Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje"

Transkript

1 Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad

2 Innehållsförteckning 1. Visin Förankring av Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling Värdegrundsarbete Definitiner Åtgärder för att främja lika rättigheter ch möjligheter Kartläggningsmetder för att identifiera risker för kränkningar ch åtgärder Förebyggande arbete Infrmatin till föräldrarna... 8 Bilaga 1. Utvärdering av Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling för läsåret 2014/ Bilaga 2. Målsättning för läsåret 2015/ Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2

3 1. Visin Ingen mbbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling skall förekmma på Sverigefinska försklan i Södertälje. Om mbbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekmmer på försklan är det försklans ansvar att se till att detta upphör. Försklechefens skall medelbart kntaktas ch hela försklepersnalen ska ha kännedm m incidenter. Vi har nlltlerans mt mbbing. Ingen ska diskrimineras pga. kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning, funktinsnedsättning, könsidentitet/könsuttryck eller ålder. Alla barn ska känna sig trygga ch bli bemötta med respekt på försklan. Inget barn ska riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla barns, ungas ch vuxnas rättigheter respekteras fullt ut. Ansvaret för detta ligger hs all persnal ch ska genmsyra hela verksamheten. Det yttersta ansvaret ligger hs försklans huvudman/vd. 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling Försklans likabehandlingsarbete förankras bl.a. genm värdegrundsarbete, tema-arbete, utvärderingar, trivselenkäter ch åtgärdsprgram. Barnen invlveras genm att få infrmatin m likabehandlingsarbetets syfte ch innehåll genm lämpliga metder anpassat till barnens ålder, såsm tema-arbete, med hjälp av bilderböcker, handdckr sv. Genm barnintervjuer får barnen uttrycka sina åsikter ch persnalen kan då få kännedm m eventuella kränkningar eller rättvisr samt m vissa platser på försklan upplevs sm trygga. Försklan ska verka för att gda samverkansfrmer med föräldrar uppnås. Familjerna ska vara välinfrmerade ch ha gd kunskap m försklans Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Föräldrarna får infrmatin m likabehandlingsarbetet genm försklans hemsida, månadsbrev ch deltagande på föräldramöten. Föräldrarna invlveras i kartläggningsarbetet genm enkätundersökningar. De ses sm en resurs i arbetet ch vi ser gärna att de aktivt deltar i försklans värdegrundsarbete. Persnalen går igenm likabehandlingsarbetet ch planen på bl.a. planeringsdagarna, då även försklans huvudman/vd deltar. Att alla vet hur de förväntas agera vid t.ex. ett misstänkt fall av diskriminering säkerställs. Målinriktat arbete sm utvärderas årligen Vår Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling är ett målinriktat arbete baserat på kntinuerliga utvärderingar ch analyser, för att främja barnens rättigheter samt förebygga ch mtverka diskriminering, trakasserier ch annan kränkande behandling. En årlig utvärdering ch revisin, där alla synpunkter tas upp, görs av persnalgruppen tillsammans med försklechefen ch huvudmannen/vd:n, se bilaga 1. Revisinen ligger till grund för frmuleringen av nya mål, se bilaga 2. Planen fastställs i början på varje läsår. Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 3

4 Skllagen samt försklans styrdkument; Lärplanen för försklan (Lpfö 98, Reviderad 2010) ch Lärplan för grundsklan, förskleklassen ch fritidshemmet (Lgr 11) ligger sm grund för försklans Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling. 3. Värdegrundsarbete Försklans övergripande uppdrag är att verka för demkratiska värderingar ch mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människrs lika värde, individens frihet ch integritet, jämställdhet mellan könen ch slidaritet mellan människr. Vår förskla ska vara en plats där alla barn känner sig trygga, får vara sm de vill vara, ch utvecklas. Värdegrundsarbetet sker överallt ch hela tiden. Barnen ska kunna påverka genm delaktighet ch inflytande. Detta innebär t.ex. att barnen får träna ch utveckla sin förmåga att argumentera, lyssna, sätta sig in i någn annans perspektiv, visa förståelse ch empati, diskutera ch debattera. Demkratisk kmpetens utvecklas i samspel mellan människr. Det är viktigt att det finns utrymme på försklan att träna kmmunikativa förmågr ch scial kmpetens i lika aktiviteter ch i undervisningen. De vuxna på försklan är förebilder. Deras förhållningssätt påverkar barn ch elevers förståelse ch respekt för demkrati ch mänskliga rättigheter. Ett öppet klimat är en nyckel till ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Följande värdegrundsrd har tagits fram av barn ch persnal ch ska vara de kärnvärden sm ska prägla rganisatinen läsåret 2015/2016: demkrati, empati, gemenskap, glädje, hjälpsamhet, inspiratin, lika värde, lust att lära, mtanke, respekt, respektfullt språk, samarbete, scial kmpetens, stlthet, trivsel, trygghet, vänskap, ärlighet. 4. Definitiner Diskriminering Ett barn missgynnas genm att behandlas sämre än någn annan skulle ha behandlats i en jämförbar situatin ch har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder. Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande sm kränker ett barns värdighet ch har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder. Mbbning Mbbning är när en persn systematisk under en viss tid, vid upprepade tillfällen, blir utsatt för negativa handlingar av en eller flera persner. Mbbning är inte en engångsföreteelse eller en knflikt utan en systematisk kränkning av en persn. Med negativa handlingar menas både psykiska ch fysiska handlingar mt en persn, sm uppfattas nedvärderande av den det berör. Kränkande behandling Begreppet kränkande behandling används sm ett samlingsbegrepp för lika frmer av kränkningar inklusive trakasserier ch har samband med kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder. Gemensamt för all kränkande behandling är att någn Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 4

5 eller några kränker principen m alla människrs lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt ch förtryck. De kan utföras av en eller flera persner ch riktas mt en eller flera. En kränkning kan äga rum vid ett enstaka tillfälle. Kränkningar kan vara fysiska (exempelvis slag eller knuffar), verbala (att bli htad eller kallad för lika saker), psyksciala (bli utfryst, ryktesspridning mm.), text- ch bildburna (kltter, brev, lappar, e-pst, sms ch mms). Annan kränkande behandling Ett uppträdande sm, utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet (inbegriper bl.a. mbbning). Det är nödvändigt att skilja mellan trakasserier ch annan kränkande behandling. I lagen finns därför ett förbud mt annan kränkande behandling, för att täcka in alla frmer av kränkningar. 5. Åtgärder för att främja lika rättigheter ch möjligheter Försklans främjande arbete för lika rättigheter ch möjligheter inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder. Nedan följer åtgärder sm ska genmföras på försklan för att främja barns lika rättigheter. För alla diskrimineringsgrunderna gäller att persnalen ska tillämpa ett nrmkritiskt förhållningssätt i sitt arbete. Kön, könsidentitet eller könsuttryck Vi satsar på att ge flickr ch pjkar lika strt inflytande över verksamheten ch lika strt utrymme. På samlingar kan man t.ex. genmföra talrundr; detta gynnar såväl tystlåtna flickr sm tystlåtna pjkar. Vi skapar förutsättningar för att barnen kan utveckla sina förmågr ch intressen utan att begränsas av steretypa könsrller. Är förberedd på att välkmna ch bemöta barn med transförälder. Etnisk tillhörighet Persnalen hjälper barnen att känna stlthet över sig själva ch sin etniska tillhörighet. Uppmärksammar flerspråkighet på ett psitivt sätt. Arbetar aktivt för att utveckla barnens förmåga att leva sig in i ch respektera andras kulturer ch värderingar. Synliggör likheter ch likheter i det man gör. Betnar att vi är mer lika än lika. Religin eller annan trsuppfattning Persnalen är medveten m att inte alla föräldrar ch barn med en viss trsuppfattning har samma önskemål ch behv ch tar reda på vad sm gäller för just den enskilda familjen. Ger barnen kunskap m religinsfrihet ch vad detta innebär, inklusive rättigheten att inte tr på någn gud. Sexuell läggning Reflekterar över på vilket sätt samhället förmedlar nrmer ch värderingar kring hm-, heter- ch bisexualitet ch granskar sitt eget arbete utifrån ett nrmkritiskt perspektiv. Är förberedd på att välkmna ch bemöta regnbågsfamiljer. Vid samtal med föräldrarna kan man ställa frågr såsm: vilka ingår i er familj?, hur öppet pratar ni m er familj?, vilka namn använder ni på era familjemedlemmar?, hur har ni delat på föräldraskapet i er familj? eller har ni önskningar på hur vi, med barnen på försklan, skulle kunna behandla ämnen sm rör regnbågsfamiljer? Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 5

6 Synliggör ch bejakar lika familjeknstellatiner i verksamheten, inte bara den hetersexuella familjen. Istället för att prata m mamma ch pappa kan man använda rdet föräldrar. Familjerna i böcker, bilder, sånger ch lekar är mycket rllbundna ch grundar sig på heterkärnfamiljsmdellen. Man kan påverka de traditinella rllmdellerna genm attityduppfstran. En pappa kan lika väl baka bullar eller en mamma laga bilen. Genm att satsa på genuspedaggik ch genm att medvetet undvika att förmedla könsrllmdeller för försklebarnen, kan man främja att barn i regnbågsfamiljer inte blir diskriminerade på försklan. Funktinsnedsättning Skapar förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågr ch intressen utan att begränsas av steretypa föreställningar sm baseras på funktinsförmåga. Fungerar sm gda förebilder genm ett förhållningssätt sm uttrycker respekt för det enskilda barnets förmågr ch förutsättningar. Ålder Skapar förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågr ch intressen utan att begränsas av steretypa föreställningar sm baseras på ålder. Reflekterar över m det finns risk för att persnalens förväntningar kring barnets mgnad ch funktinsförmåga i en viss ålder styr planeringen på bekstnad av barns individuella förutsättningar. Reflekterar över m det finns synliga maktstrukturer i barngruppen sm bygger på ålder. Får de äldre barnen förmåner enbart på grund av sin ålder? Ser kränkningar mellan barnen sm bygger på ålder: t.ex. att de äldre barnen tar över för mycket på bekstnad av de yngre t.ex. på samlingar. 6. Kartläggningsmetder för att identifiera risker för kränkningar ch åtgärder Vi använder ss av lika metder för att upptäcka kränkningar. Vi tar alla anmälningar på allvar: från barn, föräldrar ch persnal, ch alla anmälningar utreds. Vi på den här försklan, persnal ch barn, har alla ett ansvar att se ch berätta/ anmäla. När ett barn känner sig utsatt för trakasserier ch annan kränkande behandling ska detta utredas ch frtsatt kränkning förhindras. Om ett barn känner sig mbbad, trakasserad eller på annat sätt kränkta av persnal kntaktas försklechefen medelbart. Vid misstanke m att barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp ch skydd, är försklan skyldig att anmäla det till scialtjänsten. Kartläggningsmetder Föräldraenkäter avseende föräldrarnas synpunkter på verksamhetens kvalitet ch barns trivsel i försklan. Persnalenkäter där persnalen bedömer situatinen på försklan. Incidentrapprter då man ringt föräldrarna. Diskrimineringsanmälningar sm fyllts i vid allvarligare händelser. I de dagliga samtalen med barnen är vi lyhörda för stämningar. Vuxna närvarar alltid ute ch inne vid aktiviteter ch fri lek; barnbservatiner. Planerade samtal med barnen i grupp ch individuellt enligt manual. Dagliga samtal med föräldrar samt kntinuerliga utvecklingssamtal. Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 6

7 Kritisk granskning av försklans rutiner ch bestämmelser på individ-, grupp- ch verksamhetsnivå. Granskning ch kartläggning av försklans inm- ch utmhusmiljö utifrån ett trygghets- ch säkerhetsperspektiv. Att identifiera eventuella platser ch situatiner där trakasserier ch kränkande behandling kan förekmma utan att persnalen får kännedm m det. Åtgärder vid kränkningar Omedelbar tillrättavisning av närvarande vuxen. Samtal med försklans persnal ch försklechef, i allvarligare fall är försklechefen skyldig att kntakta försklans huvudman/vd. Berörda föräldrar infrmeras. Eventuell diskrimineringsanmälan görs. Persnalen på Sverigefinska försklan beslutar vilka persner i teamet sm ska utreda den misstänkta mbbningen. Insamling av infrmatin genm samtal med alla inblandade för att utreda vad sm inträffat ch rsakerna till händelsen. Observatiner av de aktuella barnen. Stödinsatser. Uppföljningssamtal. Likabehandlingsteamet på försklan svarar för uppföljningen av behandlade fall. Vi har sm princip att ett ärende är avslutat när kränkningen upphört. Arbetet i barngrupperna med Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling följs ständigt upp ch planen uppdateras årligen. 7. Förebyggande arbete Att försklans verksamhet utfrmas på ett sätt sm främjar gda relatiner ch miljöer är det viktigaste förebyggande arbetet mt mbbning, trakasserier, kränkande särbehandling, rasism, främlingsfientlighet ch diskriminering. Detta tänkesätt finns med på rganisatinsnivå ch i det dagliga arbetet på försklan. Tillgänglighet till vuxna i försklan är en viktig del i förebyggande ch upptäckande. Inm ramen för undervisningen på försklan är vår målsättning att alltid arbeta på ett sätt så att vi främjar en psitiv psykscial miljö. Oönskat beteende ska markeras ch arbetssättet ska stimulera till reflektin i dessa frågr. Återkmmande diskussiner m etik, mral, människrs värde, jämställdhet mellan könen, relatiner ch demkratins grunder genmförs på persnalmöten. Förebyggande insatser All persnal i försklan känner till ch arbetar efter Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Nyanställda, föräldrar ch barn infrmeras m planen ch dess innehåll. Öppet ch ansvarstagande förhållningssätt på försklan med mtanke m varandra. Pedaggerna gör bservatiner ch finns alltid med vid både styrd aktivitet ch fri lek. Barnen lämnas inte ensamma. Barnen får medverka i framtagandet av rdningsregler ch nrmer på försklan. Alla ska få göra sin röst hörd. Pedaggerna intervjuar barn i grupp ch individuellt. Persnalen ser kntinuerligt över de strukturer ch rdningsregler sm finns på försklan så att inga barn ska känna sig utsatta eller exkluderade på någt sätt. Ordningsreglerna skickas till hemmen i början av varje läsår. Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 7

8 Alla vuxna ingriper vid trevligt språk ch knflikter. Även m barnen säger att bråket är på skj, säger vi åt dem att sluta. Kränkande kmmentarer, suckar, miner ch liknande när någn säger eller gör någt tillåts inte. Verksamheten diskuteras på ett sätt sm barnen förstår, metder är bl.a. samtal, lek, sagr, musik ch rllspel. Barnen skaffar sig egna färdigheter för att kunna hantera missförstånd ch knflikter. Pedaggerna har daglig kntakt med föräldrar, kntinuerliga utvecklingssamtal ch föräldramöten, så att föräldrarna kan känna sig trygga med verksamheten. Alla vuxna på sklan ska vara gda förebilder. Persnalen på försklan arbetar medvetet efter de nrmer ch värden sm står beskrivna i Lpfö 98 (Reviderad 2010) ch Lgr 11. Utbildning av persnal. Försklechefen ansvarar för att frågr kring Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling finns med i den individuella kmpetensutvecklingsplanen. Genm att öka vår kunskap ch medvetenhet, kan vi utveckla klara regler mt kränkande behandling ch ge ett bra skydd till de elever sm blir utsatta ch till dem sm dras in i negativt agerande. 8. Infrmatin till föräldrarna Är ditt barn utsatt? Följande tecken kan tyda på att ditt barn har en svår situatin. Ovilja att gå till försklan, nt i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i försklan, har inga kmpisar, kmmer hem med trasiga eller förstörda kläder, har blåmärken, verkar nedstämd ch ledsen, har svårt att kncentrera sig. Dessa tecken kan även ber på andra saker, men du bör kntakta försklan för att få hjälp. Vad du kan göra för att hjälpa ditt barn Lär ditt barn att säga ifrån klart ch tydligt ch berätta att det inte är fel på ditt barn utan på de andra sm uppför sig illa. Försök få ditt barn att hitta en vän. Det har en erhört str betydelse för barnet. Mbbar ditt barn andra? Det är svårt att acceptera att ens barn är den sm kränker andra, men du måste göra någt. Ta kntakt med försklan för att få hjälp med prblemet. Förklara för barnet att du inte accepterar mbbning ch att du ser allvarligt på det. Hjälp ditt barn att förstå ch fundera över hur man istället kan göra. Alla kan hjälpas åt Vi kan alla hjälpas åt att skapa en förskla där alla trivs ch har det bra. Barn ch försklans persnal kan göra mycket, men det är nödvändigt att även hemmen hjälps åt. Hjälp ditt barn att förstå att det inte är skvaller att berätta m kränkande behandling ch att försklan aldrig berättar varifrån de fått sin infrmatin utan löser prblemet så att ingen utpekas eller drabbas. Att du tydligt visar för ditt barn att du inte accepterar kränkande behandling ch tar avstånd från det får en psitiv inverkan på ditt barn. Prata med ditt barn m kränkande behandling ch kntakta försklan m du får reda på att ditt barn eller någn annan är utsatt. Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 8

9 Bilaga 1. Utvärdering av Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling för läsåret 2014/2015 Persnalen sm deltagit i utvärderingen av målen: Hela försklans persnal. De uppsatta målen: Vårt mål är att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling inte ska förekmma på Sverigefinska försklan i Södertälje, men m diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekmmer, åtgärdas det medelbart. Vi har nlltlernas mt mbbing. Försklans persnal känner till innehållet i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling ch binder sig till att handla enligt andan i planen. Även föräldrar känner till grundprinciperna i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Vi vill utveckla barnens samspel ch knkretisera för barnen hur man hanterar sina känslr i knfliktsituatiner på ett knstruktivt sätt. Om någt barn blir retad eller diskriminerad, skall barnen genast berätta det för persnalen på avdelningen. Att mtverka ch genast ingripa vid diskriminering är ett mål ch en skyldighet för hela förskleverksamheten. Vid diskrimineringsfall eller misstanke m diskriminering har alla sm arbetar på försklan en skyldighet att meddela handläggaren av diskrimineringsfall. I förverkligandet av persnalplitiken följer vi lagar ch förrdningar. Vi följer kllektivavtal. Vid uppsägningsfall påbörjas förhandlingar med facket ch vi följer Lagen m anställningsskydd (LAS). Åtgärder för att nå målen Persnalen: Persnalen känner till Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling ch har tagit allvarligt på varje diskrimineringsfall eller misstanke m diskriminering. Vi har nlltlerans mt mbbing/diskriminering. Hela persnalen har ansvarat för, att principerna i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling förverkligas på försklan. Persnalen har varit bservant ch tagit tag i knfliktsituatiner medelbart. Persnalen tar tagit tag i diskrimineringsfall medelbart. Diskrimineringsfall har behandlats bl.a. på persnalmöten. Persnalen har tagit sitt ansvar för att främja barns lika rättigheter ch möjligheter ch mtverka diskriminering. Alla persnalmedlemmar har deltagit i förebyggande åtgärder för likabehandling på försklan. Ansvaret för att välja skyddsmbud ch arbetsplatsmbud ligger hs persnalen; ingen har valts. Familjer: Alla familjer har haft tillgång till försklans Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Försklans styrdkument finns på försklans hemsida ch på försklan. Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 9

10 Barnen Barnen har övat på att visa hänsyn gentemt andra varje dag. Barnen har lärt sig att berätta m diskriminering ch mbbing för de vuxna så frt sådant förekmmit i barngruppen. Likabehandling har behandlats i Barnens parlaments möten. När diskriminering förekmmit, har detta medelbart tagits upp i försklans grupper. Bedömning (hur man uppnått målen) 2014/2015: Persnalen har ingripit i diskrimineringsfall medelbart ch bekämpat diskriminering. Ämnet har behandlats i de dagliga samtalen med föräldrarna, på föräldramöten, i föräldrasamrådet ch på persnalmöten. Vi har utvärderat uppfyllelsen av likabehandlingens målmråden med hjälp av lika enkäter (familjer, barn ch persnal) samt i Barnens parlament. Vid grövre verbala samt fysiska kränkningar mellan barnen har vi kntaktat föräldrarna medelbart alternativt att föräldrarna kntaktat ss. Vi har då fyllt i en diskrimineringsanmälan ch kmmit överens m datum för uppföljning. Vi har satsat på att diskutera med ch knkretisera för barnen hur man hanterar sina känslr i knfliktsituatiner på ett knstruktivt sätt. Genm arbetet med Grön Flagg (mråde: livsstil ch hälsa) har detta mråde varit i fkus under hela läsåret. Vi har arbetat med empatiövningar sm förbättrat barnens samspel. Vi kmmer att arbeta vidare med detta. Vi har fått feedback från föräldrarna på att vi har fungerande rutiner mt mbbing; vi har verktyg ch material för hur vi bland persnalen arbetar vidare med detta på bästa sätt. Vidareutveckling (vad skall göras bättre eller på ett annat sätt?): Målmrådena i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling ingår även i delmrådena i kmmunens kvalitetsarbetsmdell. Vi arbetar med målen i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling även sm del av kvalitetsarbetet, dess förverkligande, utvärdering ch vidareutveckling. Vi kmmer att skicka hem rdningsreglerna, sm tagits fram tillsammans med barnen, i början av varje termin. Vi vill även utveckla försklans värdegrundsarbete ch betna vikten av ett nrmkritiskt förhållningssätt i arbetet. Revisinen är gjrd i Södertälje: Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 10

11 Bilaga 2. Målsättning för läsåret 2015/2016 Persnalen sm deltar i uppsättningen av målen: Hela försklepersnalen. Handläggare av diskrimineringsfall på försklan: Maria Aalt, försklechef Ytterst ansvarig: Försklans huvudman/vd Datum: De uppsatta målen: Vårt mål är att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling inte ska förekmma på Sverigefinska försklan i Södertälje, men m diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekmmer, åtgärdas det medelbart. Vi har nlltlerans mt mbbing. Försklans persnal känner till innehållet i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling ch binder sig till att handla enligt andan i planen. Även föräldrar känner till grundprinciperna i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Vi vill utveckla barnens samspel ch knkretisera för barnen hur man hanterar sina känslr i knfliktsituatiner på ett knstruktivt sätt. Om någt barn blir retad eller diskriminerad, skall barnen genast berätta det för persnalen på avdelningen. Vi vill stärka barnens självförtrende ch arbeta med att förmedla de kärnvärden sm ska prägla rganisatinen detta läsår. Att mtverka ch genast ingripa vid diskriminering är ett mål ch en skyldighet för hela förskleverksamheten. Vid diskrimineringsfall eller misstanke m diskriminering har alla sm arbetar på försklan en skyldighet att meddela handläggaren av diskrimineringsfall. Åtgärder för att nå målen Persnalen: Utveckla värdegrundsarbetet Ha ett nrmkritiskt förhållningssätt Är bservant ch tar tag i knfliktsituatiner medelbart Känner till Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling ch bär sitt ansvar för att mtarbeta diskriminering Tar allvarligt på diskrimineringsfall eller misstanke m diskriminering Varje persnalmedlem är ansvarig för, att principerna i Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling förverkligas på försklan Alla persnalmedlemmar deltar i förebyggande åtgärder för att främja likabehandling på försklan Likabehandling behandlas i de dagliga samtalen med föräldrar, på föräldramöten, i föräldrasamrådet ch på persnalmöten Vid akut kris hålls möte medelbart Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 11

12 Vi utbildar ss i arbetet mt diskriminering De ansvariga för arbetet mt diskriminering tvekar inte att ta tag i prblemen Familjer: Vi behandlar alla familjer lika ch på försklan tlereras t.ex. inte rasistiskt språkbruk eller jämlik behandling av persner sm tillhör minriteter. Vi delar ut infrmatin till föräldrarna m vårt arbete för likabehandling ch mt diskriminering ch annan kränkande behandling. Försklans styrdkument såsm Planen mt diskriminering ch annan kränkande behandling finns på försklans hemsida ch på försklan. Barnen: Arbetet mt diskriminering är med i vardagen varje dag; i etiska val, beslut, sättet vi talar ch behandlar våra medmänniskr, andra barn ch vuxna Övar på att visa hänsyn gentemt andra varje dag Lär sig att berätta m diskriminering ch mbbing för de vuxna så frt sådant förekmmer i barngruppen Vi kmmer även att utarbeta en ny enkät för barnintervjuer (manual) ch analysera elevenkäterna i högre utsträckning. Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 12

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Brunna förskola. Läsåret 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Brunna förskola Läsåret 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET Augustiknferensen Stckhlm 4-5 augusti 2016, Teresa Fernández Lng, undervisningsråd, Sklverket teresa.fernandez.lng@sklverket.se 08-527 332 58 Ett sammanhållet uppdrag

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Slottsparken på Sallerups förskoleområde i Eslövs

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro och ett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2015-2016 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Natallia

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Det går att stoppa diskriminering & kränkande behandling

Det går att stoppa diskriminering & kränkande behandling FÖRÄLDRABROSCHYR Det går att stoppa diskriminering & kränkande behandling BLOMBACKASKOLAN BROLUNDASKOLAN 2007-12-03 ae 2007-12-03 ae INLEDNING Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Nyckelpigans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skolplan

Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skolplan Likabehandlingsplan Gräshoppan 2016/17 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skolplan Vision Vi vill ha en verksamhet där alla kan känna trygghet, gemenskap och

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Förskolan Kornknarrens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Kornknarrens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Kornknarrens Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Planen gäller från 2016-07-01 till 2017-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definitioner 4. Delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Marstrandshagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Marstrandshagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Marstrandshagens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning Vår vision... 1 Lagarna... 1 Begrepp och definitioner... 1 Ansvarsfördelning... 2 Barns delaktighet...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Pedagogisk omsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 VISION På förskolan Garhyttan tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att alla,

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201301 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer