utvecklats så långt att detta utgör en daglig standardrutin inm branschen. 19) En enskild persn har kmmenterat att detta förslag innebär att ansvaret lyfts från de persner sm ansvarar för underhåll av luftfartyg. Övriga reaktiner: 20) Nederländska sammanslutningen för flygtekniker (NVLT) frågade m CRD-förslaget redan mfattar utökningen av B2-befgenheter (NPA ) i 66.A.20, punkt 3. Sida 17 av 18

18 Byrån knstaterar att CRD-dkumentet inte innehöll denna ändring eftersm den inte har antagits frmellt av kmmissinen ännu. Utökningen av B2-befgenheter utgör ett led i antagningsprcessen av yttrande 05/ ) En enskild persn begärde att CAA-Strbritannien skulle återgå till ett helt muntligt prv för att få certifikat för underhåll av luftfartyg. Byrån knstaterar att detta inte är möjligt med de nuvarande EU-bestämmelserna. 22) En enskild persn lämnade felaktigt en kmmentar sm rörde NPA till denna CRD gällande begreppen entreprenad ch underentreprenad. 23) En enskild persn har kmmit med följande synpunkter: Han stöder en harmnisering av hur luftfartyg gdkänns. Han ställer sig bakm knceptet med flerfaldigt gdkännande, eftersm det innebär att ansvaret läggs enbart på den persn sm certifierar arbetet. Han anger att knceptet med enkelt gdkännande främjar att ett underhållsintyg utfärdas utan att man ser eller känner till vad sm har utförts på luftfartyget, särskilt när det gäller stra ch kmplexa arbeten, ch det främjar ckså att underhållet utförs av icke-kvalificerad persnal. Han är helt emt att många arbeten kvitteras av en persn sm har gdkänts av företaget ch sm saknar certifikat. Sida 18 av 18

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Utvärdering av riktlinjerna för god praxis

Utvärdering av riktlinjerna för god praxis Ansvarig persn Mari Laihnen Sida/sidr 1 / 5 Arbetsgruppen för krdinering av egenkntrllen Instruktin / versin 10006/1sv Kntrllavdelningen 1. Inledning Denna instruktin är i första hand avsedd att användas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003R2042 SV 29.10.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/2003 av den 20 november

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Yttrande nr 04/2009. från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Yttrande nr 04/2009. från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 11 dec 2009 Yttrande nr 04/2009 från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet av den 11 december 2009 om kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÄN KOMMISSIONEN. om kommittéernas arbete under 2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÄN KOMMISSIONEN. om kommittéernas arbete under 2002 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION isr * isr * Bryssel n 8.. KOM() slutlig RAPPORT FRÄN KOMMISSIONEN m kmmittéernas arbete unr . INLEDANDE KOMMENTARER I nna rapprt behandlas verksamheten i kmmittéerna

Läs mer