Plan för specialundervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för specialundervisningen"

Transkript

1 Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008

2 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS Stadganden bestämmelser sm reglerar specialundervisningen OLIKA FORMER AV SPECIALUNDERVISNING Huvudsaklig rsak till överföringen eller intagningen till specialundervisning, grund för beslut m antagning ch överföring Specialundervisning i förskleundervisningen Specialundervisning på deltid Specialklass KARTLÄGGNING AV BEHOVET AV SPECIALUNDERVISNING ÖVERFÖRINGSPROCESSEN DEN INDIVIDUELLA PLANEN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL ORDNAS BEDÖMNING AV ELEV I SPECIALUNDERVISNINGEN STÖDÅTGÄRDER TYSTNADSPLIKT OCH SKYLDIGHET ATT GE UPPGIFTER BILAGOR

3 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS Allmän utgångspunkt Avsikten med specialundervisningen är att bereda varje elev möjlighet att fullgöra sin lärplikt enligt sina förutsättningar ch få behörighet för frtsatta studier. Utgångspunkten är att varje barn skall ha rätt att lära sig, att bli förstådd ch accepterad ch få uppleva känslan av att lyckas. Tidigt stöd ch ändamålsenlig undervisning förebygger utslagning. Specialundervisningen rdnas i mån av möjlighet i samband med den övriga undervisningen. Besluten m hur undervisningen rdnas görs individuellt med beaktande av elevens helhetssituatin. I Lvisanejden utvecklar man specialundervisningen vidare enligt närskleprincipen ch beaktar reginalt samarbete. 1.1 Stadganden bestämmelser sm reglerar specialundervisningen Lag m grundläggande undervisning (628/1998) Förrdning m grundläggande undervisning (852/1998) Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter har rätt att få specialundervisning utöver den övriga undervisningen (GrUL 17 ). Elever sm till följd av inlärningssvårigheter inte kan undervisas i allmän undervisning skall intas eller överföras till specialundervisning (GrUL 17 ). För elev sm intas eller överförs till specialundervisning skall uppgöras en individuell plan (IP) för hur undervisningen skall rdnas (GrUL 17 ). Den kmmun där eleven är bsatt beslutar, på framställning av utbildningsanrdnaren, m överföring av eleven till specialundervisning (GrUL 17 ). Överföring till specialklass skall föregås av överläggningar med elevens vårdnadshavare samt, m möjligt, av en psyklgisk eller medicinsk undersökning eller en scial utredning m eleven ch hans inlärningsförutsättningar (GrUF 15 ). 2

4 I undervisning sm ges elever sm intagits eller överförts till sådan specialundervisning sm avses i 17 2 mm. lagen m grundläggande utbildning får undervisningsgruppen mfatta högst ti elever. Maximistrleken kan överskridas m detta är mtiverat på grund av elevernas förutsättningar eller det arbetssätt sm används i undervisningen ch arrangemanget inte äventyrar uppnåendet av målen för undervisningen. I undervisning sm ges utvecklingsstörda får undervisningsgruppen mfatta högst åtta elever. En undervisningsgrupp sm bildas av mycket gravt utvecklingsstörda elever får dck mfatta högst sex elever. Om utvecklingsstörda elever integreras i allmänundervisningen får undervisningsgruppen mfatta högst 20 elever (GrUF 2 ). Handikappade ch andra elever i behv av särskilt stöd har rätt att avgiftsfritt få sådana tlknings- ch biträdestjänster, övriga undervisnings- ch elevvårdstjänster ch särskilda hjälpmedel vilka är en förutsättning för att de skall kunna delta i undervisningen (GrUL 31 ). 3

5 2. OLIKA FORMER AV SPECIALUNDERVISNING 2.1 Huvudsaklig rsak till överföringen eller intagningen till specialundervisning, grund för beslut m antagning ch överföring förkrtning lindru gravtu scem språk neurl hörsel syn autasp annan grund för specialundervisning Lindrig utvecklingsstörning Svår utvecklingsstörning Störningar i känsllivet eller sciala anpassningssvårigheter Inlärningssvårigheter p.g.a. störning i utvecklingen av språkförmågan Olika typer av störningar i hjärnfunktinen, rörelsehandikapp eller mtsvarande Hörselskada Synskada Inlärningssvårigheter i anslutning till autism eller Aspergers syndrm Annan rsak än vannämnda Förlängd lärplikt Om ett handikapp eller en sjukdm hs barnet medför att de mål sm ställts för den grundläggande utbildningen uppenbarligen inte kan nås under ni år, blir barnet lärpliktigt ett år tidigare ch lärplikten frtgår i 11 år (GrUL 25 ). Det är möjligt att överföra elev att mfattas av den förlängda lärplikten ckså i ett senare skede av grundutbildningen. Beslutet m förlängd lärplikt ch hur undervisningen skall arrangeras görs individuellt på basen av utlåtande av sakkunniga. Beslutet fastställs enligt vad respektive kmmuns förvaltningsstadga anger. Elev sm mfattas av den förlängda lärplikten inleder i allmänhet försklan vid sex års ålder, men kan ckså redan sm femåring få börja i försklan. 2.2 Specialundervisning i förskleundervisningen Specialläraren för årskurserna 1-6 ansvarar tillsammans med specialbarnträdgårdsläraren för specialundervisningen i försklan. I praktiken är det specialläraren sm ger specialundervisning i försklegrupper. Verksamheten fkuserar på grund av knappa resurser på att lära känna barnen, fungera sm krdinatr mellan förskla ch skla ch det sensmtriska centret, finna barn med inlärningssvårigheter, fungera sm knsult för barnträdgårdslärare ch vid behv hänvisa till nggrannare undersökningar. Om det sensmtriska centrets test antyder gestaltningssvårigheter sm indikerar eventuella läs- ch skrivsvårigheter, erbjuds barnet möjligheter att med hjälp av centrets prgram öva upp sina grundfärdigheter. I mån av möjlighet hjälper specialläraren individuellt elever med talstörningar eller uppmärksamhetsstörningar. Specialläraren ansvarar för uppgörandet av en individuell plan för hur undervisningen skall rdnas. 4

6 Handikappad elev i förskla I allmänhet antas barnet sm elev i specialskla redan under sitt första år i försklan. IP för barn med förlängd lärplikt uppgörs med fkusering på verksamhetsmråden. En bedömning ch plan för utveckling av mtriska färdigheter, språk ch kmmunikatin, sciala färdigheter, färdigheter för dagliga rutiner ch kgnitiva färdigheter bör ingå i planen. För ett barn med förlängd lärplikt förverkligas det första året i förskla huvudsakligen i daghemmet. För elev sm överförts till specialskla ansvarar specialklassläraren för uppgörandet av den individuella planen för hur undervisningen skall rdnas. Specialläraren stöder ckså daghemmet ch ger knsulthjälp vid behv. Den individuella planen fgas till den habiliteringsplan sm den sciala sektrn tidigare bör ha uppgjrt. 2.3 Specialundervisning på deltid Utgångspunkt, karaktär ch målsättningar Specialundervisning på deltid ges elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter. Syftet med specialundervisningen är att hjälpa ch stöda eleven så att han eller hn har möjligheter att fullgöra sin lärplikt enligt egna förutsättningar. Behvet av specialundervisning kartläggs av specialläraren i samarbete med andra sakkunniga. Specialläraren ansvarar för planering, förverkligande ch utvärdering i samarbete med eleven, vårdnadshavarna, andra lärare ch vid behv andra sakkunniga. Specialundervisning på deltid kan även ges en elev sm har tagits in eller överförts till specialklass eller hemundervisning. Specialundervisning i allmänundervisningen Specialläraren träffar sklans alla nya elever. Utgångspunkten för specialläraren är att kartlägga förekmsten av eventuella hinder för inlärning. Specialläraren ch klassläraren testar tillsammans eleverna genast i början av höstterminen. Speciellt kncentrerar man sig på det centrala lärstffet i mdersmål ch matematik. Specialläraren tar ckså i mån av möjlighet itu med andra inlärningssvårigheter. Specialläraren gör en sammanställning av inlärningssvårigheterna ch gör upp en individuell plan för elevens lärande. Vid behv sänder specialläraren eleven vidare för frtsatta undersökningar. Specialundervisning på deltid ges ftast i grupper på 1-6 elever. Undervisningen sker under skltid i för specialundervisning reserverade utrymmen. Specialundervisning ges regelbundet ch skrivs in på elevens schema. Specialläraren kan ckså jbba sm kmpanjnlärare eller klassen kan delas in i mindre grupper. Till speciallärarens ansvarsmråde hör ckså elever med talstörningar. Talträning ges individuellt ch regelbundet. 5

7 I de högre klasserna ges specialundervisning främst i grupper på 1-5 elever. Eleverna kmmer till specialundervisning enligt fastställd läsrdning. Placeringen är inte bestående. Anhållan m specialundervisning kan utgå från eleven själv, vårdnadshavaren, ämnesläraren eller specialläraren. Elev sm följer en individuell plan i ett ämne studerar i första hand under ledning av specialläraren. Specialundervisning integrerad i den allmänna undervisningen Elev sm är överförd till specialundervisning integreras i den allmänna undervisningen m det ur elevens synvinkel utgör den bästa möjliga lösningen. I allmänhet är det fråga m specialundervisning där man helt eller huvudsakligen följer den allmänna lärkursen. Integrering av elev med särskilda behv i den allmänna undervisningen förutsätter betydande tilläggsresurs: ständig differentiering, timresurs, assistentresurs, specialundervisning på deltid, möjligen stödundervisning. För att integreringen skall vara ändamålsenlig bör undervisningsgruppen i den allmänna undervisningen inte vara för str. Ett överföringsbeslut medför ett förhöjt statsstöd. Lärkurser individualiseras vid behv. Individuella mål i mdersmålet bör övervägas nga eftersm svårigheter i mdersmålet avspeglas i alla övriga lärämnen. Integrering av elev med behv av särskilt stöd förbereds gemensamt av elevens lärare ch elevvårdsgruppen. För en lyckad integrering behövs alla berörda parters psitiva inställning ch engagemang. Undervisning av elever med beteendestörningar Undervisningen är avsedd för elever med störningar i känsllivet eller sciala anpassningssvårigheter. Eleven integreras i allmänundervisningen då det är möjligt. 2.4 Specialklass Undervisning i specialklass ges i Harjuntaustan kulu ch Parksklan ch vid Myllyharjun kulu. Elevantalet i specialklass är högst ti elever. Specialklassläraren ansvarar för undervisningen med sklgångsbiträdenas hjälp. För en lyckad överföring med gda resultat brde överföring till specialklass ske i tid. Lärkurs med individuella mål Undervisning med individuella mål i specialklass tillämpas då en elev på grund av mfattande inlärningssvårigheter inte klarar målen ch innehållet i den allmänna undervisningen. Lärkursernas mål ch innehåll görs upp enligt en elevers inlärningsförutsättningar. För en elev i specialklass är vanligtvis de flesta eller alla lärkurser individuella. En elev sm tagits till nybörjarundervisning i rehabiliterande syfte följer fta den allmänna lärplanen. En elev i specialklass studerar ett enskilt ämne enligt allmän lärkurs integrerad i allmänundervisningen, m det ur elevens synvinkel är ändamålsenligt. Träningsundervisning Undervisningen av gravt utvecklingsstörda elever sker i första hand i Harjuntaustan kulu ch Parksklan antingen integrerat eller helt eller delvis i skild grupp. Om det är ändamåls- 6

8 enligt för eleven uppgörs den individuella planen för hur undervisningen rdnas enligt verksamhetsmråde. De gravast utvecklingsstördas undervisning rdnas med särskilda avtal. Elever med anpassningssvårigheter i specialklass Undervisningen är avsedd för elever med störningar i känsllivet eller sciala anpassningssvårigheter. Eleven följer den allmänna lärplanen. I Myllyharjun kulu fungerar en grupp för elever med anpassningssvårigheter. Rehabiliterande perider i specialklass Om det i specialklassen finns lediga platser ch helhetssituatinen i klassen gör det möjligt, kan elev i den allmänna undervisningen, då det finns behv av extra krtvarigt stöd, för bestämd tid intas i specialklass. Intagningen kan gälla ett eller flera lärämnen eller på heltid. Beslutet görs av mttagande rektr på framställning av den sändande sklans elevvårdsgrupp ch med vårdnadshavarnas tillstånd. I planen för lärande eller den individuella planen för hur undervisningen skall rdnas framgår målsättningarna ch förverkligandet av periden. 7

9 3. KARTLÄGGNING AV BEHOVET AV SPECIALUNDERVISNING Försklan I försklan följer man med ch testar bl.a. elevernas mtriska, språkliga ch sciala färdigheter ch deras utveckling. Det Sensmtriska centret testar försklebarnen i Lvisa. Årskurserna 1-6 I början av varje läsår kartläggs behvet av specialundervisning. Specialläraren testar alla elevers mdersmålskunskaper ch -färdigheter. Klass- eller ämneslärarna ansvarar för testningen av matematikkunskaper ch -färdigheter. I årskurs 1 följer man nggrant med elevernas läsutveckling genm att testa dem regelbundet. Resultaten jämförs med natinella medeltal. I årskurs 2 testar man elevernas rdförråd, rättskrivningsförmåga samt läs- ch hörförståelse. Klasslärarna frtsätter att följa med utvecklingen av matematikkunskaperna. I årskurs 3-4 testar man elevens skrivfärdigheter ch textförståelse. Klassläraren testar matematikfärdigheternas utveckling. I årskurs 5-6 utvärderas elevernas mdersmålsfärdigheter: rättskrivning ch textförståelse. Man testar ckså hur eleven behärskar det centrala lärstffet i matematik. Behvet av specialundervisning i årskurserna 7-9 Då eleven börjar i årskurs 7 får den nya sklan uppgifter m elevens sklgång ch eventuella inlärningssvårigheter. I årskurs 7 testas alla elever i läsning ch skrivning ch i matematik (det centralaste delarna av Makek-testet). Testerna görs i samarbete med ämneslärarna. Vid behv gör specialläraren frtsatta tester med enskilda elever eller tar initiativet till frtsatta undersökningar. Invandrarelev ch specialundervisning Om en invandrarelev har inlärningssvårigheter har han samma rätt till specialundervisning sm övriga elever. Invandrareleven får däremt inte autmatiskt specialundervisning på grund av svaga kunskaper i svenska. 8

10 4. ÖVERFÖRINGSPROCESSEN Överföring till specialundervisning Beslut m överföring till specialundervisning skall alltid göras då elevens lärkurser individualiseras eller m eleven har andra svårigheter, t.ex. svåra emtinella eller sciala svårigheter. Eleven kan följa individuell eller allmän lärkurs. Besluten görs enligt respektive kmmuns förvaltningsstadga. Dkument sm behövs för överföringsbeslutet: Försklans/sklan redgörelse för de stödfrmer eleven tidigare fått Utlåtande av sakkunniga (medicinsk, psyklgisk, scial- eller specialpedaggisk) Hörande av vårdnadshavare Initiativet till överföring till specialklass kan kmma från vårdnadshavare, elev, lärare eller andra sakkunniga, t.ex. läkare. Ärendet behandlas i elevvårdsgruppen. Undervisningen rdnas i första hand integrerat i den egna sklan med stöd av specialläraren. Om det ur elevens synvinkel är pedaggiskt ändamålsenligt arbetar eleven med specialläraren/i specialklass. Vårdnadshavarna ch eleven bereds tillräckligt med tid att bekanta sig med den erbjudna specialundervisningen. Före överföringen skall vårdnadshavarna höras. Överföring från specialundervisning till allmän undervisning Överföring till den allmänna undervisningen föreslås då elevens helhetssituatin har förändrats så att det finns tillräckliga förutsättningar för att eleven skall klara sig i den allmänna undervisningen ch det skulle gagna eleven. Överföringsprcessen följer samma principer sm den tidigare nämnda mtsatta prcessen. Testningar görs vid behv. Innan beslutet fattas, görs ett tillräckligt långt integreringsförsök i den allmänna undervisningen. 9

11 5. DEN INDIVIDUELLA PLANEN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL ORDNAS Varje elev sm intagits eller överförts till specialundervisning skall få en individuell plan för hur undervisningen skall rdnas (IP) sm baserar sig på den gdkända lärplanen. IP innehåller följande uppgifter berende på behvet av individualisering En beskrivning av elevens särskilda behv, inlärningsförutsättningar ch styrkr samt vilka krav de föregående ställer på undervisningen ch inlärningsmiljön Mål för undervisning ch inlärning Centrala mål ch innehåll för de individualiserade lärkurserna Elevens årsvecktimmar i ett lärämne ifall de avviker från den allmänna timfördelningens årsvecktimmar Verksamhetsmrådena, dvs. mtriska färdigheter, språk ch kmmunikatin, sciala färdigheter, färdigheter för dagliga rutiner ch kgnitiva färdigheter, ifall undervisningen inte kan anrdnas lärämnesvis Behvet av tlkningstjänster eller assistent, speciella elevvårdstjänster, individuella kmmunikatinssätt, hjälpmedel ch undervisningsmaterial Ansvarsmrådet för de lärare ch stödpersner sm arbetar kring barnet Uppföljning ch utvärdering av IP Den individuella planen för hur undervisningen skall rdnas: utarbetas sm ett yrkesövergripande samarbete (elev, lärare, vårdnadshavare ch elevvårdspersnal ch andra sakkunniga enligt behv) utarbetas för individ, men skall fungera ckså i grupp fungerar sm instrument för målen ch innehållet i undervisningen, bedömningen, ch uppföljningen utgör arbetsredskap för både lärare ch elev kräver att alla parter förbinder sig att följa den är ett fficiellt skriftligt dkument är en föränderlig plan sm regelbundet skall bedömas ch vid behv ändras ökar lika yrkesgruppers samarbete kring eleven Ett frmulär för den individuella planen (IP), gemensam för sklrna i Lvisa medföljer sm bilaga (9.1). Frmuläret marbetas enligt individualiseringsbehv, så att behövliga delar lämnas brt eller mellanrubriker tillsätts. 10

12 6. BEDÖMNING AV ELEV I SPECIALUNDERVISNINGEN Grunderna för elevbedömningen i grundutbildningen (UBS föreskrift, 4/011/99), gäller ckså för elev i specialundervisningen. Enligt lagen m grundläggande utbildning försöker man med bedömningen leda ch sprra elevernas studier så att elevernas förmåga att bedöma sig själv utvecklas. I den individuella planen över hur undervisningen rdnas definieras målen, de centrala innehållen samt grunderna för bedömningen. Om eleven följer den allmänna lärkursen bedöms prestatinerna på samma grunder sm de andra elevernas prestatiner. Om lärkursen enligt beslut har en annan mfattning i en eller flera lärämnen bedöms dessa lärämnen i förhållande till de i planen uppställda individuella målen. Ett lärämne med individuella mål bedöms med vitsrd sm föregås av asterisk (*). I bilaga kan lärstffet preciseras. Lärämnen med asterisk definieras i betyget enligt vad sm beslutits i IP. Elev med särskilda behv bedöms liksm elever i allmän undervisning enligt vad sm bestäms m bedömningsgrunden i den sklvisa lärplanen. 11

13 7. STÖDÅTGÄRDER Specialundervisningen utnyttjar alla de stödfrmer sm ckså finns inm den allmänna undervisningen. Vid sidan av sklans elevvård samarbetar man i första hand med ungdms- ch scialväsendet, hälsvården ch plisen. Stödtjänsterna antecknas i IP. Det sensmtriska centret Lvisa Sensmtriska Centrum är en del av specialundervisningen ch erbjuder tjänster ckså för elever i allmänundervisningen. Centret betjänar ckså elever från andra kmmuner. Eleven har då antingen betalningsförbindelse från kmmunen eller är självbetalande. Knsulterande speciallärare Sm stöd för sklrna bildas ett nätverk av knsulterande speciallärare. De knsulterande speciallärarna verkar i samarbete över språk- ch kmmungränserna i Östra Nyland ch deras verksamhet utvecklas enligt föreliggande behv. Den knsultativa verksamhetens mål är att hjälpa till vid utvärdering ch av enskilda elevers specialbehv ch planering av deras stödbehv. De knsulterande lärarna fungerar ckså sm sklrnas ch vårdnadshavarnas stöd då man utreder undervisningsarrangemang. Behvet av knsultering är speciellt viktig vid stadieövergångarna. 12

14 8. TYSTNADSPLIKT OCH SKYLDIGHET ATT GE UPPGIFTER Tystnadsplikten gäller sklans hela persnal. Tystnadsplikten gäller alla uppgifter m elevernas eller familjernas persnliga livsstil ch förhållanden. Tystnadsplikten gäller alltså bl.a. elevens hälstillstånd familjeförhållanden eknmisk ställning sciala prblem kntakt med sciala myndigheter uppgifter m elevvård plitisk ch religiös övertygelse livsstil ch fritidssysselsättningar deltagande i föreningsverksamhet verbala bedömningar, befriande från undervisning, prvprestatiner sv. Oberende av tystnadsplikten har de sm arbetar i sklan rätt att ge sådana uppgifter till varandra sm är nödvändiga för att studierna skall kunna rdnas på ett ändamålsenligt sätt. Med vårdnadshavarnas samtycke får uppgifter ges till utmstående. Samtycke behövs ckså för att sända den individuella planen för hur undervisningen skall rdnas till andra stadiets utbildning. Vid diskussiner m elevers enskilda angelägenheter iakttas alltid diskretin (t.ex. så att utmstående inte kan lyssna till diskussinen). Skyldighet att ge uppgifter gäller infrmatin till plisen, t.ex. vid ett allvarligt ht eller m någn uppenbart planerar ett grvt brtt scialmyndigheter på deras begäran utbildningsanrdnare, m uppgifterna är nödvändiga för att ändamålsenligt kunna rdna utbildningen barnskyddsmyndigheter m man i sin tjänst får veta att ett barn är i uppenbart behv av barnskyddsåtgärder eller barnets eget uppförande ger anledning till anmälan. (Lag m barnskydd 25 ). 13

15 9. BILAGOR 1 Blankett för individuell plan för hur undervisningen skall rdnas (IP) 2 tmme för elevvårdsteamets diskussiner inför överflyttningsprcess 3 Mdell till blanketter vid intagningar ch överföringar 14

16 Lvisa stad Parksklan Individuell plan för hur undervisningen skall rdnas (IP)

17 Individuell plan för hur undervisningen rdnas (IP) 1. Basuppgifter m eleven Efternamn Förnamn Signum Vårdnadshavare Adress Tfn /Gsm Klass Läsår Klassföreståndare/kntaktpersn Hemförhållanden Uppgifter m sklgången, genmförda undersökningar ch centrala iakttagelser 2. Grunder för överföringsbeslutet 3. Inlärningsförutsättningar Elevens karaktär, sciala relatiner, starka sidr ch intressen Gestaltning, mtrik, minne ch slutledningsförmåga samt språkliga färdigheter Kgnitiva ch sciala färdigheter ch inlärningsstil samt arbetsvanr 4. Mål för undervisning, arrangemang ch utvärdering Övergripande mål (plats, tid ch framskridande) De centrala målen i undervisningen Mål för uppfstran Grunder ch frmer för utvärdering 5. Stödåtgärder ch arrangemang i sklan 6. Hemmets stöd 7. Planer för frtsatta studier

18 8. Uppföljning ch uppdatering Planen uppgjrd (datum) Utvärderingsdatum Utvärderingsdatum Utvärderingsdatum Utvärderingsdatum Utvärderingsdatum Planen uppgjrd av ch granskad av Uppföljning ch utvärdering (datum) 9. Tillstånd att ge uppgifter IP med bilagr får delges andra samarbetspartners i sklan. Infrmatinen får även sändas till följande skla. Vi förbinder ss att följa den uppgjrda planen Lvisa 200 Elev Vårdnadshavare Sklans representant Vårdnadshavare Lvisa 200 Rektrns underskrift Bilagr:

19 Bilaga 2 Stmme för elevvårdsteamets diskussin inför överföringsprcessen -> Helhetssituatinen kartläggs eleven klarar sig i eleven har svårigheter med vilka andra stödåtgärder har vidtagits testad eller undersökt varför överväger man överföring till specialundervisning/specialskla -> Diskussin med elev ch vårdnadshavare m hur prcessen genmförs -> Frtsatta undersökningar vilket slag av undersökningar rekmmenderar man vem talar med vårdnadshavarna hur beställs tiden för undersökningarna, inm vilken tid brde detta ske -> Infrmatinen m specialklass till vårdnadshavarna var börjar man, kallas representant för specialsklan med vem föreslår besök i specialsklan, tidtabellen för detta väntar man på testresultat -> Stöd i väntan på eventuell överföring behöver eleven speciellt stöd, kuratr eller någn annan behöver vårdnadshavarna stöd, kuratr, familjeklinik -> Önskad tidtabell När kan överföringen tidigast ske/när brde den senast ske hur gör man m det inte finns plats i specialsklan hur gör man m vårdnadshavarna mtsätter sig överföring vem ger ch när ger man blankett med anhållan m öveföring -> Infrmatinens gång vem infrmerar vad åt vem den egna klassläraren, rektrn specialläraren rektr för specialskla ch/eller någn annan -> Sammandrag över målsättningarna sm alla förbinder sig att följa

20 Kmmun Skla INTAGNING / ÖVERFÖRING TILL SPECIALUNDERVISNING UPPHÄVNING AV ÖVERFÖRINGSBESLUT Beslut: 200 Rektrns underskrift Elevens namn ch klass Födelsetid Vårdnadshavare Hemadress Telefn Förslag Grund för överföring Förslag till undervisningsarrangemang Vi föreslår att: antas/överförs till specialundervisning överföringsbeslutet upphävs psyklgutlåtande scial utredning läkarutlåtande annat utlåtande, vad? specialklass specialundervisning på deltid Underskrift Plats ch datum rektr namnförtydligande lärare/ speciallärare namnförtydligande Vi har blivit hörda angående vårt barns överföring till specialundervisning. Vi känner till grunderna för överföringen ch gdkänner den. Plats ch datum vårdnadshavare namnförtydligande vårdnadshavare namnförtydligande adress adress

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad

Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad Ändringar och kompletteringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Jakobstad 2011 FÖRESKRIFT 29.10.2010 DNR 50/011/2010 GODKÄND I BILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION 61/22.6.2011 INNEHÅLL 1.

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektin Vernica Gustafssn Mna Karlssn 1 Smittspårning teri ch praktik 2 Finns att beställa på scialstyrelsen.se, där finns den ckså sm PDF-fil

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå. Korsholms hälsovårdscentral. Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå. Korsholms hälsovårdscentral. Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral Samarbetsmrådet för primärvården i Krshlm ch Vörå Krshlms hälsvårdscentral Oravais-Vörå-Maxm hälsvårdscentral A VGIFTSFRIA VÅRDARTI KLAR OCH VÅRDMATERIAL EN DEL AV ÖPPEN VÅRDEN OCH HEMSJUKVÅRDEN SOM HÖR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utredning om Mårtensbro och Sökövikens skolors framtida förvaltning. Februari 2015

SLUTRAPPORT. Utredning om Mårtensbro och Sökövikens skolors framtida förvaltning. Februari 2015 Utredning m Mårtensbr ch Sökövikens sklrs framtida förvaltning SLUTRAPPORT Februari 2015 Målet är att skapa en fungerande ledningsstruktur ch en mdell för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom

Anvisning avseende e-postkommunikation för anställda inom E-pst 2015-02-05 1 (6) Skapat av Versin: 1.0 ITM Deans ffice Anvisning avseende e-pstkmmunikatin för anställda inm administratinen på ITM-sklan (Kursiverad text nedan är från KTH:s regelverk.) E-pstkmmunikatin

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen

Verksamhetshandbok. Gamlakarleby Idrottsförening rf. Friidrottssektionen Verksamhetshandbk Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen Versin 1.0 20.06.2016 Verksamhetshandbk Versin 1.0 Gamlakarleby Idrttsförening rf. Friidrttssektinen 20.6.2016 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr Helande & Själavård Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Nrr Vi har sett att de andliga ch själsliga behven i samhället ch i hela vår regin växer. Därför vill vi tydligare synligöra de möjligheter sm

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK.

Framtidens OBK. För ungdomsverksamheten inom Onsala BK. Framtidens OBK För ungdmsverksamheten inm Onsala BK. Revisinslg: Versin Datum Författare Beskrivning 1.0 2013-02 Ftbllssektinen Dkument skapar Versin: 1.0 Framtidens OBK Sida 2 INNEHÅLL 1 VISION... 6 2

Läs mer

LÄROPLAN. Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola

LÄROPLAN. Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola LÄROPLAN Haga lågstadieskola Kårböle lågstadieskola Munksnäs lågstadieskola Sockenbacka lågstadieskola Munksnäs högstadieskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. UTGÅNGSPUNKT... 6 1.1 VÄRDEGRUND...6 1.2

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

VÖRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSMODELL FÖR ORDNANDET AV UNDERVISNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I ÅK 1-6 FÖR INVANDRARE

VÖRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSMODELL FÖR ORDNANDET AV UNDERVISNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I ÅK 1-6 FÖR INVANDRARE VÖRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSMODELL FÖR ORDNANDET AV UNDERVISNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I ÅK 1-6 FÖR INVANDRARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Invandrarelev i skolan 1.1 Mottagandet till skolan 2.

Läs mer