Krisplan Ådalsskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisplan Ådalsskolan"

Transkript

1 Krisplan Ådalssklan Sida 1 av 19

2 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan... 3 Elev avlider utanför sklan... 4 Elev skadas allvarligt i sklan... 4 Elev skadas allvarligt utanför sklan... 4 Elevs nära anhörig har avlider... 4 Persnal avlider på sklan... 4 Persnal avlider utanför sklan... 4 Bilagr... 5 Bilaga 1 Större lycka/katastrf... 5 Bilaga 1B Lgg... 6 Bilaga 2 Elev avlider i sklan... 7 Bilaga 3 Elev avlider utanför sklan... 9 Bilaga 4 Elev skadas allvarligt i sklan Bilaga 5 Elev skadas allvarligt utanför sklan Bilaga 6 Elevs nära anhörig avlider Bilaga 7 Persnal avlider i sklan Bilaga 8 Persnal avlider utanför sklan Bilaga 9 Handlingsplan vid brand Bilaga 9 Instruktin ch checklista vid brandlarm Bilaga 10 Larm ch utrymning Bilaga 11 Klassfördelning i Ådalshallen Sida 2 av 19

3 Syfte Vi vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa möjliga resultat ch erbjuda en trygg ch trivsam arbetsmiljö. Dck kan kriser inträffa sm sklan har ett ansvar för att hantera. All persnal ska ha kännedm m ch ha en gd beredskap för hur man handlar ch hur man förhåller sig till uppkmna kris ch katastrfsituatiner. Gör sklan till en plats där elever känner att de kan uttrycka sina tankar ch känslr, men se samtidigt till att rutiner ch struktur upprätthålls under krisperiden. (Dyregrv, 93/03) Definitin av begreppet krissituatin En plötslig allvarlig krissituatin sm inte upplevts tidigare ch sm inte är naturlig att förhålla sig till. Krisen uppstår när vi ställs inför sådana händelser ch prblem, sm vi inte på ett naturligt sätt kan lösa med nrmala resurser. Krisgruppens ansvar Rektr kallar till krismöte ch har ansvar för vilka åtgärder sm vidtas. Krisgruppen beslutar m åtgärder ch insatser. Åtgärder ska alltid utvärderas efter varje kris. Krisgruppen utvärderar ch reviderar krisplanen en gång per läsår. Krisgruppen, brandgruppen, Likabehandlingsteamet mfl: Handlingsplaner Större lycka/katastrf Akuta åtgärder Påbörja första hjälpen. Larma 112. Håll behöriga brta ch ta hand m ögnvittnen ch anhöriga. Krisgruppen Rektr kallar krisgruppen ch berörd/berörda studiehandledare så frt sm möjligt (gäller även utanför arbetstid). Krisgruppen beslutar m insatser ch fördelar uppdragen efter prfessin (bilaga 1). Dkumentera i lgg. (bilaga 1 B) Utsedd kntaktpersn infrmerar, sakligt ch vid behv, media. Elev avlider i sklan Larma 112. Sida 3 av 19

4 Rektr kntaktar plis ch präst sm meddelar anhöriga m vad sm hänt. Rektr ch studiehandledaren samlar klassen/elevgruppen, Skydda eleverna från massmedia ch nyfikna. Rektr infrmerar klassens vårdnadshavare. Rektr infrmerar övrig persnal, även lediga. Övriga i krisgruppen planerar minnesstund ch övriga ceremnier med hjälp av instruktiner i Vita lådan, sm förvaras i arkivet (bilaga 2). Massmedia hänvisas till utsedd kntaktpersn. Dkumentera alla åtgärder i lgg (bilaga 1B). Uppföljningsmöte med alla inblandade i krissituatinen i slutet av dagen. Planera ckså vidare insatser. Elev avlider utanför sklan Rektr kntaktar anhöriga ch samråder m vilken infrmatin sm ska lämnas ut. Rektr sammankallar krisgruppen sm aktiveras (bilaga 3). Elev skadas allvarligt i sklan Ge Första hjälpen. Larma 112. Rektr eller studiehandledare kntaktar vårdnadshavare/närmast anhörig. Rektr kallar krisgruppen (bilaga 4), sm analyserar läget ch beslutar m insatser samt fördelar uppdrag efter prfessin. Elev skadas allvarligt utanför sklan Rektr eller studiehandledare kntaktar vårdnadshavare/närmast anhörig. Rektr kallar krisgruppen (bilaga 5), sm analyserar läget ch beslutar m insatser samt fördelar uppdrag efter prfessin. Elevs nära anhörig har avlider Rektr kntaktar familjen för att samråda m vilken infrmatin sm ska ges ut ch m vilka andra önskemäl sm finns. Rektr kallar krisgruppen sm aktiveras (bilaga 6). Persnal avlider på sklan Larma 112. Rektr kntaktar anhöriga m att någt hänt. Rektr kallar krisgruppen, sm aktiveras (bilaga 7). Persnal avlider utanför sklan Krisgruppen aktiveras av rektr (bilaga 8). Sida 4 av 19

5 Bilagr Bilaga 1 Större lycka/katastrf Bekräfta uppgifterna. Sammankalla sklans krisgrupp. Tydliggör Ledningsansvaret Infrmatinsansvaret Etablera krisledningscentral Upprätta kntakt med rektrsmrådets krisgrupp. Central krisledningsgrupp samrdnar uppföljningen i sklrna Sklrna rapprterar till denna. Exempel på åtgärder sm kan utföras lkalt på sklan: Mbilisera stödpersnal. Dkumentera i Lggbk. Registrera samtal: IN & UT. Arrangera telefnlinjer IN & UT, fax, mail. Planera lkaler för t.ex. Drabbade stödpersnal Mat dryck Anhöriga Media Service ex: Mat & dryck Filtar Transprter Telefnlistr Persnal Klasslistr Föräldrar Planera för uppföljning, elever, persnal Sida 5 av 19

6 Bilaga 1B Lgg Sid ( ) Datum: Klckan: Inträffade händelser, mttagna rder/besked Bedömning av läget, vidtagna åtgärder, beslut, Signatur: givna rder med mtivering Sida 6 av 19

7 Bilaga 2 Elev avlider i sklan Larma 112 Underrätta barnets föräldrar m att någt har hänt km!. Krisgruppen aktiveras. Skriv ned händelseförlppet snarast. Analys av infrmatin. Vad vet man? Vad får lämnas ut? När får man infrmera? Vem infrmerar? Vilka ska ha infrmatin? Persnal ch barn vistas på/i respektive avdelning/klassrum för att undvika kas. Olycksplatsen utryms. Viktigt att två persner, varav en är känd för gruppen, finns i varje barngrupp. Ge utrymme för frågr, samtal mm. Avvakta ytterligare infrmatin. Behåll rutinerna. Km ihåg att särskilt ta hand m ev. syskn till det drabbade barnet. Infrmatin Rektr ch studiehandledare infrmerar klassen (vita lådan), Övriga lärare infrmeras ch dessa infrmerar sina klasser. Infrmera all övrig persnal (även de sm är lediga). Infrmera övriga elevers föräldrar skriftligt /el muntligt. Infrmatin till massmedia via ansvarig persn. Skydda övriga elever från kntakt med massmedia ch övriga nyfikna. Dkumentera vad sm sägs till resp. grupp. Markering på sklan Ft av den brtgångne Levande ljus Vita lådan. Flaggning på halv stång Brevskrivning till den avlidne Klassrumssamtal mm. Minnesstund planeras Barngruppen/klassen Enheten Kntakt med familjen, blmma, besök. Kntakt begravningsbyrå annns. Inför begravningsdagen Sida 7 av 19

8 Typ av begravning Önskemål från familjen Insamling? Vilka ska delta? Infrmatin: Hur går man dit? Gärna erbjudande m att slå följe från sklan Hur sitter man? Blmmr? Flaggmarkering på sklan. Blmmr. Ljus i matsalen. Ev. återsamling efter begravningen (barn/elever/persnal) Beslut m när krisgruppen återsamlas Förslagsvis inm en vecka. Uppföljning elever, persnal Vid dödsfall/lycka etc. under ferietid samråder krisgruppen m när ch hur åtgärder skall vidtas. Sida 8 av 19

9 Bilaga 3 Elev avlider utanför sklan Krisgruppen aktiveras Analys av infrmatin. Skaffa bekräftelse på denna. Vad vet man? Vad får lämnas ut? När får man infrmera? Vem infrmerar? Vilka ska ha infrmatin? Behv av resurspersner? Barn Elever Persnal Övriga I övrigt samma rutin sm Elev avlider i sklan. Sida 9 av 19

10 Bilaga 4 Elev skadas allvarligt i sklan Krisgruppen aktiveras. Analys av infrmatin. Vad vet man? Vad får lämnas ut? När får man infrmera? Vem infrmerar? Vilka ska ha infrmatin? Persnal ch barn vistas på/i respektive avdelning/klassrum för att undvika kas. Olycksplatsen utryms. Viktigt att två persner, varav en är känd för gruppen, finns i varje barngrupp. Ge utrymme för frågr, samtal mm. Avvakta ytterligare infrmatin. Behåll rutinerna. Km ihåg att särskilt ta hand m ev. syskn till det drabbade barnet. Infrmatin Rektr ch studiehandledare infrmerar klassen. Övriga lärare infrmeras ch dessa infrmerar sina klasser. Infrmera all övrig persnal (även de sm är lediga). Infrmera övriga elevers föräldrar skriftligt /el muntligt. Infrmatin till massmedia via ansvarig persn. Skydda övriga elever från kntakt med massmedia ch övriga nyfikna. Dkumentera vad sm sägs till resp. grupp. Kntinuerlig kntakt med den drabbades familj Infrmatin till sklan i samråd med dem. Kntakt med det drabbade barnet ch familjen ex. genm teckningar, brev, samtal, besök etc. Kntakt med eleven inför återkmst till sklan. Uppföljning elever, persnal. Sida 10 av 19

11 Bilaga 5 Elev skadas allvarligt utanför sklan Krisgruppen aktiveras. Analys av infrmatin. Skaffa bekräftelse på denna. Vad vet man? Vad får lämnas ut? När får man infrmera? Vem infrmerar? Vilka ska ha infrmatin? Ge utrymme för frågr, samtal mm. Avvakta ytterligare infrmatin. Behåll rutinerna. Km ihåg att särskilt ta hand m ev. syskn till det drabbade barnet. Infrmatin Rektr ch studiehandledare infrmerar klassen. Övriga lärare infrmeras ch dessa infrmerar sina klasser. Infrmera all övrig persnal (även de sm är lediga). Infrmera övriga elevers föräldrar skriftligt ch/eller muntligt. Kntinuerlig kntakt med den drabbades familj Infrmatin till sklan i samråd med dem. Kntakt med det drabbade barnet ch familjen ex. genm teckningar, brev, samtal, besök etc. Kntakt med eleven inför återkmst till sklan. Uppföljning elever, persnal. Sida 11 av 19

12 Bilaga 6 Elevs nära anhörig avlider Krisgruppen aktiveras. Infrmatin Analys av infrmatin. Skaffa bekräftelse på denna. Vad vet man? Vad får lämnas ut? När får man infrmera? Vem infrmerar? Vilka ska ha infrmatin? Rektr ch studiehandledare infrmerar klassen. Övriga lärare infrmeras ch dessa infrmerar sina klasser. Infrmera all övrig persnal (även de sm är lediga). Infrmera övriga elevers föräldrar skriftligt /el muntligt. Kndleanskntakt med elev ch familj. Ventilera med berörda elever. Lyhördhet inför önskningar att göra någt. Begravning uppmärksammas till exempel. Kntakt med berörd elev, på telefn, brev, besök etc. Prata m hur han/hn vill ha det vid återkmst till sklan. Uppföljning Vid dödsfall/lycka etc. under ferietid samråder krisgruppen m när ch hur åtgärder ska vidtas. Sida 12 av 19

13 Bilaga 7 Persnal avlider i sklan Larma 112 Kntakta anhöriga m att någt hänt km!. Krisgruppen aktiveras. Skriv ned händelseförlppet snarast. Analys av infrmatin. Vad vet man? Vad får lämnas ut? När får man infrmera? Vem infrmerar? Vilka ska ha infrmatin? Persnal ch barn vistas på/i respektive avdelning/klassrum för att undvika kas. Olycksplatsen utryms. Ge utrymme för frågr, samtal mm. Avvakta ytterligare infrmatin. Behåll rutinerna. Infrmatin Till all persnal så snart sm möjligt via rektr (även de sm är lediga). Infrmera berörda elevers föräldrar skriftligt ch/eller muntligt. Infrmatin till massmedia via ansvarig persn. Lyhördhet inför reaktiner ch önskningar att göra någt. Markering på sklan Flaggning på halv stång Ft av den brtgångne Blmbukett ch levande ljus Vita lådan. Kndleanskntakt ch blmmr till anhöriga. Minnesstund elever ch/eller persnal. Bevaka begravningsdag. Flaggning på halv stång. Deltagande i begravning. Insamling. Uppföljning Sida 13 av 19

14 Bilaga 8 Persnal avlider utanför sklan Larma 112 Kntakta anhöriga m att någt hänt km!. Krisgruppen aktiveras. Skriv ned händelseförlppet snarast. Analys av infrmatin. Vad vet man? Vad får lämnas ut? När får man infrmera? Vem infrmerar? Vilka ska ha infrmatin? I övrigt samma rutin sm Persnal avlider i sklan. Sida 14 av 19

15 Bilaga 9 Handlingsplan vid brand Brandgruppen Brandgruppen består av sklledningen, inklusive Kultursklan, representanter från lika persnalgrupper sm elevhälsteamet, administratinen, IT ch vaktmästarna Systematiskt brandskyddsarbete Den viktigaste uppgiften är att rycka ut vid brand eller övning. Fyra persner är utbildade att vara brandbefälet behjälplig vid larm, en per tillfälle. Övriga ska vid utryckningen vara försedda med gula västar ch ta ansvar för att varje sektin av sklan utryms ch att ta emt närvarrapprter från överlämnande lärare. Kmmunikatinen med Räddningstjänsten sker via kmmunikatinsradi. Vaktmästarna ch systemadministratören uppdaterar kntinuerligt de digitala systemen. Sklvaktmästaren sköter de löpande kntakterna med Räddningstjänsten. Sklhälsvården agerar enligt prfessinen i skarpa lägen. Brandgruppen sammanträder minst 2 gånger per år ch alltid efter larm eller övning. Då analyseras brister ch rutiner, sm sedan åtgärdas. Brandmbuden De sju brandmbuden genmför internkntrller i respektive byggnad fyra gånger per år enligt digital prtal eller efter särskild checklista (bilaga2). Bristerna åtgärdas därefter av brandmbuden eller brandgruppen. Det yttersta ansvaret ligger hs rektr. Den administrativa persnalen Särskilt utsedda persner har ansvar för att klasslistr ch scheman är uppdaterade. Vid larm ch evakuering tillhandahåller de klasslistr i Ådalshallen för att underlätta närvarkntrllen ide uppställda klasserna. Lärarna Undervisande lärare ansvarar för att klassrummet ch angränsande lkaler utryms vid larm/brand enligt, i klassrummet, anslagen instruktin (bilaga 9). Läraren samlar sedan klassen på angiven plats på Ströget, nterar närvarn ch rapprterar till närmaste gul väst, brandgruppens representant. Studiehandledarna Studiehandledarna går igenm brandrutinerna vi läsårets start (bilaga 10). Vid evakuering till Ådalshallen kntrllerar respektive studiehandledare att ingen i klassen saknas (bilaga 11). Klasslistr finns tillgängliga i Ådalshallen. Sida 15 av 19

16 Akuta åtgärder När det autmatiska larmet ljuder ska alla bege sig ut till uppsamlingsplatsen på Ströget. Brandgruppen samlas utanför brandskåpet vid F entrén ch förses med gul väst, radi ch pärm med scheman. De sprider sedan ut sig längs Ströget för att samla upp närvarrapprter från lärarna. Ett av sklans befäl inväntar Räddningstjänsten ch hjälper till att lkalisera brandhärden. När faran är över meddelas elever ch lärare via brandgruppen m att de kan återgå till lektinssalarna eller m de ska evakuera till Ådalshallen. Händelsen följs upp av brandgruppen ch Räddningstjänsten avvikelser nteras ch prtkllförs för att underlätta systematiska åtgärder. Sida 16 av 19

17 Bilaga 9 Instruktin ch checklista vid brandlarm Till lärare ch övriga Se till att alla lämnar lkalen Kntrllera även intilliggande utrymmen t ex grupprum ch taletter Samling på Ströget i undervisningsgrupper eller mtsvarande Sök upp ch rapprtera till Gul Väst (med bkstav sm mtsvarar det mråde du lämnat) att din lkal eller mråde är tömt Invänta vidare rder Sida 17 av 19

18 Bilaga 10 Larm ch utrymning Brandrutiner att gå igenm vid sklstart Det åligger varje studiehandledare att så snart sm möjligt infrmera eleverna m följande: Utrymningsvägar ch var infrmatin m dessa går att få tag i. Visa klassen var på Ströget man kan samlas vid utrymning. Visa klassen var den ska samlas i Ådalshallen vid en evakuering. Vid utrymning: Studiehanledarna måste infrmera eleverna m hur en utrymning av klassrummet går till Använd er av den infrmatin sm finns anslagen i alla sklans lkaler. Vid larm: Samla er undervisningsgrupp (ej mentrsgrupp) vid Ströget enligt skiss på baksidan av vanstående instruktin. Rapprtera er undervisningsgrupps status till den gula väst sm finns i direkt anslutning till er utrymningsplats. Gruppen skall hållas ihp ch kvarstå på platsen tills annan infrmatin lämnas från Gul väst. Det är viktigt att ansvarig lärare rapprterar till gul väst ch inte tvärtm då reda annars kan inträffa. Vid evakuering till Ådalshallen: Om rder m evakuering till Ådalshallen kmmer skall den ansvarige läraren ta med sin klass till Ådalshallen där infrmatin m var klassen skall samlas finns. Där ansvarar studiehandledaren för att klassen samlas på angiven plats för avprickning mt klasslista. Eventuella saknade skall rapprteras till ansvarig rektr sm för infrmatinen vidare. Sida 18 av 19

19 Bilaga 11 Klassfördelning i Ådalshallen Sida 19 av 19

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer