Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts i massmedia. Arbetet med bibliteksplaner ch kvalitet har ytterligare intensifierats. Samarbetet med Kalmar län frtsätter ch det gemensamma prjektet kring kartläggning av läsfrämjande insatser sm görs på flkbibliteken i de sex sydliga länen har avslutats. Rapprt ch slutknferens kmmer i början av Prjektet Arena för min berättelse har 2014 resulterat i fyra lkala delprjekt ch tre kmpetensutvecklingsinsatser för att stärka arbetet med läsfrämjande bland barn ch unga. Inm det digitala mrådet har vi tillsammans med bibliteken tagit fram en digitala agenda för bibliteken i två län ch börjat realisera Blekinges Reginala Digitala Agenda genm en förstudie m ett e-labb. Sammanfattning Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg har under 2014: Frtsatt att stödja biblitekens mediearbete genm kmpletterande medieförsörjning. Medlen gick till inköp av medier, persnal, delfinansiering av databaser samt transprter av medier mellan bibliteken. Genmfört en utredning av mediesamarbetet på grund av de reginala bibliteksverksamheternas ändrade uppdrag i nya biblitekslagen. Genmfört kmpetensutvecklingsinsatser inm bland annat mångspråk, bemötande, funktinsnedsättning, digital kmpetens, läsfrämjande ch sciala medier. Nätverksträffar för biblitekschefer, barnbiblitekarier, mångspråksansvariga ch persner sm arbetar med filialverksamhet har genmförts. BiBK:s styrgrupp har besökt tre biblitek i samband med sammanträdena ch deltagit i en infrmatinsträff m EU-stöd till kultur. Reginbiblitekarien har deltagit i samarbetet med Kungliga bibliteket med syfte att arbeta fram material för att underlätta för kmmunernas arbete med bibliteksplanerna. Prjekt I prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km har delprjektet Disajnprjektet genmförts ch slutknferens hållits. Sklbiblitekarielyftet har avslutats med en slutknferens i Nässjö. Prjektet Arena för min berättelse är i full gång ch har resulterat i tre kmpetensutvecklingstillfällen ch fyra lkala delprjekt har genmförts. BiBK:s persnal har ingått i en arbetsgrupp kring regin Blekinges nya webb. BiBK:s nya webb har planerats under året ch grunden levererades i slutet av december, den ska lanseras första kvartalet

2 Måluppfyllelse Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg ska: Medverka till att invånarna får tillgång till en bred variatin av reginala resurser sm kan stimulera den enskildes kultur- ch kunskapsutveckling. BiBK samrdnar ch subventinerar ett paket med lika nättjänster för bibliteken. Innehållet följs upp varje år ch förändras efter önskemål. Det innebär att ett minimibestånd av gemensamma nättjänster finns tillgängliga för bibliteksanvändarna. BiBK stödjer den enskildes tillgång till medier via avtal med värdbibliteken i Växjö ch Karlskrna genm att bidra till medieinköp, på såväl värdbibliteken sm övriga biblitek. Transprter av medier mellan bibliteken bekstas av BiBK, transprterna sker tre gånger per vecka. Medverka till att det utvecklas nya frmer för den enskilde invånarens delaktighet i inm biblitek, kultur ch lärande. BiBK har deltagit i prjekt Läskraft! sm syftar till att engagera frivilliga till högläsning av lättläst litteratur för persner med demenssjukdm. BiBK var en av arrangörerna till en studiedag i Emmabda för läsmbud ch högläsare. En av medarbetarna har varit rdförande i Svenska Daisyknsrtiet. Knsrtiets visin är att infrmatin ch litteratur ska finnas tillgängligt för alla. Den årliga knferensen hade fkus på tillgänglig publicering. Utveckla särskilda insatser sm stimulerar unga människrs behv ch drivkrafter inm biblitek, kultur ch lärande, med inriktning på unga människrs fritid. Driver tillsammans med Reginbiblitek Kalmar prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km. Driver prjektet Arena för min berättelse, sm ger barn möjligheter att gestalta sina egna berättelser sm spel, film, serier ch text. Stödjer eknmiskt Berättarkraft i Olfström ch Krnbergs bkmässa i Växjö. Utveckla arbetssätt sm gagnar bas- ch spetsinsatser ch sm mtverkar stuprörseffekter. Hela prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km har slutförts under 2014, prjektets intentin är att mtverka stöprörseffekter ch bredda kmpetensen när det gäller barnperspektivet. Erbjuda kmmunbibliteken årliga dialger, för att i samverkan frmulera planer för gemensamma ch enskilda utvecklingsinsatser. Dialg med alla kmmunbibliteken har genmförts i början av året. Ta initiativ till en reginal bibliteksplan inm Blekinge ch Krnberg. Dialg med kmmunbibliteken, bildningsförbunden, civilsamhället ch enskilda genmfördes sm en pen space med tema Framtidens biblitek i början av året. 2

3 Uppdrag Bibliteksutveckling Blekinge Krnberg ska: Verka för att alla invånare uppnår en faktisk ch ökad digital delaktighet i samhället. En förstudie m elabb har genmförts. Kmpetensutvecklingsinsatser för biblitekspersnal. Inköp av surfplattr sm lånas ut till bibliteken för kmpetensutveckling av persnal ch till aktiviteter med bibliteksbesökare. Verka för att alla invånare erbjuds full delaktighet på lika villkr vad gäller insatser sm rör biblitek, kultur ch lärande. Jämställdhetsplan ch tillgänglighetsplan finns sm vi arbetar efter. Kmpetensinsatser inm mrådena tillgänglighet, bemötande ch mångspråk. Vidareutveckla samverkan med Reginbibliteket i Kalmar län utifrån de reginala kulturplanerna, reginala övergripande målsättningar ch kmmunbiblitekens lkala behv. Gemensam planering genmförs två gånger per år ch flera kmpetensutvecklingstillfällen genmförs tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Ett biblitekschefsmöte med kmpetensinsatser ch en gemensam studieresa för biblitekschefer till Skåne ch Danmark har genmförts. Följa upp biblitekslagens praktiska tillämpning på lkal nivå i samarbete med Kungliga bibliteket. Stimulera ch vidareutveckla biblitekens lkala kvalitetsarbete i samarbete med Kungliga bibliteket. Reginbiblitekarien ingår i en arbetsgrupp sm tillsammans med Kungliga bibliteket arbetar med frågan. Under året har en dialg med kmmunbibliteksrepresentanter från hela Sverige genmförts ch arbetsgruppen sm arbetar strategiskt med frågan har utvidgats ch innefattar från januari 2015 både representanter för kmmun- ch reginbiblitek. Representanter från kmmunbibliteken i Blekinge ch Krnberg deltg. Kmpetensinsatser har genmförts ch knsultatin erbjuds alla kmmuner. Verksamhet 2014 Kmpetensutvecklingsinsatser BiBK har genmfört: Dig.km En knferens m sciala medier med fkus på bibliteksverksamhet arrangerades ch den väckte strt intresse, med deltagare från Stckhlm ch söder därm. Kmpetensutveckling i bildredigering dit även bibliteken i Kalmar län bjöds in. 3

4 Barn ch unga Tre seminarier inm ämnet läsfrämjande (en m metder för läsinlärning ch läsfrämjande, två m muntligt ch skriftligt berättande). En knferens m barn ch ungas delaktighet, avslutningen på prjektet Barn, unga ch biblitek Futurum.km. Författardagen i Hässlehlm i samverkan med de reginala bibliteksverksamheterna i Skåne, Halland, Jönköping ch Kalmar. Skönlitteratur ch förmedling Två utbildningsdagar m litteraturförmedling i teri ch praktik. Presentatinsteknik i praktiken Utbildning i att göra en egen pdcast. Mångspråkighet Nätverksträff med medverkande från Internatinella bibliteket. Chefsutveckling En studieresa till Skåne ch Danmark för biblitekscheferna i Blekinge, Krnberg ch Kalmar län. I två dagar fkuserade vi på meröppet, samverkan ch maker space. En chefsdag med fkus på kreativitet ch ny teknik, tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Medverkande Åke Nygren från Stckhlm. Under året har BiBK genmfört 28 kmpetensutvecklingstillfällen, varav en del sm samarrangemang. Från Blekinge ch Krnberg har sammanlagt 541 persner deltagit, varav av 491 kvinnr ch 50 män. Prjekt Sklbiblitekarielyftet I mars avslutades det treåriga prjektet Sklbiblitekarielyftet med en slutknferens följt av en dag med wrkshps. Prjektet har varit ett EU-finansierat kmpetensutvecklingsprjekt för biblitekspersnal verksamma vid sklbiblitek i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Krnberg ch Östergötlands län, sm pågått sedan 2012 med Reginbibliteket i Kalmar län sm prjektägare. Utbildningsanrdnare har varit inledningsvis Högsklan i Brås ch därefter Linnéuniversitetet. Huvudtalare vid knferensen sm ägde rum i Nässjö var den australiensiska frskaren Lyn Hay. Barn, unga, biblitek Futurum.km Under året har det treåriga prjektet sm startade upp hösten 2011 genmgått den sista ch avslutande fasen. Prjektet har under åren haft stöd av Kulturrådet ch drivits i samverkan med Reginbibliteket i Kalmar län (sm prjektägare), med syfte att betna vikten av att hela bibliteksverksamheten ska genmsyras av att barn ch unga är en pririterad målgrupp ch att utveckla bibliteken utifrån barnens ch de ungas perspektiv. Under våren genmfördes Disajnprjektet med fkus på bibliteksmiljön för barn ch unga. En inredningsknsult har tillsammans med biblitekspersnal ch en fkusgrupp av barn ch/eller ungdmar på respektive biblitek tittat på aktuellt biblitek. Under hösten har inredaren presenterat ett förslag på utvecklingsmöjligheter ch förändringar. 16 kmmuner i de tre länen har medverkat. Prjektet avslutades med en slutknferens i Växjö med tema barnperspektiv ch barns ch ungas delaktighet. 4

5 Prjektet har utvärderats ch sammanfattats. En skriftlig dkumentatin har publicerats ch en film har ckså tagits fram m prjektet. https://barnfuturumbibl.wrdpress.cm Arena för min berättelse Arena för min berättelse är ett prjekt sm började genmföras Prjektet finansieras med stöd från Kulturrådet ch kmmer ger möjlighet för bibliteken att tillsammans med barngrupper testa nya metder för läsfrämjande arbete, till exempel filma, skriva, teckna eller göra spel. Under 2014 har tre inledande kmpetensdagar ch fyra delprjekt genmförts. Låna dig rik (2013) En planerad avslutningsknferens för Låna dig rik-prjektet, sm avslutades 2013, tillsammans med Linnéuniversitetet (huvudarrangör) ch Reginbiblitek Kalmar län fick med krt varsel ställas in på grund av att Linnéuniversitetets representant blev sjukskriven. Knferensen kmmer att genmföras under 2015 i frm av ett webbseminarium. Verksamhetsutveckling Arena BiBK har krdinerat, löst tekniska prblem ch haft kntakt med leverantören Axiell ch stöttat bibliteken i arbetet med Arena. Kmpetensutveckling har genmförts. Ett nytt underhållsavtal med leverantören har förhandlats fram av BiBK. En styrgrupp bestående av samtliga biblitekschefer med persnal från BiBK sm adjungerad frtsätter att arbeta med gemensamma utvecklings- ch driftsfrågr. BiBK har engagerat sig i arbetsgruppen för bildandet av en natinell Arenagrupp. Syftet med det är att samverka på natinell nivå samt att verka för förbättringar i Arena gentemt leverantör. BiBK har ckså medverkat på ett natinellt plan att sammanställa åtgärder sm flkbiblitek från hela landet önskar att leverantören av systemet vidtar. BiBK har tagit fram en ny plan för hur flkbibliteken ska samverka med varandra angående arbetet med webben. BiBK har, förutm att hålla i träffar för webbansvariga, tagit fram lika utvecklingsförslag. BiBK utreder möjligheterna för flkbibliteken att byta till respnsiv webb med nuvarande eller ny leverantör. BiBK administrerar ch sköter ckså flkbiblitekens gemensamma webbsida. Digital delaktighet ch Reginal digital agenda BIBK har tagit fram en digital agenda för bibliteken i Blekinge ch Krnberg. Med fyra fkusmråden: digital kmpetens för biblitekspersnal, digitala tjänster, digitalt innanförskap ch lika utvecklingsprjekt. elabb/maker space Stenbackanavet i Karlshamn BIBK har finansierat en förstudie för ett piltprjekt på det integrerade bibliteket i Stenbackanavet, Karlshamn. Förstudien ska kunna användas av andra sm vill starta liknande verksamheter. elabb är ett pririterat mråde i Blekinges reginala digitala agenda. 5

6 Barnwebb Samtal m samarbete har påbörjats med Stckhlms stadsbiblitek ch Malmö stadsbiblitek sm tillsammans vill starta en natinell webb för bibliteken. Läsfrämjande BiBK har deltagit i flera samtal med Kulturrådet under året sm ett led i att KUR tg fram en natinell strategi för läsfrämjande. Ett par möten har hållits med flkbildningen för att kmma fram till hur flkbildning ch flkbiblitek kan samverka för att lyfta läsning ch litteratur. BiBK arrangerade tillsammans med Krnbergs läns bildningsförbund en dag m läsfrämjandeuppdraget för biblitek ch studieförbund i Krnbergs län ch deltg i ett möte med liknade syfte för Kalmar, Blekinge ch Krnberg i Emmabda. En strategi för litteratur ch berättande i Blekinge. I Regin Blekinges kulturplan för uppdrgs BiBK att ta fram en strategi för litteratur ch berättande. Dialg har förts med studieförbund, kulturföreningar, författare ch andra berörda persner ch rganisatiner i länet. Strategin kmmer att presenteras under Ett antal prjekt har under året startats ch genmförts under året, fkus har varit läsfrämjande. Arena för min berättelse är ett läsfrämjandeprjekt med stöd från Kulturrådet med syfte att biblitekspersnal tillsammans med en barngrupp på respektive biblitek ska få möjlighet att testa nya metder att uttrycka ch förmedla en berättelse på, sm att filma, teckna eller skapa ett digitalt spel. Grundtanken med prjektet var att sedan publicera de färdiga berättelserna på biblitekens webbplats/-er för barn, men eftersm en sådan arena inte tagits fram ännu, fick prjekten hitta andra lösningar för publicering. Året inleddes med tre seminarier för biblitekspersnalen ett med fkus på läsfrskning ch de andra två utifrån praktiskt arbete med det muntliga respektive det skrivna berättandet. Under året har prjekt genmförts i Älmhult, Växjö, Rnneby ch Tingsryd. Arena för min berättelse frtsätter under Läsfrämjande i sex sydlän. BiBK har tillsammans med kllegr i Skåne, Blekinge, Halland (prjektägare), Jönköping ch Kalmar län med stöd av Kulturrådet påbörjat en studie kring metder för läsfrämjande arbete. En läsfrskare har anlitats för att sammanställa en förstudie. Länens kmmuner i de sex länen har fått uppge max ti aktiviteter i sin egen kmmun sm har ett läs- /språkförmedlande syfte. Frskaren har sammanställt, analyserat ch grupperat aktiviteterna utifrån lika metder att arbeta läsfrämjande. Förstudien kmmer att presenteras i en skriftlig dkumentatin samt vid en knferens i början av Under året har bibliteken i Blekinge (i första hand Karlskrna ch Rnneby) samverkat med SISU Idrttsutbildarna ch BiBK i ett läsfrämjandeprjekt utifrån idrttsföreningarna i länets smmarsklr. Prjektet har fått stöd av Kulturrådet. Detta är ett led i Kulturrådets satsning på Idrtt ch läsning. Prjektet kmmer att frtsätta ch utvecklas under

7 Mediefrågr En utredning m den reginala medieförsörjningen under ledning av en knsult har genmförts. En referensgrupp har deltagit i arbetet ch efter presentatinen av utredningen inleddes en remissrunda. BiBK har jbbat med övergången från gemensam Elib-prtal till enskilda Elibsidr ch ehub-installatiner när Elib byter mdell för abnnemang. Nätverk BiBK erbjuder nätverksträffar inm lika ämnesmråden: Persnal sm arbetar med barnverksamhet ch filialverksamhet har bjudits in till träffar för diskussin, verksamhetsutveckling ch erfarenhetsutbyte. En mediedag i Växjö där aktuella frågr inm fjärrlån- ch mediemrådet tgs upp med medverkande från Rmska kulturcentret i Malmö, BTJ:s internatinella redaktin samt BTH ch Linneuniversitets biblitek, ett arrangemang tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län. Ett nytt nätverk med fkus på mångspråk ch arbete med media ch aktiviteter för människr med annan natinalitet än svenska har startat under året. Nätverket har haft två sammankmster ch i det ingår både de sm jbbar med barnverksamhet ch med vuxenverksamhet. Persnal sm arbetar med flkbiblitekens webbplatser har träffats för verksamhetsutveckling ch erfarenhetsutbyte. Omvärldsbevakning Genm webbsida, blggar ch andra sciala medier förmedlar BiBK aktuell infrmatin från andra reginala verksamheter, natinell nivå ch rapprterar från knferenser ch kurser sm vi deltagit i. Under året har arbetet med BiBK:s nya webb fått ta plats, lanseringen kmmer att ska första kvartalet Dialg En årlig dialg med alla kmmunbiblitek kring bibliteksplaner, lkala behv, stödinsatser ch behv av kmpetensutveckling. Dialgmöten genmfördes av reginbiblitekarien tillsammans med en verksamhetsutvecklare under januari ch februari. Bibliteken bjöds under våren in till träffar för samtal m bibliteksplanearbetet ch behv av stöd kring det. Utifrån det sm km fram vid träffarna bjöds bibliteken in till en dag på hösten m mvärldsbevakning med wrkshp att skriva texter till planerna. Övrigt Stödjer prcesser, t ex införande av mbil verksamhet, berättarfestivalen i Olfström/Sölvesbrg ch det fria rdet BiBK stödjer Berättarfestivalen i Olfström (Olfström, Rnneby ch Brmölla) ch Krnbergs bkmässa. Digitalisering ch sökfunktiner, arkiv ch museer Arbetet med kulturarv ch ABM har delvis legat nere under året på grund av en sjukskrivning men förberedelser för Kulturarvsfrum har gjrts ch arrangemanget genmförs i februari

8 Tillgänglighet ch jämställdhet Tillsammans med Reginbibliteket i Kalmar län genmfördes en inspiratinsdag för kmmunala arbetsgrupper för lättläst i våra tre län. Tillsammans andra reginala kulturinstitutiner ch under ledning av Blekinge läns bildningsförbund var BiBK med ch arrangerade Festival Spezial i Karlshamn sm är en frtbildnings- ch inspiratinsdag för persnal inm msrg, sär- ch träningssklan ch kmmunala ch reginala kulturverksamheter. Tänd läslampan! en bkmässa arrangerad i Växjö m lättläst litteratur ch samhällsinfrmatin ch där BiBK var en av arrangörerna tillsammans med bland annat Centrum för lättläst. Mässan har arrangerats vartannat år ch det här var tredje gången. Sklbiblitek BiBK har medverkat till att alla sklbiblitek i Blekinge ch Krnberg har fått ett nytt publikt webbgränsnitt, genm att tillsammans med leverantören utarbeta fyra lika alternativ för sklbibliteken att välja ifrån. 8

9 Bilaga 1 Kmpetensutveckling sm BiBK:s persnal deltagit i 2014 Agera digitalt, Götebrg Alla ska ha barnkmpetens, slutknferens Barn, unga ch Futurum.km, Växjö Användarmöte Bk-It, Götebrg Arbetsmiljöutbildning, Karlskrna Arbetsmiljöutbildning, Stckhlm Bibliteksdagarna, Umeå Bibliteksknferensen, Stckhlm Bkmässan, Götebrg Efter litteraturutredningen II: E-böcker, Götebrg EU ch kulturen, Karlskrna Excelutbildning, Karlskrna Framtidens biblitek, Open space, Växjö Halmstadsknferensen, Tylösand Hjärt- ch lungräddning, Växjö IFLA Public Libraries Sectin Mid-Term, Malmö IFLA satellitknferens, Birmingham Insynsrådet, Kungliga bibliteket, Stckhlm KB:s biblitekschefsknferens, Stckhlm KB:s kvalitetsgrupp, Stckhlm Litterturförmedling, Växjö Läsfrämjande, Emmabda Mötesplats Brås Natinella minriteter, Alvesta Planeringsdagar tillsammans med Reginbiblitek Kalmar Pddutbildning, Växjö Prjektutvecklingsutbildning, Växjö ReadMe, Lund Sciala medier, Växjö Sklbiblitekarielyftet, slutknferens, Nässjö SLB knferens, Nrrfällsviken SLB:s möten Tillgänglighet framför allt!, Stckhlm Träff för tillgänglighetsknsulenter, Stckhlm Utbildning för ledamöter i insynsråd, Stckhlm Utbildning prjektet VISA (Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete) Webbwrkshp, Växjö Återhämtning till psykisk hälsa, Rnneby Nätverk sm BIBK deltar i: Nätverksträffar för regin-/länsbiblitek Svenska Daisyknsrtiet, rdförande KB:s insynsråd, ledamt Bildningsförbundens styrelser Arkiv ch museer Länsgrupp för lättläst 9

10 Nätverk för kultur i vården Sveriges länsbiblitekarier Kulturarv Sydst Samägarknsrtiet för KulturarvsSÖK Arbetsgrupp Platsr Natinell grupp för Arena 10

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2011-11-07 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål ch aktiviteter för att nå det övergripande mål sm är frmulerat i Gästbk Gävle, Gävles

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg

Digitalisering inom vård, stöd och omsorg Digitalisering inm vård, stöd ch msrg En förstudie avseende behv av digitalt verktyg för uppföljning, utveckling ch styrning av scialtjänstens digitalisering Maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-11-28. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-11-28. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Reginstyrelsen 2012-11-28 Reginstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 28 nvember klckan 10.00 15.00 Plats: Möckelsnäs Herrgård,

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer