Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts i massmedia. Arbetet med bibliteksplaner ch kvalitet har ytterligare intensifierats. Samarbetet med Kalmar län frtsätter ch det gemensamma prjektet kring kartläggning av läsfrämjande insatser sm görs på flkbibliteken i de sex sydliga länen har avslutats. Rapprt ch slutknferens kmmer i början av Prjektet Arena för min berättelse har 2014 resulterat i fyra lkala delprjekt ch tre kmpetensutvecklingsinsatser för att stärka arbetet med läsfrämjande bland barn ch unga. Inm det digitala mrådet har vi tillsammans med bibliteken tagit fram en digitala agenda för bibliteken i två län ch börjat realisera Blekinges Reginala Digitala Agenda genm en förstudie m ett e-labb. Sammanfattning Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg har under 2014: Frtsatt att stödja biblitekens mediearbete genm kmpletterande medieförsörjning. Medlen gick till inköp av medier, persnal, delfinansiering av databaser samt transprter av medier mellan bibliteken. Genmfört en utredning av mediesamarbetet på grund av de reginala bibliteksverksamheternas ändrade uppdrag i nya biblitekslagen. Genmfört kmpetensutvecklingsinsatser inm bland annat mångspråk, bemötande, funktinsnedsättning, digital kmpetens, läsfrämjande ch sciala medier. Nätverksträffar för biblitekschefer, barnbiblitekarier, mångspråksansvariga ch persner sm arbetar med filialverksamhet har genmförts. BiBK:s styrgrupp har besökt tre biblitek i samband med sammanträdena ch deltagit i en infrmatinsträff m EU-stöd till kultur. Reginbiblitekarien har deltagit i samarbetet med Kungliga bibliteket med syfte att arbeta fram material för att underlätta för kmmunernas arbete med bibliteksplanerna. Prjekt I prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km har delprjektet Disajnprjektet genmförts ch slutknferens hållits. Sklbiblitekarielyftet har avslutats med en slutknferens i Nässjö. Prjektet Arena för min berättelse är i full gång ch har resulterat i tre kmpetensutvecklingstillfällen ch fyra lkala delprjekt har genmförts. BiBK:s persnal har ingått i en arbetsgrupp kring regin Blekinges nya webb. BiBK:s nya webb har planerats under året ch grunden levererades i slutet av december, den ska lanseras första kvartalet

2 Måluppfyllelse Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg ska: Medverka till att invånarna får tillgång till en bred variatin av reginala resurser sm kan stimulera den enskildes kultur- ch kunskapsutveckling. BiBK samrdnar ch subventinerar ett paket med lika nättjänster för bibliteken. Innehållet följs upp varje år ch förändras efter önskemål. Det innebär att ett minimibestånd av gemensamma nättjänster finns tillgängliga för bibliteksanvändarna. BiBK stödjer den enskildes tillgång till medier via avtal med värdbibliteken i Växjö ch Karlskrna genm att bidra till medieinköp, på såväl värdbibliteken sm övriga biblitek. Transprter av medier mellan bibliteken bekstas av BiBK, transprterna sker tre gånger per vecka. Medverka till att det utvecklas nya frmer för den enskilde invånarens delaktighet i inm biblitek, kultur ch lärande. BiBK har deltagit i prjekt Läskraft! sm syftar till att engagera frivilliga till högläsning av lättläst litteratur för persner med demenssjukdm. BiBK var en av arrangörerna till en studiedag i Emmabda för läsmbud ch högläsare. En av medarbetarna har varit rdförande i Svenska Daisyknsrtiet. Knsrtiets visin är att infrmatin ch litteratur ska finnas tillgängligt för alla. Den årliga knferensen hade fkus på tillgänglig publicering. Utveckla särskilda insatser sm stimulerar unga människrs behv ch drivkrafter inm biblitek, kultur ch lärande, med inriktning på unga människrs fritid. Driver tillsammans med Reginbiblitek Kalmar prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km. Driver prjektet Arena för min berättelse, sm ger barn möjligheter att gestalta sina egna berättelser sm spel, film, serier ch text. Stödjer eknmiskt Berättarkraft i Olfström ch Krnbergs bkmässa i Växjö. Utveckla arbetssätt sm gagnar bas- ch spetsinsatser ch sm mtverkar stuprörseffekter. Hela prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km har slutförts under 2014, prjektets intentin är att mtverka stöprörseffekter ch bredda kmpetensen när det gäller barnperspektivet. Erbjuda kmmunbibliteken årliga dialger, för att i samverkan frmulera planer för gemensamma ch enskilda utvecklingsinsatser. Dialg med alla kmmunbibliteken har genmförts i början av året. Ta initiativ till en reginal bibliteksplan inm Blekinge ch Krnberg. Dialg med kmmunbibliteken, bildningsförbunden, civilsamhället ch enskilda genmfördes sm en pen space med tema Framtidens biblitek i början av året. 2

3 Uppdrag Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg ska: Verka för att alla invånare uppnår en faktisk ch ökad digital delaktighet i samhället. En förstudie m elabb har genmförts. Kmpetensutvecklingsinsatser för biblitekspersnal. Inköp av surfplattr sm lånas ut till bibliteken för kmpetensutveckling av persnal ch till aktiviteter med bibliteksbesökare. Verka för att alla invånare erbjuds full delaktighet på lika villkr vad gäller insatser sm rör biblitek, kultur ch lärande. Jämställdhetsplan ch tillgänglighetsplan finns sm vi arbetar efter. Kmpetensinsatser inm mrådena tillgänglighet, bemötande ch mångspråk. Vidareutveckla samverkan med Reginbibliteket i Kalmar län utifrån de reginala kulturplanerna, reginala övergripande målsättningar ch kmmunbiblitekens lkala behv. Gemensam planering genmförs två gånger per år ch flera kmpetensutvecklingstillfällen genmförs tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Ett biblitekschefsmöte med kmpetensinsatser ch en gemensam studieresa för biblitekschefer till Skåne ch Danmark har genmförts. Följa upp biblitekslagens praktiska tillämpning på lkal nivå i samarbete med Kungliga bibliteket. Stimulera ch vidareutveckla biblitekens lkala kvalitetsarbete i samarbete med Kungliga bibliteket. Reginbiblitekarien ingår i en arbetsgrupp sm tillsammans med Kungliga bibliteket arbetar med frågan. Under året har en dialg med kmmunbibliteksrepresentanter från hela Sverige genmförts ch arbetsgruppen sm arbetar strategiskt med frågan har utvidgats ch innefattar från januari 2015 både representanter för kmmun- ch reginbiblitek. Representanter från kmmunbibliteken i Blekinge ch Krnberg deltg. Kmpetensinsatser har genmförts ch knsultatin erbjuds alla kmmuner. Verksamhet 2014 Kmpetensutvecklingsinsatser BiBK har genmfört: Dig.km En knferens m sciala medier med fkus på bibliteksverksamhet arrangerades ch den väckte strt intresse, med deltagare från Stckhlm ch söder därm. Kmpetensutveckling i bildredigering dit även bibliteken i Kalmar län bjöds in. 3

4 Barn ch unga Tre seminarier inm ämnet läsfrämjande (en m metder för läsinlärning ch läsfrämjande, två m muntligt ch skriftligt berättande). En knferens m barn ch ungas delaktighet, avslutningen på prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km. Författardagen i Hässlehlm i samverkan med de reginala bibliteksverksamheterna i Skåne, Halland, Jönköping ch Kalmar. Skönlitteratur ch förmedling Två utbildningsdagar m litteraturförmedling i teri ch praktik. Presentatinsteknik i praktiken Utbildning i att göra en egen pdcast. Mångspråkighet Nätverksträff med medverkande från Internatinella bibliteket. Chefsutveckling En studieresa till Skåne ch Danmark för biblitekscheferna i Blekinge, Krnberg ch Kalmar län. I två dagar fkuserade vi på meröppet, samverkan ch maker space. En chefsdag med fkus på kreativitet ch ny teknik, tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Medverkande Åke Nygren från Stckhlm. Under året har BiBK genmfört 28 kmpetensutvecklingstillfällen, varav en del sm samarrangemang. Från Blekinge ch Krnberg har sammanlagt 541 persner deltagit, varav av 491 kvinnr ch 50 män. Prjekt Sklbiblitekarielyftet I mars avslutades det treåriga prjektet Sklbiblitekarielyftet med en slutknferens följt av en dag med wrkshps. Prjektet har varit ett EU-finansierat kmpetensutvecklingsprjekt för biblitekspersnal verksamma vid sklbiblitek i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Krnberg ch Östergötlands län, sm pågått sedan 2012 med Reginbibliteket i Kalmar län sm prjektägare. Utbildningsanrdnare har varit inledningsvis Högsklan i Brås ch därefter Linnéuniversitetet. Huvudtalare vid knferensen sm ägde rum i Nässjö var den australiensiska frskaren Lyn Hay. Barn, unga, biblitek Futurum.km Under året har det treåriga prjektet sm startade upp hösten 2011 genmgått den sista ch avslutande fasen. Prjektet har under åren haft stöd av Kulturrådet ch drivits i samverkan med Reginbibliteket i Kalmar län (sm prjektägare), med syfte att betna vikten av att hela bibliteksverksamheten ska genmsyras av att barn ch unga är en pririterad målgrupp ch att utveckla bibliteken utifrån barnens ch de ungas perspektiv. Under våren genmfördes Disajnprjektet med fkus på bibliteksmiljön för barn ch unga. En inredningsknsult har tillsammans med biblitekspersnal ch en fkusgrupp av barn ch/eller ungdmar på respektive biblitek tittat på aktuellt biblitek. Under hösten har inredaren presenterat ett förslag på utvecklingsmöjligheter ch förändringar. 16 kmmuner i de tre länen har medverkat. Prjektet avslutades med en slutknferens i Växjö med tema barnperspektiv ch barns ch ungas delaktighet. 4

5 Prjektet har utvärderats ch sammanfattats. En skriftlig dkumentatin har publicerats ch en film har ckså tagits fram m prjektet. Arena för min berättelse Arena för min berättelse är ett prjekt sm började genmföras Prjektet finansieras med stöd från Kulturrådet ch kmmer ger möjlighet för bibliteken att tillsammans med barngrupper testa nya metder för läsfrämjande arbete, till exempel filma, skriva, teckna eller göra spel. Under 2014 har tre inledande kmpetensdagar ch fyra delprjekt genmförts. Låna dig rik (2013) En planerad avslutningsknferens för Låna dig rik-prjektet, sm avslutades 2013, tillsammans med Linnéuniversitetet (huvudarrangör) ch Reginbiblitek Kalmar län fick med krt varsel ställas in på grund av att Linnéuniversitetets representant blev sjukskriven. Knferensen kmmer att genmföras under 2015 i frm av ett webbseminarium. Verksamhetsutveckling Arena BiBK har krdinerat, löst tekniska prblem ch haft kntakt med leverantören Axiell ch stöttat bibliteken i arbetet med Arena. Kmpetensutveckling har genmförts. Ett nytt underhållsavtal med leverantören har förhandlats fram av BiBK. En styrgrupp bestående av samtliga biblitekschefer med persnal från BiBK sm adjungerad frtsätter att arbeta med gemensamma utvecklings- ch driftsfrågr. BiBK har engagerat sig i arbetsgruppen för bildandet av en natinell Arenagrupp. Syftet med det är att samverka på natinell nivå samt att verka för förbättringar i Arena gentemt leverantör. BiBK har ckså medverkat på ett natinellt plan att sammanställa åtgärder sm flkbiblitek från hela landet önskar att leverantören av systemet vidtar. BiBK har tagit fram en ny plan för hur flkbibliteken ska samverka med varandra angående arbetet med webben. BiBK har, förutm att hålla i träffar för webbansvariga, tagit fram lika utvecklingsförslag. BiBK utreder möjligheterna för flkbibliteken att byta till respnsiv webb med nuvarande eller ny leverantör. BiBK administrerar ch sköter ckså flkbiblitekens gemensamma webbsida. Digital delaktighet ch Reginal digital agenda BIBK har tagit fram en digital agenda för bibliteken i Blekinge ch Krnberg. Med fyra fkusmråden: digital kmpetens för biblitekspersnal, digitala tjänster, digitalt innanförskap ch lika utvecklingsprjekt. elabb/maker space Stenbackanavet i Karlshamn BIBK har finansierat en förstudie för ett piltprjekt på det integrerade bibliteket i Stenbackanavet, Karlshamn. Förstudien ska kunna användas av andra sm vill starta liknande verksamheter. elabb är ett pririterat mråde i Blekinges reginala digitala agenda. 5

6 Barnwebb Samtal m samarbete har påbörjats med Stckhlms stadsbiblitek ch Malmö stadsbiblitek sm tillsammans vill starta en natinell webb för bibliteken. Läsfrämjande BiBK har deltagit i flera samtal med Kulturrådet under året sm ett led i att KUR tg fram en natinell strategi för läsfrämjande. Ett par möten har hållits med flkbildningen för att kmma fram till hur flkbildning ch flkbiblitek kan samverka för att lyfta läsning ch litteratur. BiBK arrangerade tillsammans med Krnbergs läns bildningsförbund en dag m läsfrämjandeuppdraget för biblitek ch studieförbund i Krnbergs län ch deltg i ett möte med liknade syfte för Kalmar, Blekinge ch Krnberg i Emmabda. En strategi för litteratur ch berättande i Blekinge. I Regin Blekinges kulturplan för uppdrgs BiBK att ta fram en strategi för litteratur ch berättande. Dialg har förts med studieförbund, kulturföreningar, författare ch andra berörda persner ch rganisatiner i länet. Strategin kmmer att presenteras under Ett antal prjekt har under året startats ch genmförts under året, fkus har varit läsfrämjande. Arena för min berättelse är ett läsfrämjandeprjekt med stöd från Kulturrådet med syfte att biblitekspersnal tillsammans med en barngrupp på respektive biblitek ska få möjlighet att testa nya metder att uttrycka ch förmedla en berättelse på, sm att filma, teckna eller skapa ett digitalt spel. Grundtanken med prjektet var att sedan publicera de färdiga berättelserna på biblitekens webbplats/-er för barn, men eftersm en sådan arena inte tagits fram ännu, fick prjekten hitta andra lösningar för publicering. Året inleddes med tre seminarier för biblitekspersnalen ett med fkus på läsfrskning ch de andra två utifrån praktiskt arbete med det muntliga respektive det skrivna berättandet. Under året har prjekt genmförts i Älmhult, Växjö, Rnneby ch Tingsryd. Arena för min berättelse frtsätter under Läsfrämjande i sex sydlän. BiBK har tillsammans med kllegr i Skåne, Blekinge, Halland (prjektägare), Jönköping ch Kalmar län med stöd av Kulturrådet påbörjat en studie kring metder för läsfrämjande arbete. En läsfrskare har anlitats för att sammanställa en förstudie. Länens kmmuner i de sex länen har fått uppge max ti aktiviteter i sin egen kmmun sm har ett läs- /språkförmedlande syfte. Frskaren har sammanställt, analyserat ch grupperat aktiviteterna utifrån lika metder att arbeta läsfrämjande. Förstudien kmmer att presenteras i en skriftlig dkumentatin samt vid en knferens i början av Under året har bibliteken i Blekinge (i första hand Karlskrna ch Rnneby) samverkat med SISU Idrttsutbildarna ch BiBK i ett läsfrämjandeprjekt utifrån idrttsföreningarna i länets smmarsklr. Prjektet har fått stöd av Kulturrådet. Detta är ett led i Kulturrådets satsning på Idrtt ch läsning. Prjektet kmmer att frtsätta ch utvecklas under

7 Mediefrågr En utredning m den reginala medieförsörjningen under ledning av en knsult har genmförts. En referensgrupp har deltagit i arbetet ch efter presentatinen av utredningen inleddes en remissrunda. BiBK har jbbat med övergången från gemensam Elib-prtal till enskilda Elibsidr ch ehub-installatiner när Elib byter mdell för abnnemang. Nätverk BiBK erbjuder nätverksträffar inm lika ämnesmråden: Persnal sm arbetar med barnverksamhet ch filialverksamhet har bjudits in till träffar för diskussin, verksamhetsutveckling ch erfarenhetsutbyte. En mediedag i Växjö där aktuella frågr inm fjärrlån- ch mediemrådet tgs upp med medverkande från Rmska kulturcentret i Malmö, BTJ:s internatinella redaktin samt BTH ch Linneuniversitets biblitek, ett arrangemang tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Ett nytt nätverk med fkus på mångspråk ch arbete med media ch aktiviteter för människr med annan natinalitet än svenska har startat under året. Nätverket har haft två sammankmster ch i det ingår både de sm jbbar med barnverksamhet ch med vuxenverksamhet. Persnal sm arbetar med flkbiblitekens webbplatser har träffats för verksamhetsutveckling ch erfarenhetsutbyte. Omvärldsbevakning Genm webbsida, blggar ch andra sciala medier förmedlar BiBK aktuell infrmatin från andra reginala verksamheter, natinell nivå ch rapprterar från knferenser ch kurser sm vi deltagit i. Under året har arbetet med BiBK:s nya webb fått ta plats, lanseringen kmmer att ska första kvartalet Dialg En årlig dialg med alla kmmunbiblitek kring bibliteksplaner, lkala behv, stödinsatser ch behv av kmpetensutveckling. Dialgmöten genmfördes av reginbiblitekarien tillsammans med en verksamhetsutvecklare under januari ch februari. Bibliteken bjöds under våren in till träffar för samtal m bibliteksplanearbetet ch behv av stöd kring det. Utifrån det sm km fram vid träffarna bjöds bibliteken in till en dag på hösten m mvärldsbevakning med wrkshp att skriva texter till planerna. Övrigt Stödjer prcesser, t ex införande av mbil verksamhet, berättarfestivalen i Olfström/Sölvesbrg ch det fria rdet BiBK stödjer Berättarfestivalen i Olfström (Olfström, Rnneby ch Brmölla) ch Krnbergs bkmässa. Digitalisering ch sökfunktiner, arkiv ch museer Arbetet med kulturarv ch ABM har delvis legat nere under året på grund av en sjukskrivning men förberedelser för Kulturarvsfrum har gjrts ch arrangemanget genmförs i februari

8 Tillgänglighet ch jämställdhet Tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län genmfördes en inspiratinsdag för kmmunala arbetsgrupper för lättläst i våra tre län. Tillsammans andra reginala kulturinstitutiner ch under ledning av Blekinge läns bildningsförbund var BiBK med ch arrangerade Festival Spezial i Karlshamn sm är en frtbildnings- ch inspiratinsdag för persnal inm msrg, sär- ch träningssklan ch kmmunala ch reginala kulturverksamheter. Tänd läslampan! en bkmässa arrangerad i Växjö m lättläst litteratur ch samhällsinfrmatin ch där BiBK var en av arrangörerna tillsammans med bland annat Centrum för lättläst. Mässan har arrangerats vartannat år ch det här var tredje gången. Sklbiblitek BiBK har medverkat till att alla sklbiblitek i Blekinge ch Krnberg har fått ett nytt publikt webbgränsnitt, genm att tillsammans med leverantören utarbeta fyra lika alternativ för sklbibliteken att välja ifrån. 8

9 Bilaga 1 Kmpetensutveckling sm BiBK:s persnal deltagit i 2014 Agera digitalt, Götebrg Alla ska ha barnkmpetens, slutknferens Barn, unga ch Futurum.km, Växjö Användarmöte Bk-It, Götebrg Arbetsmiljöutbildning, Karlskrna Arbetsmiljöutbildning, Stckhlm Bibliteksdagarna, Umeå Bibliteksknferensen, Stckhlm Bkmässan, Götebrg Efter litteraturutredningen II: E-böcker, Götebrg EU ch kulturen, Karlskrna Excelutbildning, Karlskrna Framtidens biblitek, Open space, Växjö Halmstadsknferensen, Tylösand Hjärt- ch lungräddning, Växjö IFLA Public Libraries Sectin Mid-Term, Malmö IFLA satellitknferens, Birmingham Insynsrådet, Kungliga bibliteket, Stckhlm KB:s biblitekschefsknferens, Stckhlm KB:s kvalitetsgrupp, Stckhlm Litterturförmedling, Växjö Läsfrämjande, Emmabda Mötesplats Brås Natinella minriteter, Alvesta Planeringsdagar tillsammans med Reginbiblitek Kalmar Pddutbildning, Växjö Prjektutvecklingsutbildning, Växjö ReadMe, Lund Sciala medier, Växjö Sklbiblitekarielyftet, slutknferens, Nässjö SLB knferens, Nrrfällsviken SLB:s möten Tillgänglighet framför allt!, Stckhlm Träff för tillgänglighetsknsulenter, Stckhlm Utbildning för ledamöter i insynsråd, Stckhlm Utbildning prjektet VISA (Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete) Webbwrkshp, Växjö Återhämtning till psykisk hälsa, Rnneby Nätverk sm BIBK deltar i: Nätverksträffar för regin-/länsbiblitek Svenska Daisyknsrtiet, rdförande KB:s insynsråd, ledamt Bildningsförbundens styrelser Arkiv ch museer Länsgrupp för lättläst 9

10 Nätverk för kultur i vården Sveriges länsbiblitekarier Kulturarv Sydst Samägarknsrtiet för KulturarvsSÖK Arbetsgrupp Platsr Natinell grupp för Arena 10

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg

Stjärnjouren Organisationsnummer: Box Sundbyberg Bakgrund Stjärnjuren har 2016 fått 300 000 kr i stöd för att arbeta förebyggande mt våld bland unga, sm en del i Sundbybergs stads jämställdhetsarbete. Enligt överenskmmelse mellan Sundbybergs stad ch

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 3 mars 2014

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 3 mars 2014 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 3 mars 2014 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Jämställdhet och mångfald 2009-2011

Jämställdhet och mångfald 2009-2011 Bilaga 2 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF HR Jämställdhet ch mångfald 2009-2011 1. Förvaltningen övergripande...3 2. Syfte...4 3. Arbetsförhållanden...4 3.1. Mål...4 3.1.1. Nuläge...4 3.2. Sjukfrånvar...5

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Förstudie om ekonomiskt bistånd

Förstudie om ekonomiskt bistånd Förstudie m eknmiskt bistånd Crnelia Björk, utredare FU i Väst/GR crnelia.bjrk@grkm.se www.grkm.se Förstudiens bakgrund Behv av ökat fkus på eknmiskt bistånd Medel från ESF Identifiera ett antal utmaningar,

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014 Reginal kulturplitik - Värmland Karlstad 3 mars 2014 Regin Värmland Ett reginalt kmmunalförbund för reginal utveckling, tillväxtfrågr samt kultur ch flkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands 16 kmmuner

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad Delrapprt utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi ch sjukgymnastik, ReK Sjuhärad Brås den 30 december 2008 Angela Bångsb Leg.arbetsterapeut/prjektledare ÄldreVäst Sjuhärad Sammanfattning av hur

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer