Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation."

Transkript

1 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens förskla samt Karlsviks förskla bedriver alla ett systematiskt kvalitetsarbete SKA enligt fastställda rutiner i ett årshjul med fastställda kvalitetsveckr där alla avdelningar/försklr utvärderar ch analyserar verksamheten. För det arbetet finns färdiga mallar men man kan ckså utvärdera på fri hand. Varje avdelning dkumenterar i särskilda pärmar för ändamålet. Ledarskapet Samtliga tre försklr: Kristallen, Brgmästaren samt Karlsvik leds av försklechef Catarina Ek, sm arbetar med lösningsinriktat förhållningssätt. Sättet att förhålla sig är ett knstruktivt sätt att hantera alla sammanhang sm innebär mänskliga relatiner. Det innebär att man ser de mänskliga relatinerna sm grund för rganisatinen. Genm att bygga upp grunden når man högre ptential till effektivitet, gd måluppfyllelse ch arbetsglädje. Genm att arbeta lösningsinriktat fkuserar man på det sm är gtt istället för vad sm är dåligt. Istället för att kartlägga rsaker till prblem, kartlägger man rsaker till de gda resultaten ch stimulerar vidare utveckling. Arbetssättet fkuserar även på att man sm ledare stimulerar medarbetarnas starka sidr, att man aktivt söker ch ger erkännanden när medarbetare vill väl ch når gda resultat, att man stöttar medarbetare till att själva fkusera ch finna svaret på vad sm kan utvecklas/bli bättre. Försklechefen har under läsåret utbildat persnalen i pedaggisk dkumentatin. LuTek Luleålärare i teknik ch naturvetenskap LuTek Förskla är ett nätverk av kntaktförskllärare sm startades upp under höstterminen 2012, där Teknikens Hus ansvarar för samrdning ch utbildning av kntaktförskllärarna. Kristallens, Brgmästarens ch Karlsviks försklr har under läsåret 2012/2013 representerats av en kntaktförskllärare sm tillsammans med ytterligare en kntaktförskllärare från Munkebergs förskla representerar vårt mråde, Ntvikens försklemråde. Kntaktförskllärarna har under läsåret haft uppdraget att arrangera lkala träffar för spridning av kunskap ch utvecklingsfrågr till kllegr på försklrna inm mrådet. För detta ändamål har kntaktförskllärarna utbildats i bl a nätverksbygge samt

2 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek teknik med utgångspunkt i Lpfö 98/10 (Lärplan för försklan). Kristallens, Brgmästarens samt Karlsviks försklr har samtliga haft en träff var med kntaktförsklläraren under läsåret. Matematik Alla tre försklr har särskilt utsedda matematik-pilter. T ex så har Kristallens förskla haft matematik sm ett av sina målmråden under läsåret. Karlsviks förskla har arbetat med särskilda matematik-satsningar, såsm t ex matte-dagar. Samtliga tre försklr har frtlöpande arbetat med matematik sm en naturlig del av försklans verksamhet. Frskningsanknytning sm grund för utveckling Frskningsanknytning ska vara grund i arbetet med att kntinuerligt utvärdera ch följa upp arbetet, sm en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Nrmer ch värden Värdegrundsarbete bedrivs inte sm en enskild fråga utan ska genmsyra allt det arbete sm bedrivs på Kristallens, Brgmästarens samt Karlsviks försklr överallt ch hela tiden. Barnen ska känna sig trygga när de vistas i försklan. De ska kunna påverka sin situatin genm delaktighet ch inflytande, samtidigt sm de utvecklar sitt eget kritiska tänkande ch andra demkratiska kmpetenser. Mål: Försklan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till ch leva sig in i andra människrs situatin samt vilja att hjälpa varandra Barn ch elever utvecklar demkratisk kmpetens genm att de i lika sammanhang får möjlighet att kmma till tals ch lyssna på andra (Verksamhetsplan ) Exempel på aktiviteter sm har gett hög måluppfyllelse; Barnen uppmuntras att hjälpa varandra, t ex hämta haklappar, kläder etc.

3 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Visa ch prata m hur man är en bra kmpis samt hur man löser knflikter Uppmuntra barnen att hjälpa varandra Arbete i prjektfrm Utbildning Olika men Lika i samarbete med Rädda Barnen (avser Kristallens förskla) Arbete med Äventyrspedaggik (avser Brgmästarens förskla) Arbete inspirerat av Reggi Emilia filsfin (avser Karlsviks förskla) Utveckling ch lärande Försklrnas verksamhet präglas av en pedaggik, där mvårdnad, fstran ch lärande bildar en helhet, sm stimulerar ch utmanar barnens utveckling ch lärande. Kristallens förskla, Brgmästarens förskla samt Karlsviks förskla har samtliga en genmtänkt miljö för att inbjuda till kreativitet ch lärande samt främja leken. Mål: Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt ch i grupp, att hantera knflikter ch förstå rättigheter ch skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler Tillägnar sig ch nyanserar innebörden i begrepp, ser samband ch upptäcker nya sätt att förstå sin mvärld. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera ch ge uttryck för egna uppfattningar ch försöker förstå andras perspektiv. Barn ch elever utvecklar sina entreprenöriella förmågr genm att estetiska lärprcesser ch IKT (infrmatins- ch kmmunikatinsteknik) (Verksamhetsplan ) Alla barn stimuleras ch utmanas i sin matematiska utveckling

4 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Alla barn stimuleras ch utmanas i sitt intresse för naturvetenskap ch teknik Alla barn stimuleras i sin språkliga utveckling (försklrnas egna mål) Exempel på aktiviteter sm har gett hög måluppfyllelse; Tydliga målfrmuleringar Tillgängligt material sm stimulerar ch utmanar Man ser varje enskilt barn ch möter barnet i dess utveckling Använder ch synliggör knkreta material, t ex inm matematiken Barnen har erbjuds lika typer av material för experiment, utmaningar ch uppgifter Teater/rllspel/äventyrspedaggik Exempel på aktiviteter sm har gett låg måluppfyllelse;; IKT (Infrmatins- ch kmmunikatinsteknik) används i för liten grad Persnals frånvar Vikariebrist Persnals bristande kmpetens inm mrådet Teknik Barns inflytande Barns inflytande förutsätter att de efter sin sciala utveckling får ta ansvar för sina egna handlingar ch för miljön i försklan. Genm att barnen på lika sätt ger uttryck för sina behv ch intressen, så ges de möjlighet till att delta i utfrmningen av miljön ch planeringen av verksamheten. Alla tre försklr arbetar med temainriktat arbetssätt i s.k. prjektfrm med barnen, där man utgår från barnens intressen ch diskussiner. Prjekt ger tillfällen till inlärning ch skapande ch tillägnande av kunskaper. Barnen uppmuntras i estetiska lärprcesser ch ges möjligheter ch verktyg att utveckla sin kreativitet ch fantasi.

5 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Mål: Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar ch åsikter ch därmed få möjlighet att påverka sin situatin Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar ch för försklans miljö Barn ch elever har inflytande över verksamheten/undervisningen, sitt eget lärande ch över sånt sm har betydelse för dem i försklan ch sklan (Verksamhetsplan ) Exempel på aktiviteter sm har gett hög måluppfyllelse; Arbete i prjekt Dagliga samtal med barnen m vad sm är rätt ch fel, uppmärksamma barnen på vilka knsekvenser ens handlingar kan få Aktivitetstavla/valtavla (avser Brgmästarens förskla) Arbete i mindre grupper med barnen Tillvaratagande av barns åsikter ch tankar Exempel på aktiviteter sm har gett låg måluppfyllelse; Många årskullar av barn i samma grupp Vikariebrist Samarbete mellan avdelningar Analys Vi ser barnen sm kmpetenta ch resursrika individer med egen kraft att lära, växa ch utvecklas. Genm att förmedla en känsla av tillit växer barnen jag kan, jag kan tänka,

6 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek jag kan uttrycka mig på lika sätt, jag kan förstå, jag kan tycka, jag kan välja att påverka. Persnalen är lyhörda ch förändrar miljön efter barnens behv ch intressen, där den inre miljön kan ses sm den tredje pedaggen. Miljön ska upplevas sm inspirerande ch inbjudande samt vara anpassad efter barnens ålder. Den ska ckså vara tillgänglig ch tydlig ch därigenm inspirera till självständighet. Verksamheterna dkumenterar enligt det systematiska kvalitetsarbetet med dkumentatiner, följer upp lärplanens mål i Ltus-mdell samt reflektiner i reflektinsprtkll. Dessa dkumentatiner syftar till att synliggöra praktiken. Genm att man dkumenterar vad barnen gör, vilket lärande man ser samt hur man sm pedagg gör tillsammans med barnen så kan man öka sin medvetenhet kring det pedaggiska uppdraget kpplat till frskningen. Det reflekterande förhållningssättet innebär att man tar tillvara ch försöker bygga vidare på beprövade erfarenheter kpplat till frskning. Samtliga tre försklr behöver dck systematisera sina dkumentatiner ännu mer samt följa upp dkumentatinerna ch kppla vidare utveckling till frskning inm mrådet. Arbetet med att använda prjekt sm medel för att nå högre måluppfyllelse visar på gtt resultat. I samtal med barnen framkmmer att de får vara med ch bestämma. Prjekten startas upp ch utvecklas lika berende på aktuell barngrupps intressen. T ex på Kristallens förskla, där man bedrev prjekt Skgen på alla avdelningar i slutet av prjektet hade de lika barngrupperna utvecklat arbetet i väldigt lika mråden, helt berende på de berörda barnens intressen. Att arbeta i prjekt bidrar således till att barnen ges utrymme till utfrskande, nyfikenhet ch lust att lära. Genm att flödet av barnens tankar tas tillvara skapas mångfald i lärandet. Kristallens förskla har under vårterminen 2013 genmfört en utbildning i Rädda Barnens regi. Prjektet syftade till att engagera barn, persnal, ledare ch föräldrar till att utveckla försklan till en plats, där likheter uppfattas sm någt psitivt. Persnalen har fått praktisk utbildning i hur de kan använda Barnknventinen i sitt pedaggiska arbete. Tanken har varit att de ska stödja barnen i att lära sig mer m sina rättigheter ch ge dem en bättre möjlighet att öka sin slidaritet gentemt andra barn. Föräldrar vid Kristallens förskla bjöds även in till att delta i en studiecirkel m föräldraskap ch träffarna hölls på Kristallens förskla på kvällstid under någn månads tid. Den utbildning sm persnalen fick öppnade många ögn ch skapade

7 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek än större medvetenhet kring sin egen rll för barns inflytande ch värdegrundsarbetet. Brgmästarens förskla arbetar med äventyrspedaggik sm medel för att stimulera barnen till utveckling ch lärande, till inflytande ch samspel samt demkrati. Med det arbetssättet har man nått gda resultat. Tyvärr visade det sig att arbetet till allra största del hängde på en persn ch när den persnen blev sjukskriven, föll arbetet med äventyrspedaggik under lång tid. Karlsviks förskla arbetar inspirerat av Reggi Emilia-filsfin, vilket har gjrt att de arbetar med ett förhållningssätt ch en syn på barn, där barnet sätts i centrum. Man ser barnet sm rikt, kmpetent ch kreativt med en egen lust ch kraft att lära, växa ch utvecklas. Det innebär en kunskapssyn, där man ser inlärning sm en aktiv prcess, där barnen får egna erfarenheter ch insikter. Genm bservatiner ch dkumentatiner kan man på försklan se självständiga ch nyfikna barn. IKT infrmatins- ch kmmunikatinsteknik används i barngrupperna endast till viss del ch är ett strt utvecklingsmråde, både så tillvida att man börjar använda sig av det men framför allt att man ser det sm en naturlig referensram för barnen i deras inlärning. Barn utvecklar fta sin läsförmåga långt före sklstarten. Inte bara böcker är av betydelse, utan ckså datrspel, TV, spel- ch samlarkrt. Ja, till ch med leksakskatalger har betydelse för läsförmågan. Många barn visar ett strt engagemang för läsning ch skrivande inm de referensramar de själva skapat. (http://www.frskning.se/nyheterfakta/teman/laschskrivinlarning/tifragrchsva r/hurkanfrsklanbidratillbarnssprakutveckling.5.14ed700e12c61167c html) Resultat Samtliga försklr visar på gd måluppfyllelse inm flera mråden. Kristallens förskla frtsätter en gynnsam pedaggisk utveckling ch Brgmästarens förskla har med äventyrspedaggik en gd grund att vidareutveckla sin verksamhet. Karlsviks förskla har en trygg grund ch en aldrig sinande nyfikenhet på vad Reggi Emilia - filsfin kan tillföra verksamheten. Utvecklingsmråden inför kmmande läsår är intensifierat kvalitetsarbete med kppling till frskning för vidareutveckling av verksamheten, att utbilda persnalen på Brgmästarens förskla tillsammans med Karlsviks förskla i äventyrspedaggik, så att

8 Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/ Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek äventyrspedaggiken inte berr på en enda persn. Samarbete mellan Brgmästarens förskla ch Karlsviks förskla behöver utvecklas för stöd ch utveckling, då det är två relativt små försklr. Kristallens förskla intensifierar sitt arbete med att utveckla den pedaggiska verksamheten ytterligare ch erbjuder frm läsåret 2013/2014 en pedaggisk miljö med visten i två stra arbetslag med fkuspedagger med ansvar för lika pedaggiska miljöer. Fkuspedagger införs även i verksamheterna på Brgmästarens förskla samt Karlsviks förskla. Catarina Ek Försklechef

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer