Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt arbeta med tbakspreventin för ungdmar. Den metd sm har använts kan beskrivas sm att utbilda för att utbilda. Medarbetare i Flktandvården har utbildats för att utbilda den övriga persnalen. Uppdraget har varit att kmmunicera ett tbakspreventivt budskap där vi träffar ungdmar i sklan ch på våra kliniker. En prjektgrupp bestående av fem persner inklusive prjektledare har planerat ch tagit aktiv del i genmförandet av prjektets alla delar. Utbildning m tbak vid lektiner i sklan Medarbetare på alla kliniker arbetar kntinuerligt med preventin i Västra Götalandsreginens sklr. Mer än 200 persner är engagerade i denna verksamhet. En viktig del av deras verksamhet är de munhälslektiner sm hålls i årskurs 5 ch 8. Eftersm många elever prövar på att röka eller snusa i dessa åldrar har lektinerna särskild inriktning på tbak. För att ge stöd för tbaksdelen i lektinerna har en kursdag genmförts i varje mråde. Tbakens miljöpåverkan har varit ett genmgående tema under kursdagen. Utbildning för all klinikpersnal Femtn tbakscacher (främst tandhygienister) har rekryterats internt. Fem gegrafiska mråden i Västra Götalandsreginen har haft tre tbakscacher vardera med uppdrag att besöka alla allmäntandvårdskliniker i mrådet. Sammanlagt finns över 100 sådana kliniker i reginen. För att klara uppdraget har tbakscacherna fått utbildning i mtiverande samtalsteknik (MI) ch tbakskunskap, sammanlagt fyra dagar. Under 2010 har alla kliniker fått besök av en tbakscach med ett tvåtimmars tbaksprgram. Infrmatinsmaterial I prjektet ingick ckså att ta fram infrmatinsmaterial m tbak sm var speciellt anpassat för ungdmar ch ungdmars sätt att söka infrmatin. Bland annat har en krtfilm, Teen Teeth, prducerats för att användas vid lektinerna i sklan. En manual har ckså tagits fram sm stöd för samtal m tbak på klinikerna. Tbaksplicy Sm tilläggsuppdrag har prjektgruppen lämnat förslag till en tbaksplicy för Flktandvården Västra Götaland. Den plicy sm tgs fram har antagits sm Riktlinjer för tbakspreventin ch gäller nu för hela Flktandvården Västra Götaland. Resultat, lärdmar - Enkätsvaren från dem sm arbetar med preventin i sklan visar att kursdagen i hög grad mtsvarat deras upplevda behv av förstärkt tbakskmpetens. - Även den utvärdering av tbakscach-uppdraget sm genmförts har genmgående gett mycket psitiva svar. Många har betnat att uppdraget inneburit en persnlig utveckling ch nästan alla uppgav att de kunde tänka sig att frtsätta sm cacher. - Medarbetarna vid ett slumpvist urval av kliniker har svarat på enkäter före ch efter besöket av tbakscachen ch resultatet visar en psitiv, m än svag, attitydförändring när det gäller tbakspreventin på kliniken. Lärdmarna från prjektet kan översättas i följande framgångsfaktrer: Enkel, välavgränsad prjektplan. Tydligt stöd från ledningen. Eknmiska resurser. En liten prjektgrupp med kmpletterande kmpetenser. Täta planeringsmöten. Internrekryterade tbakscacher. Planering av utbildningsinnehåll med medverkan från målgruppen. 1

2 Bakgrund Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen planerades ch genmfördes under 2009 ch 2010 ch avslutades den 31 december Organisatriskt mfattades allmäntandvården (den icke-specialiserade tandvården) inm Flktandvården Västra Götaland ch prjektets målgrupp var ungdmar år gamla. Den prjektgrupp sm bildades representerade lika kmpetenser ch hade förankring i reginens lika mråden. Styrgruppen för prjektet utgjrdes av tandvårdscheferna. Flktandvårdens medarbetare möter nästan alla ungdmar då de kmmer till klinikerna för regelbundna undersökningar ch ckså i samband med det preventiva arbete sm bedrivs i sklan. I sklmiljön genmförs såväl återkmmande flurbehandlingar sm lektiner m munhälsa ch tbak. Här finns alltså möjlighet för Flktandvården att medverka i sklans tbaksförebyggande verksamhet. Sedan ett tital år tillfrågas ungdmar m tbaksvanr i samband med undersökning i Flktandvården. Att följa upp de svar sm ungdmarna ger med ett krt mtiverande samtal har fta upplevts sm svårt på grund av kunskapsbrist. Det har även framkmmit behv av kmpetensförstärkning på tbaksmrådet vid arbetet med de lektiner m munhälsa ch tbak sm tandvårdspersnal håller i sklan. Syftet med prjektet har varit att förbättra effektiviteten i Flktandvårdens tbakspreventiva arbete genm att öka medarbetarnas tbakskunskaper ch förmåga att förmedla dessa kunskaper till ungdmar. Målet har därför varit att ge utbildning m tbak ch tbakspreventin sm upplevs sm adekvat ch användbar såväl i den kliniska situatinen sm vid lektinerna i sklan. Prjektet har finansierats genm bidrag från Statens flkhälsinstitut: kr för år 2009 ch kr för år Flktandvården Västra Götaland har delfinansierat prjektet med kr för år 2009 ch kr för år Sammanlagd finansiering: kr. Planerade aktiviteter Internrekrytering ch utbildning av 15 tbakscacher Grundläggande utbildning m tbakspreventin för medarbetarna på alla allmäntandvårdskliniker i Flktandvården Västra Götaland via tbakscacherna. Utbildning i mtiverande samtalsteknik ch upplevelsebaserad metdik för de medarbetare sm arbetar med preventin i sklrna Prjektering, inköp ch framtagande av infrmatinsmaterial m tbak ch tbakspreventin, anpassat för målgruppen Ge förslag på tbaksplicy för Flktandvården Västra Götaland Resultat Utbildning för all klinikpersnal Efter en intensiv planeringsfas genmförde prjektgruppen under våren 2009 en internrekrytering av 15 så kallade tbakscacher. På Flktandvårdens intranätsida publicerades en intresseanmälan (bilaga 1) ch tlv tandhygienister ch tre tandsköterskr, jämnt fördelade i reginen, utsågs till tbakscacher. Efter en intrduktinsdag fick tbakscacherna sammanlagt tre dagars Utbildning i krt rådgivning enligt MI-metden (Mtiverande samtal) under ledning av leg. psyklg Stefan Sanner, sm har 2

3 genmgått internatinell MI-tränarutbildning. En utbildningsdag hade temat Klinikbesöket fakta ch upplägg ch innehöll tbaksutbildning med bland andra dcent Agneta Hjalmarsn samt ett prgram för klinikutbildningen (bilaga 2). Prgrammet tg två timmar ch bestd av ett bildspel med tbaksfakta, mtiverande samtalsteknik med övningar ch intrduktin av en samtalsmanual (bilaga 4). Manualen, i laminerad A4, utgör ett stöd för samtal m tbak med ungdmar ch ska finnas på varje behandlingsrum (bilaga 4). Under 2010 har tbakscacherna i enlighet med planerna besökt varje allmäntandvårdsklinik i Flktandvården Västra Götaland ch genmfört utbildningsprgrammet. Utbildning m tbak vid lektiner i sklan För de medarbetare i Flktandvården sm arbetar med preventin i sklan anrdnades en kursdag m Tbak i sklan vad ch hur? i samarbete med Hälsäventyret Oasen, Vara (bilaga 3). Kursen hölls en gång per mråde, det vill säga fem gånger under januari Sammanlagt över 170 persner deltg. Temat för dagen var till str del tbakens miljöeffekter, det vill säga de skadr på miljö ch människr sm tbaksframställningen medför. Halva kursdagen ägnades åt en faktagenmgång sm bland annat handlade m vad sm händer i munnen m man röker ch snusar ch vad sm händer m man slutar. Andra halvan av dagen hade utfrmats av Hälsäventyret Oasen ch hade mera karaktären av verkstad. Exempel gavs på hur man kan utfrma en tbakslektin för att få ungdmar att reflektera över tbak (bilaga 5). Kursdeltagarna fick tillgång till bildspel ch stra laminerade bilder sm var framtagna för att användas vid lektiner m tbak. Infrmatinsmaterial Inm ramen för prjektet har en krtfilm prducerats under medverkan av bland andra Karin Sjögren ch Peter Apelgren. Filmen är tänkt att vara en tankeväckare m tnårständer ch rökning ch är avsedd att visas i början av en lektin m munhälsa ch tbak (bilaga 6). Tidigare har nämnts egenprducerade bildspel, laminerade bilder ch samtalsmanual (bilaga 4). Till varje allmäntandvårdsklinik har distribuerats ett exemplar av bken MI mtiverande samtal: Praktisk handbk för tandvården samt en DVD med filmen Tbakens barn (Se Referenser nedan), sm skildrar den internatinella tbaksindustrins cyniska agerande i utvecklingsländerna. Tbaksplicy Prjektgruppen fick i tillägg till den ursprungliga prjektplanen uppdraget att föreslå en tbaksplicy för Flktandvården Västra Götaland. Gruppens förslag antgs av Tandvårdsstyrelsen i september 2009 sm Riktlinjer för tbakspreventin för Flktandvården Västra Götaland (bilaga 7). Riktlinjerna fastslår bland annat att rökning inte får ske under arbetstid, att mbyte till privata kläder måste ske före rökning, att snusning bör minimeras under arbetstid, att persnal erbjuds avgiftsfri tbaksavvänjning samt att infrmatin m tbaksplicyn ska ges vid intrduktin av nyanställda samt vid rekrytering av persnal. Sammanfattning av utvärdering/uppföljning Följande enkäter har gjrts Enkät efter kursdagen för dem sm arbetar med preventin i sklrna (bilaga 8). Enkät till tbakscacherna efter genmförda klinikbesök med tbaksprgrammet (bilaga 9). 3

4 Enkät till persnalen på ett slumpvist urval av kliniker före ch efter besöket av en tbakscach (bilaga 10) De sm arbetar med preventin i sklrna hade fått en standardiserad webb-enkät efter kursdagen. Svarsfrekvensen varierade vid de fem kurstillfällena från låg (37%) till acceptabel (62 %). Svarsalternativ var 1-5, där hög siffra betyder psitivt svar. Fråga: I vilken grad mtsvarade utbildningen dina förväntningar? Svarsintervall: 4,20 4,39 Fråga: Hur bedömer du innehållet i utbildningen? Svarsintervall: 4,31 4,44 Fråga: Vad är ditt helhetsintryck av utbildningen? Exempel på fritextsvar: Mkt bra upplägg ch trevliga tips på tbakslektiner, ett + för att miljön km med, Bra kmpnerad kurs, gav inspiratin att gå ut t..m i klass 8 Tbakscachernas enkätsvar indikerade att utbildningen hade varit bra ch gett dem det sm behövdes för att genmföra uppdraget. Presentatinsdelen (bildspelet) ansågs ckså vara bra ch väl anpassat för sitt ändamål. Klinikbesöken hade gått jättebra. Samtliga hade fått psitivt bemötande ch varit med m givande diskussiner. MI-övningarna hade fungerat varierande bra, från väldigt givande till svårt att förmedla ch få till på ett bra sätt. Att vara tbakscach hade för de flesta inneburit mycket på det persnliga planet främst färdigheten att prata inför en grupp. Det hade även varit värdefullt att få ökade kunskaper ch nya kntakter. Nästan alla kunde tänka sig att frtsätta arbeta med tbaksfrågr ch även att arbeta på liknande sätt med andra hälsfrågr. Enkätsvaren från klinikpersnalen: Svarsfrekvensen var före besöket av tbakscach 76 %, för enkäten efter besöket 67 %. Någt fler uppgav att de på lika sätt arbetar med tbaksfrågan efter besöket än före. På frågan m tbakscachens utbildning förändrat inställningen till arbete med tbaksfrågr svarade en majritet (53 %) ja. Exempel på fritextsvar: Väcker nytt intresse ch gör mig uppdaterad. En puff inledningsvis, men långvarig effekt? Jag var tidigare fkuserad på niktinets skadeverkningar. Att det fanns så många giftiga ämnen i tbak var nytt för mig. Fick upp ögnen på att det är ett hälsprblem för de lkala prducenterna. Frågan m det är någt man önskar för att kunna arbeta med tbaksfrågrna framöver gav bland annat följande fritextsvar: Utökad patienttid så jag hinner ta upp denna viktiga fråga TID TID TID. Nej, är inte intresserad då vi inte har tid för tbaksinf. Vi har så mkt annat vi ska göra den krta tid vi träffar pat. Uppdatering med några års mellanrum. Kntinuerlig infrmatin/inspiratinsföreläsningar. Tydlig finansiering. Mer infrmatinsmaterial att dela ut till patienterna, speciellt saknas material vad gäller snuset Vidmakthållande 4

5 Vid en knferensdag i slutet av prjekttiden med prjektgruppen, tbakscacherna ch ansvarig tandvårdschef diskuterades tbaksarbetet i Flktandvården, tbakscachernas framtida rll samt hur lärdmarna av prjektet bör förvaltas i framtiden: Tbaksfrågrna kmmer från ch med 2011 att ingå sm ett ansvarsmråde i den så kallade Hälsdntlgiska enheten (HOE). En ramansvarig för tbaksfrågrna utses. Tbakscacherna kmmer att ingå i ett Tbaksnätverk inm HOE ch nätverksträffar kmmer enligt planerna att rdnas en gång per termin för uppdatering av tbaksfrågrna kpplat till MI. Tbakscacherna ska besöka allmäntandvårdsklinikerna för att uppdatera ch stimulera det tbakspreventiva arbetet ch varje klinik ska erbjudas besök mkring vart tredje år. Tbakscacherna ska vara resurspersner i tbaksfrågr för klinikerna. Förutsättningen för att bedriva tbaksarbete i Flktandvården är att häls- ch sjukvårdsnämnderna ger bidrag till finansieringen. Diskussin ch slutsatser Prjektgruppen anser att det föreligger en mycket gd överensstämmelse mellan prjektplanen ch det sm blev prjektets verklighet. Samma bedömning görs ckså när det gäller måluppfyllelsen. Enkätresultaten ger stöd för dessa bedömningar. Enkelheten i prjektdesignen ch den välavgränsade prjektplanen bidrg enligt vår mening till det lyckade resultatet: Genm prjektet har femtn tbakscacher internrekryterats ch fått fyra dagars utbildning i mtiverande samtalsteknik ch tbakskunskap Tbakscacherna har gett närmare 2000 medarbetare i Flktandvården Västra Götaland ett två timmars utbildningsprgram sm syftar till att förbättra samtalen m tbak med unga patienter Flktandvården kmmer via prjektet att nå alla elever i årskurs 5 ch 8 i hela Västra Götalandsreginen (1,6 miljner invånare) med lektiner m tbak, sm syftar till att ingen elev ska använda tbak Ett internt uppdrag tillfördes efter prjektets start: Att ge förslag på en tbaksplicy för Flktandvården Västra Götaland. Även detta uppdrag har fullföljts inm prjektets ram. Den utvärdering sm gjrts har bestått av enkäter på tre mråden: Tbakscachernas erfarenheter ch attityder Hur de sm arbetar i sklrna uppfattade den utbildning sm de fick Attityder ch synpunkter från persnal på kliniker före ch efter tbakscachernas besök De två förstnämnda enkäterna gav entydigt för prjektet psitiva resultat, medan enkäten till persnal uppvisade delvis mtstridiga ch endast svagt psitiva resultat. En förklaring kan vara att enkätfrågrna i vissa fall kan ha varit svårförståeliga (t ex Upplever du några hinder i ditt tbaksarbete? Anser det ej vara tandvårdens mråde. Påståendet ska bedömas mellan 1 = strt hinder ch 5 = inget hinder). I efterhand kan således enkätfrågrna anses ha varit mindre ändamålsenliga. Däremt km åtskilliga intressanta kmmentarer ch synpunkter fram i de många fritextsvaren. Vanliga kmmentarer gick ut på att detta var viktiga frågr sm hörde hemma i tandvården men att det var svårt att finna tid för dem i det stressiga vardagsarbetet. Prjekttiden var tyvärr för krt för att försöka utvärdera m prjektets insatser påverkat attityderna hs de ungdmar sm besökt klinikerna eller deltagit i tbakslektiner. 5

6 Tidigare (se under rubriken Vidmakthållande) har berörts vad prjektet har bidragit till när det gäller det framtida tbaksarbetet i Flktandvården Västra Götaland. För att få långsiktiga effekter av prjektet krävs långsiktig finansiering av det frtsatta tbaksarbetet i Flktandvården. Regelbundna uppdateringar i tbaksfrågan behövs för att tbaksarbetet både i sklan ch på klinikerna ska bli frtsatt framgångsrikt. En annan förutsättning är att tbakscacherna frtsätter att vara aktiva resurspersner i tbaksfrågr ch att de sm eventuellt slutar ersätts med nya med mtsvarande utbildning. Den MI-utbildning sm tbakscacherna fått under prjektet är självfallet användbar även inm andra hälsmråden. De allra flesta tbakscacherna har ckså förklarat sig villiga att arbeta sm cacher på liknande mråden i framtiden. Den mdell sm prjektet använt att utbilda intresserade medarbetare till tbakscacher för att utbilda persnalen har i hög grad visat sig vara användbar för kunskapsöverföring. Mdellen har därtill bidragit till persnlig utveckling ch breddad kmpetens för ett antal medarbetare. Referenser Hlm Ivarssn, B, Sjögren K. (2010). MI mtiverande samtal: Praktisk handbk för tandvården. Stckhlm: Gthia Förlag. Irving, S. (2007). Tbakens barn: En film av Sven Irving. Stckhlm: Syndikatet Televisin. Götebrg För prjektgruppen Åke Jnsn, prjektledare 6

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling enhet 3 Oktber 2017 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3. Visin:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling - Enhet 3 Oktber 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3.

Läs mer

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer Mbil närvård Västra Götaland 2017-10-11 Lathund Delrapprt 2 krtfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat ch rekmmendatiner 2 Inledning Detta dkument syftar till att på ett enkelt ch lättläst

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA?

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? EN DEFINITION AV HIVPREVENTION I VÄSTRA GÖTALAND www.hivpreventin.vgregin.se Ingång Vi vet att sklan är den enskilt viktigaste arenan för förebyggande

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år Dnr 2019/90-612 Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar 16-20 år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Tidningsskaparna. Lärarhandledning

Tidningsskaparna. Lärarhandledning Tidningsskaparna Lärarhandledning TIDNINGSSKAPARNA Redaktören vill trycka en tidskrift m framtiden I Berättarministeriets Tidningsskapare samarbetar vi med Mderna Museet ch låter eleverna prva på livet

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Botkyrka Friskola i Botkyrka kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Botkyrka Friskola i Botkyrka kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Btkyrka Friskla i Btkyrka kmmun 1 (13) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Btkyrka Friskla Resultat

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Delrapport Utvärdering av C2C/PIMA

Delrapport Utvärdering av C2C/PIMA Utvärdering av sciala investeringar Delrapprt Utvärdering av C2C/PIMA Jnas Huldt Götebrg, 2018-01-23 payff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefn 076-13 41 503 www.payff.se Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning november 2017

Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning november 2017 1 (10) Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning 14 16 nvember 2017 Denna enkät är en del av utvärderingen av Telö 17. Enkäten delas ut till samtliga deltagare i seminarieövningen 14 16 nvember

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Vålbergsskolan 4 9 i Karlstads kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Vålbergsskolan 4 9 i Karlstads kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Vålbergssklan 4 9 i Karlstads kmmun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Vålbergssklan 4-9

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL?

ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL? ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL? Katarina Henrikssn Samrdnare Enheten för externa relatiner katarina.henrikssn@umu.se ANSÖKNINGSHANDLINGAR CV Persnligt brev (ansökan) FÖR

Läs mer

:r: skolelevers levnadsvanor år 2015

:r: skolelevers levnadsvanor år 2015 :r: sklelevers levnadsvanr år 2015 Sklelevers levnadsvanr Högavångssklan 6 mars 2015 Eleverna ej förberedda l Utmstående funktinärer W ebbenkät Annymt 2015: 343 av 375 elever 180 pjkar ch 163 flickr Högavångssklan

Läs mer

Leda digitalisering 21 september Ale

Leda digitalisering 21 september Ale Leda digitalisering 21 september Ale Prgram för dagen Check in FIKA! Text 2 Digi. skla ch ledarskap Lärgrupper Text 1 Digi. ch samhälle Till nästa gång Check ut Upplägg ch tidsplan - Ale Intr Förarbete

Läs mer

Se separat deltagarlista. Julia Grönholm

Se separat deltagarlista. Julia Grönholm Malmö stad Stadskntret 1 (6) Minnesanteckningar Mötesdatum 26 nvember 2017 Plats ch tid Scandic Triangeln, Malmö kl. 10.00-15.00 Se separat deltagarlista. Närvarande Närvarande tjänstepersner Cecilia Bengtssn,

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Mjölby Kommun

Revisionsrapport Mjölby Kommun Revisinsrapprt Omsrgs- ch scialnämndens åtgärder för eknmisk balans Mjölby Kmmun Matti Leskelä Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisinsfrågr 2

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Samordningsteam Västerås

Samordningsteam Västerås Samrdningsteam Västerås Halvårsrapprt 20180101-20180630 Verksamhetschef Helena Clementsn Verksamhetsledare Eva Winberg SAMMANFATTNING: Resultat ttalt för Samrdningsteamet Västerås; första halvåret: Arbete:

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Emanuelsklan i Sjöb kmmun Sklinspektinen 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Emanuelsklan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Eriksdalskolan i Skövde kommun. Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Eriksdalskolan i Skövde kommun. Verksamhetsrapport Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Eriksdalsklan i Skövde kmmun Sklinspektinen 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Eriksdalsklan

Läs mer

Gemensam programbeskrivning

Gemensam programbeskrivning Utbildningsbeskrivning Den kmpnerande musikern Krt presentatin/allmänt Nrges Musikkhøgskle i Osl (NMH), Högsklan för scen ch musik vid Götebrgs Universitet (HSM) ch Rytmisk Musikknservatrium i Köpenhavn

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer