Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts i massmedia. Arbetet med bibliteksplaner ch kvalitet har ytterligare intensifierats. Samarbetet med Kalmar län frtsätter ch det gemensamma prjektet kring kartläggning av läsfrämjande insatser sm görs på flkbibliteken i de sex sydliga länen har avslutats. Rapprt ch slutknferens kmmer i början av Prjektet Arena för min berättelse har 2014 resulterat i fyra lkala delprjekt ch tre kmpetensutvecklingsinsatser för att stärka arbetet med läsfrämjande bland barn ch unga. Inm det digitala mrådet har vi tillsammans med bibliteken tagit fram en digitala agenda för bibliteken i två län ch börjat realisera Blekinges Reginala Digitala Agenda genm en förstudie m ett e-labb. Sammanfattning Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg har under 2014: Frtsatt att stödja biblitekens mediearbete genm kmpletterande medieförsörjning. Medlen gick till inköp av medier, persnal, delfinansiering av databaser samt transprter av medier mellan bibliteken. Genmfört en utredning av mediesamarbetet på grund av de reginala bibliteksverksamheternas ändrade uppdrag i nya biblitekslagen. Genmfört kmpetensutvecklingsinsatser inm bland annat mångspråk, bemötande, funktinsnedsättning, digital kmpetens, läsfrämjande ch sciala medier. Nätverksträffar för biblitekschefer, barnbiblitekarier, mångspråksansvariga ch persner sm arbetar med filialverksamhet har genmförts. BiBK:s styrgrupp har besökt tre biblitek i samband med sammanträdena ch deltagit i en infrmatinsträff m EU-stöd till kultur. Reginbiblitekarien har deltagit i samarbetet med Kungliga bibliteket med syfte att arbeta fram material för att underlätta för kmmunernas arbete med bibliteksplanerna. Prjekt I prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km har delprjektet Disajnprjektet genmförts ch slutknferens hållits. Sklbiblitekarielyftet har avslutats med en slutknferens i Nässjö. Prjektet Arena för min berättelse är i full gång ch har resulterat i tre kmpetensutvecklingstillfällen ch fyra lkala delprjekt har genmförts. BiBK:s persnal har ingått i en arbetsgrupp kring regin Blekinges nya webb. BiBK:s nya webb har planerats under året ch grunden levererades i slutet av december, den ska lanseras första kvartalet

2 Måluppfyllelse Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg ska: Medverka till att invånarna får tillgång till en bred variatin av reginala resurser sm kan stimulera den enskildes kultur- ch kunskapsutveckling. BiBK samrdnar ch subventinerar ett paket med lika nättjänster för bibliteken. Innehållet följs upp varje år ch förändras efter önskemål. Det innebär att ett minimibestånd av gemensamma nättjänster finns tillgängliga för bibliteksanvändarna. BiBK stödjer den enskildes tillgång till medier via avtal med värdbibliteken i Växjö ch Karlskrna genm att bidra till medieinköp, på såväl värdbibliteken sm övriga biblitek. Transprter av medier mellan bibliteken bekstas av BiBK, transprterna sker tre gånger per vecka. Medverka till att det utvecklas nya frmer för den enskilde invånarens delaktighet i inm biblitek, kultur ch lärande. BiBK har deltagit i prjekt Läskraft! sm syftar till att engagera frivilliga till högläsning av lättläst litteratur för persner med demenssjukdm. BiBK var en av arrangörerna till en studiedag i Emmabda för läsmbud ch högläsare. En av medarbetarna har varit rdförande i Svenska Daisyknsrtiet. Knsrtiets visin är att infrmatin ch litteratur ska finnas tillgängligt för alla. Den årliga knferensen hade fkus på tillgänglig publicering. Utveckla särskilda insatser sm stimulerar unga människrs behv ch drivkrafter inm biblitek, kultur ch lärande, med inriktning på unga människrs fritid. Driver tillsammans med Reginbiblitek Kalmar prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km. Driver prjektet Arena för min berättelse, sm ger barn möjligheter att gestalta sina egna berättelser sm spel, film, serier ch text. Stödjer eknmiskt Berättarkraft i Olfström ch Krnbergs bkmässa i Växjö. Utveckla arbetssätt sm gagnar bas- ch spetsinsatser ch sm mtverkar stuprörseffekter. Hela prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km har slutförts under 2014, prjektets intentin är att mtverka stöprörseffekter ch bredda kmpetensen när det gäller barnperspektivet. Erbjuda kmmunbibliteken årliga dialger, för att i samverkan frmulera planer för gemensamma ch enskilda utvecklingsinsatser. Dialg med alla kmmunbibliteken har genmförts i början av året. Ta initiativ till en reginal bibliteksplan inm Blekinge ch Krnberg. Dialg med kmmunbibliteken, bildningsförbunden, civilsamhället ch enskilda genmfördes sm en pen space med tema Framtidens biblitek i början av året. 2

3 Uppdrag Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg ska: Verka för att alla invånare uppnår en faktisk ch ökad digital delaktighet i samhället. En förstudie m elabb har genmförts. Kmpetensutvecklingsinsatser för biblitekspersnal. Inköp av surfplattr sm lånas ut till bibliteken för kmpetensutveckling av persnal ch till aktiviteter med bibliteksbesökare. Verka för att alla invånare erbjuds full delaktighet på lika villkr vad gäller insatser sm rör biblitek, kultur ch lärande. Jämställdhetsplan ch tillgänglighetsplan finns sm vi arbetar efter. Kmpetensinsatser inm mrådena tillgänglighet, bemötande ch mångspråk. Vidareutveckla samverkan med Reginbibliteket i Kalmar län utifrån de reginala kulturplanerna, reginala övergripande målsättningar ch kmmunbiblitekens lkala behv. Gemensam planering genmförs två gånger per år ch flera kmpetensutvecklingstillfällen genmförs tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Ett biblitekschefsmöte med kmpetensinsatser ch en gemensam studieresa för biblitekschefer till Skåne ch Danmark har genmförts. Följa upp biblitekslagens praktiska tillämpning på lkal nivå i samarbete med Kungliga bibliteket. Stimulera ch vidareutveckla biblitekens lkala kvalitetsarbete i samarbete med Kungliga bibliteket. Reginbiblitekarien ingår i en arbetsgrupp sm tillsammans med Kungliga bibliteket arbetar med frågan. Under året har en dialg med kmmunbibliteksrepresentanter från hela Sverige genmförts ch arbetsgruppen sm arbetar strategiskt med frågan har utvidgats ch innefattar från januari 2015 både representanter för kmmun- ch reginbiblitek. Representanter från kmmunbibliteken i Blekinge ch Krnberg deltg. Kmpetensinsatser har genmförts ch knsultatin erbjuds alla kmmuner. Verksamhet 2014 Kmpetensutvecklingsinsatser BiBK har genmfört: Dig.km En knferens m sciala medier med fkus på bibliteksverksamhet arrangerades ch den väckte strt intresse, med deltagare från Stckhlm ch söder därm. Kmpetensutveckling i bildredigering dit även bibliteken i Kalmar län bjöds in. 3

4 Barn ch unga Tre seminarier inm ämnet läsfrämjande (en m metder för läsinlärning ch läsfrämjande, två m muntligt ch skriftligt berättande). En knferens m barn ch ungas delaktighet, avslutningen på prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km. Författardagen i Hässlehlm i samverkan med de reginala bibliteksverksamheterna i Skåne, Halland, Jönköping ch Kalmar. Skönlitteratur ch förmedling Två utbildningsdagar m litteraturförmedling i teri ch praktik. Presentatinsteknik i praktiken Utbildning i att göra en egen pdcast. Mångspråkighet Nätverksträff med medverkande från Internatinella bibliteket. Chefsutveckling En studieresa till Skåne ch Danmark för biblitekscheferna i Blekinge, Krnberg ch Kalmar län. I två dagar fkuserade vi på meröppet, samverkan ch maker space. En chefsdag med fkus på kreativitet ch ny teknik, tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Medverkande Åke Nygren från Stckhlm. Under året har BiBK genmfört 28 kmpetensutvecklingstillfällen, varav en del sm samarrangemang. Från Blekinge ch Krnberg har sammanlagt 541 persner deltagit, varav av 491 kvinnr ch 50 män. Prjekt Sklbiblitekarielyftet I mars avslutades det treåriga prjektet Sklbiblitekarielyftet med en slutknferens följt av en dag med wrkshps. Prjektet har varit ett EU-finansierat kmpetensutvecklingsprjekt för biblitekspersnal verksamma vid sklbiblitek i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Krnberg ch Östergötlands län, sm pågått sedan 2012 med Reginbibliteket i Kalmar län sm prjektägare. Utbildningsanrdnare har varit inledningsvis Högsklan i Brås ch därefter Linnéuniversitetet. Huvudtalare vid knferensen sm ägde rum i Nässjö var den australiensiska frskaren Lyn Hay. Barn, unga, biblitek Futurum.km Under året har det treåriga prjektet sm startade upp hösten 2011 genmgått den sista ch avslutande fasen. Prjektet har under åren haft stöd av Kulturrådet ch drivits i samverkan med Reginbibliteket i Kalmar län (sm prjektägare), med syfte att betna vikten av att hela bibliteksverksamheten ska genmsyras av att barn ch unga är en pririterad målgrupp ch att utveckla bibliteken utifrån barnens ch de ungas perspektiv. Under våren genmfördes Disajnprjektet med fkus på bibliteksmiljön för barn ch unga. En inredningsknsult har tillsammans med biblitekspersnal ch en fkusgrupp av barn ch/eller ungdmar på respektive biblitek tittat på aktuellt biblitek. Under hösten har inredaren presenterat ett förslag på utvecklingsmöjligheter ch förändringar. 16 kmmuner i de tre länen har medverkat. Prjektet avslutades med en slutknferens i Växjö med tema barnperspektiv ch barns ch ungas delaktighet. 4

5 Prjektet har utvärderats ch sammanfattats. En skriftlig dkumentatin har publicerats ch en film har ckså tagits fram m prjektet. https://barnfuturumbibl.wrdpress.cm Arena för min berättelse Arena för min berättelse är ett prjekt sm började genmföras Prjektet finansieras med stöd från Kulturrådet ch kmmer ger möjlighet för bibliteken att tillsammans med barngrupper testa nya metder för läsfrämjande arbete, till exempel filma, skriva, teckna eller göra spel. Under 2014 har tre inledande kmpetensdagar ch fyra delprjekt genmförts. Låna dig rik (2013) En planerad avslutningsknferens för Låna dig rik-prjektet, sm avslutades 2013, tillsammans med Linnéuniversitetet (huvudarrangör) ch Reginbiblitek Kalmar län fick med krt varsel ställas in på grund av att Linnéuniversitetets representant blev sjukskriven. Knferensen kmmer att genmföras under 2015 i frm av ett webbseminarium. Verksamhetsutveckling Arena BiBK har krdinerat, löst tekniska prblem ch haft kntakt med leverantören Axiell ch stöttat bibliteken i arbetet med Arena. Kmpetensutveckling har genmförts. Ett nytt underhållsavtal med leverantören har förhandlats fram av BiBK. En styrgrupp bestående av samtliga biblitekschefer med persnal från BiBK sm adjungerad frtsätter att arbeta med gemensamma utvecklings- ch driftsfrågr. BiBK har engagerat sig i arbetsgruppen för bildandet av en natinell Arenagrupp. Syftet med det är att samverka på natinell nivå samt att verka för förbättringar i Arena gentemt leverantör. BiBK har ckså medverkat på ett natinellt plan att sammanställa åtgärder sm flkbiblitek från hela landet önskar att leverantören av systemet vidtar. BiBK har tagit fram en ny plan för hur flkbibliteken ska samverka med varandra angående arbetet med webben. BiBK har, förutm att hålla i träffar för webbansvariga, tagit fram lika utvecklingsförslag. BiBK utreder möjligheterna för flkbibliteken att byta till respnsiv webb med nuvarande eller ny leverantör. BiBK administrerar ch sköter ckså flkbiblitekens gemensamma webbsida. Digital delaktighet ch Reginal digital agenda BIBK har tagit fram en digital agenda för bibliteken i Blekinge ch Krnberg. Med fyra fkusmråden: digital kmpetens för biblitekspersnal, digitala tjänster, digitalt innanförskap ch lika utvecklingsprjekt. elabb/maker space Stenbackanavet i Karlshamn BIBK har finansierat en förstudie för ett piltprjekt på det integrerade bibliteket i Stenbackanavet, Karlshamn. Förstudien ska kunna användas av andra sm vill starta liknande verksamheter. elabb är ett pririterat mråde i Blekinges reginala digitala agenda. 5

6 Barnwebb Samtal m samarbete har påbörjats med Stckhlms stadsbiblitek ch Malmö stadsbiblitek sm tillsammans vill starta en natinell webb för bibliteken. Läsfrämjande BiBK har deltagit i flera samtal med Kulturrådet under året sm ett led i att KUR tg fram en natinell strategi för läsfrämjande. Ett par möten har hållits med flkbildningen för att kmma fram till hur flkbildning ch flkbiblitek kan samverka för att lyfta läsning ch litteratur. BiBK arrangerade tillsammans med Krnbergs läns bildningsförbund en dag m läsfrämjandeuppdraget för biblitek ch studieförbund i Krnbergs län ch deltg i ett möte med liknade syfte för Kalmar, Blekinge ch Krnberg i Emmabda. En strategi för litteratur ch berättande i Blekinge. I Regin Blekinges kulturplan för uppdrgs BiBK att ta fram en strategi för litteratur ch berättande. Dialg har förts med studieförbund, kulturföreningar, författare ch andra berörda persner ch rganisatiner i länet. Strategin kmmer att presenteras under Ett antal prjekt har under året startats ch genmförts under året, fkus har varit läsfrämjande. Arena för min berättelse är ett läsfrämjandeprjekt med stöd från Kulturrådet med syfte att biblitekspersnal tillsammans med en barngrupp på respektive biblitek ska få möjlighet att testa nya metder att uttrycka ch förmedla en berättelse på, sm att filma, teckna eller skapa ett digitalt spel. Grundtanken med prjektet var att sedan publicera de färdiga berättelserna på biblitekens webbplats/-er för barn, men eftersm en sådan arena inte tagits fram ännu, fick prjekten hitta andra lösningar för publicering. Året inleddes med tre seminarier för biblitekspersnalen ett med fkus på läsfrskning ch de andra två utifrån praktiskt arbete med det muntliga respektive det skrivna berättandet. Under året har prjekt genmförts i Älmhult, Växjö, Rnneby ch Tingsryd. Arena för min berättelse frtsätter under Läsfrämjande i sex sydlän. BiBK har tillsammans med kllegr i Skåne, Blekinge, Halland (prjektägare), Jönköping ch Kalmar län med stöd av Kulturrådet påbörjat en studie kring metder för läsfrämjande arbete. En läsfrskare har anlitats för att sammanställa en förstudie. Länens kmmuner i de sex länen har fått uppge max ti aktiviteter i sin egen kmmun sm har ett läs- /språkförmedlande syfte. Frskaren har sammanställt, analyserat ch grupperat aktiviteterna utifrån lika metder att arbeta läsfrämjande. Förstudien kmmer att presenteras i en skriftlig dkumentatin samt vid en knferens i början av Under året har bibliteken i Blekinge (i första hand Karlskrna ch Rnneby) samverkat med SISU Idrttsutbildarna ch BiBK i ett läsfrämjandeprjekt utifrån idrttsföreningarna i länets smmarsklr. Prjektet har fått stöd av Kulturrådet. Detta är ett led i Kulturrådets satsning på Idrtt ch läsning. Prjektet kmmer att frtsätta ch utvecklas under

7 Mediefrågr En utredning m den reginala medieförsörjningen under ledning av en knsult har genmförts. En referensgrupp har deltagit i arbetet ch efter presentatinen av utredningen inleddes en remissrunda. BiBK har jbbat med övergången från gemensam Elib-prtal till enskilda Elibsidr ch ehub-installatiner när Elib byter mdell för abnnemang. Nätverk BiBK erbjuder nätverksträffar inm lika ämnesmråden: Persnal sm arbetar med barnverksamhet ch filialverksamhet har bjudits in till träffar för diskussin, verksamhetsutveckling ch erfarenhetsutbyte. En mediedag i Växjö där aktuella frågr inm fjärrlån- ch mediemrådet tgs upp med medverkande från Rmska kulturcentret i Malmö, BTJ:s internatinella redaktin samt BTH ch Linneuniversitets biblitek, ett arrangemang tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Ett nytt nätverk med fkus på mångspråk ch arbete med media ch aktiviteter för människr med annan natinalitet än svenska har startat under året. Nätverket har haft två sammankmster ch i det ingår både de sm jbbar med barnverksamhet ch med vuxenverksamhet. Persnal sm arbetar med flkbiblitekens webbplatser har träffats för verksamhetsutveckling ch erfarenhetsutbyte. Omvärldsbevakning Genm webbsida, blggar ch andra sciala medier förmedlar BiBK aktuell infrmatin från andra reginala verksamheter, natinell nivå ch rapprterar från knferenser ch kurser sm vi deltagit i. Under året har arbetet med BiBK:s nya webb fått ta plats, lanseringen kmmer att ska första kvartalet Dialg En årlig dialg med alla kmmunbiblitek kring bibliteksplaner, lkala behv, stödinsatser ch behv av kmpetensutveckling. Dialgmöten genmfördes av reginbiblitekarien tillsammans med en verksamhetsutvecklare under januari ch februari. Bibliteken bjöds under våren in till träffar för samtal m bibliteksplanearbetet ch behv av stöd kring det. Utifrån det sm km fram vid träffarna bjöds bibliteken in till en dag på hösten m mvärldsbevakning med wrkshp att skriva texter till planerna. Övrigt Stödjer prcesser, t ex införande av mbil verksamhet, berättarfestivalen i Olfström/Sölvesbrg ch det fria rdet BiBK stödjer Berättarfestivalen i Olfström (Olfström, Rnneby ch Brmölla) ch Krnbergs bkmässa. Digitalisering ch sökfunktiner, arkiv ch museer Arbetet med kulturarv ch ABM har delvis legat nere under året på grund av en sjukskrivning men förberedelser för Kulturarvsfrum har gjrts ch arrangemanget genmförs i februari

8 Tillgänglighet ch jämställdhet Tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län genmfördes en inspiratinsdag för kmmunala arbetsgrupper för lättläst i våra tre län. Tillsammans andra reginala kulturinstitutiner ch under ledning av Blekinge läns bildningsförbund var BiBK med ch arrangerade Festival Spezial i Karlshamn sm är en frtbildnings- ch inspiratinsdag för persnal inm msrg, sär- ch träningssklan ch kmmunala ch reginala kulturverksamheter. Tänd läslampan! en bkmässa arrangerad i Växjö m lättläst litteratur ch samhällsinfrmatin ch där BiBK var en av arrangörerna tillsammans med bland annat Centrum för lättläst. Mässan har arrangerats vartannat år ch det här var tredje gången. Sklbiblitek BiBK har medverkat till att alla sklbiblitek i Blekinge ch Krnberg har fått ett nytt publikt webbgränsnitt, genm att tillsammans med leverantören utarbeta fyra lika alternativ för sklbibliteken att välja ifrån. 8

9 Bilaga 1 Kmpetensutveckling sm BiBK:s persnal deltagit i 2014 Agera digitalt, Götebrg Alla ska ha barnkmpetens, slutknferens Barn, unga ch Futurum.km, Växjö Användarmöte Bk-It, Götebrg Arbetsmiljöutbildning, Karlskrna Arbetsmiljöutbildning, Stckhlm Bibliteksdagarna, Umeå Bibliteksknferensen, Stckhlm Bkmässan, Götebrg Efter litteraturutredningen II: E-böcker, Götebrg EU ch kulturen, Karlskrna Excelutbildning, Karlskrna Framtidens biblitek, Open space, Växjö Halmstadsknferensen, Tylösand Hjärt- ch lungräddning, Växjö IFLA Public Libraries Sectin Mid-Term, Malmö IFLA satellitknferens, Birmingham Insynsrådet, Kungliga bibliteket, Stckhlm KB:s biblitekschefsknferens, Stckhlm KB:s kvalitetsgrupp, Stckhlm Litterturförmedling, Växjö Läsfrämjande, Emmabda Mötesplats Brås Natinella minriteter, Alvesta Planeringsdagar tillsammans med Reginbiblitek Kalmar Pddutbildning, Växjö Prjektutvecklingsutbildning, Växjö ReadMe, Lund Sciala medier, Växjö Sklbiblitekarielyftet, slutknferens, Nässjö SLB knferens, Nrrfällsviken SLB:s möten Tillgänglighet framför allt!, Stckhlm Träff för tillgänglighetsknsulenter, Stckhlm Utbildning för ledamöter i insynsråd, Stckhlm Utbildning prjektet VISA (Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete) Webbwrkshp, Växjö Återhämtning till psykisk hälsa, Rnneby Nätverk sm BIBK deltar i: Nätverksträffar för regin-/länsbiblitek Svenska Daisyknsrtiet, rdförande KB:s insynsråd, ledamt Bildningsförbundens styrelser Arkiv ch museer Länsgrupp för lättläst 9

10 Nätverk för kultur i vården Sveriges länsbiblitekarier Kulturarv Sydst Samägarknsrtiet för KulturarvsSÖK Arbetsgrupp Platsr Natinell grupp för Arena 10

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 TRITONIA BILAGA 2 Direktinen 30.5.2011 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 Innehåll År 2010 i Tritnia Biblitekets samlingstjänster Tryckta samlingar ch hur de använts E-resurser ch hur de använts Utbildning ch

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer