Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet"

Transkript

1 Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: BRO BOX Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan 4, 5tr, Sundbyberg Tfn: Fax: E-pst:

2 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 GENOMFÖRANDE 3 BAKGRUNDSINFORMATION 3 SAMMANFATTNING 4 PRESENTATION AV ENKÄTSVAR HUR UTFÖRS KP-VERKSAMHETEN I ER BRÖSTCANCERFÖRENING? KOMMENTARER HUR MÅNGA AKTIVA KONTAKTPERSONER FINNS I ER FÖRENING (BÅDE KVINNOR OCH MÄN)? KOMMENTARER 8 3. EFTERFRÅGAR SJUKVÅRDEN I DITT LANDSTING MEDVERKAN AV KONTAKTPERSONER FRÅN BRÖSTCANCERFÖRENINGEN? HUR OFTA BLIR KONTAKTPERSONERNA KONTAKTADE AV BRÖSTCANCERDRABBADE SOM ÄR I BEHOV AV STÖD? HUR OFTA BLIR KONTAKTPERSONERNA KONTAKTADE AV ANHÖRIGA SOM ÄR I BEHOV AV STÖD? HUR INFORMERAR FÖRENINGEN OM ATT NI HAR UTBILDADE KONTAKTPERSONER? KOMMENTARER UPPLEVER NI ATT SAMTLIGA KONTAKTPERSONER HAR RELEVANTA OCH UPPDATERADE KUNSKAPER? KOMMENTARER HUR OFTA ERBJUDS KONTAKTPERSONERNA FORTBILDNING? HUR OFTA FÅR KONTAKTPERSONERNA STÖD/HANDLEDNING? KOMMENTARER ANSER NI ATT KONTAKTPERSONSUTBILDNINGEN SKA GENOMFÖRAS CENTRALT (VIA BRO) ELLER PÅ HEMMAPLAN (VIA FÖRENINGEN)? KOMMENTARER VAD ÄR ERT HELHETSINTRYCK AV KONTAKTPERSONSUTBILDNINGEN? ANSER NI ATT KONTAKTPERSONSUTBILDNINGEN I NUVARANDE FORM UPPFYLLER EN FUNKTION? MOTIVERA OCH/ELLER GE FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR/FÖRBÄTTRINGAR TILL KP-VERKSAMHETEN OM DU HAR ANDRA SYNPUNKTER ELLER ÅSIKTER SOM DU VILL FRAMFÖRA TILL OSS PÅ BRO, FYLL GÄRNA I NEDAN 22 ANTAL SVARANDE UNDER PERIODEN 23 BILAGA: FRÅGEFORMULÄR 24 2

3 Bakgrund ch syfte Syftet med undersökningen är att göra en utvärdering av BROs () kntaktpersnsverksamhet för att kunna göra eventuella ändringar ch förbättringar i verksamheten. Syftet är även att ta reda på m det finns någn spridning i kntaktpersnsverksamheten mellan Sveriges lika reginala delar. Genmförande Metd: Målgrupp: Digital enkät Kntaktpersnsansvariga i Sveriges alla bröstcancerföreningar, 33st Urvalsstrlek: En ttalundersökning där enkäten skickas ut till samtliga kntaktpersnsansvariga, 33st. Antal svar: Antal inkmna svar uppgår till 33 vilket innebär en svarsfrekvens på 100% Fältarbete: Undersökningen genmfördes i periden 7-16 september Bakgrundsinfrmatin Av dem sm deltagit i undersökningen, kntaktpersnsansvariga från alla Sveriges bröstcancerföreningar, är fördelningen mellan de lika reginerna i Sverige enligt nedanstående diagram. Sveriges bröstcancerföreningar är lkaliserade så att ungefär hälften ligger i Götaland, en fjärdedel i Svealand ch en fjärdedel i Nrrland. 3

4 Sammanfattning I periden 7-16 september 2009 genmfördes en digital undersökning för att göra en utvärdering av BROs () kntaktpersnsverksamhet. Med infrmatinen från enkäten till grund kan man analysera resultatet ch göra eventuella ändringar ch förbättringar i verksamheten. Syftet är även att ta reda på m det finns någn spridning kntaktpersnsverksamheten mellan de lika reginerna i Sverige (Götaland, Nrrland ch Svealand). Sverige: Götaland: Svealand: Nrrland: Mer än hälften av alla bröstcancerföreningarna har 5 eller fler kntaktpersner. 44% av kntaktpersnerna (KP) blir kntaktade varje månad. 54,5% av kntaktpersnerna blir kntaktade av anhöriga mera sällan än varje kvartal. 90,6% infrmerar m sina utbildade KP genm infrmatinsmaterial sm brschyrer ch tryckt material. 62,5% av de KP-ansvariga upplever att kntaktpersnerna har relevanta ch uppdaterade kunskaper. Över hälften av alla BCF erbjuder kntaktpersnerna frtbildning 1 gång/år ch 20% av BCF erbjuder frtbildning mindre än 1 gång/år. 73,3% av alla BCF ger stöd eller handledning till kntaktpersnerna en eller fler gånger/år. Mer än hälften av alla BCF anser att KP-utbildningen ska genmföras av BRO. Alla KP-ansvariga har ett psitivt eller mycket psitivt helhetsintryck av kntaktpersnsutbildningen. 84,4% av alla KP-ansvariga anser att KP-utbildningen i nuvarande frm uppfyller en funktin. Hälften av kntaktpersnerna blir ktaktade av bröstcancerdrabbade varje månad. Alla BCF har fler än fyra kntaktpersner. KP-verksamheten bedrivs till största del genm jurtelefn. 12,5% av kntaktpersnerna blir kntaktade av anhöriga varje månad. 37,5% av de KP-ansvariga upplever att kntaktpersnerna inte har relevanta ch uppdaterade kunskaper. 25% av BCF har kntaktpersner sm aldrig eller mera sällan än varje kvartal, blir kntaktade. Hälften av BCF infrmerar m sin KP-verksamhet genm bröstsjuksköterska. Det skulle behövas fler tillfällen för stöd eller handledning till kntaktpersnerna. 4

5 Presentatin av enkätsvar 1.1. Hur utförs KP-verksamheten i er bröstcancerförening? 5

6 1.2. Kmmentarer Götaland: Kntaktpersnernas namn ch telefnnummer, ålder ch peratinsår står på vår tidning. Dessutm lägger vi ut brschyrer på vissa vårdinrättningar. Genm brschyr på nklgisk mtt till alla patienter med våra kntaktpersners telefnnummer. Speciella träffar för yngre kvinnr. Alla patienter på bröstenheten i Helsingbrg, får en brschyr m deras diagns, behandlingar, etc. ch där finns våra telefnnummer ch mail adresser finns med. Många ringer eller skickar e-pst för att få kntakt. Speciellt mail är vanligt. Erbjuder samtalsgrupper Vi bjuder in ssk ch delar med ss av psitiva negativa saker ch även lyssnar på dem. De vara mycket uppskattat av dem. Då medverkar våra KP ch även psyklgen sm är knuten till ss ledarna för barngrupperna är ckså där infrmerar. Jur genm telefnsvar till KP alla kan kmma när det är öppet (må. fm ). Vi finns med i vårt prgramblad ch material sm finns ute på lika platser i kmmunen. Vid våra medlemsmöten presenterar vi ss. Samtalsgrupper på 3-5 kvinnr förutm 2 KP. Samt telefn kntakt. genm kntakt med Agahta Cafeträffar Nrrland: Bröstsjuksköterskan lämnar vårt kntaktblad med ft ch telefnnummer till ss vid cancerbeskedet. Sen lämnar vår kuratr ut inf m Emmaföreningen vid utskrivningen där återigen vårt KP-blad ingår. Våra telefnnummer finns i brschyrer sm delas ut till bröstpererade kvinnr, Oftast ringer dem till föreningens telefnsvar ch blir där hänvisad till KP-ansvarig eller så ringer dem direkt till KP-ansvarig. Jag är ny KP ansvarig har ej arbetat med det ännu. Hppas få hjälp med att kmma igång. Vi har haft samtalsgrupp en perid. Ej nu då sjukvården ej pririterar. Det blir ideellt även för sjuksköterskan. Annns i medlemsblad. Visit krt sm delas ut av Bröstsköterskan vid behv. Telefnkntakt Telefnnummer till alla KP sm svarar direkt när någn ringer Svealand: Medverkan vid föreläsningskvällar, temamöten, telefnkntakter med medsystrar ch anhöriga, e-pst-kntakter ch infrmatin till nypererade på sjukhus, infrmatin vid tjejgåing ch rsa bandet dagar mm Öppen mttagning mellan kl. 10 ch 14 varje dag (5 dagar per vecka på vårt kansli). Många spntana besök varje dag. Persnliga besök, m någn önskar det 6

7 Med sjukvården genm att de kan ringa när de behöver en persn sm kan tala med en patient sm inte vet m vår existens. Träffar ckså ett bröstcancernätverk ca 2 ggr / år. Ett antal KP-utbildade persner har sina namn ch telefnnummer i en brschyr sm vi lägger ut på lämpliga ställen. Vi finns ckså på vår hemsida. Vi står i centralhallen på vårt länssjukhus ch infrmerar m bröstcancer ch vår förening varje tisdag mellan kl, Tisdagar är ckså den dag då man har mycket undersökningar ch mttagningar för våra bröstcancerdrabbade. Mttagningen lämnar infrmatinsblad med kntaktpersners namn ch telefn till dem sm får diagnsen bröstcancer. Vi är ute 1 ggr/år i varje kmmun ch infrmerar m bröstcancer för medlemmar ch allmänhet Hur många aktiva kntaktpersner finns i er förening (både kvinnr ch män)? 7

8 2.2. Kmmentarer Götaland: Utav dessa är 2 män 4 kvinnr ch 2 män Vi har 8 aktiva stödpersner, varav två är yngre än 50 år. Vi är 17 KP, men ca riktigt aktiva 4 kvinnr ch 1 man. 14 st för närvarande Nrrland: Vi har förlrat 2 KP ch nu har vi 1-2 yngre sm trligen kmmer att välja att bli KP. Det är inte riktigt klart än. 17 kntaktpersner finns utbildade 3 kvinnr 1 man 8 st Svealand: 33 st aktiva ch 10 vilande KP 13 ingår i telefnjuren. 1 man är utbildad. Hur aktiv han är vet jag inte. Dessutm har 1 nyligen dött + 1 avskriven pga. sin sjukdm. Vi har 20 KP varav 2 är unga viktrir 2 är vilande för tillfället ch 1 manlig 8

9 3. Efterfrågar sjukvården i ditt landsting medverkan av kntaktpersner från bröstcancerföreningen? 9

10 4.1 Hur fta blir kntaktpersnerna kntaktade av bröstcancerdrabbade sm är i behv av stöd? 10

11 4.2 Hur fta blir kntaktpersnerna kntaktade av anhöriga sm är i behv av stöd? 11

12 5.1 Hur infrmerar föreningen m att ni har utbildade kntaktpersner? 12

13 5.2 Kmmentarer Götaland: Artiklar i dagstidningen Föreningens tidning Nrrland: Genm föreläsningar av KP Svealand: När vi möter nypererade medsystrar t ex. genm vår sminkväska, föreläsningar hs sjukvården, täta sjukvårdskntakter med alla bröstmttagningar. Vi marknadsför ss under rsa månaden, försöker att synas på lika sätt bla media ch genm försäljning av våra prdukter prata m vår rll sm kntaktpersn då vi möter både drabbade ch anhöriga Genm att vi finns på centralsjukhuset 6.1 Upplever ni att samtliga kntaktpersner har relevanta ch uppdaterade kunskaper? 13

14 6.2 Kmmentarer Götaland: Vi försöker att gå på de föreläsningar ch träffar sm rdnas. Alla vill eller kan inte följa med. Vi försöker hålla ss uppdaterade. Utlvad frtbildning från BRO har dröjt. Våra stödpersner träffas några gånger per år, tillsammans med kuratrer ch sjuksköterskr från bröstenheten, för att uppdatera ss kunskapsmässigt, samt för att stärka vår grupp. Vi är två nya KP sm har gått utbildning Men vidareutbildning ch uppdatering är nödvändigt, att träffa andra KP att dela erfarenheter med. Nrrland: Inga kmmentarer Svealand: Vi vidareutbildar ss kntinuerligt genm temakvällar, föreläsningar ch studiebesök samt bra infrmatin från sjukvården. Vi blir även regelbundet inbjudna till lika föreläsningar hs de 10 lika vårdgivarna sm finns i Stckhlm. Vi har två KP-träffar pr år, då vi dels uppdaterar ss kunskapsmässigt (lika ämnen varje gång) ch dels för en öppen diskussin m saker vi funderar över. Det finns en kntaktpersn sm ej deltar i våra utbildningar men ändå är kvar... Både ja ch nej. Vi har 2 kntaktpersnsmöte varje år ch då samlas KP, kmmunmbud ch styrelse en lördag mellan då vi diskutera m vårt arbete ch kntaktpersnsverksamheten ch vad vi kan göra för att få verksamheten att fungera bättre under gemytliga frmer med frukst när vi kmmer ch lunch när vi är klara. Vi hade ett sådant möte senast i lördags då vi var 30 st 14

15 sm deltg från hela länet. Är man inte med på dessa möten någn gång under året så är vi nödsakade att ta brt dem sm aktiva KP. Det är här vi tar upp ny inf ch nyheter inm bröstcancervården. Vi har ckså tillsammans med medlemsmöte m bröstcancer ch senaste nytt m bröstcancer för medlemmar ch allmänhet 2 ggr/år då vi ckså uppmanar våra KP att kmma ch lyssna 7. Hur fta erbjuds kntaktpersnerna frtbildning? 15

16 8.1 Hur fta får kntaktpersnerna stöd/handledning? 16

17 8.2 Kmmentarer Götaland: Vi håller på att diskutera frmerna för KP just nu ch kmmer att träffas under hösten för en diskussin Det är infrmatin av bröstcancerteamet på sjukhuset. Vi får stöd/handledning så fta vi vill. Vid speciella situatiner har vi möjlighet att få stöd medelbart. I detta samarbete finns även sjukhuskyrkan med. vi KP träffas några gånger under året men eftersm vi inte har många samtal har vi inget planerat stöd Är ny sm kntaktpersn, har därför ingen erfarenhet Vi försöker 1 gång/år, Ibland har vi haft handledning vid behv.(sm blir mer sällan). Och når der er behv Nrrland: Skulle behövas mer. Svealand: De gånger vi träffas. Vi kan ckså få tala med terapeut, m vi tycker vi behöver det. Det stöd vi erbjuder är att KP-gruppen träffas ch samtalar m det sm varit under jurperiden. Måste erkänna att vårt KP har varit svande en perid, men vi ska blåsa nytt liv i det nu. 9.1 Anser ni att kntaktpersnsutbildningen ska genmföras centralt (via BRO) eller på hemmaplan (via föreningen)? 17

18 9.2 Kmmentarer Götaland: Vi är en för liten förening för att klara detta själva En central utbildning måste äga rum mycket ftare än vad sm varit fallet de senaste åren. För att underhålla kunskaperna ch närheten till den lkala vården måste det ckså finnas lkal utbildning. Det ena utesluter inte det andra. viktigt med likvärdig utbildning, blir mer kvalitet då ch alla får ta del av samma innehåll. Ser fram emt den reginala träffen vi ska ha snart. Fördelen är att alla får ungefär samma utbildning. Det är bra m man t ex. flyttar inm landet för då kan man arbeta sm KP inm sin nya förening. Nrrland: För att alla KP har samma kunskap var man än br i landet Om man gör en större grupp kan mer kmpetent handledare inhyras. Man får även ett större perspektiv från hela landet ch nya idéer. Svealand: Amazna genmför egen utbildning sedan starten av föreningen Vi uppfyller BRO:s kriterier. Eftersm vi är en str rganisatin i Stckhlm är det viktigast att våra KP får lära känna varandra. Vi trr, att vi får den bästa kvaliteten på utbildningen m den sker centralt. Dessutm kan den då ske ftare än m vi anrdnar den själva. Det är viktigt att vi alla har fått samma utbildning. Det är lättare att hålla kll på vad sm sker m det sker centralt. Då har man ckså kll på att det verkligen blir utbildning. Jag vet egentligen inte vad sm är bäst, jag har bara erfarenhet av den utbildning jag har fått, ch det var nere i Sthlm arrangerad av BRO. Det var bra men man kanske kan samverka utbildning. Jag trr att vi behöver en stadig plattfrm att stå på sm vi tillsammans skapar ch står för, jag trr även på att det blir bättre kvalitet på en central hållen utbildning sm blir mer övergripande ch prffsig. 18

19 10. Vad är ert helhetsintryck av KP-utbildningen? 19

20 11. Anser ni att kntaktpersnsutbildningen i nuvarande frm uppfyller en funktin? 20

21 12. Mtivera ch/eller ge förslag på förändringar/förbättringar till KP-verksamheten Götaland: Tycker att nuvarande frm med reginala föreläsningar är psitivt. Samtidigt sm det är bra föreläsare, träffar vi KP från andra föreningar ch kan utbyta erfarenheter. Har inga förslag, bra sm det är För att få bättre samarbete mellan föreningarna ch sjukvården, är det viktigt att man har lkal utbildning ckså. En utbildningsplan bör tas fram, så att varje förening eller landsting kan göra sina egna utbildningar, enligt Brs riktlinjer. Jag trr att vi får mycket bättre samarbete, ch bättre utbildade kntaktpersner m utbildning ch framför allt frtbildning sker lkalt. Regelbundna träffar/kmpetensutveckling samt stöd till rdförande att ha md att förutm rekrytera nya KP ckså avveckla gamla KP sm inte längre håller måttet. Reginalt samarbete. Svårt att få in yngre kvinnr sm KP. Lättare för mig sm KPansvarig att göra en bra verksamhet m jag kan samarbeta med andra föreningar. Eftersm många av ss ckså har ett heltidsjbb är det svårt att få tid ch framför allt rk till att dra runt det själv, då tycker jag att BRO kan vara ett strt stöd m man centralt stöttar ss. Att ställa krav att vara uppdaterad vara aktiv ch finnas till på föreningensaktiviteter. Ta hand m nya medlemmar. Frågan m hur gammal länge du skall få sitta sm KP pga. lika persnligheter. Att få riktlinjer hur vi skall göra t.ex. när någn får recidiv. Hur länge den skall vara brta från juren medlemsarbetet. Fler engagerade sm KP Den utbildningen sm jag var på kunde inte vara bättre!! Det är så länge sedan jag gick min utbildning så jag har svårt att uttala mig m hur den nuvarande utbildningen är. Det är bra m grundutbildningen ch vidareutbildningen sker via BRO. Mer samarbete mellan föreningarna så att vi kan dela erfarenheter. Mer kurser ifrån BRO. Digitala kmmunikatinskanaler, digital supprthandledning, diskussin kring hur KPs rll kan kpplas till en aktuell sjukvårdssituatin, diskussin kring hur vi idag kan nå nya yngre kvinnr Nrrland: Det är svårt att få unga bröstcancerkvinnr att bli kntaktpersner av lika skäl. Det vre önskvärt att de unga hade någn jämnårig att vända sig till. Hur gör vi? Jag anser att KP-ansvariga brde träffas en gång per år ch diskutera ch kmma fram med förslag m gemensamma mål ch hur det ser ut inm andra föreningar. Fler KP utbildningar + uppföljning Svealand: Utbildning av alla inm retrikkurser hålls för alla Stckhlms KP i två nivåer. En grundutbildning ch en frtsättningskurs. Behv finns att utbilda även stöd för anhöriga (make ch barn). Vårt prblem är att vi har svårt att kmma i kntakt med dem, sm faktiskt skulle 21

22 behöva ss. Där behöver vi gda förslag. Uppsökande verksamhet har vi svårt för. Sjukvården lämnar ju inte ut några namn utan medgivande, ch det är den pererade fta inte mgen för vid den tidpunkten. Kunskapsmässigt trr jag KPutbildningen ger vad vi behöver. Bättre samarbete med sjukvården. En möteslkal på sjukhuset i anslutning till Onklgen. Där skall finnas infrmatinsmaterial ch vara bemannad vissa tider varje vecka. Fler vidareutbildningar. Träffa kntaktpersner i andra föreningar för att utbyta erfarenheter. Hs ss handlar det m att ha tätare träffar med ett gediget innehåll så kntaktpersnerna känner att de får ut någt av våra träffar. Vi måste bli mycket bättre på att prata med människr sm fått ny cancer eller sm är döende i sin sjukdm. Mer samlade utbildningsträffar, minst en gång/termin kanske? Alltså uppdatering för alla KP i landet. Det ska anses betydelsefullt att vara kntaktpersn ch det ska avsättas tid för utbildning ch erfarenhetsutbyte i den egna gruppen, där vi stöttar varandra ch ger råd ch stöd. Annars trr jag inte på att detta kmmer att frtleva då det ändå kräver en hel del av den sm är kntaktpersn. Vi möter så lika människr ch genm att annymt berätta m dem kan vi få en vidd i vår förståelse ch stötta varandra för nya samtal med persnen. Var gd se föregående svar. Vi är vad jag förstår i föreningen ganska nöjda med vårt arbete mt de drabbade ch allmänheten. Där har vi förbättrat ss. Vårt stra bekymmer är att det är så svårt att få ett samarbete med vården, då vi kan berätta m våra kunskaper m bröstcancer ch vad vi tycker är viktigt för att ss sm drabbade att de bör hjälpa ss med. Vi skulle vilja ha möte med prfessinen inm bröstcancer minst 2 ggr/år. Det skulle säkert både vi ch framför allt vården ha nytta av 13. Om du har andra synpunkter eller åsikter sm du vill framföra till ss på BRO, fyll gärna i nedan Götaland: Ibland kunde det vara befgat med en övernattning eftersm de flesta reser lång väg. Har ej svarat på frågan: Hur fta erbjuds kntaktpersnerna frtbildning? Hela frtbildningsdagar har varit ca vartannat år. Redvisning av deltagare i KPansvarigknferens ch föreläsningar m aktuell BCfrskning minst en gång per år. En önskan att få fler KP ch även manlig KP Det går att göra uppdateringar via mail (sm de flesta har) ang. nya behandlingsmetder bl.a. Mer sammarbete. ch aktiviteter, kurser hjälp med att nå ut till våra bröstpererade kvinnr sm vi kan hjälpa att stötta. Nrrland: På vårt sjukhus har vi bröstsköterska, vilket kan förklara den minskade efterfrågan på kntaktpersner. Vi har ett bra samarbete med sjukhusets kirurgmttagning. Vi har sällan några sm ringer, trr att många söker infrmatin på nätet eller hs bröstsköterskan 22

23 Svealand: Det vre psitivt, m någn från BRO kunde vara med ss någn enstaka gång, när vi har vår KP-träff. Vi tycker från föreningens KP att utbildningen ska ske i BRO:s regi för att få en så likvärdig utbildning i hela landet. Jag har upptäckt vid våra KP-träffar för ss alla att utbildningen har varit väldigt lika i landet berende på vilka sm haft hand m utbildningen. Vi hade så sent sm den5 sept. detta uppe bland våra KP ch alla var eniga m att detta var bäst. Antal svarande under periden Mttagare Svarande Svarsfrekvens Götaland 17 Nrrland 8 Svealand 8 TOTALT % 23

24 Bilaga: Frågefrmulär Utvärdering av BROs kntaktpersnsutbildning En kntaktpersn (KP) är en bröstcancerbehandlad kvinna sm har arbetat sig igenm sin egen kris ch kmmit i fysisk ch psykisk balans. Hn är medlem i en bröstcancerförening ch har genmgått kntaktpersnutbildning. Hn arbetar ideellt, har tystnadsplikt ch hänvisar till sjukvårdspersnal i medicinska frågr. Hn ger hjälp ch stöd genm att lyssna ch dela med sig av egna erfarenheter. Hur utförs KP-verksamheten i er bröstcancerförening? Jurtelefn Öppet hus I samarbete med sjukvården (t.ex samtalsgrupper) Annat sätt Annat sätt: Hur många aktiva kntaktpersner finns i föreningen (både kvinnr ch män)? >5 Vet ej Kmmentera gärna: 24

25 Efterfrågar sjukvården i ditt landsting medverkan av kntaktpersner från bröstcancerföreningen? regelbundet ibland sällan aldrig vet ej Hur fta blir kntaktpersnerna kntaktade av bröstcancerdrabbade sm är i behv av stöd? varje vecka varje månad varje kvartal mera sällan aldrig vet ej Hur fta blir kntaktpersnerna kntaktade av anhöriga sm är i behv av stöd? varje vecka varje månad varje kvartal mera sällan aldrig vet ej Hur infrmerar föreningen m att ni har utbildade kntaktpersner? via hemsida infrmatinsmaterial bröstsjuksköterska utskick till nya medlemmar annat Annat: 25

26 Upplever ni att samtliga kntaktpersner har relevanta ch uppdaterade kunnskaper? Ja Nej Vet ej Kmmentera gärna: Hur fta erbjuds kntaktpersnerna frtbildning? > 2 gånger/år 2 gånger/år 1 gång/år < 1 gång/år Hur fta får kntaktpersnerna stöd/handledning? > 2 gånger/år 2 gånger/år 1 gång/år < 1 gång/år Kmmentera gärna: Anser ni att kntaktpersnutbildningen ska genmföras centralt (via BRO) eller på hemmaplan (via föreningen)? Via BRO Föreningen BRO ch Föreningen Kmmentera gärna: 26

27 Vad är ert helhetsintryck av kntaktpersnsutbildningen? mycket psitivt psitivt negativt mycket negativt Anser ni att kntaktpersnsverksamheten i nuvarande frm uppfyller en funktin? ja nej vet ej Mtivera ch/eller ge förslag på förändringar/förbättringar till KPverksamheten: Om du har andra synpunkter eller åsikter sm du vill framföra till ss på BRO, fyll gärna i nedan: 27

28 28

29 29

30 30

31 31

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: Bröstcancerföreningen (BCF) Amazna i Stckhlms län bildades år 1978. Vi ingår i BRO sm är Bröstcancerföreningarnas

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga i Upplands Bro Lkalt prgram för samrdnad vård ch msrg kring persner med demenssjukdm samt stöd till deras anhöriga i Upplands Br Upprättat av Kungsängens Vårdcentral, Capi Vårdcentral Br Minnesmttagning på Jakbsbergsgeriatriken

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016 2016-09-05 1 (12) Utvärdering smmarjbb 2016 Sammanfattning Uppdraget har varit att alla ungdmar i första året ch andra året i gymnasiet ska erbjudas smmarjbb 2016. Alla sm sökt i målgruppen har erbjudits

Läs mer

Centraliserad smittspårning av klamydia

Centraliserad smittspårning av klamydia Centraliserad smittspårning av klamydia 2 (14) SAMMANFATTNING Reginfullmäktige ch därefter reginstyrelsen beslutade 22 februari respektive 29 mars 2017 att möjligheten att centralisera smittspårningen

Läs mer

Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag

Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag Anteckningar från grupparbete, 6 april 2013, Långedrag Grupp 1 Man måste tala m att förutm att man deltar i arbete för kvinnrs rätt så får man själv ett nätverk av lika kmpetenser Samarbete mellan lika

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

4.2. Psykiatriråd nummer: 1

4.2. Psykiatriråd nummer: 1 4.2. Psykiatriråd nummer: Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder, kön, befattning

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh

2 Upprättande av närvarolista F 1A. Anette Airo Hilde Rosell Rivertz. Anders Friström Annelie Andersson Shamsizadeh Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2015-03-24, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Victria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna. 1.1 Val av mötesrdförande, sekreterare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Bröstförstoring patient information Information till patient och närstående

Bröstförstoring patient information Information till patient och närstående Bröstförstring patient infrmatin Infrmatin till patient ch närstående www.gtebrglaserestetik.se Tel:031-13 66 60 1 Intrduktin För många kvinnr förutsätter ett själsligt välbefinnande att man är nöjd med

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes:

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes: Mötesprtkll SABOs rådgivande energigrupp Tid: 2012-03-01 kl 9:30-15:30 Plats: SABO Närvarande: Förhindrade: Inledning: Kenneth Ahlström, Kpparstaden Carina Herbertssn, Växjöhem Ulla Jansn, MKB Bertil Lundström,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad Delrapprt utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi ch sjukgymnastik, ReK Sjuhärad Brås den 30 december 2008 Angela Bångsb Leg.arbetsterapeut/prjektledare ÄldreVäst Sjuhärad Sammanfattning av hur

Läs mer

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr Helande & Själavård Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Nrr Vi har sett att de andliga ch själsliga behven i samhället ch i hela vår regin växer. Därför vill vi tydligare synligöra de möjligheter sm

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Innan du använde din Gear VR:

Innan du använde din Gear VR: * De här häls- ch säkerhetsvarningar uppdateras regelbundet för att säkerställa deras riktighet ch fullständighet. Besök culus.cm/warnings för den senaste versinen. HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR: Se till

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer