Medlemsmöte maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmöte 23-24 maj 2012"

Transkript

1 1 Medlemsmöte maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23 maj Christer Bergkvist, Reginbiblitek Kalmar endast 24 maj Elisabet Stenberg-Lundin, Gtlands Länsbiblitek Katinka Brg, Länsbiblitek Jönköping Kerstin Olssn, Länsbiblitek Östergötland Krister Hanssn, Reginbiblitek Stckhlm Lisa de Suza, Länsbiblitek Dalarna Malin Nrrby, Länsbiblitek Gävlebrg Uppsala Maria Ehrenberg, Reginbiblitek Halland endast 23 maj Peter Alsbjer, Reginbiblitek Örebr-Västmanland Rland Tiger, Länsbibliteket Västernrrland Susanne Ljungström, Länsbibliteket i Västerbtten Förhinder Anna Ring, Jämtlands Läns Biblitek Detlef Barkanwitz, Nrrbttens länsbiblitek Ulf Redm, Länsbiblitek Sydst Maria Jacbssn, Biblitek, bildning ch media, Kultur Skåne 1. Medlemsmötet öppnas SLB:s rdförande Kerstin Olssn hälsade välkmmen ch presenterade bakgrunden till upplägget för dagens medlemsmöte. 2. SLB:s representanter i lika grupper Mötet gick igenm vilka sammanhang där föreningen har representanter. Sammanhang där SLB är inbjuden, frmell representatin Natinella Sklbibliteksgruppen - Ann Catrine Erikssn, Länsbiblitek Sörmland Christer Bergkvist, Reginbiblitek Kalmar tillfrågas m Pia Malmberg Krnwall kan ersätta. TPBs råd Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland, Katinka Brg, Länsbiblitek Jönköping är suppleant.

2 2 Sammanhang där SLB är inbjuden av SKL att nminera deltagare, indirekt representatin KBs Natinella referensgrupp Kerstin Olssn, Länsbiblitek Östergötland Kerstin rapprterade från referensgruppens arbete. Hn har lyft frågr kring frtsättningen av Biblitek24, barn, unga, tillgänglighet, natinella licensinköp för flkbiblitek. Beslut: Rland Tiger, Länsbibliteket Västernrrland ch Susanne Ljungström, Länsbibliteket i Västerbtten bildar en arbetsgrupp för uppföljning,frtsättning ch eventuell överföring av befintliga prjektmedel när det gäller Biblitek 24 ch relatinen till lånecentralen i Umeå. Beslut: SLB avvaktar med en skrivelse till KUR/KB m natinella licensinköp till hösten efter KB:s expertgrupp för infrmatinsförsörjning ch resursdelning eventuellt fattat beslut i frågan till hösten KB Expertgrupp för utvärdering ch kvalitet Krister Hanssn, Reginbiblitek Stckhlm Krister rapprterade från expertgruppens arbete. KBs Styrgrupp Libris natinella inflytandestruktur - Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland. Anna Christina rapprterade från styrgruppens arbete. KBs Expertgrupp för utbildning ch lärande - Anne Hederén, Länsbiblitek Östergötland Oklar representatin Näfs nätverket för skönlitteratur på bibliteken Maria Ehrenberg, Reginbiblitek Halland rapprterade Svensk bibliteksförenings utvecklingsråd Anna Christina Rutqvist rapprterade 3. Gruppdiskussin kring föreningens verksamhet ch arbetssätt Vad är meningen med föreningen? Vilken relatin finns mellan representatinsskap ch legitimitet? Hur påverka natinellt? Från diskussinen: SLB upplevs ha en viktig rll att spela vilket skapar legitimitet. SLB är en lbbyist för medbrgarna ch för biblitek på reginal ch natinell nivå. SLBs arbetar med bibliteksutveckling ur ett medbrgarperspektiv. SLB bör intensifiera sina kntakter med SKL. Det finns ett behv att föreningen ska hitta nya frmer ch strukturer för sin verksamhet. Medlemmarna ska stimuleras till aktiviteter i arbetsgrupper kring specifika, strategiska utvecklingsfrågr,

3 3 En utmaning för medlemmarna är att göra SLB mer intressant för flera på länsbibliteken genm att skapa ett större vi. SLB har en uppgift att fylla när det gäller pininsbildning gentemt allmänheten ch fältet. Det finns ett behv av kmmunikatinsstrategi för föreningen. När medlemmar representerar föreningen handlar det m att hålla fast vid fkus på bibliteksuppdraget, bibliteksnyttan, bibliteksfrågan från reginal nivå ch med natinellt perspektiv. 4. Strategiska frågr; vad ch hur Natinell katalg Beslut: En arbetsgrupp bildas kring fria pster. AG Fria pster består av Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland, sammankallande Kerstin Olssn, Länsbiblitek Östergötland Krister Hanssn, Reginbiblitek Stckhlm Detlef Barkanwitz, Nrrbttens länsbiblitek Beslut: Det infrmatinsbrev m natinell katalg sm skickats ut till biblitekscheferna under våren frmuleras m med syfte att föreningen låter göra en infrmatinsflder. Barn, biblitek, IT Barns digitala delaktighet Beslut: En arbetsgrupp bildas för att uppdra åt länsbiblitekens barnknsulenter att tillsätta en egen arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan med 10 förslag till åtgärder kring barns digitala delaktighet. AG Barn består av Elisabet Stenberg-Lundin, Gtlands Länsbiblitek Bengt Källgren, Kultur i Väst Lisa de Suza, Länsbiblitek Dalarna, sammankallande Eböcker En intern diskussin inm SLB efterlystes. Se nedan. Bkcirklar.se Krister infrmerade m dagsläget. Bkcirklar.se har beviljats medel från kulturrådet vilket innebär att det finns finansiering för en prjektledare till maj Webbplatsens plattfrm ska vara klart att presenteras i samband med Bk- ch Bibliteksmässan i höst. Resestipendiet Beslut: SLB:s resestipendium läggs ner. De medel sm avsatts för stipendiet används till att genmföra föreningens knferens för länsbiblitek vart annat år.

4 4 Kvalitet Den 12 juni arrangerar KB ett kvalitetsseminarium för länsbibliteken utifrån det gemensamma uppdraget m kmmunernas planer för bibliteksverksamheterna. Digidel ch Delning.nu Det finns sedan tidigare en styrgrupp för länsbiblitekens engagemang i Digidel SG Digidel består av Kerstin Olssn, Länsbiblitek Östergötland Krister Hanssn, Reginbiblitek Stckhlm, sammankallande Lisa de Suza, Länsbiblitek Dalarna Christer Bergkvist, Reginbiblitek Kalmar Krister rapprterade m läget för den interaktiva webbfrtbildningsplatsen delning.nu. Det har varit mycket jbb under våren. Det finns egentligen inga persnalresurser avsatta. Det var meningen att brukarstödet skulle göras kllabrativt med hjälp av knsulentnätverket, men det har inte fungerat sm det var tänkt. Nu stängs webbtjänsten ner sista juni. Det krävs minst en halvtidstjänst för att ge relevant service. Det finns intresse hs enstaka länsbiblitek att ta över driften inm ramen för kmpetensutvecklingsprjekt. Även andra rganisatiner skulle kunna erbjudas att går in med eknmiskt stöd för driften. Litteraturutredningen Beslut: En arbetsgrupp bildas för att förbereda remissvar ch sm stöd inför de lika förslag sm utredningen trligen lämnar efter sig. Utredningen släpper sitt betänkande i samband med Bk- ch bibliteksmässan. AG Litteraturutredningen består av Maria Ehrenberg, Reginbiblitek Halland, sammankallande Rland Tiger, Länsbibliteket Västernrrland Susanne Ljungström, Länsbibliteket i Västerbtten Kerstin Olssn, Länsbiblitek Östergötland inför remiss ch andra förslag: Maria Ehrenberg, Susann Västerbtten, Rland, Västerbtten, Kerstin Ny biblitekslag Beslut: En arbetsgrupp bildas för att förbereda remissvar. AG Ny biblitekslag består av Peter Alsbjer, Reginbiblitek Örebr-Västmanland, sammankallande Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Malin Nrrby, Länsbiblitek Gävlebrg Uppsala Remisskrivandet synkas med de enskilda medlemmarnas remisser. Remissen ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 15 september. Bkbussknferens Oavsett m det handlar m bkbussar, barnverksamhet eller någn annan specifik verksamhetsgren så är det viktigt att påpeka att SLB främst pririterar arbetet med strategiska frågr på natinell nivå. Föreningen kan ej ses sm en knferensarrangör för t ex flkbibliteken. I de fall föreningen genmför arrangemang avgör från fall till fall. Föreningens egna arrangemang riktar sig främst till länsbibliteken själva sm t ex den biannuala knferensen för länsbiblitekspersnal.

5 5 Beslut: Peter får i uppdrag att frmulera ett svar till knsulenterna angående planering av framtida bkbussknferens. Förslag till svar SLB vill till att börja med gratulera till den framgångsrikt genmförda bkbussknferensen i Örebr. Det gläder ss att knferensen satt igång så många prcesser, så mycket nätverksbyggande ch att den skapat så mycket psitiv energi hs persnalen på landets bkbussar. Sm ni säger så är det viktigt att även denna persnalgrupp får möjlighet till frtbildning ch nätverkande. SLB har en viktig ch unik uppgift - att utifrån ett reginalt perspektiv främja utvecklingen av bibliteksväsendet i landet. Därför har SLB frmulerat sin verksamhetsidé: SLB kmmunicerar biblitekens funktin i samhället genm att agera gemensamt ch påverka natinellt. Vår visin är att Sverige ska vara en ledande bibliteksnatin. Vi har därför valt att främst arbeta med strategiska utvecklingsfrågr sm berör den natinella nivån. Det gör vi bland annat genm att representera flk- ch länsbiblitek i samtalen inm ramen för KB:s inflytandestruktur, TPB:s råd ch den Natinella Sklbibliteksgruppen. Vidare för föreningen samtal med andra natinella aktörer sm Statens Kulturråd, Kulturdepartementet ch SKL. SLB bjuds även in att vara remissinstans när det gäller att ge synpunkter på utredningar sm berör bibliteksmrådet. Tyvärr har föreningen ingen möjlighet att vara knferensarrangör. Det kan ske endast undantagsvis, sm vid det här unika tillfället med bkbussknferensen i Örebr. Vi vill därför i stället hänvisa först ch främst till de enskilda länsbiblitekens frtbildningsplanering ch uppmana dem till samverkan över länsgränserna. En annan möjlighet är att påverka Svensk Bibliteksförenings prgramutbud, såväl via enskilda medlemskap sm via biblitekens institutinella medlemskap. Andra möjliga arrangörer skulle kunna vara SKL, med tanke på deras uppdrag att svara för kmmunernas upphandlingar - eller rentav KB med tanke på deras natinella ansvar för alla bibliteksfrmer. Än en gång vill vi tacks för engagemanget med arbetet att genmföra knferensen ch hppas att den gett bkbussnätverket styrka ch md att tillsammans med länsbibliteken kunna hitta frmer för frtsatt nätverksbyggande ch frtbildning. Beslut: Frågan m SLB eventuellt kan täcka knferensens förlust brdläggs. IB/BVC-flder Kerstin infrmerade m att SLB finns mnämnda i en ansökan sm Internatinella Bibliteket sänt till KUR m prduktin av BVC-fldrar på andra språk än svenska. Resa till Kanada Kanada ch Trnt verkar vara det mest spännande landet när det gäller bibliteksutveckling just nu. Beslut: En arbetsgrupp bildas för att förbereda en eventuell studieresa. AG Kanada består av: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Kerstin Olssn, Länsbiblitek Östergötland

6 6 Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Katinka Brg, Länsbiblitek Jönköping, sammankallande Efterspel till BHS-utbildningen Katinka infrmerade m de rapprter sm prducerats i samband med BHS-kursen m reginal utveckling av bibliteksverksamhet. Rapprterna brde presenteras för medarbetarna vid länsbibliteken vid lämpligt tillfälle, t ex i pen space-frm. Beslut: Katinka får i uppdrag att fråga rapprtförfattarna m det är OK att lägga ut rapprterna på SLB-webben. En arbetsgrupp bildas för att förbereda ett tillfälle att presentera rapprterna för persnal vid länsbibliteken i samband med SLB: medlemsmöte i nvember. AG BHS-rapprter består av: Katinka Brg, Länsbiblitek Jönköping Peter Alsbjer, Reginbiblitek Örebr-Västmanland Kmmunikatinsstrategi SLB behöver en kmmunikatinsstrategi. Beslut: En arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram ett förslag till kmmunikatinsstrategi. Beslut m förslaget ges vid SLB:s medlemsmöte i nvember. AG Kmmunikatinsstrategi består av: Malin Nrrby, Länsbiblitek Gävlebrg Uppsala, sammankallande Detlef Barkanwitz, Nrrbttens länsbiblitek Maria Ehrenberg, Reginbiblitek Halland 5. Diskussin m aktuella frågr Förslaget till ny biblitekslag diskuterades. E-bksfrågan diskuterades. KB anställer en prjektledare för e-böcker. AG Litteraturutredningen bevakar frågan vidare för SLB:s räkning. Litteraturutredningen diskuterades. 6. SLBs relatin till de natinella aktörerna Övergripande strategiskt t ex upphandling SKL Ebksfrågan SKL, KB, KUR Natinell katalg SKL, KB, IB Biblitekslagen KB, KUR, Kulturdepartementet Litteraturutredningen KB, KUR, Kulturdepartementet Kvalitetsfrågan KB, Myndigheten för kultur analys, KUR Barn KUR, IB, TPB Bkcirklar Lånecentral(erna) Digidel, delning.nu - Lånecentral(erna), TPB, KB

7 7 7. Krrigering av prtkll från medlemsmötet 8 februari 2012 I skrivningen m hur KB planerar implementeringen av Dewey-systemet på flkbibliteken heter det att Länsbibliteken har utbildningsansvaret.. Detta uttalande ska snarast ses sm en uttryckt förhppning från KBs Dewey-prjektledare än ett fastslaget faktum ch frmellt beslut. Meningen stryks i mötesprtkllet från den 8 februari. 8. Övriga frågr ch infrmatin 22 nvember arrangerar KB en gemensam infrmatinsdag för samtliga biblitekschefer i landet. Chefsdagen ersätter bibliteksstämman. Eventuellt sker ingen nrdisk knferens för länsbibliteken Beslut: SLB frågar KB m det finns någn liknande knferens på agendan för deras del. 9. Till årsmötet SLBs legitimitet diskuterades Natinellt enighet, synlighet, närvar, värderingar, Reginalt nödvändigt med ett större vi, knsulenternas rll ch arbetssätt, Lkalt kulturplanerna, nätverk i hela biblitekssverige, förtrgenhetskunskap, relevans SLB en förening för länsbiblitekarierna eller länsbibliteken diskuterades Föreningens arbetsrdning diskuterades. Transparens Knferenser SLB-webben; behven av förbättrat ch fördjupat innehåll Tydligare arbetsrdning ch verksamhetsplan 10. Medlemsmötets frtsättning 24 maj Vuxnas lärande Christer Bergkvist infrmerade m det seminarium m biblitekens service till studerande sm inträffar 29 maj. Nätverket planerar att ge ut en strategisk handbk för biblitek ch vuxnas lärande. Bken kmmer ut under året. Det planeras två öppna seminarier tillsammans med KB under hösten Kvalitet SLB:s visin, verksamhetsidé är våra ingångsvärden i samtalet med KB. KB arrangerar seminarier kring utvärderingar ch analys enligt sitt uppdrag: att tillsammans med

8 8 länsbibliteken följa upp hur de planer för bibliteksverksamheterna sm kmmuner ch landsting antar i enlighet med biblitekslagen (1996:1596) har utfrmats ch hur de används. Vi vill att det byggs in ett lärande i prcessen för KBs stöd för kmmunbibliteken. Det finns kntaktpersner utsedda på varje länsbiblitek sm medverkar i prsessen. Länsbiblitekens behöver verktyg så att vi kan ta på ss vår rll att se till att det sker en återkppling till kmmunerna ch länsbibliteken. Det behöver utvecklas ch frmas mdeller ch metder för förankring av planerna i lkalsamhället ch hs biblitekspersnalen. Det behövs kvalitetskriterier för bibliteksverksamheterna. Det behövs en kppling till statistik ch till mål för verksamheterna. Digidel Christer infrmerade m Wrld Internet Institutes Olle Findahls rapprt m vad sm kännetecknar den icke-digitalt delaktiga persnen. För närvarande finns ca 1,3 miljner svenskar i digitalt utanförskap. En trend är att gruppen intresserade internet har har vuxit. Ca av persner sm står utanför är intresserade av lära sig. Resten, den stra majriteten är inte intresserade. 50% av de icke-intresserade saknar högre utbildning. Enligt Christer behövs det därför en ny strategi för DigiDel att å den stra gruppen. Denna nya strategi utgår från en uppsökande verksamhet: Biblitek ch studieförbund samarbetar med peninärs- ch hembygdsföreningar. Företragarföreningen i Kalmar län samverkar med LO-förbunden för att nå nya målgrupper. Beslut: Christer skickar ut sitt föredrag m digital delaktighet. Översyn av SLBs stadgar En arbetsgrupp får i uppdrag att se över föreningens stadgar samt ge förslag till ändringar. Förslaget ska vara klart till medlemsmötet i nvember. AG Nya stadgar består av Lisa de Suza, Länsbiblitek Dalarna, sammankallande Rland Tiger, Länsbibliteket Västernrrland Susanne Ljungström, Länsbibliteket i Västerbtten Vid prtkllet Peter Alsbjer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer