Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11"

Transkript

1 JUSTERAT Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn Neckö (s) vice.rdf Gerd Lansler (kd) Margareta Artéus Thr (fp) Ragnar Lindberg (s) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Annethe Hlmkvist ch Bdil Tallefrs samt deltagarna Richard Axbm ch Camilla Edlund. 34 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 35 Föredragningslistan Föredragningslistan, daterad 5 maj, 2011, gdkännes. 36 Adjungering 37 Val av prtklljusterare samt justeringsdatum att jämte rdföranden utse RsMarie Jönssn-Neckö till att justera prtkllet. Justering av prtkllet beslutas ske den 27 sep Senaste prtkllet Beslut att prtkllet från gdkänns. Ärendet Senaste styrelseprtkllet från Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna prtkllet. 1

2 39 Rektrs ch biträdande rektrs rapprt Biträdande rektr rapprterar m utvärdering lå PROTOKOLL Gfhsk 4/ JUSTERAT Rektr rapprterar m: Ur vardagen ett axplck från smått till strt - All persnal har haft förarbetsvecka - Implementerat arbetet med nya gymnasiekursplanerna, betygssystem A-F ch våra egna nya kursplaner - Kartläggning kmpetensutvecklingsbehv, behv/önskemål - Gemensamma persnalmöten med bl.a. Ektåg ch medarbetarenkät - Gemensam vandring i bygden följt av gurmetmiddag för all persnal - Igångsättning av digitalt frånvarprgram, Presentia - Läsårstart följt av välkmstfest - Brandövning - Ftgrafering till ftkatalg - Utbildningsdag för elevrådet - Tillvalsinf+val av tillval - Allm Friskvård med helhetssyn, Turism ch KHD har "kanterat" - Allmän Kultur/Kreativ media har varit på utflykt - Sevicemöte - Nyanställning av Lars Apelm ch Richard Damm, KHD samt Fredrik Jnssn Ma/NO - Allmän Friskvård med helhetssyn+fredriks Nk-grupp till Råshult - H/F cykelhajk ch vandring - Turism islandshästridning - Restaurang+Ekhagen har haft lika planeringsmöten - KHD wrkshp Smålands muséum - Turism HLR - Pedaggiskt café med samtal kring Lt:s medarbetarenkät - handlingsplan 15 ktber - KHD studieresa till Brås - Fysisk träff för vår distanskurs Funktinsnedsättning i det nutida samhället - Ft för e-leg + utlämning av e-leg - Val till elevrådet - Allmän Friskvård med helhetssyn på båtutflykt - Ledningsgruppsmöte - Turism i Värmland - Matavfallskvarn är installerad ch utbildning är klar - Adbe Creative suit 5.5 skllicens - Elevhälsan - Fredagssamlingar Rektr rapprterar vidare m resultat medarbetarenkät. Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna. 2

3 JUSTERAT Verksamhetsplan ch Plicy för funktinsnedsättning enligt bilaga 1 ch 2 Beslut att styrelsen gdkänner Verksamhetsplan ch Plicy för funktinsnedsättning enligt bilaga 1 ch 2. Ärendet Verksamhetsplan ch Plicy för funktinsnedsättning enligt bilaga 1 ch 2. Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att Verksamhetsplan ch Plicy för funktinsnedsättning enligt bilaga 1 ch Framtida kursutbud Beslut att styrelsen delegerar fastställandet av kursutbud till rektr. Ärendet Framtida kursutbud Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att styrelsen delegerar fastställandet av kursutbud till rektr. 42 Övrigt Styrelsen följde flkhögsklans vardag enligt tidigare besked. Styrelseledamöterna redvisade sina psitiva upplevelser från dagen. Styrelsen riktar ett strt tack till lärarna för gtt bemötande ch intressanta lektiner. 43 Ordförande avslutar mötet 3

4 JUSTERAT Nästa styrelsemöte är den 8 nvember. Vid prtkllet Uffe Tannerfalk Justeras Göran Giselssn RsMarie Jönssn Neckö datum: datum:

5 KUNSKAP GENOM STUDIER OCH UPPLEVELSER Verksamhetsplan för Grimslövs Flkhögskla

6 VERKSAMHETSPLAN Visin... 7 Verksamhetsidé... 7 Inriktning... 7 Syfte... 7 Mål... 8 Allmänna kurser... 8 Särskilda (yrkesinriktade) kurser... 8 Smmarkurser... 9 Internat... 9 Övrig verksamhet uppdragsutbildning, kurs- ch knferensverksamhet 10 Övrig verksamhet restaurang Grundtvig Administratin Persnal Utvärdering

7 Verksamhetsplan Visin Vår visin är: Att göra skillnad ch på det viset bidra till Landstinget Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren. Verksamhetsidé Vår verksamhetsidé: Vi ska skapa förutsättningar för kunskaper genm studier ch upplevelser med inriktning på Hälsa ch friskvård i ett brett perspektiv. Alla deltagare sm medarbetare erbjuds möjligheten utvecklas sm människr genm verksamheten vid vår skla. Inriktning I enlighet med flkbildningens grundtanke ch idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till flkbildningen ch Landstinget Krnbergs hälsplicy, ska vi ge deltagarna på Grimslövs flkhögskla möjlighet till persnlig utveckling med fkus på hälsa ch friskvård. Deltagarna ges redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Grimslövs flkhögsklas inriktning är hälsa ch friskvård i ett brett perspektiv. Syfte En flkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behv ch tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens prpsitin 2005/06:192, beskriver vårt övergripande syfte för kärnverksamheten ch det bemötande vi har sm mål att ge våra deltagare. Vi ska förbättra ch utveckla dialgen ch utbytet med mvärlden. Vi ska aktivt bidra till demkrati, flkbildning ch att vår kunskap nyttiggörs. Samtidigt ska vi ta tillvara den kunskap ch erfarenhet sm finns i vår mvärld. 7

8 Mål En viktig del av Grimslövs flkhögsklas kärnverksamhet är de allmänna kurserna ch de särskilda kurserna ska efter bästa förmåga bidra till de allmänna kurserna. Allmänna kurser Mål för Grimslövs flkhögsklas allmänna kurser är att: de ska täcka in bildningsbehvet för de grupper sm vill studera ch skaffa sig behörigheter sm möjliggör vidare studier deltagarna ska utveckla såväl sin studieförmåga sm sin sciala förmåga varje deltagare ska ha en egen mentr riktvärden för deltagarantal per kurs ch minimiantal för genmförande av enskilda ämnen uppnås, se bilaga. på allmän kurs ska minst 70 % av de deltagare sm antas vara s.k. internatare. allmänna kurser ska årligen utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten. Särskilda (yrkesinriktade) kurser En särskild kurs på Grimslövs flkhögskla ska, förutm både teretiska ch praktiska inslag i utbildningen, ckså ha en arbetsplatsförlagd utbildningsperid. Kurserna har sm mål att: visa på den bredd av kmpetens sm behövs inm de lika yrkesmrådena ch möjliggöra för deltagarna att tillgdgöra sig denna under studietiden. antalet kurser ch riktvärden för antalet deltagare uppnås, se bilaga. minst 90 % av de deltagare sm antas ska vara s.k. internatare. Funktinsnedsättning i det nutida samhället är fr..m. ht 2009 en särskild kurs på distans. Från början var studietakten 25 %, men från ch med hösten 2011 är studietakten 50 %. En viktig grundbult för kursen är flexibelt lärande i alla dess frmer. Detta är speciellt intressant ch spännande för ss sm flkhögskla, eftersm vi precis är i starten av att utveckla ch nyttja flexibelt lärande. I vår lkala rganisatin tar kursen plats främst genm att ha kunskapsutbyte med persnal. Kursspecifika mål för kursen Funktinsnedsättning i det nutida samhället 8

9 Verksamhet inm funktinsnedsättningsmrådet på Grimslövs flkhögskla med hjälp av digitala kmmunikatinsverktyg, skall få en större plats. Kursen skall utvecklas så att den tilltalar en större målgrupp, t.ex. arbetsgivare inm den privata ch ffentliga sektrn samt myndighetspersner. Smmarkurser Den smmarkursverksamhet sm Grimslövs flkhögskla bedriver ska vara krta kurser på ett par dagar upp till en vecka. Kurserna ska ske under en begränsad perid ch flera kurser pågår samtidigt. Detta i syfte att kunna erbjuda deltagarna möjligheten till sciala kntakter mellan kurserna. Mål med verksamheten är att: marknadsföra sklan ch de långa kurserna möta den demgrafiska utmaningen stimulera till ett livslångt lärande bidra till ett hälssamt avbrtt i vardagen Internat Internatet är en av vår flkhögsklas viktigaste delar ch skall därför frtsätta att pririteras främst när det gäller frtsatt renvering. Mål för Internatet är att: 95 % av våra internatare ska uppleva att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt bende alla våra internatare ska tydligt se att vi bryr ss m att de har det bra i sitt bende alla våra internatare ska ges möjlighet till en hållbar utveckling genm bl.a. källsrtering ch energihushållning 9

10 Övrig verksamhet uppdragsutbildning, kurs- ch knferensverksamhet Gemensamt för den övriga verksamhet sm Grimslövs flkhögskla för närvarande bedriver eller kan kmma att utveckla, uppdragsutbildning ch kurs- ch knferensverksamhet, är att den syftar till att skapa bättre eknmiska förutsättningar för kärnverksamheten, d.v.s. flkbildning i frm av flkhögsklekurser. Mål för Ekhagen Kurs & Knferens Under verksamhets året skall Ekhagen kurs & knferens utveckla ch erbjuda knferenser, seminarier, högkvalitativa utbildningar ch kstnadseffektiva helhetslösningar. Varje knferens ch kursdeltagare skall känna sig välkmmen. Knferenser Målet är, att under året 2011/12 kunna erbjuda minst övernattningar för knferensgäster ch för övriga gäster, t.ex. Vlntärerna, Huseby besökare ch andra tillfälliga gäster. Detta mtsvarar fullbeläggning under 39 veckr vilket mtsvarar 75 % av den ttala kapaciteten under ett år. Vidare skall Ekhagen sälja minst måltider i samband med kurs/ knferensverksamhet ch övriga arrangemang. Detta mtsvarar 39 måltider per vecka. Utbildnings- ch kursverksamhet Målet är att intäkterna för utbildnings- ch kursverksamhet inkl. seminarier ch föreläsningar ska uppgå till krnr/år (inkl. läkare). Övrig verksamhet restaurang Grundtvig Mål : 90 % av våra deltagare ska uppleva att kvaliteten på de måltider de äter på sklan mtsvarar mdömet Mycket bra eller Bra i genmsnitt vid de tre mätningar sm gör under året våra restauranggäster ska tydligt se att vi älskar att laga mat att vi mer än gärna gör det där lilla extra för deltagare/gästen att vi visar vår mtanke ch kunskap i den mat sm vi serverar antalet externa gäster ska öka med 10 % jämfört med föregående år 10

11 Administratin Administratin ch stödprcesser ska bli effektivare vad gäller deltagarnas frånvar ch studieprestatin. Genm att införa frånvarprgrammet Presentia ska deltagarnas frånvar kunna hanteras effektivt ch rättssäkert. Grimslövs flkhögsklans standard för Deltagares rättsliga ställning ska implementeras ch därmed ckså genmsyra hela den verksamheten sm är kpplat till deltagare. Persnal Kmmunikatinen inm rganisatinen ska än mer utvecklas ch förbättras. Insikten m värdet i att Grimslövs flkhögskla är en helhet ch delarnas betydelse för bidrag till denna helhet ska öka. Utvärdering Utvärdering av verksamheten sker främst i frm av 3 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsanalys till Landstinget Krnberg ch kvalitetsredvisning ch verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. Grimslöv Göran Giselssn Ordförande/Grimslövs flkhögskla Uffe Tannerfalk rektr/ Grimslövs flkhögskla Bilaga I 11

12 Riktvärde för deltagarantagning läsåret : PROTOKOLL Gfhsk 4/ Särskild kurs: KHD 27 KHD påbyggnadsår/vietnam 3 H/F 21 Turism 21 (+termin 3) Funktinsnedsättning i det nutida samhället 15 delsumma: 87 Allmän kurs: Allmän kurs Friskvård med helhetssyn 21 Allmän kurs Kultur/Kreativ media 16 Allmän kurs Mtin ch Idrtt 16 delsumma: 53 Ttalt 140 Minimiantal deltagare för enskilda ämnen: 5 deltagare är minimum för att en lärarledd studiegrupp i ett visst ämne skall startas. 12

13 Bilaga II Intervjuer/Övernattning mm PROTOKOLL Gfhsk 4/ Om presumtiva deltagare har följeslagare med sig ch kmmer mkt långväga ifrån till intervjun så är beslutet att sklan står för övernattning/mat. Ses sm gd marknadsföring! Kurslaget/kursföreståndaren meddelar detta m/när frågan kmmer upp från den presumtiva deltagaren. Om internatrum ej är lediga, sker övernattningar på Ekhagen. Ekhagen interndebiterar sedan sklan. Milersättning till deltagare utgår endast m deltagaren hämtat eller lämnat till/efter intervju. Sklans minibuss skall i första hand användas! Ersättning utgår inte m vår nuvarande deltagare enbart medverkat/arbetat vid intervju eller elevförbundsfest, eftersm detta ses sm en del av alla de skldagar sm ska fullgöras. 13

14 Bilaga III Plicy för deltagarantagning PROTOKOLL Gfhsk 4/ Om den sökande inte blir antagen till sitt första handsval skall ansökan vbf till alla berörda kursansvariga för de kurser sm är sökta. Därefter lämnas ansökningsbesked till expeditinen sm skickar ett "gemensamt" besked till den sökande. Om den presumtiva deltagaren har svårare allergier eller behv av specialkst, tar alltid kursansvarig/a kntakt med restaurangen före beslut m antagning. Grundregeln är att kursföreståndaren/kurslaget inte tar in några deltagare sm är under 18 år. För eventuella undantag skall rektr kntaktas ch beslut tas sedan av rektr. Sökande sm ej fyllt 18 år är inte aktuella sm internatare. Kursansvarig/a är extra nga med sökande mellan år när det gäller bakgrundsfakta ch eknmiska möjligheter. Hälsdeklaratin fylls i/används vid samtliga antagningar. Persnlig intervju med sökande genmförs alltid före antagning. På allmän kurs ska minst 70 % av de deltagare sm antas ska vara s.k. internatare. Särskild kurs har ett måluppnående på minst 90 %. (Funktinsnedsattning i det nutida samhället undantaget) Internatets alla platser skall vid terminsstart vara fyllda innan det kan vara aktuellt att "utlkalisera" några internatare. För att kursen med säkerhet skall kunna erbjudas nästkmmande läsår skall minst 90 % av riktvärdet för antalet deltagare på kursen vara uppfyllt. Visst överintag rekmmenderas för att säkerhetsställa deltagarantalet på kursen. 14

15 Bilaga IV Måluppfyllelse/Aktiviteter PROTOKOLL Gfhsk 4/ All persnal på Grimslövs flkhögskla gör skillnad i deltagarnas vardag genm att: tillhandahålla kurser ch undervisning sm mtsvarar van nämnda gruppers ch individers behv samarbeta över kurs- ch arbetslagsgränser för sklan helhet ch bästa ta gemensamt ansvar för allt arbete sm behöver utföras bilda kunskap i ett livslångt perspektiv dkumentera för kunskapsöverföring ch kvalitetssäkring planera kursverksamheten så att inga deltagare utesluts av eknmiska skäl ge bränsle ch möjlighet att bidra till EKO-tåget nyttja bibliteket sm sklans hjärta där biblitekarierna anger utvecklingspulsen nyttja ch lyfta fram nuvarande ch tidigare deltagare på lika psitiva sätt antagning sker enligt gällande antagningsplicy alla känner sitt ansvar för hela verksamheten inkl. Uppdragsutbildningar. 15

16 JUSTERAT bilaga 2 Plicy för bemötande av deltagare med funktinsnedsättning Bakgrund Detta dkument fastställer hur persner med funktinsnedsättning ska bemötas på Grimslövs flkhögskla. En av flkbildningens uppgifter är att erbjuda utbildning till människr med funktinsnedsättning ch till människr i scialt utsatta situatiner. Således har många flkhögsklr i Sverige speciellt anpassade kurser för dessa människr. Målet med detta arbete är att stärka det friska hs varje enskild individ ch ge kursdeltagarna verktyg för att kunna leva ett så självständigt ch berende liv sm möjligt. På varje flkhögskla ska det finnas ett plicydkument för arbetet med persner med funktinsnedsättning. Dkumentet är ckså en del av sklans kvalitetsarbete. FN:s generalförsamling antg 1993 enhälligt standardregler för att tillförsäkra persner med funktinsnedsättning delaktighet ch jämlikhet. Standardreglerna innehåller 22 punkter sm anger förutsättningarna för hur detta ska uppfyllas ch under vilka huvudmråden medlems-länderna ska arbeta. FN:s standardregler ligger till grund för vårt plicydkument. Dkumentet innehåller även riktlinjer m hur vi ska bemöta persner sm har ett annat mdersmål än svenska ch sm har sådana svårigheter med det svenska språket att det i vissa situatiner kan utgöra en funktinsnedsättning. Definitin av funktinsnedsättning Funktinsnedsättning handlar m mötet mellan en individs funktinsnedsättning ch miljön. Funktinsnedsättning är alltid någt relativt ch uppstår först i samspelet mellan en individ ch den mgivande miljön. Den här miljörelativa definitinen ligger till grund för den svenska plitiken ch ansluter till WHO:s definitin. Enligt Världshälsrganisatinens (WHO) definitin är ett funktinsnedsättning den begränsning eller det hinder sm gör att en människa till följd av skada eller sjukdm inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inm de gränser sm kan anses sm nrmalt. För en persn med funktinsnedsättning kan alltså ett funktinshinder uppstå i en viss miljö eller en viss situatin men inte i en annan. Levnadsvillkren för persner med funktinsnedsättning är således i hög grad berende av hur den mgivande miljön är utfrmad i förhållande till funktinshindret ch de specifika behv det medför. Genm generella åtgärder kan villkren för persner med funktinsnedsättning förbättras samtidigt sm behvet av särskilda insatser minskas. 16

17 I FN:s standardregler definieras funktinsnedsättning på följande sätt: PROTOKOLL Gfhsk 4/ JUSTERAT bilaga 2 En funktinsnedsättning kan ber på fysiska eller intellektuella skadr eller sjukdmar, syn- eller hörselskadr eller sjukdmar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdmar. Sådana skadr, tillstånd eller medicinska tillstånd kan vara av bestående eller övergående natur. Vilka är funktinsnedsättningarna? Följande är exempel på funktinsnedsättningar sm fta kräver en anpassning i studiesituatinen ch i det dagliga livet, för att vardagen ska fungera: rörelsehinder synskada dövhet/hörselskada medicinska funktinsnedsättning, t. ex epilepsi ch afasi dyslexi utvecklingsstörning/ begåvningshinder hjärnskada neurpsykiatriska funktinsnedsättning, t. ex DAMP / ADHD, Aspergers syndrm ch autismspektrumstörning psykiska funktinsnedsättning, t. ex psykssjukdm ch schizfreni Även språksvårigheter hs persner med annat mdersmål än svenska, kan utgöra grund för en anpassning av studiesituatinen. Mål för bemötande av deltagare med funktinsnedsättning Varje deltagare ska bemötas utifrån sina förmågr ch gda förutsättningar. Vi ska stärka det friska hellre än att fkusera på svårigheterna. Varje deltagare har rätt att delta i sklans arbete utifrån sina förmågr, sina erfarenheter ch kunskaper, i gemenskap ch samspel med andra. Varje deltagare har ckså rätt att mötas med respekt, bli sedd ch förstådd ch få använda sina erfarenheter ch kunskaper. Varje deltagare med funktinsnedsättning ska kunna uppnå ch behålla största möjliga självständighet ch funktinsförmåga. Varje deltagare med funktinsnedsättning ska få tillräckligt ch krrekt stöd ch service av all persnal på Grimslövs flkhögskla. Särskilt stöd skall ges till elever med behv av specialpedaggiska insatser. Stödet skall i första hand ges inm den kurs eller grupp sm eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, kan sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp eller individuellt. 17

18 JUSTERAT bilaga 2 Hur uppnår vi våra mål? Genm att: öka alla anställdas på Grimslövs flkhögskla, ch våra deltagares medvetenhet m människr med funktinsnedsättning, deras rättigheter, behv, skyldigheter, möjligheter ch m vad de kan bidra med. den fysiska miljön på sklan görs tillgänglig för alla avsett funktinsnedsättning. (medel kan sökas från ex. Specialpedaggiska sklmyndigheten) all undervisning bedrivs så integrerat (särskilt stöd ges i första hand i inm den kurs eller grupp sm eleven tillhör, t ex genm att tillhandahålla lämpliga hjälpmedel) sm möjligt ch tillgdser varje deltagares rätt till begriplig infrmatin ch möjligheten att kmmunicera med andra. gd ch lämplig assistans ska finnas tillgänglig för deltagare med funktinsnedsättning. assistansen utfrmas i samråd med den enskilde deltagaren ch utgår från hans/hennes särskilda behv. (kursansvariga ansvarar tillsammans med kuratr ch medel kan sökas från ex. Specialpedaggiska sklmyndigheten) deltagare med funktinsnedsättning möts av kmpetent persnal ch får individuellt ch anpassat stöd. alla kursdeltagare ges möjligheter att delta i kulturella aktiviteter, idrtt ch rekreatin. lärarpersnalen verkar för att alla deltagare i respektive undervisningsgrupp ska kunna arbeta med lika kamrater för att de bättre ska lära känna varandra ch därmed stärka gruppkänslan. Detta kan exempelvis göras genm att läraren medvetet planerar placering av deltagare ch sammansättning av arbetsgrupper. följa gällande antagningsplicy för Grimslövs flkhögskla. vid varje läsårsstart låta samtliga deltagare på våra allmänna kurser arbeta med etik ch värdegrundsfrågr. sklan har ett hälsteam bestående av rektr/bitr. rektr, kuratr ch internatföreståndare sm utgör en extra resurs för deltagare med speciella behv. tillhandhålla anpassad bendemiljö. erbjuda resurstid utöver schemalagd tid, för att t ex arbeta med det svenska språket. 18

19 JUSTERAT bilaga 2 Hur kvalitetssäkrar vi? Genm att: all persnal berörd persnal ska få lämplig ch kntinuerlig frtbildning m funktinsnedsättning ch dess knsekvenser, så att aspekterna ska kunna beaktas i alla sammanhang ch i all planering sm rör sklan. sklans elevhälsa arbetar med följande uppgifter: - att säkerställa helhetssynen rörande funktinsnedsättningsfrågr på sklan - att kunskap ch nya rön m funktinsnedsättning sprids till persnalen på sklan - löpande granska ch utvärdera Grimslövs flkhögsklas arbete för funktinsnedsättning fråga våra deltagare flera gånger per läsår, genm våra deltagarenkäter. göra en årlig översyn av detta dkument så att det hålls levande ch är väl förankrat hs all persnal på Grimslövs flkhögskla. Ovanstående revideras av sklans elevhälsa senast Göran Giselssn Ordförande/Grimslövs flkhögskla Uffe Tannerfalk rektr/ Grimslövs flkhögskla 19

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/12

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/12 PROTOKOLL Gfhsk 2/12 2012-05-10 JUSTERAT 2012-05-10 Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/12 Tid: 10 maj 2012 klockan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter:

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/14

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/14 PROTOKOLL Gfhsk 3/14 2014-09-26 JUSTERAT 2014-09-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 3/14 Tid: 26 sep 2014 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/12

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/12 PROTOKOLL Gfhsk 4/12 2012-11-06 JUSTERAT 2012-11-06 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/12 Tid: 6 nv 2012 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN Teknikinlärning ch fysisk aktivitet Tekniksklan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, sm genm målrelaterade lekar ch övningar vidareutvecklar grunderna

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN - Eklgiskt Värna m väl fungerande eksystemet med bilgisk mångfald, i försklan kan det vara att ge första hands upplevelser av natur ch friluftsliv Eknmiskt -

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

FBI TULLINGE. Orangea tråden. Föreningspolicy och riktlinjer. Förord

FBI TULLINGE. Orangea tråden. Föreningspolicy och riktlinjer. Förord FBI TULLINGE Orangea tråden Föreningsplicy ch riktlinjer Förrd Målsättningen med detta dkument är att infrmera m samt skapa tydliga ch inspirerande ramar för föreningens verksamhet ch medlemmar. Sida 1

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK.

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK. Framtidens OBK För ungdmsverksamheten inm Onsala BK. Revisinslg: Versin Datum Författare Beskrivning 1.0 2013-02 Ftbllssektinen Dkument skapar Versin: 1.0 Framtidens OBK Sida 2 INNEHÅLL 1 VISION... 6 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer